Tajemnice ATARI

PISZEMY GRĘ


    Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego odcinka dzisiaj omówię niektóre, zawarte w nim procedury naszej gry.

    Bardzo ważnymi, ze względu na użyty tryb wyświetlania grafiki, są procedurki DLINT i SHW_BLCK. Pierwsza z nich, to procedura przerwania DL, która zmienia zestaw znaków w każdej linii ekranu. Do rozpoznania, który zestaw ma być w danej linii włączony, użyłem rejestru VCOUNT, który zawiera numer aktualnie wyświetlanej linii ekranu w punktach, podzielony przez dwa. Tak więc podczas każdego przerwania DL (w trybie 4+) zmienia się tylko trzeci bit. Jako, że oba jednokilobajtowe generatory znaków umieszczone są w pamięci jeden za drugim, a kilobajt to cztery strony, wystarczy pominąć wszystkie pozostałe bity za pomocą instrukcji AND #4 i dodać do starszego bajtu adres zestawu znaków, aby znać adres aktualnego. Instrukcja EOR #4 potrzebna jest w naszym przykładzie ze względu na konstrukcję Display List'y.

    Procedura SHW_BLCK podobnie, jak i SHW_INFO, czy SHW_ADR ma za zadanie wyświetlić na ekranie znak w trybie 4+, a komentarz do nich jest chyba zbędny.

    Ciekawostką jest procedura INI_VAR, której zadaniem jest wymiana zawartości niektórych rejestrów systemowych z zapamiętanymi wartościami. Do tego celu została stworzona tablica LOA_VAR, której pojedynczy wpis zawiera adres rejestru i wartość, którą należy do niego wpisać. Procedura w pętli pobiera kolejne adresy i podstawia je do zmiennej ADR1, następnie z rejestru wskazanego przez tę zmienną pobiera aktualną zawartość i przechowuje ją na stosie, pobiera nową wartość z tablicy, zapisuje do rejestru, a pobraną ze stosu starą zawartość przepisuje do tablicy.

    Teraz przejdźmy do dzisiejszego odcinka.

    W wielu różnych publikacjach wiele pisano o poziomym przesuwie ekranu. Zawsze jednak pisano o bardzo nieekonomicznej i pamięciożernej metodzie polegającej na zapamiętaniu calej długości przesuwanego ekranu i zmianie adresu wyświetlania linii. Oczywiście i taka metoda jest czasami niezastąpiona, lecz w praktyce rzadko z niej się korzysta. W wielu przypadkach lepiej użyć metody zastosowanej w naszej grze. Polega ona na zastąpieniu zmiany adresu wyświetlania przepisaniem zawartości ekranu w prawo lub lewo i wyświetleniem nowych elementów na jego krawędzi. U nas zawartość ekranu przepisywana jest w lewo, a na prawej krawędzi pojawiają się helikoptery lub premie. Dokładny opis procedury SCROLL, realizującej to zadanie jest chyba zbędny, a jej analizę pozostawiam Czytelnikom.

    Na temat SPRITE'ów również bębniono, gdzie tylko możliwe, jednak bębniarze albo nie znali instrumentu albo partytury, gdyż nigdzie nie spotkałem się z solidnym opisem wykorzystania sprite'ów w praktyce. Dziś opowiem o animacji. W większości gier sprite'y wykorzystywane są do przedstawienia postaci kierowanej przez gracza. W niektórych grach zachwyca nas ładna animacja tychże postaci. Niestety, do tego potrzebny jest dobry grafik, a o takich jest dość trudno. Jednak dla tych, którzy posiadają jakiś talent plastyczny mam kilka porad:

    Animację kroczącej postaci najlepiej jest wykonać na ośmiu fazach (rysunkach). Noga na każdej fazie powinna przesuwać się o dwa punkty.

    Cała postać powinna uginać się w miarę stawiania kroków według zasady: im szerzej rozstawione nogi, tym większe ugięcie (proszę zaobserwować własne kroki).

    Dla zmniejszenia efektu "kanciastości", w miejscach zagięcia należy wstawić punkt o mniejszej jasności.

    Postać powinna się przesuwać o jeden punkt na każdą fazę.

    Wprawdzie w naszym przykładzie można sprawdzić tylko punkt przedostatni, lecz każdy może się przyjrzeć animacji, np. w grze "Hans Kloss".

    Celowo nie napiszę o tym, jak uzyskać graczy wielokolorowych, gdyż na ten temat jednak napisano dość dużo. Jednak, aby sprawdzić to w praktyce, proszę spojrzeć do naszego przykładu.

    Na dzisiaj tyle ględzenia. Dla niektórych mogą to być bzdury, dla innych ciekawostki, a jeszcze inni może skorzystają i nie będą nas więcej straszyć dziwne, kanciaste, trudne do rozpoznania potworki - bohaterowie (?) gier.

    P.S. Może niedługo zamieszczę na łamach TA program, służący do definiowania znaków i sprite'ów w omawiany przeze mnie sposób. Jeżeli program będzie zbyt długi, aby go wydrukować, a Czytelnicy okażą zainteresowanie, to może wyda go L.K. AVALON.
plpos  equ $20
fuel   equ $02
heli   equ $08

adr2   equ $b2

jstick0 equ $0278
random  equ $d20a
hscroll equ $d404

* procedura przesuwu
* ekranu

scroll  equ *

 dec przesuw
 lda przesuw
 sta hscroll
 bmi *+5
 jmp ok_scrol
 lda #3
 sta przesuw
 sta hscroll
 lda screen
 sta adrl+1
 sta adr2+l
 inc adr2
 bne *+4
 inc adr2+l
 ldx #6

scro_1  equ *

 ldy #0

scro_2  equ *

 lda (adr2),y
 sta (adrl),y
 iny
 cpy #35
 bcc scro_2
 lda #space
 sta (adr1),y
 ldy #adr1
 lda #36
 jsr inad
 Idy #adr2
 lda #36
 jsr inad
 dex
 bpl scro_1

* losowe wyswietlenie
* helikoptera lub premii

 lda random
 cmp #50
 bcs ok_scroll
 lda #heli
 sta help_1
 lda random
 cmp #50
 bcs no_fpa
 and #3
 asl @
 clc
 adc #fuel
 sta help_1

no_fpa  equ *

 lda screen+33
 sta adrl+1
 lda random
 and #7 
 tax

scro_3  equ *

 dex
 bmi scro_4 
 ldy #adr1
 lda #36
 jsr inad
 jmp scro_3

scro_4  equ *

 ldy #0
 lda (adr1),y
 iny
 iny
 ora (adrl),y
 bne ok_scrol
 dey
 lda help_1
 jmp shw_adr

ok_scrol equ *

 rts

* procedura sluzaca
* do zwiekszania 
* wartosci zmiennych
* umieszczonych na 
* stronie zerowej

 inad  equ *

 clc
 adc 0,y
 sta 0,y
 lda #0
 adc 1,y
 sta 1,y
 rts

* wyswietlenie
* wg zmiennej ADR1

shw_adr equ *

 sta (adrl),y
 iny
 sta (adrl),y
 rts

* obsluga gracza
* (sprite'a)

player  equ *

* skasowanie gracza

 ldy y_plr
 ldx #15
 lda #0

play_1  equ *

 sta sprites+$400+plpos,y
 sta sprites+$500+plpos,y
 iny
 dex
 bpl play_1

* zmiana pozycji
* wg wychylenia joysticka

 ldy y_plr
 lda jstick0
 and #%0001
 bne no_up
 cpy #0
 beq no_up
 dey 

no_up  equ *

 lda jstick0
 and #%0010
 bne no_dw
 cpy #96
 bcs no_dw
 iny 

no_dw  equ *

* wyswietlenie sprite'a
* na nowej pozycji

 sty y_plr
 lda count
 and #3
 asl @
 asl @
 asl @
 asl @
 tax
 lda #l5
 sta help_1

play_2  equ *

 lda shapel,x
 sta sprites+$400+plpos,y
 lda shape2,x
 sta sprites+$500+plpos,y
 iny
 inx
 dec help_1
 bpl play_2
 rts

clr_spr equ *

* wyczyszczenie
* pamieci sprite'ow

 ldy #0
 tya

star_4  equ *

 sta sprites+$300,y
 sta sprites+$400,y
 sta sprites+$500,y
 iny
 bne star_4
 rts


Dariusz ŻołnaPowrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2002