Powrót do spisu treści

Rozdział 4

PROCEDURY ZMIENNOPRZECINKOWE

    W systemie operacyjnym komputerów Atari znajduje się wydzielony blok 2 KB pamięci ROM, w którym znajdują się procedury operacji matematycznych na liczbach rzeczywistych, zwanych także liczbami zmiennoprzecinkowymi (floating point). Są one niezbędne do wykonywania obliczeń na liczbach spoza zakresu obejmowanego przez dwubajtowe liczby całkowite, które stanowią podstawową reprezentację liczb w komputerach.

    Trzeba od razu zaznaczyć, że jest to najgorzej opracowana część systemu. Programy i języki wyższego poziomu korzystające z tych procedur są bardzo wolne, czego najlepszym przykładem jest wbudowany Atari Basic. Wiele z tych procedur można jednak wykorzystać w całości lub w części we własnych programach.

4.1. Format liczb zmiennoprzecinkowych

    Liczby rzeczywiste są zapisywane w Atari w specjalny sposób, pozwalający na umieszczenie w stosunkowo niewielkiej przestrzeni dużego zakresu wartości liczbowych. Arytmetyka zmiennorzecinkowa Atari może dzięki temu operować na liczbach z zakresu od 10-98 do 10+98. Dla przykładu zakres liczb dostępnych w Commodore 64 jest znacznie mniejszy: 10-38-10+38.

    Liczby zmiennoprzecinkowe (Floating Point - FP) zajmują zawsze sześć bajtów. W pierwszym bajcie zapisany jest znak liczby oraz jej wykładnik (eksponent). Znak liczby jest określony przez najstarszy, siódmy bit. Gdy jest on ustawiony, to liczba jest ujemna. Pozostałe siedem bitów jest właściwym wykładnikiem potęgi liczby 100 zwiększonym o $40 (64).

    Reszta, czyli pięć bajtów, zawiera mantysę liczby zapisaną w kodzie BCD. Kod ten pozwala na umieszczenie w jednym bajcie dwóch cyfr dziesiętnych, więc cała mantysa ma dziesięć cyfr znaczących. Mantysa jest zapisywana zawsze w ten sposób, aby jej pierwszy bajt był różny od zera. System zakłada, że za pierwszym bajtem znajduje się punkt dziesiętny (w zapisie anglosaskim stosowanym w komputerach jest to kropka, w polskim - przecinek).

    Zero jest w tej konwencji reprezentowane przez zerowy wykładnik i zerową mantysę (sześć bajtów równych zero). Przykłady konwersji liczb na zapis stosowany w Atari można znaleźć m. in. w książkach "Asembler 6502", "De Re Atari" i "PEEK-POKE 2".

4.2. Procedury operacji na liczbach FP

    Pakiet procedur FP znajduje się w pamięci ROM w obszarze $D800-$DFFF. Należy przy tym zwrócić uwagę, że ten sam obszar jest wykorzystywany przez nowe urządzenia. Procedury i programy obsługi nowych urządzeń nie mogą więc korzystać z procedur FP.

    Dla potrzeb operacji FP wykorzystywane są także obszary pamięci RAM od $D4 do $FF oraz od $057E do $05FF. W pierwszym z wymienionych obszarów znajdują się podstawowe rejestry liczb FP oraz rejestry pomocnicze operacji FP. Drugi obszar zajmuje bufor danych dla operacji FP.

    Liczby zmiennoprzecinkowe przechowywane są w czterech specjalnych sześciobajtowych rejestrach: FR0 (Floating point Register 0 - $D4-$D9), FR1 ($E0-$E5), FR2 ($E6-$EB) oraz FRE (FP Register Extra - $DA-$DF). Do wyprowadzania liczb FP w innych formatach służy bufor LBUFF (Line BUFfer), zaś bufor wejściowy jest wskazywany wektorem INBUFP (INput BUFfer Pointer). Liczby w formacie FP umieszczone poza rejestrami FR są wskazywane wektorami FLPTR (FLoating PoinTeR) i FPTR2 (Floating PoinTeR 2). Poza tym podczas obliczeń wykorzystywane są rejestry EEXP (E EXPonent), NSIGN (Number SIGN - znak liczby) i ESIGN (Exponent SIGN - znak wykładnika) oraz rejestry przejściowe ZTEMP1-3 (Zeropage TEMPorary register).

    Spośród procedur składających się na pakiet arytmetyki zmiennoprzecinkowej można wyodrębnić trzy najważniejsze grupy: procedury przekształceń z i na format FP, procedury obliczeń na liczbach FP oraz procedury przemieszczeń liczb FP.

4.2.1. Procedury przekształceń liczb FP

    Ponieważ komputer normalnie nie operuje na liczbach zmiennoprzecinkowych, muszą one być wprowadzane w innej postaci i zamieniane na format FP. Odwrotną operację należy wykonać w celu wyprowadzenia otrzymanych wyników. W komputerze liczby mogą być przedstawiane w postaci dwubajtowych liczb całkowitych albo w postaci ciągu znaków kodu ASCII. Pakiet procedur zmiennoprzecinkowych zawiera dwie pary procedur do przekształceń liczb z tych formatów na sześciobajtowy format FP i odwrotnie.

    Pierwsza para procedur umożliwia konwersję z i na dwubajtowe liczby całkowite. Zarówno liczba wejściowa, jak i wyjściowa umieszczane są w rejestrze FR0, przy czym liczba całkowita zajmuje w nim tylko dwa pierwsze bajty.

    Procedura IFP wykonuje przekształcenie liczby całkowitej umieszczonej w dwóch pierwszych bajtach FR0 na liczbę FP, którą również umieszcza w FR0. W tym celu najpierw przenosi liczbę całkowitą do rejestru ZTEMP2 w odwróconej kolejności bajtów (starszy, młodszy) i zeruje rejestr FR0 przez wywołanie procedury ZFR0.

    Następnie w trybie dziesiętnym procesora wykonuje szesnaście razy mnożenie liczby całkowitej przez 2 i dodawanie z użyciem bitu przeniesienia (Carry) trzech pierwszych bajtów mantysy liczby zmiennoprzecinkowej. W ten sposób dokonana zostaje konwersja cyfr. Ponieważ maksymalną wartością liczby całkowitej jest 65535, to zakłada się wykładnik potęgi sto równy 2 (po zwiększeniu $42).
      0100 ;Integer to FP conversion
      0110 ;
      0120 FR0 =  $D4
      0130 NFR0 = $DC00
      0140 ZFR0 = $DA44
      0150 ZTEMP2 = $F7
      0160 ;
      0170   *= $D9AA
      0180 ;
      0190   LDA FR0
      0200   STA ZTEMP2+1
      0210   LDA FR0+1
      0220   STA ZTEMP2
      0230   JSR ZFR0
      0240   SED
      0250   LDY #$10
      0260 NX1 ASL ZTEMP2+1
      0270   ROL ZTEMP2
      0280   LDX #$03
      0290 NX2 LDA FR0,X
      0300   ADC FR0,X
      0310   STA FR0,X
      0320   DEX
      0330   BNE NX2
      0340   DEY
      0350   BNE NX1
      0360   CLD
      0370   LDA #$42
      0380   STA FR0
      0390   JMP NFR0
    Otrzymujemy więc liczbę postaci NN.NNNN*1002, gdzie N jest czterobitową cyfrą w kodzie BCD. Jeżeli liczba całkowita jest mniejsza niż 10000, to dwie pierwsze cyfry liczby FP są równe 0. Sytuacja taka jest nieprawidłowa, więc na końcu wywoływana jest procedura NFR0, która doprowadza liczbę zawartą w rejestrze FR0 do wymaganej postaci.
      0100 ;Floating Point to Integer
      0110 ;
      0120 FR0 =  $D2
      0130 IDEX = $DCB9
      0140 ROLZ2 = $DA5A
      0150 ZTEMP1 = $F5
      0160 ZTEMP2 = $F7
      0170 ZTEMP3 = $F9
      0180 ;
      0190   *= $D9D2
      0200 ;
      0210   LDA #$00
      0220   STA ZTEMP2
      0230   STA ZTEMP2+1
      0240   LDA FR0
      0250   BMI EXIT
      0260   CMP #$43
      0270   BCS EXIT
      0280   SEC
      0290   SBC #$40
      0300   BCC MIN
      0310   ADC #$00
      0320   ASL A
      0330   STA ZTEMP1
      0340 NXT JSR ROLZ2
      0350   BCS EXIT
      0360   LDA ZTEMP2
      0370   STA ZTEMP3
      0380   LDA ZTEMP2+1
      0390   STA ZTEMP3+1
      0400   JSR ROLZ2
      0410   BCS EXIT
      0420   JSR ROLZ2
      0430   BCS EXIT
      0440   CLC
      0450   LDA ZTEMP2+1
      0460   ADC ZTEMP3+1
      0470   STA ZTEMP2+1
      0480   LDA ZTEMP2
      0490   ADC ZTEMP3
      0500   STA ZTEMP2
      0510   BCS EXIT
      0520   JSR IDEX
      0530   CLC
      0540   ADC ZTEMP2+1
      0550   STA ZTEMP2+1
      0560   LDA ZTEMP2
      0570   ADC #$00
      0580   BCS EXIT
      0590   STA ZTEMP2
      0600   DEC ZTEMP1
      0610   BNE NXT
      0620 MIN JSR IDEX
      0630   CMP #$05
      0640   BCC BPS
      0650   CLC
      0660   LDA ZTEMP2+1
      0670   ADC #$01
      0680   STA ZTEMP2+1
      0690   LDA ZTEMP2
      0700   ADC #$00
      0710   STA ZTEMP2
      0720 BPS LDA ZTEMP2+1
      0730   STA FR0
      0740   LDA ZTEMP2
      0750   STA FR0+1
      0760   CLC
      0770   RTS
      0780 EXIT SEC
      0790   RTS
    Dokonująca odwrotnej zamiany procedura FPI rozpoczyna się od wyzerowania rejestru ZTEMP2 i sprawdzenia znaku liczby FP. Jeżeli liczba jest ujemna i nie może być przedstawiona jako całkowita, to ustawiany jest bit Carry i procedura się kończy. To samo następuje w przypadku wykładnika większego od 2, co oznacza liczbę większą od 65535 (a dokładniej: większą od 1000000).

    Następnie jest obliczany wykładnik przez odjęcie $40 od pierwszego bajtu liczby FP. Wynik ujemny (wykładnik mniejszy od zera, czyli liczba mniejsza od 100) powoduje przeskoczenie do końcowej fazy procedury.

    Teraz przy pomocy procedur IDEX i ROLZ2 są kolejno obliczane bajty liczby całkowitej. W przypadku wystąpienia błędu w dowolnej fazie tego przeliczania następuje opuszczenie procedury FPI z ustawionym bitem Carry. Jeżeli przebieg konwersji był poprawny, to liczba całkowita jest przenoszona z rejestru ZTEMP2 do dwóch pierwszych bajtów FR0 i po skasowaniu bitu Carry procedura się kończy.
      0100 ;ROtate Left ZTEMP2
      0110 ;
      0120 ZTEMP2 = $F7
      0130 ;
      0140   *= $DA5A
      0150 ;
      0160   CLC
      0170   ROL ZTEMP2+1
      0180   ROL ZTEMP2
      0190   RTS
    Procedura ROLZ2 wykonuje jedynie przesunięcie w lewo obu bajtów liczby całkowitej przechowywanej w rejestrze ZTEMP2.
      0100 ;Integer Digit EXtract
      0110 ;
      0120 FRX =  $EC
      0130 ROLFR0 = $DBEB
      0140 ;
      0150   *= $DCB9
      0160 ;
      0170   JSR ROLFR0
      0180   LDA FRX
      0190   AND #$0F
      0200   RTS
    Pomocnicza procedura IDEX wywołuje najpierw procedurę ROLFR0, a następnie wydziela cyfrę (bity 0-3) z uzyskanego bajtu umieszczonego w dodatkowym rejestrze FRX.
      0100 ;ROtate Left FP Registers
      0110 ;
      0120 FR0 =  $D4
      0130 FR2 =  $E6
      0140 FRX =  $EC
      0150 ;
      0160   *= DBE7
      0170 ;
      0180 ROLFR2 LDX #FR2+1
      0190   BNE CONT
      0200 ROLFR0 LDA #FR0+1
      0210 CONT LDY #$04
      0220 NXT CLC
      0230   ROL $04,X
      0240   ROL $03,X
      0250   ROL $02,X
      0260   ROL $01,X
      0270   ROL $00,X
      0280   ROL FRX
      0290   DEY
      0300   BNE NXT
      0310   RTS
    Procedury ROLFR0 i ROLFR2 dokonują czterokrotnego przesunięcia w lewo mantysy liczby FP zawartej odpowiednio w rejestrze FR0 lub FR2. Przesunięciu podlega także zawartość rejestru FRX, dzięki czemu po zakończeniu procedury aktualnie najbardziej znacząca cyfra mantysy znajduje się w tym rejestrze (w bitach 0-3).

    Do zamiany ciągu znaków ASCII na sześciobajtową liczbę FP służy procedura AFP. Przed jej rozpoczęciem adres ciągu znaków do zamiany musi być umieszczony w rejestrze INBUFP (INput BUFfer Pointer), a po dokonaniu konwersji otrzymana liczba zmiennoprzecinkowa znajduje się w rejestrze FR0.
0100 ;ASCII ro FP conversion  0390   JSR ZFR0
0110 ;             0400   BEQ BPS
0120 AF1 =  $DA48       0410 NXT LDA #$FF
0130 ASCSS = $DBBB      0420   STA FCHRFLG
0140 CIX =  $F2        0430 BPS JSR INBCN
0150 DIGRT = $F1        0440   BCS NDT
0160 EEXP = $ED        0450   PHA
0170 ESIGN = $EF        0460   LDX FR0+1
0180 FCHRFLG = $F0       0470   BNE OVF
0190 FR0  = $D4        0480   JSR ROLFR0
0200 FRX  = $EC        0490   PLA
0210 INBCN = $DB94       0500   ORA FR0+5
0220 INBSS = $DBA1       0510   STA FR0+5
0230 INCIX = $DB9D       0520   LDX DIGRT
0240 NFR0 = $DC00       0530   BMI NXT
0250 NSIGN = $EE        0540   INX
0260 ROLFR0 = $DBEB      0550   STX DIGRT
0270 ZFR0 = $DA44       0560   BNE NXT
0280 ;             0570 OVF PLA
0290   *= $D800       0580   LDX DIGRT
0300 ;             0590   BPL NRM
0310   JSR INBSS       0600   INC EEXP
0320   JSR ASCSS       0610 NRM JMP NXT
0330   BCS EX1        0620 EX1 RTS
0340   LDX #EEXP       0630 NDT CMP #'.
0350   LDY #$04       0640   BEQ DPT
0360   JSR AF1        0650   CMP #'E
0370   LDX #$FF       0660   BEQ ESG
0380   STX DIGRT       0670   LDX FCHRFLG

0680   BNE PRV        1100   STA EEXP
0690   CMP #'+        1110 ES0 PLA
0700   BEQ NXT        1120   CLC
0710   CMP #'-        1130   ADC EEXP
0720   BEQ NEG        1140   STA EEXP
0730 NEG STA NSIGN       1150   BNE PRV
0740   BEQ NXT        1160 NDG CMP #'+
0750 DPT LDX DIGRT       1170   BEQ PLS
0760   BPL PRV        1180   CMP #'-
0770   INX          1190   BNE CNT
0780   STX DIGRT       1200   STA ESIGN
0790   BEQ NXT        1210 PLS JSR INBCN
0800 ESG LDA CIX        1220   BCC NX
0810   STA FRX        1230 CNT LDA FRX
0820   JSR INBCN       1240   STA CIX
0830   BCS NDG        1250 PRV DEC CIX
0840 NX TAX          1260   LDA EEXP
0850   LDA EEXP       1270   LDX DIGRT
0860   PHA          1280   BMI NSC
0870   STX EEXP       1290   BEQ NSC
0880   JSR INBCN       1300   SEC
0890   BCS EVE        1310   SBC DIGRT
0900   PHA          1320 NSC PHA
0910   LDA EEXP       1330   ROL A
0920   ASL A         1340   PLA
0930   STA EEXP       1350   ROR A
0940   ASL A         1360   STA EEXP
0950   ASL A         1370   BCC POS
0960   ADC EEXP       1380   JSR ROLFR0
0970   STA EEXP       1390 POS LDA EEXP
0980   PLA          1400   CLC
0990   CLC          1410   ADC #$44
1000   ADC EEXP       1420   STA FR0
1010   STA EEXP       1430   JSR NFR0
1020   LDY CIX        1440   BCS EX2
1030   JSR INCIX       1450   LDX NSIGN
1040 EVE LDA ESIGN       1460   BEQ EXC
1050   BEQ ES0        1470   LDA FR0
1060   LDA EEXP       1480   ORA #$80
1070   EOR #$FF       1490   STA FR0
1080   CLC          1500 EXC CLC
1090   ADC #$01       1510 EX2 RTS
    Na początku procedury AFP wyszukiwany jest (przez procedurę INBSS) pierwszy znak ciągu ASCII do konwersji. Następnie procedura ASCSS sprawdza poprawność tego znaku. Jeżeli znak jest nieprawidłowy, to procedura jest opuszczana z ustawionym bitem Carry.

    Gdy ciąg może być poddany przekształceniu, to zerowane są rejestry EEXP, NSIGN, ESIGN, FCHRFLG (First CHaRacter FLaG) oraz FR0, a rejestr DIGRT (DIGits to Right of decimal) otrzymuje wartość $FF.

    Teraz cyfry z ciągu ASCII są kolejno odczytywane i po zamianie na postać BCD, umieszczane w rejestrze FR0. Jeżeli odczytany znak nie jest cyfrą, to sprawdzane są inne dozwolone możliwości: punkt dziesiętny (.), znak wykładnika (E), znak plus (+) i znak minus (-).

    Odczytanie punktu dziesiętnego powoduje ustalenie wartości wykładnika liczby FP. Po rozpoznaniu "E" kolejno odczytywane są cyfry wykładnika. W ten sposób odczytywanie kolejnych znaków ciągu ASCII jest kontynuowane, aż do rozpoznania niedozwolonego znaku, co kończy procedurę AFP. Jeżeli w chwili zakończenia procedury liczba FP nie ma żadnej wartości (nie został prawidłowo odczytany żaden znak ciągu ASCII), to wskazywany jest błąd przez ustawienie bitu Carry.

    Podczas przebiegu procedury AFP wywoływane jest kilka procedur pomocniczych, które mogą być zastosowane także w programach użytkownika. Niektóre z nich są także wywoływane podczas obliczeń na liczbach FP.
      0100 ;INput Buffer Search for Space
      0110 ;
      0120 CIX =  $F2
      0130 INBUFP = $F3
      0140 ;
      0150   *= $DBA1
      0160 ;
      0170   LDY CIX
      0180   LDA #$20
      0190 NXT CMP (INBUFP),Y
      0200   BNE EXIT
      0210   INY
      0220   BNE NXT
      0230 EXIT STY CIX
      0240   RTS
    Zadaniem procedury INBSS jest wstępne rozpoznanie kolejnego znaku ciągu ASCII. Jeżeli jest to znak spacji, odczytywany jest następny znak. Gdy znak jest różny od spacji, to jego położenie w buforze jest zapisywane w rejestrze CIX (Current IndeX) i procedura się kończy.
      0100 ;ASCII String Search
      0110 ;
      0120 CIX =  $F2
      0130 INBCN = $DB94
      0140 ;
      0150   *= $DBBB
      0160 ;
      0170   LDA CIX
      0180   PHA
      0190   JSR INBCN
      0200   BCC EXC
      0210   CMP #'.
      0220   BEQ DPT
      0230   CMP #'+
      0240   BEQ SGN
      0250   CMP #'-
      0260   BEQ SGN
      0270 EXS PLA
      0280   SEC
      0290   RTS
      0300 SGN JSR INBCN
      0310   BCC EXC
      0320   CMP #'.
      0330   BNE EXC
      0340 DPT JSR INBCN
      0350   BCC EXC
      0360   BCS EXS
      0370 EXC PLA
      0380   STA CIX
      0390   CLC
      0400   RTS
    Procedura ASCSS sprawdza poprawność odczytanego znaku. Gdy znak jest nieprawidłowy, to przed opuszczeniem procedury ustawiany jest bit Carry. Poprawnymi znakami są cyfry oraz punkt dziesiętny lub znaki "+" i "-", jeśli następuje po nich cyfra. W celu odczytania znaku ASCII i jego zamiany na bajt BCD wywoływana jest procedura INBCN.
      0100 ;INput Buffer CoNvert
      0110 ;
      0120 ADBT = $DBAF
      0130 CIX =  $F2
      0140 INBUFP = $F3
      0150 ;
      0160   *= $DB94
      0170 ;
      0180   JSR ADBT
      0190   LDY CIX
      0200   BCC INCIX
      0210   LDA (INBUFP),Y
      0220 INCIX INY
      0230   STY CIX
      0240   RTS
    Procedura INBCN najpierw wywołuje procedurę ADBT, która odczytuje cyfre z ciągu znaków ASCII, a następnie zwiększa o jeden zawartość rejestru CIX.
      0100 ;ASCII Digit to ByTe
      0110 ;
      0120 CIX =  $F2
      0130 INBUFP = $F3
      0140 ;
      0150   *= $DBAF
      0160 ;
      0170   LDY CIX
      0180   LDA (INBUFP),Y
      0190   SEC
      0200   SBC #$30
      0210   BCC EXIT
      0220   CMP #$0A
      0230   RTS
      0240 ;
      0250   *= $DBD0
      0260 ;
      0270 EXIT SEC
      0280   RTS
    Właściwej zamiany cyfry w kodzie ASCII na cztery bity kodu BCD dokonuje procedura ADBT. Odczytuje ona najpierw z bufora wejściowego wskazywanego wektorem INBUFP kolejny znak wyznaczony indeksem CIX i odejmuje od niego $30 (kod ASCII cyfry 0). Jeżeli uzyskany wynik jest mniejszy od zera lub większy od 9 (a więc nie jest to cyfra), to przed opuszczeniem procedury ustawiany jest bit Carry.

    Należy zwrócić uwagę, że sekwencja rozkazów SEC, RTS (oznaczona etykietą EXIT) znajduje się w procedurze ASCSS. Zaoszczędzono w ten sposób dwa bajty w pamięci.

    Ostatnią z procedur przekształcających liczby FP jest procedura FASC, której zadaniem jest konwersja liczby FP na ciąg znaków ASCII. Liczba do konwersji musi być umieszczona w rejestrze FR0, a wynikowy ciąg zapisywany jest w buforze LBUFF.
0100 ;FP to ASCII conversion  0470 DIB JSR DECIBP
0110 ;             0480   JMP SGN
0120 BTAD = $DC9D       0490 ZERO LDA #'0+$80
0130 CIX =  $F2        0500   STA LBUFF
0140 DECIBP = $DCC1      0510   RTS
0150 EEXP = $ED        0520 CPL LDA #$01
0160 FR0 =  $D4        0530   JSR STALB
0170 INBUFP = $F3       0540   JSR LBSR
0180 LBPR2 = $057F       0550   INX
0190 LBSR = $DCA4       0560   STX CIX
0200 LBUFF = $0580       0570   LDA FR0
0210 STALB = $DC70       0580   ASL A
0220 STBV = $DA51       0590   SEC
0230 STLB = $DC9F       0600   SBC #$80
0240 ;             0610   LDX LBUFF
0250   *= $D8E6       0620   CPX #$30
0260 ;             0630   BEQ EXP
0270   JSR STBV       0640   LDX LBUFF+1
0280   LDA #$30       0650   LDY LBUFF+2
0290   STA LBPR2       0660   STX LBUFF+2
0300   LDA FR0        0670   STY LBUFF+1
0310   BEQ ZERO       0680   LDX CIX
0320   AND #$7F       0690   CPX #$02
0330   CMP #$3F       0700   BNE NIN
0340   BCC CPL        0710   INC CIX
0350   CMP #$45       0720 NIN CLC
0360   BCS CPL        0730   ADC #$01
0370   SEC          0740 EXP STA EEXP
0380   SBC #$3F       0750   LDA #'E
0390   JSR STALB       0760   LDY CIX
0400   JSR LBSR       0770   JSR STLB
0410   ORA #$80       0780   STY CIX
0420   STA LBUFF,X      0790   LDA EEXP
0430   LDA LBUFF       0800   BPL PLS
0440   CMP #'.        0810   LDA #$00
0450   BEQ DIB        0820   SEC
0460   JMP ADB        0830   SBC EEXP

0840   STA EEXP       1030   JSR BTAD
0850   LDA #'-        1040 ADB LDA LBUFF
0860   BNE STR        1050   CMP #$30
0870 PLS LDA #'+        1060   BNE SGN
0880 STR JSR STLB       1070   CLC
0890   LDX #$00       1080   LDA INBUFP
0900   LDA EEXP       1090   ADC #$01
0910 NXT SEC          1100   STA INBUFP
0920   SBC #$0A       1110   LDA INBUFP+1
0930   BCC FIN        1120   ADC #$00
0940   INX          1130   STA INBUFP+1
0950   BNE NXT        1140 SGN LDA FR0
0960 FIN CLC          1150   BPL EXIT
0970   ADC #$0A       1160   JSR DECIBP
0980   PHA          1170   LDY #$00
0990   TXA          1180   LDA #'-
1000   JSR BTAD       1190   STA (INBUFP),Y
1010   PLA          1200 EXIT RTS
1020   ORA #$80
    Na początku poprzez wywołanie procedury STBV ustalany jest adres bufora, w którym zostanie zapisany wynikowy ciąg znaków ASCII i do poprzedzającego bufor rejestru LBPR2 (Line Buffer PRefix 2) wpisywane jest zero.

    Następnie odczytywany jest bajt wykładnika liczby FP. Gdy jest on równy 0, to do bufora wpisywany jest znak zera zwiększony o $80 (w inverse video) i procedura się kończy. W przeciwnym razie jest sprawdzane, czy wykładnik mieści się w zakresie od 0 do 4.

    Jeżeli tak, to liczba FP jest bezpośrednio zamieniana na ciąg ASCII. Potem ustalane jest jeszcze tylko polożenie punktu dziesiętnego i znak liczby.

    Gdy wykładnik jest mniejszy od zera (liczba mniejsza od 0) lub większy od 4 (liczba ma więcej niż osiem cyfr przed punktem dziesiętnym), to ciąg wynikowy będzie zawierał liczbę w notacji naukowej (tzn. mantysa i wykładnik potęgi 10). W takim przypadku najpierw odtwarzane są cyfry znaczące, a następnie wartość wykładnika potęgi 100 jest przeliczana na wartość wykładnika potęgi 10.

    Na końcu (niezależnie od wielkości przekształcanej liczby) otrzymany ciąg jest przeszukiwany w celu odnalezienia pierwszej cyfry różnej od zera i na tą cyfrę ustawiany jest wektor bufora. Teraz sprawdzany jest znak liczby i gdy liczba jest ujemna, to wektor bufora jest zmniejszany o jeden i przed pierwszą cyfrą wpisywany jest znak "-".

    Poniżej przedstawione są pomocnicze procedury wykorzystywane przez FASC i inne procedury FP.
      0100 ;STore Buffer Vector
      0110 ;
      0120 INBUFP = $F3
      0130 LBUFF = $0580
      0140 ;
      0150   *= $DA51
      0160 ;
      0170   LDA # >LBUFF
      0180   STA INBUFP+1
      0190   LDA # <LBUFF
      0200   STA INBUFP
      0210   RTS
    Jedynym zadaniem procedury STBV jest wpisanie do wektora INBUFP (INput BUFfer Pointer) adresu bufora wyjściowego LBUFF (Line BUFFer). Zapewnia to umieszczenie wynikowego ciągu ASCII w buforze LBUFF.
      0100 ;DECrement Input Buffer Pointer
      0110 ;
      0120 INBUFP = $F3
      0130 ;
      0140   *= $DCC1
      0150 ;
      0160   SEC
      0170   LDA INBUFP
      0180   SBC #$01
      0190   STA INBUFP
      0200   LDA INBUFP+1
      0210   SBC #$00
      0220   STA INBUFP+1
      0230   RTS
    Procedura DECIBP zmniejsza o jeden wektor INBUFP. Wektor ten jest aktualizowany po wpisaniu do bufora każdego znaku i wskazuje zawsze miejsce wpisania następnego znaku. Po wywołaniu DECIBP wektor wskazuje więc na ostatni znak ciągu wynikowego.
      0100 ;STore ASCII to LBUFF
      0110 ;
      0120 BTAD = $DC9D
      0130 FR0 =  $D4
      0140 STLB = $DC9F
      0150 ZTEMP2 = $F7
      0160 ;
      0170   *= $DC70
      0180 ;
      0190   STA ZTEMP2
      0200   LDX #$00
      0210   LDY #$00
      0220 NXT JSR DP
      0230   SEC
      0240   SBC #$01
      0250   STA ZTEMP2
      0260   LDA FR0+1,X
      0270   LSR A
      0280   LSR A
      0290   LSR A
      0300   LSR A
      0310   JSR BTAD
      0320   LDA FR0+1,X
      0330   AND #$0F
      0340   JSR BTAD
      0350   INX
      0360   CPX #$05
      0370   BCC NXT
      0380 DP LDA ZTEMP2
      0390   BNE EXIT
      0400   LDA #'.
      0410   JSR STLB
      0420 EXIT RTS
    Przed wywołaniem procedury STALB w akumulatorze zostaje umieszczona liczba określająca ilość cyfr przed punktem dziesiętnym podzielona przez dwa. Po wywołaniu liczba ta zostaje przepisana do rejestru ZTEMP2. Teraz kolejno odczytywane są bajty mantysy z rejestru FR0. Z każdego z nich wydzielane są najpierw cztery starsze, a potem cztery młodsze bity. Zawarte w nich cyfry kodu BCD są zamieniane przez procedurę BTAD na znaki ASCII i umieszczane w buforze wyjściowym.

    Przed odczytaniem każdego bajtu liczby FP zawartość rejestru ZTEMP2 jest zmniejszana o 1 i gdy osiągnie wartość 0, to do bufora wpisywany jest punkt dziesiętny (kropka - ".").
      0100 ;ByTe to ASCII Digit
      0110 ;
      0120 LBUFF = $0580
      0130 ;
      0140   *= $DC9D
      0150 ;
      0160   ORA #$30
      0170 STLB STA LBUFF,Y
      0180   INY
      0190   RTS
    Wspomniana już wcześniej procedura BTAD dodaje $30 do wartości znajdującej się w akumulatorze cyfry, przez co uzyskujemy kod ASCII tej cyfry. Następnie wpisuje zawartość akumulatora do buforu LBUFF w miejsce określone przez zawartość rejestru Y. Ta operacja jest też wykorzystywana oddzielnie przez wywołanie procedury od etykiety STLB ($DC9F) zamiast od początku.
      0100 ;Line Buffer SeaRch
      0110 ;
      0120 LBUFF = $0580
      0130 ;
      0140   *= $DCA4
      0150 ;
      0160   LDX #$0A
      0170 NXT LDA LBUFF,X
      0180   CMP #'.
      0190   BEQ FIN
      0200   CMP #'0
      0210   BNE EXIT
      0220   DEX
      0230   BNE NXT
      0240 FIN DEX
      0250   LDA LBUFF,X
      0260 EXIT RTS
    Procedura LBSR przeszukuje wstecz od dziesiątego znaku bufor wyjściowy i zwraca w akumulatorze pierwszy napotkany znak różny od punktu dziesiętnego i od zera. Rejestr X zawiera wtedy indeks tego znaku od początku bufora.

    Po przekształceniu liczby na format FP może się zdarzyć, że uzyskany wynik nie odpowiada w pełni wymaganemu formatowi. Sześciobajtowa liczba zmiennoprzecinkowa musi mieć pierwszy bajt mantysy różny od zera. Niektóre z procedur konwersji nie spełniają tego wymagania i dlatego wywołują procedurę NFR0, która poprawia format liczby FP.
      0100 ;Normalize FR0
      0110 ;
      0120 FR0 =  $D4
      0130 FRE =  $DA
      0140 ZFR0 = $DA44
      0150 ;
      0160   *= $DC00
      0170 ;
      0180   LDX #$00
      0190   STX FRE
      0200 NFR0A LDX #$04
      0210   LDA FR0
      0220   BEQ EXIT
      0230 NX1 LDA FR0+1
      0240   BNE BPS
      0250   LDY #$00
      0260 NX2 LDA FR0+2,Y
      0270   STA FR0+1,Y
      0280   INY
      0290   CPX #$05
      0300   BCC NX2
      0310   DEC FR0
      0320   DEX
      0330   BNE NX1
      0340   LDA FR0+1
      0350   BNE BPS
      0360   STA FR0
      0370   CLC
      0380   RTS
      0390 BPS LDA FR0
      0400   AND #$7F
      0410   CMP #$71
      0420   BCC NEX
      0430   RTS
      0440 NEX CMP #$0F
      0450   BCS EXIT
      0460   JSR ZFR0
      0470 EXIT CLC
      0480   RTS
    Na początku sprawdzany jest wykładnik liczby FP i gdy jest on równy zero, to cała liczba jest równa zero i następuje opuszczenie procedury. Jeżeli liczba jest różna od zera to rozpoczyna się pętla normalizowania formatu mantysy.

    Gdy pierwszy bajt mantysy jest równy zero, to cała mantysa jest przesuwana o jeden bajt, a wykładnik zmniejsza się o 1. Operacja ta powtarzana jest czterokrotnie, chyba że w kolejnym przejściu zostanie stwierdzona niezerowa wartość pierwszego bajtu mantysy. Jeśli po tym mantysa nadal jest równa zero, to cała liczba otrzymuje przez wyzerowanie wykładnika wartość zero i procedura się kończy.

    Gdy wartość pierwszego bajtu mantysy jest różna od zera, następuje sprawdzenie wartości wykładnika. Wykładnik większy od 49 oznacza przekroczenie dopuszczalnego zakresu wartości i procedura kończy się z ustawionym bitem Carry. Wykładnik mniejszy od -49 także oznacza przekroczenie dozwolonego zakresu wartości, lecz nie wywołuje błędu, ale powoduje wyzerowanie całego rejestru FR0. Zakończenie procedury ze skasowanym bitem Carry oznacza, że liczba FP jest równa zero lub mieści się w dopuszczalnym zakresie.

    Ostatnią z procedur pomocniczych jest ZFR0, która służy do zerowania całego rejestru FR0.
      0100 ;set Zero to FR0
      0110 ;
      0120 FR0 =  $D4
      0130 ;
      0140   *= $DA44
      0150 ;
      0160   LDX #FR0
      0170   LDY #$06
      0180 AF1 LDA #$00
      0190 NXT STA $00,X
      0200   INX
      0210   DEY
      0220   BNE NXT
      0230   RTS
    Jej dodatkowym zastosowaniem jest zerowanie dowolnego obszaru zerowej strony pamięci od adresu podanego w rejestrze X i o długości określonej przez rejestr Y. Wymaga to uprzedniego umieszczenia odpowiednich wartości w rejestrach X i Y oraz wywołanie procedury od etykiety AF1 ($DA48). Niektóre źródła podają wartość $DA46 jako adres AF1, lecz takie wywołanie nie występuje w żadnym miejscu pakietu procedur zmiennoprzecinkowych.

4.2.2. Procedury przemieszczeń liczb FP

    Druga ważna grupa procedur zmiennoprzecinkowych to procedury przemieszczeń liczb w formacie FP. Mamy w tej grupie procedury zapisu, odczytu i przenoszenia liczb FP. Można je łatwo wykorzystać we własnych programach, niekoniecznie w całości.
      0100 ;FP number LoaD to FR0
      0110 ;using X,Y Registers
      0120 ;
      0130 FLPTR = $FC
      0140 FR0 =  $D4
      0150 ;
      0160   *= $DD89
      0170 ;
      0180   STX FLPTR
      0190   STY FLPTR+1
      0200 FLD0P LDY #$05
      0210 NXT LDA (FLPTR),Y
      0220   STA FR0,Y
      0230   DEY
      0240   BPL NXT
      0250   RTS
    Pierwsza procedura odczytuje sześciobajtową liczbę FP i umieszcza ją w rejestrze FR0. Liczba jest pobierana z miejsca, którego starszy bajt zawarty jest w rejestrze Y, a młodszy w rejestrze X. Wywołanie tej procedury od etykiety FLD0P (FP number LoaD into FR0 using Pointer - $DD8D) spowoduje przeniesienie do FR0 liczby, której adres jest wskazany wektorem FLPTR (FLoating PoinTeR).
      0100 ;FP number LoaD to FR1
      0110 ;using X,Y Registers
      0120 ;
      0130 FLPTR = $FC
      0140 FR1 =  $E0
      0150 ;
      0160   *= $DD98
      0170 ;
      0180   STX FLPTR
      0190   STY FLPTR+1
      0200 FLD1P LDY #$05
      0210 NXT LDA (FLPTR),Y
      0220   STA FR1,Y
      0230   DEY
      0240   BPL NXT
      0250   RTS
    Działanie procedury FLD1R jest analogiczne, jedynie liczba FP jest umieszczana w rejestrze FR1. Również tutaj istnieje drugie wejście do procedury oznaczone etykietą FLD1P (FP number LoaD into FR1 using Pointer - $DD9C).
      0100 ;FP number STore from FR0
      0110 ;using X,Y Registers
      0120 ;
      0130 FLPTR = $FC
      0140 FR0 =  $D4
      0150 ;
      0160   *= $DDA7
      0170 ;
      0180   STX FLPTR
      0190   STY FLPTR+1
      0200 FST0P LDY #$05
      0210 NXT LDA FR0,Y
      0220   STA (FLPTR),Y
      0230   DEY
      0240   BPL NXT
      0250   RTS
    Funkcję odwrotną w stosunku do FLD0R pełni procedura FST0R, która zapisuje we wskazanym miejscu pamięci zawartość rejestru FR0. Przy wywołaniu od etykiety FST0R jako wektor wykorzystywana jest zawartość rejestrów X i Y, a przy wywołaniu od FST0P (FP number STore using Pointer - $DDAB) zawartość rejestru FLPTR.

    Kolejne trzy procedury służą do przemieszczania liczb FP pomiędzy poszczególnymi rejestrami FR.
      0100 ;FP number MOVe
      0110 ;from FR0 to FR1
      0120 ;
      0130 FR0 =  $D4
      0140 FR1 =  $E0
      0150 ;
      0160   *= $DDB6
      0170 ;
      0180   LDX #$05
      0190 NXT LDA FR0,X
      0200   STA FR1,X
      0210   DEX
      0220   BPL NXT
      0230   RTS
    Procedura FPMOV01 przepisuje zawartość rejestru FR0 do rejestru FR1.
      0100 ;FP number MOVe
      0110 ;from FR0 to FRE
      0120 ;
      0130 FR0 =  $D4
      0140 FRE =  $DA
      0150 ;
      0160   *= $DD34
      0170 ;
      0180   LDY #$05
      0190 NXT LDA FR0,Y
      0200   STA FRE,Y
      0210   DEY
      0220   BPL NXT
      0230   RTS
    Procedura FPMOV0E przepisuje liczbę w formacie FP z rejestru FR0 do rejestru FRE.
      0100 ;FP number MOVe
      0110 ;from FR1 to FR2
      0120 ;
      0130 FR1 =  $E0
      0140 FR2 =  $E6
      0150 ;
      0160   *= $DD28
      0170 ;
      0180   LDY #$05
      0190 NXT LDA FR1,Y
      0200   STA FR2,Y
      0210   DEY
      0220   BPL NXT
      0230   RTS
    Procedura FPMOV12 przepisuje sześć bajtów z rejestru FR1 do rejestru FR2.

4.2.3. Procedury obliczeń zmiennoprzecinkowych

    Najważniejszą częścią pakietu arytmetyki zmienno- przecinkowej są procedury wykonujące obliczenia na liczbach FP. Pakiet zawiera procedury czterech działań podstawowych oraz potęgowania i logarytmowania.

    Procedury dodawania (FADD) i odejmowania (FSUB) wymagają, aby argumenty działania znajdowały się w rejestrach FR0 i FR1. Różnią się one tylko początkiem - procedura FSUB najpierw zmienia znak liczby zawartej w FR1 - potem obie są identyczne.
      0100 ADJ0 = $DC3A
      0110 ADJ1 = $DC3E
      0120 FR0 =  $D4
      0130 FR1 =  $E0
      0140 NFR0 = $DC00
      0150 ZTEMP2 = $F7
      0160 ;
      0170 ;Floating point SUBtraction
      0180 ;
      0190   *= $DA60
      0200 ;
      0210 FSUB LDA FR1
      0220   EOR #$80
      0230   STA FR1
      0240 ;
      0250 ;Floating point ADDition
      0260 ;
      0270 FADD LDA FR1
      0280   AND #$7F
      0290   STA ZTEMP2
      0300   LDA FR0
      0310   AND #$7F
      0320   SEC
      0330   SBC ZTEMP2
      0340   BPL PLUS
      0350   LDX #$05
      0360 NX1 LDA FR0,X
      0370   LDY FR1,X
      0380   STA FR1,X
      0390   TYA
      0400   STA FR0,X
      0410   DEX
      0420   BPL NX1
      0430   BMI FADD
      0440 PLUS BEQ BP1
      0450   CMP #$05
      0460   BCS BP2
      0470   JSR ADJ1
      0480 BP1 SED
      0490   LDA FR0
      0500   EOR FR1
      0510   BMI BP3
      0520   LDX #$04
      0530   CLC
      0540 NX2 LDA FR0+1,X
      0550   ADC FR1+1,X
      0560   STA FR0+1,X
      0570   DEX
      0580   BPL NX2
      0590   CLD
      0600   BCS RR
      0610 BP2 JMP NFR0
      0620 ADJ LDA #$01
      0630   JSR ADJ0
      0640   LDA #$01
      0650   STA FR0+1
      0660   JMP NFR0
      0670 BP3 LDX #$04
      0680   SEC
      0690 NX3 LDA FR0+1,X
      0700   SBC FR1+1,X
      0710   STA FR0+1,X
      0720   DEX
      0730   BPL NX3
      0740   BCC BP4
      0750   CLD
      0760   JMP NFR0
      0770 BP4 LDA FR0
      0780   EOR #$80
      0790   STA FR0
      0800   SEC
      0810   LDX #$04
      0820 NX4 LDA #$00
      0830   SBC FR0+1,X
      0840   STA FR0+1,X
      0850   DEX
      0860   BPL NX4
      0870   CLD
      0880   JMP NFR0
    Ponieważ pierwszy argument (zawarty w FR0) nie może być mniejszy od drugiego (FR1), to najpierw porównywane są ich wykładniki. Gdy powyższe wymaganie jest niespełnione, liczby są zamieniane miejscami.

    Gdy różnica między wykładnikami jest większa od 4, to wykonanie działania nie zmieni wartości cyfr znaczących mantysy większego argumentu. W takim przypadku następuje bezpośredni skok do procedury NFR0.

    Różnica między wykładnikami mniejsza od 5 powoduje wywołanie procedury ADJ1, która wyrównuje wartości wykładników i odpowiednio przesuwa bajty mantysy liczby zawartej w FR1.

    Jeśli liczby mają równe wykładniki i jednakowy znak, to kolejne bajty ich mantys są dodawane. Wystąpienie przepełnienia podczas dodawania sygnalizuje konieczność przesunięcia mantysy i zwiększenia wartości wykładnika.

    Gdy liczby różnią się znakiem, to kolejne bajty ich mantys są odejmowane. Brak przepełnienia (bit Carry skasowany) po tej operacji sygnalizuje zmianę znaku wyniku. W takim razie wszystkie bajty mantysy muszą być jeszcze zamienione na ich uzupełnienie.

    W każdym przypadku procedury FADD i FSUB nie kończą się rozkazem RTS, lecz bezpośrednim skokiem do procedury NFR0, która doprowadza wynik do prawidłowego formatu.

    Wykonanie dodawania lub odejmowania wymaga, aby wykładniki argumentów były jednakowe. Wyrównanie wykładników przeprowadzane jest przez procedury ADJ0 i ADJ1. Przed wywołaniem tych procedur w akumulatorze musi być umieszczona różnica między wykładnikami.
      0100 ;ADJust FR0 or FR1
      0110 ;
      0120 FR0 =  $D4
      0130 FR1 =  $E0
      0140 ZTEMP2 = $F7
      0150 ZTEMP3 = $F9
      0160 ;
      0170   *= $DC3A
      0180 ;
      0190 ADJ0 LDX #FR0
      0200   BNE BPS
      0210 ADJ1 LDX #FR1
      0220 BPS STX ZTEMP3
      0230   STA ZTEMP2
      0240   STA ZTEMP2+1
      0250 NX1 LDY #$04
      0260 NX2 LDA $04,X
      0270   STA $05,X
      0280   DEX
      0290   DEY
      0300   BNE NX2
      0310   LDA #$00
      0320   STA $05,X
      0330   LDX ZTEMP3
      0340   DEC ZTEMP2
      0350   BNE NX1
      0360   LDA $00,X
      0370   CLC
      0380   ADC ZTEMP2+1
      0390   STA $00,X
      0400   RTS
    Na początku zawartość akumulatora jest zapisywana do obu bajtów rejestru ZTEMP2. Pierwszy bajt jest wykorzystywany jako licznik pętli, a drugi posłuży do uaktualnienia wartości wykładnika. Teraz wymaganą liczbę razy bajty mantysy są przesuwane w prawo i po dodaniu do wykładnika zawartości drugiego bajtu ZTEMP2 procedura się kończy.

    Druga para procedur obliczeniowych (FMUL i FDIV) ma wspólny jedynie koniec. Jednak ze względu na położenie w pamięci i podobieństwo funkcji zostaną one opisane razem.
      0100 ADD01 = $DD01
      0110 ADD02 = $DD05
      0120 ADDE1 = $DD09
      0130 ADDE2 = $DD0F
      0140 EEXP = $ED
      0150 EVSGN = $DCE0
      0160 FR0 =  $D4
      0170 FR1 =  $E0
      0180 FR2 =  $E6
      0190 FRE =  $DA
      0200 NFR0A = $DC04
      0210 SGNEV = $DCCF
      0220 SHR0 = $DC62
      0230 ZFR0 = $DA44
      0240 ZTEMP1 = $F5
      0250 ;
      0260 ;Floating point MULtiplication
      0270 ;
      0280   *= $DADB
      0290 ;
      0300 FMUL LDA FR0
      0310   BEQ EXC
      0320   LDA FR1
      0330   BEQ EXZ
      0340   JSR SGNEV
      0350   SEC
      0360   SBC #$40
      0370   SEC
      0380   ADC FR1
      0390   BMI EXS
      0400   JSR EVSGN
      0410 NX1 LDA FRE+5
      0420   AND #$0F
      0430   STA ZTEMP1+1
      0440 LP1 DEC ZTEMP1+1
      0450   BMI EN1
      0460   JSR ADD01
      0470   JMP LP1
      0480 EN1 LDA FRE+5
      0490   LSR A
      0500   LSR A
      0510   LSR A
      0520   LSR A
      0530   STA ZTEMP1+1
      0540 LP2 DEC ZTEMP1+1
      0550   BMI EN2
      0560   JSR ADD02
      0570   JMP LP2
      0580 EN2 JSR SHR0
      0590   DEC ZTEMP1
      0600   BNE NX1
      0610 EXIT LDA EEXP
      0620   STA FR0
      0630   JMP NFR0A
      0640 EXZ JSR ZFR0
      0650 EXC CLC
      0660   RTS
      0670 EXS SEC
      0680   RTS
      0690 ;
      0700 ;Floating point DIVision
      0710 ;
      0720 FDIV LDA FR1
      0730   BEQ EXS
      0740   LDA FR0
      0750   BEQ EXC
      0760   JSR SGNEV
      0770   SEC
      0780   SBC FR1
      0790   CLC
      0800   ADC #$40
      0810   BMI EXS
      0820   JSR EVSGN
      0830   INC ZTEMP1
      0840   JMP BPS
      0850 LP3 LDX #$00
      0860 NX2 LDA FR0+1,X
      0870   STA FR0,X
      0880   INX
      0890   CPX #$0C
      0900   BNE NX2
      0910 BPS LDY #$05
      0920   SEC
      0930   SED
      0940 NX3 LDA FRE,Y
      0950   SBC FR2,Y
      0960   STA FRE,Y
      0970   DEY
      0980   BPL NX3
      0990   CLD
      1000   BCC LP4
      1010   INC FR0+5
      1020   BNE BPS
      1030 LP4 JSR ADDE2
      1040   ASL FR0+5
      1050   ASL FR0+5
      1060   ASL FR0+5
      1070   ASL FR0+5
      1080 NX4 LDY #$05
      1090   SEC
      1100   SED
      1110 NX5 LDA FRE,Y
      1120   SBC FR1,Y
      1130   STA FRE,Y
      1140   DEY
      1150   BPL NX5
      1160   CLD
      1170   BCC LP5
      1180   INC FR0+5
      1190   BNE NX4
      1200 LP5 JSR ADDE1
      1210   DEC ZTEMP1
      1220   BNE LP3
      1230   JSR SHR0
      1240   JMP EXIT
    Po wywołaniu obu procedur najpierw sprawdzane są wykładniki argumentów. Jeżeli wykładnik pierwszej liczby jest równy zeru, to procedura się kończy. Gdy zerem jest wykładnik drugiej liczby, to w przypadku mnożenia pierwsza liczba jest zerowana i również następuje opuszczenie procedury, a przy dzieleniu przed końcem procedury bit Carry jest ustawiany w celu zasygnalizowania błędu.

    Jeśli oba wykładniki są niezerowe, to wywoływana jest procedura SGNEV, która oblicza znak wyniku i zapisuje go w rejestrze NSIGN (Number SIGN). Znaki obu argumentów są następnie kasowane.
      0100 ;SiGN EValuation
      0110 ;
      0120 FR0 =  $D4
      0130 FR1 =  $E0
      0140 NSIGN = $EE
      0150 ;
      0160   *= $DCCF
      0170 ;
      0180   LDA FR0
      0190   EOR FR1
      0200   AND #$80
      0210   STA NSIGN
      0220   ASL FR1
      0230   LSR FR1
      0240   LDA FR0
      0250   AND #$7F
      0260   RTS
    Po zakończeniu SGNEV obliczany jest wykładnik wyniku. Jeżeli przekracza on dopuszczalny zakres, to procedura jest przerywana z ustawionym bitem Carry. W przeciwnym razie wywoływana jest procedura MVARG.
      0100 ;MoVe ARGuments
      0110 ;
      0120 EEXP = $ED
      0130 FMOV0E = $DD34
      0140 FMOV12 = $DD28
      0150 FR0 =  $D4
      0160 FR1 =  $E0
      0170 FR2 =  $E6
      0180 FRX =  $EC
      0190 NSIGN = $EE
      0200 ROLFR2 = $DBE7
      0210 ZFR0 = $DA44
      0220 ZTEMP1 = $F5
      0230 ;
      0240   *= $DCE0
      0250 ;
      0260   ORA NSIGN
      0270   STA EEXP
      0280   LDA #$00
      0290   STA FR0
      0300   STA FR1
      0310   JSR FMOV12
      0320   JSR ROLFR2
      0330   LDA FRX
      0340   AND #$0F
      0350   STA FR2
      0360   LDA #$05
      0370   STA ZTEMP1
      0380   JSR FMOV0E
      0390   JSR ZFR0
      0400   RTS
    Najpierw dodaje ona znak do obliczonego bajtu wykładnika i całość zapisuje w rejestrze EEXP. Następnie zeruje wykładniki obu argumentów, a argumenty przepisuje z FR0 do FRE i z FR1 do FR2. Zawartość FR2 jest przy tym przesuwana w lewo o cztery bity tak, że pierwsza cyfra mantysy znajduje się teraz w bajcie wykładnika. Przed końcem MVARG zerowany jest jeszcze rejestr FR0.

    Dalszy przebieg obu procedur (FMUL i FDIV) jest także bardzo podobny. Argumenty działania są dodawane lub odejmowane w pętli, aż do osiągnięcia prawidłowego wyniku. Zastosowane jest tu wielokrotne dodawanie zamiast mnożenia i wielokrotne odejmowanie zamiast dzielenia. Do wykonania tych operacji służy procedura NADD, która wywoływana jest zależnie od potrzeby od jednej z czterech etykiet.
      0100 ;Numbers ADDition
      0110 ;
      0120 FR0 =  $D4
      0130 FR1 =  $E0
      0140 FR2 =  $E6
      0150 FRE =  $DA
      0160 ZTEMP2 = $F7
      0170 ;
      0180   *= $DD01
      0190 ;
      0200 ADD01 LDX #FR0+5
      0210   BNE AD1
      0220 ADD02 LDX #FR0+5
      0230   BNE AD2
      0240 ADDE1 LDX #FRE+5
      0250 AD1 LDY #FR1+5
      0260   BNE CONT
      0270 ADDE2 LDX #FRE+5
      0280 AD2 LDY #FR2+5
      0290 CONT LDA #$05
      0300   STA ZTEMP2
      0310   CLC
      0320   SED
      0330 NXT LDA $00,X
      0340   ADC $00,Y
      0350   STA $00,X
      0360   DEX
      0370   DEY
      0380   DEC ZTEMP2
      0390   BPL NXT
      0400   CLD
      0410   RTS
    Dodaje ona w trybie dziesiętnym procesora zawartości rejestrów liczb FP parami (zależnie od miejsca wywołania). Po wywołaniu od ADD01 dodaje zawartość FR1 do FR0, od ADD02 ($DD05) FR2 do FR0, od ADDE1 ($DD09) FR1 do FRE, a od ADDE2 ($DD0F) FR2 do FRE.
      0100 ;SHift Right FR0
      0110 ;
      0120 FR0 =  $D4
      0130 ;
      0140   *= $DC62
      0150 ;
      0160   LDX #$0A
      0170 NXT LDA FR0,X
      0180   STA FR0+1,X
      0190   DEX
      0200   BPL NXT
      0210   LDA #$00
      0220   STA FR0
      0230   RTS
    Drugą procedurą pomocniczą jest SHR0, która na końcu każdej pętli obliczeń przesuwa w prawo zawartość rejestru FR0 i do bajtu wykładnika wpisuje zero.

    Po zakończeniu obliczania mantysy wcześniej obliczony bajt wykładnika jest przepisywany z rejestru EEXP. Teraz w celu uzyskania poprawnego formatu wyniku wykonywany jest bezpośredni skok do procedury NFR0.

    Kolejna procedura służy do przeliczeń wielomianowych i jest używana przy obliczeniach logarytmicznych i wykładniczych. Korzysta ona z tabeli współczynników, której adres jest umieszczany w rejestrach X i Y przed wywołaniem PLYARG. Liczba przejść pętli obliczeniowej jest podana w akumulatorze.
      0100 ;PoLYnomial EVaLuation
      0110 ;
      0120 ESIGN = $EF
      0130 FADD = $DA66
      0140 FLD0R = $DD89
      0150 FLD1R = $DD98
      0160 FMOV01 = $DDB6
      0170 FMUL = $DADB
      0180 FPTR2 = $FE
      0190 FST0R = $DDA7
      0200 PLYARG = $05E0
      0210 ;
      0220   *= $DD40
      0230 ;
      0240   STX FPTR2
      0250   STY FPTR2+1
      0260   STA ESIGN
      0270   LDX # <PLYARG
      0280   LDY # >PLYARG
      0290   JSR FST0R
      0300   JSR FMOV01
      0310   LDX FPTR2
      0320   LDY FPTR2+1
      0330   JSR FLD0R
      0340   DEC ESIGN
      0350   BEQ EXIT
      0360 LOOP JSR FMUL
      0370   BCS EXIT
      0380   CLC
      0390   LDA FPTR2
      0400   ADC #$06
      0410   STA FPTR2
      0420   BCC BPS
      0430   LDA FPTR2+1
      0440   ADC #$00
      0450   STA FPTR2+1
      0460 BPS LDX FPTR2
      0470   LDY FPTR2+1
      0480   JSR FLD1R
      0490   JSR FADD
      0500   BCS EXIT
      0510   DEC ESIGN
      0520   BEQ EXIT
      0530   LDX # <PLYARG
      0540   LDY # >PLYARG
      0550   JSR FLD1R
      0560   BMI LOOP
      0570 EXIT RTS
    Procedura PLYEVL wykonuje obliczenie wg wzoru:
       ((...((A1*x+A2)*x+A3)...)*x+An)
gdzie x jest zawartością rejestru FR0 w chwili wywołania procedury (przechowywana w rejestrze PLYARG), a A1,2...n są kolejnymi współczynnikami z tabeli. Obliczenie jest wykonywane aż do wystąpienia przepełnienia lub do wyzerowania licznika przepisanego na początku procedury z akumulatora do rejestru ESIGN.

    Procedura potęgowania posiada dwa punkty początkowe. Po wywołaniu od etykiety EXP ($DDC0) podnosi liczbę e do potęgi zawartej w FR0, zaś po wywołaniu od EXP10 ($DDCC) bazą potęgowania jest liczba 10.
      0100 ;EXPonentation
      0110 ;
      0120 DIGRT = $F1
      0130 FCHRFLG = $F0
      0140 FDIV = $DB28
      0150 FLD0R = $DD89
      0160 FLD1R = $DD98
      0170 FMOV01 = $DDB6
      0180 FMUL = $DADB
      0190 FPI =  $D9D2
      0200 FR0 =  $D4
      0210 FR1 =  $E0
      0220 FRE =  $E6
      0230 FST0R = $DDA7
      0240 FSUB = $DA60
      0250 IFP =  $D9AA
      0260 PLYEVL = $DD40
      0270 ;
      0280   *= $DDC0
      0290 ;
      0300 EXP LDX #$89
      0310   LDY #$DE
      0320   JSR FLD1R
      0330   JSR FMUL
      0340   BCS EX2
      0350 EXP10 LDA #$00
      0360   STA DIGRT
      0370   LDA FR0
      0380   STA FCHRFLG
      0390   AND #$7F
      0400   STA FR0
      0410   SEC
      0420   SBC #$40
      0430   BMI EVL
      0440   CMP #$04
      0450   BPL EX2
      0460   LDX #FRE
      0470   LDY #$05
      0480   JSR FST0R
      0490   JSR FPI
      0500   LDA FR0
      0510   STA DIGRT
      0520   LDA FR0+1
      0530   BNE EX2
      0540   JSR IFP
      0550   JSR FMOV01
      0560   LDX #FRE
      0570   LDY #$05
      0580   JSR FLD0R
      0590   JSR FSUB
      0600 EVL LDA #$0A
      0610   LDX #$4D
      0620   LDY #$DE
      0630   JSR PLYEVL
      0640   JSR FMOV01
      0650   JSR FMUL
      0660   LDA DIGRT
      0670   BEQ FIN
      0680   CLC
      0690   ROR A
      0700   STA FR1
      0710   LDA #$01
      0720   BCC BPS
      0730   LDA #$10
      0740 BPS STA FR1+1
      0750   LDX #04
      0760   LDA #$00
      0770 NXT STA FR1+2,X
      0780   DEX
      0790   BPL NXT
      0800   LDA FR1
      0810   CLC
      0820   ADC #$40
      0830   BCS EX2
      0840   BMI EX2
      0850   STA FR1
      0860   JSR FMUL
      0870 FIN LDA FCHRFLG
      0880   BPL EX1
      0890   JSR FMOV01
      0900   LDX #$8F
      0910   LDY #$DE
      0920   JSR FLD0R
      0930   JSR FDIV
      0940 EX1 RTS
      0950 EX2 SEC
      0960   RTS
    Przy potęgowaniu liczby e wartość potęgi jest najpierw mnożona przez współczynnik z tabeli. Po tej operacji oba warianty potęgowania przebiegają identycznie.

    Teraz sprawdzany jest znak współczynnika liczby zawartej w FR0. Dodatni wykładnik wymaga jeszcze sprawdzenia zakresu. Gdy jest większy od 3, tzn. liczba jest większa od 1000000, to wartość wyniku potęgowania przekroczy zakres dopuszczalny dla liczb FP. Następnie argument jest zamieniany na dwubajtową liczbę całkowitą i jeśli starszy bajt jest niezerowy, to również przekroczony zostanie dozwolony zakres wartości wyniku. W obu tych przypadkach ustawiany jest bit Carry i procedura się kończy.

    Jeżeli wartość argumentu jest poprawna, to rozpoczyna się obliczanie wyniku. Są przy tym wykorzystywane procedury FMUL, FDIV i PLYEVL, lecz samo obliczenie jest dość skomplikowane i jego opis zostanie pominięty. Czytelnicy zainteresowani tym zagadnieniem mogą skorzystać z zamieszczonego programu źródłowego procedury.

    Także procedura logarytmowania rozpoczyna się w dwóch różnych miejscach, zależnie od podstawy logarytmu. Od etykiety LOG ($DECD) obliczany jest logarytm naturalny, a od LOG10 ($DED1) logarytm dziesiętny.
      0100 ;LOGarithm
      0110 ;
      0120 DIGRT = $F1
      0130 FADD = $DA66
      0140 FCHRFLG = $F0
      0150 FDIV = $DB28
      0160 FLD1R = $DD98
      0170 FMOV01 = $DDB6
      0180 FMUL = $DADB
      0190 FR0 =  $D4
      0200 FR1 =  $E0
      0210 FR2 =  $E6
      0220 FST0R = $DDA7
      0230 IFP =  $D9AA
      0240 PLYEVL = $DD40
      0250 RSQT = $DE95
      0260 ;
      0270   *= $DECD
      0280 ;
      0290 LOG LDA #$01
      0300   BNE CONT
      0310 LOG10 LDA #$00
      0320 CONT STA FCHRFLG
      0330   LDA FR0
      0340   BEQ EXS
      0350   BMI EXS
      0360   JMP PT1
      0370 EXS SEC
      0380   RTS
      0390 PT2 SBC #$40
      0400   ASL A
      0410   STA DIGRT
      0420   LDA FR0+1
      0430   AND #$F0
      0440   BNE DIG
      0450   LDA #$01
      0460   BNE BPS
      0470 DIG INC DIGRT
      0480   LDA #$10
      0490 BPS STA FR1+1
      0500   LDX #$04
      0510   LDA #$00
      0520 NXT STA FR1+2,X
      0530   DEX
      0540   BPL NXT
      0550   JSR FDIV
      0560   LDX #$66
      0570   LDY #$DF
      0580   JSR RSQT
      0590   LDX #FR2
      0600   LDY #$05
      0610   JSR FST0R
      0620   JSR FMOV01
      0630   JSR FMUL
      0640   LDA #$0A
      0650   LDX #$72
      0660   LDY #$DF
      0670   JSR PLYEVL
      0680   LDX #FR2
      0690   LDY #$05
      0700   JSR FLD1R
      0710   JSR FMUL
      0720   LDX #$6C
      0730   LDY #$DF
      0740   JSR FLD1R
      0750   JSR FADD
      0760   JSR FMOV01
      0770   LDA #$00
      0780   STA FR0+1
      0790   LDA DIGRT
      0800   STA FR0
      0810   BPL CNV
      0820   EOR #$FF
      0830   CLC
      0840   ADC #$01
      0850   STA FR0
      0860 CNV JSR IFP
      0870   BIT DIGRT
      0880   BPL ADD
      0890   LDA #$80
      0900   ORA FR0
      0910   STA FR0
      0920 ADD JSR FADD
      0930   LDA FCHRFLG
      0940   BEQ EXC
      0950   LDX #$89
      0960   LDY #$DE
      0970   JSR FLD1R
      0980   JSR FDIV
      0990 EXC CLC
      1000   RTS
      1010 ;
      1020   *= $DFF6
      1030 ;
      1040 PT1 LDA FR0
      1050   STA FR1
      1060   SEC
      1070   JMP PT2
    Na początku sprawdzany jest wykładnik argumentu i gdy jest ujemny lub równy zero, to procedura kończy się z sygnalizacją błędu (ustawiony bit Carry). W przeciwnym razie wykładnik jest przepisywany z FR0 do FR1 i rozpoczyna się właściwa część obliczeniowa procedury.

    Opis całej procedury logarytmowania również zostanie pominięty, należy jednak zwrócić uwagę na jej podział na trzy części. Zostało to spowodowane wprowadzeniem poprawek do pierwotnej wersji pakietu procedur zmiennoprzecinkowych przy zachowaniu adresów początkowych procedur.

    Podczas operacji logarytmowania jest wywoływana jeszcze jedna, wcześniej nie omawiana procedura - RSQT.
      0100 ;ReSult QuoTient
      0110 ;
      0120 FADD = $DA66
      0130 FDIV = $DB28
      0140 FLD0R = $DD89
      0150 FLD1R = $DD98
      0160 FPTR2 = $FE
      0170 FR1 =  $E0
      0180 FR2 =  $E6
      0190 FST0R = $DDA7
      0200 FSUB = $DA60
      0210 ;
      0220   *= $DE95
      0230 ;
      0240   STX FPTR2
      0250   STY FPTR2+1
      0260   LDX #FR1
      0270   LDY #$05
      0280   JSR FST0R
      0290   LDX FPTR2
      0300   LDY FPTR2+1
      0310   JSR FLD1R
      0320   JSR FADD
      0330   LDX #FR2
      0340   LDY #$05
      0350   JSR FST0R
      0360   LDX #FR1
      0370   LDY #$05
      0380   JSR FLD0R
      0390   LDX FPTR2
      0400   LDY FPTR2+1
      0410   JSR FLD1R
      0420   JSR FSUB
      0430   LDX #FR2
      0440   LDY #$05
      0450   JSR FLD1R
      0460   JSR FDIV
      0470   RTS
    Wykonuje ona obliczenie ilorazu różnicowego dwóch argumentów. Adres pierwszego argumentu musi być przed wywołaniem procedury umieszczony w rejestrach X i Y, a drugi argument znajduje się w rejestrze FR1. Wynik obliczony według wzoru
             x1-x2
             -------
             x1+x2
jest umieszczany w rejestrze FR0.

    Jak wynika z opisu procedur, pakiet arytmetyki FP zawiera jeszcze tabele współczynników potęgowania i logarytmowania. Są one umieszczone w obszarach od $DE4D do $DE94 oraz od $DF66 do $DFF5.

    Poza wyżej wymienionymi jeszcze cztery procedury arytmetyki FP wbudowane są do interpretera Atari Basic. Uniemożliwia to korzystanie z nich przy odłączonym interpreterze. Są to:
   $BDA7  SIN - FP SINus routine
   $BDB1  COS - FP COSinus routine
   $BE77  ATAN - FP ArcTANgent routine
   $BEE5  SQR - FP SQuare Root routine
Procedury należące do interpretera Atari Basic są opisane razem z tym interpreterem (zob. "Mapa pamięci ATARI XL/XE. Procedury interpretera Basica").
Zientara Wojciech: Mapa pamięci Atari XL/XE. Podstawowe procedury systemu operacyjnego, SOETO, Warszawa, 1988.