Tajemnice ATARI

6 STRONA - KONKURS
LISTINGI

    W poprzednim numerze Tajemnic zainaugurowaliśmy nową rubrykę konkursową, w której zamieszczać będziemy nadesłane przez Czytelników programy mieszczące się na szóstej stronie pamięci. Niestety do chwili oddania do druku tego numeru nie otrzymaliśmy takich programów, dlatego dla zachęty i przykładu przedstawiamy "redakcyjny" program "Print 8", przypominając że za każdy zamieszczony w tej rubryce program jego autor otrzyma honorarium w wysokości 300.000 zł.

   "Print 8" przeznaczony jest do wypisywania tekstów w grafice 8. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że w wielu pismach komputerowych podobnych programów było już wiele, lecz sądzimy, że "nasza" procedura szczególnie ze względu na szybkość działania, a co za tym idzie uniwersalność zastosowania przyda się w pisanych przez Państwa programach.

   Procedurę z basicu należy wywoływać funkcją USR() z czterema parametrami. Pierwszy z nich to adres procedury (w tym wypadku 1536). Drugi to pozycja pozioma początku napisu. Może on przyjmować wartości takie jak komenda POSITION czyli 0-39. Przeliczając na rozdzielczość trybu grafiki 8 oznacza to, iż początek napisu może wypadać tylko co "pełne" 8 punktów. Jest to co prawda pewne ograniczenie, lecz przyspiesza to bardzo działanie procedurki, a poza tym trudno by ją było w innym wypadku zmieścić na szóstej stronie. Trzecim parametrem jest pozycja pionowa początku napisu, tym razem co jedną linię ekranową czyli 0-191. Wreszcie czwarty parametr to adres początku napisu jaki chcemy wyświetlić. Niestety w jakiś sposób trzeba powiadomić naszego "printa" kiedy ma skończyć swoją pracę. Należy to zrobić przez dostawienie na końcu napisu znaczka ESC (uzyskujemy go przez dwukrotne naciśnięcie ESC).

   Załączony przykładowy program w basicu zwraca uwagę na niektóre możliwości użycia samej procedury maszynowej. Sam kod procedury jest relokowalny i można go umieszczać w dowolnym miejscu pamięci. Linie DATA, w których zapisany jest właściwy program zakodowane są w standardowy dla TA sposób, toteż procedura czytająca i dekodująca dane do pamięci jest taka sama jak np. w zgrywusie (wiersze 900-960) i jej wywołanie także (wiersze 10,20). Wiersze 100-180 zawierają przykładowe wykorzystanie procedury PR8. Polecamy bacznej uwadze podprogram rozpoczynający się od wiersza 800.
********************
*    text    *
*  in graphics  *
*    mode    *
********************

   opt %10101

*--- page 0 --------

scr equ 88	  (2)

posx equ $cb  (1)
posy equ $cc  (2)
post equ $de  (2)

temp equ $d0 
endl equ temp 
inv equ temp+1
chba equ temp+2 
scrp equ temp+4

*--- other ---------

chbs  equ 756 
ramtop equ 106

*--- const --------- 

eoln  equ $9b


* begin of procedure

   org $0600

* get parameters
   pla
   cmp #3 
   beg *+3 
   rts

   pla
   pla
   sta posx
   pla
   pla
   sta posy
   pla
   sta post+1
   pla
 
   ldx #5 
stpr lda temp,x 
   pha
   dex 
   bpl stpr

* addr of gr8 line

*----- mlp 8 -------
   lda #0
   sta posy+1

   ldx #3
ml8 asl posy
   rol posy+1
   dex
   bne ml8
   lda posy
   sta scrp
   lda posy+1
   sta scrp+1
*----- mlp 32 ------
   asl posy
   rol posy+1 
   asl posy 
   rol posy+1
*----- mlp 40 ------
   lda posy
   adc scrp
   sta scrp
   lda posy+1
   adc scrp+1
   sta scrp+1
*-- addr on screen -
   clc
   lda scrp
   adc scr
   sta scrp
   lda scr+1
   adc scrp+1
   sta scrp+1

* lo byte endl
   clc
   lda scrp
   adc #40
   sta endl

* text adr on screen
   cle
   lda scrp
   adc posx
   sta scrp
   bcc fuj
   inc scrp+1
* set chbase
fuj ldy #0
strt lda #0
   sta chba
   sta chba+1

* next line
   lda scrp
   cmp endl
   bne prnt
   clc
   adc <280
   sta scrp
   lda scrp+1
   adc >280
   sta scrp+1
   clc
   lda endl
   adc <320
   sta endl

*-- not ramtop ?
prnt lda scrp+1
   cmp ramtop
   bcs exit

* atascii to intern
   lda (post),y
   tax
   and #128
   beg brr
   lda #255
brr sta inv
   txa
   and #127
   cmp #eoln-$80
   beg exit
   cmp #96
   bpl done
   sbc #31
   bpl done
   adc #96
   bpl done
   and #127
   bpl done

* branch help
star bne strt

* locate & print
done ldx #2
lk  asl @
   rol chba+1
   dex
   bpl lk
   sta chba
   clc
   lda chba
   adc chba+1
   sta chba+1
   tya
   tax
   ldy #0
us  lda (chba),y
   eor inv
   sty posx
   ldy #0
   sta (scrp),y
   ldy posx
   clc
   lda scrp
   adc #40
   sta scrp
   bcc #+4
   inc scrp+1

   iny
   cpy #8
   bne us
   sec
   lda scrp
   sbc <319
   sta scrp
   lda scrp+1
   sbc >319
   sta scrp+1
   txa
   tay
   iny
   bne star

exit ldx #0
reps pla
   sta temp,x
   inx
   cpx #6
   bcc reps
quit rts

   opt %00111

   end of pr8

0 REM Przyklad uzycia procedury PR8
10 DIM A$(26):DT=1000:C=20:BS=1536
20 GOSUB 900
100 GRAPHICS 24:COLOR 1:DEG :TRAP 100
110 A=USR(BS,23,80,ADR("X=.")):DX=55
120 A=USR(BS,23,90,ADR("Y=.")):A=0
130 X=DX*SIN(A)+60:Y=55*COS(A)+95
140 WYNIK=X:HOR=25:VER=80:GOSUB 800
150 WYNIK=Y:HOR=25:VER=90:GOSUB 800
160 PLOT X,Y:A=A+3
170 IF A=360 THEN A=0:DX=DX-5
180 GOTO 130
800 REM -- Wypisz WYNIK na HOR,VER --
810 A$=STR$(WYNIK):A$(LEN(A$)+1)="."
820 Q=USR(BS,HOR,VER,ADR(A$)):RETURN 
900 REM ---  hex to data conv  ---
910 FS=0:RESTORE DT:TRAP 950
920 FOR X=0 TO C:READ A$:POKE 53279,7
930 FOR I=1 TO 26 STEP 2
940 H=ASC(A$(I))-48:H=(H-39*(H>9))*16:
L=ASC(A$(I+1))-48:L=L-39*(L>9):POKE BS
+FS,H+L:FS=FS+1:NEXT I:NEXT X
950 RETURN 
1000 REM ---  Print osiem   ---
1010 DATA 68c903f00160686885cb686885
1020 DATA cc6885df6885dea205b5d048ca
1030 DATA 10faa90085cda20306cc26cdca
1040 DATA d0f9a5cc85d4a5cd85d506cc26
1050 DATA cd06cc26cda5cc65d485d4a5cd
1060 DATA 65d585d518a5d4655885d4a559
1070 DATA 65d585d518a5d4692885d018a5
1080 DATA d465cb85d49002e6d5a000a900
1090 DATA 85d285d3a5d4c5d0d012186918
1100 DATA 85d4a5d5690185d518a5d06940
1110 DATA 85d0a5d5c56ab068b1deaa2980
1120 DATA f002a9ff85d18a297fc91bf056
1130 DATA c960100ee91f100a6960100629
1140 DATA 7f1002d0b8a2020a26d3ca10fa
1150 DATA 85d218adf40265d385d398aaa0
1160 DATA 00b1d245d184cba00091d4a4cb
1170 DATA 18a5d4692885d49002e6d5c8c0
1180 DATA 08d0e438a5d4e93f85d4a5d5e9
1190 DATA 0185d58aa8c8d0baa2006895d0
1200 DATA e8e00690f860



Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2001