Powrót do spisu treści

Rozdział 1

URUCHOMIENIE INTERPRETERA

    W czasie inicjowania systemu komputerowego przez procedurę RESET (zob. "Mapa pamięci Atari XL/XE. Podstawowe procedury systemu operacyjnego") inicjowany jest także zainstalowany cartridge. Po zakończeniu inicjowania i ewentualnym odczytaniu DOS-u sterowanie komputerem jest przekazywane do cartridge'a, którego rolę pełni w tym przypadku interpreter Basica. Odpowiednie informacje znajdują się w czterech rejestrach umieszczonych na końcu obszaru zajętego przez cartridge.

    Warto przy okazji wspomnieć, że na końcu interpretera pozostało dziewięć pustych bajtów pamięci (równych $00), które można wykorzystać przy jego modyfikowaniu. Te niewykorzystane bajty znajdują się w obszarze $BFF1-$BFF9.
      0100 ;CARTridge
      0110 ;
      0120   *= $BFFA
      0130 ;
      0140 CARTRUN .WORD $A000
      0150 CARTINS .BYTE $00
      0160 CARTOPT .BYTE $05
      0170 CARTINI .WORD $BFF0
    Bajt $00 w rejestrze CARTINS (CARTridge INSerted) oznacza, że cartridge jest obecny i należy przekazać mu sterowanie. W celu zainicjowania cartridge'a wywoływana jest procedura, której adres zawiera rejestr CARTINI (CARTridge INItialization address). W przypadku interpretera Basica adres ten wskazuje tylko na instrukcję RTS, a więc interpreter nie wymaga inicjowania i następuje powrót do procedury RESET. Kolejnym sprawdzanym rejestrem jest CARTOPT (CARTridge OPTions). Jeśli zawiera on wartość różną od zera (jak w tym przypadku) to wykonywany jest wstępny odczyt z dyskietki. Po całkowitym zainicjowaniu systemu procedura RESET kończy się skokiem do adresu wskazanego wektorem CARTRUN (CARTridge RUN address). W interpreterze Basica znajduje się tu adres procedury zimnego startu interpretera CDST.

    Na początku procedury CDST sprawdzane są znaczniki LOADFLG (LOADing FLaG) i WARMST (WARM STart). Gdy pierwszy z nich jest różny od zera, to znaczy, że start systemu odbywa się w trakcie odczytu z urządzenia zewnętrznego i przeprowadzany jest start zimny. W przeciwnym razie start gorący jest wykonywany, jeśli znacznik WARMST jest różny od zera.

    Przy zimnym starcie najpierw wartość dolnej granicy dostępnej pamięci RAM jest przepisywana z rejestru MEMLO do rejestru LOMEM, a znaczniki LOADFLG i MEOLFLG (Modified End Of Line FLaG) są zerowane. Następnie wartość z MEMLO jest umieszczana w rejestrach określających położenie bloków programu od VNTP do BMEMHI (zob. Wprowadzenie). Z kolei poprzez dwukrotne wywołanie procedury INSEL wszystkie bloki powyżej tablicy nazw zmiennych przesuwane są o jeden bajt, a bloki powyżej tablicy instrukcji jeszcze o trzy bajty. W uzyskane w ten sposób miejsce w tabeli nazw zmiennych wpisywane jest zero (nie ma nazwy żadnej zmiennej), a do tabeli instrukcji ciąg bajtów $00, $80, $03, który oznacza pustą instrukcję w trybie bezpośrednim (dokładnie jest to opisane w rozdziale poświęconym tokenizacji programu). Faza zimnego startu kończy się wpisaniem wartości $0A do rejestru tabulacji PTABW (Position of TABulate Width).
      0100 ;Start Basic cartridge
      0110 ;
      0120 CLALL = $BD45
      0130 INSEL = $A87A
      0140 LOADFLG = $CA
      0150 LOMEM = $80
      0160 MEOLFLG = $92
      0170 MEMLO = $02E7
      0180 PRTPRM = $BD62
      0190 PSTMAD = $BD9D
      0200 PTABW = $C9
      0210 RSTBRG = $A8F1
      0220 RSTCHN = $BD5B
      0230 STARP = $8C
      0240 STMCUR = $8A
      0250 VNTD = $84
      0260 VNTP = $82
      0270 VVTP = $86
      0280 WARMST = $08
      0290 ;
      0300   *= $A000
      0310 ;
      0320 ;ColD STart
      0330 ;
      0340 CDST LDA LOADFLG
      0350   BNE CONT
      0360   LDA WARMST
      0370   BNE WMST
      0380 CONT LDX #$FF
      0390   TXS
      0400   CLD
      0410 ;
      0420 ;eXecute NEW statement
      0430 ;
      0440 XNEW LDX MEMLO
      0450   LDY MEMLO+1
      0460   STX LOMEM
      0470   STY LOMEM+1
      0480   LDA #$00
      0490   STA MEOLFLG
      0500   STA LOADFLG
      0510   INY
      0520   TXA
      0530   LDX #VNTP
      0540 LOOP STA $00,X
      0550   INX
      0560   STY $00,X
      0570   INX
      0580   CPX #MEOLFLG
      0590   BCC LOOP
      0600   LDX #VVTP
      0610   LDY #$01
      0620   JSR INSEL
      0630   LDX #STARP
      0640   LDY #$03
      0650   JSR INSEL
      0660   LDA #$00
      0670   TAY
      0680   STA (VNTD),Y
      0690   STA (STMCUR),Y
      0700   INY
      0710   LDA #$80
      0720   STA (STMCUR),Y
      0730   INY
      0740   LDA #$03
      0750   STA (STMCUR),Y
      0760   LDA #$0A
      0770   STA PTABW
      0780 WMST JSR RSTBRG
      0790 ;
      0800 ;WaRM STart
      0810 ;
      0820 WRMST JSR CLALL
      0830 WRMST2 JSR RSTCHN
      0840   LDA MEOLFLG
      0850   BEQ WAITIN
      0860   JSR PSTMAD
      0870 ;
      0880 ;WAIT for INput
      0890 ;
      0900 WAITIN JSR PRTPRM
    Dalszy przebieg procedury CDST jest wspólny zarówno dla zimnego, jak i gorącego startu. Najpierw wywoływana jest procedura RSTBRG, która zeruje rejestry DATAD (DATa ADdress), DATALN (DATA LiNe number), ERRCOD (ERRor CODe), STOPLN (STOP LiNe number) i RADFLG (RADian FLaG) oraz umieszcza wartość $80 w rejestrze IRQSTAT (IRQ STATus) i w starszym bajcie rejestru TRAPLN (TRAP LiNe number). Procedura ta kończy się bezpośrednim skokiem do procedury CLALL. Zaraz po zakończeniu procedura ta jest wywoływana ponownie. Jest to spowodowane koniecznością wywoływania procedury CLALL przy wznawianiu pracy interpretera od etykiety WRMST. Natomiast procedura RSTBRG jest wykorzystywana także przez inne procedury interpretera i zakończenie jej skokiem do CLALL oszczędza kilkanaście bajtów pamięci.

    Sama procedura CLALL najpierw zeruje rejestry generatorów dźwięku AUDF i AUDC, a więc wyłącza dźwięk. Następnie wywołuje siedem razy procedurę CLCHN umieszczając w rejestrze IODVC (Input/Output DeViCe) wartości od 7 do 1, co powoduje zamknięcie wszystkich kanałów komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi poza kanałem 0 używanym przez edytor. Procedura CLCHN jest opisana w rozdziale 6.4. (Obsługa komunikacji).
      0100 ;ReSeT Basic ReGisters
      0110 ;
      0120 CLALL = $BD45
      0130 DATAD = $B6
      0140 IRQSTAT = $11
      0150 RADFLG = $FB
      0160 TRAPLN = $BC
      0170 ;
      0180   *= $B8F1
      0190 ;
      0200   LDX #$05
      0210   LDY #$00
      0220 LOOP STY DATAD,X
      0230   DEX
      0240   BPL LOOP
      0250   STY RADFLG
      0260   DEY
      0270   STY TRAPLN+1
      0280   STY IRQSTAT
      0290   JMP CLALL

      0100 ;CLose ALL channels
      0110 ;
      0120 AUDF1 = $D200
      0130 CLCHN = $BCF7
      0140 IODVC = $C1
      0150 ;
      0160   *= $BD45
      0170 ;
      0180   LDA #$00
      0190   LDX #$07
      0200 SND STA AUDF1,X
      0210   DEX
      0220   BNE SND
      0230   LDY #$07
      0240   STY IODVC
      0250 CHN JSR CLCHN
      0260   DEC IODVC
      0270   BNE CHN
      0280   RTS
    Jeżeli znacznik końca wiersza MEOLFLG jest różny od zera, to teraz jest wywoływana procedura PSTMAD. Jest to możliwe jedynie w przypadku gorącego startu interpretera. Odczytuje ona zawartość rejestru CSTAD (Current STatement ADdress) i umieszcza młodszy bajt w buforze wejściowym, w miejscu wskazanym przez starszy bajt. Na zakończenie zerowany jest znacznik MEOLFLG.
      0100 ;Put STateMent ADdress
      0110 ;
      0120 CSTAD = $97
      0130 INBUFP = $F3
      0140 MEOLFLG = $92
      0150 ;
      0160   *= $BD9D
      0170 ;
      0180   LDY CSTAD+1
      0190   LDA CSTAD
      0200   STA (INBUFP),Y
      0210   LDA #$00
      0220   STA MEOLFLG
      0230   RTS
    Procedura startu interpretera kończy się wywołaniem procedury PRTPRM. Powoduje ona umieszczenie na ekranie napisu "READY" oraz znaków końca wiersza (RETURN) przed i za napisem. Dzięki temu napis ten pojawia się zawsze w nowym wierszu ekranu. Procedura PRTPRM po wywołaniu od etykiety PRTRET służy do umieszczenia na ekranie tylko znaku RETURN. Do służącego jako licznik wyświetlanych znaków rejestru X jest wtedy wpisywana wartość zero zamiast sześć. Wykorzystywana przez PRTPRM procedura PRPCHN jest opisana także w rozdziale "Obsługa komunikacji" (6.4).
      0100 ;PRinT PRoMpt
      0110 ;
      0120 CIX =  $F2
      0130 PRPCHN = $BA99
      0140 ;
      0150   *= $BD62
      0160 ;
      0170 PRTPRM LDX #$06
      0180 LOOP STX CIX
      0190   LDA READYP,X
      0200   JSR PRPCHN
      0210   LDX CIX
      0220   DEX
      0230   BPL LOOP
      0240   RTS
      0250 ;
      0260 ;READY Prompt
      0270 ;
      0280 READYP .BYTE $9B,"YDAER",$9B
      0290 ;
      0300 ;PRinT RETurn character
      0310 ;
      0320 PRTRET LDX #$00
      0330   BEQ LOOP
    Po wykonaniu wszystkich opisanych wyżej czynności następuje bezpośrednie przejście do procedury kontroli składni programu - SYNTAX, której opis znajduje się w następnym rozdziale. Należy jeszcze zwrócić uwagę na kilka etykiet znajdujących się w procedurze startu. Są one wykorzystywane przez inne procedury interpretera, jeśli wymagane jest ponowne jego zainicjowanie.

    Pozostała jeszcze do omówienia wywoływana przez CDST procedura INSEL. Tworzy ona miejsce dla umieszczania wewnątrz obszaru pamięci programu nowych elementów tego programu: wierszy, zmiennych, wartości itd. Przed jej wywołaniem w rejestrze Y musi zostać umieszczona wielkość wstawianego elementu programu, a w rejestrze X adres wektora wskazującego miejsce jego wpisania do programu.
      0100 ;INSert program ELement
      0110 ;
      0120 APPMHI = $0E
      0130 BMEMHI = $90
      0140 CSTAD = $97
      0150 INSMER = $B930
      0160 LENPEL = $A4
      0170 MEMTOP = $02E5
      0180 MEOLFLG = $92
      0190 MRANGE = $A2
      0200 NEWMHI = $9B
      0210 OLDMHI = $99
      0220 ;
      0230   *= $A87A
      0240 ;
      0250   LDA #$00
      0260   STY LENPEL
      0270   STA LENPEL+1
      0280   TYA
      0290   SEC
      0300   ADC BMEMHI
      0310   TAY
      0320   LDA BMEMHI+1
      0330   ADC LENPEL+1
      0340   CMP MEMTOP+1
      0350   BCC SET
      0360   BNE ERR
      0370   CPY MEMTOP
      0380   BCC SET
      0390   BEQ SET
      0400 ERR JMP INSMER
      0410 SET SEC
      0420   LDA BMEMHI
      0430   SBC $00,X
      0440   STA MRANGE
      0450   LDA BMEMHI+1
      0460   SBC $01,X
      0470   STA MRANGE+1
      0480   CLC
      0490   ADC $01,X
      0500   STA OLDMHI+1
      0510   LDA $00,X
      0520   STA OLDMHI
      0530   STA CSTAD
      0540   ADC LENPEL
      0550   STA NEWMHI
      0560   LDA $01,X
      0570   STA CSTAD+1
      0580   ADC LENPEL+1
      0590   ADC MRANGE+1
      0600   STA NEWMHI+1
      0610 LOOP LDA $00,X
      0620   ADC LENPEL
      0630   STA $00,X
      0640   LDA $01,X
      0650   ADC LENPEL+1
      0660   STA $01,X
      0670   INX
      0680   INX
      0690   CPX #MEOLFLG
      0700   BCC LOOP
      0710   STA APPMHI+1
      0720   LDA BMEMHI
      0730   STA APPMHI
      0740   LDX MRANGE+1
      0750   INX
      0760   LDY MRANGE
      0770   BNE DCR2
      0780   NOP
      0790   BEQ NXT2
      0800   NOP
      0810 DCR1 DEY
      0820   DEC OLDMHI+1
      0830   DEC NEWMHI+1
      0840 NXT1 LDA (OLDMHI),Y
      0850   STA (NEWMHI),Y
      0860 DCR2 DEY
      0870   BNE NXT1
      0880   LDA (OLDMHI),Y
      0890   STA (NEWMHI),Y
      0900 NXT2 DEX
      0910   BNE DCR1
      0920   RTS
    Przekazana do procedury wielkość wstawianego elementu jest najpierw umieszczana w rejestrze LENPEL (LENgth of Program ELement), a następnie dodawana jest do niej aktualna zawartość rejestru BMEMHI. Jeśli uzyskany wynik przekracza wartość MEMTOP (MEMory TOP), to przez skok do procedury INSMER sygnalizowany jest brak wystarczającego obszaru pamięci (INSufficient Memory ERror) - zob. rozdział 3, "Obsługa błędów". W przeciwnym razie wszystkie elementy programu o wyższych adresach są przesuwane w górę, aby uzyskać miejsce dla nowego elementu.

    Przed przemieszczeniem obliczana jest wielkość przesuwanego bloku, a uzyskany wynik zapisywany jest w rejestrze MRANGE (Memory RANGE). Aktualny adres końca programu jest przepisywany do rejestrów OLDMHI (OLD Memory HIgh address) oraz CSTAD i, po dodaniu wielkości elementu, umieszczany jest w rejestrze NEWMHI (NEW Memory HIgh address). Teraz wielkość elementu zawarta w LENPEL służy do skorygowania wartości wektorów wskazujących przesuwane bloki programu. Poprawiana jest również zawartość rejestru APPMHI (APPlication Memory HIgh address) wykorzystywanego przez system operacyjny.

    Ostatecznie zawartość obszaru pamięci o wielkości określonej przez MRANGE jest przemieszczana od adresu wskazanego wektorem OLDMHI do adresu wskazanego przez NEWMHI. Przemieszczenie to jest wykonywane od wyższych do niższych adresów, aby uniknąć zniszczenia przepisywanej informacji. W opróżnionym w ten sposób miejscu dotychczasowa zawartość pozostaje nadal, aż do wpisania nowych informacji (obszar ten nie jest zerowany).

    Procedura INSEL jest często wykorzystywana przez interpreter, posiada także swój odpowiednik o odwrotnym działaniu - DELEL - opisany w następnym rozdziale.
Zientara Wojciech: Mapa pamięci Atari XL/XE. Procedury interpretera Basica, SOETO, Warszawa, 1988.