Tajemnice ATARI

BŁĘDY


    Kolejne trzy błędy dotyczą pracy wyłącznie podczas współpracy z peryferiami.

Błąd nr 19

   Ładowany program nie mieści się w pamięci przeznaczonej do użytku przez Basic. Należy postępować jak w przypadku wystąpienia błędu numer 2, patrz podpunkty a) i b) lub też maksymalnie skrócić istniejący program w pamięci napisany w Basic-u, do którego doczytujemy dane lub program (np. instrukcją ENTER).

Błąd nr 20

   Błąd ujawni się w wypadku użycia niewłaściwego numeru urządzenia zewnętrznego. Dla Basic-u dozwolone jest użycie numeru urządzenia z przedziału od 1 do 7. Aby program działał poprawnie należy zmienić numer peryferia, tak aby zawierał się w podanym zakresie.

Błąd nr 21

   Program jest wczytywany do pamięci komputera niewłaściwą instrukcją. Nagrywając program na nośnik zewnętrzny musimy zapamiętać, jaką instrukcją zostało to uczynione, gdyż program przyjmie format odpowiedni dla danej instrukcji sterującej. Właściwe pary instrukcji w kolejności: nagrywanie-wczytywanie to: CSAVE-CLOAD, LIST-ENTER, SAVE-LOAD albo RUN.

   Interpretacja błędów o numerach od 128 do 177 jest niezależna od obecności Dyskowego Systemu Operacyjnego, pozostałe mają inne znaczenie w zależności od tego, czy są wywoływane przez DOS-a czy przez Basic.

Błąd nr 128

   Podczas wykonywania operacji wejścia/wyjścia został naciśnięty klawisz BREAK. W celu uniknięcia tego błędu należy nie naciskać klawisza BREAK.

Błąd nr 129

   Błąd występuje w wypadku ponowienia instrukcji OPEN dla otwartego już kanału wejścia/wyjścia. Powtórna próba otwarcia zbioru jest niedozwolona, po jej dokonaniu system operacyjny automatycznie zamyka kanał WE/WY. Dobrym zwyczajem jest zamykanie tego zbioru przed próbą jego otwarcia, uchroni to program przed wystąpieniem błędów.

Błąd nr 130

   Nazwa urządzenia zewnętrznego podanego w definicji zbioru nie została zidentyfikowana, definicja takiego urządzenia nie istnieje w systemowej tablicy HATABS. Przyczyną tego błędu może być próba korzystania z urządzenia D: bez obecności Dyskowego Systemu Operacyjnego, który uzupełnia tablicę HATABS właśnie o urządzenie D:. W celu zlikwidowania tego błędu należy sprawdzić nazwę urządzenia podanego w instrukcji, np. OPEN, jeżeli naszym zdaniem jest ona właściwa i urządzenie powinno być obsłużone to najlepiej jest nacisnąć klawisz RESET i powtórnie spróbować komunikacji. W przypadku urządzenia D: najlepiej wczytać ponownie DOS.

Błąd nr 131

   Zbiór został otwarty jedynie do zapisu, nie jest możliwe jego odczytywanie. Błąd występuje najczęściej w wyniku niewłaściwej obsługi kanału wejścia/wyjścia, jeżeli tak nie jest (chcemy korzystać z obu operacji) należy zbiór otworzyć do czytania i pisania jednocześnie.

Błąd nr 132

   Błąd występuje w wyniku ustawienia niewłaściwego kodu rozkazu w instrukcji XIO albo w IOCB. Należy zastosować właściwy kod rozkazu, np. 3 - Open, 12 - Close, 33 - Erase, itd.

Błąd nr 133

   Próba dokonania operacji wejścia/wyjścia na zbiorze, który nie został poddany operacji OPEN. Należy wykonać OPEN dla tego zbioru, a dopiero potem z niego korzystać. Błąd niekiedy występuje po wykonaniu instrukcji zamykającej automatycznie wszystkie zbiory, czego nie jesteśmy świadomi (np. instrukcja RUN lub END).

Błąd nr 134

   Użyto niewłaściwego numeru kanału wejścia/wyjścia. Diagnostyka jak w przypadku wystąpienia błędu numer 20, dla programów pisanych w Assemblerze: przed wywołaniem procedury obsługi operacji WE/WY (CIO) należy w rejestrze X umieścić numer IOCB-U pomnożony przez 16.

Błąd nr 135

   Nie można zapisywać danych w zbiorze otwartym do odczytu. Sposób postępowania analogiczny jak w przypadku wystąpienia błędu numer 131.

Błąd nr 136

   Próba odczytu danych spoza końca pliku. Jest to jedyny pozytywny błąd podczas operacji wejścia/wyjścia. Występuje, gdy z otwartego zbioru zostały przeczytane wszystkie dane. Oznacza to, że plik został w całości pozytywnie załadowany do pamięci komputera, należy jedynie zamknąć kanał wejścia/wyjścia, którym były czytane te dane.

Błąd nr 137

   Próba odczytu w trybie tekstowym wiersza przekraczającego rozmiar bufora. Taki plik należy odczytywać w trybie binarnym, czyli instrukcją GET.

Błąd nr 138

   Urządzenie zewnętrzne nie potwierdza swojej obecności, czas na to przeznaczony upłynął. Przyczyn wystąpienia tego błędu jest kilka, należy znaleźć właściwą i ją usunąć: a) urządzenie nie jest włączone do sieci, należy go włączyć b) urządzenie jest niewłaściwie podłączone do komputera, należy poprawić połączenia c) numer urządzenia jest źle określony, np. próbujemy komunikować się ze stacją dysków numer 1, w chwili gdy jest ona ustawiona na inny numer, należy dopasować właściwy numer.

   W przypadku korzystania z magnetofonu najczęstszym błędem jest źle ustawiona taśma, nie na tzw. rozbiegówce, taśma ma wady (np. zagięcia), nie jest dopasowana prędkość obrotów magnetofonu lub jest źle ustawiona głowica. Aby zminimalizować prawdopodobieństwo występowania tych błędów, należy programy nagrywać na dobrej jakości kasetach i na tych magnetofonach, z których potem programy będą czytane. O ile błąd wystąpił z winy magnetofonu, to należy wyregulować obroty silnika i tak ustawić głowicę, aby osiągnąć najlepsze efekty. Jeżeli program był czytany nie od początku, należy ustawić go na początku sygnału pilotującego (rozbiegówki) i ponowić próbę odczytu. W praktyce zostało sprawdzone, że niekiedy zmiana pozycji magnetofonu, np. na pionową, daje pozytywne rezultaty.

Błąd nr 139

   Błąd może ujawnić się z winy sprzętu (uszkodzone lub niepoprawnie podłączone urządzenie zewnętrzne) lub z winy programu obsługującego to urządzenie (błąd w instrukcji sterującej lub w jej parametrach). W celu usunięcia tego błędu należy sprawdzić połączenia sprzętowe oraz (jeżeli jest to możliwe) instrukcje programu. Jeżeli błąd pojawia się notorycznie, to wina z pewnością nie leży po stronie obsługującego programu, należy urządzenie zewnętrzne oddać do autoryzowanego punktu serwisowego w celu naprawienia uszkodzonego sprzętu.

Błąd nr 140

   Błąd w zasadzie zbieżny z błędami o numerach 138 i 139. Postępowanie należy przyjąć jak w przypadku tych błędów.

Błąd nr 141

   Parametry położenia kursora na ekranie zostały niewłaściwie ustalone dla danego trybu obrazu. Aby usunąć ten błąd, należy zaznajomić się z dozwolonymi zakresami pozycji kursora w danym trybie graficznym, błędne parametry poprawić na właściwe.

Błąd nr 142

   Błąd w kanale transmisji szeregowej. Jest to błąd świadczący o uszkodzeniu taśmy magnetofonowej, dyskietki albo o uszkodzonym sprzęcie. Sposób postępowania jak w przypadku wystąpienia błędów o numerach 138 i 139.

Błąd nr 143

   Błąd wystąpi, gdy nie zgadza się suma kontrolna podczas transmisji danych. Patrz błąd numer 142.

Błąd nr 144

   Urządzenie zewnętrzne nie może wykonać polecenia. Dzieje się to na przykład w chwili, gdy chcemy zapisać dane na dyskietce, która nie jest włożona do stacji dysków. Przyczyna przeważnie tkwi w nośniku, a nie po stronie urządzenia. Błąd poprawiamy poprzez zlikwidowanie przyczyny powodującej niemożność wypełnienia operacji przez urządzenie zewnętrzne.

Błąd nr 145

   Błąd pojawia się podczas zapisu danych z weryfikacją na dyskietce. Dany sektor jest zapisywany, a następnie odczytywany i zostaje porównana zawartość obu buforów. Jeżeli nie są one równe, świadczy to o złym nagraniu lub odczytaniu sektora. To z kolei wskazuje na uszkodzony nośnik informacji lub niesprawną stację dysków. Należy użyć innej, z pewnością dobrej dyskietki, a jeżeli błąd powtórny się, niestety konieczna jest naprawa stacji dysków.

opracował: LeonPowrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2001