Powrót do spisu treści

Rozdział 2

ZAPIS PROGRAMU W PAMIĘCI

    Gdyby program zapisany był w pamięci komputera w taki sposób, jak to widać na ekranie, to zajmowałby stosunkowo duży obszar tej pamięci. Ponadto wykonywanie tak zapisanego programu byłoby powolne ze względu na konieczność każdorazowego rozpoznawania instrukcji, operacji i zmiennych. Dlatego też interpreter tłumaczy każdy wprowadzony wiersz programu na zestaw specjalnych kodów zwanych tokenami, sprawdzając przy tym jego poprawność składniową, a następnie zakodowany (stokenizowany) wiersz programu umieszcza w tablicy instrukcji.

    Podział obszaru zajmowanego przez program był już opisany we wprowadzeniu. Kolejne wiersze właściwego programu są umieszczane w pamięci według kolejności ich numerów, przy czym wiersze wprowadzone w trybie bezpośrednim otrzymują numer 32768 ($8000) i są zapisywane na końcu tablicy instrukcji.

    W dalszej części tego rozdziału zostanie przedstawiona lista tokenów i sposób ich zapisu w pamięci komputera oraz proces tokenizacji. Proces ten jest jednakże bardzo skomplikowany ze względu na jednoczesną kontrolę składni instrukcji i jego zrozumienie wymaga bardzo dobrej znajomości języka maszynowego. Z tego powodu kontrola składni będzie przedstawiona tylko w sposób przybliżony, a bardziej zainteresowani tym tematem Czytelnicy muszą samodzielnie dokonać dokładnej analizy.

2.1. Tokeny Atari Basic

    Podczas tokenizacji wprowadzony wiersz programu jest zamieniany na ciąg kodów. Rządzą tym oczywiście pewne reguły, które teraz zostaną podane. Jako przykład wykorzystamy krótki wiersz programu następującej postaci:
     10 DIM NAZWA$(20):NAZWA$="ATARI":PRINT ALFA+5
    Pierwsze dwa tokeny reprezentują numer wiersza w standardowej postaci - młodszy bajt, starszy bajt - a więc w naszym przypadku $0A, $00. Trzeci bajt określa długość wiersza (tu $28), a czwarty długość instrukcji. Przez długość wiersza należy rozumieć kolejny numer tokena symbolizującego koniec wiersza (znak RETURN - token $16). Podobnie długość instrukcji jest przedstawiona jako numer tokena oznaczającego dwukropek pomiędzy instrukcjami (token $14) lub koniec wiersza. Gdy w jednym wierszu znajduje się kilka instrukcji, to każda z nich rozpoczyna się od tokena określającego jej długość (w przykładzie są to kolejno $10, $1C i $28). Pozostałe tokeny zawierają właściwą treść wiersza programu.

    Stałe liczbowe są przedstawione w postaci liczby zmiennoprzecinkowej poprzedzonej kodem określającym stałą liczbową (razem siedem bajtów). Zapis stałych tekstowych także zaczyna się od kodu stałej tekstowej, po którym znajduje się liczba znaków stałej, a następnie stała zapisana znakami ATASCII. Zmienne są zapisywane przy pomocy ich numerów w tablicy nazw zmiennych. Numery te mają ustawiony najstarszy bit (są zwiększone o $80).

    Każda instrukcja programu zaczyna się od tokena oznaczającego komendę języka Basic. Dalej umieszczone są tokeny stałych i zmiennych oraz tokeny operatorów i funkcji. Znaczenie tych tokenów jest przedstawione w poniższych tabelach. Numeracja wszystkich tokenów odpowiada ich położeniu w tablicach nazw instrukcji STNAME i operatorów OPFN oraz w tablicach wektorów instrukcji STVTAB i operatorów OPVTAB.
  Tabela 1. Tokeny instrukcji Atari Basic

   token HEX i DEC  instrukcja
   ----------------------------
      $00   0   REM
      $01   1   DATA
      $02   2   INPUT
      $03   3   COLOR
      $04   4   LIST
      $05   5   ENTER
      $06   6   LET
      $07   7   IF
      $08   8   FOR
      $09   9   NEXT
      $0A  10   GOTO
      $0B  11   GO TO
      $0C  12   GOSUB
      $0D  13   TRAP
      $0E  14   BYE
      $0F  15   CONT
      $10  16   COM
      $11  17   CLOSE
      $12  18   CLR
      $13  19   DEG
      $14  20   DIM
      $15  21   END
      $16  22   NEW
      $17  23   OPEN
      $18  24   LOAD
      $19  25   SAVE
      $1A  26   STATUS
      $1B  27   NOTE
      $1C  28   POINT
      $1D  29   XIO
      $1E  30   ON
      $1F  31   POKE
      $20  32   PRINT
      $21  33   RAD
      $22  34   READ
      $23  35   RESTORE
      $24  36   RETURN
      $25  37   RUN
      $26  38   STOP
      $27  39   POP
      $28  40   ?
      $29  41   GET
      $2A  42   PUT
      $2B  43   GRAPHICS
      $2C  44   PLOT
      $2D  45   POSITION
      $2E  46   DOS
      $2F  47   DRAWTO
      $30  48   SETCOLOR
      $31  49   LOCATE
      $32  50   SOUND
      $33  51   LPRINT
      $34  52   CSAVE
      $35  53   CLOAD
      $36  54   opuszczone LET
      $37  55   błąd składni
    Wyjaśnienia wymagają dwa ostatnie tokeny. Jeśli nie zostanie rozpoznana prawidłowa komenda, to interpreter zakłada, że jest to nazwa zmiennej i wpisuje token instrukcji przypisania z opuszczonym słowem LET. W przypadku napotkania błędu składniowego w tokenizowanym wierszu na jego początku zapisywany jest token błędu składniowego (STNTAX ERROR), a cały wiersz jest przepisywany do tablicy instrukcji bez tokenizacji.

    Pierwszą instrukcją naszego przykładu jest DIM, której odpowiada token $14. Taka właśnie liczba jest piątym tokenem wiersza. Kolejna instrukcja jest podstawieniem, w którym opuszczone zostało słowo LET - odpowiada jej token $36 (pozycja 18). Ostatnią instrukcją jest PRINT - token $20 na pozycji 30.

    Po każdej z wymienionych instrukcji następuje zmienna. Pierwsza zmienna (NAZWA$) o numerze 0 jest oznaczona tokenem $80 (pozycje 6 i 19), zaś druga zmienna (ALFA) o numerze 1 - tokenem $81 (pozycja 31). Ponadto w przykładzie występują dwie stałe liczbowe: 20 (pozycje 8-14) i 5 (pozycje 33-39) oraz stała tekstowa "ATARI" (pozycje 21-27).

    Na tym przykładzie wyraźnie widać oszczędność pamięci uzyskiwaną przez zastosowanie zmiennych zamiast stałych. Każda zmienna zajmuje miejsce w tablicy nazw (zwykle 2-3 bajty), w tablicy wartości zmiennych (8 bajtów) i tyle miejsc,ile razy wystąpi w programie, przy czym raz musi mieć nadaną wartość (12 bajtów). Jeśli stała występuje w programie cztery razy, to zajmie 4*7=28 bajtów. Po zastąpieniu jej przez stałą mamy 2+8+12+4*1=26 bajtów. Warto więc każdą stałą liczbową występującą w programie ponad trzy razy zastępować zmienną. Podobnie jest ze stałymi tekstowymi, lecz opłacalność takiego zabiegu zależy od długości stałej.
  Tabela 2. Tokeny operatorów i funkcji Atari Basic

   token HEX i DEC   operator lub funkcja
   ----------------------------------------
      $0E  14   stała liczbowa
      $0F  15   stała tekstowa
      $10  16   niewykorzystany
      $11  17   niewykorzystany
      $12  18   , -przecinek
      $13  19   $ -znak dolara
      $14  20   : -koniec instrukcji
      $15  21   ; -średnik
      $16  22   EOL -znak RETURN
      $17  23   GOTO -w ON
      $18  24   GOSUB -w ON
      $19  25   TO -w FOR
      $1A  26   STEP -w FOR
      $1B  27   THEN -w IF
      $1C  28   # -znak "numer"
      $1D  29   <= -+
      $1E  30   <>  |
      $1F  31   >=  | porównanie
      $20  32   <  |  liczb
      $21  33   >  |
      $22  34   =  -+
      $23  35   ^ -potęgowanie
      $24  36   * -mnożenie
      $25  37   + -dodawanie
      $26  38   - -odejmowanie
      $27  39   / -dzielenie
      $28  40   NOT
      $29  41   OR
      $2A  42   AND
      $2B  43   ( -wyr. arytmet.
      $2C  44   ) -kończący
      $2D  45   = -LET liczbowe
      $2E  46   = -LET tekstowe
      $2F  47   <= -+
      $30  48   <>  |
      $31  49   >=  | porównanie
      $32  50   <  | tekstów
      $33  51   >  |
      $34  52   =  -+
      $35  53   + -znak liczby
      $36  54   - -znak liczby
      $37  55   ( -zm. tekstowa
      $38  56   ( -zm. tablicowa
      $39  57   ( -wymiar zm. tabl.
      $3A  58   ( -funkcja
      $3B  59   ( -wymiar zm. tekst.
      $3C  60   , -w zmiennej tablic.
      $3D  61   STR$
      $3E  62   CHR$
      $3F  63   USR
      $40  64   ASC
      $41  65   VAL
      $42  66   LEN
      $43  67   ADR
      $44  68   ATN
      $45  69   COS
      $46  70   PEEK
      $47  71   SIN
      $48  72   RND
      $49  73   FRE
      $4A  74   EXP
      $4B  75   LOG
      $4C  76   CLOG
      $4D  77   SQR
      $4E  78   SGN
      $4F  79   ABS
      $50  80   INT
      $51  81   PADDLE
      $52  82   STICK
      $53  83   PTRIG
      $54  84   STRIG
    W tabeli tokenów operatorów zwraca uwagę duża liczba różnych tokenów dla nawiasów oraz oddzielenie identycznych operatorów wyrażeń tekstowych i liczbowych. Pomimo identycznego wyglądu wykonywane przez nie funkcje różnią się znacznie i zróżnicowanie tokenów powoduje następnie wybór różnych procedur wykonawczych przy realizacji programu.

    Wygląd stokenizowanego przykładowego wiersza programu jest przedstawiony na następnej stronie.
      pozycja  token  znaczenie
      --------------------------------------
        1   $0A  ; numer wiersza
        2   $00  ; $000A = 10
        3   $28  długość wiersza (40)
        4   $10  dł. instrukcji (16)
        5   $14  instrukcja DIM
        6   $80  zmienna numer 0
        7   $3B  ( -nawias wymiaru
        8   $0E  stała liczbowa
        9   $40  |
        10   $20  |
        11   $00  | liczba 20
        12   $00  | w kodzie BCD
        13   $00  |
        14   $00  |
        15   $2C  ) -nawias kończący
        16   $14  : -koniec instrukcji
        17   $1C  dł. instrukcji (28)
        18   $36  opuszczone LET
        19   $80  zmienna numer 0
        20   $2E  = -LET tekstowe
        21   $0F  stała tekstowa
        22   $05  długość stałej
        23   $41  A |
        24   $54  T |
        25   $41  A | kody ATASCII
        26   $52  R |
        27   $49  I |
        28   $14  : -koniec instrukcji
        29   $28  dł. instrukcji (40)
        30   $20  instrukcja PRINT
        31   $81  zmienna numer 1
        32   $25  + -dodawanie
        33   $0E  stała liczbowa
        34   $40  |
        35   $05  |
        36   $00  | liczba 5
        37   $00  | w kodzie BCD
        38   $00  |
        39   $00  |
        40   $16  EOL - koniec wiersza

2.2. Proces tokenizacji

    Tokenizacja wiersza programu jest nieodłącznie związana z procesem kontroli jego składni. Czynności te są wykonywane przez procedurę SYNTAX, która jest największym elementem interpretera.
        < SYNTAX >
          |
     +------------------+
     | pobranie rekordu |<----------------+
     +------------------+         |
          |              |
          v              |
    /---------------------\ tak +-------------------+
    < tylko numer wiersza ? >---->| usunięcie wiersza |
    \---------------------/   +-------------------+
          | nie
          v
    +------------------------+
    | rozpoznanie instrukcji |
  +->|  i kontrola składni  |
  | +------------------------+
  |       |
  |       v
  |     /----------\ nie +---------------------+
  |    < poprawna ? >---->| przepisanie wiersza |
  |     \----------/   +---------------------+
  |       | tak          |
  |       v            |
  | nie /----------------\       |
  +<----< koniec wiersza ? ><------------+
      \----------------/
          | tak
          v
   +-------------------------+
   | zapis wiersza w pamięci |
   +-------------------------+
          |
          v
        /------\ tak +----------------------+
        < błąd ? >---->| wyświetlenie wiersza |
        \------/   +----------------------+
          | nie         |
          v           |
     /------------------\ nie    v
     < tryb bezpośredni ? >---->----->+
     \------------------/      |
          | tak         |
          v           v
    +----------------------+   < SYNTAX >
    | wykonanie instrukcji |
    +----------------------+

     Rys.2. Struktura procedury SYNTAX

0100 ;check SYNTAX      0660   STA COX
0110 ;            0670   STA SXFLG
0120 AUXBR = $AF       0680   STA TMPIX
0130 BHLD1 = $B0       0690   STA BHLD1
0140 BHLD2 = $B1       0700   STA BHLD2
0150 BUFIX = $9F       0710   LDA VNTD
0160 CDST = $A000      0720   STA MAXLN
0170 CIX =  $F2       0730   LDA VNTD+1
0180 COX =  $94       0740   STA MAXLN+1
0190 CSTAD = $97       0750   JSR INBSS
0200 DELEL = $A8F7      0760   JSR PLINEN
0210 FNDCST = $A9A2      0770   JSR SAVTKN
0220 FR0 =  $D4       0780   LDA FR0+1
0230 GETREC = $BDED      0790   BPL DCD
0240 GIRQST = $A9F2      0800   STA SXFLG
0250 GLNLEN = $A9DC      0810 DCD JSR INBSS
0260 INBSS = $DBA1      0820   LDY CIX
0270 INBUFP = $F3       0830   STY INIX
0280 INIX = $A8       0840   LDA (INBUFP),Y
0290 INSEL = $A87A      0850   CMP #$9B
0300 LOADFLG = $CA      0860   BNE DCDSTM
0310 LOMEM = $80       0870   BIT SXFLG
0320 LSTPLN = $B58E      0880   BMI SYNTAX
0330 MAXLN = $AD       0890   JMP DELPLN
0340 NXTSTM = $A9D0      0900 ;
0350 OUTIX = $A7       0910 DeCoDe STateMent
0360 PLINEN = $A19A      0920 ;
0370 PRCSTM = $A95E      0930 DCDSTM LDA COX
0380 PROMPT = $C2       0940   STA OUTIX
0390 PRTPLN = $B5AA      0950   JSR SAVTKN
0400 RECNAM = $A454      0960   JSR INBSS
0410 SAVTKN = $A2C4      0970   LDA # >STNAME
0420 STBV = $DA51      0980   LDY # <STNAME
0430 STMCUR = $8A       0990   LDX #$02
0440 STMSX = $A1BE      1000   JSR RECNAM
0450 STMTAB = $88       1010   STX CIX
0460 STNAME = $A49F      1020   LDA AUXBR
0470 SXFLG = $A6       1030   JSR SAVTKN
0480 TMPIX = $B3       1040   JSR INBSS
0490 VNTD = $84       1050   JSR STMSX
0500 ;            1060   BCC SAVL
0510   *= $A060      1070   LDY BUFIX
0520 ;            1080   LDA (INBUFP),Y
0530 SYNTAX LDA LOADFLG    1090   CMP #$9B
0540   BNE CDST       1100   BNE MCH
0550   LDX #$FF       1110   INY
0560   TXS         1120   STA (INBUFP),Y
0570   JSR STBV       1130   DEY
0580   LDA #$5D       1140   LDA #$20
0590   STA PROMPT      1150 MCH ORA #$80
0600   JSR GETREC      1160   STA (INBUFP),Y
0610   JSR GIRQST      1170   LDA #$40
0620   BEQ SYNTAX      1180   ORA SXFLG
0630   LDA #$00       1190   STA SXFLG
0640   STA CIX       1200   LDY INIX
0650   STA BUFIX      1210   STY CIX

1220   LDX #$03       1670   JSR NXTSTM
1230   STX OUTIX      1680   LDX #STMCUR
1240   INX         1690   JSR DELEL+1
1250   STX COX       1700 STORE LDY COX
1260   LDA #$37       1710 LP2 DEY
1270 LP1 JSR SAVTKN      1720   LDA (LOMEM),Y
1280 ;            1730   STA (STMCUR),Y
1290 ;MOVe ToKeNs       1740   TYA
1300 ;            1750   BNE LP2
1310 MOVTKN LDY CIX      1760   BIT SXFLG
1320   LDA (INBUFP),Y    1770   BVC EXIT
1330   INC CIX       1780   LDA BHLD2
1340   CMP #$9B       1790   ASL A
1350   BNE LP1       1800   ASL A
1360   JSR SAVTKN      1810   ASL A
1370 SAVL LDA COX       1820   LDX #STMTAB
1380   LDY OUTIX      1830   JSR DELEL
1390   STA (LOMEM),Y    1840   SEC
1400   LDY CIX       1850   LDA VNTD
1410   DEY         1860   SBC MAXLN
1420   LDA (INBUFP),Y    1870   TAY
1430   CMP #$9B       1880   LDA VNTD+1
1440   BNE DCDSTM      1890   SBC MAXLN+1
1450   LDY #$02       1900   LDX #VNTD
1460   LDA COX       1910   JSR DELEL+3
1470   STA (LOMEM),Y    1920   BIT SXFLG
1480   JSR FNDCST      1930   BPL LIST
1490   LDA #$00       1940   JSR PRTPLN
1500   BCS LEN       1950   JMP SYNTAX
1510   JSR GLNLEN      1960 LIST JSR LSTPLN
1520 LEN SEC         1970 LOOP JMP SYNTAX
1530   SBC COX       1980 EXIT BPL LOOP
1540   BEQ STORE      1990   JMP PRCSTM
1550   BCS SML       2000 ;
1560   EOR #$FF       2010 ;DELete Program LiNe
1570   TAY         2020 ;
1580   INY         2030 DELPLN JSR FNDCST
1590   LDX #STMCUR     2040   BCS LOOP
1600   JSR INSEL      2050   JSR GLNLEN
1610   LDA CSTAD      2060   TAY
1620   STA STMCUR      2070   JSR NXTSTM
1630   LDA CSTAD+1     2080   LDX #STMCUR
1640   STA STMCUR+1     2090   JSR DELEL+1
1650   BNE STORE      2100   JMP SYNTAX
1660 SML TAY
    SYNTAX rozpoczyna się od wywołania procedury STBV (zob. "Mapa pamięci Atari XL/XE. Podstawowe procedury systemu operacyjnego"), która wpisuje adres bufora LBUFF (Line BUFFer) do rejestru INBUFF (INput BUFfer Pointer). Następnie przez wywołanie procedury GETREC (jest ona częścią PUTRET - zob. rozdział 6.6.10) odczytywany jest z edytora wiersz programu. Przed przystąpieniem do jego analizy wywoływana jest jeszcze procedura GIRQST. Służy ona do sprawdzenia, czy został naciśnięty klawisz BREAK. Jeżeli tak, to następuje skok do początku procedury SYNTAX, a w przeciwnym wypadku zerowane są niezbędne rejestry (CIX, COX, BUFIX, TMPIX, SXFLG, BHLD1 i BHLD2), a wektor VNTD jest przepisywany do MAXLN. Dopiero po tym wstępie rozpoczyna się kontrola składni wprowadzonego wiersza i jego tokenizacja.
      0100 ;Get IRQ STatus
      0110 ;
      0120 IRQSTAT = $11
      0130 ;
      0140   *= $A9F2
      0150 ;
      0160   LDY IRQSTAT
      0170   BNE END
      0180   DEC IRQSTAT
      0190   TYA
      0200 END RTS
    Podczas tych operacji często są wywoływane procedury INBSS i SAVTKN. Pierwsza z nich znajduje się w pakiecie procedur zmiennoprzecinkowych i ustawia licznik bufora CIX (Current Input indeX) na następnym znaku innym niż spacja. Druga zapisuje przekazany jej w akumulatorze token na odpowiedniej pozycji bufora tokenizacji. Pozycja ta jest wskazywana przez licznik COX (Current Output indeX), a przekroczenie wartości równej $FF powoduje sygnalizację nadmiernej długości wiersza (błąd Line Too LonG ERror). Warto zauważyć, że dla zaoszczędzenia bajtu pamięci SAVTKN korzysta z rozkazu RTS umieszczonego w poprzedzającej ją procedurze.
      0100 ;SAVe ToKeN
      0110 ;
      0120 COX =  $94
      0130 LOMEM = $80
      0140 LTLGER = $B918
      0150 ;
      0160   *= $A2C4
      0170 ;
      0180   LDY COX
      0190   STA (LOMEM),Y
      0200   INC COX
      0210   BNE $A2C3  ;RTS
      0220   JMP LTLGER
    Jako pierwszy rozpoznawany jest numer wprowadzonego wiersza. Wykonuje to procedura PLINEN. Wywołuje ona najpierw procedurę AFP (pakiet FP), która zamienia ciąg znaków ASCII na liczbę. Jeśli jest to niemożliwe (znaki ASCII nie są cyframi), to licznik CIX jest zerowany, a wiersz otrzymuje numer $8000, co oznacza tryb bezpośredni. Po rozpoznaniu liczby wywoływana jest krótka procedura GETINT zamieniająca otrzymany wynik na dwubajtową liczbę całkowitą. Gdy wartość tej liczby przekracza $8000, to także jest redukowana do tej wartości. Otrzymany w rezultacie numer wiersza jest umieszczany w rejestrze CLNN (Current LiNe Number) oraz przez dwukrotne wywołanie SAVTKN przepisywany do bufora tokenizacji.
      0100 ;Program LINE Number
      0110 ;
      0120 AFP =  $D800
      0130 CIX =  $F2
      0140 CLNN = $A0
      0150 FR0 =  $D4
      0160 GETINT = $AD41
      0170 SAVTKN = $A2C4
      0180 ;
      0190   *= $A19A
      0200 ;
      0210   JSR AFP
      0220   BCC LIN
      0230 DIR LDA #$00
      0240   STA CIX
      0250   LDY #$80
      0260   BMI STR
      0270 LIN JSR GETINT
      0280   LDY FR0+1
      0290   BMI DIR
      0300   LDA FR0
      0310 STR STY CLNN+1
      0320   STA CLNN
      0330   JSR SAVTKN
      0340   LDA CLNN+1
      0350   STA FR0+1
      0360   JMP SAVTKN
    Wspomniana wcześniej procedura GETINT została wprowadzona, aby umożliwić właściwą sygnalizację błędu. Wywołuje ona procedurę FPI z pakietu FP i, w przypadku niepoprawnego wyniku, sygnalizuje błędną wartość przez skok do BVALER (Bad VALue ERror).
      0100 ;GET INTeger value
      0110 ;
      0120 BVALER = $B92E
      0130 FPI =  $D9D2
      0140 ;
      0150   *= $AD41
      0160 ;
      0170   JSR FPI
      0180   BCS ERR
      0190   RTS
      0200 ERR JSR BVALER
    Kolejne wywołanie procedury SAVTKN ma na celu zwiększenie licznika COX, aby pozostawić miejsce na token określający długość wprowadzonego wiersza. Jeśli wiersz ten jest w trybie bezpośrednim, to znacznik SXFLG (SyntaX FLaG) otrzymuje wartość $80. Teraz sprawdzany jest kod następnego znaku. Jeśli jest to koniec wiersza ($9B) i wiersz jest w trybie bezpośrednim, to następuje powrót do początku procedury SYNTAX. Gdy wiersz zawiera tylko poprawny numer, następuje skok do etykiety DELPLN, gdzie wykonywane jest usunięcie wiersza o podanym numerze z tablicy instrukcji (zob. 2.2.1. Usuwanie wiersza).

    W przypadku nierozpoznania końca wiersza aktualna zawartość licznika COX jest przepisywana do rejestru OUTIX (OUTput IndeX) i przez wywołanie SAVTKN rezerwowane jest miejsce na token długości instrukcji. Kolejnym etapem jest przeszukiwanie tablicy nazw instrukcji przez procedurę RECNAM. Tablica nazw STNAME - oprócz samych nazw - zawiera wektory wskazujące położenie w tablicy składni danych określających wymaganą składnię instrukcji.
0100 ;STatement NAME table  0570   .CBYTE "LET"
0110 ;            0580   .WORD SIF-1
0120 SBYE = $A6B9      0590   .CBYTE "IF"
0130 SCOLOR = $A6B8      0600   .WORD SFOR-1
0140 SCLOSE = $A71B      0610   .CBYTE "FOR"
0150 SDATA = $A7C6      0620   .WORD SNEXT-1
0160 SDIM = $A75A      0630   .CBYTE "NEXT"
0170 SENTER = $A71E      0640   .WORD SCOLOR-1
0180 SFOR = $A6CD      0650   .CBYTE "GOTO"
0190 SGET = $A6E3      0660   .WORD SCOLOR-1
0200 SIF =  $A78F      0670   .CBYTE "GO TO"
0210 SINPUT = $A6EF      0680   .WORD SCOLOR-1
0220 SLET = $A6BB      0690   .CBYTE "GOSUB"
0230 SLIST = $A72D      0700   .WORD SCOLOR-1
0240 SLOCAT = $A6DD      0710   .CBYTE "TRAP"
0250 SLPRNT = $A6FB      0720   .WORD SBYE-1
0260 SNEXT = $A6E5      0730   .CBYTE "BYE"
0270 SNOTE = $A744      0740   .WORD SBYE-1
0280 SON =  $A75D      0750   .CBYTE "CONT"
0290 SOPEN = $A714      0760   .WORD SDIM-1
0300 SPOKE = $A757      0770   .CBYTE "COM"
0310 SPRINT = $A6F7      0780   .WORD SCLOSE-1
0320 SPUT = $A6B5      0790   .CBYTE "CLOSE"
0330 SREAD = $A6F0      0800   .WORD SBYE-1
0340 SREM = $A7C3      0810   .CBYTE "CLR"
0350 SRSTR = $A6EA      0820   .WORD SBYE-1
0360 SRUN = $A721      0830   .CBYTE "DEG"
0370 SSETC = $A755      0840   .WORD SDIM-1
0380 SSOUND = $A753      0850   .CBYTE "DIM"
0390 SSTAT = $A73B      0860   .WORD SBYE-1
0400 SXIO = $A712      0870   .CBYTE "END"
0410 ;            0880   .WORD SBYE-1
0420   *= $A49F      0890   .CBYTE "NEW"
0430 ;            0900   .WORD SOPEN-1
0440   .WORD SREM-1     0910   .CBYTE "OPEN"
0450   .CBYTE "REM"     0920   .WORD SENTER-1
0460   .WORD SDATA-1    0930   .CBYTE "LOAD"
0470   .CBYTE "DATA"    0940   .WORD SENTER-1
0480   .WORD SINPUT-1    0950   .CBYTE "SAVE"
0490   .CBYTE "INPUT"    0960   .WORD SSTAT-1
0500   .WORD SCOLOR-1    0970   .CBYTE "STATUS"
0510   .CBYTE "COLOR"    0980   .WORD SNOTE-1
0520   .WORD SLIST-1    0990   .CBYTE "NOTE"
0530   .CBYTE "LIST"    1000   .WORD SNOTE-1
0540   .WORD SENTER-1    1010   .CBYTE "POINT"
0550   .CBYTE "ENTER"    1020   .WORD SXIO-1
0560   .WORD SLET-1     1030   .CBYTE "XIO"

1040   .WORD SON-1     1300   .WORD SCOLOR-1
1050   .CBYTE "ON"     1310   .CBYTE "GRAPHICS"
1060   .WORD SPOKE-1    1320   .WORD SPOKE-1
1070   .CBYTE "POKE"    1330   .CBYTE "PLOT"
1080   .WORD SPRINT-1    1340   .WORD SPOKE-1
1090   .CBYTE "PRINT"    1350   .CBYTE "POSITION"
1100   .WORD SBYE-1     1360   .WORD SBYE-1
1110   .CBYTE "RAD"     1370   .CBYTE "DOS"
1120   .WORD SREAD-1    1380   .WORD SPOKE-1
1130   .CBYTE "READ"    1390   .CBYTE "DRAWTO"
1140   .WORD SRSTR-1    1400   .WORD SSETC-1
1150   .CBYTE "RESTORE"   1410   .CBYTE "SETCOLOR"
1160   .WORD SBYE-1     1420   .WORD SLOCAT-1
1170   .CBYTE "RETURN"   1430   .CBYTE "LOCATE"
1180   .WORD SRUN-1     1440   .WORD SSOUND-1
1190   .CBYTE "RUN"     1450   .CBYTE "SOUND"
1200   .WORD SBYE-1     1460   .WORD SLPRNT-1
1210   .CBYTE "STOP"    1470   .CBYTE "LPRINT"
1220   .WORD SBYE-1     1480   .WORD SBYE-1
1230   .CBYTE "POP"     1490   .CBYTE "CSAVE"
1240   .WORD SPRINT-1    1500   .WORD SBYE-1
1250   .CBYTE "?"      1510   .CBYTE "CLOAD"
1260   .WORD SGET-1     1520   .WORD SLET-1
1270   .CBYTE "GET"     1530   .CBYTE $00,$00
1280   .WORD SPUT-1     1540   .WORD $2A00
1290   .CBYTE "PUT"     1550 ERMSG .CBYTE "ERROR- "
    Przed wywołaniem procedury RECNAM w akumulatorze i rejestrze Y umieszczany jest adres przeszukiwanej tablicy. Rejestr X zawiera natomiast indeks określający, od którego znaku należy porównywać nazwę. Zwykle jest to zero, lecz dla tablicy nazw instrukcji indeks jest równy 2, gdyż dwa pierwsze bajty są wektorem do tablicy składni. Przed rozpoczęciem przeszukiwania indeks z rejestru X jest przepisywany do rejestru STPTR (STack PoinTeR).

    Procedura RECNAM działa w pętli. Najpierw adres tablicy jest zapisywany do rejestru POKADR (POKe ADdRess), a kolejny numer sprawdzanej nazwy (licząc od zera) do rejestru AUXBR (AUXiliary Basic Register). Z tablicy odczytywany jest bajt i jeśli jest równy zero (koniec tablicy), to procedura się kończy, a ustawiony bit Carry sygnalizuje niepowodzenie. W przeciwnym wypadku kolejne znaki są odczytywane z bufora wejściowego i porównywane z zawartością tablicy. Rezultat porównania jest zapisywany na stosie. Przerwanie porównywania znaków następuje po osiągnięciu końca nazwy w tablicy, a w przypadku instrukcji także po odczytaniu z bufora kropki. Koniec nazwy jest zawsze oznaczony w tablicy ustawieniem najstarszego bitu w ostatnim znaku nazwy.

    Teraz wynik porównania jest odczytywany ze stosu. Gdy jest on negatywny, pętla się powtarza. Odnalezienie nazwy w tablicy jest sygnalizowane przez skasowanie bitu Carry. W takim przypadku po zakończeniu procedury RECNAM rejestr AUXBR zawiera numer kolejny rozpoznanej nazwy, a w rejestrze X znajduje się indeks następnego znaku w buforze wejściowym i po powrocie do miejsca wywołania licznik CIX jest uaktualniany według tej wartości. Przy przeszukiwaniu tablicy STNAME trzeba zwrócić uwagę na fakt, że jeśli nie została rozpoznana poprawna nazwa instrukcji, to rejestr AUXBR zawiera wartość $36, czyli token instrukcji przypisania z opuszczonym słowem LET. Każda nazwa, inna niż umieszczona w tablicy STNAME, jest więc traktowana jako nazwa zmiennej.
      0100 ;RECognize NAMe
      0110 ;
      0120 AUXBR = $AF
      0130 CIX =  $F2
      0140 LBUFF = $0580
      0150 POKADR = $95
      0160 STPTR = $AA
      0170 ;
      0180   *= $A454
      0190 ;
      0200 RECNAM STX STPTR
      0210   LDX #$FF
      0220   STX AUXBR
      0230 SAV STA POKADR+1
      0240   STY POKADR
      0250   INC AUXBR
      0260   LDX CIX
      0270   LDY STRPTR
      0280   LDA (POKADR),Y
      0290   BEQ END
      0300   LDA #$00
      0310   PHP
      0320 RDC LDA LBUFF,X
      0330   AND #$7F
      0340   CMP #
      0350   BEQ CST
      0360 CHK EOR (POKADR),Y
      0370   ASL A
      0380   BEQ NXT
      0390   PLA
      0400   PHP
      0410 NXT INY
      0420   INX
      0430   BCC RDC
      0440   PLP
      0450   BEQ $A452  ;CLC,RTS
      0460 ;
      0470 ;NeXT NAMe
      0480 ;
      0490 NXTNAM CLC
      0500   TYA
      0510   ADC POKADR
      0520   TAY
      0530   LDA POKADR+1
      0540   ADC #$00
      0550   BNE SAV
      0560 END SEC
      0570   RTS
      0580 CST LDA #$02
      0590   CMP STPTR
      0600   BNE CHK
      0610 CHR LDA (POKADR),Y
      0620   BMI LST
      0630   INY
      0640   BNE CHR
      0650 LST SEC
      0660   BCS NXT
    Rozkaz AND #$7F w procedurze RECNAM (wiersz 330) kasuje najstarszy bit znaku pobranego z bufora wejściowego. Dzięki temu - wbrew rozpowszechnionym opiniom - interpreter Atari Basic rozpoznaje wszystkie instrukcje, funkcje i operatory zapisane w negatywie (inverse video)! Sygnalizację błędu powoduje jedynie wpisanie w negatywie stałych liczbowych oraz nazw zmiennych. Przykład ten świadczy o tym, jak często negatywne opinie o Atari są powtarzane bez sprawdzenia stanu faktycznego.

    Odczytany token instrukcji jest teraz zapisywany do bufora tokenizacji i wywoływana jest procedura STMSX, która sprawdza poprawność składniową tej instrukcji. Procedura STMSX jest przedstawiona w rozdziale 2.2.2.

    Jeśli został stwierdzony błąd składni, to miejsce jego wystąpienia jest zaznaczane ustawieniem najstarszego bitu znaku, a jako piąty token wiersza wpisywana jest wartość $37 (SYNTAX ERROR). Następnie cała zawartość bufora wejściowego jest przepisywana do bufora tokenizacji. Dodatkowo w rejestrze SXFLG ustawiany jest bit 6, co umożliwia późniejsze rozpoznanie błędnego wiersza.

    Po stokenizowaniu całej instrukcji aktualny stan licznika COX jest zapisywany w miejscu wskazanym przez zawartość rejestru OUTIX, czyli na początku instrukcji. W ten sposób otrzymujemy token określający długość instrukcji. Jeśli ostatnim odczytanym znakiem nie był znak końca wiersza (EOL), to procedura się powtarza od rozpoznania nazwy następnej instrukcji w wierszu. W przeciwnym razie stan licznika COX jest wpisywany jako trzeci token, a więc jako długość wiersza.

    Teraz stokenizowany wiersz musi być umieszczony w odpowiednim miejscu tablicy instrukcji. Odszukanie tego miejsca jest zadaniem procedury FNDCST. Przeszukuje ona całą tablicę instrukcji, aż do napotkania wiersza o takim samym lub wyższym numerze. Sygnalizuje przy tym rezultat poszukiwania przez ustawienie bitu Carry, gdy numery są różne, lub jego skasowanie, gdy są równe. Odpowiednio do tego w akumulatorze jest umieszczana wartość zero lub długość wiersza odczytana przez ponowne wywołanie procedury GLNLEN.
      0100 ;FiND Current STatement
      0110 ;
      0120 CLNN = $A0
      0130 GLNLEN = $A9DC
      0140 NXTSTM = $A9D0
      0150 SAVCUR = $BE
      0160 STMCUR = $8A
      0170 STMTAB = $88
      0180 ;
      0190   *= $A9A2
      0200 ;
      0210   LDA STMCUR
      0220   STA SAVCUR
      0230   LDA STMCUR+1
      0240   STA SAVCUR+1
      0250   LDA STMTAB+1
      0260   LDY STMTAB
      0270   STA STMCUR+1
      0280   STY STMCUR
      0290 LOOP LDY #$01
      0300   LDA (STMCUR),Y
      0310   CMP CLNN+1
      0320   BCC NXT
      0330   BNE END
      0340   DEY
      0350   LDA (STMCUR),Y
      0360   CMP CLNN
      0370   BCC NXT
      0380   BNE END
      0390   CLC
      0400 END RTS
      0410 NXT JSR GLNLEN
      0420   JSR NXTSTM
      0430   JMP LOOP
    Przy przeszukiwaniu zawartości tablicy instrukcji są wykorzystywane dwie krótkie procedury GLNLEN i NXTSTM. Pierwsza z nich odczytuje token określający długość aktualnie sprawdzanego wiersza. Druga dodaje tą długość do adresu wiersza dając w wyniku adres następnego wiersza programu.
      0100 ;Get LiNe LENgth
      0110 ;
      0120 STMCUR = $8A
      0130 ;
      0140   *= $A9DC
      0150 ;
      0160   LDY #$02
      0170   LDA (STMCUR),Y
      0180   RTS

      0100 ;NeXT STateMent
      0110 ;
      0120 STMCUR = $8A
      0130 ;
      0140   *= $A9D0
      0150 ;
      0160   CLC
      0170   ADC STMCUR
      0180   STA STMCUR
      0190   LDA STMCUR+1
      0200   ADC #$00
      0210   STA STMCUR+1
      0220   RTS
    Znajdująca się w akumulatorze długość wiersza jest porównywana z długością nowego wiersza określoną przez stan licznika COX. Zależnie od różnicy długości starego i nowego wiersza programu wykonywana jest odpowiednia sekwencja instrukcji. Jeśli nowy wiersz jest dłuższy, to miejsce dla niego tworzone jest przez wywołanie procedury INSEL, a gdy krótszy, to nadmiar miejsca kasuje procedura DELEL. Przy równych długościach starego i nowego wiersza ten fragment jest pomijany. Po przygotowaniu miejsca stokenizowany wiersz programu jest przepisywany do tablicy instrukcji z bufora tokenizacji.

    Pozostaje jeszcze zakończyć procedurę SYNTAX. W celu wybrania odpowiedniego wariantu zakończenia testowany jest rejestr SXFLG. Gdy ma on ustawiony bit 6, to oznacza, że wpisany wiersz jest niepoprawny. W takim przypadku przez dwukrotne wywołanie procedury DELEL usuwane są z tablic nazw i wartości zmiennych informacje wprowadzone tam podczas tokenizacji tego wiersza. Następnie błędny wiersz jest wyświetlany na ekranie przez procedurę LSTPLN (wiersz w trybie programowym) lub PRTPLN (wiersz w trybie bezpośrednim), po czym wykonywany jest skok do początku procedury SYNTAX.

    Powyższa informacja przeczy obiegowej opinii, że interpreter Atari Basic gromadzi w tablicach nazw i wartości zmiennych śmieci powstałe na skutek błędów przy wpisywaniu programu. Opinia ta jest prawdziwa TYLKO w przypadku poprzedniej wersji interpretera (Revision B).

    Jeżeli wiersz jest poprawny, to w przypadku trybu programowego także następuje powrót do początku SYNTAX, zaś w trybie bezpośrednim wykonywany jest skok do procedury PRCSTM, która powoduje wykonanie wprowadzonego wiersza (zob. rozdział 2.2.3).

2.2.1. Usuwanie wiersza

    Usuwanie wiersza z programu jest wykonywane przez część procedury SYNTAX oznaczoną etykietą DELPLN. Jej działanie jest bardzo proste. Najpierw przez wywołanie procedury FNDCST odszukiwany jest w pamięci wiersz do usunięcia. Jeśli go nie ma, to procedura jest przerywana skokiem do początku SYNTAX. Po odnalezieniu wiersza odczytywana jest jego długość (przez GLNLEN), a następnie obliczany jest adres początkowy kolejnego wiersza (przez NXTSTM). Teraz wywoływana jest procedura DELEL, która przesuwa znajdującą się wyżej zawartość pamięci i w ten sposób kasuje wskazany element programu. Procedura DELPLN kończy się skokiem do początku procedury SYNTAX.

    Wielokrotnie już wymieniana procedura DELEL jest odwrotnością procedury INSEL. Przemieszcza ona podobnie zawartość obszaru pamięci, lecz w przeciwnym kierunku. Stosowane są trzy sposoby wywołania procedury DELEL: od DELEL, DELEL+1 i DELEL+3. W pierwszym i drugim przypadku następuje przemieszczenie na odległość nie przekraczającą jednej strony pamięci, gdyż starszy bajt wielkości przemieszczenia ma wtedy wartość zero. Młodszy bajt jest przekazywany do procedury w akumulatorze (przy wywołaniu od DELEL) lub w rejestrze Y (przy wywołaniu od DELEL+1). Przemieszczenie obszaru pamięci na odległość przekraczającą jedną stronę (256 bajtów) następuje po wywołaniu od DELEL+3. Akumulator musi wtedy zawierać starszy bajt wielkości przemieszczenia, a rejestr Y młodszy bajt.
      0100 ;DELete program ELement
      0110 ;
      0120 APPMHI = $0E
      0130 BMEMHI = $90
      0140 LENPEL = $A4
      0150 MEOLFLG = $92
      0160 MRANGE = $A2
      0170 NEWMHI = $9B
      0180 OLDMHI = $99
      0190 ;
      0200   *= $A8F7
      0210 ;
      0220   TAY
      0230   LDA #$00
      0240   STY LENPEL
      0250   STA LENPEL+1
      0260   SEC
      0270   LDA BMEMHI
      0280   SBC $00,X
      0290   EOR #$FF
      0300   TAY
      0310   INY
      0320   STY MRANGE
      0330   LDA BMEMHI+1
      0340   SBC $01,X
      0350   STA MRANGE+1
      0360   LDA $00,X
      0370   SBC MRANGE
      0380   STA OLDMHI
      0390   LDA $01,X
      0400   SBC #$00
      0410   STA OLDMHI+1
      0420   STX NEWMHI
      0430 LOOP SEC
      0440   LDA $00,X
      0450   SBC LENPEL
      0460   STA $00,X
      0470   LDA $01,X
      0480   SBC LENPEL+1
      0490   STA $01,X
      0500   INX
      0510   INX
      0520   CPX #MEOLFLG
      0530   BCC LOOP
      0540   STA APPMHI+1
      0550   LDA BMEMHI
      0560   STA APPMHI
      0570   LDX NEWMHI
      0580   LDA $00,X
      0590   SBC MRANGE
      0600   STA NEWMHI
      0610   LDA $01,X
      0620   SBC #$00
      0630   STA NEWMHI+1
      0640 ;
      0650 ;MOVe MEMory
      0660 ;
      0670 MOVMEM LDX MRANGE+1
      0680   INX
      0690   LDY MRANGE
      0700   BNE MOVE
      0710   DEX
      0720   BNE MOVE
      0730   RTS
      0740 NEXT INC OLDMHI+1
      0750   INC NEWMHI+1
      0760 MOVE LDA (OLDMHI),Y
      0770   STA (NEWMHI),Y
      0780   INY
      0790   BNE MOVE
      0800   DEX
      0810   BNE NEXT
      0820   RTS
    Szczegółowy opis działania procedury DELEL jest zbędny, gdyż stanowi ona odwrotność INSEL i zasada działania obu procedur jest jednakowa. Trzeba jednak zwrócić uwagę na etykietę MOVMEM. Wywołanie procedury od tego miejsca umożliwia przemieszczenie dowolnego obszaru pamięci w stronę niższych adresów, a jeśli stary i nowy obszar nie pokrywają się, to także w stronę wyższych adresów. Zamiast wymyślać do swoich programów nowe procedury przemieszczeń warto więc wykorzystać już istniejący fragment interpretera.

2.2.2. Kontrola składni

    Po rozpoznaniu instrukcji wywoływana jest procedura STMSX, która dokonuje kontroli składni tej instrukcji i jednocześnie przeprowadza jej tokenizację. Przed przystąpieniem do tej czynności wektor umieszczony w tabeli STNAME przed nazwą instrukcji jest przepisywany do rejestrów PCNTC (Program CouNTer Current register) i BPRCNT (Basic PRogram CouNTer). Przepisywane są także stany liczników: COX do BOUTIX (Basic OUTput IndeX) oraz CIX do BINIX (Basic INput IndeX).
0100 ;STateMent SyntaX    0550   LDX #$FF
0110 ;            0560 ADPC CLC
0120 BINIX = $0480      0570   ADC PCNTC
0130 BOUTIX = $0481      0580   PHA
0140 BPRCNT = $0482      0590   TXA
0150 BUFIX = $9F       0600   ADC PCNTC+1
0160 CIX =  $F2       0610   PHA
0170 COX =  $94       0620   JMP SAVCPM
0180 GTCCHR = $A293      0630 ;
0190 INCPRC = $A28C      0640 ;PusH ADdRess
0200 LTLGER = $B918      0650 ;
0210 PCNTC = $9D       0660 PHADR JSR STCCHR
0220 POKADR = $95       0670   PHA
0230 STIX = $A9       0680   JSR GTCCHR
0240 VALUE = $A29B      0690   PHA
0250 ;            0700   BCC SAVCPM
0260   *= $A1BE      0710   PLA
0270 ;            0720   TAY
0280 STMSX LDY #$01      0730   PLA
0290   LDA (POKADR),Y    0740   TAX
0300   STA PCNTC+1     0750   TYA
0310   STA BPRCNT+1     0760   PHA
0320   DEY         0770   TXA
0330   LDA (POKADR),Y    0780   PHA
0340   STA PCNTC      0790 EXIT RTS
0350   STA BPRCNT      0800 ;
0360   STY STIX       0810 ;SAVe Current ParaMeters
0370   LDA COX       0820 ;
0380   STA BOUTIX      0830 SAVCPM LDX STIX
0390   LDA CIX       0840   INX
0400   STA BINIX      0850   INX
0410 CHAR JSR GTCCHR     0860   INX
0420   BMI NEG       0870   INX
0430   CMP #$01       0880   BEQ ERR
0440   BCC PHADR      0890   STX STIX
0450   BNE CVL       0900   LDA CIX
0460   JSR PHADR      0910   STA BINIX,X
0470   JMP RSM       0920   LDA COX
0480 CVL CMP #$05       0930   STA BOUTIX,X
0490   BCC GPC       0940   LDA PCNTC
0500   JSR VALUE      0950   STA BPRCNT,X
0510   JMP RSM       0960   LDA PCNTC+1
0520 NEG SEC         0970   STA BPRCNT+1,X
0530   SBC #$C1       0980   PLA
0540   BCS ADPC       0990   STA PCNTC+1

1000   PLA         1190   CMP #$02
1010   STA PCNTC      1200   BCS NVL
1020   JMP CHAR       1210   JSR INCPRC
1030 ERR JMP LTLGER      1220   JSR INCPRC
1040 GPC LDX STIX       1230   BNE NXT
1050   BEQ EXIT       1240 NVL CMP #$03
1060   LDA BPRCNT,X     1250   BEQ GPC
1070   STA PCNTC      1260   BCS NXT
1080   LDA BPRCNT+1,X    1270   LDA CIX
1090   STA PCNTC+1     1280   CMP BUFIX
1100   DEX         1290   BCC GTIX
1110   DEX         1300   STA BUFIX
1120   DEX         1310 GTIX LDX STIX
1130   DEX         1320   LDA BINIX,X
1140   STX STIX       1330   STA CIX
1150 RSM BCS NXT       1340   LDA BOUTIX,X
1160   JMP CHAR       1350   STA COX
1170 NXT JSR GTCCHR      1360   JMP CHAR
1180   BMI NXT
    Podczas kontroli składni z tablicy składni SXTAB są odczytywane kolejne liczby, które oznaczają elementy składniowe instrukcji. Odczyt ten jest wykonywany przez procedurę GTCCHR. Najpierw zwiększa ona stan licznika PCNTC przez wywołanie procedury INCPRC, a następnie odczytuje wskazany przezeń kod.
      0100 ;GeT Current CHaRacter
      0110 ;
      0120 INCPRC = $A28C
      0130 PCNTC = $9D
      0140 ;
      0150   *= $A293
      0160 ;
      0170   JSR INCPRC
      0180   LDX #$00
      0190   LDA (PCNTC,X)
      0200   RTS
    Procedura INCPRC jest bardzo prosta, gdyż jej zadaniem jest jedynie zwiększenie stanu dwubajtowego licznika PCNTC. Opis działania jest tu całkowicie zbędny.
      0100 ;INCrease PRogram Counter
      0110 ;
      0120 PCNTC = $9D
      0130 ;
      0140   *= $A28C
      0150 ;
      0160   INC PCNTC
      0170   BNE END
      0180   INC PCNTC+1
      0190 END RTS
    Kontrola składni instrukcji jest bardzo złożonym i skomplikowanym procesem. Postępowanie interpretera zależy od kodu odczytanego z tabeli składni. Dla ułatwienia analizy tej tablicy podam znaczenie poszczególnych kodów. Kod $00 oznacza przepisanie dwóch kolejnych bajtów na stos, a następnie do licznika PCNTC, a więc skok w inne miejsce tablicy (w wydruku oznaczony jako jsr). Kod $01 oznacza wykonanie skoku do procedury o adresie zawartym w dwóch następnych bajtach (jmp). Możliwe odmiany składni są rozdzielone kodem $02 (or). Kod $03 sygnalizuje koniec fragmentu składniowego (end). Kod $0D powoduje opuszczenie następnego znaku z bufora (skip). Kod $0E wskazuje, że w tym miejscu wymagana jest wartość - stała lub zmienna (value). Kod $0F nakazuje przepisanie następnego kodu jako tokena do wprowadzanego wiersza (token). Kody większe od $80 powodują skoki o wartość wyrażenia kod-$C1 (adresy skoków są oznaczone przez Qnn). Pozostałe kody są kodami tokenów. A oto cała tablica składni:
    0100 ;SyntaX TABle
    0110 ;
    0120 MOVLIN = $A2DB
    0130 NUMCNS = $A3F5
    0140 NUMVAR = $A320
    0150 SCDSTM = $A2CF
    0160 STRCNS = $A41C
    0170 STRVAR = $A324
    0180 ;
    0190   *= $A605
    0200 ;
    0210 Q01 .BYTE $CD,$C4,$02,$C2  ; Q03 Q02 or Q02
    0220   .BYTE $03        ; end
    0230 Q02 .BYTE $2B,$BA,$2C,$DB  ; ( Q01 ) Q05
    0240   .BYTE $02,$CD,$D8,$03  ; or Q04 Q05 end
    0250 Q03 .BYTE $25,$0F,$35,$02  ; + token + or
    0260   .BYTE $26,$0F,$36,$02  ; - token - or
    0270   .BYTE $28,$03      ; NOT end
    0280 Q04 .BYTE $FE,$02,$E8,$02  ; Q08 or L1 or
    0290   .BYTE $01        ; jmp
    0300   .WORD NUMCNS-1
    0310   .BYTE $02,$00      ; or jsr
    0320   .WORD L3-1
    0330   .BYTE $03        ; end
    0340 Q05 .BYTE $C4,$9C,$02,$03  ; Q06 Q01 or end
    0350 Q06 .BYTE $23,$02,$25,$02  ; ^ or + or
    0360   .BYTE $26,$02,$24,$02  ; - or * or
    0370   .BYTE $27,$02,$1D,$02  ; / or <= or
    0380   .BYTE $1F,$02,$1E,$02  ; >= or <> or
    0390   .BYTE $20,$02,$21,$02  ; < or > or
    0400   .BYTE $22,$02,$2A,$02  ; = or AND or
    0410   .BYTE $29,$03      ; OR end
    0420 L1 .BYTE $01        ; jmp
    0430   .WORD NUMVAR-1
    0440   .BYTE $C2,$03      ; Q07 end
    0450 Q07 .BYTE $0D,$2B,$0F,$38  ; skip ( token ixv
    0460   .BYTE $0E,$C4,$2C,$02  ; value L2 ) or
    0470   .BYTE $03        ; end
    0480 L2 .BYTE $12,$0F,$3C,$0E  ; , token , value
    0490   .BYTE $02,$03      ; or end
    0500 Q08 .BYTE $44,$D2,$02,$00  ; ATN Q10 or jsr
    0510   .WORD L7-1
    0520   .BYTE $D3,$02,$C2,$03  ; Q11 or Q09 end
    0530 Q09 .BYTE $3F,$2B,$0F,$3A  ; USR ( token (
    0540   .BYTE $00        ; jsr
    0550   .WORD L9-1
    0560   .BYTE $2C,$03      ; ) end
    0570 Q10 .BYTE $2B,$0F,$3A,$0E  ; ( token ( value
    0580   .BYTE $2C,$03      ; ) end
    0590 Q11 .BYTE $2B,$0F,$3A,$C7  ; ( token ( L4
    0600   .BYTE $2C,$03      ; ) end
    0610 L3 .BYTE $C4,$E3,$C2,$03  ; L4 Q16 L4 end
    0620 L4 .BYTE $C8,$02,$CB,$02  ; Q12 or Q13 or
    0630   .BYTE $01        ; jmp
    0640   .WORD STRCNS-1
    0650   .BYTE $03        ; end
    0660 Q12 .BYTE $00        ; jsr
    0670   .WORD L8-1
    0680   .BYTE $A5,$03      ; Q10 end
    0690 Q13 .BYTE $01        ; jmp
    0700   .WORD STRVAR-1
    0710   .BYTE $C2,$03      ; Q14 end
    0720 Q14 .BYTE $2B,$0F,$37,$0E  ; ( token ( value
    0730   .BYTE $C4,$2C,$02,$03  ; Q15 ) or end
    0740 Q15 .BYTE $12,$0F,$3C,$0E  ; , token , value
    0750   .BYTE $02,$03      ; or end
    0760 Q16 .BYTE $1D,$0F,$2F,$02  ; <= token <= or
    0770   .BYTE $1E,$0F,$30,$02  ; <> token <> or
    0780   .BYTE $1F,$0F,$31,$02  ; >= token >= or
    0790   .BYTE $20,$0F,$32,$02  ; < token < or
    0800   .BYTE $21,$0F,$33,$02  ; > token > or
    0810   .BYTE $22,$0F,$34,$03  ; = token = end
    0820 SPUT .BYTE $1C,$0E,$12    ; # value ,
    0830 SCOLOR .BYTE $0E       ; value
    0840 SBYE .BYTE $FA,$03      ; Q18 end
    0850 SLET .BYTE $00        ; jsr
    0860   .WORD L1-1
    0870   .BYTE $22,$0F,$2D,$0E  ; = token = value
    0880   .BYTE $F1,$02,$86,$22  ; Q18 or Q13 =
    0890   .BYTE $0F,$2E,$00    ; token = jsr
    0900   .WORD L4-1
    0910   .BYTE $E8,$03      ; Q18 end
    0920 SFOR .BYTE $01        ; jmp
    0930   .WORD NUMVAR-1
    0940   .BYTE $22,$0F,$2D,$0E  ; = token = value
    0950   .BYTE $19,$0E,$C3,$DC  ; TO value Q17 Q18
    0960   .BYTE $03        ; end
    0970 Q17 .BYTE $1A,$0E,$02,$03  ; STEP value or end
    0980 SLOCAT .BYTE $0E,$12,$0E   ; value , value
    0990   .BYTE $12,$C4,$03    ; , SNEXT end
    1000 SGET .BYTE $DD,$12      ; Q19 ,
    1010 SNEXT .BYTE $01       ; jmp
    1020   .WORD NUMVAR-1
    1030   .BYTE $CB,$03      ; Q18 end
    1040 SRSTR .BYTE $0E,$C8,$02,$C6 ; value Q18 or Q18
    1050   .BYTE $03        ; end
    1060 SINPUT .BYTE $F7       ; Q23
    1070 SREAD .BYTE $DB,$C2,$03   ; Q21 Q18 end
    1080 Q18 .BYTE $14,$02,$16,$03  ; : or EOL end
    1090 SPRINT .BYTE $C9,$BB,$02,$EC ; Q19 Q18 or Q23
    1100 SLPRNT .BYTE $00       ; jsr
    1110   .WORD L5-1
    1120   .BYTE $B5,$03      ; Q18 end
    1130 Q19 .BYTE $1C,$0E,$03    ; # value end
    1140 Q20 .BYTE $01        ; jmp
    1150   .WORD NUMVAR-1
    1160   .BYTE $02,$01      ; or jmp
    1170   .WORD STRVAR-1
    1180   .BYTE $03        ; end
    1190 Q21 .BYTE $B8,$C2,$03    ; Q20 Q22 end
    1200 Q22 .BYTE $12,$BC,$02,$03  ; , Q21 or end
    1210 SXIO .BYTE $0E,$12      ; value ,
    1220 SOPEN .BYTE $AC,$12,$F9,$12 ; Q19 , Q27 ,
    1230   .BYTE $F3,$9A,$03    ; Q26 Q18 end
    1240 SCLOSE .BYTE $A5,$97,$03   ; Q19 Q18 end
    1250 SENTER .BYTE $ED,$94,$03   ; Q26 Q18 end
    1260 SRUN .BYTE $EA,$91,$02,$8F  ; Q26 Q18 or Q18
    1270   .BYTE $03        ; end
    1280 Q23 .BYTE $9A,$12,$02,$97  ; Q19 , or Q19
    1290   .BYTE $15,$02,$03    ; ; or end
    1300 SLIST .BYTE $DE,$85,$02   ; Q26 Q18 or
    1310   .BYTE $DB,$12,$C4,$02  ; Q26 , Q24 or
    1320   .BYTE $C2,$03      ; Q24 end
    1330 Q24 .BYTE $00        ; jsr
    1340   .WORD L6-1
    1350   .BYTE $F4,$03      ; Q31 end
    1360 SSTAT .BYTE $C3,$F1,$03   ; Q25 Q31 end
    1370 Q25 .BYTE $82,$12,$00    ; Q19 , jsr
    1380   .WORD L1-1
    1390   .BYTE $03        ; end
    1400 SNOTE .BYTE $BA,$12,$00   ; Q25 , jsr
    1410   .WORD L1-1
    1420   .BYTE $E4,$03      ; Q31 end
    1430 Q26 .BYTE $00        ; jsr
    1440   .WORD L4-1
    1450   .BYTE $03        ; end
    1460 Q27 .BYTE $0E,$12,$0E,$03  ; value , value end
    1470 SSOUND .BYTE $0E,$12     ; value ,
    1480 SSETC .BYTE $0E,$12     ; value ,
    1490 SPOKE .BYTE $B8,$D5,$03   ; Q27 Q31 end
    1500 SDIM .BYTE $ED,$D2,$03    ; Q33 Q31 end
    1510 SON .BYTE $0E,$C4,$C7    ; value Q28 Q29
    1520   .BYTE $CD,$03      ; Q31 end
    1530 Q28 .BYTE $17,$02,$18,$03  ; GOTO or GOSUB end
    1540 Q29 .BYTE $0E,$C2,$03    ; value Q30 end
    1550 Q30 .BYTE $12,$BC,$02,$03  ; , Q29 or end
    1560 Q31 .BYTE $14,$02,$16,$03  ; : or EOL end
    1570 Q32 .BYTE $01        ; jmp
    1580   .WORD NUMVAR-1
    1590   .BYTE $0D,$2B,$0F,$39  ; skip ( token dixv
    1600   .BYTE $0E,$00      ; value jsr
    1610   .WORD L2-1
    1620   .BYTE $2C,$02,$01    ; ) or jmp
    1630   .WORD STRVAR-1
    1640   .BYTE $2B,$0F,$3B,$0E  ; ( token ( value
    1650   .BYTE $2C,$03      ; ) end
    1660 Q33 .BYTE $AA,$C3,$02,$03  ; Q32 Q34 or end
    1670 Q34 .BYTE $12,$BB,$02,$03  ; , Q33 or end
    1680 SIF .BYTE $0E,$1B,$C3,$9B  ; value THEN Q35 Q31
    1690   .BYTE $03        ; end
    1700 Q35 .BYTE $01        ; jmp
    1710   .WORD NUMCNS-1
    1720   .BYTE $02,$01      ; or jmp
    1730   .WORD SCDSTM-1
    1740 L5 .BYTE $C9,$02,$D4,$C3  ; Q37 or Q39 Q36
    1750   .BYTE $02,$03      ; or end
    1760 Q36 .BYTE $C3,$02,$03    ; Q37 or end
    1770 Q37 .BYTE $C3,$C8,$03    ; Q38 or end
    1780 Q38 .BYTE $0E,$02,$00    ; value or jsr
    1790   .WORD L4-1
    1800   .BYTE $03        ; end
    1810   .BYTE $C4,$B3,$02,$03  ; Q39 Q36 or end
    1820 Q39 .BYTE $C6,$C2,$03    ; Q41 Q40 end
    1830 Q40 .BYTE $BD,$02,$03    ; Q39 or end
    1840 Q41 .BYTE $12,$02,$15,$03  ; , or ; end
    1850 L6 .BYTE $0E        ; value
    1860   .BYTE $C3,$02,$03    ; Q42 or end
    1870 Q42 .BYTE $12,$0E,$02,$03  ; , value or end
    1880 SREM .BYTE $01        ; jmp
    1890   .WORD MOVLIN-1
    1900 SDATA .BYTE $01       ; jmp
    1910   .WORD MOVLIN-1
    1920 L7 .BYTE $40,$02,$41,$02  ; ASC or VAL or
    1930   .BYTE $43,$02,$42,$03  ; ADR or LEN end
    1940 L8 .BYTE $3D,$02,$3E,$03  ; STR$ or CHR$ end
    1950 L9 .BYTE $0E,$C2,$03    ; value Q43 end
    1960 Q43 .BYTE $12,$0F,$3C,$BA  ; , token , L9
    1970   .BYTE $02,$03      ; or end
    W trakcie kontroli składni wywoływane są dodatkowe procedury pomagające w tokenizacji elementów programu. Najprostszą z nich jest procedura MOVLIN, wywoływana po rozpoznaniu tokenu instrukcji REM lub DATA. Po ustawieniu wszystkich bitów statusu wykonuje ona skok do etykiety MOVTKN, co powoduje przepisanie bez zmian pozostałej części wiersza.
      0100 ;MOVe LINe
      0110 ;
      0120 MOVTKN = $A0FB
      0130 ;
      0140   *= $A2DB
      0150 ;
      0160   LDX #$FF
      0170   TXS
      0180   JMP MOVTKN
    Równie prosta procedura jest wywoływana po rozpoznaniu instrukcji IF nie zakończonej numerem wiersza. Procedura SCDSTM zapisuje w stokenizowanym wierszu długość instrukcji IF, a następnie przechodzi do rozpoznawania następnych instrukcji znajdujących się w tym samym wierszu.
      0100 ;Start of ConDitional STateMent
      0110 ;
      0120 COX =  $94
      0130 DCDSTM = $A0B1
      0140 LOMEM = $80
      0150 OUTIX = $A7
      0160 ;
      0170   *= $A2CF
      0180 ;
      0190   LDX #$FF
      0200   TXS
      0210   LDA COX
      0220   LDY OUTIX
      0230   STA (LOMEM),Y
      0240   JMP DCDSTM
    Jeśli spodziewana jest stała liczbowa, to wywoływana jest procedura NUMCNS. Najpierw zamienia ona przy pomocy procedury AFP ciąg znaków ASCII na liczbę zmiennoprzecinkową. W przypadku niepowodzenia ustawiany jest bit Carry i procedura się kończy. Poprawny wynik zamiany powoduje wpisanie tokena $0E, który oznacza stałą liczbową, oraz przepisanie sześciu bajtów liczby. W tym przypadku przed opuszczeniem procedury bit Carry jest kasowany.
      0100 ;NUMber CoNStant
      0110 ;
      0120 AFP =  $D800
      0130 CIX =  $F2
      0140 COX =  $94
      0150 FR0 =  $D4
      0160 INBSS = $DBA1
      0170 LOMEM = $80
      0180 SAVTKN = $A2C4
      0190 TIX =  $AC
      0200 ;
      0210   *= $A3F5
      0220 ;
      0230   JSR INBSS
      0240   LDA CIX
      0250   STA TIX
      0260   JSR AFP
      0270   BCC SUCC
      0280   LDA TIX
      0290   STA CIX
      0300   RTS
      0310 SUCC LDA #$0E
      0320   JSR SAVTKN
      0330   INY
      0340   LDX #$00
      0350 LOOP LDA FR0,X
      0360   STA (LOMEM),Y
      0370   INY
      0380   INX
      0390   CPX #$06
      0400   BCC LOOP
      0410   STY COX
      0420   CLC
      0430   RTS
    Zbliżone jest postępowanie przy tokenizacji stałej tekstowej. Wykonuje to procedura STRCNS. Najpierw sprawdzany jest pierwszy znak stałej, i jeśli nie jest to cudzysłów ("), procedura jest przerywana z ustawionym bitem Carry. W przeciwnym wypadku zapisywany jest token stałej tekstowej $0F, po czym kolejne znaki z bufora wejściowego są przepisywane do bufora tokenizacji, aż do napotkania drugiego cudzysłowu lub końca wiersza. Po zapisaniu długości stałej procedura kończy się ze skasowanym bitem Carry.
      0100 ;STRing CoNStant
      0110 ;
      0120 CIX =  $F2
      0130 COX =  $94
      0140 INBSS = $DBA1
      0150 INBUFP = $F3
      0160 LOMEM = $80
      0170 SAVTKN = $A2C4
      0180 TOX =  $AB
      0190 ;
      0200   *= $A41C
      0210 ;
      0220   JSR INBSS
      0230   LDY CIX
      0240   LDA (INBUFP),Y
      0250   CMP #'"
      0260   BNE $A3F3  ;SEC,RTS
      0270   LDA #$0F
      0280   JSR SAVTKN
      0290   LDA COX
      0300   STA TOX
      0310   JSR SAVTKN
      0320 LOOP INC CIX
      0330   LDY CIX
      0340   LDA (INBUFP),Y
      0350   CMP #$9B
      0360   BEQ END
      0370   CMP #'"
      0380   BEQ NXT
      0390   JSR SAVTKN
      0400   JMP LOOP
      0410 NXT INC CIX
      0420 END CLC
      0430   LDA COX
      0440   SBC TOX
      0450   LDY TOX
      0460   STA (LOMEM),Y
      0470   CLC
      0480   RTS
    Jeżeli interpreter oczekuje nazwy zmiennej, to wywoływana jest procedura odpowiednia do typu zmiennej. Dla zmiennej liczbowej jest to procedura NUMVAR, zaś dla tekstowej STRVAR. Przebieg obu procedur jest wspólny poza początkową fazą, w której zapisywany jest w rejestrze VART (VARiable Type) typ zmiennej ($00 - liczbowa, $80 - tekstowa).
      0100 ADBT = $DBAF
      0110 AUXBR = $AF
      0120 BHLD1 = $B0
      0130 BHLD2 = $B1
      0140 CIX =  $F2
      0150 CMPLTR = $A3E8
      0160 CSTAD = $97
      0170 EXPSX = $A2E1
      0180 INBSS = $DBA1
      0190 INBUFP = $F3
      0200 INSEL = $A87A
      0210 LBUFF = $0580
      0220 NXTNAM = $A482
      0230 RECNAM = $A454
      0240 SAVTKN = $A2C4
      0250 STMNUM = $B2
      0260 STMTAB = $88
      0270 TIX =  $AC
      0280 TMVRER = $B92C
      0290 VARN = $D3
      0300 VART = $D2
      0310 VNTD = $84
      0320 VNTP = $82
      0330 ;
      0340   *= $A320
      0350 ;
      0360 ;NUMber VARiable
      0370 ;
      0380 NUMVAR LDA #$00
      0390   BEQ EXE
      0400 ;
      0410 ;STRing VARiable
      0420 ;
      0430 STRVAR LDA #$80
      0440 EXE STA VART
      0450   JSR INBSS
      0460   LDA CIX
      0470   STA TIX
      0480   JSR CMPLTR
      0490   BCS BAD
      0500   JSR EXPSX
      0510   LDA BHLD1
      0520   BEQ CCR
      0530   LDY STMNUM
      0540   LDA (INBUFP),Y
      0550   CMP #'0
      0560   BCC BAD
      0570 CCR INC CIX
      0580   JSR CMPLTR
      0590   BCC CCR
      0600   JSR ADBT
      0610   BCC CCR
      0620   LDA (INBUFP),Y
      0630   CMP #'$
      0640   BEQ STR
      0650   BIT VART
      0660   BPL DIM
      0670 BAD SEC
      0680   RTS
      0690 STR BIT VART
      0700   BPL BAD
      0710   INY
      0720   BNE FND
      0730 DIM LDA (INBUFP),Y
      0740   CMP #'(
      0750   BNE FND
      0760   INY
      0770   LDA #$40
      0780   ORA VART
      0790   STA VART
      0800 FND LDA TIX
      0810   STA CIX
      0820   STY TIX
      0830   LDA VNTP+1
      0840   LDY VNTP
      0850   LDX #$00
      0860   JSR RECNAM
      0870 NXT BCS NEW
      0880   CPX TIX
      0890   BEQ SAV
      0900   JSR NXTNAM
      0910   JMP NXT
      0920 NEW SEC
      0930   LDA TIX
      0940   SBC CIX
      0950   STA CIX
      0960   TAY
      0970   LDX #VNTD
      0980   JSR INSEL
      0990   LDA AUXBR
      1000   STA VARN
      1010   LDY CIX
      1020   DEY
      1030   LDX TIX
      1040   DEX
      1050 PUT LDA LBUFF,X
      1060   STA (CSTAD),Y
      1070   DEX
      1080   DEY
      1090   BPL PUT
      1100   LDY CIX
      1110   DEY
      1120   LDA (CSTAD),Y
      1130   ORA #$80
      1140   STA (CSTAD),Y
      1150   LDY #$08
      1160   LDX #STMTAB
      1170   JSR INSEL
      1180   INC BHLD2
      1190   LDY #$02
      1200   LDA #$00
      1210 RST STA VART,Y
      1220   INY
      1230   CPY #$08
      1240   BCC RST
      1250   DEY
      1260 GET LDA VART,Y
      1270   STA (CSTAD),Y
      1280   DEY
      1290   BPL GET
      1300 SAV BIT VART
      1310   BVC BPS
      1320   DEC TIX
      1330 BPS LDA TIX
      1340   STA CIX
      1350   LDA AUXBR
      1360   BMI ERR
      1370   ORA #$80
      1380   CLC
      1390   JMP SAVTKN
      1400 ERR JMP TMVRER
    Rozpoznawanie zmiennej rozpoczyna się od sprawdzenia poprawności jej zapisu. Najpierw pierwszy znak nazwy jest kontrolowany przy pomocy procedury CMPLTR. Jeśli nie jest on literą, to sygnalizowany jest błąd. Następnie wywoływana jest procedura EXPSX, która przeszukuje tablicę nazw funkcji OPFN. Gdy badana nazwa nie występuje w tej tablicy, to sprawdzane są jej kolejne znaki, aż do napotkania znaku innego niż litera lub cyfra. Jeżeli znakiem tym jest dolar ($), to rejestr VART musi zawierać wartość $80. Wystąpienie błędu podczas wyżej opisanych czynności jest sygnalizowane ustawieniem bitu Carry i przerwaniem procedury.

    Teraz sprawdzany jest pierwszy znak następujący po nazwie. Jeśli jest to nawias, ustawiany jest bit 6 w rejestrze VART (wymiar lub indeks zmiennej tablicowej). Ponieważ zmienna może się już znajdować w tablicy nazw zmiennych, to teraz procedura RECNAM przeszukuje tą tablicę. W rezultacie tego przeszukania w rejestrze AUXBR znajduje się numer zmiennej (gdy zmienna nie została znaleziona, jest to liczba o jeden większa od numeru ostatniej zmiennej w tablicy). Nowa zmienna jest następnie wpisywana do tablicy nazw i tablicy wartości. W tym celu jest wykorzystywana opisana już procedura INSEL. Jeżeli zmienna jest już w tablicy, to ten fragment jest pomijany.

    Na samym końcu procedury kontrolowany jest jeszcze numer zmiennej. Gdy jest on większy od $7F (więcej niż 128 zmiennych), to wykonywany jest skok do TMVRER w celu zasygnalizowania błędu (Too Many VaRiables ERror). Poprawny numer zmiennej jest zwiększany o $80 i przez wywołanie SAVTKN zapisywany w buforze tokenizacji.

    Do sprawdzenia znaku pobranego z bufora wejściowego służy procedura CMPLTR. Odczytuje ona znak i sprawdza, czy jest on literą z zakresu A-Z. Przy wywołaniu tej procedury od etykiety CHKLTR sprawdzeniu jest poddawany znak zawarty w akumulatorze.
      0100 ;CoMPare for LeTteR
      0110 ;
      0120 CIX =  $F2
      0130 INBUFP = $F3
      0140 ;
      0150   *= $A3E8
      0160 ;
      0170 CMPLTR LDY CIX
      0180   LDA (INBUFP),Y
      0190 ;
      0200 ;CHecK for LeTteR
      0210 ;
      0220 CHKLTR CMP #'A
      0230   BCC ERR
      0240   CMP #'[
      0250   RTS
      0260 ERR SEC
      0270   RTS
    Kolejną procedurą wykorzystywaną podczas kontroli składni jest VALUE. Wywoływana jest ona po napotkaniu kodu większego od $04 i mniejszego od $80. Jeżeli jest to kod $0F, to następny znak z tablicy składni jest przepisywany do bufora tokenizacji i procedura się kończy. Gdy kodem tym jest $0E, to znajdujący się na stosie adres jest zastępowany adresem początkowym tablicy SXTAB. W pozostałych przypadkach wykonywany jest skok do procedury EXPSX, przy czym kod $0D powoduje pominięcie jednego znaku z bufora wejściowego.
      0100 ;VALUE
      0110 ;
      0120 COX =  $94
      0130 EXPSX = $A2E1
      0140 INCPRC = $A28C
      0150 LOMEM = $80
      0160 PCNTC = $9D
      0170 SAVCPM = $A21B
      0180 SXTAB = $A605
      0190 ;
      0200   *= $A29B
      0210 ;
      0220   CMP #$0F
      0230   BEQ SAV
      0240   BCS EXPSX
      0250   CMP #$0D
      0260   BNE CSX
      0270   JSR INCPRC
      0280   JMP EXPSX+3
      0290 CSX PLA
      0300   PLA
      0310   LDA # <SXTAB-1
      0320   PHA
      0330   LDA # >SXTAB-1
      0340   PHA
      0350   JMP SAVCPM
      0360 SAV JSR INCPRC
      0370   LDY #$00
      0380   LDA (PCNTC),Y
      0390   LDY COX
      0400   DEY
      0410   STA (LOMEM),Y
      0420   CLC
      0430   RTS
    Nazwy wszystkich legalnych operatorów i funkcji Atari Basic są zapisane w tablicy OPFN. Jest ona zbliżona do tablicy nazw instrukcji, lecz nie zawiera wektorów do tablicy składni. Niektóre znajdujące się w niej operatory dotyczące zmiennych różnych typów są powtórzone. Umożliwia to wybranie odpowiedniego wariantu procedury przy realizacji programu.
      0100 ;OPerator & Function Names
      0110 ;
      0120   *= $A7DE
      0130 ;
      0140   .CBYTE $02
      0150   .CBYTE $00
      0160   .CBYTE ","
      0170   .CBYTE "$"
      0180   .CBYTE ":"
      0190   .CBYTE ";"
      0200   .BYTE $9B   ;EOL
      0210   .CBYTE "GOTO"
      0220   .CBYTE "GOSUB"
      0230   .CBYTE "TO"
      0240   .CBYTE "STEP"
      0250   .CBYTE "THEN"
      0260   .CBYTE "#"
      0270   .CBYTE "<="  ;
      0280   .CBYTE "<>"  ;
      0290   .CBYTE ">="  ;operatory
      0300   .CBYTE "<"   ;liczbowe
      0310   .CBYTE ">"   ;
      0320   .CBYTE "="   ;
      0330   .CBYTE "^"
      0340   .CBYTE "*"
      0350   .CBYTE "+"
      0360   .CBYTE "-"
      0370   .CBYTE "/"
      0380   .CBYTE "NOT"
      0390   .CBYTE "OR"
      0400   .CBYTE "AND"
      0410   .CBYTE "("   ;nawiasy
      0420   .CBYTE ")"   ;zwykłe
      0430   .CBYTE "="   ;LET liczbowe
      0440   .CBYTE "="   ;LET tekstowe
      0450   .CBYTE "<="  ;
      0460   .CBYTE "<>"  ;
      0470   .CBYTE ">="  ;operatory
      0480   .CBYTE "<"   ;tekstowe
      0490   .CBYTE ">"   ;
      0500   .CBYTE "="   ;
      0510   .CBYTE "+"   ;znak
      0520   .CBYTE "-"   ;znak
      0530   .CBYTE "("   ;wyr. tekstowe
      0540   .CBYTE $00   ;zm. indeks.
      0550   .CBYTE $00   ;wym. zm. ind.
      0560   .CBYTE "("   ;wyr. funkc.
      0570   .CBYTE "("   ;wym. zm. tekst.
      0580   .CBYTE ","   ;w indeksie zm.
      0590   .CBYTE "STR$"
      0600   .CBYTE "CHR$"
      0610   .CBYTE "USR"
      0620   .CBYTE "ASC"
      0630   .CBYTE "VAL"
      0640   .CBYTE "LEN"
      0650   .CBYTE "ADR"
      0660   .CBYTE "ATN"
      0670   .CBYTE "COS"
      0680   .CBYTE "PEEK"
      0690   .CBYTE "SIN"
      0700   .CBYTE "RND"
      0710   .CBYTE "FRE"
      0720   .CBYTE "EXP"
      0730   .CBYTE "LOG"
      0740   .CBYTE "CLOG"
      0750   .CBYTE "SQR"
      0760   .CBYTE "SGN"
      0770   .CBYTE "ABS"
      0780   .CBYTE "INT"
      0790   .CBYTE "PADDLE"
      0800   .CBYTE "STICK"
      0810   .CBYTE "PTRIG"
      0820   .CBYTE "STRIG"
      0830   .BYTE $00
    Powyższa tablica jest przeszukiwana przez procedurę EXPSX, która służy do kontroli składni wyrażeń arytmetycznych, logicznych i tekstowych. Znaleziony numer operatora lub funkcji zapisywany jest do bufora tokenizacji. Poprawny wynik tej operacji jest sygnalizowany skasowaniem bitu Carry.
      0100 ;EXPression SyntaX
      0110 ;
      0120 AUXBR = $AF
      0130 BHLD1 = $B0
      0140 CIX =  $F2
      0150 INBSS = $DBA1
      0160 OPFN = $A7DE
      0170 PCNTC = $9D
      0180 RECNAM = $A454
      0190 SAVTKN = $A2C4
      0200 STMNUM = $B2
      0210 TMPIX = $B3
      0220 ;
      0230   *= $A2E1
      0240 ;
      0250   JSR INBSS
      0260   LDA CIX
      0270   CMP TMPIX
      0280   BEQ CHK
      0290   STA TMPIX
      0300   LDA # >OPFN
      0310   LDY # <OPFN
      0320   LDX #$00
      0330   JSR RECNAM
      0340   BCS NFD
      0350   STX STMNUM
      0360   LDA AUXBR
      0370   ADC #$10
      0380   STA BHLD1
      0390 CHK LDY #$00
      0400   LDA (PCNTC),Y
      0410   CMP BHLD1
      0420   BEQ SAV
      0430   CMP #$44
      0440   BNE ERR
      0450   LDA BHLD1
      0460   CMP #$44
      0470   BCC ERR
      0480 SAV JSR SAVTKN
      0490   LDX STMNUM
      0500   STX CIX
      0510   CLC
      0520   RTS
      0530 NFD LDA #$00
      0540   STA BHLD1
      0550 ERR SEC
      0560   RTS

2.2.3. Wykonanie instrukcji

    Jeżeli wprowadzony wiersz jest w trybie bezpośrednim, to procedura SYNTAX kończy się skokiem do PRCSTM. Jej zadaniem jest w tym wypadku wykonanie instrukcji zawartych we wprowadzonym wierszu. Procedura ta jest także wywoływana przez XRUN w celu wykonania programu znajdującego się w pamięci komputera.
      0100 ;PRoCeed STateMent
      0110 ;
      0120 BUFIX = $9F
      0130 EXESTM = $A97E
      0140 GHISTM = $A9E1
      0150 GIRQST = $A9F2
      0160 GSTMLN = $B819
      0170 INIX = $A8
      0180 NXTSTM = $A9D0
      0190 OUTIX = $A7
      0200 STMCUR = $8A
      0210 WAITIN = $A05D
      0220 XEND = $B78C
      0230 XSTOP = $B792
      0240 ;
      0250   *= $A95E
      0260 ;
      0270 PRCSTM JSR GSTMLN
      0280 STAT JSR GIRQST
      0290   BEQ STOP
      0300   LDY OUTIX
      0310   CPY BUFIX
      0320   BCS NEXT
      0330   LDA (STMCUR),Y
      0340   STA OUTIX
      0350   TYA
      0360   INY
      0370   LDA (STMCUR),Y
      0380   INY
      0390   STY INIX
      0400   JSR EXESTM
      0410   NOP
      0420   JMP STAT
      0430 ;
      0440   *= $A989
      0450 ;
      0460 NEXT LDY #$01
      0470   LDA (STMCUR),Y
      0480   BMI WAIT
      0490   LDA BUFIX
      0500   JSR NXTSTM
      0510   JSR GHISTM
      0520   BPL PRCSTM
      0530   JMP XEND
      0540 STOP JMP XSTOP
      0550 WAIT JMP WAITIN
    Pierwszą czynnością jest odczytanie długości wykonywanego wiersza. Uzyskana wartość służy do zliczania tokenów i umożliwia zakończenie realizacji wiersza po osiągnięciu jego końca. Odczyt długości wiersza następuje przez wywołanie procedury GSTMLN. Przy pomocy wektora STMCUR (STateMent CURrent address) trzeci token, którego wartość określa długość wiersza, jest pobierany z tabeli instrukcji i zapisywany do licznika BUFIX (BUFfer IndeX). Indeks następnego tokena jest zapisywany w liczniku OUTIX.
      0100 BUFIX = $9F
      0110 FNDCST = $A9A2
      0120 OUTIX = $A7
      0130 STMCUR = $8A
      0140 ;
      0150   *= $B816
      0160 ;
      0170 ;Find STatement & Get LeNgth
      0180 ;
      0190 FSTGLN JSR FNDCST
      0200 ;
      0210 ;Get STateMent LeNgth
      0220 ;
      0230 GSTMLN LDY #$02
      0240   LDA (STMCUR),Y
      0250   STA BUFIX
      0260   INY
      0270   STY OUTIX
      0280   RTS
    Następnie sprawdzany jest przez procedurę GIRQST rejestr statusu przerwań. Jeśli sygnalizuje on naciśnięcie klawisza BREAK, to wykonywanie wiersza jest przerywane skokiem do procedury XSTOP. Naciśnięcie BREAK jest więc równoważne umieszczeniu w wierszu instrukcji STOP. Teraz porównywane są zawartości liczników BUFIX i OUTIX. Gdy są one różne, to wykonywanie wiersza jest kontynuowane. Następny odczytany token oznacza długość instrukcji, a właściwie indeks jej ostatniego tokena. Jest on zapisywany do licznika OUTIX. Z kolei do akumulatora pobierany jest token instrukcji, a indeks następnego tokena do odczytu jest umieszczany w rejestrze INIX (INput IndeX). Odpowiednia procedura realizacyjna instrukcji jest wywoływana przez procedurę EXESTM i pętla się powtarza od sprawdzenia klawisza BREAK.


    Zrównanie zawartości rejestrów BUFIX i OUTIX oznacza zakończenie wykonywania całego wiersza. Jeżeli był to wiersz w trybie bezpośrednim, to wykonywany jest skok do etykiety WAITIN i komputer oczekuje na następne polecenia. W trybie programowym poprzez wywołanie procedury NXTSTM przepisywany jest do rejestru STMCUR adres kolejnego wiersza. Starszy bajt tego wiersza jest odczytywany przez procedurę GHISTM. Wartość $80 sygnalizuje, że następny wiersz jest w trybie bezpośrednim, a więc cały program został już wykonany. W takim przypadku wykonywany jest skok do procedury XEND, jeśli zaś następny wiersz programu znajduje się w pamięci, to ponownie wykonywana jest procedura PRCSTM.
      0100 ;Get HIgh byte of STateMent
      0110 ;
      0120 STMCUR = $8A
      0130 ;
      0140   *= $A9E1
      0150 ;
      0160 GHISTM LDY #$01
      0170   LDA (STMCUR),Y
      0180 ;
      0190 ;eXecute REM statement
      0200 ;
      0210 XREM RTS
    Właściwe wywołanie procedury realizującej żądaną instrukcję jest przeprowadzane przez procedurę EXESTM według wartości tokenu przekazanej w akumulatorze. Zastosowano tu popularny w systemie Atari sposób: adres procedury jest umieszczany na stosie, po czym wykonywany jest rozkaz RTS. Powrót z procedury wykonawczej następuje do miejsca wywołania EXESTM.
      0100 ;EXEcute STateMent
      0110 ;
      0120 STVTAB = $A9FA
      0130 ;
      0140   *= $A97E
      0150 ;
      0160   ASL A
      0170   TAX
      0180   LDA STVTAB,X
      0190   PHA
      0200   LDA STVTAB+1,X
      0210   PHA
      0220   RTS
    Adres procedury wykonawczej jest odczytywany z tablicy wektorów STVTAB przy wykorzystaniu podwojonej wartości tokena instrukcji (adresy są dwubajtowe). Tablica wektorów musi więc zawierać adresy procedur w kolejności zgodnej z tablicą nazw instrukcji STNAME.
      0100 ;STatement Vectors TABle
      0110 ;
      0120 SNTXER = $B912
      0130 XBYE = $A9E6
      0140 XCLR = $B766
      0150 XCLOAD = $BB64
      0160 XCLOSE = $BC22
      0170 XCOLOR = $BA1F
      0180 XCONT = $B7B5
      0190 XCSAVE = $BBD1
      0200 XDEG = $B28D
      0210 XDIM = $B206
      0220 XDRAW = $BA27
      0230 XDOS = $A9EC
      0240 XEND = $B78C
      0250 XENTER = $BAC5
      0260 XFOR = $B67D
      0270 XGET = $BC85
      0280 XGOSUB = $B6D2
      0290 XGOTO = $B6D5
      0300 XGRAPH = $BA46
      0310 XIF =  $B778
      0320 XINPUT = $B33E
      0330 XLET = $AADA
      0340 XLIST = $B4B5
      0350 XLOAD = $BAFB
      0360 XLOCAT = $BC9E
      0370 XLPRNT = $B496
      0380 XNEW = $A00C
      0390 XNEXT = $B700
      0400 XNOTE = $BC3D
      0410 XON =  $B7E4
      0420 XOPEN = $BBF2
      0430 XPLOT = $BA6C
      0440 XPOINT = $BC54
      0450 XPOKE = $B278
      0460 XPOP = $B83E
      0470 XPOS = $BA0C
      0480 XPRINT = $B3DA
      0490 XPUT = $BC78
      0500 XRAD = $B291
      0510 XREAD = $B2AE
      0520 XREM = $A9E5
      0530 XRSTR = $B296
      0540 XRTRN = $BDA8
      0550 XRUN = $B74C
      0560 XSAVE = $BB6D
      0570 XSETC = $B9AD
      0580 XSOUND = $B9D3
      0590 XSTAT = $BC2F
      0600 XSTOP = $B792
      0610 XTRAP = $B7D8
      0620 XXIO = $BBEC
      0630 ;
      0640   *= $A9FA
      0650 ;
      0660   .DBYTE XREM-1  ;REM
      0670   .DBYTE XREM-1  ;DATA
      0680   .DBYTE XINPUT-1 ;INPUT
      0690   .DBYTE XCOLOR-1 ;COLOR
      0700   .DBYTE XLIST-1  ;LIST
      0710   .DBYTE XENTER-1 ;ENTER
      0720   .DBYTE XLET-1  ;LET
      0730   .DBYTE XIF-1   ;IF
      0740   .DBYTE XFOR-1  ;FOR
      0750   .DBYTE XNEXT-1  ;NEXT
      0760   .DBYTE XGOTO-1  ;GOTO
      0770   .DBYTE XGOTO-1  ;GO TO
      0780   .DBYTE XGOSUB-1 ;GOSUB
      0790   .DBYTE XTRAP-1  ;TRAP
      0800   .DBYTE XBYE-1  ;BYE
      0810   .DBYTE XCONT-1  ;CONT
      0820   .DBYTE XDIM-1  ;COM
      0830   .DBYTE XCLOSE-1 ;CLOSE
      0840   .DBYTE XCLR-1  ;CLR
      0850   .DBYTE XDEG-1  ;DEG
      0860   .DBYTE XDIM-1  ;DIM
      0870   .DBYTE XEND-1  ;END
      0880   .DBYTE XNEW-1  ;NEW
      0890   .DBYTE XOPEN-1  ;OPEN
      0900   .DBYTE XLOAD-1  ;LOAD
      0910   .DBYTE XSAVE-1  ;SAVE
      0920   .DBYTE XSTAT-1  ;STATUS
      0930   .DBYTE XNOTE-1  ;NOTE
      0940   .DBYTE XPOINT-1 ;POINT
      0950   .DBYTE XXIO-1  ;XIO
      0960   .DBYTE XON-1   ;ON
      0970   .DBYTE XPOKE-1  ;POKE
      0980   .DBYTE XPRINT-1 ;PRINT
      0990   .DBYTE XRAD-1  ;RAD
      1000   .DBYTE XREAD-1  ;READ
      1010   .DBYTE XRSTR-1  ;RESTORE
      1020   .DBYTE XRTRN-1  ;RETURN
      1030   .DBYTE XRUN-1  ;RUN
      1040   .DBYTE XSTOP-1  ;STOP
      1050   .DBYTE XPOP-1  ;POP
      1060   .DBYTE XPRINT-1 ;?
      1070   .DBYTE XGET-1  ;GET
      1080   .DBYTE XPUT-1  ;PUT
      1090   .DBYTE XGRAPH-1 ;GRAPHICS
      1100   .DBYTE XPLOT-1  ;PLOT
      1110   .DBYTE XPOS-1  ;POSITION
      1120   .DBYTE XDOS-1  ;DOS
      1130   .DBYTE XDRAW-1  ;DRAWTO
      1140   .DBYTE XSETC-1  ;SETCOLOR
      1150   .DBYTE XLOCAT-1 ;LOCATE
      1160   .DBYTE XSOUND-1 ;SOUND
      1170   .DBYTE XLPRNT-1 ;LPRINT
      1180   .DBYTE XCSAVE-1 ;CSAVE
      1190   .DBYTE XCLOAD-1 ;CLOSE
      1200   .DBYTE XLET-1  ;opuszczone LET
      1210   .DBYTE SNTXER-1 ;ERROR
Zientara Wojciech: Mapa pamięci Atari XL/XE. Procedury interpretera Basica, SOETO, Warszawa, 1988.