Powrót do spisu treści

Rozdział 4

INSTRUKCJA PRZYPISANIA

    W każdym programie najczęściej wykonywana jest instrukcja przypisania (LET). Od niej zaczniemy więc opis działania poszczególnych procedur wykonawczych Atari Basic. Ponieważ jest ona często wykorzystywana przez procedury pozostałych instrukcji, a sama wykorzystuje procedury operatorów i funkcji, to jej opis został umieszczony w oddzielnym rozdziale.
      0100 ;eXecute LET statement
      0110 ;
      0120 EXEOP = $AB18
      0130 LOMEM = $80
      0140 OPCT = $AC35
      0150 PUTVAR = $ABB2
      0160 RECVAL = $AB36
      0170 RSTPTR = $AB26
      0180 STIX = $A9
      0190 TIX =  $AC
      0200 TOX =  $AB
      0210 ;
      0220   *= $AADA
      0230 ;
      0240 XLET JSR RSTPTR
      0250 LOOP JSR RECVAL
      0260   BCS OPER
      0270   JSR PUTVAR
      0280   BMI LOOP
      0290 OPER STA TOX
      0300   TAX
      0310   LDA OPCT-$10,X
      0320   LSR A
      0330   LSR A
      0340   LSR A
      0350   LSR A
      0360   STA TIX
      0370 GETT LDY STIX
      0380   LDA (LOMEM),Y
      0390   TAX
      0400   LDA OPCT-$10,X
      0410   AND #$0F
      0420   CMP TIX
      0430   BCC SAVT
      0440   TAX
      0450   BEQ $AB35  ;RTS
      0460 ;
      0470 ;PRoCeed OPerator
      0480 ;
      0490 PRCOP LDA (LOMEM),Y
      0500   INC STIX
      0510   JSR EXEOP
      0520   JMP GETT
      0530 SAVT LDA TOX
      0540   DEY
      0550   STA (LOMEM),Y
      0560   STY STIX
      0570   JMP LOOP
    Pierwszym krokiem jest odpowiednie ustawienie liczników i innych rejestrów. W tym celu wywoływana jest procedura RSTPTR. Zeruje ona rejestry STPTR (STack PoinTeR), BHLD1 i BHLD2 (Basic HoLD register) oraz wpisuje wartość $FF do licznika STIX (STack IndeX). Ponadto na koniec bufora tokenizacji wpisywana jest wartość $11.
      0100 ;ReSeT PoinTeRs
      0110 ;
      0120 BHLD1 = $B0
      0130 BHLD2 = $B1
      0140 LOMEM = $80
      0150 STIX = $A9
      0160 STPTR = $AA
      0170 ;
      0180   *= $AB26
      0190 ;
      0200   LDY #$FF
      0210   LDA #$11
      0220   STA (LOMEM),Y
      0230   STY STIX
      0240   INY
      0250   STY BHLD1
      0260   STY STPTR
      0270   STY BHLD2
      0280 ;
      0290 ;eXecute PLUS sign
      0300 ;
      0310 XPLS RTS
    Teraz rozpoczyna się główna pętla procedury przypisania XLET. Wywoływana jest tu procedura RECVAL, której zadaniem jest rozpoznanie wartości do przypisania. Najpierw odczytywany jest token do rozpoznania. Wartość tego tokena większa od $7F oznacza zmienną i powoduje skok do etykiety VARBL umieszczonej na końcu procedury. Wartość $0F oznacza stałą tekstową, a $0E - stałą liczbową. W tych przypadkach wykonywane są odpowiednie fragmenty procedury. Każdy inny token powoduje opuszczenie RECVAL z ustawionym bitem Carry, co sygnalizuje, że badany token nie oznacza wartości (stałej lub zmiennej).
      0100 ;RECognize VALue
      0110 ;
      0120 CALPC = $AC1E
      0130 FR0 =  $D4
      0140 INIX = $A8
      0150 PCNTC = $9D
      0160 STMCUR = $8A
      0170 VARN = $D3
      0180 VART = $D2
      0190 ;
      0200   *= $AB36
      0210 ;
      0220 RECVAL LDY INIX
      0230   INC INIX
      0240   LDA (STMCUR),Y
      0250   BMI VARBL
      0260   CMP #$0F
      0270   BCC NUMBER
      0280   BEQ TEXT
      0290   RTS
      0300 ;
      0310 ;NUMBER
      0320 ;
      0330 NUMBER LDX #$00
      0340 NXT1 INY
      0350   LDA (STMCUR),Y
      0360   STA FR0,X
      0370   INX
      0380   CPX #$06
      0390   BCC NXT1
      0400   INY
      0410   LDA #$00
      0420   TAX
      0430   BEQ STORE
      0440 TEXT INY
      0450   LDA (STMCUR),Y
      0460   LDX #STMCUR
      0470 ;
      0480 ;STore TeXT
      0490 ;
      0500 STTXT STA FR0+2
      0510   STA FR0+4
      0520   INY
      0530   TYA
      0540   CLC
      0550   ADC $00,X
      0560   STA FR0
      0570   LDA #$00
      0580   STA FR0+3
      0590   STA FR0+5
      0600   ADC $01,X
      0610   STA FR0+1
      0620   TYA
      0630   ADC FR0+2
      0640   TAY
      0650   LDX #$00
      0660   LDA #$83
      0670 STORE STA VART
      0680   STX VARN
      0690   STY INIX
      0700   CLC
      0710   RTS
      0720 ;
      0730 ;VARiaBLe
      0740 ;
      0750 VARBL JSR CALPC
      0760 NXT2 LDA (PCNTC),Y
      0770   STA VART,Y
      0780   INY
      0790   CPY #$08
      0800   BCC NXT2
      0810   CLC
      0820   RTS
    Jeśli rozpoznana została stała liczbowa, to jej sześć bajtów jest przepisywane z tablicy instrukcji do rejestru operacji zmiennoprzecinkowych FR0. Po rozpoznaniu stałej tekstowej jej długość jest zapisywana do trzeciego i piątego bajtu rejestru FR0, a w dwóch pierwszych bajtach zapisywany jest adres pierwszego znaku stałej. Taki format zapisu odpowiada dokładnie zapisowi zmiennej tekstowej w tablicy wartości zmiennych. Na zakończenie do rejestru VARN (VARiable Number) wpisywane jest zero, co oznacza stałą, a do rejestru VART (VARiable Type) - $00 dla stałej liczbowej lub $83 dla stałej tekstowej.

    W przypadku zmiennej najpierw wywoływana jest procedura CALPC, która oblicza adres zmiennej w tablicy wartości. W tym celu numer zmiennej (bez najstarszego bitu) jest mnożony przez osiem (długość wpisu w tablicy wartości zmiennych) i dodawany do adresu tej tablicy. Uzyskany wynik umieszczany jest w liczniku PCNTC.
      0100 ;CALculate Program Counter
      0110 ;
      0120 PCNTC = $9D
      0130 VVTP = $86
      0140 ;
      0150   *= $AC1E
      0160 ;
      0170   LDY #$00
      0180   STY PCNTC+1
      0190   ASL A
      0200   ASL A
      0210   ROL PCNTC+1
      0220   ASL A
      0230   ROL PCNTC+1
      0240   CLC
      0250   ADC VVTP
      0260   STA PCNTC
      0270   LDA VVTP+1
      0280   ADC PCNTC+1
      0290   STA PCNTC+1
      0300   RTS
    Następnie według obliczonego adresu wartość zmiennej jest odczytywana z tablicy i przepisywana do rejestru operacji zmiennoprzecinkowych. Po wykonaniu tej czynności w rejestrze VART znajduje się kod typu zmiennej, a w rejestrze VARN - jej numer. Rejestr FR0 zawiera wartość zmiennej w przypadku prostej zmiennej liczbowej lub parametry zmiennej w przypadku zmiennej tablicowej.

    W przypadku napotkania wartości w instrukcji przypisania wywoływana jest procedura PUTVAR. Przepisuje ona znalezioną wartość z rejestrów VART, VARN i FR0 (razem osiem bajtów) do bufora tokenizacji. Odpowiednio zwiększany jest przy tym licznik STPTR. Jeśli nastąpi przepełnienie bufora, co jest sprawdzane na początku procedury, to następuje skok do STOVER i sygnalizowany jest błąd (STack OVerflow ERror). Wynika z tego, że jednocześnie można zapisać w buforze 256/8=32 wartości. Nie jest to jednak prawda, gdyż część bufora zajmują tokeny operatorów i funkcji, a ponadto podczas obliczania wyrażenia niektóre wartości i tokeny mogą być usuwane z bufora jeszcze przed zapisaniem następnych.
      0100 ;PUT VARiable
      0110 ;
      0120 LOMEM = $80
      0130 STIX = $A9
      0140 STOVER = $B920
      0150 STPTR = $AA
      0160 VART = $D2
      0170 ;
      0180   *= $ABB2
      0190 ;
      0200   INC STPTR
      0210   LDA STPTR
      0220   ASL A
      0230   ASL A
      0240   ASL A
      0250   CMP STIX
      0260   BCS ERR
      0270   TAY
      0280   DEY
      0290   LDX #$07
      0300 LOOP LDA VART,X
      0310   STA (LOMEM),Y
      0320   DEY
      0330   DEX
      0340   BPL LOOP
      0350   RTS
      0360 ERR JMP STOVER
    Po przepisaniu wartości przez procedurę PUTVAR pętla XLET jest powtarzana od wywołania RECVAL. Ponieważ składnia instrukcji jest sprawdzana podczas wprowadzania wiersza, to niemożliwe jest rozpoznanie bezpośrednio po sobie dwóch wartości.

    Gdy badany token nie oznacza wartości, to jest zapisywany do rejestru TOX (Temporary Output indeX). Według niego jest następnie odczytywany z tablicy OPCT kod, którego starsza połowa jest umieszczana w rejestrze TIX (Temporary Input indeX). Teraz według licznika STIX odczytywany jest token z bufora (w pierwszym przejściu jest to zawsze $11). Według tego tokena ponownie pobierany jest kod z OPCT, a jego młodsza połowa jest porównywana z zawartością rejestru TIX. Jeżeli zawartość TIX jest większa, to token operacji jest zapisywany na końcu bufora (licznik STIX jest przy tym zmniejszany). W przeciwnym przypadku procedura XLET kończy się, jeśli w akumulatorze jest wartość zero. Trzeba tu zwrócić uwagę na sposób wykorzystania bufora tokenizacji. Od jego początku kolejno są umieszczane wartości, a od końca tokeny operacji. Licznik STPTR wskazuje przy tym liczbę zapisanych wartości, a licznik STIX - token pierwszej operacji do wykonania. Tablica OPCT jest skonstruowana w taki sposób, że w odpowiednim momencie następuje przejście do części oznaczonej etykietą PRCOP. Wartości w tej tablicy wyznaczają jednocześnie priorytet operatorów i funkcji.
      0100 ;OPerator's Coefficients Table
      0110 ;
      0120   *= $AC35
      0130 ;
      0140   .BYTE $00  ;niewykorzystany
      0150   .BYTE $00  ;niewykorzystany
      0160   .BYTE $00  ;,
      0170   .BYTE $00  ;$
      0180   .BYTE $00  ;: -koniec instrukcji
      0190   .BYTE $00  ;;
      0200   .BYTE $00  ;EOL -koniec wiersza
      0210   .BYTE $00  ;GOTO
      0220   .BYTE $00  ;GOSUB
      0230   .BYTE $00  ;TO
      0240   .BYTE $00  ;STEP
      0250   .BYTE $00  ;THEN
      0260   .BYTE $00  ;#
      0270   .BYTE $88  ;<= |
      0280   .BYTE $88  ;<> |
      0290   .BYTE $88  ;>= |operatory
      0300   .BYTE $88  ;<  |liczbowe
      0310   .BYTE $88  ;>  |
      0320   .BYTE $88  ;=  |
      0330   .BYTE $CC  ;^
      0340   .BYTE $AA  ;*
      0350   .BYTE $99  ;+
      0360   .BYTE $99  ;-
      0370   .BYTE $AA  ;/
      0380   .BYTE $DD  ;NOT
      0390   .BYTE $55  ;OR
      0400   .BYTE $66  ;AND
      0410   .BYTE $F2  ;(
      0420   .BYTE $4E  ;)
      0430   .BYTE $F1  ;= -LET liczbowe
      0440   .BYTE $F1  ;= -LET tekstowe
      0450   .BYTE $EE  ;<= |
      0460   .BYTE $EE  ;<> |
      0470   .BYTE $EE  ;>= |operatory
      0480   .BYTE $EE  ;<  |tekstowe
      0490   .BYTE $EE  ;>  |
      0500   .BYTE $EE  ;=  |
      0510   .BYTE $DD  ;+ -znak
      0520   .BYTE $DD  ;- -znak
      0530   .BYTE $F2  ;( -wyr. tekstowe
      0540   .BYTE $F2  ;( -zm. indeksowana
      0550   .BYTE $F2  ;( -wym. zm. ind.
      0560   .BYTE $F2  ;( -wyr. funkcyjne
      0570   .BYTE $F2  ;( -wym. zm. tekst.
      0580   .BYTE $43  ;, -w indeksie
      0590   .BYTE $F2  ;STR$
      0600   .BYTE $F2  ;CHR$
      0610   .BYTE $F2  ;USR
      0620   .BYTE $F2  ;ASC
      0630   .BYTE $F2  ;VAL
      0640   .BYTE $F2  ;LEN
      0650   .BYTE $F2  ;ADR
      0660   .BYTE $F2  ;ATN
      0670   .BYTE $F2  ;COS
      0680   .BYTE $F2  ;PEEK
      0690   .BYTE $F2  ;SIN
      0700   .BYTE $F2  ;RND
      0710   .BYTE $F2  ;FRE
      0720   .BYTE $F2  ;EXP
      0730   .BYTE $F2  ;LOG
      0740   .BYTE $F2  ;CLOG
      0750   .BYTE $F2  ;SQR
      0760   .BYTE $F2  ;SGN
      0770   .BYTE $F2  ;ABS
      0780   .BYTE $F2  ;INT
      0790   .BYTE $F2  ;PADDLE
      0800   .BYTE $F2  ;STICK
      0810   .BYTE $F2  ;PTRIG
      0820   .BYTE $F2  ;STRIG
    Po rozpoznaniu operatora o priorytecie wyższym niż poprzednie, jego token jest odczytywany z bufora tokenizacji, a licznik STIX jest zwiększany. Teraz w celu wykonania operacji lub funkcji wywoływana jest procedura EXEOP. Działanie jej jest identyczne, jak wcześniej opisanej procedury EXESTM. Adres procedury wykonawczej jest jednak w tym przypadku pobierany z tabeli wektorów OPVTAB. Zmniejszenie wartości tokena o $1D jest konieczne dla pominięcia operatorów, które są integralnymi częściami instrukcji.
      0100 ;EXEcute OPerator
      0110 ;
      0120 OPVTAV = $AA6A
      0130 ;
      0140   *= $AB18
      0150 ;
      0160   SEC
      0170   SBC #$1D
      0180   ASL A
      0190   TAX
      0200   LDA OPVTAB,X
      0210   PHA
      0220   LDA OPVTAB+1,X
      0230   PHA
      0240   RTS
    Także tablica OPVTAB jest zbudowana identycznie jak STVTAB. Z podanego wyżej powodu zawiera ona jedynie wektory operacji i funkcji, których tokeny mają wartości od $1D do $54.
      0100 ;OPerator Vectors TABle
      0110 ;
      0120 XABS = $B099
      0130 XADD = $BDFA
      0140 XADR = $B007
      0150 XAND = $ACCF
      0160 XASC = $AFFD
      0170 XATN = $B118
      0180 XCHR = $B052
      0190 XCLOG = $B13D
      0200 XCOM = $AD64
      0210 XCOS = $B10F
      0220 XDIV = $AC8C
      0230 XEPAR = $AD66
      0240 XEQU = $ACC9
      0250 XEXP = $B14A
      0260 XFRE = $AFD6
      0270 XGEQ = $ACC2
      0280 XGRT = $ACB9
      0290 XINT = $B0C8
      0300 XLEN = $AFB5
      0310 XLEQ = $ACA3
      0320 XLES = $ACB2
      0330 XLOG = $B121
      0340 XMIN = $AC95
      0350 XMUL = $AC83
      0360 XNEQ = $ACAC
      0370 XNLET = $AD4A
      0380 XNOT = $ACE4
      0390 XOR =  $ACD9
      0400 XPADDL = $B00D
      0410 XPDIM = $AD6D
      0420 XPEEK = $AFCC
      0430 XPIXV = $AD71
      0440 XPLS = $AB35
      0450 XPSEX = $AE11
      0460 XPTRIG = $B015
      0470 XRND = $B076
      0480 XRPW = $B15E
      0490 XSGN = $AD04
      0500 XSIN = $B106
      0510 XSLET = $AE8E
      0520 XSQR = $B153
      0530 XSTICK = $B011
      0540 XSTR = $B034
      0550 XSTRIG = $B019
      0560 XSUB = $AC7A
      0570 XUSR = $B0A5
      0580 XVAL = $AFEB
      0590 ;
      0600   *= $AA6A
      0610 ;
      0620   .DBYTE XLEQ-1  ;<= |
      0630   .DBYTE XNEQ-1  ;<> |
      0640   .DBYTE XGEQ-1  ;>= |operatory
      0650   .DBYTE XLES-1  ;< |liczbowe
      0660   .DBYTE XGRT-1  ;> |
      0670   .DBYTE XEQU-1  ;= |
      0680   .DBYTE XRPW-1  ;^
      0690   .DBYTE XMUL-1  ;*
      0700   .DBYTE XADD-1  ;+
      0710   .DBYTE XSUB-1  ;-
      0720   .DBYTE XDIV-1  ;/
      0730   .DBYTE XNOT-1  ;NOT
      0740   .DBYTE XOR-1  ;OR
      0750   .DBYTE XAND-1  ;AND
      0760   .DBYTE XPLS-1  ;(
      0770   .DBYTE XEPAR-1 ;)
      0780   .DBYTE XNLET-1 ;= -liczbowy
      0790   .DBYTE XSLET-1 ;= -tekstowy
      0800   .DBYTE XLEQ-1  ;<= |
      0810   .DBYTE XNEQ-1  ;<> |
      0820   .DBYTE XGEQ-1  ;>= |operatory
      0830   .DBYTE XLES-1  ;< |tekstowe
      0840   .DBYTE XGRT-1  ;> |
      0850   .DBYTE XEQU-1  ;= |
      0860   .DBYTE XPLS-1  ;+ znak
      0870   .DBYTE XMIN-1  ;- znak
      0880   .DBYTE XPSEX-1 ;( -wyr. tekst.
      0890   .DBYTE XPIXV-1 ;( -zm. indeks.
      0900   .DBYTE XPDIM-1 ;( -wym. zm. ind.
      0910   .DBYTE XEPAR-1 ;( -wyr. funkc.
      0920   .DBYTE XPDIM-1 ;( -wym. zm. tekst.
      0930   .DBYTE XCOM-1  ;, -indeks
      0940   .DBYTE XSTR-1  ;STR$
      0950   .DBYTE XCHR-1  ;CHR$
      0960   .DBYTE XUSR-1  ;USR
      0970   .DBYTE XASC-1  ;ASC
      0980   .DBYTE XVAL-1  ;VAL
      0990   .DBYTE XLEN-1  ;LEN
      1000   .DBYTE XADR-1  ;ADR
      1010   .DBYTE XATN-1  ;ATN
      1020   .DBYTE XCOS-1  ;COS
      1030   .DBYTE XPEEK-1 ;PEEK
      1040   .DBYTE XSIN-1  ;SIN
      1050   .DBYTE XRND-1  ;RND
      1060   .DBYTE XFRE-1  ;FRE
      1070   .DBYTE XEXP-1  ;EXP
      1080   .DBYTE XLOG-1  ;LOG
      1090   .DBYTE XCLOG-1 ;CLOG
      1100   .DBYTE XSQR-1  ;SQR
      1110   .DBYTE XSGN-1  ;SGN
      1120   .DBYTE XABS-1  ;ABS
      1130   .DBYTE XINT-1  ;INT
      1140   .DBYTE XPADDL-1 ;PADDLE
      1150   .DBYTE XSTICK-1 ;STICK
      1160   .DBYTE XPTRIG-1 ;PTRIG
      1170   .DBYTE XSTRIG-1 ;STRIG
Zientara Wojciech: Mapa pamięci Atari XL/XE. Procedury interpretera Basica, SOETO, Warszawa, 1988.