Tajemnice ATARI

Piszemy DEMO


    Do końca cyklu redagowanego przez nas zostały już tylko dwa odcinki. W dzisiejszym zamieścimy wszystkie procedury potrzebne do uruchomienia drugiej części demonstracji: PLAYER2.ASM, SKOCZEK.ASM, DLI2.ASM i BARY.ASM.

    Pierwsza z nich przygotowuje grafikę PMG:
Procedure Equ $9FD5

List_mem Equ %00000110 
List_err Equ %00000101 
Code_mem Equ %00010000 
Code_dsk Equ %00100000

Colpm1s  Equ $02C1 
Hposp1  Equ $D001
Pomoc   Equ $0080 
Start_pl Equ $9000

     Opt List_err+Code_dsk
     Org Procedure


     Ldx <Start_pl
     Ldy >Start_pl
     Stx Pomoc
     Sty Pomoc+$01
     Ldy #$00
     Tya 
L1    Sta (Pomoc),y
     Iny
     Bne L1
     Inc Pomoc+$01
     Ldx Pomoc+$01
     Cpx #$98
     Bne L1

     Ldx #$A0
     Ldy #$0F
     Stx Hposp1
     Sty Colpm1s
     Rts

     End of file
    Procedura czyści obszar pamięci PMG (od etykiety Start_pl) oraz ustawia kolor i pozycję pierwszego z graczy. Tego gracza będzie obsługiwała procedura WSKAZNIK.ASM, zamieszczona w poprzednim artykule.

    Druga z procedur, SKOCZEK.ASM, w odróżnieniu od PLAYER2.ASM będzie wykonywana co 1/50 sekundy, a jej zadaniem jest ruch pionowy obrazka z pierwszej części demonstracji.
Procedure Equ $A10C

List_mem Equ %00000110 
List_err Equ %00000101 
Code_mem Equ %00010000 
Code_dsk Equ %00100000

Dlptrs  Equ $0230

Pomoc   Equ $008A

     Opt List_err+Code_dsk
     Org Procedure

     Jmp Init_proc

Int_proc Inc Pomoc
     Ldy Pomoc
     Cpy #$4C
     Bne L1
     Ldy #$00
     Sty Pomoc
L1    Lda Tablica,y
     Sta Dlptrs
     Rts

Init_proc Ldx #$26 
     Ldy #$00
L2    Lda Tablica,x
     Sta Tablica+$26,y
     Iny
     Dex
     Bne L2
     Rts


Tablica  Dta B($92),B($92),B($91)
     Dta B($91),B($90),B($90)
     Dta B($8F),B($8E),B($8D)
     Dta B($8B),B($89),B($87)
     Dta B($85),B($83),B($81)
     Dta B($7E),B($7B),B($77)
     Dta B($73),B($6F),B($6B)
     Dta B($67),B($63),B($5E)
     Dta B($59),B($54),B($4F)
     Dta B($49),B($43),B($3C)
     Dta B($36),B($30),B($29)
     Dta B($22),B($1A),B($12)
     Dta B($0B),B($00)

     End of File
    Wywołanie procedury spowoduje powielenie wartości z tablicy Tablica w odwrotnej kolejności (etykieta Init_proc). Procedura wywoływana jest co 1/50 sekundy od etykiety Int_proc, gdzie z tablicy Tablica pobierana jest kolejna wartość i wpisywana do rejestru Dlptrs. Żeby uzyskać pożądany efekt konieczne jest skonstruowanie odpowiedniej Display List, co robi procedura następna (DLI2.ASM):
Procedure Equ $A000

List_mem Equ %00000110 
List_err Equ %00000101 
Code_mem Equ %00010000 
Code_dsk Equ %00100000

Colpf0s  Equ $02C4 
Colpf1s  Equ $02C5 
Colpf2s  Equ $02C6 
Dlptrs  Equ $0230 
Dmactls  Equ $022F

Ekran   Equ $6600
Obrazek  Equ $8000
Pomoc   Equ $0080

     Opt List_err+Code_dsk
     Org Procedure

     Jmp Init_Dl
     Org Procedure+$92

Dlist   Dta B($70),B($70)
     Dta B($4E)
     Dta A(0brazek+$02)
     Dta B($0E),B($0E),B($0E)
     Dta B($0E),B($0E),B($0E)
     Dta B($0E),B($0E),B($0E)
     Dta B($0E),B($0E),B($0E)
     Dta B($0E),B($0E),B($0E)
     Dta B($0E),B($0E),B($0E)
     Dta B($0E),B($0E),B($0E)
     Dta B($0E),B($0E),B($0E)
     Dta B($0E),B($0E),B($0E)
     Dta B($0E),B($0E),B($0E)
     Dta B($0E),B($0E),B($0E)
     Dta B($0E),B($0E),B($0E)
     Dta B($0E),B($0E),B($0E)
     Dta B($0E),B($0E),B($0E)
     Dta B($0E),B($0E),B($0E)
     Dta B($0E),B($0E),B($0E)
     Dta B($0E),B($0E),B($0E)
     Dta B($0E),B($0E),B($0E)
     Dta B($0E),B($0E),B($0E)
     Dta B($0E),B($0E),B($0E)
     Dta B($0E),B($0E),B($0E)
     Dta B($0E),B($0E),B($0E)
     Dta B($0E),B($0E),B($0E)
     Dta B($0E),B($0E),B($0E)
     Dta B($41),A(Dlist)

Init_Dl  Ldx #$00
     Txa
L1    Sta Procedure,x 
     Inx 
     Cpx #$92
     Bne L1
     Lda #$3E
     Ldx <Procedure
     Ldy >Procedure
     Sta Dmactls
     Stx Dlptrs
     Sty Dlptrs+$01
     Ldx #$62
     Ldy #$86
     Lda #$9C
     Stx Colpf0s
     Sty Cocpf1s
     Sta Colpf2s
     Rts
     
     End of file
    Właściwy program dla ANTIC'a rozpoczyna się od etykiety Dlist, czyli $92 bajty od początku procedury (dyrektywa Org Procedure+$92). Program (etykieta Init_Dl) zeruje powstałą "dziurę". Jak pamiętamy, każde $00 w programie ANTIC'a tworzy jedną pustą linię na ekranie. Zmieniając wartość Dlptrs zmieniamy ilość pustych linii przed obrazkiem, co powoduje ruch obrazka w pionie.

    Po wyzerowaniu fragmentu Display List procedura DLI2.ASM ustawia wektor Dlptrs, wpisuje odpowiednie wartości do Dmactls i rejestrów kolorów.

    Ostatnia procedura drugiej części demonstracji to BARY.ASM. Procedura ta wyświetla na ekranie poruszające się, różnokolorowe linie ekranu zwane potocznie "barami":
Procedure Equ $A17D

List_mem Equ %00000110 
List_err Equ %00000101 
Code_mem Equ %00010000 
Code_dsk Equ %00100000

Colbak  Equ $D01A
Skstat  Equ $D20F
Vcount  Equ $D40B
Wsync   Equ $D40A

Tab_rur  Equ $6D00

     Opt List_err+Code_dsk
     Org Procedure

     Jsr Przepisz
L1    Jsr Czysc_tab
     Jsr Wstaw_rury
     Jsr Pokaz_rury
     Lda Skstat
     And #$08
     Bne L1
     Rts

Przepisz Ldx #$3F
     Ldy #$00
L2    Lda Pozycje,x
     Sta Pozycje+$40,y
     Iny
     Dex
     Bpl L2
     Rts

Czysc_tab Lda #$00
     Tax
L3    Sta Tab_rur,x
     Inx
     Cpx #$DF
     Bne L3
     Rts

Wstaw_rury Ldx #$00
L4    Txa
     Pha
     Ldy Poz_rur,x
     Lda Pozycje,y
     Tay
     Inc Poz_rur,x
     Lda Poz_rur,x
     And #$7F
     Sta Poz_rur,x
     Lda Tab_Kolorow,x
     Tax
     Lda #$0D 
     Sta Count
L5    Sta Kolory,x
     Sta Tab_rur,y
     Inx
     Iny
     Dec Count
     Lda Count
     Bne L5
     Pla
     Tax
     Inx
     Cpx #$05
     Bne L4
     Rts

Pokaz_rury Lda Vcount
     Cmp #$08
     Bne Pokaz_rury
     Ldy #$00
L6    Lda Tab_rur,y
     Sta Wsync
     Sta Colbak
     Iny
     Cpy #$DF
     Bne L6
     Rts

Tab_kolorow Dta B($00),B($0D),B($1A)
     Dta B($27),B($34)

Poz_rur  Dta B($00),B($05),B($0A)
     Dta B($0F),B($14)

Count   Dta B($00)

Kolory  Dta B($F2),B($F4),B($F6)
     Dta B($F8),B($FA),B($FC)
     Dta B($FE),B($FC),B($FA)
     Dta B($F8),B($F6),B($F4)
     Dta B(F2)

     Dta B($92),B($94),B($96)
     Dta B($98),B($9A),B($9C)
     Dta B($9E),B($9C),B($9A)
     Dta B($98),B($96),B($94)
     Dta B($92)

     Dta B($32),B($34),B($36)
     Dta B($38),B($3A),B($3C)
     Dta B($3E),B($3C),B($3A)
     Dta B($38),B($36),B($34)
     Dta B($32)

     Dta B($C2),B($C4),B($C6)
     Dta B($C8),B($CA),B($CC)
     Dta B($CE),B($CC),B($CA)
     Dta B($C8),B($C6),B($C4)
     Dta B($C2)

     Dta B($02),B($04),B($06)
     Dta B($08),B($0A),B($0C)
     Dta B($0E),B($0C),B($0A)
     Dta B($08),B($06),B($04)
     Dta B($02)

Pozycje  Dta B($01),B($01),B($02)
     Dta B($03),B($04),B($05)
     Dta B($06),B($08),B($0A)
     Dta B($0C),B($0E),B($11)
     Dta B($14),B($17),B($1A)
     Dta B($1D),B($21),B($25)
     Dta B($29),B($2D),B($31)
     Dta B($35),B($3A),B($3E)
     Dta B($43),B($48),B($4D)
     Dta B($51),B($56),B($5B)
     Dta B($60),B($65),B($6B)
     Dta B($70),B($75),B($7A)
     Dta B($7F),B($83),B($88)
     Dta B($8D),B($92),B($96)
     Dta B($9B),B($9F),B($A3)
     Dta B($A7),B($AB),B($AF)
     Dta B($B3),B($B6),B($B9)
     Dta B($BC),B($BF),B($C2)
     Dta B($C4),B($C6),B($C8)
     Dta B($CA),B($CB),B($CC)
     Dta B($CD),B($CE)B($CF)
     Dta B($CF)

     End of file
    Główny program składa się z wywołania kilku podprocedur, dopóki nie zostanie naciśnięty klawisz SHIFT. Jeden raz wywoływana jest podprocedura Przepisz, która powiela tablicę pozycji "barów" w odwrotnej kolejności. "Bary" tworzone są w tablicy Tab_rur. W tablicy tej każdy bajt odpowiada za kolor odpowiedniej linii ekranu. Kolejna podprocedura Czysc_tab zeruje tę tablicę, natomiast Wstaw_rury przepisuje odpowiednie wartości do tej tablicy. Podprocedura Wstaw_rury korzysta z dodatkowych tablic: Kolory - tu zamieszczone są wartości kolorów dla poszczególnych "barów". Każdy "bar" zajmuje 13 linii ekranu, czyli zawiera się w 13 bajtach. Każdy blok 13 bajtów w tablicy Kolory określa wygląd jednego z "barów". Pobieranie danych z tej tablicy jest proste dzięki dodatkowej tablicy Tab_kolorów, która określa, z którego miejsca tablicy Kolory pobierać dane dla kolejnych "barów". Tablica Poz_rur zawiera początkowe pozycje "barów", czyli określa, w które miejsce tablicy Tab_rur przepisywane będą kolejne "bary". Tablica ta modyfikowana jest po każdorazowym utworzeniu "barów". Dodatkowy bajt Count służy jako licznik do przepisywania 13 bajów koloru "bara" (etykieta L5). Ostatnia podprocedura Pokaz_rury tablicę Tab_rur do rejestru Colbak, czyli tworzy "bary" na ekranie.

    Na zakończenie oglądnijmy efekt działania powyższych procedur. Do uruchomienia drugiej części potrzebne będą następujące zbiory z poprzedniego odcinka: CZYSC.OBJ (czyści pamięć), MUZYKA.OBJ i OBRAZEK.DAT. Oprócz tego zbiór PLAYER.OBJ inicjujący grafikę PMG oraz procedury dzisiejsze: WSKAZNIK.OBJ, PLAYER2.0BJ, DLI2.0BJ, SKOCZEK.OBJ i procedura uruchamiająca RUN.OBJ:
Procedure Equ $0600

List_mem Equ %00000110 
List_err Equ %00000101 
Code_mem Equ %00010000 
Code_dsk Equ %00100000

Nmien   Equ $D40E
Sizep1  Equ $D009
Skctl   Equ $D20F
Vvblk   Equ $0222

Bary   Equ $A17D
Dli2   Equ $A000
Music   Equ $7400
Player  Equ $9B5B
Play_2  Equ $9FD5
Reset   Equ $E474
Skoczek  Equ $A10C
Wskaznik Equ $9F95

     Opt List_err+Code_dsk
     Org Procedure

RUN    Ldx Vvblk
     Ldy Vvblk+$01
     Stx Koniec+$01
     Sty Koniec+$02

     Lda #$03
     Sta Skctl
     Ldx <Przerw
     Ldy >Przerw
     Lda #$C0
     Stx Vvblk 
     Sty Vvblk+$01
     Sta Nmien

     Jsr Dli2
     Jsr Player
     Jsr Play_2 
     Lda #$03
     Sta Sizepl
     Jsr Skoczek
     Jsr Bary
     Jmp Reset

Przerw  Jsr Music+$01
     Jsr Wskaznik
     Jsr Skoczek+$03 
Koniec  Jmp Koniec

     Org $02E0
 
     Dta A($0600)

     End of File
    Zamieszczamy również nieco zmieniony program w Basic'u z poprzedniego odcinka cyklu, który pozwoli na stworzenie samodzielnie działającego zbioru DEMO.COM.
10 REM
20 REM PROGRAM LACZACY ZBIORY
30 REM
40 COM NAZWA$(14)
50 OPEN #l,8,0,"D:DEMO.COM"
60 FOR L=0 TO 40:READ D
70 POKE 1536+L,D:NEXT L
80 FOR L=0 TO 9:READ NAZWA$;? NAZWA$
90 OPEN #2,4,0,NAZWA$
100 D=USR(1536,32,7,14000)
110 X=USR(1536,16,11,D)
120 CLOSE #2:NEXT L:CLOSE #1:END
897 REM
898 REM PROGRAM MASZYNOWY
899 REM
900 DATA 104,104,104,170,104,104,157 
910 DATA 66,3,104,157,73,3,104,157
920 DATA 72,3,169,0,157,68,3,169,100
930 DATA 157,69,3,32,86,228,189,72,3
940 DATA 133,212,189,73,3,133,213,96
997 REM
998 REM NAZWY ZBIOROW
999 REM
1000 DATA D:CZYSC.OBJ 
1010 DATA D:MUZYKA.OBJ
1020 DATA D:PLAYER.OBJ
1030 DATA D:WSKAZNIK.OBJ
1040 DATA D:PLAYER2.0BJ
1050 DATA D:DLI2.0BJ
1060 DATA D:SKOCZEK.OBJ
1070 DATA D:BARY.OBJ
1080 DATA D:OBRAZEK.DAT
1090 DATA D:RUN.OBJ


Tomasz Bielak
Rafał BieleckiPowrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2002