Powrót do spisu treści

Rozdział 2

PROCEDURY STARTU KOMPUTERA

2.1. Główna procedura RESET

    Po włączeniu zasilania komputera oraz po naciśnięciu klawisza RESET, który zeruje układy komputera, konieczne jest zainicjowanie pracy systemu. Zadanie to wykonuje procedura RESET mająca dwa warianty przebiegu.

    Wariant zimnego startu (RESET COLD) jest wykonywany zawsze po włączeniu zasilania (tzw. Power Up). Po naciśnięciu klawisza RESET wykonywany jest wariant startu gorącego (RESET WARM). Należy pamiętać, że dokonanie zmian w niektórych rejestrach systemowych w obszarze RAM może spowodować przejście z procedury startu gorącego do startu zimnego. Odwrotna zmiana wariantu procedury jest niemożliwa.

2.1.1. Struktura procedury RESET

    Cały przebieg procedury startu jest bardzo skomplikowany, zostanie więc przedstawiony etapami poczynając od schematu blokowego.
            <RESET>
             |
            +-----+
            | SEI |
            +-----+
             |
             v
          +-------------+
          | sprawdzenie | 
          | zawartości | niepoprawna
          | rejestrów |---->-----+
          |  PUPBT1-3 |     |
          +-------------+     |
             |         |
         poprawna |         |
             v         |
           <RESETWM>       |
             |         |
             v         |
           /---------\      |
          / cartridge \ tak   v
          < wyjęty lub >----->--->+
          \ włożony ? /      |
           \---------/      |
             | nie       |
             |         |
             v         |
          /-----------\      |
       nie / czy jest \     |
      +-<----<  dołączony  >     |
      |    \ cartridge ? /     |
      |    \-----------/      |
      |       | tak       |
      |       v         |
      |    ++---------++      |
      |    || NEWCART ||      |
      |    ++---------++      |
      |       |         |
      |       v         |
      |     /-------\ tak     |
      |     < nowy? >--->------->+
      |     \-------/       |
      |       | nie       |
      |       v         |
      +--------------+         |
             |         |  <POWER UP>
             v         |    |
           /--------\ nie    v    |
           < COLDST=0 >--->------>+<-------+
           \--------/      |
            tak |        |
              |      <RESETCD>
              |        |
              v        v
          +------------|  +----------+
          | WARMST=$FF |  | WARMST=0 |
          +------------+  +----------+
              |        |
              +------->+<------+
                  |
                  v
                 +-----+
                 | SEI |
                 | CLD |
                 +-----+
                  |
                  v
                ++--------++
                || CARTGO ||
                ++--------++
                  |
                  |
                  v
             nie /--------\ tak
           +---<----< WARMST=0 >---->---+
           |     \--------/     |
           v              v
         <WARM2>         +---------------+
           |          | zerowanie RAM |
           v          | w obszarze |
      tak /-------\        | $0008-$FFFF |
     +-<----< DERRF=0 >        +---------------+
     |    \-------/            |
     |      | nie            v
     |      v          +----------------+
     |   +----------+       | DOSVEC=TESTROM |
     |   | APPMHI=0 |       +----------------+
     |   +----------+            |
     |      |              v
     +---------+ |           +-------------+
          | |           | sprawdzenie |
          v v           | pamięci ROM |
      +---------------+       +-------------+
      | zerowanie RAM |           |
      | w obszarach |           v
      | $0200-$03ED |       +------------+
      |  i $10-$7F  |       | COLDST=$FF |
      +---------------+       +------------+
          |               |
          +------------->+<-------------+
                  |
                  v
                <COLD2>
                  |
                  v
               /----------\
            tak / czy BASIC \ nie
          +--<---<   jest   >--->--+
          |    \ dołączony? /    |
          |    \----------/    |
        +----------+        +----------+
        | BASICF=0 |        | BASICF=1 |
        +----------+        +----------+
          |              |
          +------------->+<------------+
                  |
                  |
                  v
              +--------------+
              | ustawienie |
              |  PUPBT1-3  |
              | i marginesów |
              +--------------+
                  |
              +--------------+
              | ustawienie |
              | parametrów |
              | zależnych od |
              | systemu TV |
              +--------------+
                  |
              +---------------+
              | przeniesienie |
              |  wektorów  |
              |  przerwań  |
              |  i tabeli  |
              | sterowników |
              | z ROM do RAM |
              +---------------+
                  |
                  v
               ++---------++
               || SYSINIT ||
               ++---------++
                  |
               /---------\
               /  udane  \nie ++---------++
              < inicjowanie >-->|| TESTINI ||
               \ systemu ? /  ++---------++
               \---------/
                  | tak
                  v
             nie /----------\
          +----<---< RAMSIZ>$B0 >
          |     \----------/
          v       | tak
       /----------\     |
       / czy jest \ nie  v
      < w gnieździe >--->-->+
       \ cartridge? /    |
       \----------/     |
        tak |       |
          |       |
          v       |
       ++---------++    |
       || NEWCART ||    |
       ++---------++    |
          |       |
          v       |
       ++----------++    |
       || INITCART ||    |
       ++----------++    |
          |       v
          +------------->+
                  |
                  v
               +-----------+
               | otwarcie |
               | edytora |
               +-----------+
                  |
                  v
                /-------\ nie  +-------+
               < udane ? >------>| RESET |
                \-------/    +-------+
                tak |
                  v
               ++---------++
               || CASBOOT ||
               ++---------++
                  |
                  v
            nie /---------------\ tak
         +---<---< jest cartridge? >--->---+
         |    \---------------/    |
         |                 v
         |             /---------\
         v           tak / wykonać \
         +<-------------------<---<  odczyt  >
         |             \ z dysku ? /
         v             \---------/
       ++------++           nie |
       || BOOT ||             |
       ++------++             |
         |                |
         +--------------->+<-------------+
                  |
                  |
                  v
               +----------+
               | COLDST=0 |
               +----------+
                  |
                  v
            nie /---------------\ tak
         +---<---< jest cartridge? >---+
         |    \---------------/  |
         |               v
         |           /---------------\
         v        nie /  przekazać  \
         +<--------------<---<  sterowanie   >
         |          \ do cartridge'a? /
         |           \---------------/
         |             tak |
         v               v
       ++--------++         ++---------++
       || DOSVEC ||         || CARTRUN ||
       ++--------++         ++---------++

2.1.2. Przebieg procedury RESET

    Po włączeniu zasilania układy wewnętrzne komputera ustawiają (na drodze sprzętowej) licznik programu procesora na wartość RESETCD ($C2C8). Po przekazaniu sterowania procesorowi zaczyna on wykonywanie programu od tego właśnie miejsca.

    Odmiennie zachowuje się procesor po otrzymaniu sygnału RESET. Pobiera on dwa bajty z rejestru RESETVEC ($FFFC) i umieszcza je w liczniku programu. Ta operacja także dokonywana jest sprzętowo. W komputerach Atari w rejestrze RESETVEC znajduje się adres procedury RESET ($C2AA). Od tego więc miejsca kontynuowane jest wykonywanie programu.

    Zasadnicza procedura RESET przedstawia się następująco:
0100 ; RESET          0270 DERRF = $03EC
0110 ;             0280 DLIV = $0200
0120 APPMHI = $0E       0290 DOSVEC = $0A
0130 BASICF = $03F8      0300 GINTLK = $03FA
0140 BOOT = $C58B       0310 HATABS = $031A
0150 CARTGO = $C471      0320 ICAX1 = $034A
0160 CARTINI = $BFFE      0330 ICBUFA = $0344
0170 CARTINS = $BFFC      0340 ICCMD = $0342
0180 CARTOPT = $BFFD      0350 INIT31A = $C42E
0190 CARTRUN = $BFFA      0360 INIT200 = $C44B
0200 CASBOOT = $C66E      0370 JCIOMAIN = $E456
0210 CHBAS = $02F4       0380 KEYREP = $02DA
0220 CHACTL = $02F3      0390 KRPDEL = $02D9
0230 CKROM1 = $FF73      0400 LINKSOM = $E739
0240 CKROM2 = $FF92      0410 LMARGIN = $52
0250 COLDST = $0244      0420 LNFLG = $00
0260 DDEVIC = $0300      0430 NEWCART = $C4C9

0440 NGFLAG = $01       1000   BNE WARM2
0450 PAL =  $D014       1010   LDA #$00
0460 PALNTS = $62       1020   LDY #$08
0470 PORTB = $D301       1030   STA RAMLO
0480 PUPBT1 = $033D      1040   STA RAMLO+1
0490 PUPBT2 = $033E      1050 LOOP LDA #$FF
0500 PUPBT3 = $033F      1060   STA (RAMLO),Y
0510 RAMLO = $04        1070   CMP (RAMLO),Y
0520 RAMSIZ = $02E4      1080   BEQ OK1
0530 RMARGIN = $53       1090   LSR NGFLAG
0540 SYSINIT = $C535      1100 OK1 LDA #$00
0550 TESTINI = $5003      1110   STA (RAMLO),Y
0560 TESTROM = $F223      1120   CMP (RAMLO),Y
0570 TRAMSZ = $06       1130   BEQ OK2
0580 TRIG3 = $D013       1140   LSR NGFLAG
0590 WARMST = $08       1150 OK2 INY
0600 ;             1160   BNE LOOP1
0610   *= $C290       1170   INC RAMLO+1
0620 ;             1180   LDX RAMLO+1
0630 RESETWM SEI        1190   CPX TRAMSZ
0640   LDA TRIG3       1200   BNE LOOP1
0650   CMP GINTLK      1210   LDA # <TESTROM
0660   BNE RESETCD      1220   STA DOSVEC
0670   ROR A         1230   LDA # >TESTROM
0680   BCC OLDCART      1240   STA DOSVEC+1
0690   JSR NEWCART      1250   LDA PORTB
0700   BNE RESETCD      1260   AND #$7F
0710 OLDCART LDA COLDST    1270   STA PORTB
0720   BNE RESETCD      1280   JSR CKROM1
0730   LDA #$FF       1290   BCS BAD
0740   BNE CONT       1300   JSR CKROM2
0750 RESET SEI         1310   BCC ROMOK
0760   LDX #$8C       1320 BAD LSR NGFLAG
0770 DELAY1 DEY        1330 ROMOK LDA PORTB
0780   BNE DELAY1      1340   ORA #$80
0790   DEX          1350   STA PORTB
0800   BNE DELAY1      1360   LDA #$FF
0810   LDA PUPBT1      1370   STA COLDST
0820   CMP #$5C       1380   BNE COLD2
0830   BNE RESETCD      1390 WARM2 LDX #$00
0840   LDA PUPBT2      1400   LDA DERRF
0850   CMP #$93       1410   BEQ LOOP2
0860   BNE RESETCD      1420   STX APPMHI
0870   LDA PUPBT3      1430   STX APPMHI+1
0880   CMP #$25       1440   TXA
0890   BEQ RESETWM      1450 LOOP2 STA DLIV,X
0900 RESETCD LDA #$00     1460   CPX #$ED
0910 CONT STA WARMST      1470   BCS BYPASS
0920   SEI          1480   STA DDEVIC,X
0930   CLD          1490 BYPASS DEX
0940   LDX #$FF       1500   BNE LOOP2
0950   TXS          1510   LDX #$10
0960   JSR CARTGO      1520 LOOP3 STA LNFLG,X
0970   LDA #$01       1530   INX
0980   STA NGFLAG      1540   BPL LOOP3
0990   LDA WARMST      1550 COLD2 LDX #$00

1560   LDA PORTB       2060 NOERR LDX #$00
1570   AND #$02       2070   STX TRAMSZ
1580   BEQ BASICON      2080   LDX RAMSIZ
1590   INX          2090   CPX #$B0
1600 BASICON STX BASICF    2100   BCS NOCART
1610   LDA #$5C       2110   LDX CARTINS
1620   STA PUPBT1      2120   BNE NOCART
1630   LDA #$93       2130   INC TRAMSZ
1640   STA PUPBT2      2140   JSR NEWCART
1650   LDA #$25       2150   JSR INITCART
1660   STA PUPBT3      2160 NOCART LDA #$03
1670   LDA #$02       2170   LDX #$00
1680   STA LMARGIN      2180   STA ICCMD,X
1690   LDA #$27       2190   LDA # <NAME
1700   STA RMARGIN      2200   STA ICBUFA,X
1710   LDA PAL        2210   LDA # <NAME
1720   AND #$0E       2220   STA ICBUFA+1,X
1730   BNE TVPAL       2230   LDA #$0C
1740   LDA #$05       2240   STA ICAX1,X
1750   LDX #$01       2250   JSR JCIOMAIN
1760   LDY #$28       2260   BPL DELAY2
1770   BNE SETTV       2270   JMP RESET
1780 TVPAL LDA #$06      2280 DELAY2 INX
1790   LDX #$00       2290   BNE DELAY2
1800   LDY #$30       2300   INY
1810 SETTV STA KEYREP     2310   BPL DELAY2
1820   STX PALNTS      2320   JSR CASBOOT
1830   STY KRPDEL      2330   LDA TRAMSZ
1840   LDX #$25       2340   BEQ DBOOT
1850 LOOP4 LDA INIT200,X    2350   LDA CARTBOOT
1860   STA DLIV,X      2360   ROR A
1870   DEX          2370   BCC NOBOOT
1880   BPL LOOP4       2380 DBOOT JSR BOOT
1890   LDX #$0E       2390   JSR LINKSOM
1900 LOOP5 LDA INIT31A,X    2400 NOBOOT LDA #$00
1910   STA HATABS,X     2410   STA COLDST
1920   DEX          2420   LDA TRAMSZ
1930   BPL LOOP5       2430   BEQ DOSVECC
1940   JSR SYSINIT      2440   LDA CARTOPT
1950   CLI          2450   AND #$04
1960   LDA NGFLAG      2460   BEQ DOSVECC
1970   BNE NOERR       2470 COLDCART JMP (CARTRUN)
1980   LDA PORTB       2480 DOSVECC JMP (DOSVEC)
1990   AND #$7F       2490 INITCART JMP (CARTINI)
2000   STA PORTB       2500 CLCRTS CLC
2010   LDA #$02       2510   RTS
2020   STA CHACTL      2520 ;
2030   LDA #$E0       2530   *= $C448
2040   STA CHBAS       2540 NAME .BYTE "E:",$9B
2050 GOMEMTST JMP TESTINI
    Przebieg procedury RESET zależy w znacznym stopniu od rodzaju startu (zimny czy gorący). Przy gorącym starcie przede wszystkim kontrolowane są różne rejestry systemowe w celu sprawdzenia, czy nie zachodzi konieczność wykonania zimnego startu.

    Najpierw sprawdzane są trzy rejestry PUPBT (Power UP Byte), które muszą zawierać ściśle określone wartości - kolejno $5C, $93 i $25. W następnej kolejności kontrolowana jest obecność cartridge'a oraz jego rodzaj. Jeżeli został on wyjęty, włożony lub zamieniony, to cały system inicjowany jest ponownie. Wykorzystywany tu rejestr TRIG3 jest ustawiany na drodze sprzętowej i zawiera 1, jeśli jest dołączony zewnętrzny cartridge. Wartość rejestru GINTLK jest ustalana według TRIG3 podczas inicjowania komputera. Niezgodność ich zawartości powoduje więc przejście do zimnego startu.

    Na końcu tego etapu kontrolowany jest wskaźnik COLDST. Jeżeli jego wartość jest różna od zera, także następuje przejście do zimnego startu. Gdy wszystkie sprawdzenia wypadły pomyślnie, wskaźnik WARMST uzyskuje wartość $FF (służy on póżniej do rozróżniania rodzaju startu.

    Jeżeli zostało włączone zasilanie lub system rozpoznał konieczność dokonania zimnego startu, to wskaźnik WARMST jest ustawiany na wartość zero. Od tego miejsca obie procedury przebiegają wspólnie.

    Następnie wywoływana jest procedura CARTGO, która sprawdza obecność cartridge'a i rozpoznaje jego rodzaj, inicjuje porty I/O, oraz sprawdza wielkość dostępnej pamięci RAM. Obliczona wielkość RAM (w stronach) jest umieszczana w rejestrze TRAMSZ. Kolejnym etapem jest zerowanie pamięci RAM. Przy starcie zimnym kasowana jest zawartość całej pamięci od adresu $08 do wartości umieszczonej w TRAMSZ. Podczas startu gorącego wyzerowaniu ulegają jedynie obszary od $10 do $7F oraz od $0200 do $03ED. Procedura zimnego startu sprawdza jeszcze poprawność pamięci ROM przez przeliczenie sum kontrolnych oraz ustawia wskaźnik COLDST na wartość $FF i wektor DOSVEC na adres procedury TESTROM.

    Teraz następuje ustawienie wartości w rejestrach systemu operacyjnego w pamięci RAM. Najpierw wskaźnik BASICF otrzymuje wartość 0, gdy interpreter Basica jest dołączony lub 1, gdy jest odłączony. Do rejestrów PUPBT wpisywane są odpowiednie wartości (zob. wyżej) oraz ustawiane są marginesy ekranu. Po rozpoznaniu według zawartości rejestru PAL rodzaju systemu telewizyjnego (PAL czy NTSC) ustalane są wartości zmiennych systemowych zależnych od częstotliwości zegara taktującego (PAL ma 50 Hz, a NTSC - 60 Hz). Są to wielkości określające szybkość powtarzania klawisza (KEYREP) oraz czas rozpoczęcia powtarzania przy stałym jego wciśnięciu (KRPDEL).

    Wektory systemu znajdujące się na drugiej stronie pamięci są teraz przepisywane z tabeli INIT200, która jest umieszczona w ROM-ie. Tabela ta zawiera systemowe wektory przerwań maskowalnych i niemaskowalnych, zajmujące obszar $0200-$0225.
      0100 ;INITiation table $200
      0110 ;
      0120 CPUIRQ = $FC19
      0130 EXITVBL = $C28A
      0140 ISRODN = $EAAD
      0150 ISRSIR = $EB2E
      0160 ISRXD = $EAEC
      0170 PLARTI = $C0CD
      0180 RTI =  $C0CE
      0190 SINDRYI = $C030
      0200 SYSVBL = $C0E2
      0210 ZERO = $00
      0220 ;
      0230   *= $C44B
      0240 ;
      0250 INIT200 .WORD RTI,PLARTI
      0260   .WORD PLARTI,PLARTI
      0270   .WORD CPUIRQ,ISRSIR
      0280   .WORD ISRODN,ISRXD
      0290   .WORD PLARTI,PLARTI
      0300   .WORD PLARTI,SINDRYI
      0310   .WORD ZERO,ZERO
      0320   .WORD ZERO,ZERO
      0330   .WORD ZERO,SYSVBL
      0340   .WORD EXITVBL
    Następnie przenoszona jest tabela adresów procedur obsługi urządzeń zewnętrznych (HATABS). Nie jest ona wypełniana w całości, gdyż tabela INIT31A zawiera jedynie adresy procedur zapisanych w ROM-ie. Znajdują się tam adresy procedur obsługi edytora (E:), ekranu (S:), klawiatury (K:), drukarki (P:) i magnetofonu (C:).
      0100 ;INITiation table $31A
      0110 ;
      0120 CASVEC = $E440
      0130 EDTVEC = $E400
      0140 KBDVEC = $E420
      0150 PRTVEC = $E430
      0160 SCRVEC = $E410
      0170 ;
      0180   *= $C42E
      0190 ;
      0200 INIT31A .BYTE 'P
      0210   .WORD PRTVEC
      0220   .BYTE 'C
      0230   .WORD CASVEC
      0240   .BYTE 'E
      0250   .WORD EDTVEC
      0260   .BYTE 'S
      0270   .WORD SCRVEC
      0280   .BYTE 'K
      0290   .WORD KBDVEC
    Procedury obsługi innych urządzeń (np. stacji dysków lub modemu) są zapisywane w pamięci RAM i dla udostępnienia ich systemowi operacyjnemu tabela HATABS jest uzupełniana podczas późniejszego instalowania tych urządzeń.

    Po tych wszystkich operacjach wywoływana jest procedura SYSINIT, która przeprowadza inicjowanie pozostałej części systemu oraz urządzeń zewnętrznych. Będzie ona dokładnie opisana w dalszej części.

    Błędy występujące podczas wykonywania powyższych procedur są sygnalizowane w rejestrze NGFLAG. Po zakończeniu SYSINIT zawartość tego rejestru jest kontrolowana i gdy wskazuje błędy, to program przechodzi do wbudowanej procedury testowania komputera (tzw. SELFTEST). W przeciwnym wypadku kontynuowana jest procedura RESET.

    Jeżeli dołączony jest cartridge (rejestr CARTINS ma wartość 1, gdy brak cartridge'a i Basic jest odłączony), to teraz jest on inicjowany (lecz jeszcze nie uruchamiany). Na zakończenie tej części kanał IOCBO jest otwierany dla edytora. Gdy przy otwieraniu wystąpi błąd, następuje skok do początku procedury RESET.

    W tym momencie cały system jest już gotowy do pracy. Teraz poszukiwane jest wyjście z procedury RESET do programu użytkownika. Najpierw przez wywołanie CASBOOT dokonywana jest próba odczytu z kasety. Następnie, po sprawdzeniu, czy nie zabrania tego zainstalowany cartridge (CARTOPT=0 oznacza zakaz odczytu), podejmowana jest próba odczytu z dyskietki. Dopiero po tym wskaźnik COLDST jest ustawiany na wartość 0, która spowoduje po naciśnięciu klawisza RESET wykonanie gorącego startu.

    Na zakończenie sterowanie komputerem zostaje przekazane pod adres zawarty w rejestrze DOSVEC (jeżeli nie ma cartridge'a i nie został dokonany odczyt z kasety lub dyskietki, to nadal jest tam adres TESTROM) albo, jeśli zainstalowany cartridge zabraniał odczytu, pod adres zawarty w rejestrze CARTRUN. Pewną ciekawostką jest umieszczenie na końcu procedury RESET zupełnie niepotrzebnych tu instrukcji CLC i RTS. Przewidywano wykorzystanie ich przez różne procedury systemu operacyjnego, lecz mogą one z powodzeniem zostać użyte w programie użytkownika.

2.2. Obliczanie sum kontrolnych

    Podczas inicjowania komputera sprawdzana jest poprawność układów pamięci ROM zawierających system operacyjny. Dokonywane jest to przez zsumowanie zawartości wszystkich bajtów pamięci i porównanie otrzymanego wyniku z zapisaną w ROM sumą kontrolną.

    Ponieważ system operacyjny jest zapisany w dwóch oddzielnych blokach pamięci, które posiadają odrębne sumy kontrolne, to sprawdzenie poprawności ROM wykonywane jest przez dwie procedury - CKROM1 i CKROM2.

    Procedura CKROM1 kontroluje pamięć ROM znajdującą się w obszarach $C002-$CFFF, $5000-$57FF i $D800-$DFFF. Obszary $E000-$FFF7 i $FFFA-$FFFF są kontrolowane przez procedurę CKROM2.

    Porównanie podanych obszarów ROM ze wskazanymi na początku książki wykazuje dwie dwubajtowe luki. Są to miejsca umieszczenia sum kontrolnych, które oczywiście nie podlegają sprawdzaniu. Pierwszy blok pamięci ma sumę kontrolną pod adresem $C000 (CHSRO1), a drugi pod $FFF8 (CHSRO2).
      0100 ;Check ROM
      0110 ;
      0120 CHSRO1 = $C000
      0130 CHSRO2 = $FFF8
      0140 CKSUM = $8B
      0150 GETCKS = $FFA9
      0160 ;
      0170   *= $FF73
      0180 ;
      0190 CKROM1 LDX #$00
      0200   STX CKSUM
      0210   STX CKSUM+1
      0220 LOOP JSR GETCKS
      0230   CPX #$0C
      0240   BNE LOOP
      0250   LDA CHSRO1
      0260   LDX CHSRO1+1
      0270 CHECK CMP CKSUM
      0280   BNE BAD
      0290   CPX CKSUM+1
      0300   BNE BAD
      0310   CLC
      0320   RTS
      0330 BAD SEC
      0340   RTS
      0400 CKROM LDX #$00
      0410   STX CKSUM
      0420   STX CKSUM+1
      0430   LDX #$0C
      0440   JSR GETCKS
      0450   JSR GETCKS
      0460   LDA CHSRO2
      0470   LDX CHSRO2+1
      0480   JMP CHECK
    Przebieg obu procedur jest bardzo prosty. Po wyzerowaniu rejesrtu CKSUM, w którym będzie zliczana suma bajtów pamięci ROM, wywoływana jest właściwa procedura obliczająca sumę kontrolną - GETCKS. Następnie obliczona suma jest porównywana z sumą zapisaną w ROM. Jeżeli są one równe, to bit przeniesienia (Carry) w rejestrze statusu procesora jest kasowany, w przeciwnym razie jest on ustawiany.

    Powrót do procedury RESET z ustawionym bitem Carry powoduje zmianę zawartości rejestru NGFLAG, który służy do kontroli poprawności inicjowania systemu.

    Bezpośrednio obliczająca sumę kontrolną procedura GETCKS wymaga przy wywołaniu przekazania w rejestrze X numeru sprawdzanego bloku pamięci. Adres początkowy i końcowy tego bloku jest pobierany z tabeli CKSTAB.
      0100 ;GET ChecK Sum
      0110 ;
      0120 CKSUM = $8B
      0130 TMPREG = $9E
      0140 ;
      0150   *= $FFA9
      0160 ;
      0170   LDY #$00
      0180 LOOP LDA CKSTAB,X
      0190   STA TMPREG,Y
      0200   INX
      0210   INY
      0220   CPX #$04
      0230   BNE LOOP
      0240   LDY #$00
      0250 NEXT CLC
      0260   LDA (TMPREG),Y
      0270   ADC CKSUM
      0280   STA CKSUM
      0290   BCC NXT1
      0300   INC CKSUM+1
      0310 NXT1 INC TMPREG
      0320   BNE NXT2
      0330   INC TMPREG+1
      0340 NXT2 LDA TMPREG
      0350   CMP TMPREG+2
      0360   BNE NEXT
      0370   LDA TMPREG+1
      0380   CMP TMPREG+3
      0390   BNE NEXT
      0400   RTS
      0410 ;
      0420 CKSTAB
      0430   .WORD $C002,$D000
      0440   .WORD $5000,$5800
      0450   .WORD $D800,$E000
      0460   .WORD $E000,$FFF8
      0470   .WORD $FFFA,$00
    GETCKS najpierw pobiera z CKSTAB adres początkowy i końcowy sprawdzanego bloku (według wartości X) i umieszcza je w tymczasowym rejestrze TMPREG. Następnie korzystając z podanych adresów odczytuje zawartości kolejnych komórek pamięci i dodaje je do zawartości CKSUM. Po osiągnięciu adresu końcowego procedura się kończy.

    Warto zauważyć, że adres końcowy w tabeli CKSTAB wskazuje na pierwszą komórkę pamięci nie należącą do badanego bloku. Jest to spowodowane zwiększaniem adresu na końcu pętli.

    Ostatnia informacja dotyczy rejestrów w pamięci RAM wykorzystywanych przez powyższe procedury. Znajdują się one w obszarze przeznaczonym dla oprogramowania i po procedurze inicjowania systemu nie są więcej wykorzystywane przez OS.

    Oprócz procedur sprawdzających poprawność pamięci ROM system operacyjny zawiera jeszcze procedurę obliczającą sumę kontrolną obszaru $BFF0-$C0EF. Sumuje ona wartości bajtów w tym obszarze i umieszcza je w rejestrze CARTCK. Ponieważ przedtem dokonywane jest porównanie obliczonej sumy z aktualną zawartością tego rejestru, umożliwia to także sprawdzenie, czy została dokonana zamiana cartridge'a. W tym właśnie celu procedura NEWCART jest wywoływana na początku procedury gorącego startu. W przypadku stwierdzenia takiej zamiany następuje przejście do zimnego startu systemu.
      0100 ;NEW CARTridge ?
      0110 ;
      0120 CART = $BFF0
      0130 CARTCK = $03EB
      0140 ;
      0150   *= $C4C9
      0160 ;
      0170   LDA #$00
      0180   TAX
      0190   CLC
      0200 LOOP ADC CART,X
      0210   INX
      0220   BNE LOOP
      0230   CMP CARTCK
      0240   STA CARTCK
      0250   RTS
    Niezależnie od rodzaju startu procedura ta jest wywoływana - gdy cartridge jest dołączony - po zainicjowaniu systemu, a przed zainicjowaniem cartridge'a.

2.3. Procedury inicjowania bloków systemu

    Prawidłowa praca całego systemu komputerowego wymaga umieszczenia w rejestrach znajdujących się w pamięci RAM oraz w rejestrach sprzętowych określonych wartości, które będą wykorzystywane potem przez OS. Czynność ta nazywana jest inicjowaniem i wykonywana jest przez kilkanaście procedur wywoływanych kolejno podczas startu systemu.

    Jako ostatnia wykonywana jest procedura inicjowania cartridge'a. (jeśli jest dołączony). Jest ona umieszczona w cartridge'u, a jej wektor zapisany jest pod adresem $BFFE. Ponieważ znajduje się ona w cartridge'u, to nie może być tutaj opisana.

2.3.1. Procedury rozpoznania cartridge'a i RAM

    Przed zainicjowaniem system musi sprawdzić, jakimi dysponuje obszarami pamięci RAM i dodatkowej pamięci ROM (cartridge). Do tego celu służą procedury CARTGO i GRAMHI.

    Procedura CARTGO sprawdza najpierw obecność cartridge'a w gnieździe i jeśli jest, to jego rodzaj. W przypadku stwierdzenia obecności cartridge'a diagnostycznego (ustawiony bit 7 rejestru CARTOPT) dalsze sterowanie jest przekazywane do niego. W przeciwnym razie dokonywane jest inicjowanie portów I/O poprzez procedurę IOPORTINI.

    Teraz określany jest status wbudowanego interpretera Basica. Jest on sterowany poprzez bit 1 w PORTB. Jeżeli bit ten jest skasowany (równy zero), to pamięć ROM zawierająca interpreter jest dostępna w obszarze $A000-$BFFF. Gdy bit 1 w PORTB jest ustawiony (równy jeden), układ zarządzania pamięcią blokuje dostęp do interpretera.

    W tej fazie interpreter jest najpierw odłączany. Jeżeli jest to start zimny, sprawdzany jest rejestr CONSOL sygnalizujący stan klawiszy konsoli (START, SELECT i OPTION). Klawiszom tym są przyporządkowane odpowiednio bity 0, 1 i 2. Normalnie bity te są ustawione i rejestr CONSOL zawiera wartość $07. Naciśnięcie któregoś klawisza kasuje odpowiadający mu bit. Gdy bit 2 CONSOL jest ustawiony (klawisz OPTION nie wciśnięty), interpreter Basica jest ponownie włączany przez skasowanie bitu 1 PORTB.

    Podczas startu gorącego włączenie Basica następuje po stwierdzeniu wartości zero w rejestrze BASICF, który otrzymał odpowiednią wartość podczas wcześniejszej fazy procedury RESET.
      0100 ;CARTridge GOes ?
      0110 ;
      0120 BASICF = $03F8
      0130 CARTINI = $BFFE
      0140 CARTINS = $BFFC
      0150 CARTOPT = $BFFD
      0160 CONSOL = $D01F
      0170 IOPORTINI = $C4DA
      0180 PORTB = $D301
      0190 RAMLO = $04
      0200 TRAMSZ = $06
      0210 TRIG3 = $D013
      0220 WARMST = $08
      0230 ;
      0240   *= $C471
      0250 ;
      0260   LDA TRIG3
      0270   ROR A
      0280   BCC PINI
      0290   LDA CARTINS
      0300   BNE PINI
      0310   LDA CARTOPT
      0320   BPL PINI
      0330   JMP (CARTINI)
      0340 PINI JSR IOPORTINI
      0350   LDA PORTB
      0360   ORA #$02
      0370   STA PORTB
      0380   LDA WARMST
      0390   BEQ CNSL
      0400   LDA BASICF
      0410   BNE GRAMHI
      0420   BEQ ON
      0430 CNSL LDA CONSOL
      0440   AND #$04
      0450   BEQ GRAMHI
      0460 ON LDA PORTB
      0470   AND #$FD
      0480   STA PORTB
      0490 ;
      0500 ;Get RAM HIgh
      0510 ;
      0520 GRAMHI LDA #$00
      0530   TAY
      0540   STA RAMLO+1
      0550   LDA #$28
      0560   STA TRAMSZ
      0570 LOOP LDA (RAMLO+1),Y
      0580   EOR #$FF
      0590   STA (RAMLO+1),Y
      0600   CMP (RAMLO+1),Y
      0610   BNE END
      0620   EOR #$FF
      0630   STA (RAMLO+1),Y
      0640   CMP (RAMLO+1),Y
      0650   BNE END
      0660   INC TRAMSZ
      0670   BNE LOOP
      0680 END RTS
    CARTGO nie kończy się instrukcją RTS (powrót z procedury), lecz przechodzi bezpośrednio w procedurę GRAMHI. Sprawdzana jest tu wielkość dostępnej pamięci RAM mierzona w stronach (po 256 KB). Pierwszy bajt każdej strony pamięci jest dwukrotnie poddawany operacji EOR (exclusive-or) z wartością $FF i za każdym razem porównywany ze swoją poprzednią wartością. Jeśli operacja EOR nie powoduje zmiany zawartości komórki, oznacza to, że nie jest to komórka pamięci RAM. Aktualnie obliczona liczba stron pamięci RAM jest zapisywana tymczasowo do rejestru TRAMSZ.

    Warto zauważyć, że przyjęty sposób testowania pamięci RAM nie powoduje zmiany jej zawartości, dzięki czemu zapisany w pamięci program nie ulega skasowaniu podczas gorącego startu. Samo sprawdzanie wielkości RAM jest konieczne z powodu istnienia różnych odmian komputerów w serii XL i XE oraz możliwości zainstalowania cartridge'a o wielkości 8 lub 16 KB. Na przykład model 600XL, mający identyczny system operacyjny, posiada jedynie 16 KB RAM.

2.3.2. Procedura inicjowania portów I/O.

    Gdy nie została stwierdzona obecność cartridge'a diagnostycznego, to z CARTGO jest wywoływana procedura IOPORTINI. Jej zadaniem jest zainicjowanie portów I/O. Są to sprzętowe rejestry wewnętrznych, specjalizowanych układów komputera, które służą do obsługi urządzeń zewnętrznych i odciążają w tej pracy jednostkę centralną (procesor 6502).
      0100 ;I/O PORT INItiation
      0110 ;
      0120 ANTIC = $D400
      0130 AUDC3 = $D205
      0140 AUDC4 = $D207
      0150 AUDCTL = $D208
      0160 GTIA = $D000
      0170 PACTL = $D302
      0180 PBCTL = $D303
      0190 PIA = $D300
      0200 POKEY = $D200
      0210 PORTA = $D300
      0220 PORTB = $D301
      0230 SEROUT = $D20D
      0240 SKCTL = $D20F
      0250 ;
      0260   *= $C4DA
      0270 ;
      0280   LDA #$00
      0290   TAX
      0300   STA PBCTL
      0310 NEXT STA GTIA,X
      0320   STA ANTIC,X
      0330   STA POKEY,X
      0340   CPX #$01
      0350   BEQ BYPASS
      0360   STA PIA,X
      0370 BYPASS INX
      0380   BNE NEXT
      0390   LDA #$3C
      0400   STA PBCTL
      0410   LDA #$FF
      0420   STA PORTB
      0430   LDA #$38
      0440   STA PACTL
      0450   STA PBCTL
      0460   LDA #$00
      0470   STA PORTA
      0480   LDA #$FF
      0490   STA PORTB
      0500   LDA #$3C
      0510   STA PACTL
      0520   STA PBCTL
      0530   LDA PORTB
      0540   LDA PORTA
      0550   LDA #$22
      0560   STA SKCTL
      0570   LDA #$A0
      0580   STA AUDC3
      0590   STA AUDC4
      0600   LDA #$28
      0610   STA AUDCTL
      0620   LDA #$FF
      0630   STA SEROUT
      0640   RTS
    W pierwszej fazie procedury zerowane są wszystkie rejestry układów GTIA, ANTIC i POKEY oraz rejestry układu PIA z wyjątkiem PORTB. Wyzerowanie tego rejestru, sterującego zarządzaniem obszarami pamięci komputera, spowodowałoby zawieszenie się systemu z powodu odłączenia pamięci ROM zawierającej system operacyjny.

    Najdłuższa część procedury przeznaczona jest na ustalenie stanu początkowego rejestrów układu PIA. Znaczna długość tej fazy jest spowodowana specyficznym działaniem układu PIA, w którym rejestry PORTA i PORTB są sterowane pośrednio poprzez rejestry PACTL i PBCTL. W rezultacie przeprowadzonych operacji port A ustawiany jest jako rejestr wejściowy, a port B jako wyjściowy.

    Ostatnią czynnością jest nadanie wartości początkowych rejestrom POKEY-a, które obsługują zegary transmisji danych przez złącze szeregowe oraz z klawiatury. Są to rejestry kontroli generatorów dźwięku AUDC3 i AUDC4 oraz rejestr kontrolujący wszystkie generatory AUDCTL (dokładny opis ich funkcji znajduje się w książce "Mapa pamięci Atari XL/XE. Procedury wejścia/wyjścia" (SOETO, 1988). Od tej chwili komputer może komunikować się z urządzeniami zewnętrznymi. Do prawidłowej pracy każde z tych urządzeń wymaga jednak jeszcze oddzielnego zainicjowania, co wykonuje procedura SYSINIT.

2.3.3. Procedura inicjowania systemu

    Najważniejszą z procedur wywoływanych przez RESET jest procedura SYSINIT, której zadaniem jest właściwe zainicjowanie pracy całego systemu operacyjnego. Po jej wykonaniu komputer powinien być gotowy do pracy.
      0100 ;SYStem INITiation
      0110 ;
      0120 BREAKIRQ = $C092
      0130 CASVEC = $E440
      0140 CKEY = $03E9
      0150 CONSOL = $D01F
      0160 EDTVEC = $E400
      0170 IRQSTAT = $11
      0180 JCIOINIT = $E46E
      0190 JDSKINIT = $E450
      0200 JNMIEN = $E46B
      0210 JSIOINIT = $E465
      0220 KBDVEC = $E420
      0230 MEMLO = $02E7
      0240 MEMTOP = $02E5
      0250 NEWINITC = $E49B
      0260 NEWIOREQ = $C96E
      0270 PRTVEC = $E430
      0280 RAMSIZ = $02E4
      0290 SCRVEC = $E410
      0300 TRAMSZ = $06
      0310 VBRKEY = $0236
      0320 VPIRQ = $0238
      0330 ;
      0340   *= $C535
      0350 ;
      0360   DEC IRQSTAT
      0370   LDA # <BREAKIRQ
      0380   STA VBRKEY
      0390   LDA # >BREAKIRQ
      0400   STA VBRKEY+1
      0410   LDA TRAMSZ
      0420   STA RAMSIZ
      0430   STA MEMTOP+1
      0440   LDA #$00
      0450   STA MEMTOP
      0460   LDA #$00
      0470   STA MEMLO
      0480   LDA #$07
      0490   STA MEMLO+1
      0500   JSR EDTVEC+$0C
      0510   JSR SCRVEC+$0C
      0520   JSR KBDVEC+$0C
      0530   JSR PRTVEC+$0C
      0540   JSR CASVEC+$0C
      0550   JSR JCIOINIT
      0560   JSR JSIOINIT
      0570   JSR JNMIEN
      0580   JSR JDSKINIT
      0590   LDA # <NEWIOREQ
      0600   STA VPIRQ
      0610   LDA # >NEWIOREQ
      0620   STA VPIRQ+1
      0630   JSR NEWINITC
      0640   LDA CONSOL
      0650   AND #$01
      0660   EOR #$01
      0670   STA CKEY
      0680   RTS
    W pierwszym kroku procedury kasowane są wszystkie żądania przerwań maskowalnych IRQ przez ustawienie rejestru IRQSTAT na wartość $FF ($00-1=$FF). Następnie wektor przerwania wywoływanego przez klawisz BREAK ustawiany jest na adres procedury BREAKIRQ.

    Ustalona poprzednio wielkość pamięci RAM (zapisana w TRAMSZ) jest teraz przepisywana do rejestrów MEMTOP i RAMSIZ, przy czym ten drugi zawiera tylko liczbę stron pamięci. Do rejestru MEMLO jest natomiast wpisywana wartość $0700, która określa najniższy adres pamięci dostępny dla oprogramowania. Ma to na celu ochronę obszaru zmiennych oraz buforów systemowych, a także rejestrów wykorzystywanych przez oprogramowanie.

    Teraz kolejno wywoływane są procedury inicjowania urządzeń zewnętrznych, a następnie systemowych procedur wejścia/wyjścia oraz przerwań niemaskowalnych. Do wektora VPIRQ (Vector Parallel IRQ) jest przy tym wpisywany adres procedury NEWIOREQ, która obsługuje przerwania wywoływane przez nowe urządzenia.

    Ostatnią czynnością jest sprawdzenie w rejestrze CONSOL, czy został wciśnięty klawisz START. Jeżeli tak, to znacznik CKEY otrzymuje wartość 1, w przeciwnym wypadku 0.

2.3.4. Procedura inicjowania edytora

    Procedura ta jest wywoływana trzykrotnie w celu zainicjowania kolejno edytora, klawiatury i ekranu. Jej wywołanie odbywa się pośrednio poprzez adresy skoku umieszczone w tablicy procedur obsługi. Dla wymienionych urządzeń adresy te są aktualnie jednakowe i wskazują procedurę POWERON, jednak takie rozwiązanie umożliwia łatwe wprowadzenie zmian w ewentualnych, następnych wersjach OS. Jest to jeden z wielu przykładów dalekowzroczności projektantów Atari.
      0100 ;POWER ON action
      0110 ;
      0120 FKDEF = $FC11
      0130 FKDEFP = $60
      0140 KBCODES = $02FC
      0150 KEYDEF = $FB51
      0160 KEYDEFP = $79
      0170 RAMSIZ = $02E4
      0180 RAMTOP = $6A
      0190 SHFOLK = $02BE
      0200 ;
      0210  *= $EF6E
      0220 ;
      0230  LDA #$FF
      0240  STA KBCODES
      0250  LDA RAMSIZ
      0260  STA RAMTOP
      0270  LDA #$40
      0280  STA SHFOLK
      0290  LDA # <KEYDEF
      0300  STA KEYDEFP
      0310  LDA # >KEYDEF
      0320  STA KEYDEFP+1
      0330  LDA # <FKDEF
      0340  STA FKDEFP
      0350  LDA # >FKDEF
      0360  STA FKDEFP+1
      0370  RTS
    Procedura POWERON kolejno ustawia wszystkie parametry niezbędne do pracy edytora (klawiatury i ekranu). Do rejestru KBCODES wpisywana jest wartość $FF, która oznacza, że nie został naciśnięty żaden klawisz. Wielkość dostępnej pamięci (w stronach) przepisywana jest z RAMSIZ do RAMTOP. Wartość $40 umieszczona w SHFOLK oznacza, że klawiatura pracuje w trybie dużych liter.

    Na zakończenie wektory KEYDEFP i FKDEFP są ustawiane na wartości adresów zawartych w pamięci ROM tabel zawierających kody klawiszy. Tabela FKDEF dotyczy klawiszy funkcyjnych F1-F4, które występują jedynie w modelu 1200XL. Ponieważ system operacyjny był pisany z myślą o całej serii XL, to tabela ta znajduje się we wszystkich modelach, lecz nie jest wykorzystywana poza 1200XL.

2.3.5. Procedura inicjowania drukarki

    Zainicjowanie drukarki polega jedynie na ustawieniu w rejestrze PTIMOT wartości $1E. Określa ona tzw. Timeout, czyli czas oczekiwania komputera na odpowiedź po wysłaniu polecenia do urządzenia zewnętrznego i jest różna dla różnych urządzeń. Jeżeli po odliczeniu wskazanej przez Timeout liczby cykli zegarowych komputer nie otrzyma odpowiedzi z urządzenia, to wywoływany jest błąd o kodzie 138 (przekroczony czas oczekiwania). Używanie wartości Timeout przy komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi pozwala na współpracę komputera z urządzeniami o różnej szybkości pracy i jest kolejnym przykładem elastyczności systemu.
      0100 ;PRinter INITiation
      0110 ;
      0120 PTIMOT = $0314
      0130 ;
      0140   *= $FE99
      0150 ;
      0160   LDA #$1E
      0170   STA PTIMOT
      0180   RTS

2.3.6. Procedura inicjowania magnetofonu

    Ponieważ magnetofon jest jedynym "nieinteligentnym" urządzeniem zewnętrznym, tzn. nie ma wbudowanych układów do komunikacji z komputerem, to komputer wysyła polecenia i dane bez oczekiwania na odpowiedź lub potwierdzenie. Z tego powodu nie jest określany czas oczekiwania na odpowiedź (Timeout). Inicjowanie magnetofonu polega więc jedynie na ustawieniu w rejestrze CBAUD (Cassette BAUD rate) szybkości transmisji na 600 bodów (bitów na sekundę).
      0100 ;CASsette INITiation
      0110 ;
      0120 CBAUD = $02EE
      0130 ;
      0140   *= $FCDB
      0150 ;
      0160   LDA #$CC
      0170   STA CBAUD
      0180   LDA #$05
      0190   STA CBAUD+1
      0200   RTS
    Stosowana w Atari szybkość transmisji z magnetofonu nie jest oszałamiająca (np. w Commodore 64 stosuje się 3800 bodów). Dlatego też istnieje wiele programów przyspieszających zapis i odczyt. Ingerują one między innymi w zawartość rejestru CBAUD.

2.3.7. Inicjowanie bloku kontroli urządzeń

    Blok kontroli urządzeń (Device Control Block) jest wykorzystywany przez procedurę SIO przede wszystkim do komunikacji ze stacją dysków elastycznych. Przygotowanie systemu do współpracy ze stacją dysków wymaga określenia czasu oczekiwania na odpowiedź (Timeout), tak jak dla drukarki. Dodatkowo ustalana jest na 128 bajtów długość sektora zapisanego na dyskietce.
      0100 ;DiSK INITiation
      0110 ;
      0120 DSCTLN = $02D5
      0130 DSKTIM = $0246
      0140 ;
      0150   *= $C6A3
      0160 ;
      0170   LDA #$A0
      0180   STA DSKTIM
      0190   LDA #$80
      0200   STA DSCTLN
      0210   LDA #$00
      0220   STA DSCTLN+1
      0230   RTS

2.3.8. Inicjowanie centralnej procedury I/O

    Wykonywane przez procedurę CIOINIT zainicjowanie centralnej procedury obsługi operacji wejścia/wyjścia polega jedynie na wpisaniu do wszystkich bloków kontroli (IOCB) dwóch wartości. Identyfikator urządzenia (ICCHID) otrzymuje wartość $FF, co oznacza urządzenie nieistniejące. Jako adres procedury Put Byte (odczytu lub zapisu bajtu - zależnie od sposobu dostępu) umieszczany jest adres procedury CIONOPN.
      0100 ;Central I/O INITiation
      0110 ;
      0120 ICCHID = $0340
      0130 ICPUTB = $0346
      0140 ;
      0150   *= $E4C1
      0160 ;
      0170   LDX #$00
      0180 LOOP LDA #$FF
      0190   STA ICCHID,X
      0200   LDA # <CIONOPN-1
      0210   STA ICPUTB,X
      0220   LDA # >CIONOPN
      0230   STA ICPUTB+1,X
      0240   TXA
      0250   CLC
      0260   ADC #$10
      0270   TAX
      0280   CMP #$80
      0290   BCC LOOP
      0300   RTS
      0310 ;
      0320 ;CIO Not OPeN
      0330 ;
      0340 CIONOPN LDY #$85
      0350   RTS
    Próba odczytu lub zapisu przez wywołanie procedury CIO spowoduje teraz umieszczenie w rejestrze Y wartości $85, czyli wystąpieniu błędu "NOT OPEN" (kanał nie został otwarty).

2.3.9. Inicjowanie szeregowej procedury I/O

    Przygotowanie do pracy procedury SIO, która bezpośrednio obsługuje transmisję poprzez szynę szeregową, wymaga jedynie wpisania odpowiednich wartości do rejestru kontroli złącza szeregowego i klawiatury (Serial and Keyboard ConTroL) oraz jego odpowiednika w pamięci RAM (tzw. rejestr-cień). Poza tym procedura inicjowania ustawia znacznik zezwolenia na dźwięk podczas transmisji, a do rejestrów kontroli portów układu PIA wpisuje wartości, które ustawiają PORTA i PORTB jako rejestry przesyłania danych.
      0100 ;Serial I/O INITiation
      0110 ;
      0120 IOSNDEN = $41
      0130 PACTL = $D302
      0140 PBCTL = $D303
      0150 SKCTL = $D20F
      0160 SKCTLS = $0232
      0170 ;
      0180   *= $E95C
      0190 ;
      0200   LDA #$3C
      0210   STA PACTL
      0220   LDA #$3C
      0230   STA PBCTL
      0240   LDA #$03
      0250   STA SKCTLS
      0260   STA IOSNDEN
      0270   STA SKCTL
      0280   RTS

2.3.10. Inicjowanie nowych urządzeń

    System operacyjny Atari był projektowany tak, aby umożliwić maksymalną elastyczność. Szybki rozwój techniki czynił oczywistym powstanie w przyszłości urządzeń, których działanie trudno było przewidzieć podczas tworzenia systemu. Z tego powodu tabela procedur obsługi urządzeń zewnętrznych została umieszczona w pamięci RAM i przewidziano możliwość jej rozszerzania do jedenastu wpisów.

    Sposób ten jest stosowany także w innych komputerach, projektanci Atari poszli jednak jeszcze dalej! Założyli powstanie w przyszłości urządzeń zewnętrznych korzystających z szyny równoległej komputera i nazwali je "nowymi urządzeniami" (new device). Do ich obsługi przewidziano liczne procedury systemu operacyjnego. Procedury te przez kilka lat stanowiły powód do zdziwienia, a nawet kpin. Przewidywania twórców Atari okazały się jednak słuszne: jest już pierwsze urządzenie korzystające z tych procedur - twardy dysk 20 MB firmy Supra Corp.

    Chociaż na etapie projektowania nie można było przewidzieć nawet zasady działania tych urządzeń, to jednak trzeba było ustalić kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim w obszarze portów I/O wydzielono część przestrzeni adresowej dla rejestrów nowych urządzeń ($D100-$D1FF). Następnie ustalono, że nowe urządzenie będzie powodowało odłączenie obszaru ROM zawierającego procedury operacji zmiennoprzecinkowych ($D800-$DFFF). W uzyskanej w ten sposób przestrzeni adresowej zostanie sprzętowo (przez przełączenie linii magistrali adresowej) umieszczona część pamięci ROM urządzenia.

    Po tej długiej, lecz koniecznej dygresji czas na opis procedury inicjowania nowych urządzeń.
      0100 ;NEW device INITiation
      0110 ;
      0120 DEVID1 = $D803
      0130 DEVID2 = $D80B
      0140 DEVINIT = $D819
      0150 PDVREG = $D1FF
      0160 PDVRS = $0248
      0170 ;
      0180   *= $C90C
      0190 ;
      0200   LDA #$01
      0210   STA PDVRS
      0220 DEV LDA PDVRS
      0230   STA PDVREG
      0240   LDA DEVID1
      0250   CMP #$80
      0260   BNE NEXT
      0270   LDA DEVID2
      0280   CMP #$91
      0290   BNE NEXT
      0300   JSR DEVINIT
      0310 NEXT ASL PDVRS
      0320   BNE DEV
      0330   LDA #$00
      0340   STA PDVREG
      0350   RTS
    Procedura kolejno aktywizuje nowe urządzenia (może być ich osiem) i sprawdza dwa bajty identyfikacyjne (DEVID1=$80 i DEVID2=$91). Jeżeli wynik jest pozytywny, to wywoływana jest procedura inicjowania urządzenia zapisana w jego pamięci (od adresu DEVINIT). Uaktywnienie urządzenia polega na ustawieniu bitu o odpowiadającym mu numerze (od 0 do 7) w rejestrze PDVREG (Parallel DeVice REGister) znajdującym się w tym urządzeniu. Rejestr ten posiada w obszarze zmiennych systemowych komputera swój rejestr-cień PDVRS.

2.3.11. Inicjowanie przerwań niemaskowalnych

    Po przygotowaniu do pracy całego systemu wykonywana jest procedura uruchamiająca przerwania niemaskowalne (NMI - Non Maskable Interrupt). Umieszcza ona w rejestrze NMIEN (NMI ENable) wartość $40, co oznacza zezwolenie na przerwania wywoływane przez impuls synchronizacji pionowej obrazu (zob. rozdział 3.1.1.). Dodatkowo przepisuje ona wartość wskaźnika TRIG3, sygnalizującego obecność cartridge'a do rejestru GINTLK.
      0100 ;NMI ENaBLe
      0110 ;
      0120 GINTLK = $03FA
      0130 NMIEN = $D40E
      0140 TRIG3 = $D013
      0150 ;
      0160   *= $C00C
      0170 ;
      0180   LDA #$40
      0190   STA NMIEN
      0200   LDA TRIG3
      0210   STA GINTLK
      0220   RTS

2.4. Procedury odczytu wstępnego (boot)

    Po zainicjowaniu pracy wszystkich niezbędnych elementów systemu procedura RESET musi przekazać sterowanie komputera do programu użytkownika. W tym celu po zimnym starcie próbuje dokonać odczytu z magnetofonu i stacji dysków, a po starcie gorącym sprawdza, czy taki odczyt był uprzednio wykonany. Pozytywny wynik (odczytu lub sprawdzenia) powoduje skok do adresu wskazanego przez wektor inicjowania odczytanego programu. W tym miejscu pojawia się największa możliwość ingerencji w procedurę RESET i wykonania programu wskazanego przez programistę.

2.4.1. Procedura odczytu z magnetofonu

    Jako pierwsza wywoływana jest procedura odczytu z magnetofonu.
      0100 ;CASsette BOOT
      0110 ;
      0120 BLOCK1 = $C5BB
      0130 BOOT? = $09
      0140 CASINI = $02
      0150 CASSBT = $03EA
      0160 CKEY = $03E9
      0170 DOSINI = $0C
      0180 GAPTYP = $3E
      0190 JCASOPIN = $E47D
      0200 WARMST = $08
      0210 ;
      0220   *= $C66E
      0230 ;
      0240   LDA WARMST
      0250   BEQ RD
      0260   LDA BOOT?
      0270   AND #$02
      0280   BEQ EXIT
      0290   JMP CASINITC
      0300 RD LDA CKEY
      0310   BEQ EXIT
      0320   LDA #$80
      0330   STA GAPTYP
      0340   INC CASSBT
      0350   JSR JCASOPIN
      0360   JSR BLOCK1
      0370   LDA #$00
      0380   STA CASSBT
      0390   STA CKEY
      0400   ASL BOOT?
      0410   LDA DOSINI
      0420   STA CASINI
      0430   LDA DOSINI+1
      0440   STA CASINI+1
      0450 EXIT RTS
      0460 CASINITC JMP (CASINI)
    Jeśli jest to start gorący (WARMST=$FF), to kontrolowany jest znacznik BOOT?. Gdy ma on ustawiony bit 1, wykonywany jest skok do programu, którego adres wskazuje wektor CASINI. W przeciwnym wypadku następuje wyjście z procedury CASBOOT i powrót do RESET.

    Przy zimnym starcie systemu najpierw sprawdzany jest znacznik CKEY, określający, czy został naciśnięty klawisz START. Zerowa wartość tego znacznika oznacza brak odczytu z magnetofonu i powoduje opuszczenie CASBOOT.

    Po stwierdzeniu konieczności odczytu z magnetofonu rejestr GAPTYP ustawiany jest na $80, co oznacza krótkie przerwy między rekordami zapisanymi na kasecie oraz zwiększana jest wartość wskaźnika CASSBT (z 0 na 1). Następnie wywoływana jest procedura CASOPIN, której zadaniem jest otworzenie kanału IOCB do odczytu z magnetofonu. Teraz poprzez skok do środka procedury BOOT (zob. niżej), w miejsce oznaczone etykietą BLOCK1, wykonywany jest właściwy odczyt z magnetofonu.

    Na zakończenie zerowane są wskaźniki CASSBT i CKEY, a BOOT? jest mnożony przez 2. Ponieważ procedura BOOT umieszcza wektor startowy programu w rejestrze DOSINI, a po odczycie z magnetofonu wykorzystywany jest wektor CASINI, to trzeba jeszcze przepisać jego zawartość (z DOSINI do CASINI).

2.4.2. Procedura odczytu ze stacji dysków

    Procedura wstępnego odczytu ze stacji dysków rozpoczyna się tak samo jak odczyt z magnetofonu. Jedynie zamiast bitu 1 przy gorącym starcie sprawdzany jest bit 0 wskaźnika BOOT?, sygnalizujący poprawny odczyt z dyskietki. Ustawienie tego bitu powoduje skok do adresu zawartego w rejestrze DOSINI.
      0100 ;BOOT
      0110 ;
      0120 BLOAD = $C629
      0130 BOOT? = $09
      0140 BOOTAD = $0242
      0150 CASBUF = $0400
      0160 CASSBT = $03EA
      0170 DAUX1 = $030A
      0180 DAUX2 = $030B
      0190 DBUFA = $0304
      0200 DCMND = $0302
      0210 DFLAG = $0240
      0220 DOSINI = $0C
      0230 DOSINITC = $C63B
      0240 DRDERR = $C63E
      0250 DSECCNT = $0241
      0260 DUNIT = $0301
      0270 GETBLK = $C659
      0280 JDSKINT = $E453
      0290 RAMLO = $04
      0300 WARMST = $08
      0310 ;
      0320   *= $C58B
      0330 ;
      0340   LDA WARMST
      0350   BEQ RD
      0360   LDA BOOT?
      0370   AND #$01
      0380   BEQ EXIT
      0390   JMP DOSINITC
      0400 RD LDA #$01
      0410   STA DUNIT
      0420   LDA #$53
      0430   STA DCMND
      0440   JSR JDSKINT
      0450   BMI EXIT
      0460 RP1 LDA #$00
      0470   STA DAUX2
      0480   LDA #$01
      0490   STA DAUX1
      0500   LDA # <CASBUF
      0510   STA DBUFA
      0520   LDA # >CASBUF
      0530   STA DBUFA+1
      0540 BLOCK1 JSR GETBLK
      0550   BPL NER
      0560 ERR JSR DRDERR
      0570   LDA CASSBT
      0580   BEQ RP1
      0590 EXIT RTS
      0600 NER LDX #$03
      0610 LOOP1 LDA CASBUF,X
      0620   STA DFLAG,X
      0630   DEX
      0640   BPL LOOP1
      0650   LDA BOOTAD
      0660   STA RAMLO
      0670   LDA BOOTAD+1
      0680   STA RAMLO+1
      0690   LDA CASBUF+4
      0700   STA DOSINI
      0710   LDA CASBUF+5
      0720   STA DOSINI+1
      0730 NXT LDY #$7F
      0740 LOOP2 LDA CASBUF,Y
      0750   STA (RAMLO),Y
      0760   DEY
      0770   BPL LOOP2
      0780   CLC
      0790   LDA RAMLO
      0800   ADC #$80
      0810   STA RAMLO
      0820   LDA RAMLO+1
      0830   ADC #$00
      0840   STA RAMLO+1
      0850   DEC DSECCNT
      0860   BEQ END
      0870   INC DAUX1
      0880 RP2 JSR GETBLK
      0890   BPL NXT
      0900   JSR DRDERR
      0910   LDA CASSBT
      0920   BNE ERR
      0930   BEQ RP2
      0940 END LDA CASSBT
      0950   BEQ BLD
      0960   JSR GETBLK
      0970 BLD JSR BLOAD
      0980   BCS ERR
      0990   JSR DOSINITC
      1000   INC BOOT?
      1010   RTS
    W przypadku zimnego startu zawsze podejmowana jest próba odczytu ze stacji dysków numer 1. W tym celu do rejestru DUNIT wpisywany jest numer stacji (1), a do DCMND kod rozkazu odczytu statusu ($53). Potem wywoływana jest procedura DSKINT i po uzyskaniu negatywnego wyniku (brak odpowiedzi od stacji) następuje opuszczenie procedury BOOT.

    Gdy została stwierdzona gotowość do pracy stacji numer 1 (status dodatni), numer sektora jest ustawiany na 1, a jako adres bufora do umieszczenia odczytanego bloku wskazywany jest bufor magnetofonu (CASBUF). W tym miejscu (od etykiety BLOCK1) następuje wejście z procedury CASBOOT - ta część jest wspólna dla odczytu z obu urządzeń. Teraz wywoływana jest procedura GETBLK, która pobiera blok bajtów z urządzenia zewnętrznego. Jeśli podczas odczytu wystąpił błąd, to wywoływana jest procedura DRDERR i w przypadku magnetofonu następuje zakończenie odczytu, a w przypadku stacji dysków próba odczytu jest ponawiana (aź do skutku). Do rozróżnienia urządzenia, z którego dokonywany jest odczyt, służy tu znacznik CASSBT (CASSette BooT). Przy odczycie ze stacji dysków ma on wartość zero, a przy odczycie z magnetofonu procedura CASBOOT nadaje mu wartość $01.

    Po bezbłędnym odczycie bloku pierwsze sześć bajtów z bufora jest przenoszone do różnych rejestrów: bajt 1 do DFLAG, bajt 2 do DSECCNT, bajty 3 i 4 do BOOTAD i RAMLO oraz bajty 5 i 6 do DOSINI. Dzięki temu DSECCNT (Disc SECtor CouNTer) zawiera liczbę bloków do odczytu, BOOTAD (BOOT ADdress) i RAMLO adres początkowy umieszczenia odczytanych bloków w pamięci, a DOSINI adres inicjowania odczytanego programu. Ostatnim krokiem tego etapu jest przeniesienie zawartości bufora magnetofonu do miejsca ładowania wskazanego wektorem RAMLO.

    Dalszy przebieg odczytu jest podobny. Kolejno, aż do wyzerowania licznika DSECCNT, bloki danych są odczytywane do bufora magnetofonu i stąd przenoszone na miejsce wskazane przez RAMLO. Wektor RAMLO jest zwiększany po odczycie każdego bloku o 128, co zapewnia zapisanie odczytanych bloków w pamięci bezpośrednio jeden za drugim. Wystąpienie błędu w którymkolwiek momencie odczytu powoduje wywołanie procedury DRDERR i przerwanie odczytu z magnetofonu lub ponowny odczyt (od początku, tj. od pierwszego sektora) ze stacji dysków.

    Po zakończeniu odczytu wywoływana jest procedura BLOAD oraz procedura inicjowania (od adresu umieszczonego w DOSINI). Przed opuszczeniem procedury BOOT zwiększana jest jeszcze o jeden zawartość wskaźnika BOOT?.

2.4.3. Pomocnicze procedury odczytu

    Procedury wstępnego odczytu CASBOOT i BOOT wykorzystują kilka procedur pomocniczych. Procedury DSKINT (Disk INTerface), CIOMAIN (CIO MAIN routine), CASOPIN (CASsette OPen for INput) i CASRDBL (CASsette ReaD BLock) są standardowymi procedurami wejścia/wyjścia i są opisane w książce "Mapa pamięci Atari XL/XE. Procedury wejścia/wyjścia" wydanej przez SOETO. Tu przedstawione będą tylko procedury GETBLK, DRDERR i BLOAD.
      0100 ;GET BlocK
      0110 ;
      0120 CASSBT = $03EA
      0130 DCMND = $0302
      0140 DUNIT = $0301
      0150 JCASRDBL = $E47A
      0160 JDSKINT = $E453
      0170 ;
      0180   *= $C659
      0190 ;
      0200   LDA CASSBT
      0210   BEQ DSK
      0220   JMP JCASRDBL
      0230 DSK LDA #$52
      0240   STA DCMND
      0250   LDA #$01
      0260   STA DUNIT
      0270   JMP JDSKINT
    Procedura GETBLK rozpoznaje według zawartości rejestru CASSBT rodzaj urządzenia zewnętrznego (stacja dysków czy magnetofon) i przechodzi do procedury odczytu z magnetofonu CASRDBL, albo ustawia numer stacji dysków (1) i kod rozkazu odczytu sektora ($52) oraz przechodzi do procedury operacji dyskowych DSKINT.
      0100 ;Boot LOADer
      0110 ;
      0120 BOOTAD = $0242
      0130 DOSINI = $0C
      0140 RAMLO = $04
      0150 ;
      0160   *= $C629
      0170 ;
      0180   CLC
      0190   LDA BOOTAD
      0200   ADC #$06
      0210   STA RAMLO
      0220   LDA BOOTAD+1
      0230   ADC #$00
      0240   STA RAMLO+1
      0250   JMP (RAMLO)
      0260 DOSINITC JMP (DOSINI)
    Zadaniem procedury BLOAD jest wykonanie wstępnych czynności wymaganych przez wczytany program. W tym celu adres ładowania programu pobrany z rejestru BOOTAD jest zwiększany o 6 (liczba bajtów nagłówka) i umieszczany w RAMLO. Wektor RAMLO służy następnie do wykonania skoku do wczytanego programu (do jego części wstępnej - w przypadku magnetofonu jest to zwykle zatrzymanie silnika).
      0100 ;Disk ReaD ERRor
      0110 ;
      0120 ICBUFA = $0344
      0130 ICBUFL = $0348
      0140 ICCMD = $0342
      0150 JCIOMAIN = $E456
      0160 ;
      0170 ;Disk ERRor MeSsaGe
      0180 ;
      0190   *= $C43D
      0200 ;
      0210 DERRMSG .BYTE "BOOT ERROR"
      0220   .BYTE $9B  ;End Of Line
      0230 ;
      0240 ;Disk ReaD ERRor
      0250 ;
      0260   *= $C63E
      0270 ;
      0280   LDX # <DERRMSG
      0290   LDY # >DERRMSG
      0300 PUTLINE TXA
      0310   LDX #$00
      0320   STA ICBUFA,X
      0330   TYA
      0340   STA ICBUFA+1,X
      0350   LDA #$09
      0360   STA ICCMD,X
      0370   LDA #$FF
      0380   STA ICBUFL,X
      0390   JMP JCIOMAIN
    Wystąpienie błędu w dowolnej fazie procedury BOOT powoduje wywołanie procedury DRDERR. W rejestrze X umieszczany jest młodszy, a w rejestrze Y starszy bajt adresu tekstu "BOOT ERROR". Następnie są one przepisywane do ICBUFA jako adres bufora dla IOCB 0, a do rejestru ICCMD wpisywany jest kod rozkazu "Put Line" (wyślij linię). Po przejściu do procedury CIOMAIN powoduje to wyświetlenie na ekranie wskazanego napisu.

    Procedurę tą można łatwo wykorzystać do pisania na ekranie w trybie 0. Należy wpisać do rejestrów X i Y adres tekstu i wywołać procedurę DRDERR od etykiety PUTLINE ($C642) zamiast od początku. Maksymalna długość tekstu (razem ze znakiem końca linii - RETURN) może wynosić 255 bajtów. Tekst jest umieszczany na ekranie począwszy od aktualnej pozycji kursora.

2.5. Procedura testu komputera

    W przypadku wystąpienia błędu podczas inicjowania systemu operacyjnego wywoływana jest procedura TESTROM.
      0100 ;TEST ROM enable
      0110 ;
      0120 SWITROM = $C8FC
      0130 ;
      0140   *= $F223
      0150 ;
      0160   JMP SWITROM
    Jedyną jej funkcją jest bezpośredni skok do procedury SWITROM. Wydaje się to całkiem bezsensowne, lecz w tym miejscu znajdował się w starych modelach Atari 400/800 początek procedury tzw. "memo pad". Skok ten służy więc zachowaniu adresu pomimo zmiany systemu, gdyż adres ten wykorzystywany jest w niektórych programach.
      0100 ;SWITch ROM
      0110 ;
      0120 COLDST = $0244
      0130 JTESTST = $E483
      0140 PORTB = $D301
      0150 ;
      0160   *= $C8FC
      0170 ;
      0180   LDA #$FF
      0190   STA COLDST
      0200   LDA PORTB
      0210   AND #$7F
      0220   STA PORTB
      0230   JMP JTESTST
    Właściwe przejście do testowania komputera odbywa się w procedurze SWITROM. Ustawia ona wskaźnik zimnego startu na $FF (zimny start po RESET) oraz przełącza program testowania pamięci (SELFTEST) do obszaru $5000-$57FF. Na zakończenie wykonuje pośredni skok do procedury testującej.
Zientara Wojciech: Mapa pamięci Atari XL/XE. Podstawowe procedury systemu operacyjnego, SOETO, Warszawa, 1988.