Powrót do spisu treści

Rozdział 5

PROCEDURY OPERATORÓW I FUNKCJI

    Opisana w poprzednim rozdziale instrukcja przypisania wykorzystuje wiele różnorodnych operatorów i funkcji. Sposób wywołania wszystkich procedur wykonawczych operatorów i funkcji jest jednakowy (zob. opis procedury EXEOP). Elementy składowe instrukcji przypisania można podzielić na sześć podstawowych grup: operatory arytmetyczne, operatory logiczne, operatory relacji, operatory przypisania, nawiasy oraz funkcje. Są one kolejno opisane w tym rozdziale.

5.1. Operatory arytmetyczne

    Do operatorów arytmetycznych zaliczamy operatory dodawania (+), odejmowania (-), mnożenia (*), dzielenia (/) i potęgowania (^) oraz znaki plus (+) i minus (-). Najprostszym operatorem jest znak plus. Nie zmienia on nic w wartości liczby i cała procedura wykonawcza ogranicza się do rozkazu RTS. Znajduje się on w procedurze RSTPTR, która została opisana w poprzednim rozdziale (str. 64).

    Wykonanie operatora znaku minus (-), który zmienia znak liczby, jest realizowane przez procedurę XMIN. Liczba do operacji jest pobierana z bufora tokenizacji przez procedurę GETVAR. Następnie zmieniana jest wartość najstarszego bitu w pierwszym bajcie liczby FP, co powoduje zmianę znaku tej liczby. XMIN kończy się skokiem do procedury PUTVAR, która zapisuje wynik ponownie do bufora tokenizacji.
      0100 ;eXecute MINus sign
      0110 ;
      0120 FR0 =  $D4
      0130 GETVAR = $ABE9
      0140 PUTVAR = $ABB2
      0150 ;
      0160   *= $AC95
      0170 ;
      0180   JSR GETVAR
      0190   LDA FR0
      0200   BEQ EXIT
      0210   EOR #$80
      0220   STA FR0
      0230 EXIT JMP PUTVAR
    Działanie procedury GETVAR jest odwrotne do PUTVAR. Wartość odczytana z licznika STPTR i zmniejszona o jeden wskazuje - po pomnożeniu przez osiem - ostatni bajt ostatniej liczby w buforze. Według tej wartości osiem bajtów liczby jest przepisywane z bufora do rejestrów VART, VARN i FR0.
      0100 ;GET VARiable
      0110 ;
      0120 LOMEM = $80
      0130 STPTR = $AA
      0140 VART = $D2
      0150 ;
      0160   *= $ABE9
      0170 ;
      0180   LDA STPTR
      0190   DEC STPTR
      0200   ASL A
      0210   ASL A
      0220   ASL A
      0230   TAY
      0240   DEY
      0250   LDX #$07
      0260 LOOP LDA (LOMEM),Y
      0270   STA VART,X
      0280   DEY
      0290   DEX
      0300   BPL LOOP
      0310   RTS

5.1.1. Dodawanie

    Operacja dodawania (+) jest realizowana przez procedurę XADD. Składa się ona jedynie z trzech wywołań innych procedur. GETVRS pobiera z bufora dwie liczby, BADD wykonuje ich dodawanie, a PUTVAR umieszcza rezultat ponownie w buforze.
      0100 ;eXecute ADDition
      0110 ;
      0120 BADD = $AD26
      0130 GETVRS = $ABFD
      0140 PUTVAR = $ABB2
      0150 ;
      0160   *= $BDFA
      0170 ;
      0180   JSR GETVRS
      0190   JSR BADD
      0200   JMP PUTVAR
    Procedura GETVRS służy do odczytania dwóch liczb dla operacji arytmetycznej i jest złożeniem dwóch procedur GETVAR. Pierwsze wywołanie GETVAR pobiera jedną liczbę z bufora tokenizacji i umieszcza ją w rejestrze FR0. Liczba ta jest przepisywana przez procedurę FMOV01 (wchodzi ona w skład pakietu zmiennoprzecinkowego) do rejestru FR1. Kończący procedurę GETVRS skok do GETVAR powoduje pobranie drugiej liczby do rejestru FR0.
      0100 ;GET VaRiableS
      0110 ;
      0120 FMOV01 = $DDB6
      0130 GETVAR = $ABE9
      0140 ;
      0150   *= $ABFD
      0160 ;
      0170   JSR GETVAR
      0180   JSR FMOV01
      0190   JMP GETVAR
    Zadaniem procedury BADD jest jedynie wywołanie procedury zmiennoprzecinkowej FADD. Użycie BADD zamiast bezpośredniego wywołania FADD ma na celu umożliwienie poprawnej sygnalizacji błędu powstałego podczas dodawania. Podobne jest znaczenie procedur BSUB, BMUL i BDIV. Zakończenie operacji zmiennoprzecinkowej z ustawionym bitem Carry oznacza wystąpienie błędu. W takich przypadkach wykonywany jest skok do procedury OVUNER (OVerflow/UNderflow ERror).
      0100 FADD = $DA66
      0110 FDIV = $DB28
      0120 FMUL = $DADB
      0130 FSUB = $DA60
      0140 OVUNER = $B91E
      0150 ;
      0160   *= $AD26
      0170 ;
      0180 ;Basic ADDition
      0190 ;
      0200 BADD JSR FADD
      0210   BCS ERR
      0220   RTS
      0230 ;
      0240 ;Basic SUBtraction
      0250 ;
      0260 BSUB JSR FSUB
      0270   BCS ERR
      0280   RTS
      0290 ;
      0300 ;Basic MULtiplication
      0310 ;
      0320 BMUL JSR FMUL
      0330   BCS ERR
      0340   RTS
      0350 ;
      0360 ;Basic DIVision
      0370 ;
      0380 BDIV JSR FDIV
      0390   BCS ERR
      0400   RTS
      0410 ERR JSR OVUNER

5.1.2. Odejmowanie

    Operacja odejmowania (-) jest realizowana identycznie, jak dodawania. Po odczytaniu dwóch liczb przez GETVRS odejmowanie jest wykonywane przez BSUB (zob. wyżej). Uzyskany wynik jest zapisywany w buforze tokenizacji przez procedurę PUTVAR.
      0100 ;eXecute SUBtraction
      0110 ;
      0120 BSUB = $AD2C
      0130 GETVRS = $ABFD
      0140 PUTVAR = $ABB2
      0150 ;
      0160   *= $AC7A
      0170 ;
      0180   JSR GETVRS
      0190   JSR BSUB
      0200   JMP PUTVAR

5.1.3. Mnożenie

    Także przebieg operacji mnożenia (*) jest analogiczny do przebiegu poprzednio opisanych operacji. W celu realizacji obliczenia jest tu wywoływana procedura BMUL.
      0100 ;eXecute MULtiplication
      0110 ;
      0120 BMUL = $AD32
      0130 GETVRS = $ABFD
      0140 PUTVAR = $ABB2
      0150 ;
      0160   *= $AC83
      0170 ;
      0180   JSR GETVRS
      0190   JSR BMUL
      0200   JMP PUTVAR

5.1.4. Dzielenie

    Ostatnią z prostych operacji arytmetycznych jest dzielenie (/) wykonywane przez procedurę XDIV. Jedyną różnicą w stosunku do poprzednio opisanych procedur wykonawczych jest zastosowanie do realizacji obliczenia procedury BDIV.
      0100 ;eXecute DIVision
      0110 ;
      0120 BDIV = $AD38
      0130 GETVRS = $ABFD
      0140 PUTVAR = $ABB2
      0150 ;
      0160   *= $AC8C
      0170 ;
      0180   JSR GETVRS
      0190   JSR BDIV
      0200   JMP PUTVAR

5.1.5. Potęgowanie

    Znacznie bardziej skomplikowanym działaniem jest podnoszenie do potęgi (oznaczone operatorem ^). Jest ono wykonywane przez procedurę XRPW. Na jej początku sprawdzane są wartości liczb. Gdy wykładnik jest równy zero, to przez skok do procedury ONEP (wewnątrz XLEQ - zob. rozdział 5.3.1) wynik jest ustalany na jeden. Jeśli liczba potęgowana jest równa zero, to dla ujemnej wartości wykładnika sygnalizowana jest niepoprawna wartość (skok do procedury VALER w XSQR - zob. rozdział 5.2.4), zaś dla pozostałych wykładników wynikiem jest zero (następuje bezpośredni skok do procedury PUTVAR).
      0100 BMUL = $AD32
      0110 CONVFN = $BA76
      0120 EXP10 = $DDCC
      0130 FR0 =  $D4
      0140 FR1 =  $E0
      0150 GETVRS = $ABFD
      0160 LOG10 = $DED1
      0170 ONEP = $ACF0
      0180 OVUNER = $B91E
      0190 PUTVAR = $ABB2
      0200 VALER = $B15B
      0210 ZTEMP2 = $F7
      0220 ;
      0230   *= $B15E
      0240 ;
      0250 ;eXecute Raise to PoWer function
      0260 ;
      0270 XRPW JSR GETVRS
      0280   LDA FR1
      0290   BEQ ONE
      0300   ROL A
      0310   LDY FR0
      0320   BNE EXE
      0330   BCS VALER
      0340 ;
      0350 ;PUT RESult
      0360 ;
      0370 PUTRES JMP PUTVAR
      0380 ONE JMP ONEP
      0390 EXE LDX #FR0
      0400   JSR CONVFN
      0410   ROR A
      0420   PHA
      0430   LDX #FR1
      0440   JSR CONVFN
      0450   TYA
      0460   BPL POS
      0470   AND #$7F
      0480   STA FR0
      0490   BCS GOOD
      0500   PLA
      0510   BCC VALER
      0520 GOOD LDA FR1
      0530   BPL BPS
      0540   CLC
      0550 BPS PHP
      0560   LDX ZTEMP2
      0570   CPX #$05
      0580   BCS PLS
      0590   LDA FR1+1,X
      0600   ROR A
      0610   BCC PLS
      0620   LDA #$80
      0630   BNE MIN
      0640 POS LDA FR1
      0650   BPL SST
      0660   CLC
      0670 SST PHP
      0680 PLS LDA #$00
      0690 MIN PHA
      0700   LDX #$05
      0710 LP1 LDA FR1,X
      0720   PHA
      0730   DEX
      0740   BPL LP1
      0750   JSR LOG10
      0760   LDX #$00
      0770   LDY #$05
      0780 LP2 PLA
      0790   STA FR1,X
      0800   INX
      0810   DEY
      0820   BPL LP2
      0830   JSR BMUL
      0840   JSR EXP10
      0850   BCS ERR
      0860   PLA
      0870   ORA FR0
      0880   STA FR0
      0890   PLP
      0900   PLA
      0910   BPL PUTRES
      0920   BCC PUTRES
      0930   LDX #FR0
      0940   JSR CONVFN
      0950   BCS PUTRES
      0960   LDA FR0
      0970   SEC
      0980   AND #$7F
      0990   SBC #$3F
      1000   CMP #$06
      1010   BCS PUT
      1020   TAX
      1030   TAY
      1040   SED
      1050   SEC
      1060 LP3 LDA FR0,X
      1070   ADC #$00
      1080   STA FR0,X
      1090   DEX
      1100   BNE LP3
      1110   CLD
      1120   BCC NXT
      1130   INC FR0
      1140   INC FR0+1
      1150 NXT INY
      1160   CPY #$06
      1170   BCS PUT
      1180   STX FR0,Y
      1190   BCC NXT
      1200 PUT JMP PUTVAR
      1210 ERR JSR OVUNER
    Dla wszystkich pozostałych wartości liczby potęgowanej i wykładnika przeprowadzane jest obliczenie. Przed jego opisaniem trzeba jednak wyjaśnić działanie pomocniczej procedury CONVFN. Wymaga ona jako danej wejściowej adresu rejestru FRn w rejestrze X. Jeżeli wskazany rejestr zawiera liczbę ujemną, to procedura CONVFN jest przerywana ze skasowanym bitem Carry. Dla liczb dodatnich ich wykładnik jest umieszczany w rejestrze ZTEMP2 (Zeropage TEMPorary register), a do akumulatora są odczytywane dwie pierwsze cyfry różne od zera stojące poniżej pozycji setek. Na przykład dla liczby 1234 będzię to 34. Jeśli nie ma takich cyfr, to bit Carry jest ustawiany.
      0100 ;CONVert Floating Number
      0110 ;
      0120 ZTEMP1 = $F5
      0130 ZTEMP2 = $F7
      0140 ;
      0150   *= $BA76
      0160 ;
      0170   SEC
      0180   LDA $00,X
      0190   AND #$7F
      0200   SBC #$40
      0210   BCC END
      0220   STA ZTEMP1
      0230   STA ZTEMP2
      0240   TXA
      0250   ADC ZTEMP1
      0260   INX
      0270   INX
      0280   INX
      0290   INX
      0300   INX
      0310   INX
      0320   STX ZTEMP1
      0330   TAX
      0340 LOOP INX
      0350   CPX ZTEMP1
      0360   BCS END
      0370   LDA $00,X
      0380   BEQ LOOP
      0390 END RTS
    Procedura CONVFN jest najpierw wywoływana dla liczby potęgowanej, a zawartość akumulatora podzielona przez dwa jest zapisywana na stosie. Przy drugim wywołaniu CONVFN sprawdzany jest wykładnik potęgi. Teraz jest wyznaczany znak wyniku, przy czym sposób obliczenia zależy od znaku potęgowanej liczby. Następnie (w liniach 700-850 na wydruku) przeprowadzane jest właściwe obliczenie potęgi według wzoru:
           A^B=10^(log10A*B)
    W tym miejscu procedura XRPW kończy się dla następujących przypadków: ujemny wykładnik, ujemna liczba potęgowana lub brak cyfry różnej od zera poniżej pozycji setek dla dodatniej liczby potęgowanej. Obliczenia są kontynuowane tylko dla cyfr znaczących mniejszych od setek, jeśli liczba potęgowana jest mniejsza od 10,000,000,000 (1005).

5.2. Funkcje

    Ważnym elementem interpretera są procedury obliczania różnorodnych funkcji. Ich wykorzystanie przy pisaniu własnych programów w języku maszynowym pozwala zaoszczędzić dużo pracy. Programując zaś w Basicu trzeba znać ograniczenia tych procedur, aby uniknąć błędów powodowanych przez niepoprawne wartości lub zbyt przybliżone wyniki. Atari Basic posiada 24 funkcje, których opis znajduje się poniżej, poza funkcją SGN opisaną razem z operatorami relacji.

5.2.1. Funkcja ABS

    Funkcja ABS zwraca moduł czyli wartość bezwzględną podanej liczby. Dla uzyskania takiego efektu wystarczy skasowanie najstarszego bitu w pierwszym bajcie liczby. Czynność ta jest wykonywana przez procedurę XABS. Liczba poddawana tej operacji jest pobierana z bufora przez procedurę GETVAR, a ponownie zapisywana przez PUTVAR.
      0100 ;eXecute ABS function
      0110 ;
      0120 FR0 =  $D4
      0130 GETVAR = $ABE9
      0140 PUTVAR = $ABB2
      0150 ;
      0160   *= $B099
      0170 ;
      0180   JSR GETVAR
      0190   LDA FR0
      0200   AND #$7F
      0210   STA FR0
      0220   JMP PUTVAR

5.2.2. Funkcja RND

    Funkcja RND zwraca wartość losową z przedziału <0,1) czyli liczbę o wartości większej lub równej zero i mniejszej od jeden. Realizowana jest ona przez procedurę XRND. Najpierw stała RNDC o wartości 65536 jest przepisywana do rejestru FR1. Znajdujące się tu wywołanie procedury GETVAR jest konieczne dla usunięcia z bufora argumentu funkcji, który nie ma żadnego znaczenia. Następnie dwa przypadkowe bajty z rejestru sprzętowego RANDOM są umieszczane w rejestrze FR0 i zamieniane na liczbę zmiennoprzecinkową z zakresu od 0 do 65535. Liczba ta jest dzielona przy pomocy procedury BDIV przez stałą 65536. Na końcu uzyskany wynik jest przepisywany do bufora przez procedurę PUTVAR.
      0100 ;eXecute RND function
      0110 ;
      0120 BDIV = $AD38
      0130 FLD1R = $DD98
      0140 FR0 =  $D4
      0150 GETVAR = $ABE9
      0160 IFP =  $D9AA
      0170 PUTVAR = $ABB2
      0180 RANDOM = $D20A
      0190 ;
      0200   *= $B076
      0210 ;
      0220   LDX # <RNDC
      0230   LDY # >RNDC
      0240   JSR FLD1R
      0250   JSR GETVAR
      0260   LDY RANDOM
      0270   STY FR0
      0280   LDY RANDOM
      0290   STY FR0+1
      0300   JSR IFP
      0310   JSR BDIV
      0320   JMP PUTVAR
      0330 ;
      0340 ;RaNDom Constant
      0350 ;
      0360 RNDC .BYTE $42,$06,$55
      0370   .BYTE $36,$00,$00
    Trzeba zwrócić uwagę na to, że argument funkcji RND nie ma żadnego znaczenia pomimo, iż jest umieszczany w rejestrze FR0. Procedura IFP zamienia na liczbę zmiennoprzecinkową tylko dwa pierwsze bajty tego rejestru, a więc tylko te, które zostały odczytane z RANDOM.

5.2.3. Funkcja INT

    Funkcja INT zwraca część całkowitą podanego argumentu, przy czym liczba jest zawsze zaokrąglana do mniejszej wartości. Oznacza to, że INT(5.5)=5, lecz INT(-5.5)=-6! Procedura realizacyjna tej operacji - XINT - jest bardzo zbliżona do procedur operacji arytmetycznych. Składa się ona z wywołań trzech procedur: odczytu liczby (GETVAR), wykonania obliczenia (BINT) i zapisu wyniku (PUTVAR).
      0100 ;eXecute INT function
      0110 ;
      0120 BINT = $B0D2
      0130 GETVAR = $ABE9
      0140 PUTVAR = $ABB2
      0150 ;
      0160   *= $B0C8
      0170 ;
      0180   JSR GETVAR
      0190   JSR BINT
      0200   JMP PUTVAR
    Zasadnicze obliczenia w funkcji INT są wykonywane przez procedurę BINT. Rozpoczyna się ona od obliczenia pozycji przecinka w liczbie poddawanej przekształceniu. Następnie wszystkie cyfry po przecinku są zerowane, przy czym ich dotychczasowe wartości są sumowane w akumulatorze. Jeżeli liczba była dodatnia (FR0 mniejsze od $80) lub całkowita ujemna (akumulator równy zero), to BINT jest opuszczana przez skok do procedury normalizującej format - NFR0. Niecałkowita wartość liczby ujemnej wymaga jeszcze odjęcia jedności od wyniku (dokładnie jest to dodanie -1). Po tej operacji normalizacja formatu nie jest już potrzebna.
      0100 ;Basic INTeger routine
      0110 ;
      0120 BADD = $AD26
      0130 FR0 =  $D4
      0140 FR1 =  $E0
      0150 NFR0 = $DC00
      0160 ZFR0 = $DA44
      0170 ;
      0180   *= $B0D1
      0190 ;
      0200   LDA FR0
      0210   AND #$7F
      0220   SEC
      0230   SBC #$3F
      0240   BPL EXE
      0250   LDA #$00
      0260 EXE TAX
      0270   LDA #$00
      0280   TAY
      0290 LOOP CPX #$05
      0300   BCS ADD
      0310   ORA FR0+1,X
      0320   STY FR0+1,X
      0330   INX
      0340   BNE LOOP
      0350 ADD LDX FR0
      0360   BPL NRM
      0370   TAX
      0380   BEQ NRM
      0390   LDX #FR1
      0400   JSR ZFR0+2
      0410   LDA #$C0
      0420   STA FR1
      0430   LDA #$01
      0440   STA FR1+1
      0450   JSR BADD
      0460   RTS
      0470 NRM JMP NFR0

5.2.4. Funkcja SQR

    Funkcja SQR zwraca wartość pierwiastka kwadratowego podnego argumentu. Także tutaj zastosowano wywołanie zasadniczej procedury wykonawczej SQR po odczytaniu liczby przez GETVAR. Natomiast poprawność wyniku jest rozpoznawana w procedurze XSQR przez sprawdzenie bitu Carry. Błąd jest sygnalizowany przez BVALER (Bad VALue ERror), zaś sukces powoduje skok do PUTRES (znajduje się tam tylko rozkaz skoku JMP PUTVAR). Obie użyte tu etykiety - RESULT i VALER - są wykorzystywane przez procedury innych funkcji, co pozwala na zastąpienie rozkazów skoków bezwzględnych (JMP i JSR) rozkazami skoków względnych (B..). Każda taka zamiana daje jeden bajt oszczędności.
      0100 ;eXecute SQR function
      0110 ;
      0120 BVALER = $B92E
      0130 GETVAR = $ABE9
      0140 PUTRES = $B16C
      0150 SQR =  $BF43
      0160 ;
      0170   *= $B153
      0180 ;
      0190 XSQR JSR GETVAR
      0200   JSR SQR
      0210 ;
      0220 ;RESULT
      0230 ;
      0240 RESULT BCC PUTRES
      0250 ;
      0260 ;VALue ERror
      0270 ;
      0280 VALER JSR BVALER
    Ze względu na znaczny stopień skomplikowania procedury SQR jej opis zostanie pominięty, a dociekliwi Czytelnicy mogą dokonać analizy samodzielnie. Należy jednak zauważyć, że poza wykorzystywaniem standardowych procedur obliczeń zmiennoprzecinkowych (FADD, FSUB, FMUL i FDIV) oraz przemieszczeń liczb FP (FLD.., FST.. i FMOV..) są tu jeszcze używane dwie tablice: TLOG i SQRC. Pierwsza z nich zawiera współczynniki logarytmowania i znajduje się w pakiecie FP.
      0100 DIGRT = $F1
      0110 ESIGN = $EF
      0120 FADD = $DA66
      0130 FDIV = $DB28
      0140 FLD0R = $DD89
      0150 FLD1R = $DD98
      0160 FMOV01 = $DDB6
      0170 FMUL = $DADB
      0180 FPSCR = $05E6
      0190 FPSCR1 = $05EC
      0200 FR0 =  $D4
      0210 FR1 =  $E0
      0220 FST0R = $DDA7
      0230 FSUB = $DA60
      0240 SQRC = $BAF1
      0250 TLOG = $DF66
      0260 ;
      0270   *= $BF41
      0280 ;
      0290 ERR SEC
      0300   RTS
      0310 ;
      0320 ;SQuare Root routine
      0330 ;
      0340 SQR LDA #$00
      0350   STA DIGRT
      0360   LDA FR0
      0370   BMI ERR
      0380   CMP #$3F
      0390   BEQ LBL1
      0400   CLC
      0410   ADC #$01
      0420   STA DIGRT
      0430   STA FR1
      0440   LDA #$01
      0450   STA FR1+1
      0460   LDX #$04
      0470   LDA #$00
      0480 NXT1 STA FR1+2,X
      0490   DEX
      0500   BPL NXT1
      0510   JSR FDIV
      0520 LBL1 LDA #$06
      0530   STA ESIGN
      0540   LDX # <FPSCR
      0550   LDY # >FPSCR
      0560   JSR FST0R
      0570   JSR FMOV01
      0580   LDX # <SQRC
      0590   LDY # >SQRC
      0600   JSR FLD0R
      0610   JSR FSUB
      0620   LDX # <FPSCR
      0630   LDY # >FPSCR
      0640   JSR FLD1R
      0650   JSR FMUL
      0660 LOOP LDX # <FPSCR1
      0670   LDY # >FPSCR1
      0680   JSR FST0R
      0690   JSR FMOV01
      0700   LDX # <FPSCR
      0710   LDY # >FPSCR
      0720   JSR FLD0R
      0730   JSR FDIV
      0740   LDX # <FPSCR1
      0750   LDY # >FPSCR1
      0760   JSR FLD1R
      0770   JSR FSUB
      0780   LDX # <TLOG+6
      0790   LDY # >TLOG+6
      0800   JSR FLD1R
      0810   JSR FMUL
      0820   LDA FR0
      0830   BEQ LBL2
      0840   LDX # <FPSCR1
      0850   LDY # >FPSCR1
      0860   JSR FLD1R
      0870   JSR FADD
      0880   DEC ESIGN
      0890   BPL LOOP
      0900 LBL2 LDX # <FPSCR1
      0910   LDY # >FPSCR1
      0920   JSR FLD0R
      0930   LDA DIGRT
      0940   BEQ END
      0950   SEC
      0960   SBC #$40
      0970   CLC
      0980   ROR A
      0990   CLC
      1000   ADC #$40
      1010   AND #$7F
      1020   STA FR1
      1030   LDA DIGRT
      1040   ROR A
      1050   LDA #$01
      1060   BCC LBL3
      1070   LDA #$10
      1080 LBL3 STA FR1+1
      1090   LDX #$04
      1100   LDA #$00
      1110 NXT2 STA FR1+2,X
      1120   DEX
      1130   BPL NXT2
      1140   JSR FMUL
      1150 END RTS
    Druga tablica, umieszczona w interpreterze Atari Basic zawiera stałą o wartości 2 (2*1000). Stała ta jest wykorzystywana jako wartość stopnia pierwiastkowania.
      0100 ;SQuare Root Constant
      0110 ;
      0120   *= $BAF1
      0130 ;
      0140   .BYTE $40,$02
      0150   .BYTE $00,$00
      0160   .BYTE $00,$00
    Konieczna jest tu jeszcze jedna dygresja. Uważny Czytelnik powinien zauważyć niezgodność adresu procedury SQR z podanym w pierwszej części "Mapy" ("Podstawowe procedury systemu operacyjnego"). Prawdziwy jest oczywiście adres podany tu, choć we wszystkich dostępnych źródłach jest inaczej. Podawany tam bowiem adres procedury SQR jest adresem w interpreterze Basic Revision B!, a więc w poprzedniej wersji. Uwaga ta dotyczy także pozostałych procedur zmiennoprzecinkowych: SIN, COS i ATAN.

5.2.5. Funkcja EXP

    Funkcja EXP zwraca wartość podniesienia liczby e (2.71828183) do potęgi podanej jako argument. Do realizacji tej funkcji wykorzystywana jest przez procedurę XEXP standardowa procedura pakietu FP - EXP. Przedtem jednak argument funkcji jest pobierany z bufora przez wywołanie GETVAR. Uzyskany wynik jest natomiast przesyłany do procedury RESULT, gdzie dokonywana jest ocena jego poprawności i zapisanie do bufora.
      0100 ;eXecute EXP function
      0110 ;
      0120 EXP =  $DDC0
      0130 GETVAR = $ABE9
      0140 RESULT = $B159
      0150 ;
      0160   *= $B14A
      0170 ;
      0180   JSR GETVAR
      0190   JSR EXP
      0200   JMP RESULT

5.2.6. Funkcje LOG i CLOG

    Dla podanego argumentu funkcja LOG zwraca wartość logarytmu naturalnego (przy podstawie e), a funkcja CLOG - logarytmu dziesiętnego (przy podstawie 10). Wykonanie tych funkcji jest przeprowadzane przez procedury XLOG i XCLOG. Są one niemal identyczne, a różni je tylko wywoływana procedura pakietu FP: dla XLOG jest to LOG, zaś dla XCLOG - LOG10. Najpierw liczba do logarytmowania jest odczytywana z bufora przez GETVAR i gdy jest równa zero, to niepoprawna wartość jest sygnalizowana przez skok do VALER. W przeciwnym przypadku wywoływana jest odpowiednia procedura zmiennoprzecinkowa. Od tego miejsca przebieg obu procedur (XLOG i XCLOG) jest wspólny.
      0100 ;eXecute LOG function
      0110 ;
      0120 FR0 =  $D4
      0130 GETVAR = $ABE9
      0140 LOG =  $DECD
      0150 LOG10 = $DED1
      0160 PUTRES = $B16C
      0170 VALER = $B15B
      0180 ;
      0190   *= $B121
      0200 ;
      0210 XLOG JSR GETVAR
      0220   LDA FR0
      0230   BEQ VALER
      0240   JSR LOG
      0250 ;
      0260 ;STore LOGarithm
      0270 ;
      0280 STLOG BCS VALER
      0290   LDA FR0
      0300   EOR #$3B
      0310   BNE PUTRES
      0320   LDA FR0+1
      0330   AND #$F8
      0340   BNE PUTRES
      0350   STA FR0
      0360   BEQ PUTRES
      0370 ;
      0380 ;eXecute CLOG function
      0390 ;
      0400 XCLOG JSR GETVAR
      0410   LDA FR0
      0420   BEQ VALER
      0430   JSR LOG10
      0440   JMP STLOG
    Przede wszystkim ustawiony bit Carry powoduje sygnalizację błędu przez skok do VALER. Następnie uzyskany rezultat jest przetwarzany do poprawnej postaci i procedura jest opuszczana skokiem do PUTRES.

5.2.7. Funkcja SIN

    Funkcja SIN zwraca wartość sinusa podanego argumentu. Procedura wykonawcza tej funkcji - XSIN - ma standardową strukturę: odczyt argumentu (GETVAR), wykonanie obliczenia (SIN) oraz sprawdzenie i zapisanie wyniku (RESULT).
      0100 ;eXecute SIN function
      0110 ;
      0120 GETVAR = $ABE9
      0130 RESULT = $B159
      0140 SIN =  $BE05
      0150 ;
      0160   *= $B106
      0170 ;
      0180   JSR GETVAR
      0190   JSR SIN
      0200   JMP RESULT
    Zasadnicza procedura obliczeniowa jest wspólna dla obu funkcji trygonometrycznych (SIN i COS). Różna jest tylko wartość początkowa w tej procedurze. Do rejestru FCHRFLG (First CHaRacter FLaG) jest wpisywana wartość $01 dla cosinusa, $02 dla sinusa liczby ujemnej i $04 dla sinusa liczby dodatniej. Szczegółowy opis tej procedury zostanie pominięty. Trzeba jednak zwrócić uwagę na dwie tablice wykorzystywane przez nią. Tablica TRIGC zawiera wartość 1.
      0100 ;TRIGonometric's Constant
      0110 ;
      0120   *= $BECF
      0130 ;
      0140   .BYTE $40,$01,$00
      0150   .BYTE $00,$00,$00

      0100 DIGRT = $F1
      0110 FCHRFLG = $F0
      0120 FDIV = $DB28
      0130 FLD0R = $DD89
      0140 FLD1R = $DD98
      0150 FMOV01 = $DDB6
      0160 FMUL = $DADB
      0170 FPSCR = $05E6
      0180 FR0 =  $D4
      0190 FR1 =  $E0
      0200 FST0R = $DDA7
      0210 FSUB = $DA60
      0220 PLYEVL = $DD40
      0230 RADFLG = $FB
      0240 TRIGC = $BECF
      0250 TSCC = $BE9F
      0260 ;
      0270   *= $BE03
      0280 ;
      0290 ERR SEC
      0300   RTS
      0310 ;
      0320 ;SINus routine
      0330 ;
      0340 SIN LDA #$04
      0350   BIT FR0
      0360   BPL EXE
      0370   LDA #$02
      0380   BNE EXE
      0390 ;
      0400 ;COSinus routine
      0410 ;
      0420 COS LDA #$01
      0430 EXE STA FCHRFLG
      0440   LDA FR0
      0450   AND #$7F
      0460   STA FR0
      0470   LDA #$BD
      0480   CLC
      0490   ADC RADFLG
      0500   TAX
      0510   LDY #$BE
      0520   JSR FLD1R
      0530   JSR FDIV
      0540   BCC CNT
      0550   RTS
      0560 CNT LDA FR0
      0570   AND #$7F
      0580   SEC
      0590   SBC #$40
      0600   BMI LBL2
      0610   CMP #$04
      0620   BPL ERR
      0630   TAX
      0640   LDA FR0+1,X
      0650   STA DIGRT
      0660   AND #$10
      0670   BEQ LBL1
      0680   LDA #$02
      0690 LBL1 CLC
      0700   ADC DIGRT
      0710   AND #$03
      0720   ADC FCHRFLG
      0730   STA FCHRFLG
      0740   STX DIGRT
      0750   JSR FMOV01
      0760   LDX DIGRT
      0770   LDA #$00
      0780 LOOP STA FR1+2,X
      0790   INX
      0800   CPX #$03
      0810   BCC LOOP
      0820   JSR FSUB
      0830 LBL2 LSR FCHRFLG
      0840   BCC LBL3
      0850   JSR FMOV01
      0860   LDX # <TRIGC
      0870   LDY # >TRIGC
      0880   JSR FLD0R
      0890   JSR FSUB
      0900 LBL3 LDX # <FPSCR
      0910   LDY >FPSCR
      0920   JSR FST0R
      0930   JSR FMOV01
      0940   JSR FMUL
      0950   BCS ERR
      0960   LDA #$06
      0970   LDX # <TSCC
      0980   LDY # >TSCC
      0990   JSR PLYEVL
      1000   LDX # <FPSCR
      1010   LDY # >FPSCR
      1020   JSR FLD1R
      1030   JSR FMUL
      1040   LSR FSCHFLG
      1050   BCC END
      1060   CLC
      1070   LDA FR0
      1080   BEQ END
      1090   EOR #$80
      1100   STA FR0
      1110 END RTS
    Druga tablica (TSCC - stosowana tylko do obliczania funkcji sinus i cosinus) zawiera siedem wartości dla procedury przeliczania wielomianowego PLYEVL (znajduje się ona w pakiecie FP - zob. "Mapa pamięci Atari XL/XE. Podstawowe procedury systemu operacyjnego"). Są to kolejno liczby: -3.55149939*10-6, 1.60442752*10-4, -4.681754355*10-7, 0.0796926239, -0.6459640867, 1.57079632 i 90.
0100 ;Table: SIN & COS Constants 0110 ; 0120 *= $BE9F 0130 ; 0140 .BYTE $BD,$03,$55 0150 .BYTE $14,$99,$39 0160 .BYTE $3E,$01,$60 0170 .BYTE $44,$27,$52 0180 .BYTE $BC,$46,$81 0190 .BYTE $75,$43,$55 0200 .BYTE $3F,$07,$96 0210 .BYTE $92,$62,$39 0220 .BYTE $BF,$64,$59 0230 .BYTE $64,$08,$67 0240 .BYTE $40,$01,$57 0250 .BYTE $07,$96,$32 0260 .BYTE $40,$90,$00 0270 .BYTE $00,$00,$00     Książka "Mapa pamięci Atari XL/XE. Podstawowe procedury systemu operacyjnego" podaje adresy procedur SIN i COS zawartych w poprzedniej wersji interpretera Atari Basic (Revision B). Uwaga ta dotyczy także pozostałych procedur zmiennoprzecinkowych: SQR i ATAN.

5.2.8. Funkcja COS

    Funkcja COS zwraca wartość cosinusa podanego argumentu. Jej procedura wykonawcza - XCOS - jest niemal identyczna z procedurą funkcji SIN (zob. wyżej).
      0100 ;eXecute COS function
      0110 ;
      0120 COS =  $BE0F
      0130 GETVAR = $ABE9
      0140 RESULT = $B159
      0150 ;
      0160   *= $B10F
      0170 ;
      0180   JSR GETVAR
      0190   JSR COS
      0200   JSR RESULT

5.2.9. Funkcja ATN

    Funkcja ATN zwraca wartość arcus tangens podanego argumentu. Także tu procedura wykonawcza - XATN - jest niemal identyczna z procedurą funkcji SIN (zob. wyżej).
      0100 ;eXecute ATN function
      0110 ;
      0120 ATAN = $BED5
      0130 GETVAR = $ABE9
      0140 RESULT = $B159
      0150 ;
      0160   *= $B118
      0170 ;
      0180   JSR GETVAR
      0190   JSR ATN
      0200   JSR RESULT
    Odmienna jest natomiast właściwa procedura obliczeniowa ATAN. Ponieważ jej struktura jest bardzo skomplikowana i zawiera wiele kolejnych przekształceń matematycznych, to opis zostanie pominięty.
      0100 ;Arcus TANgent routine
      0110 ;
      0120 DIGRT = $F1
      0130 FADD = $DA66
      0140 FCHRFLG = $F0
      0150 FDIV = $DB28
      0160 FLD1R = $DD98
      0170 FMOV01 = $DDB6
      0180 FMUL = $DADB
      0190 FPSCR = $05E6
      0200 FR0 =  $D4
      0210 FST0R = $DDA7
      0220 PLYEVL = $DD40
      0230 RADFLG = $FB
      0240 RSQT = $DE95
      0250 TATAN = $DFAE
      0260 TATNC = $BEC9
      0270 ;
      0280   *= $BED5
      0290 ;
      0300   LDA #$00
      0310   STA FCHRFLG
      0320   STA DIGRT
      0330   LDA FR0
      0340   AND #$7F
      0350   CMP #$40
      0360   BMI LBL1
      0370   LDA FR0
      0380   AND #$80
      0390   STA FCHRFLG
      0400   INC DIGRT
      0410   LDA #$7F
      0420   AND FR0
      0430   STA FR0
      0440   LDX # <TATAN+$3C
      0450   LDY # >TATAN+$3C
      0460   JSR RSQT
      0470 LBL1 LDX # <FPSCR
      0480   LDY # >FPSCR
      0490   JSR FST0R
      0500   JSR FMOV01
      0510   JSR FMUL
      0520   BCS END
      0530   LDA #$0B
      0540   LDX # <TATAN
      0550   LDY # >TATAN
      0560   JSR PLYEVL
      0570   BCS END
      0580   LDX # <FPSCR
      0590   LDY # >FPSCR
      0600   JSR FLD1R
      0610   JSR FMUL
      0620   BCS END
      0630   LDA DIGRT
      0640   BEQ LBL2
      0650   LDX # <TATAN+$42
      0660   LDY # >TATAN+$42
      0670   JSR FLD1R
      0680   JSR FADD
      0690   LDA FCHRFLG
      0700   ORA FR0
      0710   STA FR0
      0720 LBL2 LDA RADFLG
      0730   BEQ END
      0740   LDX # <TATNC
      0750   LDY # >TATNC
      0760   JSR FLD1R
      0770   JSR FDIV
      0780 END RTS
    Wykorzystywana przez procedurę ATAN tablica TATNC zawiera stałą liczbową o wartości 0.01745329.
      0100 ;Table: ATN's Constant
      0110 ;
      0120   *= $BEC9
      0130 ;
      0140   .BYTE $3F,$01,$74
      0150   .BYTE $53,$29,$25
    Książka "Mapa pamięci Atari XL/XE. Podstawowe procedury systemu operacyjnego" podaje adres procedury ATAN zawartej w poprzedniej wersji interpretera Atari Basic (Revision B). Uwaga ta dotyczy także pozostałych procedur zmiennoprzecinkowych: SQR, SIN i COS.

5.2.10. Funkcja CHR$

    Funkcja CHR$ zwraca znak, którego kod ASCII został podany jako argument, jej wynikiem jest więc stała tekstowa o długości jednego znaku. Argument pobrany przez procedurę GETVAR jest zamieniany przy pomocy GETINT na dwubajtową liczbę całkowitą, a jej młodszy bajt przepisywany jest do bufora LBUFF (Line BUFFer). Starszy bajt jest przy tym całkowicie pomijany, więc argument większy od 255 ($FF) da w rezultacie znak, którego kod ASCII jest równy reszcie z dzielenia argumentu przez 256. Trzeba jednak pamiętać, że argument większy od 65535 ($FFFF) spowoduje błąd podczas realizacji procedury GETINT.

    Ponieważ wynik jest zapisywany zawsze w to samo miejsce bufora LBUFF, to jednocześnie można wykonać tylko jedną funkcję CHR$. Na przykład, porównanie CHR$(A)=CHR$(B) będzie zawsze prawdziwe, gdyż przed wykonaniem porównania nowa wartość funkcji CHR$ skasuje poprzednią.
      0100 ;eXecute CHR$ function
      0110 ;
      0120 FR0 =  $D4
      0130 GETINT = $AD41
      0140 GETVAR = $ABE9
      0150 LBUFF = $0580
      0160 PUTVAR = $ABB2
      0170 VARN = $D3
      0180 VART = $D2
      0190 ;
      0200   *= $B052
      0210 ;
      0220   JSR GETVAR
      0230   JSR GETINT
      0240   LDA FR0
      0250   STA LBUFF+$40
      0260   LDA # >LBUFF+$40
      0270   STA FR0+1
      0280   LDA # <LBUFF+$40
      0290   STA FR0
      0300   LDA #$01
      0310   STA FR0+2
      0320 ;
      0330 ;STRing TYPe
      0340 ;
      0350 STRTYP LDA #$00
      0360   STA FR0+3
      0370   STA VARN
      0380   LDA #$83
      0390   STA VART
      0400   JMP PUTVAR
    Adres znaku w buforze LBUFF umieszczany jest teraz w dwóch pierwszych bajtach rejestru FR0, a w dwóch następnych wartość 1, która oznacza długość stałej tekstowej. Odpowiednio do rejestru VARN wpisywane jest zero, a do VART - $83, co oznacza stałą tekstową. Procedura XCHR kończy się skokiem do PUTVAR, a więc zapisaniem wyniku do bufora tokenizacji.

5.2.11. Funkcja STR$

    Funkcja STR$ zamienia podany argument liczbowy na ciąg znaków ASCII. Procedura wykonawcza XSTR pobiera liczbę przez GETVAR i przy pomocy procedury FASC zamienia ją na ciąg znaków. Adres bufora zawierającego ten ciąg jest wpisywany do rejestru FR0 (dwa pierwsze bajty). Następnie obliczana jest długość ciągu, a wynik umieszczany jest w trzecim bajcie FR0. Teraz następuje skok do etykiety STRTYP (wewnątrz procedury XCHR), gdzie zapisywany jest numer i typ wartości.

    Ta funkcja może być użyta w wyrażeniu tylko jeden raz, gdyż podobnie jak XCHR, umieszcza wynik zawsze w tym samym miejscu. Ponadto trzeba uważać przy jednoczesnym użyciu funkcji STR$ i CHR$, gdyż obie korzystają z bufora LBUFF. Jeśli ciąg wynikowy funkcji STR$ będzie miał długość większą od 64 znaków, to zajmie miejsce przeznaczone na wynik funkcji CHR$. Ten rezultat, który był wcześniej obliczony, będzie więc niepoprawny.
      0100 ;eXecute STR$ function
      0110 ;
      0120 FASC = $D8E6
      0130 FR0 =  $D4
      0140 GETVAR = $ABE9
      0150 INBUFP = $F3
      0160 STRTYP = $B069
      0170 ;
      0180   *= $B034
      0190 ;
      0200   JSR GETVAR
      0210   JSR FASC
      0220   LDA INBUFP
      0230   STA FR0
      0240   LDA INBUFP+1
      0250   STA FR0+1
      0260   LDY #$FF
      0270 LOOP INY
      0280   LDA (INBUFP),Y
      0290   BPL LOOP
      0300   AND #$7F
      0310   STA (INBUFP),Y
      0320   INY
      0330   STY FR0+2
      0340   BNE STRTYP

5.2.12. Funkcja USR

    Funkcja USR powoduje wywołanie procedury w języku maszynowym od adresu podanego jako argument. Ponadto dalsze argumenty - jeśli są - zostają przekazane jako parametry do tej procedury. Do realizacji tej funkcji służy procedura XUSR. Zasadnicza operacja odczytu parametrów i wywołania procedury maszynowej użytkownika jest wykonywana przez PHDAT. Przekazany przez nią wynik jest zamieniany na liczbę zmiennoprzecinkową (przez IFP) i przy pomocy procedury PUTVAR zapisywany w buforze.
      0100 ;eXecute USR function
      0110 ;
      0120 IFP =  $D9AA
      0130 PHDAT = $B0AE
      0140 PUTVAR = $ABB2
      0150 ;
      0160   *= $B0A5
      0170 ;
      0180   JSR PHDAT
      0190   JSR IFP
      0200   JMP PUTVAR
    Procedura PHDAT rozpoczyna się od odczytania z rejestru BHLD1 liczby parametrów funkcji USR i umieszczenia jej w liczniku ACNT1 (Auxiliary CouNTer 1). Następnie w pętli sterowanej stanem tego licznika wywoływana jest procedura GETNUM, która odczytuje kolejne parametry. Są one odkładane na stosie w kolejności bajtów młodszy/starszy. Na końcu wpisywana jest na stos liczba parametrów, natomiast ostatnia odczytana liczba pozostaje w rejestrze FR0. Liczba ta jest wykorzystywana jako adres skoku kończącego procedurę PHDAT.
      0100 ;PusH user's DATa
      0110 ;
      0120 ACNT1 = $C6
      0130 BHLD1 = $B0
      0140 FR0 =  $D4
      0150 GETNUM = $ABDA
      0160 ;
      0170   *= $B0AE
      0180 ;
      0190   LDA BHLD1
      0200   STA ACNT1
      0210 LOOP JSR GETNUM
      0220   DEC ACNT1
      0230   BMI EXIT
      0240   LDA FR0
      0250   PHA
      0260   LDA FR0+1
      0270   PHA
      0280   JMP LOOP
      0290 EXIT LDA BHLD1
      0300   PHA
      0310   JMP (FR0)
    Wspomniana procedura GETNUM jest częścią składową LETNUM. Przez wywołanie XLET wartość wyrażenia jest obliczana i umieszczana w buforze. Teraz (od etykiety GETNUM) z bufora pobierana jest liczba zmiennoprzecinkowa, którą procedura GETINT zamienia na dwubajtową liczbę całkowitą.
      0100 GETINT = $AD41
      0110 GETVAR = $ABE9
      0120 XLET = $AADA
      0130 ;
      0140   *= $ABD7
      0150 ;
      0160 ;LET NUMber
      0170 ;
      0180 LETNUM JSR XLET
      0190 ;
      0200 ;GET NUMber
      0210 ;
      0220 GETNUM JSR GETVAR
      0230   JMP GETINT

5.2.13. Funkcja LEN

    Funkcja LEN zwraca wartość długości ciągu podanego jako argument. Wykonująca tą operację procedura XLEN najpierw odczytuje przy pomocy procedury FTARV wartość z bufora tokenizacji i umieszcza ją w rejestrze FR0. Procedura FTARV jest wywoływana zamiast bezpośredniego wywołania GETVAR, ponieważ sprawdza ponadto poprawność argumentu. Następnie wartość określająca aktualną długość ciągu jest przepisywana z trzeciego i czwartego bajtu rejestru FR0 do jego dwóch pierwszych bajtów. Przepisanie zawartości akumulatora i rejestru Y do FR0 zostało oznaczone etykietą STNUM i jest wykorzystywane także przez inne procedury.
      0100 ;eXecute LEN function
      0110 ;
      0120 FR0 =  $D4
      0130 FTARV = $AB90
      0140 IFP =  $D9AA
      0150 PUTVAR = $ABB2
      0160 VARN = $D3
      0170 VART = $D2
      0180 ;
      0190   *= $AFB5
      0200 ;
      0210 XLEN JSR FTARV
      0220   LDA FR0+2
      0230   LDY FR0+3
      0240 ;
      0250 ;STore NUMber
      0260 ;
      0270 STNUM STA FR0
      0280   STY FR0+1
      0290 ;
      0300 ;CHange TYPe
      0310 ;
      0320 CHTYP JSR IFP
      0330 ;
      0340 ;NUMber TYPe
      0350 ;
      0360 NUMTYP LDA #$00
      0370   STA VART
      0380   STA VARN
      0390   JMP PUTVAR
    Teraz liczba całkowita jest zamieniana na zmienno- przecinkową (jest to oznaczone przez CHTYP). Po wpisaniu do rejestrów VART i VARN wartości oznaczających stałą liczbową procedura XLEN kończy się skokiem do PUTVAR, gdzie wynik przepisywany jest do bufora.

    W celu odczytania adresu ciągu będącego argumentem procedura FTARV najpierw wywołuje GETVAR. Jeśli zawartość rejestru VART oznacza stałą tekstową, to procedura FTARV się kończy. Skasowany bit 0 tego rejestru sygnalizuje natomiast, że zmienna nie była zadeklarowana i powoduje skok do procedury błędu DIMER (DIMension ERror).
0100 ;Find Table or ARray Value 0110 ; 0120 DIMER = $B922 0130 FR0 = $D4 0140 GETVAR = $ABE9 0150 STARP = $8C 0160 VART = $D2 0170 ; 0180 *= $AB90 0190 ; 0200 JSR GETVAR 0210 LDA #$02 0220 BIT VART 0230 BNE END 0240 ORA VART 0250 STA VART 0260 ROR A 0270 BCC ERR 0280 CLC 0290 LDA FR0 0300 ADC STARP 0310 STA FR0 0320 TAY 0330 LDA FR0+1 0340 ADC STARP+1 0350 STA FR0+1 0360 END RTS 0370 ERR JSR DIMER     Gdy zmienna jest poprawna, to przez dodanie zawartości STARP i FR0 obliczany jest jej adres w pamięci. Ta część procedury jest zbędna przy wykonywaniu funkcji XLEN, a wykorzystuje ją tylko funkcja XADR (zob. niżej).

5.2.14. Funkcja FRE

    Funkcja FRE zwraca wartość określającą wielkość pozostałej jeszcze, wolnej pamięci RAM. Procedura wykonawcza tej funkcji - XFRE - rozpoczyna się od wywołania GETVAR w celu odczytania z bufora argumentu, który nie ma jednak żadnego znaczenia. Właściwe obliczenie polega na odjęciu zawartości rejestrów MEMTOP (MEMory TOP) i BMEMHI (Basic MEMory HIgh address). Uzyskany rezultat określa liczbę bajtów pomiędzy górną granicą obszaru pamięci zajmowanego przez program w Basicu i dolną granicą programu ANTIC-a. Doprowadzenie wyniku odejmowania, który jest dwubajtową liczbą całkowitą do poprawnej postaci, jest osiągane przez skok do procedury CHTYP (wewnątrz XLEN).
      0100 ;eXecute FRE function
      0110 ;
      0120 BMEMHI = $90
      0130 CHTYP = $AFC0
      0140 FR0 =  $D4
      0150 GETVAR = $ABE9
      0160 MEMTOP = $02E5
      0170 ;
      0180   *= $AFD6
      0190 ;
      0200   JSR GETVAR
      0210   SEC
      0220   LDA MEMTOP
      0230   SBC BMEMHI
      0240   STA FR0
      0250   LDA MEMTOP8+1
      0260   SBC BMEMHI+1
      0270   STA FR0+1
      0280   JMP CHTYP
    Przy wykorzystywaniu wyniku funkcji FRE do określenia, czy pozostaje wystarczający obszar pamięci na umieszczenie dodatkowych danych lub procedur w języku maszynowym, trzeba pamiętać, że górna granica programu Basica jest ruchoma. Każde otwarcie pętli FOR/NEXT zajmuje 16 bajtów, a każde wywołanie procedury GOSUB/RETURN - cztery bajty. Dostępny obszar pamięci należy więc zmniejszyć o liczbę ustaloną w zależności od maksymalnej liczby jednocześnie aktywnych pętli i procedur.

5.2.15. Funkcja PEEK

    Funkcja PEEK zwraca wartość zapisaną w komórce pamięci, której adres został podany jako argument. W tym celu procedura GETNUM odczytuje ze stosu argument i zamienia go na liczbę całkowitą. Liczba ta jest następnie wykorzystywana jako adres odczytu zawartości komórki pamięci. Doprowadzenie wyniku do postaci zmiennoprzecinkowej i zapisanie w buforze jest dokonywane przez procedurę STNUM wchodzącą w skład XLEN (zob. wyżej).
      0100 ;eXecute PEEK function
      0110 ;
      0120 FR0 =  $D4
      0130 GETNUM = $ABDA
      0140 STNUM = $AFBC
      0150 ;
      0160   *= $AFCC
      0170 ;
      0180   JSR GETNUM
      0190   LDY #$00
      0200   LDA (FR0),Y
      0210   JMP STNUM

5.2.16. Funkcja ADR

    Funkcja ADR zwraca wartość określającą adres pierwszego znaku ciągu podanego jako argument. Procedura realizująca tą operację zawiera jedynie wywołanie FTARV i skok do CHTYP. Opisywana już wcześniej (zob. 5.2.13) procedura FTARV umieszcza w dwóch pierwszych bajtach rejestru FR0 adres podanego ciągu. Adres ten jest przekształcany do postaci stałej liczbowej w procedurze CHTYP, która znajduje się wewnątrz XLEN.
      0100 ;eXecute ADR function
      0110 ;
      0120 CHTYP = $AFC0
      0130 FTARV = $AB90
      0140 ;
      0150   *= $B007
      0160 ;
      0170   JSR FTARV
      0180   JMP CHTYP

5.2.17. Funkcja ASC

    Funkcja ASC zwraca wartość kodu ATASCII pierwszego znaku ciągu podanego jako argument, jest więc odwrotnością funkcji CHR$. Jej procedura wykonawcza XASC przebiega podobnie do procedury XADR. Jednak do CHTYP jest przekazywany nie adres, lecz odczytany według tego adresu kod pierwszego znaku ciągu.
      0100 ;eXecute ASC function
      0110 ;
      0120 FR0 =  $D4
      0130 FTARV = $AB90
      0140 STNUM = $AFBC
      0150 ;
      0160   *= $AFFD
      0170 ;
      0180   JSR FTARV
      0190   LDY #$00
      0200   LDA (FR0),Y
      0210   JMP STNUM

5.2.18. Funkcja VAL

    Funkcja VAL zwraca wartość uzyskaną z zamiany na liczbę cyfr ciągu ASCII podanego jako argument i jest funkcją odwrotną dla STR$. Realizuje ją procedura XVAL, która najpierw odczytuje informacje o ciągu przy pomocy GFILSP, a następnie zamienia odnaleziony ciąg na liczbę zmiennoprzecinkową przez wywołanie procedury AFP z pakietu FP. Wywołanie procedury PSTMAD jest tu konieczne tylko dla skasowania znacznika MEOLFLG (Modified EOL FLaG) ustawionego przez procedurę GFILSP. Poprawny wynik otrzymuje odpowiedni format i jest zapisywany na stosie przez skok do procedury NUMTYP, która znajduje się wewnątrz XLEN. Jeśli podany ciąg nie daje się zamienić na liczbę, to wykonywany jest skok do CHARER i sygnalizowany jest błąd (CHARacter ERror).
      0100 ;eXecute VAL function
      0110 ;
      0120 AFP =  $D800
      0130 CHARER = $B910
      0140 CIX =  $F2
      0150 GFILSP = $BD7D
      0160 NUMTYP = $AFC3
      0170 PSTMAD = $BD9D
      0180 ;
      0190   *= $AFEB
      0200 ;
      0210   JSR GFILSP
      0220   LDA #$00
      0230   STA CIX
      0240   JSR AFP
      0250   JSR PSTMAD
      0260   BCC NUMTYP
      0270   JSR CHARER
    Procedura GFILSP najpierw odszukuje podany ciąg przy pomocy FTARV, a następnie wpisuje jego adres do wektora INBUFP. Ponadto do rejestru CSTAD przepisywany jest starszy bajt adresu ciągu i młodszy bajt jego długości. Przed opuszczeniem procedury znak końca wiersza (RETURN) jest jeszcze umieszczany na końcu ciągu, a jeśli jego długość jest większa od 256 bajtów, to jako 256 znak.
      0100 ;Get FILe SPecification
      0110 ;
      0120 CSTAD = $97
      0130 FR0 =  $D4
      0140 FTARV = $AB90
      0150 INBUFP = $F3
      0160 MEOLFLG = $92
      0170 ;
      0180   *= $BD7D
      0190 ;
      0200   JSR FTARV
      0210   LDA FR0
      0220   STA INBUFP
      0230   LDA FR0+1
      0240   STA INBUFP+1
      0250   LDY FR0+2
      0260   LDX FR0+3
      0270   BEQ PUT
      0280   LDY #$FF
      0290 PUT LDA (INBUFP),Y
      0300   STA CSTAD
      0310   STY CSTAD+1
      0320   LDA #$9B
      0330   STA (INBUFP),Y
      0340   STA MEOLFLG
      0350   RTS

5.2.19. Funkcje manipulatorów

    Atari Basic posiada cztery dodatkowe funkcje, które służą do odczytu położenia manipulatorów. Funkcja STICK zwraca liczbę określającą pozycję joysticka, a STRIG - stan jego przycisku. Podobnie wynik funkcji PADDLE określa stan potencjometru, a PTRIG - jego przycisku. Argumentem tych funkcji jest numer manipulatora: 0 lub 1 dla joysticka oraz liczba od 0 do 3 dla potencjometru. Działanie wszystkich tych funkcji polega na odczycie zawartości odpowiedniego rejestru. Rejestr jest wybierany przez zsumowanie jego numeru i odległości od rejestru pierwszego manipulatora (PADDLE0). Przekształcenia i zapisania wyniku dokonuje procedura STNUM.
      0100 BVALER = $B92E
      0110 FR0 =  $D4
      0120 GETNUM = $ABDA
      0130 PADDL0 = $0270
      0140 STNUM = $AFBC
      0150 ;
      0160   *= $B00D
      0170 ;
      0180 ;eXecute PADDLE function
      0190 ;
      0200 XPADDL LDA #$00
      0210   BEQ GET
      0220 ;
      0230 ;eXecute STICK function
      0240 ;
      0250 XSTICK LDA #$08
      0260   BNE GET
      0270 ;
      0280 ;eXecute PTRIG function
      0290 ;
      0300 XPTRIG LDA #$0C
      0310   BNE GET
      0320 ;
      0330 ;eXecute STRIG function
      0340 ;
      0350 XSTRIG LDA #$14
      0360 GET PHA
      0370   JSR GETNUM
      0380   LDA FR0+1
      0390   BNE ERR
      0400   LDA FR0
      0410   PLA
      0420   CLC
      0430   ADC FR0
      0440   TAX
      0450   LDA PADDL0,X
      0460   LDY #$00
      0470   BEQ STNUM
      0480 ERR JSR BVALER

5.3. Inne operatory

    Poza opisanymi wyżej operatorami i funkcjami Atari Basic posiada jeszcze dodatkowe operatory. Umożliwiają one wykonanie porównań, operacji logicznych, zmianę priorytetu działań itd. W wielu przypadkach operatory te są oznaczane jednakowymi symbolami, na co była już wcześniej zwracana uwaga.

5.3.1. Operatory relacji i logiczne

    Operatory logiczne i operatory relacji zwracają wartości PRAWDA lub FAŁSZ. W Atari Basic wartości logicznej FAŁSZ odpowiada wartość liczbowa zero, zaś wartości PRAWDA - jeden. Interpreter Basica zawiera następujące operatory relacji: mniejsze lub równe (<=), większe lub równe (>=), mniejsze (<), większe (>), różne (<>) i równe (=). Operatorami logicznymi są zaś AND (iloczyn logiczny), OR (alternatywa) i NOT (negacja). Wszystkie procedury wykonawcze tych operatorów są ze sobą ściśle powiązane, ponadto dołączona jest do nich procedura XSGN realizująca funkcję SGN.
      0100 ;Execute compare operators
      0110 ;
      0120 AF1 =  $DA48
      0130 CMPVAR = $AD11
      0140 FR0 =  $D4
      0150 FR1 =  $E0
      0160 GETVAR = $ABE9
      0170 GETVRS = $ABFD
      0180 PUTVAR = $ABB2
      0190 VART = $D2
      0200 ;
      0210   *= $ACA3
      0220 ;
      0230 ;eXecute Less or EQual
      0240 ;
      0250 XLEQ JSR CMPVAR
      0260   BMI ONEP
      0270   BEQ ONEP
      0280   BPL ZERO
      0290 ;
      0300 ;eXecute Not EQual
      0310 ;
      0320 XNEQ JSR CMPVAR
      0330   JMP RESLTZ
      0340 ;
      0350 ;eXecute LESs than
      0360 ;
      0370 XLES JSR CMPVAR
      0380   BMI ONEP
      0390   BPL ZERO
      0400 ;
      0410 ;eXecute GReaTer than
      0420 ;
      0430 XGRT JSR CMPVAR
      0440   BMI ZERO
      0450   BEQ ZERO
      0460   BPL ONEP
      0470 ;
      0480 ;eXecute Greater or EQual
      0490 ;
      0500 XGEQ JSR CMPVAR
      0510   BMI ZERO
      0520   BPL ONEP
      0530 ;
      0540 ;eXecute EQUal
      0550 ;
      0560 XEQU JSR CMPVAR
      0570   JMP RESLTO
      0580 ;
      0590 ;eXecute AND operator
      0600 ;
      0610 XAND JSR GETVRS
      0620   LDA FR0
      0630   AND FR1
      0640   JMP RESLTZ
      0650 ;
      0660 ;eXecute OR operator
      0670 ;
      0680 XOR JSR GETVRS
      0690   LDA FR0
      0700   ORA FR1
      0710 ;
      0720 ;RESuLT Zero
      0730 ;
      0740 RESLTZ BEQ ZERO
      0750   BNE ONEP
      0760 ;
      0770 ;eXecute NOT operator
      0780 ;
      0790 XNOT JSR GETVAR
      0800   LDA FR0
      0810 ;
      0820 ;RESuLT One
      0830 ;
      0840 RESLTO BEQ ONEP
      0850 ;
      0860 ;result ZERO
      0870 ;
      0880 ZERO LDA #$00
      0890   TAY
      0900   BEQ STRES
      0910 ;
      0920 ;result ONE Positive
      0930 ;
      0940 ONEP LDA #$40
      0950 ;
      0960 ;result ONE Negative
      0970 ;
      0980 ONEN LDY #$01
      0990 ;
      1000 ;STore RESult
      1010 ;
      1020 STRES STA FR0
      1030   STY FR0+1
      1040   LDX #FR0+2
      1050   LDY #$04
      1060   JSR AF1
      1070   STA VART
      1080 END JMP PUTVAR
      1090 ;
      1100 ;eXecute SGN function
      1110 ;
      1120 XSGN JSR GETVAR
      1130   LDA FR0
      1140   BEQ END
      1150   BPL ONEP
      1160   LDA #$C0
      1170   BMI ONEN
    Określenie relacji między dwoma argumantami rozpoczyna się zawsze od wywołania procedury CMPVAR, która dokonuje porównania odpowiednich wartości, a wynik sygnalizuje w odpowiednich bitach statusu procesora. Zależnie od rodzaju porównania i stanu bitów Negative i Zero wykonywane są skoki do właściwych fragmentów procedury, gdzie ustalane są wartości dwóch pierwszych bajtów wyniku. Pozostałe bajty rejestru FR0 są zerowane przez procedurę AF1 i rezultat przepisywany jest do bufora przez procedurę PUTVAR.

    Nieco inaczej przebiega obliczenie wyniku operacji logicznych. Procedury GETVRS (dla AND i OR) lub GETVAR (dla NOT) pobierają z bufora argumenty, na których pierwszym bajcie wykonywana jest odpowiednia operacja logiczna. Oznacza to, że operacje logiczne Atari Basic rozróżniają tylko dwa stany: zero i niezero. Opracowanie wyniku i jego zapisanie są analogiczne jak dla operatorów relacji.

    W opisywanym zespole procedur znajduje się również procedura XSGN, realizująca funkcję SGN, która zwraca znak podanego argumentu. W zależności od wartości najstarszego bitu liczby pobranej przez GETVAR następuje skok do odpowiedniej etykiety i zapisanie wyniku: 0, 1 lub -1.

    Samo porównanie wartości jest przeprowadzane przez procedurę CMPVAR. Najpierw odczytuje ona token operatora. Jeśli jest to token operacji na wartościach tekstowych, to wykonywany jest skok do procedury CMPSTR. W przeciwnym przypadku porównywane liczby są odczytywane z bufora i, przez wywołanie BSUB, odejmowane od siebie. Znak wyniku tego działania jest umieszczany w akumulatorze i procedura się kończy.
      0100 ;CoMPare VARiables
      0110 ;
      0120 BSUB = $AD2C
      0130 CMPSTR = $AF6C
      0140 FR0 =  $D4
      0150 GETVRS = $ABFD
      0160 LOMEM = $80
      0170 STIX = $A9
      0180 ;
      0190   *= $AD11
      0200 ;
      0210   LDY STIX
      0220   DEY
      0230   LDA (LOMEM),Y
      0240   CMP #'/
      0250   BCC NUM
      0260   JMP CMPSTR
      0270 NUM JSR GETVRS
      0280 ;
      0290 ;GET SUBtract
      0300 ;
      0310 GETSUB JSR BSUB
      0320   LDA FR0
      0330   RTS
    W przypadku porównania ciągów tekstowych, najpierw - przez dwukrotne wywołanie procedury FTARV - odczytywane są informacje o nich. Następnie rozpoczyna się pętla, w której kolejno porównywany jest znak po znaku. Jeśli znaki są równe, to adresy kontrolowanych znaków są zwiększane i pętla się powtarza. Gdy znaki są różne, to wynik porównania jest zapisywany do akumulatora (jak w przypadku porównania liczb) i procedura się kończy. Pętla jest także przerywana, gdy wszystkie znaki są jednakowe, a został osiągnięty koniec jednego lub obu ciągów. Jeśli obu, to sygnalizowana jest ich równość. W przeciwnym przypadku ciąg dłuższy zostaje uznany za większy. Licznikiem jest tu długość ciągu zapisana w trzecim i czwartym bajcie rejestrów FR0 i FR1.
      0100 ;CoMPare STRings
      0110 ;
      0120 FMOV01 = $DDB6
      0130 FR0 =  $D4
      0140 FR1 =  $E0
      0150 FTARV = $AB90
      0160 ;
      0170   *= $AF6C
      0180 ;
      0190 CMPSTR JSR FTARV
      0200   JSR FMOV01
      0210   JSR FTARV
      0220 LOOP LDX #FR0+2
      0230   JSR DECREG
      0240   PHP
      0250   LDX #FR1+2
      0260   JSR DECREG
      0270   BEQ CST
      0280   PLP
      0290   BEQ MNS
      0300   LDY #$00
      0310   LDA (FR0),Y
      0320   CMP (FR1),Y
      0330   BEQ IF0
      0340   BCC MNS
      0350 PLS LDA #$01
      0360   RTS
      0370 MNS LDA #$80
      0380   RTS
      0390 CST PLP
      0400   BNE PLS
      0410   RTS
      0420 IF0 INC FR0
      0430   BNE IF1
      0440   INC FR0+1
      0450 IF1 INC FR1
      0460   BNE LOOP
      0470   INC FR1+1
      0480   BNE LOOP
      0490 ;
      0500 ;DECrease REGister
      0510 ;
      0520 DECREG LDA $00,X
      0530   BNE SKIP
      0540   LDA $01,X
      0550   BEQ END
      0560   DEC $01,X
      0570 SKIP DEC $00,X
      0580   TAY
      0590 END RTS

5.3.2. Operatory przypisania

    W interpreterze Atari Basic występują dwa operatory przypisania (oba oznaczone znakiem "="): przypisanie liczbowe i przypisanie tekstowe. Służą one odpowiednio do nadania wartości zmiennym liczbowym i tekstowym. Pomimo jednakowego symbolu mają one inne tokeny i są realizowane przez inne procedury.

    Procedurą wykonawczą przypisania liczbowego jest XNLET. Przypisanie liczby musi być ostatnią operacją w obliczaniu wyrażenia. Dlatego najpierw sprawdzana jest wartość licznika STIX. Jeśli jest ona różna od $FF, to oznacza zmienną indeksowaną i konieczność obliczenia indeksów. W takim razie rejestr BHLD2 otrzymuje wartość $80 i procedura jest przerywana. W przeciwnym przypadku obie wartości są pobierane z bufora przez GETVRS, a następnie obliczona wartość liczby jest przepisywana do rejestru zmiennej liczbowej. Teraz XNLET kończy się skokiem do procedury SAVVAL.
      0100 ;eXecute Number LET mark
      0110 ;
      0120 BHLD2 = $B1
      0130 FR0 =  $D4
      0140 FR1 =  $E0
      0150 GETVRS = $ABFD
      0160 SAVVAL = $AC0C
      0170 STIX = $A9
      0180 ;
      0190   *= $AD4A
      0200 ;
      0210   LDA STIX
      0220   CMP #$FF
      0230   BNE EXIT
      0240   JSR GETVRS
      0250   LDX #$05
      0260 LOOP LDA FR1,X
      0270   STA FR0,X
      0280   DEX
      0290   BPL LOOP
      0300   JMP SAVVAL
      0310 EXIT LDA #$80
      0320   STA BHLD2
      0330   RTS
    W tej procedurze według numeru zmiennej z rejestru VARN obliczany jest jej adres w tablicy wartości zmiennych (przez wywołanie CALPC). Cała zmienna (rejestry VARN, VART i FR0 - razem osiem bajtów) jest przepisywana w pętli do obliczonego miejsca i procedura się kończy.
      0100 ;SAVe VALue
      0110 ;
      0120 CALPC = $AC1E
      0130 PCNTC = $9D
      0140 VARN = $D3
      0150 VART = $D2
      0160 ;
      0170   *= $AC0C
      0180 ;
      0190   LDA VARN
      0200   JSR CALPC
      0210   LDX #$00
      0220 LOOP LDA VART,X
      0230   STA (PCNTC),Y
      0240   INY
      0250   INX
      0260   CPX #$08
      0270   BCC LOOP
      0280   RTS
    Znacznie bardziej skomplikowana jest procedura XSLET realizująca operację przypisania tekstowego. Najpierw wywoływana jest procedura FTARV i odczytany przez nią adres ciągu jest umieszczany w rejestrze OLDMHI, a jego długość w rejestrze MRANGE. Jeśli jest to ostatni operator wyrażenia, to przez ponowne wywołanie FTARV odczytywana jest maksymalna długość ciągu. Jeśli nie, to wywołanie procedury PRCOP powoduje obliczenie początkowego adresu przypisania. Przekroczenie zadeklarowanej długości nie powoduje błędu, a nadmiar znaków jest po prostu pomijany. Następnie obliczany jest adres w tablicy STARP, pod którym powinny znaleźć się znaki ciągu, i odpowiedni obszar pamięci jest przepisywany przez procedurę MOVMEM. Jeżeli wszystkie czynności przebiegły poprawnie, to po zapisaniu nowej długości ciągu wykonywany jest skok do procedury SAVVAL. Próba przypisania wartości niezadeklarowanej zmiennej tekstowej powoduje natomiast ustawienie bitu Carry przed końcem procedury.
      0100 ;eXecute String LET mark
      0110 ;
      0120 BHLD2 = $B1
      0130 FR0 =  $D4
      0140 FTARV = $AB90
      0150 MOVMEM = $A944
      0160 MRANGE = $A2
      0170 NEWMHI = $9B
      0180 OLDMHI = $99
      0190 PRCOP = $AB04
      0200 SAVVAL = $AC0C
      0210 STARP = $8C
      0220 STIX = $A9
      0230 VARBL = $AB81
      0240 VARN = $D3
      0250 ZTEMP3 = $F9
      0260 ;
      0270   *= $AE8E
      0280 ;
      0290   JSR FTARV
      0300   LDA FR0
      0310   STA OLDMHI
      0320   LDA FR0+1
      0330   STA OLDMHI+1
      0340   LDA FR0+2
      0350   STA MRANGE
      0360   LDY FR0+3
      0370   STY MRANGE+1
      0380   LDY STIX
      0390   CPY #$FF
      0400   BEQ MAX
      0410   LDA #$80
      0420   STA BHLD2
      0430   JSR PRCOP
      0440   LDA FR0+3
      0450   LDY FR0+2
      0460   ROL BHLD2
      0470   BCS BPS
      0480 MAX JSR FTARV
      0490   LDA FR0+5
      0500   LDY FR0+4
      0510 BPS CMP MRANGE+1
      0520   BCC STR
      0530   BNE ADD
      0540   CPY MRANGE
      0550   BCS ADD
      0560 STR STA MRANGE+1
      0570   STY MRANGE
      0580 ADD CLC
      0590   LDA FR0
      0600   ADC MRANGE
      0610   TAY
      0620   LDA FR0+1
      0630   ADC MRANGE+1
      0640   TAX
      0650   SEC
      0660   TYA
      0670   SBC STARP
      0680   STA ZTEMP3
      0690   TXA
      0700   SBC STARP+1
      0710   STA ZTEMP3+1
      0720   SEC
      0730   LDA #$00
      0740   SBC MRANGE
      0750   STA MRANGE
      0760   SEC
      0770   LDA OLDMHI
      0780   SBC MRANGE
      0790   STA OLDMHI
      0800   LDA OLDMHI+1
      0810   SBC $00
      0820   STA OLDMHI+1
      0830   SEC
      0840   LDA FR0
      0850   SBC MRANGE
      0860   STA NEWMHI
      0870   LDA FR0+1
      0880   SBC #$00
      0890   STA NEWMHI+1
      0900   JSR MOVMEM
      0910   LDA VARN
      0920   JSR VARBL
      0930   SEC
      0940   LDA ZTEMP3
      0950   SBC FR0
      0960   TAY
      0970   LDA ZTEMP3+1
      0980   SBC FR0+1
      0990   TAX
      1000   LDA #$02
      1010   AND BHLD2
      1020   BEQ SAVE
      1030   LDA #$00
      1040   STA BHLD2
      1050   CPX FR0+3
      1060   BCC EXIT
      1070   BNE SAVE
      1080   CPY FR0+2
      1090   BCS SAVE
      1100 EXIT RTS
      1110 SAVE STY FR0+2
      1120   STX FR0+3
      1130   JMP SAVVAL

5.3.3. Operatory nawiasów

    Ważną rolę w wyrażeniach pełnią nawiasy. Służą one do wydzielenia indeksów w instrukcjach deklaracji zmiennych tablicowych (indeksowych i tekstowych) oraz przypisania wartości tym zmiennym. Także w tym przypadku jednakowym oznaczeniom odpowiadają różne tokeny i procedury wykonawcze.

    Napotkanie tokena oznaczającego nawias zmiennej indeksowanej powoduje wywołanie procedury XPIXV. Niemal identyczny jest w początkowym fragmencie przebieg procedury wywoływanej po rozpoznaniu tokena nawiasu w instrukcji deklarującej zmienną tablicową - XPDIM.

    W przypadku deklaracji na początku procedury XPDIM w rejestrze BHLD2 umieszczana jest wartość $40, która służy później do rozpoznania rodzaju nawiasu. Następnie z bufora pobierane są przy pomocy GETNUM liczby określające wymiar lub indeks zmiennej. Jeśli przy tym zawartość rejestru BHLD1 jest różna od zera, to są to dwie liczby, a gdy jest równa zero, to tylko jedna. Do rejestru CSTAD wpisywany jest pierwszy wymiar (jeśli istnieje) lub zero. Drugi wymiar przepisywany jest zawsze do rejestru ZTEMP1. Przekroczenie przez jeden z wymiarów wartości $7FFF powoduje sygnalizację błędu przez skok do procedury DIMER (DIMension ERror). Następnie odczytywana jest nazwa zmiennej (przez wywołanie GETVAR). Teraz możliwe są trzy sytuacje. Jeżeli jest to deklaracja, to procedura się kończy przez RTS. Jeżeli jest to nawias indeksu zmiennej, która nie była przedtem deklarowana (skasowany bit 0 rejestru VART), to sygnalizowany jest błąd. Dalsze kontynuowanie procedury następuje jedynie w przypadku nawiasu zmiennej indeksowanej, która została wcześniej deklarowana.
      0100 AUXBR = $AF
      0110 BHLD1 = $B0
      0120 BHLD2 = $B1
      0130 CSTAD = $97
      0140 DIMER = $B922
      0150 EVZTMP = $AF48
      0160 FR0 =  $D4
      0170 GETNUM = $ABDA
      0180 GETVAR = $ABE9
      0190 PUTVAR = $ABB2
      0200 STARP = $8C
      0210 STPTR = $AA
      0220 VART = $D2
      0230 ZT1ADD = $AF3D
      0240 ZT1ML6 = $AF31
      0250 ZTEMP1 = $F5
      0260 ;
      0270   *= $AD6D
      0280 ;
      0290 ;eXecute Parenthese of DIMension
      0300 ;
      0310 XPDIM LDA #$40
      0320   STA BHLD2
      0330 ;
      0340 ;eXecute Parenthese of IndeX Variable
      0350 ;
      0360 XPIXV BIT BHLD2
      0370   BPL GET1
      0380   LDA STPTR
      0390   STA AUXBR
      0400   DEC STPTR
      0410 GET1 LDA #$00
      0420   TAY
      0430   CMP BHLD1
      0440   BEQ GET2
      0450   DEC BHLD1
      0460   JSR GETNUM
      0470   LDA FR0+1
      0480   BMI ERR
      0490   LDY FR0
      0500 GET2 STA CSTAD+1
      0510   STY CSTAD
      0520   JSR GETNUM
      0530   LDA FR0
      0540   STA ZTEMP1
      0550   LDA FR0+1
      0560   BMI ERR
      0570   STA ZTEMP1+1
      0580   JSR GETVAR
      0590   BIT BHLD2
      0600   BVC CVT
      0610   LDA #$00
      0620   STA BHLD2
      0630   RTS
      0640 CVT ROR VART
      0650   BCS FDIM
      0660 ERR JSR DIMER
      0670 FDIM LDA ZTEMP1+1
      0680   CMP FR0+3
      0690   BCC SDIM
      0700   BNE ERR
      0710   LDA ZTEMP1
      0720   CMP FR0+2
      0730   BCS ERR
      0740 SDIM LDA CSTAD+1
      0750   CMP FR0+5
      0760   BCC MEM
      0770   BNE ERR
      0780   LDA CSTAD
      0790   CMP FR0+4
      0800   BCS ERR
      0810 MEM JSR EVZTMP
      0820   LDA CSTAD
      0830   LDY CSTAD+1
      0840   JSR ZT1ADD
      0850   JSR ZT1ML6
      0860   LDA FR0
      0870   LDY FR0+1
      0880   JSR ZT1ADD
      0890   LDA STARP
      0900   LDY STARP+1
      0910   JSR ZT1ADD
      0920   BIT BHLD2
      0930   BPL SAV
      0940   LDA AUXBR
      0950   STA STPTR
      0960   JSR GETVAR
      0970   LDY #$05
      0980 NXT1 LDA FR0,Y
      0990   STA (ZTEMP1),Y
      1000   DEY
      1010   BPL NXT1
      1020   INY
      1030   STY BHLD2
      1040   RTS
      1050 SAV LDY #$05
      1060 NXT2 LDA (ZTEMP1),Y
      1070   STA FR0,Y
      1080   DEY
      1090   BPL NXT2
      1100   INY
      1110   STY VART
      1120   JMP PUTVAR
    Odczytanie odpowiedniej wartości zmiennej indeksowanej rozpoczyna się od porównania podanych wymiarów z wymiarami zadeklarowanymi. Przekroczenie tych ostatnich powoduje także skok do DIMER. Jeśli dotąd wszystko przebiegło poprawnie, to wywoływana jest procedura EVZTMP, która przelicza zawartość rejestru ZTEMP1, aby umożliwić odszukanie w pamięci właściwego elementu.
      0100 ;EValuate ZTEMP registers
      0110 ;
      0120 FRE =  $DA
      0130 ZTEMP1 = $F5
      0140 ZTEMP2 = $F7
      0150 ZTEMP3 = $F9
      0160 ;
      0170   *= $AF48
      0180 ;
      0190   LDA #$00
      0200   STA ZTEMP2
      0210   STA ZTEMP2+1
      0220   LDY #$10
      0230 LOOP LDA ZTEMP1
      0240   LSR A
      0250   BCC SKIP
      0260   CLC
      0270   LDX #$FE
      0280 NXT1 LDA ZTEMP3,X
      0290   ADC FRE,X
      0300   STA ZTEMP3,X
      0310   INX
      0320   BNE NXT1
      0330 SKIP LDX #$03
      0340 NXT2 ROR ZTEMP1,X
      0350   DEX
      0360   BPL NXT2
      0370   DEY
      0380   BNE LOOP
      0390   RTS
    Następnie, przez kolejne wywołania procedur ZT1ML6 i ZT1ADD z różnymi parametrami w akumulatorze i rejestrze Y, adres elementu zmiennej jest obliczany jako suma adresu w tablicy wartości tej zmiennej, indeksu tablicy od początku tablicy STARP oraz adresu początkowego STARP.
      0100 ZTEMP1 = $F5
      0110 ;
      0120   *= $AF31
      0130 ;
      0140 ;ZTEMP1 MuLtiple by 6
      0150 ;
      0160 ZT1ML6 ASL ZTEMP1
      0170   ROL ZTEMP1+1
      0180   LDY ZTEMP1+1
      0190   LDA ZTEMP1
      0200   ASL ZTEMP1
      0210   ROL ZTEMP1+1
      0220 ;
      0230 ;ZTEMP1 ADDition
      0240 ;
      0250 ZT1ADD CLC
      0260   ADC ZTEMP1
      0270   STA ZTEMP1
      0280   TYA
      0290   ADC ZTEMP1+1
      0300   STA ZTEMP1+1
      0310   RTS
    Gdy element został już odszukany, to dalsze czynności zależą od zawartości rejestru BHLD2. Wartość ujemna oznacza zapis elementu, a dodatnia jego odczyt. W pierwszym przypadku liczba z rejestru FR0 jest przepisywana pod wskazany adres i procedura kończy się przez RTS. Podobnie w drugim przypadku liczba przepisywana jest z odnalezionego miejsca do rejestru FR0, lecz na końcu następuje skok do procedury PUTVAR, która zapisuje uzyskany wynik do bufora.

    Token nawiasu wyrażenia tekstowego powoduje wywołanie procedury XPSEX. Znaczna jej część jest przeznaczona na sprawdzenie zgodności wymiarów użytych ciągów tekstowych. Sposób porównania jest przy tym regulowany przez rejestry BHLD1 i BHLD2. Pierwszy z nich zawiera liczbę wartości użytych do określenia fragmentu ciągu, a drugi rodzaj operacji - zapis czy odczyt (jak w XPIXV). Przy zapisie podana długość ciągu jest porównywana z zadeklarowaną (piąty i szósty bajt rejestru FR0), a przy odczycie - z długością aktualną (trzeci i czwarty bajt FR0). Jeśli długość ciągu okaże się niepoprawna, to błąd jest sygnalizowany przez procedurę SLENER (String LENgth ERror).

    Na zakończenie procedura FTARV odczytuje adres ciągu w pamięci. Po dodaniu adresu elementu w ciągu otrzymany bezwzględny adres jest zapisywany do FR0. Przy odczycie jest to już koniec, a przy zapisie następuje skok do PUTVAR, gdzie współrzędne elementu są przepisywane do bufora.
      0100 ;eXecute Parenthesis of String Expression
      0110 ;
      0120 BHLD1 = $B0
      0130 BHLD2 = $B1
      0140 CSTAD = $97
      0150 FR0 =  $D4
      0160 FTARV = $AB90
      0170 GETSLN = $AE81
      0180 GETVAR = $ABE9
      0190 PUTVAR = $ABB2
      0200 SLENER = $B92A
      0210 ZTEMP1 = $F5
      0220 ;
      0230   *= $AE11
      0240 ;
      0250   LDA BHLD1
      0260   BEQ GLN
      0270   JSR GETSLN
      0280   STY CSTAD+1
      0290   STA CSTAD
      0300 GLN JSR GETSLN
      0310   SEC
      0320   SBC #$01
      0330   STA ZTEMP1
      0340   TYA
      0350   SBC #$00
      0360   STA ZTEMP1+1
      0370   JSR GETVAR
      0380   LDA BHLD2
      0390   BPL SCD
      0400   ORA BHLD1
      0410   STA BHLD2
      0420   LDY FR0+5
      0430   LDA FR0+4
      0440   JMP CONT
      0450 SCD LDA FR0+2
      0460   LDY FR0+3
      0470 COND LDX BHLD1
      0480   BEQ SBZ
      0490   DEC BHLD1
      0500   CPY CSTAD+1
      0510   BCC ERR
      0520   BNE RAD
      0530   CMP CSTAD
      0540   BCC ERR
      0550 RAD LDY CSTAD+1
      0560   LDA CSTAD
      0570 SBZ SEC
      0580   SBC ZTEMP1
      0590   STA FR0+2
      0600   TAX
      0610   TYA
      0620   SBC ZTEMP1+1
      0630   STA FR0+3
      0640   BCC ERR
      0650   TAY
      0660   BNE ADZ
      0670   TXA
      0680   BEQ ERR
      0690 ADZ JSR FTARV+3
      0700   CLC
      0710   LDA FR0
      0720   ADC ZTEMP1
      0730   STA FR0
      0740   LDA FR0+1
      0750   ADC ZTEMP1+1
      0760   STA FR0+1
      0770   BIT BHLD2
      0780   BPL PUT
      0790   RTS
      0800 PUT JMP PUTVAR
      0810 ERR JSR SLENER
    W opisanej powyżej procedurze odczyt indeksu długości ciągu jest wykonywany przez pomocniczą procedurę GETSLN. Przez wywołanie GETNUM pobiera ona z bufora liczbę całkowitą i sprawdza jej wartość. Jeśli liczba ta jest równa zero (oba bajty zerowe), to przez skok do SLENER sygnalizowany jest błąd.
      0100 ;GET String LeNgth
      0110 ;
      0120 FR0 =  $D4
      0130 GETNUM = $ABDA
      0140 ;
      0150   *= $AE81
      0160 ;
      0170   JSR GETNUM
      0180   LDA FR0
      0190   LDY FR0+1
      0200   BNE END
      0210   TAX
      0220   BEQ $AE7E  ;JSR SLENER
      0230 END RTS
    Ostatnia procedura jest wspólna dla przecinka oddzielającego indeksy zmiennej tablicowej (XCOM) oraz dla nawiasu zamykającego (XEPAR). Zdejmuje ona jedynie ze stosu dwie wartości (adres powrotny) i kończy się skokiem do procedury PRCOP wywołującej realizacyjną procedurę operatora lub funkcji. W przypadku przecinka zwiększana jest jeszcze zawartość rejestru BHLD1, który określa liczbę wartości użytych dla wskazania indeksu zmiennej. Należy tu zwrócić uwagę, że procedura XCOM jest wykonywana TYLKO dla przecinka w indeksie zmiennej tablicowej, a nie dla przecinków zastosowanych w innych miejscach.
      0100 BHLD1 = $B0
      0110 PRCOP = $AB04
      0120 STIX = $A9
      0130 ;
      0140   *= $AD64
      0150 ;
      0160 ;eXecute index COMma
      0170 ;
      0180 XCOM INC BHLD1
      0190 ;
      0200 ;eXecute End PARenthesis
      0210 ;
      0220 XEPAR LDY STIX
      0230   PLA
      0240   PLA
      0250   JMP PRCOP
Zientara Wojciech: Mapa pamięci Atari XL/XE. Procedury interpretera Basica, SOETO, Warszawa, 1988.