Tajemnice ATARI

6 STRONA

    Dziś program BASIC TRACKER autorstwa Rafała Martyniuka ze Szczecina.

   Program ten służy do śledzenia wykonywania programów w Basicu i umożliwia łatwe wykrycie błędu. W górnej części ekranu po daje numer wiersza, który jest aktualnie wykonywany przez interpreter Basica. Program po przepisaniu należy nagrać na taśmę lub dyskietkę instrukcją LIST "C:" lub LIST "D:TRACKER.LST." Teraz możemy doczy tać TRACKER'a do dowolnego programu instrukcją ENTER "C:" lub ENTER "D:TRACKER.LST" i uruchomić instrukcją GOTO 38000. Program wyłącza się klawiszem RESET.

32000 RESTORE 32010:FOR ADDR=1536 TO 1
697:READ DTA:POKE ADDR,DTA:NEXT ADDR:D
TA=USR(1536)
32010 DATA 104,173,48,2,56,233,2,133,0
,173,49,2,233,0,133,1,160,3,185,138,6,
145,0,136,16,248,165,20
32020 DATA 197,20,240,252,165,0,141,48
,2,165,1,141,49,2,169,7,160,51,162,6,7
6,92,228,160,43,185,211,0
32030 DATA 153,161,6,136,208,247,160,1
1,177,243,153,206,6,136,16,248,165,160
,133,212,165,161,133,213,32,170,217,32
32040 DATA 230,216,160,255,200,177,243
,41,247,56,233,32,153,152,6,177,243,16
,241,200,169,0,153,152,6,200,192,6
32050 DATA 208,248,160,43,185,161,6,15
3,211,0,136,208,247,160,11,185,206,6,1
45,243,136,16,248,76,98,228,112,70
32060 DATA 142,6,0,0,0,0,44,41,46,41,3
3,13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

*  Basic Tracker

ADR   equ 0
FASC   equ $D8E6
IFP   equ $D9AA
FLDOR  equ $DD89
FSTOR  equ $DDA7
INBUFF  equ $F3
FRO   equ $D4
CLNN   equ $A0

   opt %100101


   org $0600

*- pobierz parametr
   PLA

*- ustal dowy DL
   LDA 560
   SEC
   SBC <2
   STA ADR
   LDA 561
   SBC >2
   STA ADR+1

   LDY #3
   LDA MDLIS,Y
   STA (ADR),Y
   DEY
   BPL *-6

*- poczekaj na
*- przerwanie
   LDA 20
   CMP 20
   BEQ *-2

   LDA ADR
   STA 560
   LDA ADR+1
   STA 561

*- ustaw przerwanie
   LDA #7
   LDY VBL
   JMP $E45C

*- procedura
*- przerwania
VBL LDY #43
PS  LDA FRO-1,Y
   STA BUFOR-1,Y
   DEY
   BNE PS

   LDY #11
PI  LDA (INBUFF),Y
   STA BUFOR+44,Y
   DEY
   BPL PI
   LDA CLNN
   STA FRO
   LDA CLNN+1
   STA FRO+1
   JSR IFP
   JSR FASC
   LDY #$FF
LOOP INY
   LDA (INBUFF),Y
   AND #$7F
   SEC
   SBC #32
   STA NAPIS+10,Y
   LDA (INBUFF),Y
   BPL LOOP
   INY
   LDA #0
ZER STA NAPIS+10,Y
   INY
   CPY #6
   BNE ZER
   LDY #43
OS  LDA BUFOR-1,Y
   STA FRO-1,Y
   DEY
   BNE OS
   LDY #11
OI  LDA BUFOR+44,Y
   STA (INBUFF),Y
   DEY
   BPL OI
   JMP $E462

*- dane DL
MDLIS DTA B(112),B(70)
   DTA A(NAPIS)

NAPIS DTA D'  LINIA'
   DTA D'-     '

BUFOR EQU *
Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2001