Tajemnice ATARI

Kompresja od środka


    Dość popularny staje się ostatnio problem zmniejszania rozmiarów zbiorów wszelkimi dostępnymi sposobami. Jednym z nich jest:

archiwizacja,

    czyli najbardziej ekonomiczny sposób przechowywania nieużywanych danych. Programy archiwizujące używają najróżniejszych metod kompresji począwszy od prymitywnych (imploding), a skończywszy na bardzo rozbudowanych (deflating). Zadaniem ich wszystkich jest zmniejszenie liczby bitów informacji wejściowej do minimum tak, aby w przyszłości informacja ta mogła zostać odtworzona.

    Jaki algorytm zastosować do kompresji jakiego typu zbiorów i na czym polega kompresja oraz jak wygląda to w praktyce?

    Na początek bardzo prosta metoda zwana wyszukiwaniem Powtarzających SElementów ciągu (PSE). Przykładowo, mając ciąg abbbbccaa-abfffffccc możemy zapisać go następująco: a4b2c3ab5f3c. Oznacza to, że a wystąpiło na początku ciągu dokładnie raz, następne było b, które powtórzyło się cztery razy itd.

    W rzeczywistości rzecz ma się trochę inaczej. Spróbujmy więc zagęścić na przykład następujący ciąg: 122224444436666. Otrzymujemy: 14254346, nieprawdaż? Ale czym odróżnić długość powtarzających się elementów od elementu ciągu. Nie da się? Bzdura! Wprowadźmy dodatkowy bit na początku każdego elementu ciągu wyjściowego wskazujący na to, czy:
 • jest to element powtarzający się dokładnie raz (przyjmijmy bit ustawiony),
 • jest to wskaźnik liczby powtarzających się elementów (bit skasowany).
    Dość opowiastek na dzień dobry. Pora zasiąść przed klawiaturą. Na początek nakarmimy asembler garstką informacji o systemie.

Klocek pierwszy.

_opt equ %100101
_org equ $3000
   org _org
   opt _opt

* -procedury ROM
ciov equ $e456
dschar equ $f2b0
* -system
dosrun equ $a
savmsg equ $64
runad equ $2e0
initad equ $2e2
memhi equ $2e5
memlo equ $2e7
hatabs equ $31a
iocb  equ $340
skctl equ $d20f

io_com equ iocb+2
io_sta equ iocb+3
io_adr equ iocb+4 (2)
io_len equ iocb+8 (2)
io_mod equ iocb+10
io_aux equ iocb+11

* -stałe
shift equ $8
chn0  equ $00
chn1  equ $10
chn2  equ $20
putt  equ $9
gett  equ $5
putb  equ $b
getb  equ $7
eol  equ $9b
eof  equ $88

len_text equ $80
len_bufor equ $bc1f-_org
outbit equ 3

* -numery komunikatow
hello_m  equ 0
compres_m equ 1
decomp_m equ 2
get_m   equ 3
put_m   equ 4
err_m   equ 5
long_m  equ 6

* -strona zerowa
pse_z0 equ $80 (2)
    Znaczenie większości stałych oraz procedur zostało dokładnie opisane w artykułach z cyklu "Programowanie procesora 6502". Dokładnego omówienia wymagają stałe OUTBIT oraz LEN_BUFOR. Pierwsza z nich wskazuje liczbę bitów reprezentujących długość wskaźnika. Prześledźmy dokładnie przypadek dla OUTBIT równego 3. Za pomocą trzech bitów możemy przedstawić maksymalną liczbę 111 binarnie, czyli 7 dziesiętnie. Oznacza to, iż wskaźnik będzie zliczał wszystkie powtarzające się elementy, których suma nie przekroczy 7. Następnie przyjmie wartość zero, po czym rozpocznie poszukiwanie nowego podciągu. Stała LEN_BUF wskazuje długość bufora do odczytu pliku. Większość z Was zapyta dlaczego tej długości nie obliczyć w znany już sposób MEMHI - MEMLO? Otóż zależy nam na tym, aby wszystkie wersje archiwizera były kompatybilne (współpracujące). Niemożliwe byłoby odzyskanie długiego pliku skompresowanego przy użyciu jednego DOS-a pod kontrolą innego w przypadku zmniejszenia się liczby wolnych bajtów pamięci.

    Ładnie się przywitajmy,
main equ *
   ldx #hello_m
   jsr dsp_msg
    i przystąpmy do pracy.
code ldx #compres_m
   jsr dsp_msg
   ldx #get_m
   jsr get_text
   bpl *+5
    Jeżeli wystąpił błąd odczytu specyfikacji znaczy to, iż naciśnięto BREAK i czas przejść do dekompresji.
   jmp decode
    Wszystko w porządku, więc zabezpieczmy się przed roztargnionymi programistami,
   ldx #chn1
   jsr close
    a następnie spokojnie odczytajmy zbiór.
   lda #4 -odczyt
   jsr open
   bmi code -wystapil blad!
    W przypadku wystąpienia błędu sygnalizowanego znacznikiem N procesora, następuje ponowna prośba o podanie prawidłowej specyfikacji zbioru.
* -czytaj plik
   lda len_bufor
   sta io_len+1,x
   jsr mcio
* Ustal dlugosc bufora
   bmi code -blad
   lda io_sta,x
   cmp #eof
   beq isok
    Gdy plik zmieści się cały, otrzymamy wartość statusu równą $88 (skończyły się dane, plik umieszczony w całości w buforze). W przeciwnym wypadku bufor został zapełniony, ale znacznik końca pliku nie osiągnął wartości krytycznej (został wczytany tylko kawałek pliku). Poinformujmy użytkownika o tym fakcie odpowiednim komunikatem.
   jsr close
   ldx #long_m
   jsr dsp_msg
   jmp code
    Ustalmy rzeczywisty koniec pliku w pamięci oraz fikcyjnie powiększmy go o jeden. Wynika to z ustawienia znacznika flagowego C procesora również w przypadku równości zmiennych zawartych w słowach PSE_ZO oraz END_FILE kontrolowanych w podprogramie CHECK_RG.
isok clc
   lda io_len,x
   sta read
   adc bufa
   sta end_file -ustal koniec pliku
   lda io_len+1,x
   sta read+1
   adc bufa+1
   sta end_file+1

   inc end_file
   bne *+5
   inc end_file+1
    Plik został wczytany, zmienne ustalone, przystąpmy zatem do zapisu wyników kompresji.
code_out ldx #chn1
   jsr close
   ldx #put_m -target
   jsr get_text
   bpl *+5 -BREAK zmiana na odczyt
   jmp code
   ldx #chn1
   lda #8 -plik do zapisu
   jsr open
   bmi code_out
    Ustawmy jeszcze liczniki programu.
   jsr reg_zero
    Do tego miejsca wszystkie opisywane metody kompresji będą takie same. Podobnie podprogramy również będą wyglądały analogicznie.

Wyzerujmy znacznik zakończenia pliku.
   lda #0
   sta all_mode
    Pobierzmy pierwszy bajt.
   jsr get_one
   bcc comp_l
    Jeżeli skończył się plik (ustawiony znacznik C procesora) wykonajmy skok do procedury kończącej kompresję.
   jmp all_byte
    Zapiszmy bajt, jaki otrzymaliśmy, jeszcze się przyda.
comp_l sta rebyte
    Wyzerujmy wskaźnik powtórzeń
comp_f lda #0
    sta ile
    i pobierajmy kolejne bajty.
comp_d jsr get_one
    bcs all_byte -koniec pliku
    Nowo odczytany bajt przechowajmy w zmiennej COMP_b
    sta comp_b
    oraz porównajmy go z wartością otrzymaną poprzednio.
    cmp rebyte
    bne new_byte -rozne bajty
    W przypadku równości sprawdźmy, czy wskaźnik powtórzeń nie osiągnął już swojej maksymalnej wartości.
   lda ile
   cmp pse_bit
    Równość oznacza zakończenie starej frazy i rozpoczęcie nowej.
   beq new_byte
    Zwiększ licznik powtórzeń.
   inc ile
    Operację odczytu powtarzaj w kółko.
   jmp comp_d
    Otrzymaliśmy nowy bajt lub wskaźnik powtórzeń został przepełniony. Zbadajmy, czy poprzedni bajt powtórzył się przynajmniej raz (ILE<>0).
new_byte lda ile
   beq only_one
    Powtórzył się co najmniej raz. Wyślijmy skasowany bit, o którym była mowa na początku.
   clc
   jsr putbit
    Podobno oszczędność jest zaletą prawdziwych programistów. Wykonajmy skok względny bez używania etykiety. W przypadku pomyślności operacji zapisu bitu przeskoczmy o trzy bajty w przód (omińmy JMP CODE_OUT).

    W miejscu *+2+3 zaznaczmy asemblerowi, że ma przeliczyć skok względny od tego adresu, przez dwa bajty skoku względnego (rozkaz BPL oraz jednobajtowy operand) i trzy bajty z następnej linii (jeden bajt rozkazu JMP i dwa bajty adresu CODE_OUT). Sposób ten jest nieco skomplikowany, jednak odciąża asembler.
   bpl *+2+3 (bmi code_out)
   jmp code_out
    Przesuńmy w lewo 8-OUTBIT razy wartość wskaźnika powtórzeń, aby otrzymać znaczące bity na skrajnej lewej pozycji.
   lda ile
   ldx #8-outbit
comp_r beq comp_g
   asl @
   dex
   bpl comp_r (jmp)
    Wyślijmy OUTBIT bitów.
comp_g ldx #outbit
   jsr pt_xbit
   bpl comp_a
   jmp code_out
    Do wysłania tylko jeden bajt.
only_one sec
   jsr putbit
   bpl *+5 (bmi code_out)
   jmp code_out

comp_a lda rebyte
   jsr pt_8bit
   bpl *+5
   jmp code_out
    Kolejny sposób oszczędzania. Zastosowanie zmiennej COMP_B bezpośrednio w programie.
comp_b equ *+1
comp_c lda #0
   jmp comp_l

all_mode equ *+1
all_byte lda #0
   bne all_end
    Poprzez zastosowanie sprytnej sztuczki polegającej na jednorazowym przejściu przez poniższe rozkazy zabezpieczamy się przed niewystaniem np. nie dokończonej frazy lub bajtu znajdującego się w zmiennej COMP_B. Drugie dojście do etykiety ALL_BYTE spowoduje skok do ALL_END. Sprawdźcie sami.
   inc all_mode
    W starym bajcie zamieńmy bity. W ten sposób okłamiemy ATARI, że otrzymało nowy bajt różny od poprzedniego (pozwoli nam to na zamknięcie frazy powtarzających się elementów).
   lda rebyte
   eor #$ff
   jmp comp_l
    Dopilnujmy, żeby wysłane zostały wszystkie ważne bity z bufora.
all_end lda pbit_cnt
   cmp #8
   beq all_ok
   jsr putbit
   bpl all_end
   jmp code_out
    Zamknijmy kanał i zacznijmy wszystko od początku.
all_ok ldx #chn1
   jsr close
   jmp code_out

Dekompresja danych.

    Proces dekodowania zapisu programu zostanie opisany w następnym odcinku tego cyklu. Dziś tylko początek.
decode equ *
   ldx #decomp_m -decode
   jsr dsp_msg
   ldx #get_m
   jsr get_text
   bpl *+5
* -break zmiana na kompresje
   jmp code
deco_in ldx #chn1
   jsr close
   lda #4 -odczyt
   jsr open
   bmi decode -blad !!!

   clc
   lda bufa
   adc <len_buf
   sta end_file
   lda bufa+1
   adc >len_buf
   sta end_file+1

   jsr reg_zer
    Niecierpliwi mogą spróbować własnych sił. Pozostałym życzę odrobiny cierpliwości, zamieszczam jednak wszystkie procedury do odczytu pojedynczego bitu (GETBIT), całego bajtu (GETBYTE) oraz zapisu odkodowanego bajtu (PUT_ONE).

Procedury I/O.

    Większość procedur jest już znana. Znaczenia pozostałych na pewno domyślicie się sami.
* -wyslij 8 bitow
pt_8bit ldx #8
* -wyslij x bitow
pt_xbit stx pt_xcnt
   sta ptbyte
pt_xcnt equ *+1
pt_cn lda #0
   bne pt_lop
   ldy #1
   rts
pt_lop dec pt_xcn
   rol ptbyte
   jsr putbit
   bpl pt_cn
   rts

* -proc putbit
putbit rol byte_r
   dec pbit_cnt
   beq *+3
   rts
   lda #8
   sta pbit_cnt
* -znowu 8 bitow do wyslania
   inc write
   bne *+5
   inc write+1
byte_r equ *+1
   lda #0
putbyte pha
   lda #putb
put_u ldx #chn1
   sta io_com,x
   lda #0
   sta io_len,x
   sta io_len+1,x
   pla
   jmp mcio
*- Wez jeden bajt z urzadzenia.
getbyte lda #getb
   pha
   bne put_u (jmp)
    Przy odczycie pojedynczego bitu wygodnie będzie skorzystać z licznika zapisu bitów PBIT_CNT.
getbit inc pbit_cnt
   lda pbit_cnt
   cmp #9
   bcs get_g -pobrano juz caly bajt
   rol byte_r
   ldx #chn1
   ldy io_sta,x
   rts
get_g lda #0
   sta pbit_cnt
   jsr getbyte
   bpl *+3
   rts
   sta byte_r
   jmp getbit
gt_8bit ldx #8
gt_xbit stx gt_xcnt
   lda #0
   sta gtbyte
gt_xcnt equ *+1
gt_cnt lda #0
   bne gt_lop
   lda gtbyte
   ldy #1
   rts
gt_lop dec gt_xcnt
   jsr getbit
   bpl *+3
   rts
   rol gtbyte
   jmp gt_cnt

put_one jsr check_rg
   bcc *+3
   rts
   sta (pse_z0),y

   jmp get_cd

get_one jsr check_rg
   bcc *+3
   rts
   lda (pse_z0),y

get_cd inc pse_z0
   bne *+4
   inc pse_z0+1
   rts
    Sprawdź, czy nie został osiągnięty koniec pliku. Odpowiednio ustaw znacznik C procesora.
 • PSE_ZO>=END_FILE, C ustawiony,
 • PSE_ZO<END_FILE, C skasowany.
    Podczas porównania zachowaj stan akumulatora.
check_rg pha
   lda pse_z0
   cmp end_file
   lda pse_z0+1
   sbc end_file+1
   pla
   ldy #0
   rts

reg_zero ldx #1
rg_zr lda #0
   sta write,x
   lda bufa,x
   sta pse_z0,x
   dex
   bpl rg_zr
    Ustalmy maksymalną wartość wskaźnika.
   lda #0
   ldx #outbit
rg_ob sec
   rol @
   dex
   bne rg_ob
   sta pse_bit
    Zaznaczmy, że żaden bit nie został wysłany ani odebrany.
   lda #8
   sta pbit_cnt
   rts

* -zamknij kanal
close lda #12
   sta io_com,x
   jsr ciov
   lda #3
   sta skctl -cicho !
   rts

* -otworz kanal
open sta io_mod,x
   lda #3
   sta io_com,x
* szukaj dwukropka
   ldy #':'
   cpy text+1
   beq seti
   cpy text+2
   beq seti
   lda #0
* ustaw iocb
seti clc
   adc dnma
   sta io_adr,x
   lda #0
   adc dnma+1
   sta io_adr+1,x
   lda skctl
   and #shift
   asl @
   asl @
   asl @
   asl @
   sta io_aux,x
   jsr mcio
   php
   lda bufa
   sta io_adr,x
   lda bufa+1
   sta io_adr+1,x
   lda io_mod,x
   ora #$3
   sta io_com,x
   plp
   rts

* cio z ew. komunikatem
mcio jsr ciov
   bpl iook
   cpy #eof
   beq iook
error ldx #err_m
derr jsr dsp_msg
   ldy #$ff
   rts
iook ldy #1
   rts
    Nieznacznie zmodyfikowana procedura odczytu tekstu z edytora.
get_text jsr dsp_msg
   ldx #chn0
   lda #gett
   sta io_com,x
   lda txta
   sta io_adr,x
   lda txta+1
   sta io_adr+1,x
   lda len_text
   sta io_len+1,x
   jsr ciov
   bmi nofine

   lda text
   cmp #eol
   bne nofine

   pla
   pla

   jmp (dosrun)

nofine ldy io_sta,x
   rts
    Procedura wyświetlania komunikatu.
dsp_msg equ *
* odszukaj tekst nr x
   ldy #0
fm0 dex
   bmi mout
fmes lda data,y
   iny
   cmp #eol
   bne fmes
   beq fm0 (jmp)
* wypisz tekst
mout txa
   ldx #chn0
   sta io_len,x
   clc
   tya
   adc dtaa
   sta io_adr,x
   lda #0
   sta io_len+1,x
   adc dtaa+1
   sta io_adr+1,x
   lda #putt
   sta io_com,x
   jmp ciov
    Pomimo, że program nie jest relokowalny, zachowajmy sposób zapisu niektórych stałych - przyzwyczajenia też są ważne!
dtaa dta a(data)
dnma dta a(dnam)
txta dta a(text)
bufa dta a(bufor)

* dane
data equ *
   dta c'TA PSE de/compressor',b(eol)
   dta c' Compress',b(eol)
   dta c' Decompress',b(eol)
   dta c'Source:',b(eol)
   dta c'Target:',b(eol)
   dta c'I/O error !',b(eol)
   dta c'Buffor full!',b(eol)

dnam dta c'D1:'
text  org *+len_text

pbit_cnt org *+1 -ile bitow wyslano/odczytano
pse_bit org *+1 -ile bitow wskaznika

write org *+2 -ile bajtow wyslano
end_file org *+2 -rzeczywisty koniec pliku
read  org *+2 -ile bajtow wczytano
ptbyte org *+1 -zapisywany bajt
gtbyte org *+1 -odczytywany bajt
rebyte org *+1 -powtarzajacy sie bajt
ile  org *+1 -ile takich samych bajtow wystapilo
bufor equ *  -bufor odczytu pliku
    Nieznacznie zmieniony sposób odczytu nazwy oraz numeru urządzenia, z jakiego program został uruchomiony.
run_me ldx $2e
   ldy iocb,x
   lda hatabs,y
   sta dnam
   lda $21
   ora #'0'
   sta dnam+1
   rts

   org runad
   dta a(main)
   dta a(run_me)
    Za miesiąc o tym, jak odkodować PSE i jak zakodować Imploding!

MATHNOID'93Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2002