Powrót do spisu treści

Rozdział 3

OBSŁUGA BŁĘDÓW

    Zanim przystąpimy do analizy poszczególnych instrukcji Atari Basic należy zapoznać się ze sposobem obsługi błędów. Idea głównej procedury realizującej sygnalizację i obsługę błędów interpretera jest zbliżona do zastosowanej w DOS 2.0 (zob. "Mapa pamięci Atari XL/XE. Dyskowe systemy operacyjne").
      0100 ;Errors routine
      0110 ;
      0120 CLNN = $A0
      0130 DSPFLG = $02FE
      0140 DSPLIN = $B993
      0150 ERRCOD = $B9
      0160 ERRSAV = $C3
      0170 FDEXST = $B6E0
      0180 FR0 =  $D4
      0190 GHISTM = $A9E1
      0200 POKADR = $95
      0210 PRTRET = $BD79
      0220 PUTSTM = $B66F
      0230 PUTTXT = $B567
      0240 RSTCHN = $BD5B
      0250 SAVCLN = $B7A6
      0260 STMCUR = $8A
      0270 SYNTAX = $A060
      0280 TRAPLN = $BC
      0290 ;
      0300   *= $B90A
      0310 ;
      0320 ;LOAD file ERror
      0330 LOADER INC ERRCOD
      0340 ;DeViCe Number ERror
      0350 DVCNER INC ERRCOD
      0360 ;PRogram too LonG ERror
      0370 PRLGER INC ERRCOD
      0380 ;invalid CHARacter ERror
      0390 CHARER INC ERRCOD
      0400 ;SyNTaX ERror
      0410 SNTXER INC ERRCOD
      0420 ;RETurn ERror
      0430 RETER INC ERRCOD
      0440 ;GOSub Line ERror
      0450 GOSLER INC ERRCOD
      0460 ;Line Too LonG ERror
      0470 LTLGER INC ERRCOD
      0480 ;No matching FOR ERror
      0490 NFORER INC ERRCOD
      0500 ;Line Not FounD ERror
      0510 LNFDER INC ERRCOD
      0520 ;OVerflow/UNderflow ERror
      0530 OVUNER INC ERRCOD
      0540 ;STack OVerflow ERror
      0550 STOVER INC ERRCOD
      0560 ;DIMension ERror
      0570 DIMER INC ERRCOD
      0580 ;Bad INPut ERror
      0590 BINPER INC ERRCOD
      0600 ;bad LINe Number ERror
      0610 LINNER INC ERRCOD
      0620 ;Out of DATa ERror
      0630 ODATER INC ERRCOD
      0640 ;String LENgth ERror
      0650 SLENER INC ERRCOD
      0660 ;Too Many VaRiables ERror
      0670 TMVRER INC ERRCOD
      0680 ;Bad VALue ERror
      0690 BVALER INC ERRCOD
      0700 ;INSufficient Memory ERror
      0710 INSMER INC ERRCOD
      0720 ;SUCCess
      0730 SUCC INC ERRCOD
      0740 ;
      0750 ;GET ERRor code
      0760 ;
      0770 GETERR LDA #$00
      0780   STA DSPFLG
      0790   JSR SAVCLN
      0800   LDA TRAPLN+1
      0810   BMI PRNT
      0820   STA CLNN+1
      0830   LDA TRAPLN
      0840   STA CLNN
      0850   LDA #$80
      0860   STA TRAPLN+1
      0870   LDA ERRCOD
      0880   STA ERRSAV
      0890   LDA #$00
      0900   STA ERRCOD
      0910   JMP FDEXST
      0920 PRNT JSR PRTRET
      0930   LDA #$37
      0940   JSR PUTSTM
      0950   LDA ERRCOD
      0960   STA FR0
      0970   LDA #$00
      0980   STA FR0+1
      0990   JSR DSPLIN
      1000 ;
      1010 ;Display STop MeSsaGe
      1020 ;
      1030 DSTMSG JSR GHISTM
      1040   BMI DRM
      1050   LDA # <LNMSG
      1060   STA POKADR
      1070   LDA # >LNMSG
      1080   STA POKADR+1
      1090   JSR PUTTXT
      1100   LDY #$01
      1110   LDA (STMCUR),Y
      1120   STA FR0+1
      1130   DEY
      1140   LDA (STMCUR),Y
      1150   STA FR0
      1160   JSR DSPLIN
      1170 DRM JSR PRTRET
      1180   LDA #$00
      1190   STA ERRCOD
      1200   JSR RSTCHN
      1210   JMP SYNTAX
      1220 ;
      1230   *= $B9A4
      1240 ;
      1250 LNMSG .CBYTE " AT LINE "
    Miejsce rozpoczęcia procedury jest wybierane w zależności od rodzaju błędu. Kod błędu otrzymuje odpowiednią wartość przez kolejne zwiększanie zawartości rejestru ERRCOD (ERRor CODe). Właściwa procedura rozpoczyna się od wyzerowania rejestru DSPFLG (DiSPlay FLaG), który kontroluje sposób wyświetlania znaków na ekranie. Następnie wywoływana jest procedura SAVCLN. Odczytuje ona starszy bajt numeru wiersza, a gdy jest on mniejszy od $80 (tryb programowy), przepisuje numer aktualnie wykonywanego wiersza programu do rejestru STOPLN (STOP LiNe number). W obu przypadkach SAVCLN kończy się skokiem do procedury RSTCHN.
      0100 ;SAVe Current LiNe
      0110 ;
      0120 GHISTM = $A9E1
      0130 RSTCHN = $BD5B
      0140 STMCUR = $8A
      0150 STOPLN = $BA
      0160 ;
      0170   *= $B7A6
      0180 ;
      0190   JSR GHISTM
      0200   BMI END
      0210   STA STOPLN+1
      0220   DEY
      0230   LDA (STMCUR),Y
      0240   STA STOPLN
      0250 END JMP RSTCHN
    Tu numer aktualnie używanego kanału wejścia/wyjścia jest ustawiany na zero, czyli na kanał IOCB obsługujący edytor ekranowy. Uzyskiwane jest to przez wyzerowanie rejestrów IOCHN (Input/Output CHaNnel) oraz ACHNN (Auxiliary CHaNnel Number).
      0100 ;ReSeT CHaNnel registers
      0110 ;
      0120 ACHNN = $B4
      0130 IOCHN = $B5
      0140 ;
      0150   *= $BD5B
      0160 ;
      0170   LDA #$00
      0180   STA ACHNN
      0190   STA IOCHN
      0200   RTS
    Dalszy przebieg obsługi błędu zależy od zawartości rejestru TRAPLN (TRAP LiNe number). Jeśli znajduje się tam poprawny numer wiersza (mniejszy od $8000), to jest on przepisywany do rejestru CLNN (Current LiNe Number), a do starszego bajtu TRAPLN wpisywana jest wartość $80. Następnie kod błędu z ERRCOD jest przenoszony do ERRSAV (ERRor code SAVe register), a ERRCOD jest zerowany. Po wykonaniu tych operacji następuje skok do procedury FDEXST (wewnątrz XGOSUB) i realizacja programu jest kontynuowana.

    Jeśli rejestr TRAPLN nie zawiera poprawnego numeru wiersza, to najpierw wyświetlany jest znak końca wiersza (przy pomocy procedury PRTRET będącej częścią PRTPRM). Teraz w akumulatorze umieszczany jest kod tokena błędu ($37) i wywoływana jest procedura PUTSTM. Odszukuje ona, korzystając z pomocniczych procedur FNDPEL i ADDPAD, adres początkowy słowa kluczowego instrukcji w tabeli nazw STNAME. W tym przypadku jest to adres napisu "ERROR-". Adres ten jest zapisywany w rejestrze POKADR i następuje bezpośrednie przejście do procedury PTMSG.
      0100 ;PUT STateMent name
      0110 ;
      0120 AUXBR = $AF
      0130 FNDPEL = $B53E
      0140 PTMSG2 = $B586
      0150 STNAME = $A49F
      0160 ;
      0170   *= $B66F
      0180 ;
      0190   STA AUXBR
      0200   LDX #$02
      0210   LDA # >STNAME
      0220   LDY # <STNAME
      0230   JSR FNDPEL
      0240   JMP PTMSG2
    Procedura FNDPEL odszukuje nazwę w odpowiedniej tablicy, której adres przekazany został w akumulatorze i rejestrze Y. Korzysta przy tym z zasady, że każda nazwa (instrukcji, operatora, funkcji i zmiennej) kończy się znakiem, którego najstarszy bit jest ustawiony. Zwiększanie zawartości rejestru POKADR jest wykonywane przez ADDPAD.

      0100 ;FiND Program ELement
      0110 ;
      0120 ADDPAD = $B557
      0130 AUXBR = $AF
      0140 POKADR = $95
      0150 SETPAD = $B562
      0160 STPTR = $AA
      0170 ;
      0180   *= $B53E
      0190 ;
      0200   STX STPTR
      0210   JSR SETPAD
      0220 ELP LDY STPTR
      0230   DEC AUXBR
      0240   BMI ADDPAD
      0250 ILP LDA (POKADR),Y
      0260   BMI NXT
      0270   INY
      0280   BNE ILP
      0290 NXT INY
      0300   JSR ADDPAD
      0310   JMP ELP

      0100 POKADR = $95
      0110 ;
      0120   *= $B557
      0130 ;
      0140 ;ADDition Poke ADdress
      0150 ;
      0160 ADDPAD CLC
      0170   TYA
      0180   ADC POKADR
      0190   STA POKADR
      0200   TAY
      0210   LDA POKADR+1
      0220   ADC #$00
      0230 ;
      0240 ;SET Poke ADdress
      0250 ;
      0260 SETPAD STA POKADR+1
      0270   STY POKADR
      0280   RTS
    Wyświetlenie odnalezionej nazwy jest wykonywane przez procedurę PTMSG. Przy jej wywołaniu od etykiety PTMSG1 przed nazwą wyświetlana jest jeszcze spacja ($20). Niezależnie od miejsca wywołania po wyświetlonej nazwie również umieszczana jest spacja. Sama nazwa jest wyświetlana poprzez procedurę PUTTXT.
      0100 ;PuT MeSsaGe
      0110 ;
      0120 PRPCHN = $BA99
      0130 PUTTXT = $B567
      0140 ;
      0150   *= $B581
      0160 ;
      0170 PTMSG1 LDA #$20
      0180   JSR PRPCHN
      0190 PTMSG2 JSR PUTTXT
      0200   LDA #$20
      0210   JMP PRPCHN
    Korzystając z zawartego w rejestrze POKADR adresu procedura PUTTXT wyświetla napis znak po znaku, aż do napotkania RETURN lub znaku z ustawionym najstarszym bitem. Wykorzystywana przy tym procedura PRPCHN jest opisana w rozdziale 6.4.
      0100 ;PUT TeXT
      0110 ;
      0120 AUXBR = $AF
      0130 POKADR = $95
      0140 PRPCHN = $BA99
      0150 ;
      0160   *= $B567
      0170 ;
      0180   LDY #$FF
      0190   STY AUXBR
      0200 LOOP INC AUXBR
      0210   LDY AUXBR
      0220   LDA (POKADR),Y
      0230   PHA
      0240   CMP #$9B
      0250   BEQ PUT
      0260   AND #$7F
      0270   BEQ NXT
      0280 PUT JSR PRPCHN
      0290 NXT PLA
      0300   BPL LOOP
      0310   RTS
    Po wyświetleniu napisu "ERROR-" do rejestru FR0 przepisywany jest kod błędu z ERRCOD i wywoływana jest procedura DSPLIN. Dokonuje ona zamiany dwubajtowej liczby całkowitej na ciąg znaków ASCII (przy pomocy IFP i FASC), a adres tego ciągu umieszcza w rejestrze POKADR. Następnie wykonywany jest skok do procedury PUTTXT, dzięki czemu kod błędu jest wyświetlany na ekranie.
      0100 ;DiSPlay LINe number
      0110 ;
      0120 FASC = $D8E6
      0130 IFP =  $D9AA
      0140 INBUFP = $F3
      0150 POKADR = $95
      0160 PUTTXT = $B567
      0170 ;
      0180   *= $B993
      0190 ;
      0200   JSR IFP
      0210   JSR FASC
      0220   LDA INBUFP
      0230   STA POKADR
      0240   LDA INBUFP+1
      0250   STA POKADR+1
      0260   JMP PUTTXT
    Jeżeli błąd wystąpił podczas wykonywania wiersza w trybie programowym (numer wiersza mniejszy od $8000), to przez wywołanie PUTTXT wyświetlany jest napis "AT LINE". Następnie po przepisaniu do FR0 numeru aktualnego wiersza procedura DSPLIN wyświetla ten numer na ekranie.

    Niezależnie od trybu pracy ostatnim wyświetlanym znakiem jest koniec wiersza (RETURN). Obsługa błędu kończy się wyzerowaniem rejestru ERRCOD i ponownym wywołaniem RSTCHN. Po wykonaniu wszystkich opisanych operacji interpreter przechodzi do procedury SYNTAX i oczekuje na polecenia od użytkownika.
Zientara Wojciech: Mapa pamięci Atari XL/XE. Procedury interpretera Basica, SOETO, Warszawa, 1988.