Tajemnice ATARI

5 Linii

NAPIS

    Arkadiusz Kaczmarek z Bytomia pozazdrościł firmie Lucasfilm pięknych czołówek. Okazuje się, że nie jest trudne wykonanie wielce urodziwych liter:
1 DIM N$(10),Q(9):INPUT N$:GRAPHICS 0:
? N$:FOR A=0 TO 9:Q(A)=PEEK(40002+A):N
EXT A
2 GRAPHICS 9:FOR A=0 TO 9:V=A*8:S=5734
4+Q(A)*8:FOR B=S+0 TO S+7:X=PEEK(B):K=
(B-S)*2
3 FOR I=0 TO 7:D=X>=128:IF D THEN M=V+
I:Y=(B-S)*6+50-I:FOR L=0 TO 5:COLOR 15
-(K+(L>2)):PLOT M,L+Y:NEXT L
4 X=(X-128*D)*2:NEXT I:NEXT B:NEXT A:P
OKE 764,255
5 IF PEEK(764)=255 THEN 5

KULKI

    Ekeft spadających kulek podobny do tego, jaki znamy z gry "Saper" nadesłał Rafał Sowa z Dąbrowy Górniczej:
1 DIM A$(49):A$="001110001331101322311
1322311113311101111100011100":POKE 106
,144:GRAPHICS 7:FOR I=1 TO 11:READ X,Y
2 POKE X,Y:NEXT I:FOR I=40448 TO 40831
:POKE I,255:NEXT I
3 FOR X=0 TO 152 STEP 8:READ Y:FOR I=0
 TO 6:POSITION X,Y+I:? #6;A$(I*7+1,I*7
+7):NEXT I:NEXT X:POKE 559,42:X=96
4 X=X+6:X=X-40*(X>136):POKE 32678,X:FO
R I=0 TO 50:NEXT I:GOTO 4:DATA 559,0,5
4279,156,623,1,53256,3,53257,3
5 DATA 53248,80,53249,144,53277,2,708,
21,709,31,710,26,0,56,67,13,52,73,27,5
5,71,42,62,72,59,73,73,73,68,73,63,64

    Laureaci otrzymują tradycyjnie po 100000 zł. Czekamy na następne dzieła...Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2002