Tajemnice ATARI

PROGRAMOWANIE PROCESORA 6502
W KOMPUTERACH ATARI XL/XE

TA Copy

    Dziś kolejny przykład programu z klocków: uniwersalny duplikator plików. Znaczna jego część pochodzi z programu TA Poker, którym zajmowaliśmy się w numerze 3/92. Te fragmenty, które wówczas wpisaliście, oznaczone są szarą "mgiełką".
* TA COPY    autor: JBW
* (c) 1992 Tajemnice ATARI

     opt %100101


*-- procedury w ROM

afp    equ $D800
fpi    equ $D9D2
ciov   equ $E456

*--- rejestry pakietu FP

fr0   equ $d4
cix   equ $f2
inbuff  equ $f3

*--- system

runad  equ $2E0 
initad  equ $2E2
dosrun  equ $A 
dosini  equ $C 
iocb   equ $340

io_com  equ iocb+2
io_sta  equ iocb+3 
io_adr  equ iocb+4 (2) 
io_len  equ iocb+8 (2) 
io_mod  equ iocb+10 
io_aux  equ iocb+11
   Widziałem w życiu dużo kopierów, lecz niewiele z nich można nazwać przyjaznymi. Często dla osiągnięcia jak największej pojemności bufora programy te niszczą wszystko, co oprócz nich "żyło" w komputerze.

   Nasz program będzie krótkim, podręcznym kopierem, wykorzystującym pamięć pomiędzy MEMLO i MEMHI, nie kolidującym więc z innymi programami (systemem operacyjnym, nakładkami, itd.).

memhi  equ $2E5
memlo  equ $2E7
driv   equ $301
skctl  equ $D20F

*-- stale

chn0   equ $00   
chn1   equ $10
gett   equ 5
putt   equ 9 
getb   equ 7 
putb   equ 11
eol   equ 155
eof   equ 136
shift  equ %00001000
    Zestaw przydatnych definicji poszerzył się o kilka nowych. Na stronie zerowej obok roboczych komórek BYTE, ADDR, WORD wyrosły nowe, ważne dla kopiera zmienne globalne:
*--- strona zerowa

byte   equ $cb
addr   equ $cc
word   equ $ce

used   equ $d0
size   equ $d2
   Opisują one aktualny stan kopiera, powinny być wyraźnie wyodrębnione i sugestywnie nazwane, by nie przyszła nam ochota użyć ich do jakichś innych celów. USED będzie zawierać rozmiar aktualnie wczytanego pliku, zaś SIZE - wielkość dostępnej pamięci.
*--- numery komunikatow

nul_m  equ 0
tit_m  equ l
get_m  equ 2 
put_m  equ 3
err_m  equ 4
mem_m  equ 5
sta_m  equ 6
    Dużym zmianom ulegną komunikaty (kopier jest bardziej rozmowny od Poker-a). Oprócz nagłówka i odstępu potrzebne są: wyświetlenie stanu, zachęta do wczytania pliku, zachęta do zapisania, komunikat o błędzie we/wy i o przepełnieniu pamięci.

Plan

   Planowanie zasad działania programu można utożsamić ze stworzeniem jego głównej pętli, która rozdziela zadania pomiędzy poszczególne procedury.
   org $8000

main   jsr init
* glowna petla
loop   jsr close
* wypisz status
     jsr dsp_stat
* pobierz nazwe pliku
     ldx #get_m odczyt
     lda used
     ora used+1
     beq *+3
     inx    zapis
     jsr get_text
     bmi loop
* nazwa pusta?
     dec io_len,x
     bne io
* zmiana trybu lub koniec
     lda used
     ora used+1
     beq quit
     lda #0
     sta used
     sta used+1
     beq loop (jmp)
* zapis czy odczyt?
io    lda used
     ora used+1
     beq rd
* zapis
     jsr write
     jmp loop
* odczyt
rd    jsr read
     jmp loop
* powrot do DOS-u
quit   jmp (dosrun)

   Pętla zaczyna się od wywołania procedury CLOSE, zamykającej kanał nr 1. Jest to wygodny sposób zabezpieczenia się przed poprzednim, roztargnionym użytkownikiem tego kanału.

   DSP_STAT informuje klienta o aktualnym stanie kopiera. Tuż za nim następuje pytanie o nazwę pliku. Tekst pytania zależy od wartości słowa USED. Zero oznacza pusty bufor - zatem prosimy o plik do odczytu. Jeżeli natomiast ORA da niezerowy wynik, to znaczy, że bufor coś zawiera, pytamy więc o plik do zapisu.

   Aby uprościć maksymalnie sposób obsługi kopiera, przyjąłem wprowadzenie pustego wiersza jako jedyny rozkaz sterujący. W trybie zapisu oznacza on polecenie przejścia do trybu odczytu (i zarazem wyczyszczenie bufora), natomiast w trybie odczytu powoduje zakończenie pracy i przejście do programu nadrzędnego (DOS-u, COS-u...). Przełączenie z trybu odczytu na zapis odbywa się samoczynnie, po poprawnym odczytaniu pliku.

   Ten "pomysł" został wymuszony przez specyfikę standardowego wejścia ATARI (urządzenie "E:"), dostępnego przez kanał 0. Oddaje ono wprowadzony tekst dopiero po zatwierdzeniu go klawiszem RETURN. Najkrótszy zatem tekst to właśnie sam RETURN! Wiele kopierów stosuje tu rozkazy literowe, np. Q. Wtedy oczywiście trudno jest wczytać i zapisać plik o nazwie Q.

   Procedury READ i WRITE odpowiadają za odczyt i zapis pliku. Główna pętla wywoła jedną z nich w zależności od stanu słowa USED.

   Klocki wyświetlania i wprowadzania tekstów nie ulegają żadnym zmianom:
*--- wypisz tekst

dsp_msg equ *
* odszukaj tekst nr X
     ldy #0
fm0   dex
     bmi mout
fmes   lda data,y
     iny
     cmp #eol
     bne fmes
     beq fm0  (jmp)
* wypisz
mout   txa
     ldx #chn0
     sta io_len,x
     clc
     tya 
     adc dtaa
     sta io_adr,x
     lda #0
     sta io_len+1,x
     adc dtaa+1
     sta io_adr+1,x
     lda #putt
     sta io_com,x
     jmp ciov
*--- pobierz tekst

get_text jsr dsp_msg
     ldx #chn0
     lda #gett
     sta io_com,x
     lda txta
     sta io_adr,x
     lda txta+1
     sta io_adr+1,x
     sta io_len+1,x
     jmp ciov
    Przybędzie natomiast procedura do wypisywania liczb w formacie szesnastkowym. Jej ważną cechą jest bardzo duża szybkość działania. Oczywiście w tym zastosowaniu prędkość nie gra większej roli, więc kto woli, ten może użyć procedur z ROM-u i wyświetlać liczby dziesiętnie.
*--- wypisywanie liczb
pwor   jsr phex
     txa phex
     pha
     jsr pxdig
     pla
     lsr @
     lsr @
     lsr @
     lsr @
pxdig  and #%00001111
     ora #'0'
     cmp #'9'+1
     bcc *+4
     adc #6
     sta stat,y
     dey
     rts
    Jest to w zasadzie zespół trzech procedur: PXDIG wyświetla pojedynczą cyfrę szesnastkową, PHEX wyświetla bajt (dwie cyfry), a PWOR - słowo (cztery cytry). Zastosowana tu została prosta "sztuczka". PHEX wywołuje dwukrotnie procedurę PXDIG. Po pierwszym wywołaniu przez JSR następuje przesunięcie zawartości bajtu o cztery bity, by starsza połówka znalazła się na miejscu młodszej. Tu powinna nastąpić sekwencja JSR PXDIG, RTS, lecz taki sam skutek da przecież prostsze JMP PXDIG (RTS w PXDIG znajdzie na stosie adres powrotu w miejsce wywołania PHEX). Z kolei jednak rozkaz JMP do następnej instrukcji można bez szkody pominąć. W ten sam sposób procedura PWOR dwakroć wywołuje procedurę PHEX. Liczby nie są wyświetlane na ekranie, lecz przygotowywane w obszarze komunikatów. Wyświetla je następny klocek:
*--- wypisz status

dsp_stat equ *
* wykorzystywane
     lda used 
     ldx used+1
     ldy <use_+3
     jsr pwor
* rozmiar bufora
     sec
     lda memhi
     sbc bufa
     sta size
     lda memhi+1
     sbc bufa+1
     sta size+1
     tax
     lda size
     ldy <siz_+3
     jsr pwor
* wypisz 
     ldx #nul_m pusty
     jsr dsp_msg
     ldx #sta_m status
     jmp dsp_msg
   Wykorzystanie procedury PWOR polega na ustawieniu rejestru indeksowego Y na pozycję ostatniej cyfry, w rejestrach A i X przekazuje się słowo do wypisania.

   W licznych programach, zwykle bardziej skomplikowanych od naszego kopiera, operacje wejścia/wyjścia wywoływane są z wielu pod-programów. Ponieważ po każdym takim wywołaniu trzeba zbadać kod zakończenia operacji (rejestr Y), wygodnie jest stworzyć procedurę inicjującą operację we/wy połączoną z reakcją na błąd.
*--- CIO z ew. komunikatem
mcio   jsr ciov
     bpl ciok
     cpy #136
     beq iook
error  ldx #err_m
derr   jsr dsp_msg
     ldy #255
     rts
ciok   ldx #mem_m
     lda used
     ora used+1
     beq derr
     ldy #1
     rts
   Nie jest to całkiem trywialne, ponieważ tylko w przypadku zapisywania pliku pożądane jest pozytywne zakończenie operacji! W przypadku odczytu bowiem kopier, nie znając z góry wielkości pliku, żąda wypełnienia CAŁEGO bufora. Jeżeli więc ta operacja się powiedzie, można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że plik jest większy. Dlatego procedura MCIO melduje w takim przypadku niedobór pamięci. Poprawne zakończenie odczytu - to błąd nr 136 (napotkany koniec pliku). Świadczy on o tym, że wszystko zostało przeczytane. Dla uproszczenia kontroli poprawności w procedurach, które wywołują MCIO, modyfikowany jest kod w rejestrze Y: teraz już naprawdę ujemna wartość oznacza niepowodzenie operacji.
*--- zamknij kanal
close  ldx #chn1
     lda #12
     sta io_com,X
     jsr ciov
     lda #3
     sta skct1 cicho!
     tya
     bmi error
     rts
   Procedura zamykająca kanał wycisza przy okazji niemiły pisk, słyszalny wskutek błędu w systemie ATARI.
*--- otworz kanal
open   ldx #chn1
     sta io_mod,x
     lda #3
     sta io_com,x
* szukaj dwukropka
     ldy ':'
     cpy text+1
     beq seti
     cpy text+2
     beq seti
     lda #0
* ustaw iocb 
seti   clc
     adc dnma
     sta io_adr,x
     lda #0
     adc dnma+1
     sta io_adr+1,x
     lda skctl
     and #shift
     asl @
     asl @
     asl @
     asl @
     sta io_aux,x
     jsr ciov
     bmi error
* przygotuj na potem...
     lda io_mod,x
     ora #3
     sta io_com,x
     lda bufa
     sta io_adr,x
     lda bufa+1
     sta io_adr+1,x
     tya
     rts
   Otwarcie kanału to bodaj najbardziej skomplikowany klocek. Ponieważ procedura jest ta sama dla zapisu i odczytu, w akumulatorze przekazuje się żądany tryb pracy kanału: 4 lub 8. Procedura sprawdza obecność znaku ":" w nazwie pliku. Jeżeli go brak, to dołączana jest z przodu domyślna nazwa urządzenia. Jeżeli użytkownik trzyma wciśnięty klawisz SHIFT, to w IO_AUX umieszczane jest 0 (oznacza to długie przerwy dla urządzenia "C:"), w przeciwnym razie - 128. Jeżeli otwarcie powiedzie się, to można przygotować jeszcze kod rozkazu dla przyszłych odczytów lub zapisów (7 lub 11) oraz adres bufora.

   Uwaga: ponieważ OPEN i CLOSE korzystają z części ERROR procedury MCIO, należy te klocki traktować jako niepodzielną grupę. Z uwagi na skoki względne pożądane jest bliskie ich sąsiedztwo.
*--- wczytaj plik
read   lda #4
     jsr open
     bmi rret
     lda size
     sta io_len,x
     lda size+1
     sta io_len+1,x
     jsr mcio
     bmi rret
     lda io_len,x
     sta used
     lda io_len+1,x
     sta used+1
rret   rts
   Wczytanie pliku rozpoczyna się ustawieniem żądanego rozmiaru danych (SIZE - cały bufor), a kończy się zarejestrowaniem faktycznej długości pliku, zwracanej przez system w IO_LEN. Zapis to już czcza formalność - nie wymaga chyba komentarza.
*--- zapisz plik
write  lda #8
     jsr open
     bmi wret
     lda used
     sta io_len,x
     lda used+1
     sta io_len+1,x
     jsr mcio
wret   rts
    Pozostaje jeszcze tylko do napisania procedura INIT, która w sprytny sposób wydedukuje numer stacji dysków, z której wczytujemy nasz kopier (jeśli to nie stacja, nic nie szkodzi), wyzeruje słowo USED i wyświetli nagłówek programu.
*--- ustawienie poczatkowe

init  lda #'0'
    ora driv 
    sta dnam+t
    lda #0
    sta used
    sta used+1
    ldx #tit_m tytul
    jmp dsp_msg

*--- koniec programu

    brk
    Niezbędne dane:
*--- dane adresowe
txta  dta a(text)
dtaa  dta a(data)
bufa  dta a(buff)
dnma  dta a(dnam)
    dta a(0)

*--- dane

data  dta b(eol)
    dta c' TA COPY 1.0 '* 
    dta b(eol)
    dta c'Source:',b(eol)
    dta c'Target:',b(eol)
    dta c'I/O error!'
    dta b(eol)
    dta c'Out of memory !'
    dta b(eol)
stat  dta c'Used $'
use_  equ *-stat
    dta c'.... bytes of $'
siz_  equ *-stat
    dta c'....',b(eol)

dnam   dta c'D0:'
text   org *+120 
buff   equ *
    Leniwi mogą tu zakończyć pracę:
    org runad
    dta a(main)
    end
   Warto tylko zmienić adres w rozkazie ORG, by poszerzyć bufor. Ambitnym proponuję połączyć kopier z RELOCATOR-em z TA 8/91. Trzeba w nim zadeklarować STAR__ jako main, zaś USER__ jako rret.

Janusz B. WiśniewskiPowrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2001