Tajemnice ATARI

PISZEMY DEMO


    W tym artykule dołączymy do naszego dema następną procedurę - "DLIV.ASM" oraz tekst do płynących napisów.

    Procedura "DLIV.ASM" obsługuje przerwanie Display List i jest jedną z najobszerniejszych procedur dema.
Procedure Equ $9897
List_mem Equ %00000110
List_err Equ %00000101
Code_mem Equ %00010000
Code_dsk Equ %00100000

Chrctl  Equ $D401
Colpf0  Equ $D016
Colpf1  Equ $D017
Colpf2  Equ $D018
Colpm0  Equ $D012
Colpm1  Equ $D013
Colpm2  Equ $D014
Colpm3  Equ $D015
Dliv   Equ $0200
Dmactl  Equ $D400
Hposp0  Equ $D000
Hposp1  Equ $D001
Hposp2  Equ $D002
Hposp3  Equ $D003
HScrol  Equ $D404
Nmien   Equ $D40E
Sizep1  Equ $D009
Sizep3  Equ $D00B
Wsync   Equ $D40A

BHScrol  Equ $0088
HHScrol  Equ $0089
OHScrol  Equ $008A

     Opt List_err+Code_dsk
     Org Procedure

     Ldx <Przerw
     Ldy >Przerw
     Stx Dliv
     Sty Dliv+1
     Lda #$C0
     Sta Nmien
     Rts

Przerw  Pha
     Txa
     Pha
     Tya
     Pha
     Lda Licznik
     Asl @
     Tax
     Lda Vect+$01,x
     Pha
     Lda Vect,x
     Pha
     Rts
Koniec  Inc Licznik
     Lda Licznik
     Cmp #$05
     Bne L1
     Lda #$00
     Sta Licznik
L1    Pla
     Tay
     Pla
     Tax
     Pla
     Rti

Dliv_1  Lda #$3D
     Sta Dmactl
     Lda #$30
     Sta Hposp0
     Lda #$38
     Sta Hposp1
     Lda #$C0
     Sta Hposp2
     Lda #$C8
     Sta Hposp3
     Ldy #$00
     Sty Sizep1
     Sty Sizep3

     Ldx #$06
L2    Sta Wsync
     Dex
     Bpl L2

     Lda #$0C
     Sta Hscrol
     Ldx #$07
L3    Lda Tab_2,y
     Sta Colpm0
     Sta Colpm1
     Sta Colpm2
     Sta Colpm3
     Iny
     Sta Wsync
     Lda Tab_2,y 
     Sta Colpm0
     Sta Colpm1
     Sta Colpm2
     Sta Colpm3
     Iny
     Sta Wsync
     Lda Tab_1,x
     Sta Colpf0
     Dex
     Bpl L3
 
     Lda #$06
     Sta Chrctl
     Lda #$00
     Sta Colpm0
     Sta Colpm2
     Sta Colpf1
     Sta Wsync
     Sta Wsync

     Ldx #$0D
     Txa
L4    Stx Hscrol
     Stx Wsync
     Dex
     Sec
     Sbc #$02
     Bpl L4

     Lda #$02
     Sta Chrctl

     Inc Plr+$02
     Lda Plr+$02
     And #$03
     Sta Plr+$02
     Bne L8

     Ldx #$00
L5    Lda Tab_2+1,x
     Sta Tab_2,x
     Inx 
     Cpx #$10
     Bne L5

     Lda Plr+$01
     Bne L6 
     Inc Plr
     Inc Plr
     Lda Plr
     And #$0E
     Cmp #$0E
     Bne L7
     Inc Plr+$01
     Jmp L7
L6    Dec Plr
     Dec Plr
     Lda Plr
     And #$0F
     Bne L7
     Dec Plr+$01
     Clc
     Lda Plr
     Adc #$10
     Sta Plr
L7    Lda Plr
     Sta Tab_2+$0F
L8    Jmp Koniec

Dliv_2  Lda HHScrol
     Sta HScrol
     Lda #$34
     Sta Hposp0
     Lda #$40
     Sta Hposp1
     Lda #$C4
     Sta Hposp2
     Lda #$A0
     Sta Hposp3
     Lda #$92
     Sta Colpm1
     Sta Colpm3
     Lda #$03
     Sta Sizep1
     Sta Sizep3

     Ldx #$06
L9    Lda Tab_3,x
     Sta Colpf2
     Lda Tab_1,x
     Ora #$10
     Sta Colpm0
     Sta Colpm2
     Sta Wsync
     Dex
     Bpl L9 
     Jmp Koniec

Dliv_3  Lda #$F2
     Sta Colpf0
     Lda #$36
     Sta Colpf1
     Lda #$3C
     Sta Colpf2
     Lda OHScrol
     Sta HScrol
     Jmp Koniec

Dliv_4  Lda HHScrol
     Sta HScrol
     Ldx #$00
     Stx Colpf1
L10    Lda Tab_3,x
     Sta Colpf2
     Lda Tab_1,x
     Ora #$10
     Sta Colpm0
     Sta Colpm2
     Sta Wsync
     Inx
     Cpx #$08
     Bne L10
     Lda #$00
     Sta Colpm0 
     Sta Colpm2
     Jmp Koniec 

Dliv_5  Sta Wsync
     Lda BHScrol
     Sta HScrol
     Lda #$B4
     Sta Colpf0
     Lda #$B8
     Sta Colpf1
     Lda #$BC
     Sta Colpf2
     Lda #$3F
     Sta Dmactl
     Lda #$A0
     Sta Hposp1
     Lda #$0F
     Sta Colpm1
     Jmp Koniec

Licznik  Dta B($00)
Plr    Dta B($10),B($00),B($00)

Vect   Dta A(Dliv_1-$01)
     Dta A(Dliv_2-$01)
     Dta A(Dliv_3-$01)
     Dta A(Dliv_4-$01)
     Dta A(Dliv_5-$01)

Tab_1   Dta B($4E),B($4C),B($4A)
     Dta B($48),B($46),B($44)
     Dta B($42),B($40)

Tab_2   Dta B($00),B($02),B($04)
     Dta B($06),B($08),B($0A)
     Dta B($0C),B($0E),B($0E)
     Dta B($0C),B($0A),B($08) 
     Dta B($06),B($04),B($02)
     Dta B($00)

Tab_3   Dta B($54),B($96),B($98)
     Dta B($98),B($98),B($98)
     Dta B($96),B($94)

     End of file
    W procedurze wykorzystywane są trzy zmienne: BHScrol, HHscrol i OHscroll. Każda z nich przechowuje wartość dla HScrol'a. BHScrol odpowiada za stan Hscrol'a największego płynącego napisu na dole ekranu. HHScrol pełni tę samą rolę dla dwóch napisów umieszczonych nad i pod obrazkiem. Natomiast OHScrol odpowiedzialny jest za pozycję poruszającego się obrazka. Wszystkie te zmienne umieszczone są w obszarze od $88 do $8A. Jest to obszar wykorzystywany przez QA. Mimo tego procedurę da się uruchomić spod asemblera. Niestety większość następnych procedur będzie możliwe do uruchomienia tylko po skompilowaniu ich na dysk. Aby można było zobaczyć efekt działania procedury, konieczne jest uprzednie uruchomienie procedury zamieszczonej w poprzednim artykule - "DLI.ASM".

    Procedura zaczyna się uaktywnieniem przerwania Dliv - ustawia wektor ($200) na etykietę Przerw. Ponieważ przerwanie Display List wywoływane jest kilkakrotnie na jednym ekranie i za każdym razem pełni inną funkcję, dlatego też główną częścią procedury przerwania jest wybór odpowiedniej podprocedury. Realizowane jest to przy pomocy licznika Licznik i tablicy skoków Vect. Przy każdym wywołaniu przerwania Licznik jest zwiększany, następnie według niego zostaje wybrany adres z tablicy do kolejnej podprocedury i podprocedura ta jest uruchamiana.

    Pierwsza uruchamiana podprocedura Dliv_1 ustawia odpowiednią szerokość ekranu i poziome pozycje dla obracających się znaczków Atari. Następnie opuszczane jest siedem linii ekranu i w kolejnej pętli z tablicy Tab_2 pobierane są wartości kolorów dla player'ów i z tablicy Tab_1 wartości kolorów dla napisu 'Tajemnice Atari". Druga linia z napisem 'Tajemnice Atari" jest lustrem poprzedniej, czyli musi być obrócona "do góry nogami". Realizowane jest to przy pomocy rejestru sprzętowego Chrctl ($D401) kontrolującego wygląd znaków, po czym zerowane są wartości kolorów dla player'ów oraz wykonywana jest pętla ustalająca kolory i pozycję drugiej linii napisu. Po wykonaniu tych czynności przywracany jest poprzedni stan rejestru Chrctl. Dalsza część podprocedury Dliv_1 przygotowuje tablicę kolorów player'ów Tab_2 przy pomocy trzybajtowej tablicy Plr. Jest to wykonywane co czwarty obieg przerwania (licznikiem jest ostatni bajt tablicy Plr). W takim wypadku przepisywana jest tablica Tab_2, a ostatni jej bajt określany jest na podstawie pierwszego bajtu tablicy Pjr. Natomiast drugi bajt tej tablicy kontroluje zwiększanie lub zmniejszanie pierwszego bajtu.

    Kolejna podprocedura - Dliv_2 ustawia HScrol'a dla płynącego napisu oraz zmienia stan kolorów i pozycji player'ów. Ostatnią czynnością tej procedury jest ustalenie kolorów pionowych scroll'i i poziomego płynącego napisu. Czynności te wykonywane są w pętli.

    Podprocedura Dliv_3 ustawia wartości dla kolorów i HScrol'a obrazka. Dliv_4 pełni podobną rolę jak podprocedura Dliv_2: ustala wartości kolorów dla poziomego płynącego napisu i napisów pionowych.

    Ostatnia podprocedura - Dliv_5 rozszerza ekran, ustawia wartości kolorów dla dużego płynącego napisu oraz pozycję i kolor jednego player'a, który będzie wykorzystywany jako wskaźnik głośności kanałów dźwiękowych.

    Każda podprocedura kończy się skokiem do etykiety Koniec, gdzie jest zwiększany Licznik.

    Poniżej zamieszczony został tekst do płynących napisów w formacie "Zgrywusa+". Dane należy przepisać, dołączyć "Zgrywusa+" i zapisać w formacie plikowym. Plik posiada własny nagłówek Dos'a i będzie ładowany pod adres $6E00. Jeśli Czytelnik nie ma ochoty wpisywać tego tekstu, a umie napisać własny pod dowolnym monitorem, to przydatna będzie informacja, że:

 • tekst dla pionowych płynących napisów umieszczony jest w pamięci od $6E00 do $6FFF,
 • tekst dla małych poziomych napisów - od $7000 do $71FF,
 • tekst dla dużego napisu i do trzeciej części dema - od $7200 do $73FF.

      Ponieważ zamieściliśmy już tekst do płynących napisów, dlatego też w następnym artykule zajmiemy się procedurami przesuwu.
  1000 REM *--------------------------*
  1001 REM * Piszemy demo 10     *
  1002 REM * autorzy: Tomasz Bielak *
  1003 REM *      Rafal Bielecki *
  1004 REM * (c) 1993 Tajemnice ATARI *
  1005 REM *--------------------------*
  1010 DATA ffff006eff7300000000002175
  1020 DATA 746f727a790064656d6f6e7374
  1030 DATA 7261636a6900706f7a64726177
  1040 DATA 69616a41000000002136212c2f
  1050 DATA 2e003425212d00000022292700
  1060 DATA 262f2f3407610000002a212b35
  1070 DATA 222100283533212b2100000034
  1080 DATA 2f2d21333a21002c2925222923
  1090 DATA 28210000002d21272e35332100
  1100 DATA 6900696e6e796368007a003726
  1110 DATA 2d280000002d29322127250033
  1120 DATA 2f2634372132250000002f3532
  1130 DATA 00152f26340000003021332b35
  1140 DATA 242100000033232f3230292f00
  1150 DATA 332f2634372132250000002d29
  1160 DATA 2328212c210037292425322500
  1170 DATA 00006f72617a007a616772616e
  1180 DATA 69637a6e650067727570790070
  1190 DATA 726f6772616d6973744f770000
  1200 DATA 00213421322900222934002239
  1210 DATA 342532003533253200232c3522
  1220 DATA 0000002725322d212e00232821
  1230 DATA 2f342923330000002829272800
  1240 DATA 34252328003425212d0000002c
  1250 DATA 2f3224002f26002421322b2e25
  1260 DATA 33330000003025342532210033
  1270 DATA 2122213428210000003a253030
  1280 DATA 252c292e0027212d2533000000
  1290 DATA 00337065636a616c6e6500706f
  1300 DATA 7a64726f7769656e6961007072
  1310 DATA 7a6573794c616d7900646c6100
  1320 DATA 6e61737a796368006b6f6c6567
  1330 DATA 4f77000000223a29212b210000
  1340 DATA 00242f2d252c210000002d2132
  1350 DATA 29212e21000000322f34210000
  1360 DATA 0037352a210000006900696e6e
  1370 DATA 7963680c006f006b744f727963
  1380 DATA 68007a61706f6d6e69656c6953
  1390 DATA 6d79000e0e0e00000000000000
  1400 DATA 00000000000000000000008080
  1410 DATA 80808080808080808080808080
  1420 DATA 80808080808080808080808080
  1430 DATA 80808080a4e5edefeef3f4f2e1
  1440 DATA e3eac580fae1f0f2efe7f2e1ed
  1450 DATA eff7e1ece99a80b4efede1f3fa
  1460 DATA 80a2e9e5ece1eb80e980b2e1e6
  1470 DATA e1cc80a2e9e5ece5e3ebe98e80
  1480 DATA 80afe2f2e1fae5eb80f0efede9
  1490 DATA c5e4faf980f3e3f2efecec87e1
  1500 DATA ede980faeff3f4e1cc80eee1f2
  1510 DATA f9f3eff7e1eef980f0f2faf980
  1520 DATA f0efedefe3f980f0f2efe7f2e1
  1530 DATA edf580e7f2e1e6e9e3faeee5e7
  1540 DATA ef80a2ece1fae9eee780b0e1e4
  1550 DATA e4ece5f380f0f2fae5fa80b2e1
  1560 DATA e6e1cce180a2e9e5ece5e3ebe9
  1570 DATA e5e7ef8e8080a4e1eee580e4ef
  1580 DATA 80edf5faf9ebe980faeff3f4e1
  1590 DATA ccf980f0f2fae5eee9e5f3e9ef
  1600 DATA eee580fa80ebefedf0f5f4e5f2
  1610 DATA e180a9a2ad80eee180a1b4a1b2
  1620 DATA a980e4ef80f0f2efe7f2e1edf5
  1630 DATA 80edf5faf9e3faeee5e7ef80a6
  1640 DATA f5f4f5f2e580a3efedf0eff3e5
  1650 DATA f280f0f2fae5fa80b4efede1f3
  1660 DATA fae180a2e9e5ece1ebe18e80aa
  1670 DATA e5f3f480f4ef80e4eff3f9c380
  1680 DATA faeee1eef980f0eff3e9e1e4e1
  1690 DATA e3faefed80a1ada9a780e980a9
  1700 DATA a2ad87cff780f5f4f7cff280f0
  1710 DATA efe480eee1faf7c18087a3f2e5
  1720 DATA edefeee1878e8080a4e5edefee
  1730 DATA f3f4f2e1e3eae180faeff3f4e1
  1740 DATA cce180eee1f0e9f3e1eee180f7
  1750 DATA 80e1f3e5ede2ece5f2fae58096
  1760 DATA 95909280f0f2faf980f0efedef
  1770 DATA e3f980b1a18e80808080808080
  1780 DATA 80808080808080808080808080
  1790 DATA 80808080808080808080808080
  1800 DATA 80808000000014007369657270
  1810 DATA 6e6961001119191200726f6b75
  1820 DATA 007a616b6f4e637a796c69536d
  1830 DATA 79007072616365006e6164006e
  1840 DATA 61737a410064656d6f6e737472
  1850 DATA 61636a410e0034790c00777974
  1860 DATA 7277614c7900237a7974656c6e
  1870 DATA 696b75000870727a656b6c6570
  1880 DATA 797761637a75090c00646f7069
  1890 DATA 65726f00746572617a0c006a61
  1900 DATA 6b6f006a6564656e007a006e69
  1910 DATA 657769656c7500646f74727761
  1920 DATA 4c655300646f0075707261676e
  1930 DATA 696f6e65676f0c007a61724f77
  1940 DATA 6e6f0070727a657a006e617300
  1950 DATA 6a616b00690070727a657a0023
  1960 DATA 6965626965006b6f4e63610e0e
  1970 DATA 0e00370064774f636800706f77
  1980 DATA 795a737a7963680c00706f7a69
  1990 DATA 6f6d796368007363726f6c6c07
  2000 DATA 616368007a6e616a647a696573
  2010 DATA 7a006b724f746b4100696e666f
  2020 DATA 726d61636a4500646f7479637a
  2030 DATA 416341006e61737a656a006465
  2040 DATA 6d6f6e73747261636a690e002a
  2050 DATA 655a656c69007a6e75647a6900
  2060 DATA 23694500746100637a45534300
  2070 DATA 64656d61006d6f5a65737a006e
  2080 DATA 616369736e4143003328292634
  2090 DATA 006162790070727a656a534300
  2100 DATA 646f006e61737445706e656a00
  2110 DATA 69007a6172617a656d006f7374
  2120 DATA 61746e69656a00637a45536369
  2130 DATA 0e003a616e696d00746f006a65
  2140 DATA 646e616b0075637a796e69737a
  2150 DATA 00706f637a656b616a006a6573
  2160 DATA 7a637a6500636877696c450069
  2170 DATA 0070727a65637a7974616a0074
  2180 DATA 656e0074656b737400646f006b
  2190 DATA 6f4e63610e000000
  


  Tomasz Bielak
  Rafał Bielecki • Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

  Pixel 2002