Tajemnice ATARI

PISZEMY DEMO

W poniższym artykule postaramy się zakończyć rozważania nad ANTIC'em.

Dmactl

    Układając program dla ANTIC'a nie wspomnieliśmy o najważniejszym rejestrze Dmactl ($D400) i jego cieniu Dmactls ($22F). Jest to rejestr kontroli dostępu do pamięci dla ANTIC'a. Poszczególne bity mają różne znaczenie:

   Bity 0-1 określają szerokość obrazu na ekranie:

00 - brak obrazu
01 - obraz wąski (szerokość: 192 punkty)
10 - obraz normalny (szerokość: 320 punktów)
11 - obraz szeroki (szerokość: 384 punkty)

   Bity 2-4 dotyczą PMG (Player/Missile Graphics - grafika graczy i pocisków). Grafiką tą zajmiemy się w przyszłości przy omawianiu układu GTIA.

   Bit 5 określa czy DMA dla programu ANTIC'a jest włączony (bit ustawiony) czy wyłączony (bit skasowany). DMA (Direct Memory Access) to bezpośredni dostęp do pamięci bez pośrednictwa procesora.

   Bity 6-7 pozostają niewykorzystane.

    Po włączeniu komputera Dmactls przyjmuje wartość $22 (obraz normalny, włączony DMA). Przy otwieraniu trybu graficznego lub tekstowego przez system operacyjny Dmactls ustawiane jest zawsze na tę wartość.

    Obraz szeroki umożliwia osiągnięcie 384 punktów w jednej linii. Niestety na niektórych monitorach lub telewizorach większość danych będzie niewidoczna (poza ekranem). Dlatego też producent podaje największą rozdzielczość jako 320x192, mimo że możliwe jest osiągnięcie rozdzielczości nawet 384x216.

Zestawy znaków

    W trybach graficznych dane pamięci obrazu wyświetlane są bezpośrednio na ekranie. Natomiast w trybach tekstowych bajt pamięci obrazu określa numer znaku. Wygląd znaku zawarty jest w zestawie znaków. Zestaw znaków to kilobajtowy obszar pamięci. Jego początek wskazywany jest przez rejestr Chbase ($D409) i cień Chbas ($2F4). W rejestrze tym umieszczony jest starszy bajt adresu zestawu, natomiast młodszy bajt ma zawsze wartość zero. Z powyższej informacji wynika, że zestaw musi rozpoczynać się od początku strony pamięci. Ponadto w trybach $02-$05 ANTIC'a powinien on rozpoczynać się od wielokrotności kilobajta, gdyż przy tworzeniu obrazu nie brane są pod uwagę bity 0-1 rejestru Chbase. W trybach tekstowych $06 i $07 ANTIC'a ignorowany jest bit 0 rejestru Chbase, co oznacza, że starszy bajt adresu zestawu znaków musi być liczbą parzystą.

    Wygląd każdego znaku w zestawie zajmuje osiem bajtów. Każdy znak zawiera się w matrycy 8x8 punktów. Jeden bajt definiuje osiem poziomych punktów znaku. Bit ustawiony oznacza, że punkt ma być zapalony.

    Aby odnaleźć adres danych określających wygląd znaku należy posłużyć się wzorem:
adres_zestawu + nr_znaku * 8

    UWAGA: Znaki numerowane są według IOCODE.

    Pełny zestaw zawiera dane dla 128 znaków, połówka zestawu - dane dla 64 znaków. Dlatego też w trybach $02 i $03 ANTIC-a bit 7 decyduje o inwersie znaku, a trybach $06 i $07 ANTIC-a bity 6-7 określają kolor znaku. Bity te nie biorą udziału w określaniu adresu danych definiujących znak.

    W trybie $03 ANTIC'a tworzenie znaków na ekranie jest nieco inne. Po wyświetleniu znaku o kodzie $00-$5F ANTIC dodaje dwie linie, co powoduje, że znak ma wielkość 8x10. Znaki o kodach $60-$7F tworzone są w inny sposób: ANTIC pozostawia u góry znaku dwie linie, natomiast dwa pierwsze bajty wyglądu znaku umieszczane są w dwóch ostatnich liniach. Ze względu na takie ułożenie danych na ekranie możliwe jest utworzenie czytelnego tekstu po odpowiednim zaprojektowaniu zestawu znaków. Z trybu tego korzystają różne edytory tekstów.

    Standardowo Chbas wskazuje na zestaw umieszczony w ROM'ie komputera - Charset1 o adresie $E000. Ponadto w ROM'ie znajduje się jeszcze jeden zestaw zawierający definicję znaków międzynarodowych - Charset2 o adresie $CC00.

    A teraz kilka przykładów.

Program 1

    Przykład demonstruje poszczególne fazy zmniejszania i zwiększania okręgu na przedefiniowanym znaku spacji.
Procedure Equ $8800

List_mem Equ %00000110
List_err Equ %00000101
Code_mem Equ %00010000
Code_dsk Equ %00100000

Charset1 Equ $E000
Chbas   Equ $02F4
Clrscr  Equ $F420
Crsinh  Equ $02F0
Kbcodes  Equ $02FC
Rtclok  Equ $0012

Zestaw	 Equ $9000


     Opt List_err+Code_mem

     Org Procedure

     Lda #$01
     Sta Crsinh
     Jsr Clrscr
     Lda >Zestaw 
     Sta Chbas
   
     Ldx #$00
L1    Txa 
     Pha 
     Lda Pomoc_tab,x
     Tax
     Ldy #$00
L2    Lda Znaki,x 
     Sta Zestaw,y 
     Inx
     Iny
     Cpy #$08
     Bne L2
     Ldx #$04
     Jsr Wait
     Pla
     Tax
     Inx
     Cpx #$06
     Bne L3
     Ldx #$00
L3    Lda Kbcodes
     Cmp #$FF
     Beq L1
     Rts

Znaki   Equ *
    Dta B($7E),B($81),B($81)
    Dta B($81),B($81),B($81)
    Dta B($81),B($7E)

    Dta B($00),B($3C),B($42)
    Dta B($42),B($42),B($42)
    Dta B($3C),B($00)

    Dta B($00),B($00),B($18)
    Dta B($24),B($24),B($18)
    Dta B($00),B($00)
 
    Dta B($00),B($00),B($00)
    Dta B($18),B($18),B($00)
    Dta B($00),B($00)

Pomoc_tab Equ *
    Dta B($00),B($08),B($10)
    Dta B($18),B($10),B($08)

     End of file
    Na początku wyłączamy kursor (poprzez umieszczenie wartości $01 w rejestrze Crsinh) i czyścimy ekran (procedura systemowa Clrscr). Następnie rejestr Chbas ustawiamy na wolny obszar w RAM'ie ($9000). Ponieważ będziemy modyfikować tylko znak spacji, a inne znaki nie będą widoczne, dlatego też nie ma potrzeby przepisywać z ROM'u (lub definiować) całego zestawu.

    Tablica Znaki zawiera cztery kolejne fazy zmniejszania się okręgu, natomiast Pomoc_tab zawiera kolejność faz (co ile bajtów znajduje się nowa faza w tablicy Znaki).

    Program główny to dwie pętle. Pętla wewnętrzna przepisuje osiem bajtów definiujących wygląd okręgu w odpowiednie miejsce w zestawie, druga zlicza fazy. Program można przerwać, naciskając dowolny klawisz.

    UWAGA: W przykładzie korzystamy ze znanej nam procedury Wait.

Program 2

    Przykład ten, podobny do poprzedniego przedefiniowuje sześć kolejnych znaków, przy czym każdy z nich otrzymuje mną fazę okręgu.
Procedure Equ $8800

List_mem Equ %00000110
List_err Equ %00000101
Code_mem Equ %00010000
Code_dsk Equ %00100000

Charset1 Equ $E000
Chbas   Equ $02F4
Kbcodes  Equ $02FC
Rtclok  Equ $0012
Savmsc  Equ $0058

Pomoc   Equ $00F0
Zestaw  Equ $9000

     
     Opt List_err+Code_mem
     Org Procedure

     Lda >Zestaw
     Sta Chbas
     Ldx Savmsc
     Ldy Savmsc+$01
     Stx Pomoc
     Sty Pomoc+$01
     Ldx #$00
L1    Txa
     Pha
     Ldy #$00
     Ldx #$00
L2    Txa
     Sta (Pomoc),y
     Inx
     Iny
     Cpy #$06
     Bne L2
     Clc
     Lda Pomoc
     Adc #$06
     Sta Pomoc
     Bcc L3
     Inc Pomoc+$01
L3    Pla
     Tax
     Inx
     Cpx #$A0
     Bne L1

L4    Ldy #$00
L5    Tya
     Lsr @
     Lsr @
     Lsr @
     Tax
     Lda Pomoc_tab,x
     Tax
L6    Lda Znaki,x
     Sta Zestaw,y
     Inx
     Iny
     Tya
     And #$07
     Bne L6
     Cpy #$30
     Bne L5
     Ldx #$00
     Lda Pomoc_tab
     Pha
L7    Lda Pomoc_tab+$01,x 
     Sta Pomoc_tab,x
     Inx
     Cpx #$05
     Bne L7
     Pla
     Sta Pomoc_tab+$05
 
     Ldx #$03
     Jsr Wait

     Lda Kbcodes
     Cmp #$FF
     Beq L4
     Rts

Znaki Equ *
    Dta B($7E),B($81),B($81)
    Dta B($81),B($81),B($81)
    Dta B($81),B($7E)

    Dta B($00),B($3C),B($42)
    Dta B($42),B($42),B($42)
    Dta B($3C),B($00)

    Dta B($00),B($00),B($18)
    Dta B($24),B($24),B($18)
    Dta B($00),B($00)

    Dta B($00),B($00),B($00)
    Dta B($18),B($18),B($00)
    Dta B($00),B($00)

    Dta B($00),B($00),B($18) 
    Dta B($24),B($24),B($18) 
    Dta B($00),B($00)
 
    Dta B($00),B($3C),B($42)
    Dta B($42),B($42),B($42)
    Dta B($3C),B($00)

Pomoc_tab Equ *
    Dta B($00),B($08),B($10)
    Dta B($18),B($20),B($28)

     End of file
    Jak poprzednio, rejestr Chbas ustawiany jest na wolny obszar w RAM'ie. Następnie pętla przepisuje kolejne sześć znaków w pamięć ekranu aż do jego całkowitego zapełnienia. Od etykiety L4 zaczyna się animacja: pierwsza pętla przepisuje odpowiednio poukładane fazy (kolejność zapisana w tablicy Pomoc_tab) w pierwsze sześć znaków zestawu. Pętla druga natomiast zmienia kolejność faz. Następnie wywoływana jest procedura opóźniająca i jeśli nie został naciśnięty żaden klawisz wszystko powtarza się od nowa.

Program 3

    W kolejnym przykładzie również modyfikujemy wygląd poszczególnych znaków, jednak tym razem procedura ta może być wykorzystana w większych programach jako "sprytny" licznik. Podoby efekt obserwuje się z grach samochodowych (np. Road Race).
Procedure Equ $8800

List_mem Equ %00000110
List_err Equ %00000101
Code_mem Equ %00010000
Code_dsk Equ %00100000

Charset1 Equ $E000
Chbas   Equ $02F4
Clrscr  Equ $F420
Kbcodes  Equ $02FC 
Rtclok  Equ $0012
Savmsc  Equ $0058

Zestaw  Equ $9000


     Opt List_err+Code_mem
     Org Procedure

     Jsr Clrscr
     Ldx #$00
L1    Lda Charset1+$80,x
     Sta Znaki,x
     Cpx #$07
     Bcs L2
     Sta Znaki+$50,x
L2    Inx
     Cpx #$50
     Bne L1

     Ldy #$01 
L3    Tya
     Dey
     Sta (Savmsc),y 
     Iny
     Iny
     Cpy #$04
     Bne L3
     Tya
     Eor #$80
     Dey
     Sta (Savmsc),y

L4    Ldy #$00
     Ldx #$00 
L5    Txa
     Pha
     Lda Licznik,x
     Tax 
L6    Lda Znaki,x
     Sta Zestaw+$08,y
     Inx
     Iny
     Tya
     And #$07
     Bne L6
     Pla
     Tax
     Inx
     Cpx #$04
     Bne L5

     Ldx #$03 
L7    Inc Licznik,x
     Lda Licznik,x
     Cmp #$49
     Bcc L9
     Cmp #$50
     Bne L8
     Lda #$00
     Sta Licznik,x 
L8    Dex
     Bpl L7

L9    Ldx #$02 
     Jsr Wait

     Lda Kbcodes
     Cmp #$FF 
     Beq L4
     Rts

Licznik  Equ *
    Dta B($00),B($00),B($00)
    Dta B($00)

Znaki   Org *+$58

     End of file
    Program czyści ekran, następnie przepisuje z zestawu znaków w ROM'ie 10 znaków (wygląd cyfr). Znaki układane są w kolejności od 0 do 9 i po 9 występuje jeszcze jeden znak - zero. Następna pętla umieszcza na ekranie cztery znaki (cyfry licznika), przy czym ostatni jest w inwersie. Cztery bajty od etykiety Licznik zawierają pozycje, od których pobierane będą dane z tablicy znaków (Znaki) dla kolejnych cyfr licznika.

    Pętla od etykiety L4 wykonywana przy każdym "obrocie" licznika przepisuje dane dla czterech cyfr z tablicy znaki w zestaw.

    Następna pętla modyfikuje cztery bajty od etykiety Licznik. Jeżeli jedna z pozycji osiągnie wartość większą lub równą $49 oznacza to, że wyświetlana jest cyfra 9 na pozycji licznika określanej przez rejestr X procesora i konieczne jest przesunięcie kolejne cyfry licznika. Jeśli jedna z pozycji osiągnie wartość $50 (wskazanie licznika równe zero) jest ona zerowana. Program wykonywany jest dopóki nie zostanie naciśnięty klawisz.

Program 5

    Panoramicznia "kasza".
Procedure Equ $880

List_mem Equ %00000110
List_err Equ %00000101
Code_mem Equ %00010000
Code_dsk Equ %00100000

Charsetl Equ $E000
Chbas   Equ $02F4
Kbcodes  Equ $02FC
Ramtop  Equ $006A
Random  Equ $D20A
Savmsc  Equ $0058

Pomoc   Equ $00F0
Zestaw  Equ $9000

     Opt List_err+Code_mem
     Org Procedure


     Lda >Zestaw
     Sta Chbas
Rob_kasze Ldx Zestaw
     Stx Pomoc
     Sty Pomoc+$01
     Ldy #$00
     Ldx #$03
L1    Lda Random
     Sta (Pomoc),y
     Iny
     Bne L1
     Inc Pomoc+$01
     Dex
     Bpl L1

     Ldx Savmsc+$01
     Stx Pomoc+$01
     Ldy Savmsc
     Lda #$00
     Sta Pomoc 
L2    Lda Random
     Sta (Pomoc),y
     Iny
     Bne L2
     Inc Pomoc+$01
     Ldx Pomoc+$01
     Cpx Ramtop
     Bne L2
     Lda Kbcodes
     Cmp #$FF
     Beq Rob_kasze
     Rts
   
     End of File
    Cały program składa się z dwóch pętli. Pierwsza wypełnia obszar pamięci przeznaczony na zestaw znaków losowymi wartościami pobieranymi z rejestru Random ($D20A). Pętla druga natomiast wypełnia ekran losowymi znakami, co tworzy żądany efekt.

Program 5

    Zadaniem poniższego programu jest stworzenie zestawu znaków l co 1/50 sekundy obracanie dwóch kolejnych znaków, pierwszy w prawo o 90 stopni, drugi w lewo. W ten sposób obracany jest cały zestaw.
Procedure Equ $880

List_mem Equ %00000110
List_err Equ %00000101
Code_mem Equ %00010000
Code_dsk Equ %00100000

Cdtma2  Equ $0228
Cdtmv2  Equ $021A
Charsetl Equ $E000
Chbas   Equ $02F4

Pomoc   Equ $00F0
Pomoc2  Equ $00F2
Zestaw  Equ $9000

     Opt List_err+Code_mem
     Org Procedure

     Jsr Przepisz
     Lda >Zestaw
     Sta Chbas
     Ldx Zestaw
     Stx Pomoc
     Sty Pomoc+$01
     Ldx Przerw
     Stx Cdtma2
     Sty Cdtma2+$01
Koniec  Lda #$01
     Sta Cdtmv2
     Rts

O_prawo  Jsr Przep_2
     Ldy #$07 
L1    Ldx #$07 
L2    Lsr Tablica,x 
     Lda (Pomoc),y 
     Rol @
     Sta (Pomoc),y 
     Dex 
     Bpl L4 
     Dey 
     Bpl L3
     Rts

O_lewo  Jsr Przep_2
     Ldy #$07
L3    Ldx #$07
L4    Asl Tablica,x
     Lda (Pomoc),y
     Ror @
     Sta (Pomoc),y
     Dex
     Bpl L4
     Dey
     Bpl L3
     Rts

Przep_2  Ldy #$07
L5    Lda (Pomoc),y
     Sta Tablica,y
     Dey
     Bpl L5
     Rts

Dodaj   Clc
     Lda Pomoc
     Adc #$08
     Sta Pomoc
     Bcc L6
     Inc Pomoc+$01
     Lda Pomoc+$01
     And #$FB
     Sta Pomoc+$01
L6    Rts

Przerw  Jsr O_prawo 
     Jsr Dodaj 
     Jsr O_lewo 
     Jsr Dodaj 
     Jmp Koniec

Przepisz Ldx #Charset1
     Ldy >Charsetl
     Stx Pomoc
     Sty Pomoc+$01
     Ldx Zestaw
     Stx Pomoc2
     Sty Pomoc2+$01
     Ldx #$03
     Ldy #$00
L7    Lda (Pomoc),y 
     Sta (Pomoc2),y
     Iny
     Bne L7
     Inc Pomoc+$01
     Inc Pomoc2+$01
     Dex
     Bpl L7
     Lda >Zestaw
     Sta Chbas
     Rts

Tablica  Org *+8
     End of File
    W programie głównym przepisywany jest zestaw znaków z ROM'u do RAM'u (procedura Przepisz). Ponadto wektor Pomoc wskazuje na zestaw znaków zawarty w RAM'ie. Będzie on ustawiany na znak, który ma się obracać. Następnie uaktywniane jest przerwanie...

Timer 2

    Przerwanie Timer'a 2 jest przerwaniem typu IRQ (Interrupt Request - żądanie przerwania, nazwą tą objęte są wszystkie przerwania maskowalne, czyli takie, które mogą nie zostać zrealizowane przez procesor). Przerwanie to wykonywane jest, jeśli dwubajtowy licznik Cdtmv2 ($21A) osiągnie wartość zero. Licznik ten zmniejsza się 50 razy na sekundę. Na procedurę przerwania wskazuje wektor Cdtma2 ($228).

    Tyle na razie o przerwaniu Timer 2. W przyszłości wrócimy do przerwań i omówimy rejestry kontrolujące je.

    Wróćmy do naszego programu. W procedurze przerwania (etykieta Przerw) wywoływane są trzy procedury. Procedury O_prawo i O_lewo obracają znak wskazywany przez wektor Pomoc o 90 stopni w odpowiednim kierunku przy użyciu dodatkowej tablicy Tablica. Po każdym wywołaniu procedury O_prawo i O_lewo wykonywana jest procedura Dodaj, która zwiększa wektor Pomoc o 8 bajtów, tak aby wskazywał on na następny znak. Jeśli skończy się zestaw znaków, wektor Pomoc otrzyma adres jego początku. Procedury O_lewo i O_prawo korzystają z podprocedury Przep2 tworzącej kopię wyglądu znaku w pomocniczej tablicy.

    Uważamy, że zastosowane przez nas procedury obrotu znaku są najkrótsze, szczególnie wtedy, gdy program główny wymieniałby dwa rozkazy (ASL na LSR i ROR na ROL). Krótsze lub ciekawsze rozwiązania tego problemu jak i zawartego w poprzednim artykule problemu najkrótszej tęczy pracującej na przerwaniu Display List będą mile widziane i opublikowane na łamach TA.

    W następnym artykule przejdziemy do GTIA.

Rafał Bielecki
Tomasz Bielak

Dziś pytanie - dziś odpowiedź

    Uważam, że przytoczone tu procedury obrotu znaku nie są najkrótsze, na dowód czego zamieszczam krótsze:
O_prawo  Ldy #7 
L1    Lda (Pomoc),y
     Ldx #7 
L2    Lsr @
     Rol Tablica,x
     Dex
     Bpl L2
     Dey
     Bpl L1
     Bmi Przep_2 (Jmp)

O_lewo  Ldy #$07 
L3    Lda (Pomoc),y
     Ldx #7
L4    Asl @
     Ror Tablica,x
     Dex
     Bpl L4
     Dey
     Bpl L3
Przep_2  Ldy #$07 
L5    Lda Tablica,y
     Sta (Pomoc),y
     Dey
     Bpl L5
     Rts
    Zastosowałem te same nazwy, aby można było wymienić odnośny fragment.

    Istnieje teoria, która mówi, że KAŻDY program można skrócić, nie zdziwię się więc, gdy ktoś nadeśle jeszcze krótszą metodę.

Janusz B. WiśniewskiPowrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2002