Tajemnice ATARI

CIO


    Zgodnie z obietnicą zawartą w pierwszym odcinku poświęconym systemowej procedurze CIO, poniższy artykuł wyjaśni działanie operacji transmisji danych (odczytu oraz zapisu), a także opisze wywołanie procedur STATUS oraz operacji specjalnych (SPECIAL) użytkownika.

 • Początek procedury STATUS lub SPECIAL
  Sprawdź czy IOCB jest zamknięty
  E597 LDA ICHIDZ
  E599 CMP #$FF
  E59B BNE E5A2
  Wywołanie procedury obsługi podanej
  nazwy urządzenia; powrót z ustawionym
  znacznikiem Carry oznacza błąd
  E59D JSR E6FF
  E5A0 BCS E547
  Ustal adres procedury użytkownika
  obsługującej operację STATUS lub SPECIAL
  E5A2 JSR E695
  wywołaj procedurę STATUS lub SPECIAL użytkownika
  E5A6 JSR E6EA
  Ustaw stary status IOCB
  E5A8 LDX ICAX5Z
  E5AA LDA IOCB,X
  E5AD STA ICHIDZ
  Procedura zakończenia obsługi IOCB-u
  E5AF JMP E672
  
      Jak wynika z powyższej procedury, operacje STATUS oraz SPECIAL (dla stacji dysków na przykład kasowanie pliku, zmiana jego nazwy, formatowanie dysku itp.) nie wymagają wcześniejszego otwarcia kanału we/wy. Jeżeli operacja tego typu miała miejsce poprzez zamknięty IOCB, to jej wykonanie nie spowoduje otwarcia kanału, a tym samym nie wymaga późniejszego wykonania operacji zamknięcia IOCB-U. Wywołanie procedury SPECIAL lub STATUS poprzez otwarty kanał we/wy nie spowoduje jego zamknięcia. Oto przykład wykorzystania operacji SPECIAL do skasowania pliku FILENAME.EXT zapisanego na dyskietce umieszczonej w stacji numer 2 (wartości etykiet: patrz poprzedni numer TA):
  RENAME EQU $20 
  DELETE EQU $21
  
  LDX #ICBNUM 
  LDA #DELETE 
  STA ICCOM,X
  LDA <DEVICE
  STA ICBAL,X 
  LDA >DEVICE 
  STA ICBAH,X
  JMP CIOVEC
  
  DEVICE DTA C'D2:FILENAME,EXT',B($9B)
  
 • Początek procedury czytania danych (GET BYTE)
  Sprawdź, czy właściwa komenda odczytu
  E5B2 LDA ICCOMZ
  E5B4 AND ICAX1Z
  E5B6 BHE E5BD
  Błąd: odczyt z kanału we/wy otwartego do
  zapisu jest niemożliwy
  E5B8 LDY #$83
  E5BA JMP E670
  Ustal adres procedury użytkownika
  obsługującej operację GET BYTE; powrót
  z ustawionym znacznikiem Carry oznacza
  błąd
  E5BD JSR E695
  E5C0 BCS E5BA
  Sprawdź, czy przesłać tylko 1 bajt
  E5C2 LDA ICBLLZ 
  E5C4 ORA ICBLHZ
  E5C6 BNE E5D0
  Jeśli długość bufora jest równa 0,
  to prztransmituj tylko 1 bajt; w ten sposób
  można przesyłać dane bez użycia pamięci
  (jedynie przy pomocy rejestru A)
  Wywołaj procedurę GET BYTE użytkownika
  E5C8 JSR E6EA
  Zapamiętaj otrzymaną daną (bajt należy
  przesyłać przez rejestr A)
  E5CB STA ICAX6Z
  Procedura zakończenia obsługi IOCB-U
  E5CD JMP E672
  Początek pętli czytania danych;
  wywołaj procedurę GET BYTE użytkownika
  E5D0 JSR E6EA
  Zapamiętaj otrzymaną daną
  E5D3 STA ICAX6Z
  Jeżeli wystąpił błąd, to zakończ operację
  E5D5 BMI E618
  Uzyskany z urządzenia zewnętrznego bajt
  zapamiętaj pod żądanym przez programistę adresem
  E5D7 LDY #0
  E5D9 STA (ICBALZ),Y
  Zwiększ o 1 adres przesyłanego bajtu
  E5DB JSR E6D1
  Sprawdź, czy komendą jest odczyt aż do
  napotkania znaku końca linii (EOLN=$9B)
  E5DE LDA ICCOMZ
  E5E0 AND #$02
  E5E2 BNE E5F0
  Czy przesłanym bajtem jest znak końca linii
  E5E4 LDA ICAX6Z
  E5E6 CMP #$9B
  E5E8 BNE E5F0
  Zmniejsz o 1 liczbę przesyłanych danych
  E5EA JSR E6BB
  Zakończ operację czytania linii (GET LINE)
  E5ED JMP E618
  Zmniejsz o 1 liczbę przesyłanych danych
  E5F0 JSR E6BB
  Jeśli nie przesłano wszystkich danych,
  to czytaj następny bajt danych
  E5F3 BNE E5D0
  Cały bufor został już wypełniony;
  sprawdź, czy komendą jest odczyt aż do
  napotkania znaku końca linii
  E5F5 LDA ICCOMZ
  E5F7 AND #$02
  E5F9 BNE E618
  Odczytaj dane linii nie mieszczące się w buforze;
  wywołaj procedurę GET BYTE użytkownika
  E5FB JSR E6EA
  E5FE STA ICAX6Z
  Jeżeli wystąpił błąd, to wyjdź z pętli
  E600 BMI E60C
  Czytaj dotąd dane aż napotkasz znak końca linii
  E602 LDA ICAX6Z
  E604 CMP #$9B
  E606 BNE E5FB
  Ustaw status operacji na błąd: próba odczytu
  linii o większej długości niż dozwolona
  E608 LDA #$89
  E60A STA ICSTAZ
  Zmniejsz o 1 adres przesyłanych danych
  E60C JSR E6C8
  Ostatni bajt bufora ustaw na znak końca linii
  E60F LDY #0
  E611 LDA #$9B
  E613 STA (ICBALZ),Y
  Zwiększ o 1 adres przesyłanego bajtu
  E615 JSR E6D1
  Ustal liczbę otrzymanych danych
  E618 JSR E6D8
  Procedura zakończenia obsługi IOCB-U
  E61B JMP E672
  
      Pracowitym programistom polecam koniec niniejszego odcinka o CIO, gdzie zgodnie z obietnicą znajdą radę, jak przyspieszyć transmisję danych przez CIO. Dla tych praktycznych podaję wersję gotowej do wywołania procedury IOCB_GET czytającej dane przez CIO (wartości etykiet: patrz poprzedni numer TA):
  GET_LINE EQU 5 czytaj linię 
  GET BYTE EQU 7 czytaj do wypełnienia bufora 
  ADDRESS EQU $600 adres umieszczenia danych 
  LENGTH  EQU $100 maksymalna długość bufora
  
  IOCB_GET EQU *
  
  LDX #ICBNUM
  LDA #GET_BYTE może być GET_LINE
  STA ICCOM,X
  LDA <ADDRESS
  STA ICBAL,X
  LDA >ADDRESS
  STA ICBAH,X
  LDA <LENGTH
  STA ICBLL,X
  LDA >LENGTH
  STA ICBLH,X
  JMP CIOVEC
  
      Przykładem wykorzystania procedury GET BYTE może być porównanie sekwencji naciśniętych klawiszy z wzorcowym ciągiem znaków, na przykład z hasłem, które zabezpiecza program przed uruchomieniem przez niepowołane osoby. Wykonujemy procedurę IOCB_OPEN opisaną w poprzednim numerze TA z parametrami: ICBNUM=$10, OPERAT=READ, DEVICE='K:'. Następnie wywołujemy procedurę IOCB_GET, ustawiając parametry: ICBNUM - bez zmian, LENGTH=0, ADDRESS - nieistotny, bo dane będą przesyłane przez rejestr A z pominięciem pamięci komputera. Na końcu wykonujemy operację IOCB_CLOSE z poprzedniego numeru TA. Powrót z procedury PASSWORD ze zgaszonym znacznikiem Carry oznacza wpisanie właściwego hasła:
  ICBNUM EQU $10 
  OPERAT EQU READ (4) 
  LENGTH EQU 0 
  EOLN  EQU $9B
  
  PASSWORD EQU *
  
  LDX #ICBNUM
  JSR IOCB_OPEN
  BMI FAIL otwarcie IOCB-U zakończyło się
  niepomyślnie
  LOOP JSR IOCB_GET
  BMI FAIL błąd odczytu z klawiatury
  LDY PATTERN
  BNE CHECK
  CMP #EOLN naciśnięto RETURN
  BNE LOOP
  FAIL JSR IOCB_CLOSE
  SEC niewłaściwe hasło
  RTS
  CHECK CMP PATTERN,Y A-wpisana dana
  BNE HACK
  INC PATTERN
  CMP #EOLN koniec hasła
  BNE LOOP
  JSR IOCB_CLOSE
  CLC poprawne hasło
  RTS
  HACK LDA #0
  STA PATTERN
  BEQ LOOP skok bezwzględny
  
  PATTERN DTA B (1),C'TAJEMNICE ATARI',B(EOLN) 
  DEVICE DTA C'K:'
  
 • Początek operacji zapisu danych (PUT BYTE)
  Sprawdź, czy właściwa komenda zapisu
  E61E LDA ICCOMZ
  E620 AND ICAX1Z
  E622 BNE E629
  Błąd: zapis przez kanał we/wy otwarty do
  odczytu jest niemożliwy
  E624 LDY #$87
  E626 JMP E670
  Ustal adres procedury użytkownika
  obsługującej operację PUT BYTE; powrót
  z ustawionym znacznikiem Carry oznacza
  błąd
  E629 JSR E695
  E62C BCS E626
  Sprawdź, czy przesłać tylko 1 bajt
  E62E LDA ICBLLZ
  E630 ORA ICBLHZ
  E632 BNE E63A
  Wyślij tę jedną daną
  E634 LDA ICAX6Z
  E636 INC ICBLLZ
  E638 BNE E640 skok bezwzględny
  Pętla wysyłania danych do urządzenia
  zewnętrznego
  Załaduj bajt przeznaczony do przesłania
  E63A LDY #0 
  E63C LDA (ICBALZ),Y 
  E63E STA ICAX6Z 
  Wywołaj procedurę PUT BYTE
  użytkownika; powrót
  z ustawionym znacznikiem
  ujemności oznacza błąd 
  E640 JSR E6EA 
  E643 PHP
  Zwiększ o 1 adres przesyłanego
  bajtu
  E644 JSR E6D1
  Zmniejsz o 1 liczbę 
  przesyłanych danych 
  E647 JSR E6BB
  Odtwórz status wykonanej przez
  użytkownika operacji 
  E64A PLP 
  E64B BMI E66A
  Sprawdź, czy przesyłać dane do 
  napotkania znaku końca linii 
  (PUT LINE) 
  E64D LDA ICCOHZ 
  E64F AND #$02 
  E651 BNE E659
  czy to jest koniec linii? 
  E653 LDA ICAX6Z 
  E655 CMP #$9B 
  E657 BEQ E66A 
  Sprawdź, czy przesłano 
  wszystkie dane 
  E659 LDA ICBLLZ 
  E65B ORA ICBLHZ 
  E65D BNE E63A
  Jeśli wysłano cały bufor, 
  a operacją jest PUT LINE i nie 
  napotkano znaku EOLN, to wyślij
  ten znak końca linii 
  E65F LDA ICCOMZ 
  E661 AND #$02 
  E663 BNE E66A 
  E665 LDA #$9B
  Wywołaj procedurę PUT BYTE 
  użytkownika 
  E667 JSR E6EA
  Ustal liczbę wysłanych danych 
  E66A JSR E6D8
  Procedura zakończenia obsługi IOCB-U 
  E66D JMP E672
  
      Procedura wysyłająca dane do urządzenia zewnętrznego może wyglądać tak:
  PUT_LINE EQU 9 zapisz linię 
  PUT_BYTE EQU 11 zapisz cały bufor 
  ADDRESS EQU $600 adres
  pobierania danych 
  LENGTH  EQU $100 maksymalna 
  długość bufora
  
  IOCB_GET EQU *
  
  LDX #ICBNUM
  LDA #PUT_BYTE może być PUT_LINE
  STA ICCOM,X
  LDA <ADDRESS
  STA ICBAL,X
  LDA >ADDRESS
  STA ICBAH,X
  LDA <LENGTH
  STA ICBLL,X
  LDA >LENGTH
  STA ICBLH,X
  JMP CIOVEC
  
      Przykład wykorzystania procedury PUT BYTE: na ekranie wypisywana jest zawartość pamięci o wskazanym adresie (ADDRESS) i o długości do 256 bajtów. Znaki są wypisywane w kodzie ATASCII.
  ICBNUM EQU $10 
  OPERAT EQU WRITE (8) 
  LENGTH EQU 0 
  BELL  EQU $F556
  
  DISPLAY EQU *
  
  LDX #ICBNUM
  JSR IOCB_OPEN
  BHI QUIT
  LDY #0
  LOOP TYA
  PHA
  LDA ADDRESS,Y
  AND #$7F
  CMP #$1B
  BCC OK
  CMP #$20
  BCC SPEC
  CMP #$7D
  BCC OK
  SPEC LDA #$lB
  JSR IOCB_PUT
  BMI FAIL
  OK PLA
  PHA
  TAY
  LDA ADDRESS,Y
  JSR IOCB_PUT
  BMI FAIL
  PLA
  TAY
  INY
  BNE LOOP
  QUIT JMP IOCB_CLOSE
  FAIL PLA
  JSR BELL
  JMP IOCB_CLOSE
  
  DEVICE DTA C'E:'
  
 • Procedury wykorzystywane przez CIO w operacjach przesyłania danych.
  Procedura zmniejszenia
  o 1 liczby przesyłanych danych
  E6BB LDA ICBLLZ
  E6BD BNE E6C1
  E6BF DEC ICBLHZ
  E6C1 DEC ICBLLZ
  E6C3 LDA ICBLLZ
  E6C5 ORA ICBLHZ
  E6C7 RTS
  
  Procedura zmniejszenia
  o 1 adresu przesyłanych danych
  E6C8 LDA ICBALZ
  E6CA BNE E6CE
  E6CC DEC ICBAHZ
  E6CE DEC ICBALZ
  E6D0 RTS
  
  Procedura zwiększająca adres
  przesyłanego bajtu
  E6D1 INC ICBALZ
  E6D3 BNE E6D7
  E6D5 INC ICBAHZ
  E6D7 RTS
  
  Procedura ustalająca liczbę
  przesłanych danych
  E6D8 LDX ICAX5Z
  E6DA SEC
  E6DB LDA ICBLL,X
  E6DE SBC ICBLLZ
  E6E0 STA ICBLLZ
  E6E2 LDA ICBLH,X
  E6E5 SBC ICBLHZ
  E6E7 STA ICBLHZ
  E6E9 RTS
  
      Przykładem wykorzystania jednoczesnego czytania i zapisywania danych może być rozwiązanie problemu zakodowania danych pliku. Załóżmy, że plik LIST.TXT zawiera tekst, który chcemy zaszyfrować. Zmieńmy wszystkie dane w tym pliku, odwracając ich niektóre bity, a potem zapiszmy je do innego pliku, na przykład LIST.COD:
  ICBNH1 EQU $10 
  ICBNM2 EQU $20 
  OPEN  EQU 3 
  CLOSE EQU 12 
  GETBYT EQU 7
  PUTBYT EQU 11
  READ  EQU 4
  WRITE EQU 8
  EOFFIL EQU 136
  MASK  EQU $FF
  BELL EQU $F556 brzęczyk
  
  Otwórz plik do odczytu
  LDX #ICBNMl
  LDA #OPEN
  STA ICCOM,X
  LDA <SOURCE
  STA ICBAL,X
  LDA >SOURCE
  STA ICBAH,X
  LDA #READ
  STA ICAX1,X
  JSR CIOVEC
  BMI ERROR
  Otwórz plik do zapisu
  LDX #ICBNM2
  LDA #OPEN
  STA ICCOM,X
  LDA <DSTNTN
  STA ICBAL,X
  LDA >DSTNTN
  STA ICBAH,X
  LDA #WRITE
  STA ICAX1,X
  JSR CIOVEC
  BMI ERROR
  Czytaj bajt
  LOOP LDX #ICBNMl
  LDA #GETBYT
  STA ICCOM,X
  LDA #0
  STA ICBLL,X
  STA ICBLH,X
  JSR CIOVEC
  BPL CRRCT
  CPY #EOFFIL
  BEQ ENDLP
  Zadźwięcz gdy błąd
  ERROR JSR BELL
  Zamknij kanały WE/WY
  ENDLP LDX #ICBNMl
  LDA #CLOSE
  STA ICCOM,X
  JSR CIOVEC
  BMI ENDLP
  LDX #ICBNM2
  LDA #CLOSE
  STA ICCOM,X
  JMP CIOVEC
  Zmień bajt
  CRRCT EOR #MASK
  Zapisz bajt
  TAY
  LDX #ICBNM2
  LDA #PUTBYT
  STA ICCOM,X
  LDA #0
  STA ICBLL,X
  STA ICBLH,X
  TYA
  JSR CIOVEC
  BPL LOOP
  BMI ERROR
  
      Teraz obiecana informacja dla programistów piszących sterowniki urządzeń zewnętrznych. Jak łatwo zauważyć, procedury transmisji danych (GET BYTE i PUT BYTE) są tak skonstruowane, że sprawdzają określone warunki, wywołują ewentualnie procedurę użytkownika przesyłającą 1 bajt i krążą w pętli, uaktualniając swoje wskaźniki. Przeniesienie koniecznych sekwencji rozkazów (zmiana adresu transmitowanego bajtu, ilości danych do przesłania) do własnej procedury GET lub PUT przyspieszy przepływ danych, symulując rutynowe działania CIO.

  Lesław Pasternak • Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

  Pixel 2002