Tajemnice ATARI

SUPER KEYBOARD


   Program "Super Keyboard" wzbogaca klawiaturę ATARI o nowe, niedostępne dotąd funkcje.

1. Klawisze funkcyjne


 • SHIFT/CONTROL/5 - zimny start, może być stosowany zamiast wyłączania komputera i ponownego włączania go. Dla uniknięcia przypadkowego naciśnięcia wymaga poprzedzenia klawiszem ESC.
 • SHIFT/CONTROL/6 - przełącza zestaw znaków ze standardowego na międzynarodowy i z powrotem.
 • SHIFT/CONTROL/7 - włącza/wyłącza dźwięk towarzyszący operacjom we/wy.
 • SHIFT/CONTROL/8 - włącza/wyłącza dźwięk towarzyszący naciskaniu klawiszy.
 • SHIFT/CONTROL/9 -blokuje/uwalnia klawiaturę.
 • SHIFT/CONTROL/O -włącza/wyłącza wyświetlanie obrazu (służy do zwiększenia szybkości działania komputera).
 • SHIFT/CONTROL/ESC - włącza/wyłącza "tryb Spectrum".

  2. Tryb Spectrum


     Tryb ten polega na przyporządkowaniu pewnym klawiszom całych rozkazów Basicu. Aby otrzymać na ekranie tekst danego rozkazu, używamy stosownego klawisza z poniższego spisu, trzymając wciśnięty SHIFT:

  A - DOS        B - BYE       C - CLR
  D - DATA       E - END       F - FOR
  G - GOTO       U - GOSUB     I - INPUT
  J - GRAPHICS   K - POKE      L - LIST
  H - PEEK       N - NEXT      O - OPEN
  P - POSITION   Q - RESTORE   R - READ
  S - SETCOLOR   T - TRAP      U - USR(
  V - STEP       W - THEN      X - RETURN
  Y - SOUND      Z - CHR$

  Space - NEW    Return - RUN
  Caps - SAVE    Logo - LOAD

  (klawisz LOGO znany też jest jako poz./neg.)

     Ponieważ autor nadesłał do redakcji tekst programu w języku asemblera (format QA), przeto prezentuję go w tej formie i korzystając z okazji uzupełniam o kilka słów komentarza.

  *  Program  Super Keyboard 2.0
  *  Autor   Maciej Czarnota
  *  Data   1991-09-03
  
       opt  %100101
  
  *--- Etykiety
  
  keycl  equ  $f983
  putch  equ  $f2b0
  coldst  equ  $e477
  ciov   equ  $e456
  kbcode  equ  $d209
  prtext  equ  $c642
  kbcods  equ  $02fc
  rn    equ  $02f5
  chbas  equ  $02f4
  oldkbc  equ  $02f2
  dmasav  equ  $02dd
  nocl   equ  $02db
  escflg  equ  $02a2
  chsptr  equ  $026b
  keydis  equ  $026d
  dmactl  equ  $022f
  keyvec  equ  $0208
  iosnd  equ  $0041
  dosini  equ  $000c
  
  *--- Stale
  
  esc   equ  $dc
  sc0   equ  $f2
  sc9   equ  $f0
  sc8   equ  $f5
  sc7   equ  $f3
  sc6   equ  $db
  sc5   equ  $dd
  
  *--- Instalacja
  
       org  $9000
  
  pocz   ldx  #$01
  in1   lda  keyvec,x
       sta  jump+1,x
       lda  dosini,x
       sta  reju+1,x
       dex
       bpl  in1
       lda  #$ff
       sta  rn
       lda  beg
       sta  keyvec+1
       sta  keybuf+1
       lda  reset
       sta  dosini+1
       ldx  nagl
       jmp  prtext
  
  nagl   dta  c'Super Keyboard 2.0 '
       dta  c'by M.Czarnota',b($9b)
  
  *--- Klawisze F1-F6, SK ON/OFF
  
       org  $0500
  
  beg   txa
       pha
       tya
       pha
       lda  kbcode
       cmp  #sc0
       bne  q1
       lda  dmactl  s+c+0
       eor  #$22   poke 559,0/34
       sta  dmactl
  q1    cmp  #sc9
       bne  q2    s+c+9
       lda  keydis  poke k 255/0
       eor  #$ff
       sta  keydis
  q2    cmp  #sc8
       bne  q3    s+c+8
       lda  nocl   poke 731,0/1
       eor  #$01
       sta  nocl
  q3    cmp  #sc7
       bne  q4    s+c+7,
       lda  iosnd  poke 65,0/3
       eor  #$03
       sta  iosnd
  q4    cmp  #sc6
       bne  q5    s+c+6
       lda  chbas  poke 756,204/224
       ldx  chsptr
       sta  chsptr
       stx  chbas
  q5    cmp  #sc5
       bne  q6
       lda  escflg  s+c+5
       beq  q6    a=usr($e477)
       jmp  coldst
  q6    cmp  #esc   wylacznik
       bne  q7    trybu
       lda  rn    SPECTRUM
       eor  #$ff
       sta  rn
  q7    lda  rn
       bne  q8
       jmp  quit
  q8    jmp  start
  
  reset  ldx  #$01   Tu skacze
  re1   lda  keyvec,x RESET
       sta  jump+1,x
       lda  keybuf,x
       sta  keyvec,x
       dex
       bpl  re1
  reju   jmp  reju
  
  keybuf  dta  a($00)
  
  *--- Program glowny
  
       org  $600
  
  start  lda  kbcode  Odrzucenie
       bmi  quit    >= $80
       cmp  #$40   i < $40
       bcc  quit
  
  *--- Obetnij bit 7 i 6
  
       and  #$3f
       tay
  
  *--- Wez z tablicy nr tekstu.0=brak
  
  newnum  lda  num,y
       beq  quit
       asl  @
       asl  @
  
  *--- Wydruk 4-bajtowego tekstu
  
       ldx  #$03
       tay
  l5    tya
       pha
       txa
       pha
  newtab  lda  tab,y
       jsr  putch
       pla
       tax
       pla
       tay
       iny
       dex
       bpl  l5
       jsr  keycl
  
  *--- Powrot z przerwania
  
  out   pla
       tay
       pla
       tax
       pla
       rti
  
  quit   pla
       tay
       pla
       tax
  jump   jmp jump
  
  *--------------------------------
  *--- Dane dla klawiszy
  
  num   dta  d',*  + / 05>) '
       dta  d'6 #  "8:    '
       dta  d' ; . - <2 %9 471'
       dta  d'    &($ =''3!'
  tab   dta  c'????DOS BYE CLR '
       dta  c'DATAEND FOR GOTO'
       dta  c'GOS.INP.GRA.POKE'
       dta  c'LISTPEEKNEXTOPEN'
       dta  c'POS.RES.READSET.'
       dta  c'TRAPUSR(STEPTHEN'
       dta  c'RET.SOU.CHR$NEW '
       dta  c'LOADSAVERUN '
  
  *--- Samouruchomienie
  
       org  $02e0
       dta  a(pocz)
  
       end
  
     Program jest napisany przejrzyście i dobrze skomentowany, a nazwy etykiet dobrane z rozmysłem w istotny sposób pomagają zrozumieć jego działanie. Pod tym względem może stanowić wzór do naśladowania. Wydaje mi się tylko, że dane dla klawiatury zostały zdefiniowane w niezbyt przejrzystej formie, co może utrudnić późniejszą ich modyfikację (lub znalezienie błędu). Osobiście preferuję dane tego typu w DTA B(...), a przy każdej liczbie powinien stać symbol odpowiadającego jej klawisza.

     Moją wątpliwość budzą też cztery pytajniki na początku tablicy rozkazów basicowych. Można je usunąć, zamieniając rozkaz opatrzony etykietą NEWTAB na LDA TAB-4, Y.

     Program zajmuje pamięć w obszarach: $500..$57F i $600..$6FF. Dzięki umiejętnemu włączeniu się w system przerwań i obsługę sekwencji RESET nie koliduje z większością programów użytkowych (np. współegzystuje przyjaźnie z XLFriendem).

     Obsługa RESET jest zrealizowana poprawnie, lecz brakuje opcji wyjścia (dezaktywizacji programu), co powodu je bezpowrotną utratę szóstej strony dla innych celów. Wydaje mi się, że tego typu programy powinny być umieszczane tuż nad DOS-em (lub COS-em) tak, jak to pokazano w cyklu "Programowanie procesora...". Nawiasem mówiąc, można ten program bez trudu przystosować do "Relocatora" i instalować go ponad DOS-em, pozostawiając stronę 6. do wykorzystania przez programy w Basicu.

     Niejasne są dla mnie podchody do słowa KEYBUF. Skoro nie zmienia się ono nigdy podczas działania programu, to można je zadeklarować od razu jako DTA A(BEG), a nie inicjować przez LDA i STA.

     W sumie znajduję w programie więcej zalet niż wad i z czystym sumieniem polecam go zarówno do wykorzystania jako narzędzie pomocne przy pracy z Basicem, jak i w charakterze pouczającego przykładu.

     Oto ten sam program w wersji Zgrywusa dla tych, którzy nie lubią lub nie mają Quick Assemblera. Należy połączyć go z programem Zgrywus+ z TA 6/91 (z poprawką z TA 8/91), uruchomić go i zapisać plik binarny zdatny do wykonania przez DOS lub COS.


  1000 REM *--------------------------*
  1002 REM :   Super Keyboard   :
  1004 REM : autor: Maciej Czarnota :
  1006 REM : (c) 1991 Tajemnice ATARI :
  1008 REM *--------------------------*
  1010 DATA FFFF00905490A201BD08029D36
  1020 DATA 06B50C9D7A05CA10F2A9FF8DF5
  1030 DATA 02A9008D08028D7C05A9058D09
  1040 DATA 028D7D05A968850CA905850DA2
  1050 DATA 34A0904C42C65375706572204B
  1060 DATA 6579626F61726420322E302062
  1070 DATA 79204D2E437A61726E6F74619B
  1080 DATA 00057D058A489848AD09D2C9F2
  1090 DATA D008AD2F0249228D2F02C9F0D0
  1100 DATA 08AD6D0249FF8D6D02C9F5D008
  1110 DATA ADDB0249018DDB02C9F3D006A5
  1120 DATA 4149038541C9DBD00CADF402AE
  1130 DATA 6B028D6B028EF402C9DDD008AD
  1140 DATA A202F0034C77E4C9DCD008ADF5
  1150 DATA 0249FF8DF502ADF502D0034C31
  1160 DATA 064C0006A201BD08029D3606BD
  1170 DATA 7C059D0802CA10F14C79050000
  1180 DATA 0006F306AD09D2302CC9409028
  1190 DATA 293FA8B93806F0200A0AA203A8
  1200 DATA 98488A48B9780620B0F268AA68
  1210 DATA A8C8CA10EE2083F968A868AA68
  1220 DATA 4068A868AA4C35060C0A000000
  1230 DATA 0B00000F0010151E0900001600
  1240 DATA 03000002181A00000000000000
  1250 DATA 00001B000E000D001C12000519
  1260 DATA 00141711000000000000000006
  1270 DATA 0804001D0713013F3F3F3F444F
  1280 DATA 532042594520434C5220444154
  1290 DATA 41454E4420464F5220474F544F
  1300 DATA 474F532E494E502E4752412E50
  1310 DATA 4F4B454C4953545045454B4E45
  1320 DATA 58544F50454E504F532E524553
  1330 DATA 2E524541445345542E54524150
  1340 DATA 55535228535445505448454E52
  1350 DATA 45542E534F552E434852244E45
  1360 DATA 57204C4F41445341564552554E
  1370 DATA 20E002E1020090
  

  Redaktor

 • Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

  Pixel 2001