Tajemnice ATARI

Piszemy DEMO


    W poprzednim artykule pisaliśmy o rozkazach ANTIC'a. Wiemy już, że w pojedynczym rozkazie bity 0-3 określają najczęściej tryb graficzny wyświetlanej linii, natomiast ustawiony bit 6 ładuje licznik pamięci obrazu. Tak więc została nam do omówienia rola bitów 4, 5 i 7.

Przesuw poziomy

   Prześledźmy następujący program:

Procedure Equ $8800

List_mem Equ %00000110 
List_err Equ %00000101 
Code_mem Equ %00010000
Code_dsk Equ %00100000

Rtclok  Equ $12 
Pomocnik Equ $F0
Dlptrs  Equ $230
Kbcodes  Equ $2FC

Poczatek Equ $00
Koniec  Equ $23

    Opt List_err+Code_mem

     Org Procedure

     Jsr Dlist
L1    Inc Adress
     Lda Adress
     Cmp #$23
     Bne L2
     Lda #$00
     Sta Adress
L2    Ldx #$05
     Jsr Wait
     Ldy Kbcodes
     Iny
     Beg L1
     Jsr Exit
     Rts

Dlist   Ldx Dlptrs
     Ldy Dlptrs+$0l
     Stx Pomocnik
     Sty Pomocnik+$01
     Ldx <Antic
     Ldy >Antic
     Stx Dlptrs
     Sty Dlptrs+$01
     Rts

Exit   Ldx Pomocnik
     Ldy Pomocnik+$01
     Stx Dlptrs
     Sty Dlptrs+$01
     Rts

Wait   Lda #$00
     Sta Rtclok+$02
     Txa 
W1    Cmp Rtclok+$02
     Bne W1
     Rts

Antic   Dta B($70)
     Dta B($70)
     Dta B($70)
     Dta B($40+$06)
Adress  Dta A(Text)
     Dta B($41)
     Dta A(Antic)

     0rg $600

Text   Equ *
 Dta D'....................'
 Dta D'TAJEMNICE ATARI'
 Dta D'....................'

     End of file
    Program wyświetla jedną linię trybu $06 ANTIC'a z przesuwającym się tekstem. Na samym początku program zapamiętuje wektor DLPTRS i ustawia go na nasz program ANTIC'a (etykieta Antic) tworzy to procedura Dlist. Następnie w pętli programu zwiększany jest młodszy bajt adresu tekstu co powoduje, że tekst się przesuwa. Gdy młodszy bajt osiągnie wartość $23, oznacza to, że tekst się skończył i trzeba go przesuwać od nowa. W tym celu młodszy bajt jest zerowany. Dzięki temu, że tekst umieszczony jest od początku szóstej strony pamięci, łatwiej wyznaczyć jest adres początku i końca tekstu.

   Ponieważ nasz program byłby wykonywany za szybko, to w każdym obiegu pętli wywoływana jest procedura Wait, realizująca opóźnienie przy wykorzystaniu zegara systemowego RTCLOK. Długość opóźnienia uzależniona jest od zawartości rejestru X procesora. Pętla wykonywana jest dopóki nie zostanie naciśnięty klawisz - nie zmieni się wartość rejestru KBCODES. Gdy to nastąpi, wywoływana jest procedura Exit, przywracająca wektor DLPTRS. Powyższa metoda nie daje możliwości "delikatnego" przesuwu tekstu (tekst przesuwany jest o jeden znak). W obrębie jednego znaku przesuw płynny realizowany jest przy pomocy ustawionego bitu czwartego (HSC - Horizontal Scrolling) w rozkazie ANTIC'a oraz rejestru HSCROL ($D404). Spójrzmy na poniższy program:
Procedure Equ $8800

List_mem Equ %00000110 
List_err Equ %00000101 
Code_mem Equ %00010000
Code_dsk Equ %00100000

Rtclok  Equ $12 
Pomocnik Equ $F0
Licznik  Equ $F2
Dlptrs  Equ $230
Kbcodes  Equ $2FC
Hscrol  Equ $D404

Poczatek Equ $00
Koniec  Equ $23

    Opt List_err+Code_mem

     Org Procedure

     Jsr Dlist
     Lda #$07
     Sta Licznik
L1    Dec Licznik
     Lda Licznik
     Bpl L3
     Inc Adress
     Lda Adress
     Cmp #Koniec
     Bne L2
     Lda Poczatek
     Sta Adress
L2    Lda #$07
     Sta Licznik
L3    Sta Hscrol
     Ldx #$01
     Jsr Wait
     Ldy Kbcodes
     Iny
     Beq L1
     Jsr Exit
     Rts

Antic   Dta B($70)
     Dta B($70)
     Dta B($70)
     Dta B($40+$06+$10)
Adress  Dta A(Text)
     Dta B($41)
     Dta A(Antic)

     Org $600
  
Text   Equ *
 Dta D'....................'
 Dta D'TAJEMNICE ATARI'
 Dta D'....................'

     End of file
   Procedury DList, Wait oraz Exit pozostały takie same. Nie będziemy ich omawiać. W programie ANTIC'a zmienił się tylko jeden rozkaz. Do LMS dodaliśmy $10, czyli ustawiliśmy czwarty bit. Ustawienie tego bitu nie wystarcza, aby tekst przesuwał się płynnie. Kolejne wartości od $00 do $07 wpisywane do rejestru HSCROL powodują przesuw w obrębie jednego znaku. Przy płynnym przesuwie ze strony prawej na lewą konieczne jest wpisywanie wartości od $07 do $00. Aby tekst przesuwał się w całości należy połączyć przesuw zgrubny (co jeden znak) z przesuwem delikatnym. Rejestru HSCROL nie można bezpośrednio zwiększać lub zmniejszać, ponieważ jest on modyfikowany przez system operacyjny (nie jest to prawda; w istocie HSCROLL jest rejestrem sprzętowym, działającym tylko w trybie zapisu, bez możliwości odczytania zawartości - przyp. red.). W tym celu należy użyć pomocniczego rejestru (LICZNIKA). Na samym początku nasz licznik przyjmuje wartość $07, przepisywaną do HSCROL'a i w kolejnych obiegach pętli zmniejszany jest o jeden. Jeśli licznik osiągnie zero, to następuje przesuw zgrubny (opisany przy poprzednim programie) i wszystko powtarza się od początku. Przerwanie programu następuje po naciśnięciu klawisza.

Przesuw pionowy

   Podobnie jak rejestr HSCROL umożliwia delikatny przesuw jednego znaku w poziomie, tak rejestr VSCROL ($D405) odpowiada za delikatny przesuw w plonie. Aby płynny przesuw w pionie był możliwy, należy ustawić piąty bit (VSC - Vertical Scrolling) w rozkazie programu ANTIC'a. Popatrzmy na następny program:
Procedure Equ $8800

List_mem Equ %00000110 
List_err Equ %00000101 
Code_mem Equ %00010000
Code_dsk Equ %00100000

Rtclok  Equ $12 
Pomocnik Equ $F0
Licznik  Equ $F2
Dlptrs  Equ $230
Vscrol  Equ $D405

    Opt List_err+Code_mem

     Org Procedure

     Jsr Dlist
     Lda #$0F 
     Sta Licznik 
L1    Dec Licznik
     Lda Licznik
     Beq L2
     Sta Vscrol
     Ldx #$02
     Jsr Wait
     Beq L1
L2    Ldx #$50
     Jsr Wait
L3    Inc Licznik
     Lda Licznik
     And #$0F
     Beq L4
     Sta Vscrol
     Ldx #$02
     Jsr Wait
     Beq L3
L4    Jsr Wait
     Rts

Antic   Dta B($70),B($70)
     Dta B($70),B($70)
     Dta B($40+$07+$20)
Adress  Dta A(Text)
     Dta B($41)
     Dta A(Antic)

Text   Equ * 
 Dta D'..TAJEMNICE ATARI..'

     End of file
    Korzystamy ze znanych nam z poprzednich programów procedur: Dlist, Wait i Exit. Modyfikujemy program ANTIC'a tak, aby wyświetlał on jedną linię w trybie $07 z ustawionym bitem piątym (do rozkazu dodaliśmy $20). Linia w trybie $07 jest dwa razy większa niż w trybie $06 i $02, dlatego VSCROL będzie przyjmował wartości od $00 do $0F. Jeżeli program ANTIC'a posiada dwie następujące po sobie linie A i B, np. trybu $07 i w linii A bit piąty nie jest ustawiony, natomiast w linii B jest ustawiony, to tekst umieszczony w linii B, przesuwany delikatnie przy pomocy rejestru VSCROL (wartości od $00 do $OF) będzie się "chował" pod linię A. Ilustruje to powyższy program, z tym, że linią A jest linia pusta. Główna część programu składa się z dwóch pętli. W pierwszej z nich zmniejszany jest rejestr VSCROL przy pomocy rejestru pomocniczego (LICZNIKA), co daje efekt wysuwającego się tekstu. Jeśli licznik osiągnie wartość zero, oznacza to, że tekst wysunął się do końca. Po dłuższej przerwie licznik (a tym samym VSCROL) jest zwiększany w następnej pętli do wartości $0F i tekst się chowa. Oto kolejny przykład programu :
Procedure Equ $8800

List_mem Equ %00000110 
List_err Equ %00000101 
Code_mem Equ %00010000
Code_dsk Equ %00100000

Rtclok  Equ $12 
Pomocnik Equ $F0
Licznik  Equ $600
Ile    Equ $601
Dlptrs  Equ $230
Vscrol  Equ $D405

Llength  Equ $28

    Opt List_err+Code_mem

     Org Procedure

     Jsr Dlist
     Ldx #$15
     Stx Ile
L1    Lda #$07
     Sta Licznik
     Sta Vscrol
L2    Ldx #$01
     Jsr Wait
     Dec Licznik
     Lda Licznik
     Sta Vscrol
     Bpl L2
     Sec
     Lda Adress
     Sbc <Llength
     Sta Adress
     Lda Adress+$0l
     Sbc >Llength
     Sta Adress+$01
     Dec Ile
     Lda Ile
     Bpl L1
     Jsr Exit
     Ldx <Text
     Ldy >Text
     Stx Adress
     Sty Adress+$01
     Rts

Antic   Dta B($70),B($70)
     Dta B($70)
     Dta B($40+$02+$20)
Adress  Dta A(Text)
     Dta B($22,B($22)
     Dta B($22,B($22)
     Dta B($22,B($22)
     Dta B($22,B($22)
     Dta B($22,B($22)
     Dta B($22,B($22)
     Dta B($22,B($22)
     Dta B($22,B($22)
     Dta B($22,B($22)
     Dta B($22,B($22)
     Dta B($02)     
     Dta B($41)
     Dta A(Antic)

     Org $A400

Text   Equ *
 Dta D'............'
 Dta D'TAJEMNICE ATARI'
 Dta D'............'

     End of file
   Program tworzy 22 linie obrazu w trybie $02 ANTIC, w których będzie przesuwany tekst od linii pierwszej do ostatniej. Jeżeli program ANTIC'a posiada dwie, następujące po sobie linie A i B, np. trybu $02 i w obu liniach ustawiony jest bit piąty, to tekst umieszczony w linii B, przesuwany delikatnie poprzez zmianę wartości rejestru VSCROL od $00 do $07 będzie przesuwał się z linii B do A. W dalszym ciągu używamy procedur Dlist, Wait i Exit. Dodatkowy rejestr ILE zawiera liczbę linii do przesunięcia. Na początku programu otrzymuje on wartość $15. Przy każdy obiegu pętli zmniejszany jest o jeden. Następnie licznik i VSCROL otrzymują wartość $07. Zmniejszanie wartości licznika (i VSCROL'a) w kolejnej pętli powoduje przesunięcie się tekstu w dół. Gdy wartość licznika, a zarazem VSCROL'a osiągnie zero - konieczne jest przesunięcie zgrubne tekstu. W tym celu musimy zmniejszyć adres, skąd ANTIC pobiera dane do wyświetlania, o długość linii, czyli w tym przypadku $28. Cała operacja powtarza się od nowa, aż rejestr ILE osiągnie wartość $FF. Przed zakończeniem wykonywania programu przywracana jest początkowa wartość wektora wskazującego na tekst. UWAGA: Przy przesuwie pionowym ostatnia linia wyświetlana na ekranie nie może mleć ustawionego piątego bitu (patrz program powyżej).

   To wszystko w tym artykule, za miesiąc zajmiemy się bitem siódmym, czyli przerwaniem Display List.

Tomasz Bielak
Rafał Bielecki
Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2001