Powrót do spisu treści

DODATKI

Dodatek A

Adresy procedur Basica i OS

$A000 - CDST - zimny start interpretera
$A00C - XNEW - wykonanie instrukcji NEW
$A050 - WRMST - gorący start interpretera
$A053 - WRMST2 - gorący start interpretera
$A05D - WAITIN - oczekiwanie na rekord
$A060 - SYNTAX - tokenizacja i kontrola składni
$A0B1 - DCDSTM - rozpoznanie instrukcji
$A0FB - MOVTKN - przemieszczenie bloku tokenów
$A186 - DELPLN - skasowanie wiersza programu
$A19A - PLINEN - rozpoznanie numeru wiersza
$A1BE - STMSX - kontrola składni instrukcji
$A208 - PHADR - zapisanie na stosie adresu procedury
$A21B - SAVCPM - zapisanie stanu liczników
$A28C - INCPRC - zwiększenie licznika programu
$A293 - GTCCHR - odczyt kodu z tablicy składni
$A29B - VALUE - rozpoznanie wartości
$A2C4 - SAVTKN - zapis tokena do bufora
$A2CF - SCDSTM - zapis końca instrukcji IF
$A2DB - MOVLIN - przepisanie wiersza do bufora tokenizacji
$A2E1 - EXPSX - kontrola składni wyrażenia
$A320 - NUMVAR - tokenizacja zmiennej liczbowej
$A324 - STRVAR - tokenizacja zmiennej tekstowej
$A3E8 - CMPLTR - rozpoznanie znaku nazwy
$A3EC - CHKLTR - rozpoznanie litery z akumulatora
$A3F5 - NUMCNS - tokenizacja stałej liczbowej
$A41C - STRCNS - tokenizacja stałej tekstowej
$A454 - RECNAM - wyszukiwanie nazwy w tablicy
$A482 - NXTNAM - wyszukiwanie następnej nazwy
$A49F - STNAME - tablica nazw instrukcji
$A5F5 - ERMSG - meldunek błędu "ERROR"
$A5FD - STMSG - meldunek zatrzymania "STOPPED"
$A605 - SXTAB - tablica składni instrukcji
$A7DE - OPFN - tablica nazw operatorów i funkcji
$A87A - INSEL - przemieszczenie bloku pamięci w górę
$A8F1 - RSTBRG - skasowanie rejestrów Basica
$A8F7 - DELEL - przemieszczenie bloku pamięci w dół
$A944 - MOVMEM - przemieszczenie bloku pamięci
$A95E - PRCSTM - wykonanie wiersza programu
$A97E - EXESTM - wykonanie instrukcji Basica
$A9A2 - FNDCST - wyszukanie aktualnego wiersza
$A9D0 - NXTSTM - wyszukanie następnego wiersza
$A9DC - GLNLEN - odczytanie długości wiersza
$A9E1 - GHISTM - odczytanie starszego bajtu numeru wiersza
$A9E5 - XREM - wykonanie instrukcji REM i DATA
$A9E6 - XBYE - wykonanie instrukcji BYE
$A9EC - XDOS - wykonanie instrukcji DOS
$A9F2 - GIRQST - odczyt statusu przerwań IRQ
$A9FA - STVTAB - tablica wektorów procedur instrukcji
$AA6A - OPVTAV - tablica wektorów procedur operatorów
$AADA - XLET - wykonanie instrukcji LET
$AB04 - PRCOP - realizacja procedury operatora
$AB18 - EXEOP - wykonanie procedury operatora
$AB26 - RSTPTR - skasowanie rejestrów liczników
$AB35 - XPLS - wykonanie operatora plus (znak)
$AB36 - RECVAL - rozpoznanie rodzaju wartości
$AB45 - NUMBER - odczytanie liczby
$AB5C - STTXT - zapisanie tekstu
$AB81 - VARBL - odczytanie wartości zmiennej
$AB90 - FTARV - obliczenie adresu zmiennej tablicowanej
$ABB2 - PUTVAR - zapisanie wartości zmiennej
$ABCD - GLNNUM - odczytanie i sprawdzenie numeru wiersza
$ABD7 - LETNUM - obliczenie wartości wyrażenia
$ABDA - GETNUM - odczyt liczby całkowitej z bufora
$ABE0 - GETBYT - odczytanie liczby jednobajtowej z bufora
$ABE9 - GETVAR - odczytanie wartości zmiennej
$ABFD - GETVRS - odczytanie wartości dwóch zmiennych
$AC06 - LETVAR - obliczenie i odczyt wartości zmiennej
$AC0C - SAVVAL - przepisanie wartości według wektora
$AC1E - CALPC - obliczenie adresu zmiennej
$AC35 - OPCT - tablica współczynników operatorów
$AC7A - XSUB - wykonanie operatora odejmowania
$AC83 - XMUL - wykonanie operatora mnożenia
$AC8C - XDIV - wykonanie operatora dzielenia
$AC95 - XMIN - wykonanie operatora minus (znak)
$ACA3 - XLEQ - wykonanie operatora "mniejsze lub równe"
$ACAC - XNEQ - wykonanie operatora "różne"
$ACB2 - XLES - wykonanie operatora "mniejsze"
$ACB9 - XGRT - wykonanie operatora "większe"
$ACC2 - XGEQ - wykonanie operatora "większe lub równe"
$ACC9 - XEQU - wykonanie operatora "równe"
$ACCF - XAND - wykonanie operatora AND
$ACD9 - XOR - wykonanie operatora OR
$ACE0 - RESLTZ - ustalenie wyniku operacji logicznej
$ACE4 - XNOT - wykonanie operatora NOT
$ACE9 - RESLTO - ustalenie wyniku operacji logicznej
$ACEB - ZERO - ustalenie wyniku operacji na zero
$ACF0 - ONEP - ustalenie wyniku operacji na jeden
$ACF2 - ONEN - ustalenie wyniku operacji na minus jeden
$ACF4 - STRES - zapisanie wyniku operacji porównania
$AD04 - XSGN - wykonanie funkcji SGN
$AD11 - CMPVAR - porównanie wartości dwóch zmiennych
$AD20 - GETSUB - obliczenie różnicy liczb z FR0 i FR1
$AD26 - BADD - wywołanie procedury dodawania
$AD2C - BSUB - wywołanie procedury odejmowania
$AD32 - BMUL - wywołanie procedury mnożenia
$AD38 - BDIV - wywołanie procedury dzielenia
$AD41 - GETINT - zamiana liczby na całkowitą
$AD4A - XNLET - wykonanie operatora "przypisanie liczby"
$AD64 - XCOM - wykonanie operatora indeksowego
$AD66 - XEPAR - wykonanie operatora "koniec nawiasu"
$AD6D - XPDIM - wykonanie operatora "nawias wymiaru"
$AD71 - XPIXV - wykonanie operatora "nawias indeksu"
$AE11 - XPSEX - wykonanie operatora "nawias indeksu"
$AE81 - GETSLN - odczytanie długości ciągu
$AE8E - XSLET - wykonanie operatora "przypisanie tekstu"
$AF31 - ZT1ML6 - mnożenie przez sześć zawartości ZTEMP1
$AF3D - ZT1ADD - dodawanie akumulatora i rejestru Y do ZTEMP1
$AF48 - EVZTMP - przeliczanie zawartości rejestru ZTEMP1
$AF6C - CMPSTR - porównanie wartości tekstowych
$AFA7 - DECREG - zmniejszenie wartości wektorów Basica
$AFB5 - XLEN - wykonanie funkcji LEN
$AFBC - STNUM - zapisanie liczby całkowitej do FR0
$AFC0 - CHTYP - zamiana liczby całkowitej na FP
$AFC3 - NUMTYP - ustawienie typu zmiennej liczbowej
$AFCC - XPEEK - wykonanie funkcji PEEK
$AFD6 - XFRE - wykonanie funkcji FRE
$AFEB - XVAL - wykonanie funkcji VAL
$AFFD - XASC - wykonanie funkcji ASC
$B007 - XADR - wykonanie funkcji ADR
$B00D - XPADDL - wykonanie funkcji PADDLE
$B011 - XSTICK - wykonanie funkcji STICK
$B015 - XPTRIG - wykonanie funkcji PTRIG
$B019 - XSTRIG - wykonanie funkcji STRIG
$B034 - XSTR - wykonanie funkcji STR$ 
$B052 - XCHR - wykonanie funkcji CHR$
$B069 - STRTYP - ustawienie typu zmiennej tekstowej
$B076 - XRND - wykonanie funkcji RND
$B093 - RNDC - stała do obliczania funkcji RND
$B099 - XABS - wykonanie funkcji ABS
$B0A5 - XUSR - wykonanie funkcji USR
$B0AE - PHDAT - zapis na stosie parametrów funkcji USR
$B0C8 - XINT - wykonanie funkcji INT
$B0D2 - BINT - procedura obliczenia części całkowitej
$B106 - XSIN - wykonanie funkcji SIN
$B10F - XCOS - wykonanie funkcji COS
$B118 - XATN - wykonanie funkcji ATN
$B121 - XLOG - wykonanie funkcji LOG
$B12B - STLOG - opracowanie wyniku operacji logarytmowania
$B13D - XCLOG - wykonanie funkcji CLOG
$B14A - XEXP - wykonanie funkcji EXP
$B153 - XSQR - wykonanie funkcji SQR
$B159 - RESULT - zapis wyniku w buforze tokenizacji
$B15B - VALER - sygnalizowanie niepoprawnej wartości
$B15E - XRPW - wykonanie operatora potęgowania
$B16C - PUTRES - zapisanie wyniku operacji do bufora
$B206 - XDIM - wykonanie instrukcji DIM
$B278 - XPOKE - wykonanie instrukcji POKE
$B28D - XDEG - wykonanie instrukcji DEG
$B291 - XRAD - wykonanie instrukcji RAD
$B296 - XRSTR - wykonanie instrukcji RESTORE
$B2AE - XREAD - wykonanie instrukcji READ
$B32D - NXTDAT - odszukanie następnej pozycji w instrukcji DATA
$B32F - SENDDT - odszukanie końca pozycji w instrukcji DATA
$B33E - XINPUT - wykonanie instrukcji INPUT
$B3DA - XPRINT - wykonanie instrukcji PRINT
$B48F - RSTHIB - skasowanie najstarszego bitu akumulatora
$B491 - INOUTX - zwiększenie licznika bufora wyjściowego
$B496 - XLPRNT - wykonanie instrukcji LPRINT
$B4B2 - PRTNAM - nazwa drukarki - "P:"
$B4B5 - XLIST - wykonanie instrukcji LIST
$B53E - FNDPEL - odszukanie elementu programu
$B557 - ADDPAD - zwiększenie stanu rejestru POKADR
$B562 - SETPAD - ustawienie stanu rejestru POKADR
$B567 - PUTTXT - wyświetlenie tekstu na ekranie
$B586 - PTMSG2 - wyświetlenie raportu na ekranie
$B58E - LSTPLN - wylistowanie wiersza programu
$B5AA - PRTPLN - wyświetlenie wiersza programu
$B5C2 - PRTLCN - wyświetlenie zawartości wiersza programu
$B661 - INCIX - zwiększenie stanu licznika bufora wejściowego
$B663 - CMPIX - porównanie stanu liczników bufora
$B66F - PUTSTM - wyświetlenie słowa instrukcji
$B67D - XFOR - wykonanie instrukcji FOR
$B6B5 - PHSTK - zapis parametrów aktualnej instrukcji na stosie
$B6D2 - XGOSUB - wykonanie instrukcji GOSUB
$B6D5 - XGOTO - wykonanie instrukcji GOTO
$B6D8 - GOLINE - przejście do wskazanego wiersza programu
$B6E0 - FDEXST - odszukanie i wykonanie wiersza programu
$B6F0 - RSCSTM - odtworzenie adresu aktualnego wiersza
$B6F9 - SAVSTM - zachowanie adresu aktualnego wiersza
$B700 - XNEXT - wykonanie instrukcji NEXT
$B74C - XRUN - wykonanie instrukcji RUN
$B766 - XCLR - wykonanie instrukcji CLR
$B778 - XIF - wykonanie instrukcji IF
$B78C - XEND - wykonanie instrukcji END
$B792 - XSTOP - wykonanie instrukcji STOP
$B7A6 - SAVCLN - zapisanie aktualnego numeru wiersza
$B7B5 - XCONT - wykonanie instrukcji CONT
$B7D8 - XTRAP - wykonanie instrukcji TRAP
$B7E4 - XON - wykonanie instrukcji ON
$B816 - FSTGLN - odszukanie instrukcji i odczyt jej długości
$B819 - GSTMLN - odczyt długości instrukcji
$B823 - PLSTK - odczyt parametrów aktualnej instrukcji ze stosu
$B83E - XPOP - wykonanie instrukcji POP
$B871 - BMTUP - podniesienie górnej granicy pamięci Basica
$B87A - SAVTST - zapisanie górnej granicy pamięci Basica
$B883 - SAVIX - zapisanie indeksu w rejestrze tymczasowym
$B888 - PHREG - zapis aktualnego stanu rejestrów na stosie
$B897 - PLREG - odczyt aktualnego stanu rejestrów ze stosu
$B8A8 - RSMEMT - zerowanie tablicy STARP i stosu bieżącego
$B8B9 - CLRVV - zerowanie tablicy wartości zmiennych
$B8F1 - RSTBRG - zerowanie rejestrów Basica
$B904 - GETIX - odczyt i porównanie indeksów bufora
$B90A - LOADER - błąd podczas odczytu pliku
$B90C - DVCNER - błąd: zbyt duży numer urządzenia
$B90E - PRLGER - błąd: zbyt długi program
$B910 - CHARER - błąd: niepoprawny znak ciągu
$B912 - SNTXER - błąd składni
$B914 - RETER - błąd: instrukcja RETURN bez GOSUB
$B916 - GOSLER - błąd: brak instrukcji GOSUB lub FOR
$B918 - LTLGER - błąd: zbyt długi wiersz programu
$B91A - NFORER - błąd: instrukcja NEXT bez FOR
$B91C - LNFDER - błąd: brak wiersza o podanym numerze
$B91E - OVUNER - błąd: liczba zbyt duża lub zbyt mała
$B920 - STOVER - błąd: przepełnienie stosu bieżącego
$B922 - DIMER - błąd: zła deklaracja wymiaru zmiennej
$B924 - BINPER - błąd: niepoprawna wartość dla INPUT lub READ
$B926 - LINNER - błąd: niepoprawny numer wiersza
$B928 - ODATER - błąd: brak danych dla instrukcji READ
$B92A - SLENER - błąd: zła długość zmiennej tekstowej
$B92C - TMVRER - błąd: zbyt dużo zmiennych
$B92E - BVALER - błąd: użyta niepoprawna wartość
$B930 - INSMER - błąd: niedostateczny rozmiar pamięci
$B932 - SUCC - operacja wykonana poprawnie
$B934 - GETERR - odczyt kodu błędu
$B968 - DSTMSG - wyświetlenie raportu przerwania programu
$B993 - DSPLIN - wyświetlenie numeru wiersza
$B9A4 - LNMSG - napis "AT LINE"
$B9AD - XSETC - wykonanie instrukcji SETCOLOR
$B9D3 - XSOUND - wykonanie instrukcji SOUND
$BA0C - XPOS - wykonanie instrukcji POSITION
$BA1F - XCOLOR - wykonanie instrukcji COLOR
$BA27 - XDRAW - wykonanie instrukcji DRAWTO
$BA46 - XGRAPH - wykonanie instrukcji GRAPHICS
$BA69 - SCRNAM - nazwa ekranu - "S:"
$BA6C - XPLOT - wykonanie instrukcji PLOT
$BA76 - CONVFN - przekształcenie liczby rzeczywistej
$BA99 - PRPCHN - przygotowanie kanału IOCB
$BA9B - PRPDVC - przygotowanie urządzenia do operacji I/O
$BAB2 - IOCAL - wywołanie procedury wykonującej operację I/O
$BABE - SAVCMD - zapisanie kodu rozkazu operacji I/O
$BAC0 - SAVDVC - zapisanie numeru urządzenia dla operacji I/O
$BAC5 - XENTER - wykonanie instrukcji ENTER
$BACF - OPNWRT - otwarcie kanału IOCB 7 do zapisu
$BAD7 - OPNCH7 - otwarcie kanału IOCB 7
$BAF1 - SQRC - stała do obliczania funkcji SQR
$BAF7 - LDPRGM - odczyt programu przed uruchomieniem
$BAFB - XLOAD - wykonanie instrukcji LOAD
$BB04 - LOAD - procedura odczytu programu z urządzenia
$BB64 - XCLOAD - wykonanie instrukcji CLOAD
$BB6D - XSAVE - wykonanie instrukcji SAVE
$BB72 - SAVE - procedura zapisu programu na urządzenie
$BB98 - PRGMTR - procedura transmisji stokenizowanego programu
$BBB4 - OPNCAS - przygotowanie operacji otwarcia magnetofonu
$BBCE - CASNAM - nazwa magnetofonu - "C:"
$BBD1 - XCSAVE - wykonanie instrukcji CSAVE
$BBD8 - PRPOPN - przygotowanie operacji otwarcia kanału IOCB
$BBEC - XXIO - wykonanie instrukcji XIO
$BBF2 - XOPEN - wykonanie instrukcji OPEN
$BC02 - OPNCHN - otwarcie kanału IOCB dla operacji I/O
$BC22 - XCLOSE - wykonanie instrukcji CLOSE
$BC24 - PRCIO - przygotowanie operacji wejścia/wyjścia
$BC29 - IOOPER - przeprowadzenie operacji wejścia/wyjścia
$BC2F - XSTAT - wykonanie instrukcji STATUS
$BC3D - XNOTE - wykonanie instrukcji NOTE
$BC54 - XPOINT - wykonanie instrukcji POINT
$BC78 - XPUT - wykonanie instrukcji PUT
$BC85 - XGET - wykonanie instrukcji GET
$BC9E - XLOCAT - wykonanie instrukcji LOCATE
$BCA8 - SETDVC - ustalenie numeru urządzenia dla operacji I/O
$BCAF - MLTCHN - mnożenie numeru kanału IOCB
$BCBB - ENDIO - procedura końcowa operacji I/O
$BCF7 - CLCHN - zamknięcie kanału IOCB
$BD00 - GETST - odczyt statusu wykonanej operacji I/O
$BD07 - IXGDAT - zwiększenie licznika i odczyt danych
$BD09 - GETDAT - odczyt bajtu danych
$BD0F - BFLN1 - ustalenie długości bufora dla operacji I/O
$BD13 - BFLN2 - ustalenie długości bufora dla operacji I/O
$BD15 - BFLN3 - ustalenie długości bufora dla operacji I/O
$BD17 - BFLN4 - ustalenie długości bufora dla operacji I/O
$BD1E - SIBUFA - ustalenie adresu bufora dla operacji I/O
$BD29 - CMDEXE - odczyt kodu i wykonanie operacji I/O
$BD2B - CIOEXE - wywołanie systemowej procedury operacji I/O
$BD31 - SAVBYT - zapisanie wartości bajtu w zmiennej
$BD33 - SAVWRD - zapisanie wartości dwubajtowej w zmiennej
$BD45 - CLALL - zamknięcie wszystkich kanałów IOCB
$BD5B - RSTCHN - skasowanie rejestrów kanału IOCB
$BD62 - PRTPRM - wyświetlenie napisu "READY"
$BD72 - READYP - napis "READY"
$BD79 - PRTRET - wyświetlenie znaku końca wiersza
$BD7D - GFILSP - odczytanie adresu zmiennej tablicowej
$BD9D - PSTMAD - zapis adresu instrukcji
$BDA8 - XRTRN - wykonanie instrukcji RETURN
$BDC2 - BRETLN - błąd: brak wiersza z instrukcją GOSUB
$BDCB - RETURN - odtworzenie adresu instrukcji w wierszu
$BDDB - PUTRET - zapis znaku końca wiersza do edytora
$BDE4 - INPREC - zapis znaku z rejestru PROMPT do edytora
$BDED - GETREC - odczyt rekordu z urządzenia
$BDFA - XADD - wykonanie operatora dodawania
$BE05 - SIN - obliczenie wartości sinusa liczby
$BE0F - COS - obliczenie wartości cosinusa liczby
$BE9F - TSCC - tablica stałych dla funkcji sinus i cosinus
$BEC9 - TATNC - stała do obliczania funkcji arcus tangens
$BECF - TRIGC - stała do obliczeń trygonometrycznych
$BED5 - ATAN - obliczenie wartości arcus tangens liczby
$BF43 - SQR - obliczenie pierwiastka kwadratowego
$BFF0 - CART - blok informacji o cartridge'u
$BFFA - CARTRUN - adres uruchomienia cartridge'a
$BFFC - CARTINS - znacznik zainstalowania cartridge'a
$BFFD - CARTOPT - rejestr rodzaju cartridge'a
$BFFE - CARTINI - adres inicjowania cartridge'a
$D800 - AFP - zamiana ciągu ASCII na liczbę FP
$D8E6 - FASC - zamiana liczby FP na ciąg ASCII
$D9AA - IFP - zamiana liczby całkowitej na FP
$D9D2 - FPI - zamiana liczby FP na całkowitą
$DA44 - ZFR0 - zerowanie FR0
$DA48 - AF1 - zerowanie wg rejestru X
$DA51 - STBV - zapis wektora bufora
$DA60 - FSUB - odejmowanie liczb FP
$DA66 - FADD - dodawanie liczb FP
$DADB - FMUL - mnożenie liczb FP
$DB28 - FDIV - dzielenie liczb FP
$DBA1 - INBSS - przeszukiwanie bufora
$DBAF - ADBT - zamiana znaku ASCII na kod BCD
$DC00 - NFR0 - poprawienie formatu liczby FP
$DD40 - PLYEVL - przeliczanie wielomianowe
$DD89 - FLD0R - zapis liczby FP do FR0 według X,Y
$DD98 - FLD1R - zapis liczby FP do FR1 według X,Y
$DDA7 - FST0R - zapis liczby FP z FR0 według X,Y
$DDB6 - FMOV01 - przepisanie z FR0 do FR1
$DDC0 - EXP - potęgowanie o podstawie e
$DDCC - EXP10 - potęgowanie o podstawie 10
$DE95 - RSQT - iloraz różnicowy
$DECD - LOG - logarytm naturalny
$DED1 - LOG10 - logarytm dziesiętny
$DF66 - TLOG - tabela współczynników logarytmowania
$DFAE - TATAN - tabela współczynników funkcji arctg
$E456 - JCIOMAIN - skok do CIOMAIN
$E480 - JTSTROM - skok do TSTROM

Dodatek B

Rejestry Basica i OS w pamięci RAM

 $08 - WARMST - znacznik gorącego startu
 $0A - DOSVEC - wektor startowy programu dyskowego
 $0E - APPMHI - najwyższy adres RAM zajęty przez program
 $11 - IRQSTAT - rejestr-cień IRQST
 $2A - ICAX1Z - rejestr pomocniczy ZIOCB
 $2B - ICAX2Z - rejestr pomocniczy ZIOCB
 $54 - ROWCRS - pionowa pozycja kursora
 $55 - COLCRS - pozioma pozycja kursora
 $80 - LOMEM - wektor bufora wejściowego tokenizacji
 $82 - VNTP - wektor początku tablicy nazw zmiennych
 $84 - VNTD - wektor końca tablicy nazw zmiennych
 $86 - VVTP - wektor początku tablicy wartości zmiennych
 $88 - STMTAB - wektor początku tablicy instrukcji
 $8A - STMCUR - wektor aktualnie wykonywanego wiersza
 $8C - STARP - wektor tablicy zmiennych tablicowanych
 $8E - RUNSTK - wektor stosu bieżącego Basica
 $90 - BMEMHI - koniec obszaru pamięci zajętego przez Basic
 $92 - MOELFLG - zmodyfikowany znacznik końca wiersza
 $94 - COX - bieżący indeks wyjściowy tokenizacji
 $95 - POKADR - wektor pomocniczy różnych procedur Basica
 $97 - CSTAD - adres aktualnego wiersza programu
 $99 - OLDMHI - adres przemieszczanego bloku pamięci
 $9B - NEWMHI - adres docelowy przemieszczenia bloku pamięci
 $9D - PCNTC - licznik programu
 $9F - BUFIX - indeks wejściowy bufora składni
 $A0 - CLNN - numer aktualnego wiersza programu
 $A2 - MRANGE - rozmiar przemieszczanego bloku pamięci
 $A4 - LENPEL - rozmiar elementu programu
 $A6 - SXFLG - znacznik rodzaju wiersza przy kontroli składni
 $A7 - OUTIX - indeks wyjściowy Basica
 $A8 - INIX - indeks wejściowy Basica
 $A9 - STIX - indeks stosu wyrażeń
 $AA - STPTR - licznik stosu
 $AB - TOX - pomocniczy indeks wyjściowy
 $AC - TIX - pomocniczy indeks wejściowy
 $AD - MAXLN - numer ostatniego wiersza programu
 $AF - AUXBR - pomocniczy rejestr Basica
 $B0 - BHLD1 - pomocniczy rejestr Basica
 $B1 - BHLD2 - pomocniczy rejestr Basica
 $B2 - STMNUM - numer aktualnej instrukcji
 $B3 - TMPIX - pomocniczy indeks tymczasowy
 $B4 - ACHNN - pomocniczy rejestr numeru kanału I/O
 $B5 - IOCHN - rejestr numeru kanału IOCB dla operacji I/O
 $B6 - DATAD - indeks kolejnej pozycji w instrukcji DATA
 $B7 - DATALN - numer kolejnego wiersza z instrukcją DATA
 $B9 - ERRCOD - rejestr obliczania kodu błędu
 $BA - STOPLN - numer wiersza zatrzymania programu
 $BC - TRAPLN - numer wiersza dla skoku po błędzie
 $BE - SAVCUR - tymczasowy rejestr numeru wiersza programu
 $C0 - IOCMD - kod rozkazu wykonania operacji I/O
 $C1 - IODVC - numer urządzenia wykonującego operację I/O
 $C2 - PROMPT - kod znaku wyświetlanego przez instrukcję INPUT
 $C3 - ERRSAV - kod ostatnio rozpoznanego błędu
 $C4 - SAVMHI - tymczasowy rejestr granicy zajętej pamięci
 $C6 - ACNT1 - pomocniczy licznik interpretera Basica
 $C7 - ACNT2 - pomocniczy licznik interpretera Basica
 $C8 - COLOR - rejestr aktualnie używanego koloru
 $C9 - PTABW - liczba znaków między pozycjami tabulacji
 $CA - LOADFLG - znacznik zakończenia operacji odczytu
 $CB-$D1 - niewykorzystane - przeznaczone dla użytkownika
 $D2 - VART - rejestr rodzaju zmiennej lub stałej
 $D3 - VARN - rejestr numeru zmiennej lub stałej
 $D4 - FR0 - zerowy rejestr liczb FP
 $DA - FRE - dodatkowy rejestr liczb FP
 $E0 - FR1 - pierwszy rejestr liczb FP
 $EF - ESIGN - rejestr znaku wykładnika
 $F0 - FCHRFLG - znacznik pierwszego znaku liczby
 $F1 - DIGRT - liczba cyfr po przecinku
 $F2 - CIX - indeks znaku w buforze
 $F3 - INBUFP - adres bufora wejściowego
 $F5 - ZTEMP1 - rejestr tymczasowy
 $F7 - ZTEMP2 - rejestr tymczasowy
 $F9 - ZTEMP3 - rejestr tymczasowy
 $FB - RADFLG - znacznik operacji trygonometrycznych
 $FC - FLPTR - adres liczby FP
 $FE - FPTR2 - adres liczby FP
$0100 - STACK - stos mikroprocesora 6502
$0270 - PADDL0 - stan potencjometru 0, rejestr-cień POT0
$0271 - PADDL1 - stan potencjometru 1, rejestr-cień POT1
$0272 - PADDL2 - stan potencjometru 2, rejestr-cień POT2
$0273 - PADDL3 - stan potencjometru 3, rejestr-cień POT3
$0278 - JSTICK0 - położenie joysticka 0
$0279 - JSTICK1 - położenie joysticka 1
$027C - PTRIG0 - przycisk potencjometru 0
$027D - PTRIG1 - przycisk potencjometru 1
$027E - PTRIG0 - przycisk potencjometru 2
$027F - PTRIG1 - przycisk potencjometru 3
$0284 - TRIG0S - przycisk joysticka 0, rejestr-cień TRIG0
$0285 - TRIG1S - przycisk joysticka 1, rejestr-cień TRIG1
$02C4 - COLPF0S - rejestr-cień COLPF0
$02C5 - COLPF1S - rejestr-cień COLPF1
$02C6 - COLPF2S - rejestr-cień COLPF2
$02C7 - COLPF3S - rejestr-cień COLPF3
$02C8 - COLBAKS - rejestr-cień COLBAK
$02E5 - MEMTOP - adres górnej granicy wolnej pamięci RAM
$02E7 - MEMLO - adres dolnej granicy wolnej pamięci RAM
$02FB - ATACHR - kod ATASCII znaku
$02FE - DSPFLG - znacznik wyświetlania znaków kontrolnych
$0340 - IOCB0 - blok kontroli I/O numer 0
$0350 - IOCB1 - blok kontroli I/O numer 1
$0360 - IOCB2 - blok kontroli I/O numer 2
$0370 - IOCB3 - blok kontroli I/O numer 3
$0380 - IOCB4 - blok kontroli I/O numer 4
$0390 - IOCB5 - blok kontroli I/O numer 5
$03A0 - IOCB6 - blok kontroli I/O numer 6
$03B0 - IOCB7 - blok kontroli I/O numer 7
$0342 - ICCMD - kod rozkazu operacji I/O
$0343 - ICSTAT - status operacji I/O
$0344 - ICBUFA - adres bufora danych dla operacji I/O
$0346 - ICPUTB - adres procedury przesyłania danych
$0348 - ICBUFL - długość bufora danych dla operacji I/O
$034A - ICAX1 - rejestr pomocniczy dla operacji I/O
$034B - ICAX2 - rejestr pomocniczy dla operacji I/O
$034C - ICAX3 - rejestr pomocniczy dla operacji I/O
$034D - ICAX4 - rejestr pomocniczy dla operacji I/O
$034E - ICAX5 - rejestr pomocniczy dla operacji I/O
$0480 - BINIX - indeks wejściowy bufora kontroli składni
$0481 - BOUTIX - indeks wyjściowy bufora kontroli składni
$0482 - BPRCNT - licznik programu do kontroli składni
$0580 - LBUFF - bufor wyjściowy operacji FP
$05E6 - FPSCR - rejestr pomocniczy operacji FP
$05EC - FPSCR1 - rejestr pomocniczy operacji FP
$D200 - AUDF1 - częstotliwość pracy generatora 1 (Z)
$D200 - POT0 - rejestr położenia potencjometru 0 (O)
$D201 - AUDC1 - rejestr kontroli dźwięku generatora 1 (Z)
$D201 - POT1 - rejestr położenia potencjometru 1 (O)
$D202 - AUDF2 - częstotliwość pracy generatora 2 (Z)
$D202 - POT2 - rejestr położenia potencjometru 2 (O)
$D203 - AUDC2 - rejestr kontroli dźwięku generatora 2 (Z)
$D203 - POT3 - rejestr położenia potencjometru 3 (O)
$D204 - AUDF3 - częstotliwość pracy generatora 3 (Z)
$D205 - AUDC3 - rejestr kontroli dźwięku generatora 3 (Z)
$D206 - AUDF4 - częstotliwość pracy generatora 4 (Z)
$D207 - AUDC4 - rejestr kontroli dźwięku generatora 4 (Z)
$D208 - AUDCTL - rejestr kontroli generatorów dźwięku (Z)
$D20A - RANDOM - rejestr liczby losowej (O)
$D20F - SKCTL - rejestr kontroli złącza szeregowego (Z)

Dodatek C

Zmienne systemowe

CARTINS
  0 - cartridge zainstalowany
  nie 0 - brak cartridge'a w gnieździe

CARTOPT
bit 0 - wstępny odczyt z dyskietki (0 = zabroniony)
bit 2 - 1 = inicjowanie i uruchomienie cartridge'a
    0 = tylko inicjowanie
bit 7 - rodzaj cartridge'a (1 = diagnostyczny)
pozostałe bity niewykorzystane

DSPFLG
  0 - wykonywanie znaków kontrolnych
  nie 0 - wyświetlanie znaków kontrolnych

LOADFLG
  0 - poprawny przebieg ostatniej operacji odczytu programu
  nie 0 - operacja odczytu programu nie została zakończona

SXFLG
bit 6 - błąd składni we wprowadzanym wierszu (1 = wystąpił)
bit 7 - tryb pracy interpretera Atari Basic (0 = programowy, 1
= bezpośredni)

VART
bit 0 - deklaracja zmiennej tablicowej (1 = deklarowana)
bit 1 - oznaczenie stałej tekstowej (1 = stała, tylko jako $83)
bity 2-5 - niewykorzystane
bit 6 - zmienna indeksowana (1 = wartość z indeksem)
bit 7 - typ zmiennej (0 = liczbowa, 1 = tekstowa)

Dodatek D

Słownik terminów informatycznych

ASCII

    American Standard Code of Information Interchange - amerykański, standardowy kod wymiany informacji, kod przypisujący liczbom od 0 do 127 znaczenie liter, liczb i znaków kontrolnych, powszechnie używany w komputerach. Każda firma stosuje jednak nieco zmodyfikowany kod, np. w Atari jest używany ATASCII (ATari ASCII).

BCD

    Binary Coded Decimal - liczba dziesiętna kodowana dwójkowo, kod zapisu liczb dziesiętnych, w którym każdej cyfrze odpowiadają cztery bity. W ten sposób w jednym bajcie można zapisać dwie cyfry dziesiętne. Maksymalna wartość półbajtu w kodzie BCD wynosi 9. Procesor 6502 po rozkazie SED pracuje w trybie dziesiętnym, czyli na liczbach w kodzie BCD.

CIO

    Central Input/Output - zespół procedur obsługujących komunikację komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

EOF

    End Of File - koniec zbioru, znak oznaczający ten koniec lub kod błędu informujący, że wszystkie dane zostały już ze zbioru odczytane.

EOL

    End Of Line - koniec linii, znak końca wiersza logicznego w edytorze, a w innych urządzeniach znak końca bloku przesyłanej informacji. Kod EOL jest taki jak znaku RETURN - $9B.

FP

    Floating Point - liczby, operacje i procedury na liczbach rzeczywistych czyli zmiennoprzecinkowych. W Atari procedury zmiennoprzecinkowe zawarte są w pakiecie FP.

I/O

    Input/Output - wejście/wyjście, ogólna nazwa operacji służących do komunikacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

IOCB

    Input/Output Control Block - blok kontroli I/O, 16-bajtowy obszar pamięci RAM wykorzystywany przez procedury CIO do operacji wejścia/wyjścia. Istnieje IOCB strony zerowej i osiem IOCB w obszarze od $0340 do $3BF.

IRQ

    Interrupt Request - żądanie przerwania, nazwą tą określa się wszystkie przerwania maskowalne, to znaczy takie, które mogą nie zostać przyjęte do realizacji przez procesor.

LSB

    Least Significant Byte - mniej znaczący bajt, bajt adresu lub danej zawierający dwie mniej znaczące cyfry (szesnastkowe). LSB=ADR-MSB*$0100. Przy adresowaniu wskazuje numer komórki na stronie.

MSB

    Most Significant Byte - bardziej znaczący bajt, bajt adresu lub danej zawierający dwie bardziej znaczące cyfry. MSB=INT(ADR/$0100). Przy adresowaniu wskazuje numer strony pamięci.

OS

    Operating System - system operacyjny, zestw procedur zapisanych przeważnie w pamięci ROM, które sterują pracą komputera i jego współpracą z urządzeniami zewnętrznymi.

pakiet FP

    Obszar pamięci ROM komputerów Atari XL/XE zawierający wbudowany zestaw procedur wykonujących operacje na liczbach zmiennoprzecinkowych. Nazwa ta określa także sam zestaw procedur FP.

rejestr

    Zespół komórek (w Atari 1-6) pamięci RAM służących do przechowywania różnych wartości niezbędnych do pracy OS lub programu. Podstawowymi rodzajami rejestrów są wektory i znaczniki (wskaźniki).

rejestr-cień

    Specjalizowane układy scalone komputerów Atari mają własne rejestry, które znajdują się w obszarze adresowym procesora. Większość z nich posiada kopie w normalnych rejestrach RAM, tzw. rejestry-cienie (shadow register). Zawartość rejestrów-cieni jest przepisywana do rejestrów sprzętowych lub odwrotnie podczas przerwania VBLK.

rekord

    Część informacji (programu lub danych) zapisywana lub odczytywana jednorazowo z urządzenia zewnętrznego. Długość rekordu jest zwykle równa długości bufora, który służy do jego przechowania, a nigdy nie może być większa.

strona

    Część pamięci komputera o wielkości 256 bajtów. Starszy bajt adresu wskazuje zawsze numer strony, a młodszy - komórkę na stronie.

token

    Jednobajtowy kod instrukcji, operatora, funkcji lub innego elementu programu w języku Basic. Stosowanie tokenów do zapisu programu zmniejsza wykorzystywany obszar pamięci i oszczędza nośniki pamięci zewnętrznych.

tryb bezpośredni

    Tryb pracy interpretera Atari Basic, w którym każdy wprowadzony wiersz jest wykonywany natychmiast po zatwierdzeniu go znakiem końca wiersza EOL (jeśli jest bez błędów). W tym trybie wykonywane są wszystkie wiersze podane bez numeru.

tryb programowy

    Tryb pracy interpretera Atari Basic, w którym każdy wprowadzony wiersz jest po zatwierdzeniu go znakiem końca wiersza EOL zapisywany w pamięci w postaci stokenizowanej. Wiersze wpisywane w tym trybie muszą posiadać numer kolejny o wartości z zakresu $0000-$7FFF (0-32767).

wektor

    Rejestr zawierający adres procedury lub danych (wskazujący adres). Wektor dwubajtowy zawiera pełny adres, a wektor jednobajtowy tylko numer strony.

wskaźnik

    to samo co znacznik.

znacznik

    Rejestr, którego zawartość sygnalizuje stan jakiegoś elementu systemu lub wariant operacji. Znacznik może być traktowany jako całość, ale często poszczególne bity znacznika mają odrębne znaczenie.

Dodatek E

Tabela przeliczeń DEC-BIN-HEX

    Poniższa tabela może służyć do szybkiej zamiany liczb zapisanych w systemach: szesnastkowym (HEX), dziesiętnym (DEC) i dwójkowym (BIN). Dodatkowo dla ułatwienia orientacji w stosowanym przez procesor 6502 systemie adresowania podana jest wartość dziesiętna pomnożona przez 256 (strona).
HEX DEC strona  BIN       HEX DEC strona  BIN
 00  0   0 00000000      80 128 32768 10000000
 01  1  256 00000001      81 129 33024 10000001
 02  2  512 00000010      82 130 33280 10000010
 03  3  768 00000011      83 131 33536 10000011
 04  4  1024 00000100      84 132 33792 10000100
 05  5  1280 00000101      85 133 34048 10000101
 06  6  1536 00000110      86 134 34304 10000110
 07  7  1792 00000111      87 135 34560 10000111
 08  8  2048 00001000      88 136 34816 10001000
 09  9  2304 00001001      89 137 35072 10001001
 0A  10  2560 00001010      8A 138 35328 10001010
 0B  11  2816 00001011      8B 139 35584 10001011
 0C  12  3072 00001100      8C 140 35840 10001100
 0D  13  3328 00001101      8D 141 36096 10001101
 0E  14  3584 00001110      8E 142 36352 10001110
 0F  15  3840 00001111      8F 143 36608 10001111
 10  16  4096 00010000      90 144 36864 10010000
 11  17  4352 00010001      91 145 37120 10010001
 12  18  4608 00010010      92 146 37376 10010010
 13  19  4864 00010011      93 147 37632 10010011
 14  20  5120 00010100      94 148 37888 10010100
 15  21  5376 00010101      95 149 38144 10010101
 16  22  5632 00010110      96 150 38400 10010110
 17  23  5888 00010111      97 151 38656 10010111
 18  24  6144 00011000      98 152 38912 10011000
 19  25  6400 00011001      99 153 39168 10011001
 1A  26  6656 00011010      9A 154 39424 10011010
 1B  27  6912 00011011      9B 155 39680 10011011
 1C  28  7168 00011100      9C 156 39936 10011100
 1D  29  7424 00011101      9D 157 40192 10011101
 1E  30  7680 00011110      9E 158 40448 10011110
 1F  31  7936 00011111      9F 159 40704 10011111
 20  32  8192 00100000      A0 160 40960 10100000
 21  33  8448 00100001      A1 161 41216 10100001
 22  34  8704 00100010      A2 162 41472 10100010
 23  35  8960 00100011      A3 163 41728 10100011
 24  36  9216 00100100      A4 164 41984 10100100
 25  37  9472 00100101      A5 165 42240 10100101
 26  38  9728 00100110      A6 166 42496 10100110
 27  39  9984 00100111      A7 167 42752 10100111
 28  40 10240 00101000      A8 168 43008 10101000
 29  41 10496 00101001      A9 169 43264 10101001
 2A  42 10752 00101010      AA 170 43520 10101010
 2B  43 11008 00101011      AB 171 43776 10101011
 2C  44 11264 00101100      AC 172 44032 10101100
 2D  45 11520 00101101      AD 173 44288 10101101
 2E  46 11776 00101110      AE 174 44544 10101110
 2F  47 12032 00101111      AF 175 44800 10101111
 30  48 12288 00110000      B0 176 45056 10110000
 31  49 12544 00110001      B1 177 45312 10110001
 32  50 12800 00110010      B2 178 45568 10110010
 33  51 13056 00110011      B3 179 45824 10110011
 34  52 13312 00110100      B4 180 46080 10110100
 35  53 13568 00110101      B5 181 46336 10110101
 36  54 13824 00110110      B6 182 46592 10110110
 37  55 14080 00110111      B7 183 46848 10110111
 38  56 14336 00111000      B8 184 47104 10111000
 39  57 14592 00111001      B9 185 47360 10111001
 3A  58 14848 00111010      BA 186 47616 10111010
 3B  59 15104 00111011      BB 187 47872 10111011
 3C  60 15360 00111100      BC 188 48128 10111100
 3D  61 15616 00111101      BD 189 48384 10111101
 3E  62 15872 00111110      BE 190 48640 10111110
 3F  63 16128 00111111      BF 191 48896 10111111
 40  64 16384 01000000      C0 192 49152 11000000
 41  65 16640 01000001      C1 193 49408 11000001
 42  66 16896 01000010      C2 194 49664 11000010
 43  67 17152 01000011      C3 195 49920 11000011
 44  68 17408 01000100      C4 196 50176 11000100
 45  69 17664 01000101      C5 197 50432 11000101
 46  70 17920 01000110      C6 198 50688 11000110
 47  71 18176 01000111      C7 199 50944 11000111
 48  72 18432 01001000      C8 200 51200 11001000
 49  73 18688 01001001      C9 201 51456 11001001
 4A  74 18944 01001010      CA 202 51712 11001010
 4B  75 19200 01001011      CB 203 51968 11001011
 4C  76 19456 01001100      CC 204 52224 11001100
 4D  77 19712 01001101      CD 205 52480 11001101
 4E  78 19968 01001110      CE 206 52736 11001110
 4F  79 20224 01001111      CF 207 52992 11001111
 50  80 20480 01010000      D0 208 53248 11010000
 51  81 20736 01010001      D1 209 53504 11010001
 52  82 20992 01010010      D2 210 53760 11010010
 53  83 21248 01010011      D3 211 54016 11010011
 54  84 21504 01010100      D4 212 54272 11010100
 55  85 21760 01010101      D5 213 54528 11010101
 56  86 22016 01010110      D6 214 54784 11010110
 57  87 22272 01010111      D7 215 55040 11010111
 58  88 22528 01011000      D8 216 55296 11011000
 59  89 22784 01011001      D9 217 55552 11011001
 5A  90 23040 01011010      DA 218 55808 11011010
 5B  91 23296 01011011      DB 219 56064 11011011
 5C  92 23552 01011100      DC 220 56320 11011100
 5D  93 23808 01011101      DD 221 56576 11011101
 5E  94 24064 01011110      DE 222 56832 11011110
 5F  95 24320 01011111      DF 223 57088 11011111
 60  96 24576 01100000      E0 224 57344 11100000
 61  97 24832 01100001      E1 225 57600 11100001
 62  98 25088 01100010      E2 226 57856 11100010
 63  99 25344 01100011      E3 227 58112 11100011
 64 100 25600 01100100      E4 228 58368 11100100
 65 101 25856 01100101      E5 229 58624 11100101
 66 102 26112 01100110      E6 230 58880 11100110
 67 103 26368 01100111      E7 231 59136 11100111
 68 104 26624 01101000      E8 232 59392 11101000
 69 105 26880 01101001      E9 233 59648 11101001
 6A 106 27136 01101010      EA 234 59904 11101010
 6B 107 27392 01101011      EB 235 60160 11101011
 6C 108 27648 01101100      EC 236 60416 11101100
 6D 109 27904 01101101      ED 237 60672 11101101
 6E 110 28160 01101110      EE 238 60928 11101110
 6F 111 28416 01101111      EF 239 61184 11101111
 70 112 28672 01110000      F0 240 61440 11110000
 71 113 28928 01110001      F1 241 61696 11110001
 72 114 29184 01110010      F2 242 61952 11110010
 73 115 29440 01110011      F3 243 62208 11110011
 74 116 29696 01110100      F4 244 62464 11110100
 75 117 29952 01110101      F5 245 62720 11110101
 76 118 30208 01110110      F6 246 62976 11110110
 77 119 30464 01110111      F7 247 63232 11110111
 78 120 30720 01111000      F8 248 63488 11111000
 79 121 30976 01111001      F9 249 63744 11111001
 7A 122 31232 01111010      FA 250 64000 11111010
 7B 123 31488 01111011      FB 251 64256 11111011
 7C 124 31744 01111100      FC 252 64512 11111100
 7D 125 32000 01111101      FD 253 64768 11111101
 7E 126 32256 01111110      FE 254 65024 11111110
 7F 127 32512 01111111      FF 255 65280 11111111

Dodatek F

Tabela różnic asemblerów

    Asemblery dostępne na Atari XL/XE różnią się nieco między sobą stosowanymi słowami kluczowymi. Poniższa tabela zawiera różnice występujące w kilku najpopularniejszych asemblerach: Macroassembler 65 (MAC/65), Atari Assembler/Editor (ASM/EDIT), Atari Macroassembler (AMAC) i Synapse Assembler (SYNASM).
  |  MAC/65  | ASM/EDIT |  AMAC  |  SYNASM  |
  +------------+------------+------------+------------+
  |   *=   |   *=   |  ORG   |  .OR   |
  |   *   |   *   |   *O   |   *   |
  |   =   |   =   | = lub EQU |  .EQ   |
  |  .BYTE  |  .BYTE  |   DB   |  .AT   |
  |  .SBYTE  |  .BYTE  |   DC   |  .HS   |
  |  .DBYTE  |  .BYTE  |  brak  |  .AS   |
  |  .WORD  |  .WORD  |   DW   |  .DA   |
  |  *=*+  |  *=*+  |   DS   |  .BS   |

Dodatek G

Bibliografia

1. Chadwick Ian: Mapping the Atari, COMPUTE! Books, Greensboro, USA, 1985.
2. Eichler Lutz, Grohmann Bernd: Atari 600XL/800XL Intern, Data Becker, Dusseldorf, 1984.
3. Hofacker Winfried: Hacker book. Atari computer tips + tricks, ELCOMP Publishing, Pomona, USA, 1983.
4. Praca zbiorowa: De Re Atari. A guide to effective programing 400/800 Home Computers, Byte Publishing, USA, 1981.
5. Praca zbiorowa, redakcja: Migut Wiesław: Atari BASIC, KAW, Warszawa, 1987.
6. Ruszczyc Jan: Asembler 6502, SOETO, Warszawa, 1987.
7. Zientara Wojciech: PEEK-POKE 2 (opracowanie), B.U.K. "GLAD", Warszawa, 1987.
8. Zientara Wojciech: Mapa pamięci Atari XL/XE. Podstawowe procedury systemu operacyjnego, SOETO, Warszawa, 1988.
9. Zientara Wojciech: Mapa pamięci Atari XL/XE. Procedury wejścia/wyjścia, SOETO, Warszawa, 1988.
10. Zientara Wojciech: Mapa pamięci Atari XL/XE. Dyskowe systemy operacyjne, SOETO, Warszawa, 1988.
Zientara Wojciech: Mapa pamięci Atari XL/XE. Procedury interpretera Basica, SOETO, Warszawa, 1988.