Powrót do spisu treści

Rozdział 6

PROCEDURY WYKONAWCZE INSTRUKCJI

    Opisywana w rozdziale 2 procedura EXSTM w celu wykonania instrukcji Basica pobiera z tablicy wektorów STVTAB adres odpowiedniej procedury realizacyjnej, a następnie wywołuje ją. Po opisie wszystkich pozostałych elementów programu nadeszła więc pora na przedstawienie procedur wykonawczych poszczególnych instrukcji zaimplementowanych w interpreterze Atari Basic. Procedury te zostały podzielone na grupy w zależności od funkcji spełnianych w programie przez te instrukcje.

6.1. Instrukcje kontroli programu

    Instrukcjami kontroli programu nazywamy takie, które sterują bezpośrednio pracą interpretera, a także realizacją programu. Należą do nich instrukcje: NEW, BYE, DOS, END, STOP, CONT, RUN i CLR.

6.1.1. Instrukcja NEW

    Instrukcja NEW kasuje program w Basicu zawarty w pamięci komputera oraz wszystkie wykorzystywane przez niego zmienne i ich wartości. Jest ona częścią składową procedury zimnego startu CDST i została opisana razem z nią. Analiza tej procedury ujawnia, że wszystkie dane programu po jej wykonaniu nadal pozostają w pamięci. Skasowane zostają tylko wskazujące je wektory. Odzyskanie w całości skasowanego programu jest jednak niemożliwe, gdyż wpisanie kolejnej instrukcji zniszczy jego część. Pewne fragmenty można wszakże odtworzyć.

6.1.2. Instrukcja BYE

    Instrukcja BYE powoduje zakończenie pracy interpretera i przejście do wbudowanego programu testującego. Jej procedura wykonawcza - XBYE - składa się tylko z wywołania procedury CLALL, która zamyka wszystkie kanały IOCB (oprócz edytora) i wyłącza dźwięk oraz skoku do programu testującego poprzez tablicę skoków JMPTAB.
      0100 ;eXecute BYE command
      0110 ;
      0120 CLALL = $BD45
      0130 JTSTROM = $E480
      0140 ;
      0150   *= $A9E6
      0160 ;
      0170   JSR CLALL
      0180   JMP JTSTROM

6.1.3. Instrukcja DOS

    Także instrukcja DOS przerywa pracę interpretera, lecz sterowanie komputerem przekazuje do programu, którego adres zapisany jest w rejestrze DOSVEC. Przy pracy ze stacją dysków znajduje się tam adres DOS-u (zob. "Mapa pamięci Atari XL/XE. Dyskowe systemy operacyjne"). Jeśli nie ma stacji, to rejestr DOSVEC zawiera adres programu testującego, więc działanie instrukcji DOS jest analogiczne jak BYE. Procedura wykonawcza - XDOS - jest również zbliżona do XBYE, a różni się tylko końcowym skokiem.
      0100 ;eXecute DOS command
      0110 ;
      0120 CLALL = $BD45
      0130 DOSVEC = $0A
      0140 ;
      0150   *= $A9EC
      0160 ;
      0170   JSR CLALL
      0180   JMP (DOSVEC)

6.1.4. Instrukcja END

    Instrukcja END przerywa działanie programu, a następnie zamyka wszystkie kanały dźwięku i komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi. Jest to realizowane w procedurze XEND przez skok do gorącego startu interpretera. Przedtem jednak przez wywołanie procedury SAVCLN w rejestrze STOPLN (STOP LiNe number) zapamiętywany jest numer aktualnego wiersza programu.
      0100 ;eXecute END statement
      0110 ;
      0120 SAVCLN = $B7A6
      0130 WRMST = $A050
      0140 ;
      0150   *= $B78C
      0160 ;
      0170   JSR SAVCLN
      0180   JMP WRMST

6.1.5. Instrukcja STOP

    Instrukcja STOP także przerywa działanie programu, jednak nie wyłącza dźwięku i nie zamyka kanałów I/O. Efekt jej działania jest niemal identyczny z efektem wystąpienia błędu w programie. Procedura wykonawcza tej instrukcji - XSTOP - jest także wywoływana po naciśnięciu klawisza BREAK.

    Realizacja instrukcji STOP rozpoczyna się od zapamiętania w rejestrze STOPLN aktualnego numeru wiersza (przez SAVCLN) oraz wyświetlenia na ekranie znaku końca wiersza RETURN (przez PRTRET). Następnie w rejestrze POKADR umieszczany jest adres komunikatu "STOPPED", który jest wyświetlany po wywołaniu procedury PUTTXT. Dalsza część komunikatu (numer wiersza w trybie programowym lub tylko RETURN w trybie bezpośrednim) jest wyświetlana po przekazaniu sterowania do wnętrza procedury obsługi błędu poprzez skok do etykiety DSTMSG.
      0100 ;eXecute STOP statement
      0110 ;
      0120 DSTMSG = $B968
      0130 POKADR = $95
      0140 PRTRET = $BD79
      0150 PUTTXT = $B567
      0160 SAVCLN = $B7A6
      0170 STMSG = $A5FD
      0180 ;
      0190   *= $B792
      0200 ;
      0210   JSR SAVCLN
      0220   JSR PRTRET
      0230   LDA # <STMSG
      0240   STA POKADR
      0250   LDA # >STMSG
      0260   STA POKADR+1
      0270   JSR PUTTXT
      0280   JMP DSTMSG
    Tekst komunikatu o przerwaniu pracy programu jest umieszczony w pamięci za tablicą nazw instrukcji STNAME i oznaczony etykietą STMSG.
      0100 ;STopped MeSsaGe
      0110 ;
      0120   *= $A5FD
      0130 ;
      0140   .CBYTE "STOPPED "

6.1.6. Instrukcja CONT

    Wznowienie realizacji przerwanego programu jest wykonywane przez instrukcję CONT, a właściwie jej procedurę - XCONT. Instrukcja CONT podana w trybie programowym, co jest sprawdzane przez pierwsze wywołanie GHISTM, powoduje jedynie ustawienie rejestrów kanału I/O na kanał edytora (poprzez RSTCHN). W trybie bezpośrednim z rejestru STOPLN numer wiersza jest przepisywany do CLNN (Current LiNe Number) i procedura FNDCST odszukuje ten wiersz. Jeśli jest on w trybie bezpośrednim, to procedura jest przerywana skokiem do gorącego startu interpretera.
      0100 ;eXecute CONT statement
      0110 ;
      0120 CLNN = $A0
      0130 FNDCST = $A9A2
      0140 GHISTM = $A9E1
      0150 GLNLEN = $A9DC
      0160 GSTMLN = $B819
      0170 NXTSTM = $A9D0
      0180 STOPLN = $BA
      0190 ;
      0200   *= $B7B5
      0210 ;
      0220   JSR GHISTM
      0230   BPL $B7B2  ;JMP RSTCHN
      0240   LDA STOPLN
      0250   STA CLNN
      0260   LDA STOPLN+1
      0270   STA CLNN+1
      0280   JSR FNDCST
      0290   JSR GHISTM
      0300   BMI $B775  ;JMP WRMST
      0310   JSR GLNLEN
      0320   JSR NXTSTM
      0330   JSR GHISTM
      0340   BMI $B775  ;JMP WRMST
      0350   JMP GSTMLN
    Po odnalezieniu aktualnego wiersza programu odczytywana jest przy pomocy GLNLEN jego długość i procedura NXTSTM znajduje następny wiersz. Jeżeli jest on w trybie bezpośrednim, to także wykonywany jest skok do WRMST. W przeciwnym przypadku następuje skok do GSTMLN i realizacja programu jest kontynuowana. Jeśli zatrzymanie programu nastąpiło w środku wiersza, to dalsze instrukcje w tym wierszu NIE będą wykonane.

6.1.7. Instrukcje CLR i RUN

    Instrukcja CLR kasuje deklaracje zmiennych tablicowych oraz zeruje pozostałe zmienne wykorzystywane w programie. Ponadto usuwa ze stosu bieżącego wszelkie informacje o procedurach i pętlach FOR/NEXT. Instrukcja RUN powoduje natomiast uruchomienie programu znajdującego się w pamięci komputera lub odczytanie programu z urządzenia zewnętrznego i jego uruchomienie. Procedura wykonawcza instrukcji CLR (oznaczona etykietą XCLR) jest częścią składową procedury XRUN, która realizuje instrukcję RUN. Z tego powodu zostały one opisane łącznie.
      0100 ;eXecute RUN statement
      0110 ;
      0120 CLNN = $A0
      0130 CLRVV = $B8B9
      0140 DATAD = $B6
      0150 DATALN = $B7
      0160 FSTGLN = $B816
      0170 GETIX = $B904
      0180 GHISTM = $A9E1
      0190 LDPRGM = $BAF7
      0200 RSMEMT = $B8A8
      0210 RSTBRG = $B8F1
      0220 WRMST = $A050
      0230 ;
      0240   *= $B74C
      0250 ;
      0260 XRUN JSR GETIX
      0270   BCS RUN
      0280   JSR LDPRGM
      0290 RUN NOP
      0300   LDA #$00
      0310   STA CLNN
      0320   STA CLNN+1
      0330   JSR FSTGLN
      0340   JSR GHISTM
      0350   BMI END
      0360   JSR RSTBRG
      0370 ;
      0380 ;eXecute CLR statement
      0390 ;
      0400 XCLR JSR CLRVV
      0410   JSR RSMEMT
      0420   LDA #$00
      0430   STA DATALN
      0440   STA DATALN+1
      0450   STA DATAD
      0460   RTS
      0470 END JMP WRMST
    Najpierw rozpoznawany jest rodzaj instrukcji RUN, to znaczy, czy program do uruchomienia znajduje się już w pamięci, czy musi być najpierw odczytany. W tym celu porównywane są przez procedurę GETIX indeksy wejściowy (INIX) i wyjściowy (OUTIX). Jeśli indeks wejściowy jest większy, to wywoływana jest procedura LDPRGM (jest ona fragmentem XLOAD), która odczytuje program ze wskazanego urządzenia.
      0100 ;GET IndeX
      0110 ;
      0120 INIX = $A8
      0130 OUTIX = $A7
      0140 ;
      0150   *= $B904
      0160 ;
      0170   LDX INIX
      0180   INX
      0190   CPX OUTIX
      0200   RTS
    Sposób uruchomienia programu jest bardzo prosty. Najpierw zerowany jest rejestr CLNN, a następnie procedura FSTGLN odszukuje wiersz o najniższym numerze. Jeśli jest to wiersz w trybie bezpośrednim (numer $8000), to procedura jest przerywana skokiem do WRMST. Jeżeli nie, to kanały I/O są zamykane, a rejestry Basica zerowane przez procedurę RSTBRG.

    Teraz rozpoczyna się procedura XCLR. Na początku zerowane są wszystkie zmienne liczbowe oraz informacje o zmiennych tekstowych i tablicowych. Wykonuje to procedura CLRVV, która wypełnia zerami prawie całą tablicę wartości zmiennych. Nienaruszone pozostają tylko bajty określające numery i typy zmiennych.
      0100 ;CLeaR Variable Value
      0110 ;
      0120 STMTAB = $88
      0130 VVTP = $86
      0140 ZTEMP1 = $F5
      0150 ;
      0160   *= $B8B9
      0170 ;
      0180   LDX VVTP
      0190   STX ZTEMP1
      0200   LDY VVTP+1
      0210   STY ZTEMP1+1
      0220 LOOP LDX ZTEMP1+1
      0230   CPX STMTAB+1
      0240   BCC EXEC
      0250   LDX ZTEMP1
      0260   CPX STMTAB
      0270   BCC EXEC
      0280   RTS
      0290 EXEC LDY #$00
      0300   LDA (ZTEMP1),Y
      0310   AND #$FE
      0320   STA (ZTEMP1),Y
      0330   LDY #$02
      0340   LDX #$06
      0350   LDA #$00
      0360 NEXT STA (ZTEMP1),Y
      0370   INY
      0380   DEX
      0390   BNE NEXT
      0400   LDA ZTEMP1
      0410   CLC
      0420   ADC #$08
      0430   STA ZTEMP1
      0440   LDA ZTEMP1+1
      0450   ADC #$00
      0460   STA ZTEMP1+1
      0470   BNE LOOP
    Kolejnym krokiem jest skasowanie tablicy zmiennych tablicowych i tekstowych oraz stosu bieżącego. Ta operacja jest wykonywana przez procedurę RSMEMT. Polega ona na przepisaniu wektora STARP (STring and ARray Pointer) do wektorów RUNSTK (RUNtime STacK), BMEMHI (Basic MEMory HIgh) oraz APPMHI (APPlication Memory HIgh - wykorzystywany przez system operacyjny).
      0100 ;ReStore MEMory Top
      0110 ;
      0120 APPMHI = $0E
      0130 BMEMHI = $90
      0140 RUNSTK = $8E
      0150 STARP = $8C
      0160 ;
      0170   *= $B8A8
      0180 ;
      0190   LDA STARP
      0200   STA RUNSTK
      0210   STA BMEMHI
      0220   STA APPMHI
      0230   LDA STARP+1
      0240   STA RUNSTK+1
      0250   STA BMEMHI+1
      0260   STA APPMHI+1
      0270   RTS
    Ostatnim etapem jest odtworzenie stanu początkowego liczników danych zapisanych w instrukcjach DATA. Uzyskuje się to przez wpisanie zer do rejestrów DATAD (DATa ADdress) i DATALN (DATA LiNe number).

    Uruchomienie programu następuje zawsze od wiersza o najmniejszym numerze. Jest to jednak możliwe do ominięcia przy pomocy krótkiej procedury maszynowej. Musi ona umieścić w rejestrze CLNN numer wiersza, od którego będzie rozpoczęte wykonywanie programu, a następnie wykonać skok do wnętrza XRUN do adresu $B75B.

6.2. Instrukcje pomocnicze

    Kolejna grupa instrukcji pełni rolę pomocniczą, lecz prawidłowe działanie programu jest bez nich niemożliwe lub przynajmniej utrudnione. Znajdują się tu także instrukcje, których nie można zaliczyć do żadnej z pozostałych grup. Są to: REM, DATA, DEG, RAD, RESTORE, DIM i POKE.

6.2.1. Instrukcje REM i DATA

    Instrukcja REM zawiera komentarz wpisywany przez programistę w celu zwiększenia przejrzystości programu lub podania istotnych informacji. Natomiast w instrukcji DATA są umieszczane dane dla instrukcji READ. Obie te instrukcje są w trakcie wykonywania programu pomijane przez interpreter. Procedura wykonawcza tych instrukcji ogranicza się więc tylko do rozkazu RTS. Rozkaz ten znajduje się w procedurze GHISTM, która została opisana w rozdziale 2.

6.2.2. Instrukcje DEG i RAD

    Instrukcje DEG i RAD ustalają podstawę do obliczeń funkcji trygonometrycznych. DEG powoduje traktowanie wszystkich argumentów kątowych, jako podanych w stopniach, zaś RAD - jako podanych w radianach. Odpowiednio procedury wykonawcze tych instrukcji umieszczają w rejestrze RADFLG (RADians FLaG) wartości sześć lub zero.
      0100 RADFLG = $FB
      0110 ;
      0120   *= $B28D
      0130 ;
      0140 ;eXecute DEG statement
      0150 ;
      0160 XDEG LDA #$06
      0170   BNE EXE
      0180 ;
      0190 ;eXecute RAD statement
      0200 ;
      0210 XRAD LDA #$00
      0220 EXE STA RADFLG
      0230   RTS

6.2.3. Instrukcja RESTORE

    Instrukcja RESTORE ustawia znacznik odczytu danych z instrukcji DATA na początek wiersza, którego numer został podany jako argument. Jeśli instrukcja nie ma argumentu, to znacznik jest ustawiany na pierwszy wiersz programu. Operacja ta jest przeprowadzana przez procedurę XRSTR. W każdym przypadku najpierw zerowany jest rejestr DATAD, co ustawia znacznik na pierwszej danej w odpowiedniej instrukcji DATA.
      0100 ;eXecute RESTORE statement
      0110 ;
      0120 DATAD = $B6
      0130 DATALN = $B7
      0140 FR0 =  $D4
      0150 GETIX = $B904
      0160 GLNNUM = $ABCD
      0170 ;
      0180   *= $B296
      0190 ;
      0200   LDA #$00
      0210   STA DATAD
      0220   JSR GETIX
      0230   BCC GLN
      0240   TAY
      0250   BEQ SLN
      0260 GLN JSR GLNNUM
      0270   LDA FR0+1
      0280   LDY FR0
      0290 SLN STA DATALN+1
      0300   STY DATALN
      0310   RTS
    Następnie przez wywołanie procedury GETIX sprawdzane są indeksy (podobnie jak w XRUN). Jeśli instrukcja posiada argument, to zostaje on odczytany przez procedurę GLNNUM i przepisany do rejestru DATALN. W przeciwnym przypadku rejestr DATALN jest zerowany.
      0100 ;Get LiNe NUMber
      0110 ;
      0120 FR0 =  $D4
      0130 LETNUM = $ABD7
      0140 LINNER = $B926
      0150 ;
      0160   *= $ABCD
      0170 ;
      0180   JSR LETNUM
      0190   LDA FR0+1
      0200   BPL $ABC9  ;RTS
      0210   JMP LINNER
    Procedura GLNNUM wykorzystuje do odczytu dwubajtowej wartości procedurę LETNUM. Po sprawdzeniu, czy uzyskany wynik nie przekracza dopuszczalnej wartości ($7FFF), GLNNUM się kończy. Jeśli jednak wartość nie jest poprawna, to przez skok do procedury LINNER sygnalizowany jest błąd (LINe Number ERror).

6.2.4. Instrukcja DIM

    Instrukcja DIM służy do deklarowania wymiarów zmiennych tablicowych i tekstowych. Atari Basic wymaga zadeklarowania wszystkich takich zmiennych przed ich użyciem. Do realizacji tej instrukcji przeznaczona jest procedura XDIM.

    Ponieważ instrukcja DIM może zawierać deklaracje kilku zmiennych, to procedura XDIM przebiega w pętli, która jest sterowana licznikami INIX i OUTIX. Każde przejście pętli rozpoczyna się od odczytania typu zmiennej. Jeśli była ona wcześniej deklarowana (ustawiony bit 0 rejestru VART), to błąd sygnalizowany jest przez skok do DIMER.
      0100 ;eXecute DIM statement
      0110 ;
      0120 CSTAD = $97
      0130 DIMER = $B922
      0140 EVZTMP = $AF48
      0150 FR0 =  $D4
      0160 INIX = $A8
      0170 INSEL = $A87A
      0180 OUTIX = $A7
      0190 RUNSTK = $8E
      0200 SAVVAL = $AC0C
      0210 STARP = $8C
      0220 VART = $D2
      0230 XLET = $AADA
      0240 ZFR0 = $DA44
      0250 ZT1ML6 = $AF31
      0260 ZTEMP1 = $F5
      0270 ;
      0280   *= $B206
      0290 ;
      0300 XDIM LDY INIX
      0310   CPY OUTIX
      0320   BCC EXE
      0330   RTS
      0340 EXE JSR XLET
      0350   LDA VART
      0360   ROR A
      0370   BCC NUM
      0380 ERR JSR DIMER
      0390 NDM SEC
      0400   ROL A
      0410   STA VART
      0420   BMI STRNG
      0430   LDY ZTEMP1
      0440   LDX ZTEMP1+1
      0450   INY
      0460   BNE COL
      0470   INX
      0480   BMI ERR
      0490 COL STY FR0+2
      0500   STX FR0+3
      0510   STY ZTEMP1
      0520   STX ZTEMP1+1
      0530   LDY CSTAD
      0540   LDX CSTAD+1
      0550   INY
      0560   BNE ROW
      0570   INX
      0580   BMI ERR
      0590 ROW STY FR0+4
      0600   STX FR0+5
      0610   JSR EVZTMP
      0620   JST ZT1ML6
      0630   LDY ZTEMP1
      0640   LDA ZTEMP1+1
      0650   BMI ERR
      0660   BPL INS
      0670 STRNG LDA #$00
      0680   STA FR0+2
      0690   STA FR0+3
      0700   LDY ZTEMP1
      0710   STY FR0+4
      0720   LDA ZTEMP1+1
      0730   STA FR0+5
      0740   BNE INS
      0750   CPY #$00
      0760   BEQ ERR
      0770 INS LDX #RUNSTK
      0780   JSR INSEL+2
      0790   SEC
      0800   LDA CSTAD
      0810   SBC STARP
      0820   STA FR0
      0830   LDA CSTAD+1
      0840   SBC STARP+1
      0850   STA FR0+1
      0860   JSR SAVVAL
      0870   JMP XDIM
    Po ustawieniu najmłodszego bitu rejestru VART sprawdzany jest jego najstarszy bit, który wskazuje typ zmiennej. Zależnie od jego stanu wybierany jest odpowiedni wariant procedury (skasowany - zmienna liczbowa indeksowana czyli zmienna tablicowa, ustawiony - zmienna tekstowa).

    W przypadku zmiennej liczbowej indeksowanej jej wymiary są odczytywane z rejestrów ZTEMP1 oraz CSTAD i po zwiększeniu o jeden umieszczane w odpowiednich bajtach rejestru FR0. Zwiększenie jest konieczne, gdyż elementy zmiennej są numerowane od zera. Na tym etapie ponownie (uczyniła to już procedura XPDIM) sprawdzane jest, czy wartości wymiarów są mniejsze od $8000. Etap ten kończy się obliczeniem obszaru pamięci niezbędnego dla zapisania wszystkich elementów zmiennej.

    Dla zmiennej tekstowej procedura jest nieco prostsza, gdyż może ona mieć tylko jeden wymiar. Jako druga dana wpisywana jest aktualna długość ciągu, a więc zero. Ponadto nie trzeba obliczać przestrzeni zajmowanej przez zmienną.

    Ostatnia faza pętli jest również wspólna dla zmiennych obu typów. Przez wywołanie procedury INSEL rezerwowany jest w tablicy STARP obszar pamięci dla zmiennej. Aktualne parametry zmiennej są zapisywane w tablicy wartości (VVT) przez procedurę SAVVAL. Ponieważ procedura INSEL (zob. rozdział 1) nie zeruje rezerwowanego obszaru, to odczyt elementu zmiennej liczbowej da zupełnie przypadkowy wynik. Próba odczytu elementu zmiennej tekstowej spowoduje natomiast błąd długości ciągu (SLENER).

6.2.5. Instrukcja POKE

    Instrukcja POKE umieszcza liczbę podaną jako drugi argument w komórce pamięci, której adres jest pierwszym argumentem. Realizuje ją procedura XPOKE. Najpierw procedura LETNUM odczytuje dwubajtową liczbę całkowitą, która stanowi pierwszy argument. Jest ona przepisywana do rejestru POKADR (POKe ADdRess). Jednobajtowa wartość drugiego argumentu jest odczytywana z bufora przez procedurę GETBYT. Zostaje ona następnie umieszczona we wskazanym miejscu pamięci.
      0100 ;eXecute POKE statement
      0110 ;
      0120 FR0 =  $D4
      0130 GETBYT = $ABE0
      0140 LETNUM = $ABD7
      0150 POKADR = $95
      0160 ;
      0170   *= $B278
      0180 ;
      0190   JSR LETNUM
      0200   LDA FR0
      0210   STA POKADR
      0220   LDA FR0+1
      0230   STA POKADR+1
      0240   JSR GETBYT
      0250   LDA FR0
      0260   LDY #$00
      0270   STA (POKADR),Y
      0280   RTS
    Procedura GETBYT działa dwustopniowo. Przez wywołanie GLNNUM odczytuje liczbę dwubajtową mniejszą od $8000 (dla liczb większych GLNNUM wskazuje błąd), a jeśli starszy bajt jest niezerowy, to sygnalizuje błąd przez skok do BVALER (Bad VALue ERror).
      0100 ;GET BYTe
      0110 ;
      0120 BVALER = $B92E
      0130 GLNNUM = $ABCD
      0140 ;
      0150   *= $ABE0
      0160 ;
      0170   JSR GLNNUM
      0180   BNE ERR
      0190   RTS
      0200 ERR JSR BVALER

6.3. Instrukcje strukturalne

    Podstawowy kształt programu jest tworzony przez instrukcje strukturalne. Umożliwiają one realizację skoków, procedur i pętli oraz warunkowe wykonanie innych instrukcji. Do instrukcji strukturalnych w Atari Basic należą: POP, TRAP, GOTO, GOSUB, RETURN, FOR, NEXT, ON i IF.

6.3.1. Instrukcja POP

    Instrukcja POP zdejmuje ze stosu bieżącego informacje o ostatniej procedurze GOSUB/RETURN lub pętli FOR/NEXT. Jest to konieczne przy opuszczaniu procedury lub pętli przez skok. Instrukcja ta jest realizowana przez procedurę XPOP.
      0100 ;eXecute POP statement
      0110 ;
      0120 BMEMHI = $90
      0130 CLNN = $A0
      0140 DELEL = $A8F7
      0150 RUNSTK = $8E
      0160 STMNUM = $B2
      0170 ;
      0180   *= $B83E
      0190 ;
      0200   LDA RUNSTK+1
      0210   CMP BMEMHI+1
      0220   BCC POP
      0230   LDA RUNSTK
      0240   CMP BMEMHI
      0250   BCS $B83D  ;RTS
      0260 POP LDA #$04
      0270   LDX #BMEMHI
      0280   JSR DELEL
      0290   LDY #$03
      0300   LDA (BMEMHI),Y
      0310   STA STMNUM
      0320   DEY
      0330   LDA (BMEMHI),Y
      0340   STA CLNN+1
      0350   DEY
      0360   LDA (BMEMHI),Y
      0370   STA CLNN
      0380   DEY
      0390   LDA (BMEMHI),Y
      0400   BEQ END
      0410   PHA
      0420   LDA #$0C
      0430   LDX #BMEMHI
      0440   JSR DELEL
      0450   PLA
      0460 END CLC
      0470   RTS
    Procedura XPOP musi najpierw sprawdzić, czy na stosie jest coś zapisane, w przeciwnym bowiem przypadku uległaby zniszczeniu część tablicy zmiennych indeksowanych. Następnie przez wywołanie procedury DELEL wektor BMEMHI jest obniżany o cztery miejsca. Odczytane stamtąd wartości są przepisywane kolejno do rejestru numeru instrukcji STMNUM (STateMent NUMber) oraz numeru wiersza CLNN (Current LiNe Number). Ostatnia wartość pozwala na rozpoznanie rodzaju informacji zapisanej na stosie. Jeśli jest to zero, a więc informacja dotyczy procedury GOSUB, to procedura XPOP się kończy. W przeciwnym przypadku są to dane pętli FOR/NEXT (teraz już zbędne) i przez ponowne wywołanie DELEL wektor BMEMHI jest zmniejszany jeszcze o dwanaście miejsc.

6.3.2. Instrukcja TRAP

    Instrukcja TRAP ustala numer wiersza programu, od którego będzie kontynuowana praca po wystąpieniu błędu. Jej procedura wykonawcza - XTRAP - jest bardzo prosta. Numer wiersza odczytany przy pomocy LETNUM umieszczany jest w rejestrze TRAPLN (TRAP LiNe number) i to wszystko.
      0100 ;eXecute TRAP statement
      0110 ;
      0120 FR0 =  $D4
      0130 LETNUM = $ABD7
      0140 TRAPLN = $BC
      0150 ;
      0160   *= $B7D8
      0170 ;
      0180   JSR LETNUM
      0190   LDA FR0
      0200   STA TRAPLN
      0210   LDA FR0+1
      0220   STA TRAPLN+1
      0230   RTS

6.3.3. Instrukcje GOTO i GOSUB

    Instrukcje GOTO (lub GO TO) i GOSUB służą do wykonywania skoków do innych miejsc programu. Dodatkowo GOSUB powoduje zapamiętanie adresu aktualnej instrukcji, co umożliwia potem powrót. W związku z tym ich procedury realizacyjne - XGOTO i XGOSUB - różnią się tylko jednym rozkazem, który wywołuje procedurę zapisu parametrów bieżącej instrukcji.
      0100 CLNN = $A0
      0110 FNDCST = $A9A2
      0120 FR0 =  $D4
      0130 GLNNUM = $ABCD
      0140 LNFDER = $B91C
      0150 PRCSTM = $A95E
      0160 RSCSTM = $B6F0
      0170 SAVSTM = $B6F9
      0180 ;
      0190   *= $B6D2
      0200 ;
      0210 ;eXecute GOSUB statement
      0220 ;
      0230 ;
      0240 XGOSUB JSR SAVSTM
      0250 ;
      0260 ;eXecute GOTO statement
      0270 ;
      0280 XGOTO JSR GLNNUM
      0290 ;
      0300 ;GO to LINE
      0310 ;
      0320 GOLINE LDA FR0+1
      0330   STA CLNN+1
      0340   LDA FR0
      0350   STA CLNN
      0360 ;
      0370 ;FinD & EXecute STatement
      0380 ;
      0390 FDEXST JSR FNDCST
      0400   BCS ERR
      0410   PLA
      0420   PLA
      0430   JMP PRCSTM
      0440 ERR JSR RSCSTM
      0450   JSR LNFDER
    Odczytanie numeru wiersza, do którego będzie wykonany skok realizuje procedura GLNNUM. Numer ten jest przepisywany do rejestru CLNN i procedura FNDCST odszukuje go w pamięci. Następnie ze stosu procesora zdejmowany jest adres powrotny dla XGOTO lub XGOSUB i po wykonaniu skoku do PRCSTM realizowany jest wskazany wiersz programu. Jeżeli nie ma w programie wiersza o podanym numerze, to przez wywołanie procedury RSCSTM odtwarzany jest aktualny numer wiersza i przez skok do LNFDER sygnalizowany jest błąd (Line Not FounD ERror).
      0100 ;ReStore Current STateMent
      0110 ;
      0120 SAVCUR = $BE
      0130 STMCUR = $8A
      0140 ;
      0150   *= $B6F0
      0160 ;
      0170   LDA SAVCUR
      0180   STA STMCUR
      0190   LDA SAVCUR+1
      0200   STA STMCUR+1
      0210   RTS
    Podczas realizacji instrukcji GOSUB dodatkowo jest wywoływana procedura SAVSTM, która zapisuje parametry aktualnego wiersza na stosie bieżącym Basica. Składa się ona z wywołań dwóch innych procedur, przy czym PHSTK jest fragmentem procedury XFOR (rozdział 6.3.5).
      0100 ;SAVe current STateMent
      0110 ;
      0120 PHSTK = $B6B5
      0130 SAVIX = $B883
      0140 ;
      0150   *= $B6F9
      0160 ;
      0170   JSR SAVIX
      0180   LDA #$00
      0190   BEQ PHSTK
    Druga procedura - SAVIX - przepisuje tylko aktualny stan licznika wejściowego INIX (INput IndeX) do pomocniczego rejestru TMPIX (TeMPorary IndeX).
      0100 ;SAVe IndeX
      0110 ;
      0120 INIX = $A8
      0130 TMPIX = $B3
      0140 ;
      0150   *= $B883
      0160 ;
      0170   LDY INIX
      0180   STY TMPIX
      0190   RTS

6.3.4. Instrukcja RETURN

    Instrukcja RETURN jest odwrotnością instrukcji GOSUB i powoduje powrót do niej, a dalszy przebieg programu jest wykonywany od instrukcji następującej po GOSUB lub ON/GOSUB. Jej procedura realizacyjna - XRTRN - jest znacznie bardziej uniwersalna i stosowana jest także dla odtworzenia aktualnego wiersza programu po wykonaniu instrukcji READ i LIST. Rozpoczyna się ona od wywoływania opisanej wyżej procedury XPOP, aż do natrafienia w ostatnim zdejmowanym ze stosu bajcie na wartość równą zero. Jeśli zaś na stosie brak takich danych, to przez skok do RETER sygnalizowany jest błąd (RETurn ERror).
      0100 ;eXecute RETURN statement
      0110 ;
      0120 FSTGLN = $B816
      0130 GOSLER = $B916
      0140 OUTIX = $A7
      0150 RETER = $B914
      0160 RSCSTM = $B6F0
      0170 STMCUR = $8A
      0180 STMNUM = $B2
      0190 XPOP = $B83E
      0200 ;
      0210   *= $BDA8
      0220 ;
      0230 XRTRN JSR XPOP
      0240   BCS ERR
      0250   BNE XRTRN
      0260   JSR RETURN
      0270   CMP #$0C
      0280   BEQ END
      0290   CMP #$1E
      0300   BEQ END
      0310   CMP #$04
      0320   BEQ END
      0330   CMP #$22
      0340   BEQ END
      0350 ;
      0360 ;Bad RETurn LiNe
      0370 ;
      0380 BRETLN JSR RSCSTM
      0390   JSR GOSLER
      0400 ERR JSR RETER
      0410 ;
      0420 ;RETURN
      0430 ;
      0440 RETURN JSR FSTGLN
      0450   BCS BRETLN
      0460   LDY STMNUM
      0470   DEY
      0480   LDA (STMCUR),Y
      0490   STA OUTIX
      0500   INY
      0510   LDA (STMCUR),Y
      0520 END RTS
    Następnie przez wywołanie RETURN odtwarzany jest stan licznika wyjściowego OUTIX oraz adres ostatniego wykonanego tokena, który jest ponadto odczytywany. Jeśli jest to token jednej z dozwolonych tu instrukcji - GOSUB, ON, LIST lub READ, to procedura się kończy. W przeciwnym przypadku procedura RSCSTM odtwarza adres instrukcji RETURN i skokiem do GOSLER wskazywany jest błąd (GOSub Line ERror).

6.3.5. Instrukcja FOR

    Instrukcja FOR rozpoczyna pętlę, w której wielokrotnie wykonywany jest zestaw innych instrukcji. Do realizacji tej instrukcji służy procedura XFOR.
      0100 ;eXecute FOR statement
      0110 ;
      0120 BMTUP = $B871
      0130 FR0 =  $D4
      0140 GETIX = $B904
      0150 LETVAR = $AC06
      0160 PHREG = $B888
      0170 PLSTK = $B823
      0180 SAVIX = $B883
      0190 SAVMHI = $C4
      0200 STMCUR = $8A
      0210 TMPIX = $B3
      0220 VARN = $D3
      0230 XLET = $AADA
      0240 ZFR0 = $DA44
      0250 ;
      0260   *= $B67D
      0270 ;
      0280   JSR SAVIX
      0290   JSR XLET
      0300   LDA VARN
      0310   ORA #$80
      0320   PHA
      0330   JSR PLSTK
      0340   LDA #$0C
      0350   JSR BMTUP
      0360   JSR LETVAR
      0370   LDX #FR0
      0380   LDY #$00
      0390   JSR PHREG
      0400   JSR ZFR0
      0410   LDA #$01
      0420   STA FR0+1
      0430   LDA #$40
      0440   STA FR0
      0450   JSR GETIX
      0460   BCS PHN
      0470   JSR LETVAR
      0480 PHN LDX #FR0
      0490   LDY #$06
      0500   JSR PHREG
      0510   PLA
      0520 ;
      0530 ;PusH on STacK
      0540 ;
      0550 PHSTK PHA
      0560   LDA #$04
      0570   JSR BMTUP
      0580   PLA
      0590   LDY #$00
      0600   STA (SAVMHI),Y
      0610   LDA (STMCUR),Y
      0620   INY
      0630   STA (SAVMHI),Y
      0640   LDA (STMCUR),Y
      0650   INY
      0660   STA (SAVMHI),Y
      0670   LDX TMPIX
      0680   DEX
      0690   TXA
      0700   INY
      0710   STA (SAVMHI),Y
      0720   RTS
    Rozpoczyna się ona od zapisania aktualnego stanu licznika INIX przez procedurę SAVIX oraz ustalenia przy pomocy procedury XLET stanu początkowego zmiennej sterującej (licznika pętli). Numer tej zmiennej jest odkładany na stos i wywoływana jest procedura PLSTK.
      0100 ;PulL from STacK
      0110 ;
      0120 ACNT2 = $C7
      0130 BMEMHI = $90
      0140 SAVMHI = $C4
      0150 SAVTST = $B87A
      0160 XPOP = $B83E
      0170 ;
      0180   *= $B823
      0190 ;
      0200   STA ACNT2
      0210   JSR SAVTST
      0220 POP JSR XPOP
      0230   BCS MEM
      0240   BEQ MEM
      0250   CMP ACNT2
      0260   BEQ END
      0270   BNE POP
      0280 MEM LDA SAVMHI
      0290   STA BMEMHI
      0300   LDA SAVMHI+1
      0310   STA BMEMHI+1
      0320 END RTS
    Zapisuje ona numer zmiennej do pomocniczego rejestru ACNT2 (Auxiliary CouNTer) oraz przepisuje aktualny wektor górnej granicy pamięci do rejestru SAVMHI (przy pomocy procedury SAVTST). Następnie przez kolejne wywołania XPOP przeszukiwany jest stos bieżący. Znalezienie danych dla procedury GOSUB lub osiągnięcie końca stosu przerywa to przeszukiwanie i powoduje odtworzenie wektora BMEMHI. Natomiast bez odtwarzania tego wektora procedura PLSTK kończy się w przypadku znalezienia na stosie zmiennej o tym samym numerze, co znajdujący się w rejestrze ACNT2.
      0100 ;SAVe Top of STack
      0110 ;
      0120 BMEMHI = $90
      0130 SAVMHI = $C4
      0140 ;
      0150   *= $B87A
      0160 ;
      0170   LDX BMEMHI
      0180   STX SAVMHI
      0190   LDX BMEMHI+1
      0200   STX SAVMHI+1
      0210   RTS
    Teraz w akumulatorze umieszczona zostaje wartość $0C i wywoływana jest procedura BMTUP. Najpierw zapisuje ona aktualny stan BMEMHI, a potem podnosi go przy pomocy procedury INSEL o wartość z akumulatora, czyli o 12 bajtów, przez co uzyskuje się miejsce na umieszczenie parametrów zmiennej sterującej pętli (wartość początkowa, wartość końcowa i krok).
      0100 ;Basic Memory Top UP
      0110 ;
      0120 BMEMHI = $90
      0130 INSEL = $A87A
      0140 SAVTST = $B87A
      0150 ;
      0160   *= $B871
      0170 ;
      0180   JSR SAVTST
      0190   TAY
      0200   LDX #BMEMHI
      0210   JMP INSEL
    Graniczna wartość licznika pętli jest ustalana przy pomocy procedury LETVAR. Przez kolejne wywołania XLET i GETVAR oblicza ona wartość tej granicy i przepisuje uzyskany wynik z bufora wejściowego do rejestru FR0.
      0100 ;LET VARiable
      0110 ;
      0120 GETVAR = $ABE9
      0130 XLET = $AADA
      0140 ;
      0150   *= $AC06
      0160 ;
      0170   JSR XLET
      0180   JMP GETVAR
    Obliczona wartość graniczna zmiennej sterującej jest przepisywana przez procedurę PHREG z rejestru FR0 do odpowiedniego miejsca stosu bieżącego. Używana jest w tym celu zawartość rejestru SAVMHI, gdyż w rejestrze BMEMHI znajduje się już nowy adres szczytu zajętej pamięci.
      0100 ;PusH REGister
      0110 ;
      0120 ACNT1 = $C6
      0130 SAVMHI = $C4
      0140 ;
      0150   *= $B888
      0160 ;
      0170   LDA #$06
      0180   STA ACNT1
      0190 LOOP LDA $00,X
      0200   STA (SAVMHI),Y
      0210   INX
      0220   INY
      0230   DEC ACNT1
      0240   BNE LOOP
      0250   RTS
    Następnie w rejestrze FR0 umieszczana jest standardowa wartość kroku pętli (1). Jeśli procedura GETIX wskaże, że instrukcja FOR ma jeszcze dalszy ciąg, to liczba ta jest zastępowana przez wartość kroku odczytaną przez procedurę LETVAR. Kolejne wywołanie PHREG umieszcza odpowiednią wartość kroku pętli na stosie bieżącym.

    Na zakończenie przepisywane są na stos parametry instrukcji FOR. Są to kolejno: numer zmiennej użytej do sterowania pętli, numer wiersza zawierającego instrukcję FOR oraz indeks wskazujący początek instrukcji następującej po FOR. Ponieważ szczyt stosu jest przy tym ponownie podnoszony o cztery bajty, więc razem dla zapisania wszystkich informacji zostało wykorzystane 16 bajtów.

6.3.6. Instrukcja NEXT

    Instrukcja NEXT stanowi taką parę dla instrukcji FOR, jak RETURN dla GOSUB. Poza odtworzeniem adresu początkowego pętli trzeba tu jeszcze dokonać zmiany stanu licznika pętli i sprawdzić jego wartość. Do wykonania tych czynności służy procedura XNEXT. Jej początek jest podobny jak w procedurze XFOR. Tu jednak nieodnalezienie na stosie zmiennej o podanym numerze powoduje skok do procedury NFORER i zasygnalizowanie przez nią błędu (No matching FOR ERror).
      0100 ;eXecute NEXT statement
      0110 ;
      0120 ACNT2 = $C7
      0130 BADD = $AD26
      0140 BMTUP = $B871
      0150 BRETLN = $BDC2
      0160 FR1 =  $E0
      0170 GETSUB = $AD20
      0180 INIX = $A8
      0190 NFORER = $B91A
      0200 PLREG = $B897
      0210 RETURN = $BDCB
      0220 SAVVAL = $AC0C
      0230 STMCUR = $8A
      0240 VARBL = $AB81
      0250 XPOP = $B83E
      0260 ;
      0270   *= $B700
      0280 ;
      0290   LDY INIX
      0300   LDA (STMCUR),Y
      0310   STA ACNT2
      0320 POP JSR XPOP
      0330   BCS ERR
      0340   BEQ ERR
      0350   CMP ACNT2
      0360   BNE POP
      0370   LDY #$06
      0380   JSR PLREG
      0390   LDA FR1
      0400   PHA
      0410   LDA ACNT2
      0420   JSR VARBL
      0430   JSR BADD
      0440   JSR SAVVAL
      0450   LDY #$00
      0460   JSR PLREG
      0470   PLA
      0480   BPL BPS
      0490   JSR GETSUB
      0500   BPL EXIT
      0510   RTS
      0520 BPS JSR GETSUB
      0530   BEQ EXIT
      0540   BMI EXIT
      0550 END RTS
      0560 EXIT LDA #$10
      0570   JSR BMTUP
      0580   JSR RETURN
      0590   CMP #$08
      0600   BEQ END
      0610   JMP BRETLN
      0620 ERR JSR NFORER
    Po odnalezieniu parametrów właściwej instrukcji FOR wywoływana jest procedura PLREG (odwrotna do PHREG). Pobiera ona ze stosu wartość kroku i dodaje go do aktualnej wartości zmiennej sterującej, która została odczytana przez procedurę VARBL. Uzyskany rezultat jest ponownie zapisywany przy pomocy procedury SAVVAL.
      0100 ;PulL REGister
      0110 ;
      0120 ACNT1 = $C6
      0130 FR1 =  $E0
      0140 BMEMHI = $90
      0150 ;
      0160   *= $B897
      0170 ;
      0180   LDA #$06
      0190   STA ACNT1
      0200   LDX #FR1
      0210 LOOP LDA (BMEMHI),Y
      0220   STA $00,X
      0230   INX
      0240   INY
      0250   DEC ACNT1
      0260   BNE LOOP
      0270   RTS
    Następne wywołanie PLREG powoduje odczytanie ze stosu granicznej wartości zmiennej sterującej. Warto przy tym zauważyć, że dla uproszczenia wartość odczytana przez PLREG jest zawsze umieszczana w rejestrze FR1. Po wykonaniu odejmowania przez procedurę GETSUB dalsze postępowanie zależy od znaku kroku pętli i znaku uzyskanego rezultatu. Jeśli została osiągnięta lub przekroczona graniczna wartość zmiennej sterującej, to procedura XNEXT kończy się rozkazem RTS i dalej wykonywana jest instrukcja następująca po NEXT. W przeciwnym wypadku przy użyciu procedury RETURN odczytywany jest adres pierwszej instrukcji pętli i tam przekazywane jest sterowanie.

6.3.7. Instrukcja IF

    Instrukcja IF umożliwia warunkowe wykonanie innych instrukcji, ewentualnie skoku, jeśli zamiast instrukcji umieszczony w niej będzie numer wiersza. Jej procedura realizacyjna - XIF - jest bardzo prosta.
      0100 ;eXecute IF statement
      0110 ;
      0120 BUFIX = $9F
      0130 FR0 =  $D4
      0140 GETIX = $B904
      0150 LETVAR = $AC06
      0160 OUTIX = $A7
      0170 XGOTO = $B6D5
      0180 ;
      0190   *= $B778
      0200 ;
      0210   JSR LETVAR
      0220   LDA FR0+1
      0230   BEQ MIX
      0240   JSR GETIX
      0250   BCS END
      0260   JMP XGOTO
      0270 MIX LDA BUFIX
      0280   STA OUTIX
      0290 END RTS
    Przede wszystkim przez wywołanie procedury LETVAR obliczane jest wyrażenie warunkowe. Jeśli wynikiem jest zero, to po zrównaniu liczników BUFIX i OUTIX procedura się kończy. W takim przypadku wykonywanie programu jest kontynuowane od początku następnego wiersza. Jeśli wyrażenie warunkowe jest prawdziwe (wynik różny od zera), to procedura GETIX porównuje stany liczników bufora. Napotkanie końca wiersza powoduje skok do procedury XGOTO, a w przeciwnym wypadku wykonywane są dalsze instrukcje znajdujące się w tym samym wierszu.

6.3.8. Instrukcja ON

    Instrukcja ON jest wielokrotną warunkową instrukcją skoku i posiada dwie odmiany - ON/GOTO i ON/GOSUB. W zależności od wartości wyrażenia wykonywany jest skok do wiersza, którego numer jest umieszczony na odpowiedniej pozycji w instrukcji. Procedurą realizacyjną tej instrukcji jest XON.

    Rozpoczyna się ona odczytaniem wartości wyrażenia przy pomocy procedury GETBYT. Wynika z tego, że wyrażenie musi dawać wynik całkowity, mniejszy od 256, gdyż w innym przypadku wystąpi błąd. Zerowa wartość tego wyrażenia powoduje natychmiastowe opuszczenie procedury XON. Następnie sprawdzany jest rodzaj instrukcji ON. Jeśli jest to ON/GOSUB, to adres powrotny zapamiętywany jest przez wywołanie procedury SAVSTM.

    Teraz w pętli kolejno odczytywane są numery wierszy i zmniejszana jest obliczona wartość wyrażenia (przepisana do rejestru TMPIX). Wyzerowanie tego rejestru oznacza napotkanie właściwego numeru wiersza i powoduje wykonanie skoku przez przejście do środka procedury XGOSUB w miejsce oznaczone etykietą GOLINE. Jeśli wartość wyrażenia jest większa od liczby numerów wierszy zawartych w instrukcji ON, to procedura XON jest opuszczana bez wykonania skoku. W takim przypadku adres powrotny dla ON/GOSUB jest jeszcze zdejmowany ze stosu przez procedurę XPOP.
      0100 ;eXecute ON statement
      0110 ;
      0120 FR0 =  $D4
      0130 GETBYT = $ABE0
      0140 GETIX = $B904
      0150 GLNNUM = $ABCD
      0160 GOLINE = $B6D8
      0170 INIX = $A8
      0180 SAVIX = $B883
      0190 SAVSTM = $B6F9
      0200 STMCUR = $8A
      0210 TMPIX = $B3
      0220 XPOP = $B83E
      0230 ;
      0240   *= $B7E4
      0250 ;
      0260   JSR SAVIX
      0270   JSR GETBYT
      0280   LDA FR0
      0290   BEQ END
      0300   LDY INIX
      0310   DEY
      0320   LDA (STMCUR),Y
      0330   CMP #$17
      0340   PHP
      0350   BEQ SKIP
      0360   JSR SAVSTM+3
      0370 SKIP LDA FR0
      0380   STA TMPIX
      0390 NEXT JSR GLNNUM
      0400   DEC TMPIX
      0410   BEQ JUMP
      0420   JSR GETIX
      0430   BCC NEXT
      0440   PLP
      0450   BEQ END
      0460   JSR XPOP
      0470 END RTS
      0480 JUMP PLP
      0490   JMP GOLINE

6.4. Obsługa komunikacji

    Wiele procedur interpretera komunikuje się z urządzeniami zewnętrznymi. Przeważnie są to procedury wykonawcze instrukcji wejścia/wyjścia, lecz nie tylko. Do realizacji tego celu przeznaczony jest zestaw procedur obsługujących komunikację z urządzeniami zewnętrznymi. Ze względu na wykorzystywanie przez liczne procedury realizujące instrukcje Basica zestaw ten został wydzielony w osobnym rozdziale.

    Podstawową procedurą komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi jest PRPCHN. Przygotowuje i przeprowadza ona operacje wejścia/wyjścia, korzystając przy tym z innych procedur pomocniczych. Przed jej wywołaniem w rejestrze IOCHN (I/O CHannel Number) trzeba umieścić numer wykorzystywanego kanału IOCB, a w rejestrze IOCMD (I/O CoMmanD) kod rozkazu wykonywanej operacji. Ponadto, jeśli jest to operacja zapisu, w akumulatorze powinien znajdować się przesyłany znak. Przy wywoływaniu tej procedury od etykiety PRPDVC trzeba dodatkowo umieścić w rejestrze X numer kanału IOCB.
      0100 ENDIO = $BCBB
      0110 ICAX1 = $034A
      0120 ICAX1Z = $2A
      0130 ICAX2 = $034B
      0140 ICAX2Z = $2B
      0150 IOCAL = $BAB2
      0160 IOCHN = $B5
      0170 SAVDVC = $BAC0
      0180 ;
      0190   *= $BA99
      0200 ;
      0210 ;PRePare CHaNnel
      0220 ;
      0230 PRPCHN LDX IOCHN
      0240 ;
      0250 ;PRePare DeViCe
      0260 ;
      0270 PRPDVC PHA
      0280   JSR SAVDVC
      0290   LDA ICAX1,X
      0300   STA ICAX1Z
      0310   LDA ICAX2,X
      0320   STA ICAX2Z
      0330   PLA
      0340   TAY
      0350   JSR IOCAL
      0360   TYA
      0370   JMP ENDIO+3
    Na początku, po odczytaniu numeru kanału z rejestru IOCHN i odłożeniu przesyłanego znaku na stosie, wywoływana jest procedura SAVDVC. Zapisuje ona numer kanału i przelicza go na postać wymaganą przez system operacyjny (zob. "Mapa pamięci Atari XL/XE. Procedury wejścia/wyjścia"), a wynik zwraca w rejestrze X. Następnie parametry transmisji z odpowiedniego bloku IOCB przepisywane są na stronę zerową. Teraz przesyłany znak jest zdejmowany ze stosu do rejestru Y i wywoływana jest procedura IOCAL.
      0100 ;Input/Output routine CAL1
      0110 ;
      0120 ICPUTB = $0346
      0130 ;
      0140   *= $BAB2
      0150 ;
      0160   LDA ICPUTB+1,X
      0170   PHA
      0180   LDA ICPUTB,X
      0190   PHA
      0200   TYA
      0210   LDY #$92
      0220   RTS
    Jej zadaniem jest uruchomienie odpowiedniej procedury wykonującej operację I/O. W tym celu adres tej procedury jest przepisywany na stos, a przesyłany znak do akumulatora, zaś do rejestru Y zapisywany jest kod nieistniejącej operacji (Function Not Implemented). Wykonanie teraz rozkazu RTS powoduje zdjęcie ze stosu adresu procedury transmisji i tym samym wykonanie operacji. Po jej zakończeniu status operacji przepisywany jest z rejestru Y do akumulatora. Procedura PRPCHN kończy się skokiem do specjalnej procedury kończącej operacje wejścia/wyjścia - ENDIO.

    Wspomniana wcześniej procedura SAVDVC jest fragmentem nieco większej procedury SAVCMD. Umieszcza ona jedynie zawartość akumulatora w rejestrze IOCMD (tylko przy wywołaniu od SAVCMD) oraz zawartość rejestru X w IODVC (I/O DeViCe). Potem następuje bezpośredni skok do procedury MLTCHN.
      0100 IOCMD = $C0
      0110 IODVC = $C1
      0120 MLTCHN = $BCAF
      0130 ;
      0140   *= $BABE
      0150 ;
      0160 ;SAVe CoMmanD
      0170 ;
      0180 SAVCMD STA IOCMD
      0190 ;
      0200 ;SAVe DeViCe number
      0210 ;
      0220 SAVDVC STX IODVC
      0230   JMP MLTCHN
    Także i ta procedura jest częścią większej - SETDVC. System operacyjny Atari wymaga, aby przy wywołaniu procedur I/O w rejestrze X znajdował się numer bloku IOCB pomnożony przez 16. Numer ten jest więc odczytywany z rejestru IODVC i przez czterokrotne przesunięcie w lewo doprowadzany do właściwej postaci. Zbyt duży numer kanału powoduje skok do DVCNER i sygnalizację błędu (DeViCe Number ERror).
      0100 DVCNER = $B90C
      0110 IODVC = $C1
      0120 IXGDAT = $BD07
      0130 ;
      0140   *= $BCA8
      0150 ;
      0160 ;SET DeViCe
      0170 ;
      0180 SETDVC JSR IXGDAT
      0190   STA IODVC
      0200   BEQ ERR
      0210 ;
      0220 ;MuLTiple CHannel Number
      0230 ;
      0240 MLTCHN LDA IODVC
      0250   ASL A
      0260   ASL A
      0270   ASL A
      0280   ASL A
      0290   TAX
      0300   BPL $BD06  ;RTS
      0310 ERR JSR DVCNER
    Przy wywołaniu tej procedury od etykiety SETDVC ustalany jest najpierw numer kanału. W tym celu wywoływana jest procedura IXGDAT, która przy pomocy GLNNUM pobiera z bufora wejściowego liczbę. Liczba ta zostaje następnie umieszczona w rejestrze IODVC. Także tu niepoprawny (zerowy) numer kanału powoduje zasygnalizowanie błędu przez skok do DVCNER.
      0100 FR0 =  $D4
      0110 GLNNUM = $ABCD
      0120 INIX = $A8
      0130 ;
      0140   *= $BD07
      0150 ;
      0160 ;Increase indeX & Get DATa
      0170 ;
      0180 IXGDAT INC INIX
      0190 ;
      0200 ;GET DATa
      0210 ;
      0220 GETDAT JSR GLNNUM
      0230   LDA FR0
      0240   RTS
    Procedura kończąca operacje I/O służy do kontroli ich poprawnego wykonania i wstępnej obsługi ewentualnych błędów. W tym celu najpierw wywoływana jest procedura GETST, która odczytuje z odpowiedniego bloku IOCB status wykonanej operacji. Jeśli jest on mniejszy od $80, czyli przebieg operacji był poprawny, to procedura ENDIO kończy się rozkazem RTS (w tym przypadku znajduje się on w innej procedurze).
      0100 ;END I/O operation
      0110 ;
      0120 CDST = $A000
      0130 CLCHN = $BCF7
      0140 DSPFLG = $02FE
      0150 ERRCOD = $B9
      0160 GETERR = $B934
      0170 GETST = $BD00
      0180 IODVC = $C1
      0190 IRQSTAT = $11
      0200 LOADFLG = $CA
      0210 PROMPT = $C2
      0220 RSTCHN = $BD5B
      0230 WRMST2 = $A053
      0240 ;
      0250   *= $BCBB
      0260 ;
      0270   JSR GETST
      0280   BPL $BD06  ;RTS
      0290   LDY #$00
      0300   STY DSPFLG
      0310   CMP #$80
      0320   BNE GST
      0330   STY IRQSTAT
      0340   LDA LOADFLG
      0350   BEQ $BD06  ;RTS
      0360   JMP CDST
      0370 GST LDY IODVC
      0380   CMP #$88
      0390   BEQ EXIT
      0400 PST STA ERRCOD
      0410   CPX #$07
      0420   BNE RST
      0430   JSR CLCHN
      0440 RST JSR RSTCHN
      0450   JMP GETERR
      0460 EXIT CPX #$07
      0470   BNE PST
      0480   LDX #$5D
      0490   CPX PROMPT
      0500   BNE PST
      0510   JSR CLCHN
      0520   JMP WRMST2

      0100 ;GET STatus
      0110 ;
      0120 ICSTAT = $0343
      0130 MLTCHN = $BCAF
      0140 ;
      0150   *= $BD00
      0160 ;
      0170   JSR MLTCHN
      0180   LDA ICSTAT,X
      0190   RTS
    Jeśli status wskazuje niepoprawny przebieg operacji, to po wyzerowaniu znacznika DSPFLG (DiSPlay FLaG) jest on porównywany z kodem przerwania przez naciśnięcie klawisza BREAK ($80). Taka przyczyna błędu jest zapisywana w rejestrze IRQSTAT (IRQ STATus shadow register). Jeżeli operacja I/O dotyczyła odczytu programu z pamięci masowej, co wskazuje niezerowa zawartość rejestru LOADFLG (LOADing FLaG), to następuje ponowne zainicjowanie interpretera przez skok do CDST. W przeciwnym przypadku procedura ENDIO kończy się rozkazem RTS.

    Następnie sprawdzane jest, czy status sygnalizuje napotkanie końca pliku ($88). Jeśli tak, to w przypadku odczytu programu zamykany jest kanał 7 (poprzez CLCHN) i wykonywany jest skok do gorącego startu, a więc interpreter przechodzi do trybu bezpośredniego bez sygnalizowania błędu. Każdy inny status błędu powoduje zamknięcie kanału (z wyjątkiem kanału IOCB 0), ustawienie wyjścia na kanał 0 (przez procedurę RSTCHN) i sygnalizowanie błędu przez skok do procedury GETERR (zob. rozdział 3).

    Zamknięcie kanału IOCB jest wykonywane przez procedurę CLCHN. Ponieważ numer kanału jest ustalany przez procedurę MLTCHN, to zawsze zamykany jest kanał o numerze zapisanym w rejestrze IODVC. Kanał IOCB 0 jest wykorzystywany przez edytor ekranowy i jego zamknięcie jest niemożliwe. Zerowy numer kanału powoduje więc przerwanie procedury rozkazem RTS. W przeciwnym przypadku do akumulatora wpisywany jest kod operacji CLOSE ($0C) i następuje skok do procedury CIOEXE.
      0100 ;CLose CHaNnel
      0110 ;
      0120 CIOEXE = $BD2B
      0130 MLTCHN = $BCAF
      0140 ;
      0150   *= $BCF7
      0160 ;
      0170   JSR MLTCHN
      0180   BEQ $BD06  ;RTS
      0190   LDA #$0C
      0200   BNE CIOEXE
    Etykieta CIOEXE oznacza końcowy fragment procedury BFLN. Rozpoczyna się ona od ustalenia długości bufora wykorzystywanego podczas operacji I/O. Długość tego bufora jest zależna od miejsca rozpoczęcia procedury. Przy wywołaniu od BFLN1 długość bufora wynosi $FF, od BFLN2 - zero (znak przesyłany jest więc w akumulatorze), od BFLN3 - długość przepisywana jest z rejestru Y (mniejsza od $0100), zaś przy wywołaniu od BFLN4 długość ustalana jest według zawartości akumulatora (starszy bajt) i rejestru Y (młodszy bajt).

    Teraz (od etykiety SIBUFA) jako adres bufora jest przepisywany wektor zawarty w rejestrze INBUFP (INput BUFfer Pointer). Następnie z rejestru IOCMD odczytywany jest do akumulatora kod rozkazu operacji, która ma być wykonana (etykieta CMDEXE). Kod ten jest umieszczany w rejestrze ICCMND (IOCB CoMmaND register) odpowiedniego bloku IOCB. To miejsce jest właśnie oznaczone etykietą CIOEXE. Cała procedura kończy się bezpośrednim skokiem do centralnej procedury wejścia/wyjścia systemu operacyjnego - CIOMAIN (zob. "Mapa pamięci Atari XL/XE. Procedury wejścia/wyjścia.").
      0100 ICBUFA = $0344
      0110 ICBUFL = $0348
      0120 ICCMND = $0342
      0130 INBUFP = $F3
      0140 IOCMD = $C0
      0150 JCIOMAIN = $E456
      0160 ;
      0170   *= $BD0F
      0180 ;
      0190 ;set BuFfer LeNgth
      0200 ;
      0210 BFLN1 LDY #$FF
      0220   BNE BFLN3
      0230 BFLN2 LDY #$00
      0240 BFLN3 LDA #$00
      0250 BFLN4 STA ICBUFL+1,X
      0260   TYA
      0270   STA ICBUFL,X
      0280 ;
      0290 ;Set Input BUFfer Address
      0300 ;
      0310 SIBUFA LDA INBUFP+1
      0320   LDY INBUFP
      0330   STA INBUFA+1,X
      0340   TYA
      0350   STA ICBUFA,X
      0360 ;
      0370 ;CoMmanD EXEcute
      0380 ;
      0390 CMDEXE LDA IOCMD
      0400 ;
      0410 ;Central I/O EXEcute
      0420 ;
      0430 CIOEXE STA ICCMND,X
      0440   JMP JCIOMAIN

6.5. Instrukcje dźwiękowe i graficzne

    W grupie instrukcji wejścia/wyjścia najczęściej używane są instrukcje dźwiękowe i graficzne. Dlatego też zostały one wydzielone w osobnym rozdziale. Są to instrukcje: SOUND, SETCOLOR, COLOR, POSITION, PLOT, DRAWTO i GRAPHICS. Istnieją jeszcze inne instrukcje działające na ekranie, lecz ze względu na ich wykorzystanie przy współpracy z urządzeniami zewnętrznymi znajdują się one w następnym rozdziale.

6.5.1. Instrukcja SOUND

    Instrukcja SOUND powoduje uruchomienie wskazanego generatora dźwięku. Praca generatora trwa do następnej przeznaczonej dla niego instrukcji SOUND albo do instrukcji NEW, END lub RUN. Instrukcja SOUND wymaga czterech parametrów, które oznaczają kolejno: numer generatora, okres generatora, rodzaj zniekształceń i głośność dźwięku. Do realizacji tej instrukcji służy procedura XSOUND.
      0100 ;eXecute SOUND statement
      0110 ;
      0120 AUDC1 = $D201
      0130 AUDCTL = $D208
      0140 AUDF1 = $D200
      0150 FR0 =  $D4
      0160 GETBYT = $ABE0
      0170 LETNUM = $ABD7
      0180 SKCTL = $D20F
      0190 ;
      0200   *= $B9D3
      0210 ;
      0220   JSR GETBYT
      0230   LDA FR0
      0240   CMP #$04
      0250   BCS $B9D0  ;JMP BVALER
      0260   ASL A
      0270   PHA
      0280   LDA #$00
      0290   STA AUDCTL
      0300   LDA #$03
      0310   STA SKCTL
      0320   JSR LETNUM
      0330   PLA
      0340   PHA
      0350   TAX
      0360   LDA FR0
      0370   STA AUDF1,X
      0380   JSR LETNUM
      0390   LDA FR0
      0400   ASL A
      0410   ASL A
      0420   ASL A
      0430   ASL A
      0440   PHA
      0450   JSR LETNUM
      0460   PLA
      0470   TAY
      0480   PLA
      0490   TAX
      0500   TYA
      0510   CLC
      0520   ADC FR0
      0530   STA AUDC1,X
      0540   RTS
    Jako pierwszy pobierany jest przez procedurę GETNUM numer generatora. Jeśli jest on większy od 3, to procedura jest przerywana skokiem do BVALER, gdzie sygnalizowany jest błąd. Poprawna wartość jest mnożona przez dwa i odkładana na stosie. Następnie ustawiane są początkowe stany rejestrów AUDCTL (AUDio ConTroL) oraz SKCTL (Serial/Keyboard ConTroL). Wywołana teraz procedura LETNUM odczytuje wartość okresu generatora, która jest wpisywana przy użyciu odtworzonego ze stosu numeru do rejestru AUDF (AUDio Frequerency) odpowiedniego generatora. Kolejne wywołanie LETNUM pobiera kod zniekształceń dźwięku. Jest on mnożony przez 16 i odkładany na stos. Trzecie i ostatnie wywołanie LETNUM daje wartość głośności dźwięku. Do tej wartości dodawany jest zdjęty ze stosu kod zniekształceń - cztery młodsze bity określają więc głośność, a cztery starsze zniekształcenie. Wynik umieszczany jest w rejestrze AUDC (AUDio Control) odpowiedniego generatora.

6.5.2. Instrukcja SETCOLOR

    Zadaniem instrukcji SETCOLOR jest ustawienie barwy i jasności koloru w jednym z rejestrów koloru obrazu. Do tego celu potrzebne są trzy parametry: numer rejestru koloru oraz barwa i jasność koloru. Procedura realizacyjna tej instrukcji - XSETC - jest bardzo podobna do procedury XSOUND.
      0100 ;eXecute SETCOLOR statement
      0110 ;
      0120 BVALER = $B92E
      0130 COLFP0S = $02C4
      0140 FR0 =  $D4
      0150 GETBYT = $ABE0
      0160 LETNUM = $ABD7
      0170 ;
      0180   *= $B9AD
      0190 ;
      0200   JSR GETBYT
      0210   LDA FR0
      0220   CMP #$05
      0230   BCS ERR
      0240   PHA
      0250   JSR LETNUM
      0260   LDA FR0
      0270   ASL A
      0280   ASL A
      0290   ASL A
      0300   ASL A
      0310   PHA
      0320   JSR LETNUM
      0330   PLA
      0340   CLC
      0350   ADC FR0
      0360   TAY
      0370   PLA
      0380   TAX
      0390   TYA
      0400   STA COLPF0S,X
      0410   RTS
      0420 ERR JSR BVALER
    Rozpoczyna się ona również od pobrania przez GETBYT numeru rejestru, sprawdzenia jego wartości i odłożenia jej na stos. Następnie przez dwukrotne wywołanie LETNUM odczytywane są dwa pozostałe parametry. Są one sumowane podobnie jak w procedurze XSOUND - kod barwy zajmuje cztery starsze bity, a kod jasności cztery młodsze. Uzyskany wynik jest zapisywany według numeru pobranego ze stosu do odpowiedniego rejestru koloru obrazu COLPF (COLor of Play Field - rejestry 0-3) lub tła COLBAK (COLor of BAcKground - rejestr 4).

6.5.3. Instrukcja COLOR

    Instrukcja COLOR ustala numer rejestru koloru lub kod znaku dla następnych instrukcji graficznych. Numer koloru jest jednak inny niż użyty w instrukcji SETCOLOR. Rejestrom 0-3 odpowiadają tu bowiem numery 1-4, zaś rejestrowi 4 (tło) numer 0 (poza trybami graficznymi 9, 10 i 11, które są sterowane przez GTIA). Instrukcja COLOR jest realizowana przez procedurę XCOLOR. Pobiera ona przy pomocy procedury LETNUM liczbę i zapisuje ją do rejestru COLOR, z którego korzystają inne procedury graficzne. Wartość tej liczby nie jest tu sprawdzana i może mieć dowolną wartość mniejszą od $FFFF (większe wartości spowodują błąd w procedurze LETNUM). Zapisywany jest jednak tylko młodszy bajt kodu, więc w rezultacie maksymalny numer koloru lub kod znaku wynosi $FF.
      0100 ;eXecute COLOR statement
      0110 ;
      0120 COLOR = $C8
      0130 FR0 =  $D4
      0140 LETNUM = $ABD7
      0150 ;
      0160   *= $BA1F
      0170 ;
      0180   JSR LETNUM
      0190   LDA FR0
      0200   STA COLOR
      0210   RTS

6.5.4. Instrukcja POSITION

    Instrukcja POSITION umieszcza kursor na podanej pozycji. Jest ona realizowana przez procedurę XPOS. Najpierw pozioma pozycja kursora odczytywana jest przy pomocy LETNUM i jej oba bajty przepisywane są do rejestru COLCRS (COLumn of CuRSor). Następnie wywoływana jest procedura GETBYT odczytująca pozycję pionową, która przepisywana jest do rejestru ROWCRS (ROW of CuRSor). Odczyt współrzędnych jest wykonywany przez różne procedury, gdyż maksymalna pozycja pozioma wynosi 319 (liczba dwubajtowa), zaś maksymalna pozycja pionowa 191, a więc jeden bajt.
      0100 ;eXecute POSITION statement
      0110 ;
      0120 COLCRS = $55
      0130 FR0 =  $D4
      0140 GETBYT = $ABE0
      0150 LETNUM = $ABD7
      0160 ROWCRS = $54
      0170 ;
      0180   *= $BA0C
      0190 ;
      0200   JSR LETNUM
      0210   LDA FR0
      0220   STA COLCRS
      0230   LDA FR0+1
      0240   STA COLCRS+1
      0250   JSR GETBYT
      0260   LDA FR0
      0270   STA ROWCRS
      0280   RTS

6.5.5. Instrukcja PLOT

    Instrukcja PLOT umieszcza znak (w trybie tekstowym) lub punkt (w trybie bitowym) we wskazanym miejscu ekranu. Numer koloru lub kod znaku pobierany jest przy tym z rejestru COLOR. Operację tą wykonuje procedura XPLOT. Najpierw przez wywołanie procedury XPOS kursor ustawiany jest na odpowiedniej pozycji. Następnie do akumulatora pobierany jest numer koloru lub kod znaku, a do rejestru X numer IOCB 6, który służy do przeprowadzania operacji graficznych. Potem wykonywany jest skok do procedury PRPDVC, która przygotowuje i przeprowadza (przy pomocy procedur systemu operacyjnego) operację zapisu punktu lub znaku na ekranie.
      0100 ;eXecute PLOT statement
      0110 ;
      0120 COLOR = $C8
      0130 PRPDVC = $BA9B
      0140 XPOS = $BA0C
      0150 ;
      0160   *= $BA6C
      0170 ;
      0180   JSR XPOS
      0190   LDA COLOR
      0200   LDX #$06
      0210   JMP PRPDVC

6.5.6. Instrukcja DRAWTO

    Instrukcja DRAWTO rysuje linię od aktualnej pozycji kursora do pozycji o podanych współrzędnych. Procedura realizacyjna XDRAW rozpoczyna się, podobnie jak XPLOT, od wywołania XPOS i odczytania kodu znaku lub numeru koloru. Ta ostatnia wartość jest teraz przepisywana do rejestru ATACHR (ATASCII CHaRacter). Następnie w akumulatorze umieszczany jest kod operacji rysowania linii ($11), a w rejestrze X numer kanału IOCB ($06). Wartości te są doprowadzane do właściwej postaci i zapisywane do odpowiednich rejestrów RAM przez wywołanie procedury SAVCMD. Po ustawieniu parametrów pomocniczych w rejestrach ICAX1 i ICAX2 (IOCB AuXiliary register) operacja jest wykonywana przez wywołanie procedury CMDEXE. Po jej przeprowadzeniu XDRAW kończy się skokiem do ENDIO, gdzie kontrolowany jest jeszcze status wykonanej operacji.
      0100 ;eXecute DRAWTO statement
      0110 ;
      0120 ATACHR = $02FB
      0130 CMDEXE = $BD29
      0140 COLOR = $C8
      0150 ENDIO = $BCBB
      0160 ICAX1 = $034A
      0170 ICAX2 = $034B
      0180 SAVCMD = $BABE
      0190 XPOS = $BA0C
      0200 ;
      0210   *= $BA27
      0220 ;
      0230   JSR XPOS
      0240   LDA COLOR
      0250   STA ATACHR
      0260   LDA #$11
      0270   LDX #$06
      0280   JSR SAVCMD
      0290   LDA #$0C
      0300   STA ICAX1,X
      0310   LDA #$00
      0320   STA ICAX2,X
      0330   JSR CMDEXE
      0340   JMP ENDIO

6.5.7. Instrukcja GRAPHICS

    Instrukcja GRAPHICS służy do wyboru trybu graficznego. Polega to na otwarciu kanału IOCB dla ekranu (Screen) i jest wykonywane przez instrukcję XGRAPH. Wszystkie operacje na ekranie są standardowo wykonywane poprzez kanał szósty, więc najpierw do rejestru IODVC wpisywany jest numer tego kanału i wywoływana jest procedura CLCHN, która go zamyka. Następnie wymagany numer trybu graficznego jest odczytywany przez procedurę LETNUM, a adres nazwy urządzenia SCRNAM jest przepisywany do wektora bufora INBUFP. Teraz numer trybu jest pobierany z rejestru FR0 i umieszczany w akumulatorze, a jego bity 4-7 w rejestrze Y (określają one rodzaj otwarcia urządzenia). Sama operacja otwarcia przeprowadzana jest przez procedurę PRPOPN, a kontrola statusu tej operacji przez ENDIO.
      0100 ;eXecute GRAPHICS statement
      0110 ;
      0120 CLCHN = $BCF7
      0130 ENDIO = $BCBB
      0140 FR0 =  $D4
      0150 INBUFP = $F3
      0160 IODVC = $C1
      0170 LETNUM = $ABD7
      0180 PRPOPN = $BBD8
      0190 ;
      0200   *= $BA46
      0210 ;
      0220   LDX #$06
      0230   STX IODVC
      0240   JSR CLCHN
      0250   JSR LETNUM
      0260   LDX # <SCRNAM
      0270   LDY # >SCRNAM
      0280   STX INBUFP
      0290   STY INBUFP+1
      0300   LDX #$06
      0310   LDA FR0
      0320   AND #$F0
      0330   EOR #$1C
      0340   TAY
      0350   LDA FR0
      0360   JSR PRPOPN
      0370   JMP ENDIO
      0380 ;
      0390 SCRNAM .BYTE "S:",$9B
    Procedura PRPOPN ustala kod wykonywanej operacji na $03 (OPEN) i zapisuje go do odpowiednich rejestrów przy pomocy SAVCMD. Następnie umieszcza przekazane parametry otwarcia ekranu w rejestrach ICAX1 i ICAX2. Wywołanie systemowej procedury I/O, która otwiera ekran, odbywa się za pośrednictwem SIBUFA (dodatkowo ustala ona adres bufora). Procedura PRPOPN kończy się bezpośrednim skokiem do STBV, gdzie odtwarzana jest poprzednia wartość wektora INBUFP.
      0100 ;PRePare for OPeN
      0110 ;
      0120 ICAX1 = $034A
      0130 ICAX2 = $034B
      0140 SAVCMD = $BABE
      0150 SIBUFA = $BD1E
      0160 STBV = $DA51
      0170 ;
      0180   *= $BBD8
      0190 ;
      0200   PHA
      0210   LDA #$03
      0220   JSR SAVCMD
      0230   PLA
      0240   STA ICAX2,X
      0250   TYA
      0260   STA ICAX1,X
      0270   JSR SIBUFA
      0280   JMP STBV

6.6. Instrukcje wejścia/wyjścia

    Ostatnią, najliczniejszą grupę instrukcji Atari Basic stanowią instrukcje wejścia/wyjścia. Służą one do komunikacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi, w tym także z edytorem i ekranem. Są to następujące instrukcje: CLOSE, OPEN, XIO, STATUS, PUT, GET, LOCATE, PRINT, LPRINT, POINT, NOTE, INPUT, READ, SAVE, CSAVE, LOAD, CLOAD, ENTER i LIST.

6.6.1. Instrukcja CLOSE

    Instrukcja CLOSE zamyka podany kanał wejścia/wyjścia, a więc służy do zakończenia komunikacji przez odpowiedni blok IOCB (zob. "Mapa pamięci Atari XL/XE. Procedury wejścia/wyjścia."). Jest ona realizowana przez procedurę wykonawczą XCLOSE.
      0100 CMDEXE = $BD2B
      0110 ENDIO = $BCBB
      0120 IOCMD = $C0
      0130 SETDVC = $BCA8
      0140 ;
      0150   *= $BC22
      0160 ;
      0170 ;eXecute CLOSE statement
      0180 ;
      0190 XCLOSE LDA #$0C
      0200 ;
      0210 ;PRoCeed I/O
      0220 ;
      0230 PRCIO STA IOCMD
      0240   JSR SETDVC
      0250 ;
      0260 ;I/O OPERation
      0270 ;
      0280 IOOPER JSR CMDEXE
      0290   JMP ENDIO
    Procedura ta umieszcza w rejestrze IOCMD (I/O CoMmanD) kod operacji zamknięcia kanału, a następnie przez wywołanie SETDVC ustala numer kanału według wartości odczytanej z bufora wejściowego. Operacja jest realizowana przez wywołanie procedury CMDEXE, a sprawdzenie statusu i obsługę ewentualnego błędu wykonuje procedura ENDIO.

    Dwie dodatkowe etykiety - PRCIO i IOOPER - pozwalają na wykorzystanie tej procedury do innych operacji I/O. Po wywołaniu od PRCIO na kanale, którego numer zawiera rejestr X, wykonywana jest operacja, której kod umieszczony jest w akumulatorze. Realizacja operacji I/O, której parametry zostały już wcześniej ustalone, następuje po wywołaniu procedury od etykiety IOOPER.

6.6.2. Instrukcje XIO i OPEN

    Instrukcja XIO jest uniwersalną instrukcją wejścia/wyjścia i służy do wykonania dowolnej operacji, której kod zostanie podany jako pierwszy parametr. Kolejnymi parametrami są: numer kanału, dwa parametry pomocnicze i nazwa pliku lub urządzenia. Instrukcja OPEN dokonuje otwarcia kanału IOCB do komunikacji z urządzeniem zewnętrznym. Jej składnia jest taka sama jak instrukcji XIO, z wyjątkiem pierwszego parametru (numer kanału, dwa parametry pomocnicze i nazwa pliku lub urządzenia).

    Procedury wykonawcze tych instrukcji - XXIO i XOPEN - mają wspólny przebieg, a różnią się jedynie etapem początkowym. XXIO rozpoczyna się od wywołania procedury GETDAT, która odczytuje kod operacji do wykonania. Na początku procedury XOPEN kod ten jest ustalany na $03 (OPEN). Teraz - od zapisania kodu w rejestrze IOCMD - obie procedury przebiegają wspólnie. Następnie procedura SETDVC odczytuje z bufora numer wykorzystywanego kanału IOCB. Dwie dalsze wartości (parametry pomocnicze) są odczytywane przez kolejne wywołania procedury GETDAT i umieszczane w akumulatorze (pierwszy parametr) i rejestrze Y (drugi parametr). Warto przy tym zwrócić uwagę, że zarówno procedura SETDVC, jak i GETDAT przyjmują bez sygnalizowania błędu dane dwubajtowe, lecz uwzględniany jest tylko młodszy bajt danej.
      0100 BFLN1 = $BD0F
      0110 ENDIO = $BCBB
      0120 GETDAT = $BD09
      0130 GFILSP = $BD7D
      0140 ICAX1 = $034A
      0150 ICAX2 = $034B
      0160 IOCMD = $C0
      0170 MLTCHN = $BCAF
      0180 PSTMAD = $BD9D
      0190 SETDVC = $BCA8
      0200 STBV = $DA51
      0210 CLET = $AADA
      0220 ;
      0230   *= $BBEC
      0240 ;
      0250 ;eXecute XIO statement
      0260 ;
      0270 XXIO JSR GETDAT
      0280   JMP EXE
      0290 ;
      0300 ;eXecute OPEN statement
      0310 ;
      0320 XOPEN LDA #$03
      0330 EXE STA IOCMD
      0340   JSR SETDVC
      0350   JSR GETDAT
      0360   PHA
      0370   JSR GETDAT
      0380   TAY
      0390   PLA
      0400 ;
      0410 ;OPeN CHaNnel
      0420 ;
      0430 OPNCHN PHA
      0440   TYA
      0450   PHA
      0460   JSR XLET
      0470   JSR GFILSP
      0480   JSR MLTCHN
      0490   PLA
      0500   STA ICAX2,X
      0510   PLA
      0520   STA ICAX1,X
      0530   JSR BFLN1
      0540   JSR PSTMAD
      0550   JSR STBV
      0560   JMP ENDIO
    Realizacja operacji I/O rozpoczyna się od etykiety OPNCHN. Najpierw wartości przekazane w akumulatorze i rejestrze Y są odkładane na stosie i wywoływana jest procedura XLET. Według obliczonego przez nią adresu procedura GFILSP odczytuje specyfikację pliku lub urządzenia. Następnie poprzez MLTCHN obliczany jest poprawny numer bloku IOCB i zdjęte ze stosu parametry dodatkowe przepisywane są do rejestrów ICAX1 i ICAX2. Ustalenie pozostałych parametrów i wykonanie operacji jest przeprowadzane bezpośrednio przez procedurę BFLN. Przed kończącym procedurę skokiem do ENDIO odtwarzany jest jeszcze przy pomocy STBV wektor bufora wejściowego.

6.6.3. Instrukcja STATUS

    Instrukcja STATUS odczytuje status podanego urządzenia lub pliku, a jego wartość przypisuje wskazanej zmiennej. Jej procedurą wykonawczą jest XSTAT.
      0100 ;eXecute STATUS statement
      0110 ;
      0120 CIOEXE = $BD2B
      0130 GETST = $BD00
      0140 SAVBYT = $BD31
      0150 SETDVC = $BCA8
      0160 ;
      0170   *= $BC2F
      0180 ;
      0190   JSR SETDVC
      0200   LDA #$0D
      0210   JSR CIOEXE
      0220   JSR GETST
      0230   JMP SAVBYT
    Po odczytaniu przez procedurę SETDVC numeru kanału, do akumulatora wpisywany jest kod operacji STATUS ($0D). Operacja jest realizowana przez wywołanie procedury CIOEXE, a jej status odczytuje procedura GETST. Uzyskany wynik jest zapisywany przy pomocy procedury SAVBYT.

    Najpierw odkłada ona na stosie przekazaną w akumulatorze wartość (a przy wywołaniu od etykiety SAVWRD także wartość z rejestu Y). Następnie przez wywołanie procedury LETVAR odczytywana jest wskazana zmienna. Zdjęte ze stosu wartości wpisywane są do jej dwóch pierwszych bajtów i przez wywołanie procedury IFP zamieniane na liczbę zmiennoprzecinkową. Procedura XSTAT kończy się skokiem do SAVVAL, gdzie uzyskana liczba jest przepisywana do tablicy wartości zmiennych.
      0100 FR0 =  $D4
      0110 IFP =  $D9AA
      0120 LETVAR = $AC06
      0130 SAVVAL = $AC0C
      0140 ;
      0150   *= $BD31
      0160 ;
      0170 ;SAVe BYTe
      0180 ;
      0190 SAVBYT LDY #$00
      0200 ;
      0210 ;SAVe WoRD
      0220 ;
      0230 SAVWRD PHA
      0240   TYA
      0250   PHA
      0260   JSR LETVAR
      0270   PLA
      0280   STA FR0+1
      0290   PLA
      0300   STA FR0
      0310   JSR IFP
      0320   JMP SAVVAL

6.6.4. Instrukcja PUT

    Zadaniem instrukcji PUT jest zapisanie we wskazanym kanale IOCB podanej wartości. Czynność tą wykonuje procedura XPUT, która rozpoczyna się od ustalenia przy pomocy SETDVC odpowiedniego numeru kanału.
      0100 ;eXecute PUT statement
      0110 ;
      0120 FR0 =  $D4
      0130 IODVC = $C1
      0140 LETNUM = $ABD7
      0150 PRPDVC = $BA9B
      0160 SETDVC = $BCA8
      0170 ;
      0180   *= $BC78
      0190 ;
      0200   JSR SETDVC
      0210   JSR LETNUM
      0220   LDA FR0
      0230   LDX IODVC
      0240   JMP PRPDVC
    Następnie w akumulatorze umieszczany jest odczytany przez procedurę LETNUM bajt do zapisu, zaś w rejestrze X numer kanału pobrany z IODVC (I/O DeViCe). Procedura XPUT kończy się bezpośrednim skokiem do PRPDVC, gdzie dokonuje się realizacja zapisu i kontrola statusu tej operacji.

6.6.5. Instrukcje GET i LOCATE

    Zadaniem instrukcji GET jest odczytanie ze wskazanego kanału IOCB wartości i przypisanie jej podanej zmiennej. Instrukcja LOCATE wykonuje podobne zadanie, lecz odczyt następuje zawsze z ekranu i z podanej pozycji kursora. Procedury wykonawcze tych instrukcji - XGET i XLOCAT - są więc również podobne.
      0100 BFLN3 = $BD15
      0110 ENDIO = $BCBB
      0120 INBUFP = $F3
      0130 IOCMD = $C0
      0140 SAVBYT = $BD31
      0150 SAVDVC = $BCA8
      0160 STBV = $DA51
      0170 XPOS = $BA0C
      0180 ;
      0190   *= $BC85
      0200 ;
      0210 ;eXecute GET statement
      0220 ;
      0230 XGET JSR STBV
      0240   JSR SETDVC
      0250 EXE LDA #$07
      0260   STA IOCMD
      0270   LDY #$01
      0280   JSR BFLN3
      0290   JSR ENDIO
      0300   LDY #$00
      0310   LDA (INBUFP),Y
      0320   JMP SAVBYT
      0330 ;
      0340 ;eXecute LOCATE statement
      0350 ;
      0360 XLOCAT JSR XPOS
      0370   LDX #$06
      0380   JSR SAVDVC
      0390   BNE EXE
    Procedura XGET na początku ustawia przy pomocy STBV adres bufora dla operacji I/O oraz numer kanału IOCB (przez wywołanie SETDVC). Natomiast procedura XLOCAT najpierw przez wywołanie XPOS umieszcza kursor na odpowiedniej pozycji ekranu, a następnie przy pomocy SAVDVC ustala numer kanału na 6. Dalej obie procedury przebiegają identycznie. Do rejestru IOCMD wpisywany jest kod operacji GET BYTE ($07), a procedura BFLN ustala długość bufora na jeden znak. Po sprawdzeniu poprawności operacji przy pomocy ENDIO odczytana liczba jest umieszczana w akumulatorze. Procedury XGET i XLOCAT są opuszczane skokiem do SAVBYT, która przypisuje otrzymaną wartość wskazanej zmiennej.

6.6.6. Instrukcja PRINT

    Instrukcja PRINT służy do zapisywania dowolnych wartości na urządzeniu zewnętrznym. Numer tego urządzenia powinien być podany jako pierwszy parametr i oznaczony znakiem "#". W przypadku braku numeru urządzenia interpreter przyjmuje, że zapis ma być dokonany do kanału IOCB o numerze 0 czyli do edytora. W instrukcji PRINT poza wartościami mogą znajdować się separatory, które służą do nadania odpowiedniej formy zapisywanej informacji. Separatorami typi są: średnik (;), przecinek (,), dwukropek (:) i znak końca wiersza (EOL - End Of Line). Procedura wykonawcza XPRINT, która realizuje tą instrukcję, rozpoznaje kolejno w pętli elementy (wartości i separatory) oraz realizuje ich zapis. Przed rozpoczęciem pętli skok tabulacji (liczba znaków między sąsiednimi pozycjami tabulacji) jest przepisywany z rejestru PTABW (Position TABulate Width) do AUXBR, a licznik wyjściowy COX (Current Output indeX) jest zerowany.

    Pierwszą czynnością w każdym przejściu pętli jest odczyt tokena do zapisu i jego rozpoznanie. Jeśli nie jest to token żadnego separatora, to wywoływane są procedury XLET i GETVAR, które kolejno obliczają wartość do zapisu i pobierają ją z bufora wejściowego. Rodzaj wartości (liczbowa czy tekstowa) jest rozpoznawany według najstarszego bitu rejestru VART.

    Wartości liczbowe są najpierw doprowadzane do standardowego formatu, w którym przedstawiane jest dziewięć cyfr znaczących. Po zamianie tej liczby na ciąg znaków ASCII (przez procedurę FASC) kolejne znaki są odczytywane z bufora i zapisywane przy pomocy procedury RSTHIB (zob. niżej). Ostatni znak liczby jest sygnalizowany przez ustawienie w nim najstarszego bitu. Po jego zapisaniu następuje skok do początku głównej pętli (PRNT).

    Przed zapisem wartości tekstowej wywoływana jest procedura FTARV, która odczytuje parametry ciągu. Następnie kolejne znaki ciągu są zapisywane przez procedurę INOUTX. Jako licznik znaków służą w tym przypadku trzeci i czwarty bajt informacji o ciągu, które zawierają jego aktualną długość. Po zapisaniu całego żądanego tekstu następuje powrót do pętli głównej.

    Rozpoznanie tokena numeru kanału ($1C) powoduje wywołanie procedury IXGDAT. Odczytany przez nią numer IOCB jest przepisywany do rejestru IOCHN i procedura XPRINT przechodzi do rozpoznawania następnego tokena.

    Średnik (;) powoduje zapisanie następnej wartości bezpośrednio po ostatnio zapisanej. Po odczytaniu jego tokena ($15) sprawdzany jest następny token. Jeżeli jest to znak inny niż dwukropek (:) lub koniec wiersza (znak RETURN), to powtarzana jest główna pętla procedury. W przeciwnym przypadku zerowany jest rejestr IOCHN (odtwarza to standardowe urządzenie wyjścia - edytor) i procedura XPRINT się kończy.

    W każdym innym - niż opisany powyżej - przypadku rozpoznanie tokena kończącego instrukcję PRINT (dwukropek - $14 lub koniec wiersza - $16) powoduje wywołanie procedury INOUTX (wewnątrz RSTHIB), która zapisuje znak RETURN ($9B). Po wyzerowaniu rejestru IOCHN procedura XPRINT także się kończy.
      0100 ;eXecute PRINT statement
      0110 ;
      0120 AUXBR = $AF
      0130 CIX =  $F2
      0140 COX =  $94
      0150 FASC = $D8E6
      0160 FR0 =  $D4
      0170 FTARV = $AB90
      0180 GETVAR = $ABE9
      0190 INBUFP = $F3
      0200 INIX = $A8
      0210 INOUTX = $B491
      0220 IOCHN = $B5
      0230 IXGDAT = $BD07
      0240 PTABW = $C9
      0250 RSTHIB = $B48F
      0260 STMCUR = $8A
      0270 VART = $D2
      0280 XLET = $AADA
      0290 ;
      0300   *= $B3DA
      0310 ;
      0320   LDA PTABW
      0330   STA AUXBR
      0340   LDA #$00
      0350   STA COX
      0360 PRNT LDY INIX
      0370   LDA (STMCUR),Y
      0380   CMP #$12     ,
      0390   BEQ COM
      0400   CMP #$16     EOL
      0410   BEQ EOL
      0420   CMP #$14     :
      0430   BEQ EOL
      0440   CMP #$15     ;
      0450   BEQ SCL
      0460   CMP #$1C     #
      0470   BEQ DVC
      0480   JSR XLET
      0490   JSR GETVAR
      0500   DEC INIX
      0510   BIT VART
      0520   BMI ARR
      0530   LDA FR0+1
      0540   CMP #$10
      0550   BCC ASC
      0560   LDA FR0+5
      0570   AND #$F0
      0580   STA FR0+5
      0590 ASC JSR FASC
      0600   LDA #$00
      0610   STA CIX
      0620 DIG LDY CIX
      0630   LDA (INBUFP),Y
      0640   PHA
      0650   INC CIX
      0660   JSR RSTHIB
      0670   PLA
      0680   BPL DIG
      0690   BMI PRNT
      0700 ARR JSR FTARV+3
      0710   LDA #$00
      0720   STA CIX
      0730 LOOP LDA FR0+2
      0740   BNE DCN
      0750   DEC FR0+3
      0760   BMI PRNT
      0770 DCN DEC FR0+2
      0780   LDY CIX
      0790   LDA (FR0),Y
      0800   INC CIX
      0810   BNE NXT
      0820   INC FR0+1
      0830 NXT JSR INOUTX
      0840   JMP LOOP
      0850 COM LDY COX
      0860   INY
      0870   CPY AUXBR
      0880   BCC TAB
      0890   CLC
      0900   LDA PTABW
      0910   ADC AUXBR
      0920   STA AUXBR
      0930   BCC COM
      0940 TAB LDY COX
      0950   CPY AUXBR
      0960   BCS SCL
      0970   LDA #$20
      0980   JSR RSTHIB
      0990   JMP TAB
      1000 EOL JMP RET      EOL & :
      1010 DVC JSR IXGDAT    #
      1020   STA IOCHN
      1030   DEC INIX
      1040   JMP PRNT
      1050 SCL INC INIX     ;
      1060   LDY INIX
      1070   LDA (STMCUR),Y
      1080   CMP #$16     EOL
      1090   BEQ END
      1100   CMP #$14     :
      1110   BEQ END
      1120   JMP PRNT
      1130 RET LDA #$9B
      1140   JSR INOUTX
      1150 END LDA #$00
      1160   STA IOCHN
      1170   RTS
    Token przecinka ($12) nakazuje przejście do następnej pozycji tabulacji. Jest to realizowane przy pomocy pętli, w której procedura RSTHIB zapisuje spacje (po jednej w każdym przejściu pętli). Licznikiem tej pętli jest rejestr AUXBR, który zawiera wielokrotność kroku tabulacji (przepisanego z rejestru PTABW) zmniejszoną o aktualną pozycję kursora w zapisywanym wierszu. Gdy wszystkie wymagane spacje zostaną już zapisane, następuje przeskok do fragmentu procedury XPRNT realizującego token średnika (;).

    Procedura RSTHIB (i jej fragment oznaczony etykietą INOUTX) zwiększa stan licznika wyjściowego COX i przekazuje znak podany w akumulatorze do procedury PRPCHN. W ten sposób znak z akumulatora zostaje wysłany do urządzenia zewnętrznego. Przy wywołaniu od RSTHIB dodatkowo w zapisywanym znaku kasowany jest najstarszy bit.
      0100 COX =  $94
      0110 PRPCHN = $BA99
      0120 ;
      0130   *= $B48F
      0140 ;
      0150 ;ReSeT HIgh Bit
      0160 ;
      0170 RSTHIB AND #$7F
      0180 ;
      0190 ;INcrease OUTput indeX
      0200 ;
      0210 INOUTX INC COX
      0220   JMP PRPCHN

6.6.7. Instrukcja LPRINT

    Instrukcja LPRINT ma podobne zadanie jak PRINT, lecz w tym przypadku zapis wykonywany jest zawsze na drukarkę i przez kanał IOCB 7. Realizuje to procedura XLPRNT. Rozpoczyna ją ustawienie wektora INBUFP na nazwę urządzenia PRTNAM (drukarka - P:) i wpisanie do rejestru IOCHN numeru kanału ($07). Następnie urządzenie jest otwierane do zapisu przez wywołanie procedury PRPOPN z wartością $08 (zapis) w rejestrze Y i $00 w akumulatorze. Po sprawdzeniu poprawności otwarcia przez procedurę ENDIO właściwy zapis realizowany jest przez XPRINT. Po wykonaniu operacji wykorzystywany kanał IOCB jest zamykany przez procedurę CLCHN.
      0100 ;eXecute LPRINT statement
      0110 ;
      0120 CLCHN = $BCF7
      0130 ENDIO = $BCBB
      0140 INBUFP = $F3
      0150 IOCHN = $B5
      0160 PRPOPN = $BBD8
      0170 XPRINT = $B3DA
      0180 ;
      0190   *= $B496
      0200 ;
      0210   LDA # <PRTNAM
      0220   STA INBUFP
      0230   LDA # >PRTNAM
      0240   STA INBUFP+1
      0250   LDX #$07
      0260   STX IOCHN
      0270   LDA #$00
      0280   LDY #$08
      0290   JSR PRPOPN
      0300   JSR ENDIO
      0310   JSR XPRINT
      0320   JMP CLCHN
      0330 ;
      0340 PRTNAM .BYTE "P:",$9B

6.6.8. Instrukcja POINT

    Instrukcja POINT ustawia głowicę zapisująco-odczytującą stacji dysków na podanym bajcie we wskazanym sektorze. Jej procedurą wykonawczą jest XPOINT, która po ustaleniu potrzebnych parametrów wywołuje systemową procedurę CIOMAIN.
      0100 ;eXecute POINT statement
      0110 ;
      0120 FR0 =  $D4
      0130 GLNNUM = $ABCD
      0140 ICAX3 = $034C
      0150 ICAX4 = $034D
      0160 ICAX5 = $034E
      0170 IOCMD = $C0
      0180 IOOPER = $BC29
      0190 MLTCHN = $BCAF
      0200 SETDVC = $BCA8
      0210 ;
      0220   *= $BC54
      0230 ;
      0240   JSR SETDVC
      0250   JSR GLNNUM
      0260   JSR MLTCHN
      0270   LDA FR0
      0280   STA ICAX3,X
      0290   LDA FR0+1
      0300   STA ICAX4,X
      0310   JSR GLNNUM
      0320   JSR MLTCHN
      0330   LDA FR0
      0340   STA ICAX5,X
      0350   LDA #$25
      0360   STA IOCMD
      0370   BNE IOOPER
    Pierwszym parametrem jest numer kanału IOCB, który jest pobierany z bufora wejściowego przez procedurę SETDVC. Pozostałe parametry odczytywane są przez dwukrotne wywołanie procedury GLNNUM, przy czym procedura MLTCHN służy każdorazowo do obliczenia poprawnego adresu IOCB. Odczytane wartości są umieszczane w rejestrach ICAX3 i ICAX4 (numer sektora) oraz ICAX5 (numer bajtu w sektorze). Po tych przygotowaniach do rejestru IOCMD wpisywany jest kod operacji POINT ($25) i wykonywany jest skok do procedury IOOPER, która wywołuje systemową procedurę I/O.

6.6.9. Instrukcja NOTE

    Odwrotnością POINT jest instrukcja NOTE. Odczytuje ona pozycję głowicy stacji dysków i uzyskane rezultaty przypisuje dwóm wskazanym zmiennym. Procedura wykonawcza tej instrukcji - XNOTE - jest także odwróceniem procedury XPOINT.
      0100 ;eXecute NOTE statement
      0110 ;
      0120 ICAX3 = $034C
      0130 ICAX4 = $034D
      0140 ICAX5 = $034E
      0150 MLTCHN = $BCAF
      0160 PRCIO = $BC24
      0170 SAVBYT = $BD31
      0180 SAVWRD = $BD33
      0190 ;
      0200   *= $BC3D
      0210 ;
      0220   LDA #$26
      0230   JSR PRCIO
      0240   LDA ICAX3,X
      0250   LDY ICAX4,X
      0260   JSR SAVWRD
      0270   JSR MLTCHN
      0280   LDA ICAX5,X
      0290   JMP SAVBYT
    Rozpoczyna ją wywołanie procedury PRCIO z umieszczonym w akumulatorze kodem operacji NOTE ($26). Numer sektora, w którym aktualnie znajduje się głowica stacji dysków, odczytywany jest z rejestrów ICAX3 i ICAX4, a następnie przekazywany do odpowiedniej zmiennej przez procedurę SAVWRD. Analogicznie, procedura SAVBYT przypisuje zmiennej numer bajtu odczytany z rejestru ICAX5.

6.6.10. Instrukcje INPUT i READ

    Instrukcje INPUT i READ służą do odczytu informacji, przy czym INPUT dokonuje odczytu z urządzenia zewnętrznego (w tym także z edytora), zaś READ odczytuje dane zawarte w instrukcjach DATA. Odczytane dane są przypisywane umieszczonym w instrukcji zmiennym. W obu przypadkach dozwolony jest jednoczesny (w jednej instrukcji) odczyt dowolnej liczby danych dowolnego typu. Procedury wykonawcze tych instrukcji są ze sobą mocno powiązane i dlatego też muszą być opisywane razem.

    Procedura wykonawcza instrukcji READ - XREAD - rozpoczyna się od wpisania adresu wiersza z instrukcją DATA jako wektora bufora wejściowego. W tym celu aktualny numer wiersza jest zapamiętywany przy pomocy procedury SAVSTM, a zawartość rejestru DATALN (DATA LiNe Number) jest przepisywana do CLNN (Current LiNe Number). Następnie procedura FNDCST odszukuje ten wiersz w pamięci, a jego adres z rejestru STMCUR (StaTeMent CURrent address) jest przepisywany do wektora INBUFP (INput BUFfer Pointer). Teraz wywołanie procedury XRTRN odtwarza adres aktualnie wykonywanego wiersza z instrukcją READ. Podczas tych operacji stan licznika wejściowego INIX jest przechowywany na stosie. Trzeba tu zwrócić uwagę, że rejestr DATALN w momencie uruchomienia programu zawiera wartość $00, a później może być zmieniony tylko przez instrukcję READ (zob. dalej) i RESTORE (zob. rozdział 6.2.3).

    Teraz przez kilkakrotne wywoływanie procedury NXTDAT i stanowiącej jej fragment SENDDT odczytywane są parametry znalezionego wiersza. Są to kolejno: dwa bajty numeru wiersza przepisywane do DATALN, długość wiersza przepisywana do pierwszego bajtu rejestru ZTEMP1 i długość instrukcji przepisywana do drugiego bajtu ZTEMP1. Procedura NXTDAT nie jest tu jedank wykorzystywana zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Zasadniczo służy ona do poszukiwania końca odczytywanej danej, bowiem w rezultacie jej wywołania bit Zero statusu procesora jest ustawiany, gdy odczytanym znakiem jest przecinek (,) lub koniec wiersza (EOL). W każdym innym przypadku bit Zero pozostaje skasowany.
      0100 CIX =  $F2
      0110 INBUFP = $F3
      0120 ;
      0130   *= $B32D
      0140 ;
      0150 ;NeXT DATa
      0160 ;
      0170 NXTDAT INC CIX
      0180 ;
      0190 ;Search for END of DaTa
      0200 ;
      0210 SENDDT LDY CIX
      0220   LDA (INBUFP),Y
      0230   CMP #',
      0240   CLC
      0250   BEQ END
      0260   CMP #$9B
      0270 END RTS
    Ostatnie w tej fazie wywołanie NXTDAT zwraca token pierwszej instrukcji w wierszu. Jeżeli nie jest to instrukcja DATA (token $01), poszukiwany jest token następnej instrukcji w tym samym wierszu. Po dotarciu do końca wiersza zerowany jest znacznik DATAD i przeszukiwany jest następny wiersz programu, aż do napotkania wiersza o numerze przekraczającym $7FFF. W takim przypadku przez skok do procedury ODATER sygnalizowany jest błąd (Out of DATa ERror). Następny wiersz poszukiwany jest także wtedy, gdy stan licznika DATAD przekracza wartość pierwszego bajtu rejestru ZTEMP1. Po znalezieniu danej, która ma zostać odczytana, w rejestrze SXFLG (SyntaX FLaG) umieszczana jest wartość $40, która pozwoli później rozpoznać rodzaj wykonywanej instrukcji.
0100 ACHNN = $B4       0610   STA INIX
0110 AFP =  $D800      0620 LOOP LDY #$00
0120 BINPER = $B924      0630   STY CIX
0130 CIX =  $F2       0640   JSR SENDDT
0140 CLNN = $A0       0650   STA DATALN
0150 DATAD = $B6       0660   JSR NXTDAT
0160 DATALN = $B7       0670   STA DATALN+1
0170 FNDCST = $A9A2      0680   JSR NXTDAT
0180 GETIX = $B904      0690   STA ZTEMP1
0190 GIRQST = $A9F2      0700 NXT1 JSR NXTDAT
0200 INBUFP = $F3       0710   STA ZTEMP1+1
0210 INIX = $A8       0720   JSR NXTDAT
0220 INPREC = $BDE4      0730   EOR #$01
0230 IXGDAT = $BD07      0740   BEQ SDT
0240 NXTDAT = $B32D      0750   LDY ZTEMP1+1
0250 ODATER = $B928      0760   CPY ZTEMP1
0260 PROMPT = $C2       0770   BCS BPS1
0270 PUTVAR = $ABB2      0780   DEY
0280 RECVAL = $AB36      0790   STY CIX
0290 RSTPTR = $AB26      0800   BCC NXT1
0300 SAVSTM = $B6F9      0810 BPS1 STY CIX
0310 SAVVAL = $AC0C      0820   DEC CIX
0320 SENDDT = $B32F      0830 GET LDY #$01
0330 STBV = $DA51      0840   LDA (INBUFP),Y
0340 STMCUR = $8A       0850   BMI RERR
0350 STTXT = $AB5C      0860   SEC
0360 SXFLG = $A6       0870   LDA CIX
0370 VART = $D2       0880   ADC INBUFP
0380 XRTRN = $BDA8      0890   STA INBUFP
0390 XSLET = $AE8E      0900   LDA #$00
0400 XSTOP = $B792      0910   STA DATAD
0410 ZTEMP1 = $F5       0920   ADC INBUFP+1
0420 ;            0930   STA INBUFP+1
0430   *= $B2AE      0940   BCC LOOP
0440 ;            0950 SDT STA ZTEMP1
0450 ;eXecute READ statement 0960 NDT LDA ZTEMP1
0460 ;            0970   CMP DATAD
0470 XREAD LDA INIX      0980   BCS NLN
0480   PHA         0990 NXT2 JSR NXTDAT
0490   JSR SAVSTM      1000   BNE NXT2
0500   LDA DATALN      1010   BCS GET
0510   STA CLNN       1020   INC ZTEMP1
0520   LDA DATALN+1     1030   BNE NDT
0530   STA CLNN+1      1040 NLN LDA #$40
0540   JSR FNDCST      1050   STA SXFLG
0550   LDA STMCUR      1060   INC CIX
0560   STA INBUFP      1070   BCS RTV
0570   LDA STMCUR+1     1080 ;
0580   STA INBUFP+1     1090   *= $B33B
0590   JSR XRTRN      1100 ;
0600   PLA         1110 RERR JSR ODATER

1120 ;            1480   LDX #$FF
1130 ;eXecute INPUT statement 1490 NST INX
1140 ;            1500   JSR NXTDAT
1150 XINPUT LDA #'?      1510   BNE NST
1160   STA PROMPT      1520   BCS FND
1170   JSR RECVAL      1530   BIT SXFLG
1180   DEC INIX       1540   BVC NST
1190   BCC INP       1550 FND LDY ZTEMP1
1200   JSR IXGDAT      1560   LDA INIX
1210   STA ACHNN      1570   PHA
1220 INP JSR STBV       1580   TXA
1230   JSR INPREC      1590   LDX #INBUFP
1240   JSR GIRQST      1600   JSR STTXT
1250   BEQ BREAK      1610   PLA
1260   LDY #$00       1620   STA INIX
1270   STY SXFLG      1630   JSR XSLET+3
1280   STY CIX       1640 CKE BIT SXFLG
1290 RTV JSR RECVAL      1650   BVC CKI
1300   INC INIX       1660   INC DATAD
1310   LDA VART       1670   JSR GETIX
1320   BMI TEXT       1680   BCS END
1330   JSR AFP       1690   JSR SENDDT
1340   BCS IERR       1700   BCC BPS2
1350   JSR SENDDT      1710   JMP GET
1360   BNE IERR       1720 CKI JSR GETIX
1370   JSR SAVVAL      1730   BCC NXGT
1380   JMP CKE       1740 END JSR STBV
1390 BREAK JMP XSTOP     1750   LDA #$00
1400 IERR LDA #$00      1760   STA ACHNN
1410   STA ACHNN      1770   RTS
1420   JSR BINPER      1780 NXGT JSR SENDDT
1430 TEXT JSR RSTPTR     1790   BCC BPS2
1440   JSR PUTVAR      1800   JMP INP
1450   DEC CIX       1810 BPS2 INC CIX
1460   LDA CIX       1820   JMP RTV
1470   STA ZTEMP1
    Odmienny jest początek procedury wykonawczej instrukcji INPUT - XINPUT. Najpierw w rejestrze PROMPT (PROMPT character) umieszczany jest kod znaku zapytania (?) i wywoływana jest procedura RECVAL. Rozpoznaje ona wartość stanowiącą pierwszy parametr instrukcji. Jeśli jest to znak "#", to następująca po nim liczba jest odczytywana przez procedurę IXGDAT i przepisywana do rejestru ACHNN (Auxiliary CHaNnell Number). Następnie odtwarzany jest przy pomocy STBV wektor bufora wejściowego i wywoływana jest procedura INPREC. Pobiera ona rekord (ciąg znaków zakończony przez RETURN) z urządzenia zewnętrznego. Jeśli urządzeniem tym jest edytor (IOCB 0), to najpierw na ekranie jest umieszczany znak z rejestru PROMPT.

    Po zakończeniu INPREC wywoływana jest procedura GIRQST, która sprawdza, czy wykonywana operacja nie została przerwana przez naciśnięcie klawisza BREAK. W takim przypadku wykonywany jest skok do procedury XSTOP, która przerywa działanie programu. Po poprawnym odczytaniu rekordu do rejestru SXFLG wpisywana jest wartość $00, która oznacza instrukcję INPUT (zob. wyżej).

    Niektóre źródła podają, że przez zmianę wartości w rejestrze PROMPT można zmienić znak wyświetlany przez instrukcję INPUT. W świetle tego, co zostało wyżej napisane, jest to niemożliwe, gdyż przed wykonaniem INPUT do rejestru PROMPT wpisywany jest kod znaku zapytania. Taka zmiana wymaga więc zmiany w samym interpreterze Atari Basic.
      0100 ACHNN = $B4
      0110 BFLN1 = $BD0F
      0120 ENDIO = $BCBB
      0130 PROMPT = $C2
      0140 PRPCHN = $BA99
      0150 SAVCMD = $BABE
      0160 ;
      0170   *= $BDDB
      0180 ;
      0190 ;PUT RETurn
      0200 ;
      0210 PUTRET LDX ACHNN
      0220   BNE GETREC
      0230   LDA #$9B
      0240   JSR PRPCHN
      0250 ;
      0260 ;INPut RECord
      0270 ;
      0280 INPREC LDX ACHNN
      0290   BNE GETREC
      0300   LDA PROMPT
      0310   JSR PRPCHN
      0320 ;
      0330 ;GET RECord
      0340 ;
      0350 GETREC LDX ACHNN
      0360   LDA #$05
      0370   JSR SAVCMD
      0380   JSR BFLN1
      0390   JMP ENDIO
    Od tego miejsca przebieg obu procedur jest prawie jednakowy. Najpierw przez wywołanie procedury RECVAL rozpoznawany jest typ zmiennej. Zmienna liczbowa jest zamieniana przy pomocy procedury AFP z ciągu cyfr w kodzie ASCII na postać zmiennoprzecinkową. Gdy podczas tej zamiany wystąpi błąd lub następny znak nie oznacza końca danej, to procedura jest przerywana skokiem do BINPER, gdzie sygnalizowany jest błąd (Bad INPut ERror). Poprawna wartość jest natomiast przypisywana odpowiedniej zmiennej przez wywołanie procedury SAVVAL.

    W przypadku zmiennej tekstowej jej parametry są umieszczane przy pomocy procedury PUTVAR w buforze wyjściowym odtworzonym przez wywołanie RSTPTR. Następnie jest odszukiwany koniec zmiennej przez kolejne wywołania procedury NXTDAT, przy czym dla instrukcji INPUT znakiem końca danej jest tylko znak RETURN (EOL), zaś dla READ także przecinek. Teraz cały ciąg jest przepisywany do bufora wejściowego przez procedurę STTXT, a potem przypisywany odpowiedniej zmiennej przez wywołanie XSLET.

    Teraz procedura GETIX sprawdza, czy jest to koniec instrukcji, w przypadku instrukcji READ jest ponadto zwiększany licznik DATAD (DATa ADdress). Jeżeli cała instrukcja została wykonana, to procedura STBV odtwarza wektor bufora, zerowany jest rejestr ACHNN, a procedury XREAD i XINPUT kończą się rozkazem RTS. Jeśli konieczne są następne dane, to dla instrukcji INPUT są one ponownie pobierane z podanego urządzenia (skok do etykiety INP). Kolejna dana dla instrukcji READ jest odczytywana, gdy koniec poprzedniej był oznaczony przecinkiem (skok do etykiety RTV). W innym przypadku poszukiwana jest następna instrukcja DATA (skok do GET).

6.6.11. Instrukcje SAVE i CSAVE

    Instrukcja SAVE służy do zapisu stokenizowanego programu w Atari Basic na dowolnym urządzeniu zewnętrznym. Podobna do niej instrukcja CSAVE dokonuje tego zapisu zawsze na magnetofon. Procedury wykonawcze tych instrukcji - XSAVE i XCSAVE - różnią się jedynie sposobem otwarcia kanału 7, a ich dalszy przebieg (procedura SAVE) jest identyczny. Procedury te (a także procedury wykorzystywane przez inne instrukcje) korzystają z kanału IOCB 7. Należy więc unikać używania tego kanału we własnych programach.
      0100 ;OPeN CHannel #7
      0110 ;
      0120 CIOEXE = $BD2B
      0130 IOCMD = $C0
      0140 IODVC = $C1
      0150 MLTCHN = $BCAF
      0160 OPNCHN = $BC02
      0170 ;
      0180   *= $BAD7
      0190 ;
      0200   PHA
      0210   LDY #$07
      0220   STY IODVC
      0230   JSR MLTCHN
      0240   LDA #$0C
      0250   JSR CIOEXE
      0260   LDY #$03
      0270   STY IOCMD
      0280   PLA
      0290   LDY #$00
      0300   JSR OPNCHN
      0310   LDA #$07
      0320   RTS
    Procedura XSAVE po umieszczeniu w akumulatorze wartości $08, która wskazuje zapis, wywołuje procedurę OPNCH7. Tu najpierw kanał IOCB 7 jest zamykany, a dopiero potem ponownie otwierany do zapisu. Ponieważ jako drugi parametr pomocniczy (do rejestru ICAX2) jest przesyłana do procedury OPNCHN wartość $00, to w przypadku magnetofonu zapis będzie się odbywał z długimi przerwami. Wykonywane tu zamknięcie kanału przed jego otwarciem pozwala ustrzec się przed ewentualnymi błędami, których wystąpienie jest możliwe przy stosowaniu instrukcji CSAVE (zob. niżej).
      0100 ;OPeN CASsette
      0110 ;
      0120 ENDIO = $BCBB
      0130 INBUFP = $F3
      0140 PRPOPN = $BBD8
      0150 ;
      0160   *= $BBB4
      0170 ;
      0180   NOP
      0190   NOP
      0200   PHA
      0210   LDX # <CASNAM
      0220   STX INBUFP
      0230   LDX # >CASNAM
      0240   STX INBUFP+1
      0250   LDX #$07
      0260   PLA
      0270   TAY
      0280   LDA #$80
      0290   JSR PRPOPN
      0300   JSR ENDIO
      0310   LDA #$07
      0320   RTS
      0330 ;
      0340 CASNAM .BYTE "C:",$9B
    Procedura XCSAVE także umieszcza w akumulatorze wartość $08, lecz następnie wywołuje procedurę OPNCAS. Nie zamyka ona kanału 7 przed jego otwarciem, co może być przyczyną błędów, jeśli kanał ten jest wykorzystywany w programie. Sama operacja otwarcia jest przeprowadzona podobnie jak w opisanej wcześniej procedurze XLPRNT (instrukcja LPRINT). Trzeba tu jednak zwrócić uwagę na wartość $80 przekazywaną do PRPOPN. Jest ona tam następnie przepisywana do rejestru ICAX2 i powoduje zapis z krótkimi przerwami pomiędzy rekordami na kasecie.
      0100 BFLN3 = $BD15
      0110 BFLN4 = $BD17
      0120 CLCHN = $BCF7
      0130 ENDIO = $BCBB
      0140 INBUFP = $F3
      0150 IOCMD = $C0
      0160 LBUFF = $0580
      0170 LOMEM = $80
      0180 MLTCHN = $BCAF
      0190 OPNCAS = $BBB4
      0200 OPNCH7 = $BAD7
      0210 RUNSTK = $8E
      0220 VNTP = $82
      0230 ;
      0240   *= $BB6D
      0250 ;
      0260 ;eXecute SAVE statement
      0270 ;
      0280 XSAVE LDA #$08
      0290   JSR OPNCH7
      0300 ;
      0310 ;SAVE routine
      0320 ;
      0330 SAVE LDA #$0B
      0340   STA IOCMD
      0350   LDX #LOMEM
      0360 LOOP SEC
      0370   LDA $00,X
      0380   SBC LOMEM
      0390   STA [LBUFF-LOMEM],X
      0400   INX
      0410   LDA $00,X
      0420   SBC LOMEM+1
      0430   STA [LBUFF-LOMEM],X
      0440   INX
      0450   CPX #RUNSTK
      0460   BCC LOOP
      0470   JSR MLTCHN
      0480   LDY #$0E
      0490   JSR BFLN3
      0500   JSR ENDIO
      0510 ;
      0520 ;PRoGraM area TRansmit
      0530 ;
      0540 PRGMTR JSR MLTCHN
      0550   LDA VNTP
      0560   STA INBUFP
      0570   LDA VNTP+1
      0580   STA INBUFP+1
      0590   LDY LBUFF+$0D
      0600   DEY
      0610   TYA
      0620   LDY LBUFF+$0C
      0630   JSR BFLN4
      0640   JSR ENDIO
      0650   JMP CLCHN
      0660 ;
      0670   *= $BBD1
      0680 ;
      0690 ;eXecute CSAVE statement
      0700 ;
      0710 XCSAVE LDA #$08
      0720   JSR OPNCAS
      0730   BNE SAVE
    Procedura SAVE po zapisaniu do rejestru IOCMD kodu operacji PUT BYTE ($0B), realizuje zapisanie programu w dwóch etapach. W pierwszym etapie zapisywane są względne wartości wektorów stosowanych przez interpreter (LOMEM, VNTP, VNTD, VVTP, STMTAB, STMCUR i STARP). Wartości względne są uzyskiwane przez odjęcie od każdego wektora wielkości LOMEM. Dzięki temu program będzie działał poprawnie po odczycie, niezależnie od aktualnej wartości dolnej granicy dostępnej pamięci RAM. Czyni to program całkowicie relokowalnym i pozwala na zainstalowanie przed odczytem programu DOS-u lub dodatkowych procedur pomocniczych w języku maszynowym (tzw. akcesoriów). Po przepisaniu tych wektorów do bufora LBUFF (Line BUFFer) są one zapisywane na urządzenie przez wywołanie procedury BFLN. Poprawność tego zapisu jest sprawdzana przy pomocy procedury ENDIO.

    W drugim etapie zapisywana jest cała treść programu wraz ze zmiennymi (tablica nazw zmiennych, tablica wartości zmiennych i tablica instrukcji). W tym celu jako adres bufora do zapisu podawana jest zawartość wektora VNTP, a długość bufora określana jest według zmniejszonej o jeden względnej wartości wektora STARP. Tak określona zawartość bufora jest zapisywana przez ponowne wywołanie procedury BFLN. Po sprawdzeniu poprawności wykonanej operacji przez ENDIO procedura SAVE kończy się skokiem do CLCHN, gdzie wykorzystywany kanał IOCB jest zamykany.

6.6.12. Instrukcje LOAD i CLOAD

    Instrukcje LOAD i CLOAD służą do odczytu stokenizowanego programu i stanowią odpowiedniki instrukcji SAVE i CSAVE. Poza punktami wywołań XLOAD i XCLOAD ich procedura wykonawcza posiada jeszcze etykietę LDPRGM. Służy ona do realizacji odczytu przez instrukcję RUN w przypadku uruchamiania programu z urządzenia zewnętrznego. Rodzaj instrukcji jest rozpoznawany według wartości odkładanej na stosie na początku procedury ($00 dla LOAD i CLOAD, $FF dla RUN).
      0100 BFLN3 = $BD15
      0110 ENDIO = $BCBB
      0120 IOCMD = $C0
      0130 LBUFF = $0580
      0140 LOADER = $B90A
      0150 LOADFLG = $CA
      0160 LOMEM = $80
      0170 MEMTOP = $02E5
      0180 MLTCHN = $BCAF
      0190 OPNCAS = $BBB4
      0200 OPNCH7 = $BAD7
      0210 PRGMTR = $BB98
      0220 PRLGER = $B90E
      0230 STARP = $8C
      0240 VNTP = $82
      0250 WRMST = $A050
      0260 XCLR = $B766
      0270 ;
      0280   *= $BAF7
      0290 ;
      0300 ;LoaD PRoGraM
      0310 ;
      0320 LDPRGM LDA #$FF
      0330   BNE EXE
      0340 ;
      0350 ;eXecute LOAD statement
      0360 ;
      0370 XLOAD LDA #$00
      0380 EXE PHA
      0390   LDA #$04
      0400   JSR OPNCH7
      0410   PLA
      0420 ;
      0430 ;LOAD routine
      0440 ;
      0450 LOAD PHA
      0460   LDA #$07
      0470   STA IOCMD
      0480   STA LOADFLG
      0490   JSR MLTCHN
      0500   LDY #$0E
      0510   JSR BFLN3
      0520   JSR ENDIO
      0530   LDA LBUFF
      0540   ORA LBUFF+1
      0550   BNE ERR
      0560   LDX #STARP
      0570 LOOP CLC
      0580   LDA LOMEM
      0590   ADC [LBUFF-LOMEM],X
      0600   PHP
      0610   CLC
      0620   ADC #$00
      0630   TAY
      0640   LDA LOMEM+1
      0650   ADC [LBUFF-LOMEM+1],X
      0660   PLP
      0670   ADC #$00
      0680   CMP MEMTOP+1
      0690   BCC WRT
      0700   BNE PLG
      0710   CPY MEMTOP
      0720   BCC WRT
      0730 PLG JMP PRLGER
      0740 WRT STA $01,X
      0750   STY $00,X
      0760   DEX
      0770   DEX
      0780   CPX #VNTP
      0790   BCS LOOP
      0800   JSR PRGMTR
      0810   JSR XCLR
      0820   LDA #$00
      0830   STA LOADFLG
      0840   PLA
      0850   BEQ WRM
      0860   RTS
      0870 WRM JMP WRMST
      0880 ERR LDA #$00
      0890   STA LOADFLG
      0900   JSR LOADER
      0910 ;
      0920 ;eXecute CLOAD statement
      0930 ;
      0940 XCLOAD LDA #$04
      0950   JSR OPNCAS
      0960   LDA #$00
      0970   BEQ LOAD
    Podobnie jak przy zapisie wykonywanie instrukcji rozpoczyna się od otwarcia kanału IOCB 7 przez odpowiednie procedury (OPNCH7 lub OPNCAS), lecz w tym przypadku do odczytu - wartość $04 w akumulatorze. Następnie do rejestru IOCMD wpisywany jest kod operacji GET BYTE ($07), a znacznik LOADFLG (LOADin FLaG) otrzymuje wartość niezerową. Znacznik ten pozwala po wystąpieniu błędu na rozpoznanie, czy sam odczyt był poprawny.

    Teraz przez wywołanie BFLN odczytywany jest pierwszy blok informacji, czyli względne wartości wektorów. Jeśli dwa pierwsze bajty nie są zerami (LOMEM-LOMEM=0), to procedura jest przerywana skokiem do LOADER i sygnalizowany jest błąd (LOAD file ERror). Po dodaniu aktualnej zawartości LOMEM odczytane wektory są przepisywane do odpowiednich rejestrów. Wartość każdego z nich jest przy tym porównywana z wektorem MEMTOP, a jeśli go przekracza, to przez skok do procedury PRLGER sygnalizowany jest błąd (PRogram too LonG ERror).

    Druga faza (odczyt treści programu) jest realizowana przez wywołanie procedury PRGMTR, która jest fragmentem SAVE. Dla zapewnienia poprawnej pracy programu jest teraz wywoływana procedura XCLR kasująca wartości i deklaracje wszystkich zmiennych. Po zakończeniu odczytu zerowany jest znacznik LOADFLG. Sposób opuszczenia procedury LOAD zależy od wartości zdjętej ze stosu. Zero (instrukcja LOAD lub CLOAD) powoduje skok do WRMST i gorący start interpretera. Inne wartości wskazują na wywołanie z procedury XRUN i powrót do niej jest wykonywany przez rozkaz RTS.

6.6.13. Instrukcja ENTER

    Instrukcja ENTER pozwala na odczyt z urządzenia zewnętrznego programu zapisanego w postaci pliku znaków ASCII, to znaczy niestokenizowanego. Ponieważ jej procedura wykonawcza - XENTER - nie zmienia wektorów interpretera, to odczytywany program jest dołączany do znajdującego się już w pamięci.
      0100 ;eXecute ENTER statement
      0110 ;
      0120 ACHNN = $B4
      0130 OPNCH7 = $BAD7
      0140 SYNTAX = $A060
      0150 ;
      0160   *= $BAC5
      0170 ;
      0180   LDA #$04
      0190   JSR OPNCH7
      0200   STA ACHNN
      0210   JMP SYNTAX
    Sam przebieg procedury jest bardzo prosty. Najpierw kanał 7 jest otwierany do odczytu przez wywołanie procedury OPNCH7, a jego numer umieszczany jest w rejestrze ACHNN (Auxiliary CHaNnel Number). Po tym procedura kończy się skokiem do SYNTAX. W ten sposób następuje wprowadzanie kolejnych wierszy programu na normalnych zasadach, lecz z wybranego urządzenia zewnętrznego zamiast z klawiatury.

6.6.14. Instrukcja LIST

    Instrukcja LIST służy do zapisu programu w postaci niestokenizowanej (plik znaków ASCII) na dowolnym urządzeniu zewnętrznym. Zapisywany może być cały program lub fragment określony podanymi numerami wierszy. Jeśli nie zostanie podane urządzenie do zapisu, to jest on wykonywany do edytora (na ekran w trybie zero). Instrukcja LIST jest realizowana przez procedurę XLIST.

    Rozpoczyna się ona od przygotowania standardowych parametrów instrukcji. Numer pierwszego zapisywanego wiersza w rejestrze CLNN (Current LiNe Number) jest ustalany na zero, zaś ostatniego - w rejestrze MAXLN (MAXimal LiNe number) - na $7FFF. Ponadto w rejestrze DSPFLG umieszczana jest wartość różna od zera, co pozwala na wyświetlanie na ekranie znaków specjalnych. Na zakończenie tej fazy przy pomocy procedury PRPCHN wyświetlany jest znak końca wiersza (RETURN) i wywoływana jest procedura SAVSTM, która zapisuje parametry aktualnie wykonywanego wiersza.

    Teraz rozpoznawane są kolejne parametry instrukcji LIST (jeśli istnieją). Jeżeli pierwsza wartość - odczytana przy pomocy procedury LETVAR - jest tekstowa, to oznacza ona urządzenie, na którym ma być wykonany zapis. W takim przypadku wywoływana jest procedura OPNWRT, która otwiera do zapisu kanał IOCB 7. Jej przebieg jest tak prosty, że nie wymaga żadnego komentarza.
      0100 ;OPeN for WRiTe
      0110 ;
      0120 IOCHN = $B5
      0130 OPNCH7 = $BAD7
      0140 ;
      0150   *= $BACF
      0160 ;
      0170   LDA #$08
      0180   JSR OPNCH7
      0190   STA IOCHN
      0200   RTS
    Kolejna liczba (koniecznie) odczytana przez procedurę GLNNUM stanowi numer pierwszego z zapisywanych wierszy programu i jest przepisywana do rejestru CLNN. Ta sama wartość jest umieszczana w rejestrze MAXLN, gdy w instrukcji LIST nie ma więcej parametrów. W przeciwnym przypadku numer ostatniego zapisywanego wiersza (MAXLN) jest odczytywany przez ponowne wywołanie GLNNUM. Teraz według zawartości CLNN procedura FNDCST odszukuje w pamięci wiersz o takim numerze lub - jeśli go nie ma - o najmniejszym wyższym numerze i rozpoczyna się główna pętla procedury.
      0100 ;eXecute LIST statement
      0110 ;
      0120 CLCHN = $BCF7
      0130 CLNN = $A0
      0140 DSPFLG = $02FE
      0150 FNDCST = $A9A2
      0160 FR0 =  $D4
      0170 GHISTM = $A9E1
      0180 GIRQST = $A9F2
      0190 GLNLEN = $A9DC
      0200 GLNNUM = $ABCD
      0210 INIX = $A8
      0220 IOCHN = $B5
      0230 LETVAR = $AC06
      0240 LSTPLN = $B58E
      0250 MAXLN = $AD
      0260 NXTSTM = $A9D0
      0270 OPNWRT = $BACF
      0280 OUTIX = $A7
      0290 PRPCHN = $BA99
      0300 SAVSTM = $B6F9
      0310 STMCUR = $8A
      0320 VART = $D2
      0330 XRTRN = $BDA8
      0340 ;
      0350   *= $B4B5
      0360 ;
      0370   LDY #$00
      0380   STY CLNN
      0390   STY CLNN+1
      0400   DEY
      0410   STY MAXLN
      0420   LDA #$7F
      0430   STA MAXLN+1
      0440   STA DSPFLG
      0450   LDA #$9B
      0460   JSR PRPCHN
      0470   JSR SAVSTM
      0480 EXE LDY INIX
      0490   INY
      0500   CPY OUTIX
      0510   BCS CST
      0520   LDA INIX
      0530   PHA
      0540   JSR LETVAR
      0550   PLA
      0560   STA INIX
      0570   LDA VART
      0580   BPL LIN
      0590   JSR OPNWRT
      0600   JMP EXE
      0610 LIN JSR GLNNUM
      0620   STA CLNN+1
      0630   LDA FR0
      0640   STA CLNN
      0650   LDY INIX
      0660   CPY OUTIX
      0670   BEQ MAX
      0680   JSR GLNNUM
      0690 MAX LDA FR0
      0700   STA MAXLN
      0710   LDA FR0+1
      0720   STA MAXLN+1
      0730 CST JSR FNDCST
      0740 NXTLN JSR GHISTM
      0750   BMI END
      0760   LDY #$01
      0770   LDA (STMCUR),Y
      0780   CMP MAXLN+1
      0790   BCC LST
      0800   BNE END
      0810   DEY
      0820   LDA (STMCUR),Y
      0830   CMP MAXLN
      0840   BCC LST
      0850   BNE END
      0860 LST JSR LSTPLN
      0870   JSR GIRQST
      0880   BEQ END
      0890   JSR GLNLEN
      0900   JSR NXTSTM
      0910   JMP NXTLN
      0920 END LDA IOCHN
      0930   BEQ EXIT
      0940   JSR CLCHN
      0950   LDA #$00
      0960   STA IOCHN
      0970 EXIT STA DSPFLG
      0980   JMP XRTRN
    Przede wszystkim sprawdzane jest ewentualne osiągnięcie wyznaczonego zakresu wierszy programu. Pętla jest przerywana, jeśli wiersz do zapisu ma numer większy od zawartego w rejestrze MAXLN lub większy od $7FFF (czyli jest w trybie bezpośrednim). W takim przypadku następuje przejście do końcowej fazy procedury XLIST. Jeżeli zapis był wykonywany na kanał inny niż IOCB 0, to kanał ten jest zamykany przez wywołanie CLCHN, a rejestr IOCHN jest zerowany. Zerowany jest również - niezależnie od użytego IOCB - rejestr DSPFLG. Potem procedura XLIST jest opuszczana skokiem do XRTRN, gdzie odtwarzany jest numer wiersza zawierającego instrukcję LIST i jej adres w tym wierszu.

    Jeśli wiersz do zapisu mieści się w wyznaczonym zakresie, to jego zapis wykonuje procedura LSTPLN (zob. niżej). Następnie przy pomocy GIRQST sprawdzany jest stan klawisza BREAK. Gdy został on naciśnięty, procedura XLIST także jest przerywana. Jeśli nie, to przez wywołanie GLNLEN i NXTSTM znajdowany jest kolejny wiersz programu i pętla się powtarza.

    Poszczególne wiersze programu są zapisywane na wskazanym urządzeniu zewnętrznym przez procedurę LSTPLN. Najpierw odczytuje ona numer zapisywanego wiersza i zamienia go na ciąg znaków ASCII. Adres tego ciągu jest umieszczany w rejestrze POKADR i wywoływana jest procedura PTMSG2, która dokonuje zapisu numeru.
      0100 ;LiST Program LiNe
      0110 ;
      0120 BUFIX = $9F
      0130 FASC = $D8E6
      0140 FR0 =  $D4
      0150 IFP =  $D9AA
      0160 INBUFP = $F3
      0170 INIX = $A8
      0180 OUTIX = $A7
      0190 POKADR = $95
      0200 PRTLCN = $B5C2
      0210 PTMSG2 = $B586
      0220 STMCUR = $8A
      0230 ;
      0240   *= $B58E
      0250 ;
      0260 LSTPLN LDY #$00
      0270   LDA (STMCUR),Y
      0280   STA FR0
      0290   INY
      0300   LDA (STMCUR),Y
      0310   STA FR0+1
      0320   JSR IFP
      0330   JSR FASC
      0340   LDA INBUFP
      0350   STA POKADR
      0360   LDA INBUFP+1
      0370   STA POKADR+1
      0380   JSR PTMSG2
      0390 ;
      0400 ;PRinT Program LiNe
      0410 ;
      0420 PRTPLN LDY #$02
      0430   LDA (STMCUR),Y
      0440   STA BUFIX
      0450   INY
      0460 LOOP LDA (STMCUR),Y
      0470   STA OUTIX
      0480   INY
      0490   STY INIX
      0500   JSR PRTLCN
      0510   LDY OUTIX
      0520   CPY BUFIX
      0530   BCC LOOP
      0540   RTS
    Teraz długość wiersza jest przepisywana do rejestru BUFIX (BUFfer IndeX) - będzie ona stanowić licznik tokenów wiersza. Następny token, który określa długość instrukcji umieszczany jest w liczniku OUTIX (OUTput IndeX), zaś numer kolejnego tokena liczony od początku wiersza w liczniku INIX (INput IndeX). Zawartość wiersza jest zapisywana kolejno instrukcja po instrukcji przez procedurę PRTLCN w pętli sterowanej wymienionymi wyżej licznikami.

    Procedura zapisu zawartości wiersza PRTLCN jest sterowana przez pomocniczą procedurę INCIX oraz będącą jej fragmentem CMPIX. Procedura ta porównuje stany liczników INIX i OUTIX. Jeżeli rezultat sygnalizuje zakończenie zapisywanej instrukcji, to, po zdjęciu ze stosu adresu powrotnego, procedura kończy się rozkazem RTS. Powoduje to powrót bezpośrednio do procedury LSTPLN z pominięciem miejsca wywołania w PRTLCN. W przeciwnym razie kolejny token jest odczytywany z wiersza i przekazywany w akumulatorze do procedury PRTLCN.
      0100 INIX = $A8
      0110 OUTIX = $A7
      0120 STMCUR = $8A
      0130 ;
      0140   *= $B661
      0150 ;
      0160 ;INCrease IndeX
      0170 ;
      0180 INCIX INC INIX
      0190 ;
      0200 ;CoMPare IndeX
      0210 ;
      0220 CMPIX LDY INIX
      0230   CPY OUTIX
      0240   BCS EXIT
      0250   LDA (STMCUR),Y
      0260   RTS
      0270 EXIT PLA
      0280   PLA
      0290   RTS
    Przy zapisie instrukcji pierwszy odczytany token porównywany jest najpierw z kodem opuszczonej instrukcji LET ($36). Jego rozpoznanie powoduje od razu przejście do następnej fazy procedury. Każdy inny token powoduje wywołanie procedury PUTSTM, która zapisuje słowo kluczowe tej instrukcji. Jeśli była to instrukcja REM ($00) lub DATA ($01) albo token oznaczał błąd składni ($37), to pozostała zawartość wiersza jest zapisywana bez żadnych zmian.

    Dla pozostałych instrukcji odczytywany jest następny token. Jego wartość większa od $7F oznacza numer zmiennej. Nazwa zmiennej o takim numerze jest odszukiwana w tablicy nazw zmiennych przez procedurę FNDPEL i zapisywana przy pomocy PUTTXT. Jeżeli koniec instrukcji nie został jeszcze osiągnięty, to rozpoznawany jest następny token.

    Wartość mniejsza od $0F (możliwa jest tylko $0E) sygnalizuje stałą liczbową. Stała ta jest odczytywana przez procedurę NUMBER i zamieniana na ciąg znaków ASCII. Zapis tego ciągu jest wykonywany przy użyciu procedury PUTTXT, identycznie jak numer wiersza w procedurze LSTPLN.

    Wartość tokena równa $0F wskazuje stałą tekstową. Najpierw długość tej stałej jest przepisywana do rejestru AUXBR i procedura PRPCHN zapisuje znak cudzysłowu ("). Teraz przy wykorzystaniu rejestru AUXBR jako licznika kolejne znaki stałej są zapisywane przez procedurę PRPCHN. Na końcu PRPCHN zapisuje jeszcze jeden znak cudzysłowu.
      0100 ;PRinT Line CoNtens
      0110 ;
      0120 AUXBR = $AF
      0130 CHKLTR = $A3EC
      0140 CMPIX = $B663
      0150 FASC = $D8E6
      0160 FNDPEL = $B53E
      0170 INBUFP = $F3
      0180 INCIX = $B661
      0190 INIX = $A8
      0200 NUMBER = $AB45
      0210 OPFN = $A7DE
      0220 POKADR = $95
      0230 PRPCHN = $BA99
      0240 PTMSG1 = $B581
      0250 PUTSTM = $B66F
      0260 PUTTXT = $B567
      0270 VNTP = $82
      0280 ;
      0290   *= $B5C2
      0300 ;
      0310   JSR CMPIX
      0320   CMP #$36
      0330   BEQ CHCK
      0340   JSR PUTSTM
      0350   JSR CMPIX
      0360   CMP #$37
      0370   BEQ PUT
      0380   CMP #$02
      0390   BCS CHCK
      0400 PUT JSR INCIX
      0410   JSR PRPCHN
      0420   JMP PUT
      0430 CHCK JSR INCIX
      0440   BPL NUM
      0450   AND #$7F
      0460   STA AUXBR
      0470   LDX #$00
      0480   LDA VNTP+1
      0490   LDY VNTP
      0500   JSR FNDPEL
      0510   JSR PUTTXT
      0520   CMP #['(+$80]
      0530   BNE CHCK
      0540   JSR INCIX
      0550   JMP CHCK
      0560 NUM CMP #$0F
      0570   BEQ STR
      0580   BCS OPER
      0590   JSR NUMBER
      0600   DEC INIX
      0610   JSR FASC
      0620   LDA INBUFP
      0630   STA POKADR
      0640   LDA INBUFP+1
      0650   STA POKADR+1
      0660 PRNT JSR PUTTXT
      0670   JMP CHCK
      0680 STR JSR INCIX
      0690   STA AUXBR
      0700   LDA #'"
      0710   JSR PRPCHN
      0720   LDA AUXBR
      0730   BEQ END
      0740 CHR JSR INCIX
      0750   JSR PRPCHN
      0760   DEC AUXBR
      0770   BNE CHR
      0780 END LDA #'"
      0790   JSR PRPCHN
      0800   JMP CHCK
      0810 OPER SEC
      0820   SBC #$10
      0830   STA AUXBR
      0840   LDX #$00
      0850   LDA # >OPFN
      0860   LDY # <OPFN
      0870   JSR FNDPEL
      0880   JSR CMPIX
      0890   CMP #$3D
      0900   BCS PRNT
      0910   LDY #$00
      0920   LDA (POKADR),Y
      0930   AND #$7F
      0940   JSR CHKLTR
      0950   BCS PRNT
      0960   JSR PTMSG1
      0970   JMP CHCK
    Każdy token, inny niż dotychczas opisane, oznacza operator lub funkcję. Jest on zmniejszany o $10 i procedura FNDPEL odszukuje odpowiednią nazwę w tablicy OPFN. Znalezione operatory (oprócz logicznych) są zapisywane przez procedurę PTMSG1, a nazwy funkcji i operatory logiczne przez PUTTXT.

    Po zapisaniu każdego elementu instrukcji następuje przejście do początku głównej pętli (oznaczonego etykietą CHCK) procedury PRTCLN i rozpoznanie kolejnego tokena. Opuszczenie procedury jest realizowane wyłącznie w opisany wcześniej sposób poprzez procedurę INCIX.
Zientara Wojciech: Mapa pamięci Atari XL/XE. Procedury interpretera Basica, SOETO, Warszawa, 1988.