Tajemnice ATARI

Piszemy DEMO


    Artykuł dotyczy procedur obsługi płynących napisów w pierwszej części naszego dema. Poniżej zamieszczone są trzy procedury, które należy skompilować na dysk i zachować, oraz dodatkowe dwie procedury pomocnicze.

    Procedura "HSCROLL.ASM" realizuje przesuw poziomy dwu najmniejszych płynących napisów. Oto jej tekst źródłowy:
Procedure Equ $9DA5

List_mem Equ %00000110 
List_err Equ %00000101 
Code_mem Equ %00010000 
Code_dsk Equ %00100000

DList   Equ $9800 
HHScrol  Equ $0089 
Text   Equ $7000

     Opt List_err+Code_dsk 
     Org Procedure

     Jmp InitScrl

IntProc  Dec HHScrol
     Lda HHScrol
     Cmp #$0B
     Bne L2
     Lda #$0F
     Sta HHScrol
     Inc DList+$28
     Inc DList+$78
     Bne L1
     Inc DList+$29
     Inc DList+$79 
L1    Lda DList+$28
     Cmp #$E0
     Bne L2
     Lda DList+$29
     Cmp #$71
     Bne L2
     Lda <Text
     Sta DList+$28
     Sta DList+$78
     Lda >Text
     Sta DList+$29
     Sta DList+$79 
L2    Rts

InitScrl Lda #$0F
     Sta HHScrol 
     Rts
    Procedura odwołuje się do zamieszczanych w poprzednich artykułach procedur: "DLI.ASM", "DLIV.ASM" oraz korzysta z tekstu umieszczonego w pamięci od adresu $7000. Uruchomienie procedury powoduje wykonanie jedynie jej fragmentu od etykiety InitScrl - ustawienie zmiennej HHScrol. Dla przypomnienia podajemy, że zmienna ta przechowuje wartość rejestru Hscrol dla płynących napisów i jest przepisywana do Hscrol'a podczas przerwania Display List. Właściwy przesuw napisu wykonuje dopiero główna część procedury (od etykiety IntProc), która jest wywoływana co 1/50 sekundy przez przerwanie Timer'a 2. W każdym obiegu tego przerwania zmniejszana jest wartość HHScrol, co powoduje delikatne przesuwanie napisów. W przypadku gdy HHScrol osiągnie wartość $OB, oba napisy trzeba przesunąć zgrubnie poprzez zwiększenie adresów pamięci ekranu w Display List i ustawienie HHScroll'a na początkową wartość. Gdy tekst się skończy, należy puścić go od początku.

    Druga procedura to "VSCROLL.ASM". Obsługuje ona dwa pionowe napisy w grafice PMG.
Procedure Equ $9D49

List_mem Equ %00000110 
List_err Equ %00000101 
Code_mem Equ %00010000 
Code_dsk Equ %00100000

Pomoc   Equ $0080 
Start_pl Equ $9000 
Text   Equ $6E00 
VText   Equ $0084 
Znak   Equ $9A92

     Opt List_err+Code_dsk
     Org Procedure

     Jmp Init_Scrl

IntProc  Lda Licznik
     Bne L3
     Ldy #$00
     Lda (VText),y
     Inc VText
     Bne L1
     Inc VText+$01
     Ldx VText+$01
     Cpx #$70
     Bne L1
     Ldx >Text
     Stx VText+$01 
L1    Jsr Znak
     Ldy #$00
     Ldx #$00 
L2    Lda (Pomoc),y
     Sta Start_pl+$04A2,x
     Sta Start_pl+$04A3,x
     Iny
     Inx
     Inx
     Cpy #$08
     Bne L2 
L3    Ldx #$00 
L4    Lda Start_pl+$0432,x
     Sta Start_pl+$0431,x
     Sta Start_pl+$0631,x
     Inx
     Cpx #$80
     Bne L4
     Inc Licznik
     Lda Licznik
     Cmp #$10
     Bne L5
     Lda #$00
     Sta Licznik 
L5    Rts

Init_Scrl Ldx <Text 
     Ldy >Text 
     Stx VText 
     Sty VText+$01
     Rts 

Licznik  Dta B($00)
    Podobnie jak poprzednia, ta procedura korzysta z tekstu, tym razem umieszczonego od adresu $6E00. Obszar grafiki PMG wskazywany jest przez etykietę Start_pl. Wykorzystywane są również dwubajtowe zmienne umieszczone na stronie zerowej: Pomoc (zmienna pomocnicza) oraz VText (wskazująca na kolejną literę tekstu).

    Jak poprzednio, wywołanie procedury inicjuje tylko odpowiednie zmienne (VText). Część główna procedury rozpoczyna się od etykiety IntProc. Na początku sprawdzana jest wartość Licznika (zmienna, która przyjmuje wartości od $OO do $00. Jeśli Licznik jest różny od zera, to wystarczy tylko przepisać dane w obszarze pamięci PMG o jeden bajt w górę, co spowoduje przesunięcie tekstu. Gdy Licznik równy jest zero, oznacza to, że napis został przesunięty o całą literę i trzeba pobrać kolejny znak z tekstu (wskazuje na nią zmienna VText) i wywołać procedurę Znak ze znakiem w akumulatorze. Procedura ta zwraca w zmiennej Pomoc adres znaku w zestawie znaków:
Procedure Equ $9A92

List_mem Equ %00000110 
List_err Equ %00000101 
Code_mem Equ %00010000 
Code_dsk Equ %00100000

Zestaw  Equ $E000 
Pomoc   Equ $0080

     Opt List_err+Code_dsk
     Org Procedure

     Pha
     And #$60
     Lsr @
     Lsr @
     Lsr @
     Lsr @
     Lsr @
     Clc
     Adc >Zestaw
     Sta Pomoc+$01
     Pla
     And #$1F
     Asl @
     Asl @
     Asl @
     Sta Pomoc
     Rts
    Powyższa procedura korzysta ze standardowego zestawu znaków Atari, umieszczonego od adresu $E000. Proponujemy skompilowanie wersji tej procedury ze zmienionym adresem zestawu znaków na $8C00, gdyż w przyszłości w tym miejscu pamięci będzie się znajdował zestaw znaków ze zdefiniowanymi przez nas polskimi literami.

    Wróćmy do opisu procedury "VSCROLL.ASM". Po odnalezieniu adresu znaku w zestawie należy przepisać wygląd znaku w pamięć PMG.

    Ostatnia procedura przesuwu napisu w pierwszej części dema to "BSCROLL.ASM". Procedura ta tworzy płynący napis o szerokości i wysokości ośmiu znaków trybu $02 Antic'a:
Procedure Equ $9DE6 

List_mem Equ %00000110 
List_err Equ %00000101 
Code_mem Equ %00010000 
Code_dsk Equ %00100000

BHScrol  Equ $0088 
BText   Equ $0086 
Dlist   Equ $9800
Pomoc   Equ $0080 
Pomoc2  Equ $0082
Scrol2  Equ $6600 
Text   Equ $7200
Znak   Equ $9A92

     Opt List_err+Code_dsk
     Org Procedure

     Jmp Init_Scrl

IntProc  Lda BHScrol
     Eor #$02
     Sta BHScrol
     Cmp #$0F
     Bne L8
  
     Ldx #$15
L1    Inc Dlist+$7D,x
     Dex
     Dex
     Dex
     Bpl L1

     Lda Dlist+$7D
     Cmp #$08
     Bne L8
     
     Ldx #$15
     Ldy #$07
L2    Lda Tab,y
     Sta Dlist+$7D,x
     Dex
     Dex
     Dex
     Dey
     Bpl L2

     Ldx <Scrol2
     Ldy >Scrol2
     Stx Pomoc2
     Sty Pomoc2+$01
     Ldy #$00
     Lda (BText),y
     Jsr Znak

     Ldy #$00
L3    Tya
     Pha
     Lda (Pomoc),y
     Pha

     Ldx #$2F
L4    Ldy #$08
     Lda (Pomoc2),y 
     Ldy #$00
     Sta (Pomoc2),y
     Inc Pomoc2
     Bne L5
     Inc Pomoc2+$01
L5    Dex
     Bpl L4

     Pla
     Ldx #$00
L6    Ldy #$00 
     Asl @
     Bcc L7
     Ldy #$03
L7    Pha
     Tya
     Ldy #$00
     Sta (Pomoc2),y
     Inc Pomoc2
     Pla
     Inx
     Cpx #$08 
     Bne L6

     Pla
     Tay
     Iny
     Cpy #$08
     Bne L8

     Inc BText
     Bne L8
     Inc BText+$01
     Lda BText+$01
     Cmp #$74
     Bne L8
     Lda >Text
     Sta BText+$01
L8    Rts

Init_Scrl Ldx <Text
     Ldy >Text
     Stx BText
     Sty BText+$01
     Lda #$0F
     Sta BHScrol
     Rts

Tab    Dta B($00),B($38),B($70)
     Dta B($A8),B($E0),B($18)
     Dta B($50),B($88)
    "BSCROLL.ASM" wykorzystuje zmienną BHScroll, przechowującą wartość HScrol'a tego napisu (podobnie jak w procedurze HHScroll) oraz znane procedury Dlist i Źnak Dwubajtowa zmienna BText wskazuje na kolejny znak tekstu, którego początek wskazuje stała Text ($7200). Stała Scrol2 określa adres początku pamięci ekranu dla pierwszej linii płynącego napisu.

    Po uruchomieniu procedury inicjowane są wartości zmiennych BText i BHScrol. W każdym obiegu przerwania wykonuje się główna cześć procedury (od etykiety IntProc). Na początku modyfikujemy wartość BHScrol'a, co powoduje delikatny przesuw tekstu. Gdy BHScrol osiągnie wartość $Of, robiony jest zgrabny przesuw kolejnych linii ekranu (pętla L1). Gdy przesunięcie zgrubne zostanie wykonane osiem razy, to najpierw przywracane są początkowe wartości adresów kolejnych linii pamięci ekranu (pętla L2) na podstawie tabeli Tab zażerającej młodsze bajty tych adresów. Potem zmienna Pomoc2 przyjmuje wartość stałej Scrol2 i pobierany jest następny znak z tekstu. Rozpoczyna się główna pętla (etykieta L3). Instrukcje w niej zawarte wykonywane są osiem razy. W trakcie każdego obiegu tej pętli modyfikowana jest kolejna linia ekranu. Pobierany jest każdy bajt wyglądu znaku i odkładany na stos. Potem w wewnętrznej pętli L4 przesuwane są kolejne bajty pamięci ekranu o osiem w lewo, co daje przesunięcie części dużej litery o jeden znak. W następnej pętli wewnętrzej (etykieta L6) bajt pobrany ze stosu rozkładany jest na bity i w ten sposób tworzony jest wygląd części kolejnego dużego znaku. Jeśli bit znaku jest ustawiony, to w pamięć ekranu wpisywana jest wartość $03, w przeciwnym wypadku - zero. Każda część dużego znaku zawiera się w jednej linii ekranu, czyli operacja przesunięcia i tworzenia nowego znaku jest wykonywana odrębnie dla każdej linii. Gdy tekst się skończy, to zmienna BText przyjmuje początkową wartość.

    Na zakończenie tego artykułu prezentujemy program, który pozwala oglądnąć efekty dotychczasowej pracy. Program należy nagrać na dysk i skompilować. Aby uruchomić całość, należy załadować zbiory: DLI.OBJ, DLIV.OBJ, PLAYER.OBJ, ZNAK.OBJ, BSCROLL.OBJ, HSCROLL.OBJ, VSCROLL.OBJ, RUN1.0BJ i zbiór z tekstem z poprzedniego artykułu utworzony przy pomocy Zgrywusa. "Mini-Demo" uruchamia się zleceniem RUN 600.
Procedure Equ $0600

List_mem Equ %00000110 
List_err Equ %00000101 
Code_mem Equ %00010000 
Code_dsk Equ %00100000

Cdtma2  Equ $0228
Cdtmv2  Equ $021A

BScroll  Equ $9DE6
Dli    Equ $9800 
Dliv   Equ $9897
HScroll  Equ $9DA5
Player  Equ $9B5B
VScroll  Equ $9D49

     Opt List_err+Code_dsk
     Org Procedure

     Jsr Dli
     Jsr Dliv
     Jsr Player
     Jsr BScroll
     Jsr HScroll
     Jsr VScroll
     Ldx <Timer_2
     Ldy >Timer_2
     Stx Cdtma2
     Sty Cdtma2+$01
Koniec  Lda #$01
     Sta Cdtmv2
     Rts

Timer_2  Lda Licznik
     Eor #$01
     Sta Licznik
     Bne L1
     Jsr Player+$03
L1    Jsr HScroll+$03
     Jsr VScroll+$03
     Jsr BScroll+$03
     Jmp Koniec

Licznik  Dta B($00)

     End of File
    Program inicjuje wszystkie procedury oraz przerwanie Timer'a 2, w którym wywoływane są kolejno procedury płynących napisów, i - co drugi obieg przerwania - procedurę "PLAYER.ASM".

Tomasz Bielak
Rafał BieleckiPowrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2002