Tajemnice ATARI

Piszemy DEMO


    Poprzedni odcinek cyklu zakończyliśmy przykładem pokazującym gracza na ekranie. Mogliśmy zobaczyć go bez żadnych problemów, gdyż jego kolor byt różny od jednolitego koloru tła. W przypadku, gdy na ekranie znajduje się więcej elementów graficznych w różnych kolorach, to należy określić, czy i które kolory mają być przesłonięte obiektem i odwrotnie. Nazywamy to priorytetem - kolor o wyższym priorytecie będzie zasłaniał kolor o priorytecie niższym.

Priorytety

   Rejestrem odpowiedzialnym za priorytety jest Gtiactl ($D01B) i jego cień Gtiactls ($026F). Bity 0-3 tego rejestru określają następujące priorytety kolorów:

bit 0 bit 1 bit 2 bit 3
Colpm0 Colpm0 Colpf0 Colpf0
Colpm1 Colpm1 Colpf1 Colpf1
Colpm2 Colpf0 Colpf2 Colpm0
Colpm3 Colpf1 Colpf3 Colpm1
Colpf0 Colpf2 Colpm0 Colpm2
Colpfl Colpf3 Colpm1 Colpm3
Colfp2 Colpm2 Colpm2 Colpf2
Colfp3 Colpm3 Colpm3 Colpf3
Colbak Colbak Colbak Colbak

   Ustawienie jednego z tych bitów ustawia kolory w kolejności przedstawione) w tabelce (pionowe kolumny). Ustawienie kilku bitów ustala nieokreślony priorytet. Gdy obszary o tym samym priorytecie się pokrywają to uzyskują kolor czarny.

   W rejestrze Gtiactl ważną rolę odgrywają także bity 4 i 5. Ustawienie pierwszego z nich nadaje pociskom kolor określany przez Colpf3, dzięki czemu uzyskuje się piątego gracza. Ponieważ gracz ten jest połączeniem czterech pocisków to każda jego część może być poruszana oddzielnie.

   Natomiast bit piąty oddziaływuje na priorytety. Jego ustawienie spowoduje, że gdy nastąpi nałożenie dwóch graczy to ich część wspólna otrzyma kolor powstały w wyniku operacji logiczne) ORA na dwóch kolorach tych graczy.

Kolizje

   Grafika PMG nie dawałaby dużych możliwości, gdyby nie fakt, że obiekty można w prosty sposób przemieszczać i kontrolować ich zderzenia, zarówno między sobą jak i elementami normalnej grafiki. Takie spotkania nazywane są kolizjami. Podczas zderzeń w rejestrach kolizji pojawiają się odpowiednie wartości. Tych rejestrów jest 16. Pierwsza ósemka określa kolizje obiektów z polem gry:

nazwa
rejestru
adres
(hex)
kolor koli-
zja
1 2 3
Kolm0pf D000 0 1 2 p. 0
Kolm1pf D001 0 1 2 p. 1
Kolm2pf D002 0 1 2 p. 2
Kolm3pf D003 0 1 2 p. 3
Kolp0pf D004 0 1 2 g. 0
Kolp1pf D005 0 1 2 g. 1
Kolp2pf D006 0 1 2 g.2
Kolp3pf D007 0 1 2 g. 3

   Cyfry umieszczone w kolumnach Kolor1-Kolor3 oznaczają, który bit rejestru zostanie ustawiony po wykryciu kolizji, np. jeśli gracz "zderzy się" z kolorem 2 ekranu to w rejestrze Colp2pf zostanie ustawiony bit 1.

   Kolejne osiem rejestrów określa kolizje obiektów:

Rejestr Adres g0 g1 g2 g3 kolizja
Kolm0p D008 0 1 2 3 p. 0
Kolm1p D008 0 1 2 3 p. 1
Kolm2p D008 0 1 2 3 p. 2
Kolm3p D008 0 1 2 3 p. 3
Kolp0p D008 0 1 2 3 g. 0
Kolp1p D008 0 - 2 3 g. 1
Kolp2p D008 0 1 - 3 g. 2
Kolp3p D008 0 1 2 - g. 3

   Rejestry kolizji można tylko odczytywać, gdyż przy zapisie komórki pamięci o tych adresach pełnią inną funkcję. Z tego wynika, że nie mogą być kasowane. Jest to możliwe dzięki istnieniu rejestru Hitclr ($D01E). Wpisanie dowolnej wartości do tego rejestru skasuje wartości w rejestrach kolizji.

   Tak więc procedura wykrywania kolizji powinna rozpocząć się sprawdzeniem pewnych zdarzeń w rejestrach kolizji, natomiast zakończyć wpisaniem dowolnej wartości do Hitclr, aby umożliwić odczytanie kolejnych kolizji.

Vdelay

Ważnym rejestrem jest również Vdelay ($D01C). Służy on do opóźniania o jedną linię przesyłania danych z rejestrów grafiki na ekran w przypadku korzystania z rozdzielczości dwuliniowej. Daje on możliwość umieszczenia obiektu na ekranie w rozdzielczości dwudniowej z dokładnością jednej linii ekranu. Kolejne bity rejestru Vdelay odpowiadają kolejnym pociskom i graczom:

bit 0 pocisk 0
bit 1 pocisk 1
bit 2 pocisk 2
bit 3 pocisk 3
bit 4 gracz 0
bit 5 gracz 1
bit 6 gracz 2
bit 7 gracz 3

   Po przeczytaniu tylu suchych informacji należy się czytelnikom kilka przykładów.

Przykład 1

   ...prezentuje przesuw pionowy losowych danych zapisanych w pamięci PMG.
Program  Equ $8800
List_mem Equ %00000110
List_err Equ %00000101
Code_mem Equ %00010000
Code_dsk Equ %00100000

Cdtma2  Equ $0228
Cdtmv2  Equ $021A
Colpm0s  Equ $02C0
Dmactls  Equ $022F
Gtictls  Equ $026F
Hposp0  Equ $D000
Sizep0  Equ $D008
Pmbase  Equ $D407
Pmcntl  Equ $D01D
Random  Equ $D20A

Help   Equ $F0
Help_2  Equ $F2
Pm_addr  Equ $A000
Play_1  Equ Pm_addr+$0400
Play_2  Equ Pm_addr+$0500
Play_3  Equ Pm_addr+$0600
Play_4  Equ Pm_addr+$0700

     Opt List_err+Code_mem
     Org Program

    Jsr Init_pl
    Ldx Timer_2
    Lda #$01
    Stx Cdtma2
    Sty Cdtma2+$01
    Sta Cdtmv2
    Sta Licznik
    Rts

Init_pl Ldx #$00
    Txa
L1   Sta Play_1,x
    Sta Play_2,x
    Sta Play_3,x
    Sta Play_4,x
    Inx
    Bne L1
    Ldx #$03
    Ldy #$01
    Lda >Pm_addr
    Sta Pmbase
L2   Lda Kolory,x
    Sta Colpm0s,x
    Lda Pozycje,x
    Sta Hposp0,x
    Lda #$03
    Sta Sizep0,x
    Dex
    Bpl L2
    Lda #$3E
    Sta Dmactls
    Sty Gtictls
    Iny
    Sty Pmcntl
    Rts

Licznik Dta B($01)

Timer_2 Dec Licznik
    Ldx Licznik
    Bne L4
    Jsr Wybierz
    Sta Licznik
    Ldx #$00
L3   Lda Adresy,x
    Sta Help
    Inx
    Lda Adresy,x
    Sta Help+$01
    Inx
    Txa
    Pha
    Ldy #$40
    Jsr Wybierz
    Tax
    Lda Bity-$01,x
    Sta (Help),y
    Pla
    Tax
    Cpx #$08
    Bne L3
L4   Ldx #$00
L5   Lda Adresy,x
    Sta Help
    Inx
    Lda Adresy,x
    Sta Help+$01
    Inx
    Lda Help
    Clc
    Adc #$01
    Sta Help_2
    Lda Help+$01
    Sta Help_2+$01
    Ldy #$B0
L6   Lda (Help),y
    Sta (Help_2),y
    Dey
    Cpy #$40-$01
    Bne L6
    Ldy #$40
    Lda #$00
    Sta (Help),y
    Cpx #$08
    Bne L5
    Lda #$01
    Sta Cdtmv2
    Rts

Wybierz Lda Random
    And #$07
    Clc
    Adc #$01
    Rts

Adresy Dta A(Play_1),A(Play_2)
    Dta A(Play_3),A(Play_4)
Bity  Dta B($80),B($40)
    Dta B($20),B($10)
    Dta B($08),B($04)
    Dta B($02),B($01)
Pozycje Dta B($40),B($60)
    Dta B($80),B($A0)
Kolory Dta B($06),B($08)
    Dta B($0A),B($0C)

    End of file
   Program rozpoczyna się skokiem do procedury Init_pl, gdzie zerowany jest obszar grafiki PMG, ustawiany jest Pmbase, kolory, pozycje i rozmiary graczy. Na koniec trzy najważniejsze rejestry Dmactls, Gtictls i Pmcntl otrzymują wartości umożliwiające ukazanie się obiektów. Program główny zawiera jeszcze tylko inicjację przerwania Timer 2.

   Procedura przerwania rozpoczyna się od etykiety Timer_2. Zmienna Licznik określa przerwy pomiędzy kolejnymi losowaniami punktów umieszczanych na ekranie. Dlatego też punkty są w dużych odległościach od siebie i nie zasłaniają całkowicie obrazu. W każdym obiegu procedury przerwania licznik jest zmniejszany. W przypadku, gdy nie jest zerem to dane grafiki PMG są przepisywane o jeden bajt w dół. Natomiast gdy Licznik osiągnie wartość zero to po drodze losowana jest nowa wartość dla Licznika i losowane są punkty poprzez ustawienie losowo wybranego bitu w odpowiednim bajcie grafiki PMG. W programie wykorzystaliśmy rejestr Random ($D20A), z którego odczytywane są wartości losowe.

Przykład 2

   Przykład ten demonstruje poziomy scrolling tekstu przy użyciu grafiki PMG.

Program  Equ $8800

List_mem Equ %00000110
List_err Equ %00000101
Code_mem Equ %00010000
Code_dsk Equ %00100000

Cdtma2  Equ $0228
Cdtmv2  Equ $021A
Charset1 Equ $E000
Colpm0s  Equ $02C0
Dmactls  Equ $022F
Gtictls  Equ $026F
Hposp0  Equ $D000
Pmbase  Equ $D407
Pmcntl  Equ $D01D
Sizep0  Equ $D008

Adres   Equ $F0
Licznik  Equ $F2
Pomoc   Equ $F3
Pomoc_2  Equ $F5
Tekst_Ad Equ $F7
Pm_adr  Equ $A000

     Opt List_err+Code_mem
     Org Program
     Ldx #$00
     Txa
L0    Sta Play_1,x
     Sta Play_2,x
     Sta Play_3,x
     Sta Play_4,x
     Inx
     Bne L0
     Ldx Tekst
     Lda #$08
     Stx Tekst_Ad
     Sty Tekst_Ad+$01
     Sta Licznik
     Lda >Pm_adr
     Sta Pmbase
     Ldx #$03
L1    Lda #$0F
     Sta Colpm0s,x
     Lda Pozycje,x
     Sta Hposp0,x
     Lda #$03
     Sta Sizep0,x
     Dex
     Bpl L1
     Ldx #$3E
     Stx Dmactls
     Ldy #$02
     Sty Pmcntl
     Dey
     Sty Gtictls
     Ldx Timer_2
     Lda #$01
     Stx Cdtma2
     Sty Cdtma2+$01
     Sta Cdtmv2
     Rts

Timer_2  Dec Licznik
     Beq L5
     Ldx #$00
L2    Lda Adresy,x
     Sta Pomoc
     Sta Pomoc_2
     Inx
     Lda Adresy,X
     Sta Pomoc+$01
     Sta Pomoc_2+$01
     Dec Pomoc_2+$01
     Inx
     Ldy #$40
L3    Clc
     Lda (Pomoc),y
     Asl @
     Sta (Pomoc),y
     Bcc L4
     Lda (Pomoc_2),y
     Ora #$01 
     Sta (Pomoc_2),y
L4    Dey  
     Bpl L3
     Cpx #$0A
     Bne L2
     Jmp Koniec

L5    Ldx #$00
L6    Ldy #$00
     Lda (Tekst_ad),y
     Jsr Oblicz_adres
     Lda Adresy,x
     Sta Pomoc
     Lda Adresy+$01,x
     Sta Pomoc+$01
     Txa
     Pha
L7    Lda (Adres),y
     Pha
     Tya
     Asl @
     Asl @
     Asl @
     Tay
     Pla
     Ldx #$07
L8    Sta (Pomoc),y
     Iny
     Dex
     Bpl L8
     Tya
     Lsr @
     Lsr @
     Lsr @
     Tay
     Cpy #$08
     Bne L7
     Inc Tekst_ad
     Bne L9
     Inc Tekst_ad+$01
L9    Pla
     Tax
     Inx
     Inx
     Cpx #$0A
     Bne L6
     Sec
     Lda Tekst_ad
     Sbc #$04
     Sta Tekst_ad
     Bcs L10
     Dec Tekst_ad+$01
L10    Ldx Tekst_ad
     Ldy Tekst_ad+$01
     Cpy >Ktekstu
     Bne L11
     Cpx Tekst
     Stx Tekst_ad
     Sty Tekst_ad+$01
L11    Ldx #$08
     Stx Licznik
Koniec  Lda #$01
     Sta Cdtmv2
     Rts

Oblicz_adresy Pha
     And #$7F
     Lsr @
     Lsr @
     Lsr @
     Lsr @
     Lsr @
     Clc
     Adc >Charset1
     Sta Adres+$01
     Pla
     And #$1F
     Asl @
     Asl @
     Asl @
     Sta Adres
     Rts

Pozycje  Dta B($40),B($60)
     Dta B($80),B($A0)

Play_1  Equ Pm_Adr+$0450
Play_2  Equ Pm_Adr+$0550
Play_3  Equ Pm_Adr+$0650
Play_4  Equ Pm_Adr+$0750
Play_D  Equ Pm_Adr+$0850

Adresy  Dta A(Play_1),A(Play_2)
     Dta A(Play_3),A(Play_4)
     Dta A(Play_D)

Tekst Equ *

   Dta D'  Tajemnice Atari '
   Dta D' Tomasz Bielak i'
   Dta D' Rafal Bielecki'

KTekstu Dta D'  '

   End of file

   Program główny czyści obszar PMG, następnie inicjuje grafikę PMG i przerwania Timer'a 2 podobnie. Jak w poprzednim przykładzie. Poza tym program ustawia adres tekstu (Tekst_ad) i Licznik.

   Na ekranie znajduje się czterech graczy w poczwórnej szerokości. Gracze umieszczeni są w tych samych miejscach ekranu obok siebie i ich pozycja nic zmienia się. Procedurę przerwania można podzielić na dwie części. Jedna z nich tworzy litery w obszarze PMG, druga przesuwa je. Ważną rolę odgrywa tu Licznik. Gdy ma wartość zero to tworzone jest pięć nowych liter. Piąta litera nie jest wyświetlana, lecz bierze udział w trakcie przesuwania tekstu. Dane dla kolejnej litery pobierane są ze standardowego zestawu znaków Atari - Char - set1 ($E000). Adres danych znaku oblicza procedura Oblicz_adresy. Jak wiemy, każdy znak to 8 bajtów. Jednak gracz o wysokości ośmiu linii ekranu jest za mały i byłby zbyt "spłaszczony", zwłaszcza przy poczwórnej szerokości obiektów. Dlatego też każdy bajt matrycy znaków powielany jest osiem razy w pamięci PMG. Tak dzieje się z wszystkimi pięcioma literami. Po tej operacji cztery litery pojawiają się na ekranie. Płynne przesuwanie tekstu realizowane jest przy niezerowej wartości Licznika. Przesuw płynny zmusza do przesuwania bitów poszczególnych bajtach pamięci PMG. Do tego najlepiej nadaje się rozkaz ASL procesora, dlatego że bit 7 przesuwanego znaku umieszczany jest w znaczniku C procesora. Jeśli jest on ustawiony, to należy go odtworzyć w kolejnym graczu. Nasz program realizuje to przy użyciu rozkazów BCC i ORA (okolice etykiety L3). Nawiasem mówiąc zamiana BCC na BCS daje ciekawy efekt. Bitowe przesuwanie liter powtarzane jest 8 razy (i oczywiście uzależnione jest od Licznika).

Przykład 3

   ...to prosta gra zrealizowana przy użyciu PMG. Na ekranie umieszczane są dwie postacie strzelające do siebie. Za każde trafienie przydzielana jest losowa ilość punktów.

Program Equ $8800

List_mem Equ %00000110
List_err Equ %00000101
Code_mem Equ %00010000
Code_dsk Equ %00100000

Cdtma2 Equ   $0228
Cdtmv2 Equ   $021A
Colpm0s Equ   $02C0
Dmactls Equ   $022F
Gtictls Equ   $026F
Hitclr Equ   $D01E
Hposp0 Equ   $D000
Hposp2 Equ   $D002
Hposp3 Equ   $D003
Hposm0 Equ   $D004
Jstick0 Equ   $0278
Kolm0p Equ   $D008
Nmien  Equ   $D40E
Pmbase Equ   $D407
Pmcntl Equ   $D01D
Random Equ   $D20A
Sizep0 Equ   $D008
Trig0s Equ   $0284
Poz_0x Equ   $0600
Poz_1x Equ   $0601
Poz_0y Equ   $0602
Poz_1y Equ   $0603
Pm_0x  Equ   $0604
Pm_1x  Equ   $0606
Pm_0y  Equ   $0606
Pm_1y  Equ   $0607
Dod_m0 Equ   $0608
Dod_m1 Equ   $0609
Cyfry0 Equ   $060A
Cyfry1 Equ   $0610
Score  Equ   $0616
Kier_0 Equ   $061A
Kier_1 Equ   $0618
M0   Equ   $061C
M1   Equ   $061D
Przyc0 Equ   $061E
Przyc1 Equ   $061F
Pomoc  Equ   $F0
Pomoc2 Equ   $F2
Pomoc3 Equ   $F4
Adr_pl Equ   $A000

    Opt List_err+Code_mem
    Org Program

    Jmp Start

* WYSWIETLA PUNKTY
* (X-NR GRACZA)

Punkty Txa
    Pha
    Lda #$60
    Sta Pomoc2
    Lda Adr_pl+$0600
    Cpx #$01
    Bne L1
    Lda Adr_pl+$0700
L1   Sta Pomoc
    Sty Pomoc2+$01
    Lda >Cyfry0
    Sta Pomoc+$01
    Ldy #$00
L2   Lda (Pomoc),y
    Pha
    Asl @
    Sta Pomoc3
    Pla
    Asl @
    Asl @
    Asl @
    Sec
    Sbc Pomoc3
    Sta Pomoc3
    Tya
    Pha
    Ldx Pomoc3
    Ldy #$00
L3   Lda Znaki,x
    Sta (Pomoc2),y
    Inx
    Iny
    Cpy #$06
    Bne L3
    Clc
    Lda Pomoc2
    Adc #$08
    Sta Pomoc2
    Pla
    Tay
    Iny
    Cpy #$06
    Bne L2
    Pla
    Tax
    Rts

* DODAJ PUNKT (X-NR GRACZA)
      
Dodaj  Lda Score,x
    Bne L4
    Lda Score+$02,x
    Beq L8
L4   Txa
    Pha
    Cpx #$01
    Bne L5
    Ldx #$06
L5   Ldy #$00
L6   Inc Cyfry0,x
    Lda Cyfry0,x
    Cmp #$0A
    Bne L7
    Lda #$00
    Sta Cyfry0,x
    Inx
    Iny
    Cpy #$06
    Bne L6
L7   Pla
    Tax
    Dec Score,x
    Lda Score,x
    Cmp #$FF
    Bne L8
    Dec Score+$02,x
L8   Rts


* POKAZ GRACZA (X-NR)

Pokaz_gr Txa
     Pha
     Clc
     Adc >Adr_pl+$400
     Sta Pomoc+$01
     Lda Poz_0y,x
     Sta Pomoc
     Lda Poz_0x,x
     Sta Hposp0,x
     Lda Kier_0,x
     Tax
     Cpx #$01
     Bne L9
     Ldx #$09
L9    Ldy #$00
L10   Lda Wyglad,x
     Sta (Pomoc),y
     Inx
     Iny
     Cpy #$0A
     Bne L10
     Pla
     Tax
     Rts

* ZMAZ POCISK

Zmaz   Lda Pm_0y,x
     Tay
     Lda Adr_pl+$0300,y
     And Zgaszenie,x
     Sta Adr_pl+$0300,y
     Rts

* POKAZ POCISK
Pokaz  Lda Pm_0y,x
     Tay
     Lda Adr_pl+$0300,y
     Ora Zapalenie,x
     Sta Adr_pl+$0300,y
     Rts
 
* TIMER2

Timer_2 Ldx #0
L11   Lda Jstick0,x
     Lsr @
     Bcs L13
     Pha
     Lda Poz_0y,x
     Cmp #$22
     Beq L12
     Dec Poz_0y,x
L12   Pla 
L13   Lsr @ 
     Bcs L15
     Pha
     Lda Poz_0y,x
     Cmp #$D4
     Beq L14
     Inc Poz_0y,x
L14   Pla
L15   Lsr @
     Bcs L17
     Pha
     Lda Poz_0x,x
     Cmp #$3D
     Beq L16
     Lda #$00
     Sta Kier_0,X
     Dec Poz_0x,x
L16   Pla 
L17   Lsr @
     Bcs L19
     Pha
     Lda Poz_0x,x
     Cmp #$BD
     Beq L18
     Lda #$01
     Sta Kier_0,x 
     Inc Poz_0x,x 
L18   Pla
L19   Jsr Pokaz_gr
     Lda Trig0s,x
     Beq L20
     Lda #$00
     Sta Przyc0,x
     Jmp L23
L20   Lda Przyc0,x
     Bne L23
     Lda #$01
     Sta Przyc0,x
     Lda M0,x
     Beq L21
     Jsr Zmaz
L21   Lda #$01
     Sta M0,x
     Lda Poz_0y,x
     Clc
     Adc #$05
     Sta Pm_0y,x
     Lda Poz_0x,x
     Pha
     Lda Kier_0,x
     Tay
     Lda Dodawanie,y
     Sta Dod_m0,x
     Pla
     Cpy #$01
     Bne L22
     Clc
     Adc #$06
L22   Sta Pm_0x,x
     Sta Hposm0,x
     Jsr Pokaz
L23   Lda M0,x
     Beq L25
     Clc
     Lda Pm_0x,x
     Adc Dod_m0,x
     Sta Pm_0x,x
     Sta Hposm0,x
     Cmp #$31
     Beq L24
     Cmp #$32
     Beq L24
     Cmp #$CC
     Beq L24
     Cmp #$CD
     Beq L25
L24   Lda #$00
     Sta M0,x
     Jsr Zmaz
L25   Inx
     Cpx #$02
     Beq L26
     Jmp L11

L26   Ldx #$00
L27   Lda Kolm0p,x
     Cmp Kolizje,x
     Bne L29
     Clc
     Lda Random
     And #$3F
     Adc #$01
     Adc Score,x
     Sta Score,x
     Bcc L28
     Inc Score+$02,x
L28   Jsr Zmaz
L29   Jsr Dodaj
     Jsr Punkty
     Inx
     Cpx #$02
     Bne L27
L30   Lda #$01
     Sta Cdtmv2
     Sta Hitclr
     Rts

* PROGRAM GLOWNY    

Start  Ldx #$00
     Txa
L31   Sta Adr_pl+$0300,x
     Sta Adr_pl+$0400,x
     Sta Adr_pl+$0500,x
     Sta Adr_pl+$0600,x
     Sta Adr_pl+$0700,x
     Inx
     Bne L31

     Lda >Adr_pl
     Sta Pmbase
     Ldx #$03
L32   Lda Kolory,x
     Sta Colpm0s,x
     Lda #$00
     Sta Sizep0,x
     Dex
     Bpl L32 
     Ldx #$32
     Ldy #$C6
     Stx Hposp2
     Sty Hposp3
     Ldx #$3E
     Stx Dmactls
     Ldx #$01
     Ldy #$03
     Stx Gtictls
     Sty Pmcntl

     Ldx #$03
     Lda #$00
L33   Sta M0,x
     Dex
     Bpl L33
     Ldx #$13
L34   Sta Cyfry0,x
     Dex
     Bpl L34
     Ldx #$01
     Stx Kier_0
     Dex
     Stx Kier_1
     Ldx #$46
     Ldy #$AA
     Stx Poz_0x
     Stx Poz_0y
     Sty Poz_1x
     Sty Poz_1y
     Ldx #$00
     Jsr Punkty
     Jsr Pokaz_gr
     Inx
     Jsr Punkty
     Jsr Pokaz_gr
     Ldx Timer_2
     Stx Cdtma2
     Sty Cdtma2+$01
     Lda #$40
     Sta Nmien
     Jmp L30

     Org Program+$0400

Znaki  Dta B($36),B($7F)
     Dta B($41),B($41)
     Dta B($7F),B($36)

     Dta B($36),B($7F)
     Dta B($00),B($00)
     Dta B($00),B($00)

     Dta B($30),B($79) 
     Dta B($49),B($49)
     Dta B($4F),B($06)

     Dta B($36),B($7F)
     Dta B($49),B($49)
     Dta B($49),B($00)

     Dta B($36),B($7F)
     Dta B($08),B($08)
     Dta B($78),B($30)

     Dta B($06),B($4F)
     Dta B($49),B($49)
     Dta B($79),B($30)

     Dta B($06),B($4F)
     Dta B($49),B($49)
     Dta B($7F),B($36)

     Dta B($36),B($7F)
     Dta B($40),B($40)
     Dta B($40),B($00)

     Dta B($36),B($7F)
     Dta B($49),B($49)
     Dta B($7F),B($36)

     Dta B($36),B($7F)
     Dta B($49),B($49)
     Dta B($79),B($30)

Wyglad Dta B($00),B($18),B($38)
    Dta B($10),B($3C),B($FC)
    Dta B($38),B($18),B($2C)
    Dta B($00),B($18),B($1C)
    Dta B($08),B($3C),B($3F)
    Dta B($1C),B($18),B($34)
    Dta B($00)
Kolory  Dta B($0F),B($96)
     Dta B($58),B($58)
Zgaszenie Dta B($FC),B($F3)
Zapalenie Dta B($03),B($0C)
Dodawanie Dta B($FB),B($02)
Kolizje  Dta B($02),B($01)

     End of File

   Aby umożliwić dokładniejszą analizę programu podamy znaczenie zmiennych i stałych w nim użytych. Kolejne zmienne 3 umieszczone są w kolejnych komórkach 8 stronie. Poz_0x do Poz_1y okreslają pozycje obu postaci (pionowe i poziome). Podobnie Pm_0x do Pm_1y określają pozycję wystrzelonych nabojów. Dod_m0 i Dod_m1 określają jaką wartość dodawać do pozycji X pocisków. Kolejne dwie zmienne Cyfry0 i Cyfry1 są sześciobajtowe. Każdy bajt to liczba z przedziału od 0 do 9 oznaczająca kolejną cyfrę licznika punktów gracza. Score to czterobajtowa zmienna określająca ile punktów należy dodać każdemu z graczy w najbliższej przyszłości. W każdym obiegu przerwania dodawany jest jeden punkt, dopóki Score każdego gracza nic wyzeruje się. Takie zwiększanie punktów powoduje, że dodane punkty nie pojawiają się natychmiast. Dużym ułatwieniem od strony programowej jest zapisanie w pamięci najpierw dwóch młodszych bajtów punktów graczy, a potem starszych, nie tak jak zwykle: młodszy/starszy gracza 0 i młodszy/starszy gracza 1. Dzięki takiemu rozwiązaniu odwołania do młodszego lub starszego bajtu punktów gracza o numerze w rejestrze X stają się prostsze, gdyż bajt młodszy określa etykieta Score, starszy natomiast Score+$02 (rejestr X zawiera oczywiście numer gracza).

   Kolejne dwie zmienne Kier_0 i Kier_1 określają kierunek odpowiedniego gracza. Gracz zwrócony w lewo wygląda zupełnie inaczej, niż gracz obrócony w prawo. I te właśnie zmienne decydują o tym skąd pobierać dane do wyglądu postaci.

   M0 i M1 to zmienne logiczne. Wartość $01 umieszczona w nich oznacza, że pocisk wystrzelony przez odpowiedniego gracza znajduje się na ekranie i porusza się w stronę określoną przez kierunek gracza.

   Za każdym obiegiem przerwania sprawdzane są przyciski joystick'ów obu graczy. Zmienne Przyc0 i Przyc1 przyjmują wartość 1 w momencie naciśnięcia przycisków joystick'ów, co umożliwia poruszanie się pocisków i jednocześnie zapobiega podwójnemu odczytaniu wartości z komrórek odpowiadających za stan przycisków joystick'ów.

   Program główny inicjuje PMG i Timer'a 2 oraz ustawia wartości początkowe zmiennym. Cała gra wykonywana jest przez przerwanie Timer'a 2, który wywołuje inne procedury. Procedura zaczynająca się od etykiety Punkty wyświetla punkty graczy pobierając dane dla wyglądu odpowiedniej cyfry z tablicy Znaki. Kolejna procedura, Dodaj, sprawdza, czy nie pozostały do dodania jakieś punkty graczom i jeśli tak, to zwiększa odpowiednio Liczniki i zwiększa Score. Jest ona wywoływana w każdym obiegu przerwania. Procedura Pokaz_gr umieszcza na ekranie graczy w odpowiednich pozycjach. Podobne zadanie pełni procedura Pokaż dla pocisków, odwrotne zadanie - Zmaz. Procedury wykorzystują maski bitowe Zapalenie i Zgaszenie.

   W samej procedurze przerwania Timer'a 2 nowa dla nas jest tylko obsługa joystick'a.    Joystick na cztery zasadnicze położenia: w lewo, w prawo, do przodu i wstecz. Osiem bitów rejestru PortA ($D300) przedstawia położenie dwóch joystick'ów wg tabeli:

bit joystick kierunek
0 0 do przodu
1 0 wstecz
2 0 w lewo
3 0 w prawo
4 1 do przodu
5 1 wstecz
6 1 w lewo
7 1 w prawo

   Normalnie wszystkie bity są ustawione. Zmiana położenia joystick'a powoduje wyzerowanie odpowiedniego bitu (lub bitów). Zazwyczaj jednak korzysta się z rejestrów cieni Jstick0 ($0278) i Jstick1 ($0279). W pierwszym z nich cztery najmłodsze bity określają położenie joystick'a 0, natomiast rejestr drugi określa położenie joystick'a 1 (też bity 0-3). Do wykrywania stanu przycisków joystick'ów służą rejestry GTIA o nazwach Trig0 ($D010) i Trig1 ($D011) oraz ich cienie Trig0s ($0284) i Trig1s ($0285). Skasowanie bitu 0 oznacza, że przycisk został naciśnięty.

   Gra może uprzyjemnić pisanie programów w Basic'u, pod warunkiem, że w programie głównym umieści się rozkaz PLA procesora. W następnym artykule zajmiemy się dźwiękiem Atari.

   Dla tych, którzy preferują dane homogenizowane, przedstawiamy poniżej ostatni przykład z "Piszemy DEMO" w postaci danych szesnastkowych. Należy je połączyć ze Zgrywusem+ z TA 2/92, co pozwoli uzyskać program maszynowy, zdatny do uruchomienia bezpośrednio pod kontrolą DOS lub COS.
1000 REM *--------------------------*
1002 REM : DEMO-GRA         :
1004 REM : R. Bielecki, T. Bielak :
1006 REM : (c) 1992 Tajemnice ATARI :
1008 REM *--------------------------*
1010 DATA ffff00885f8a4cd1898a48a960
1020 DATA 85f2a90aa0a6e001d004a910a0
1030 DATA a785f084f3a90685f1a000b1f0
1040 DATA 480a85f4680a0a0a38e5f485f4
1050 DATA 9848a6f4a000bd008c91f2e8c8
1060 DATA c006d0f518a5f2690885f268a8
1070 DATA c8c006d0d268aa60bd1606d005
1080 DATA bd1806f02e8a48e001d002a206
1090 DATA a000fe0a06bd0a06c90ad00ba9
1100 DATA 009d0a06e8c8c006d0eb68aade
1110 DATA 1606bd1606c9ffd003de180660
1120 DATA 8a481869a485f1bd020685f0bd
1130 DATA 00069d00d0bd1a06aae001d002
1140 DATA a209a000bd3c8c91f0e8c8c00a
1150 DATA d0f568aa60bd0606a8b900a33d
1160 DATA 538c9900a360bd0606a8b900a3
1170 DATA 1d558c9900a360a200bd78024a
1180 DATA b00c48bd0206c922f003de0206
1190 DATA 684ab00c48bd0206c9d4f003fe
1200 DATA 0206684ab01148bd0006c93df0
1210 DATA 08a9009d1a06de0006684ab011
1220 DATA 48bd0006c9bdf008a9019d1a06
1230 DATA fe000668208988bd8402f008a9
1240 DATA 009d1e064c6b89bd1e06d03aa9
1250 DATA 019d1e06bd1c06f00320b588a9
1260 DATA 019d1c06bd02061869059d0606
1270 DATA bd000648bd1a06a8b9578c9d08
1280 DATA 0668c001d0031869069d04069d
1290 DATA 04d020c388bd1c06f02518bd04
1300 DATA 067d08069d04069d04d0c931f0
1310 DATA 0cc932f008c9ccf004c9cdd008
1320 DATA a9009d1c0620b588e8e002f003
1330 DATA 4cd388a200bd08d0dd598cd016
1340 DATA 18ad0ad2293f69017d16069d16
1350 DATA 069003fe180620b58820508820
1360 DATA 0388e8e002d0d7a9018d1a028d
1370 DATA 1ed060a2008a9d00a39d00a49d
1380 DATA 00a59d00a69d00a7e8d0eea9a0
1390 DATA 8d07d4a203bd4f8c9dc002a900
1400 DATA 9d08d0ca10f2a232a0c68e02d0
1410 DATA 8c03d0a23e8e2f02a201a0038e
1420 DATA 6f028c1dd0a203a9009d1c06ca
1430 DATA 10faa2139d0a06ca10faa2018e
1440 DATA 1a06ca8e1b06a246a0aa8e0006
1450 DATA 8e02068c01068c0306a2002003
1460 DATA 88208988e8200388208988a2d1
1470 DATA a0888e28028c2902a9408d0ed4
1480 DATA 4cc889008c5a8c367f41417f36
1490 DATA 367f00000000307949494f0636
1500 DATA 7f49494900367f08087830064f
1510 DATA 49497930064f49497f36367f40
1520 DATA 404000367f49497f36367f4949
1530 DATA 7930001838103cfc38182c0018
1540 DATA 1c083c3f1c1834000f965858fc
1550 DATA f3030cfe020201e002e1020088


Tomasz Bielak
Rafał Bielecki

Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2001