Powrót do spisu treści

Rozdział 3

PRZERWANIA SYSTEMOWE

    Komputery Atari posiadają bardzo rozbudowany system przerwań, który stanowi jeden z najmocniejszych punktów systemu operacyjnego. Część przerwań jest wykorzystywana bezpośrednio przez OS, a niektóre są przeznaczone do zastosowania przez programy użytkownika. Są też one najczęściej wykorzystywanym przez programistów elementem systemu. Wszystkie występujące w Atari przerwania można podzielić na dwie zasadnicze grupy: przerwania niemaskowalne (NMI - Non Maskable Interrupt) i maskowalne (IRQ - Interrupt ReQuest).

    Zgłoszenie przerwania następuje na drodze sprzętowej poprzez przekazanie do CPU sygnału żądania przerwania odpowiednio po linii NMI lub IRQ szyny sterowania. Po otrzymaniu żądania przerwania NMI procesor odkłada na stos aktualną zawartość licznika programu i rejestru statusu oraz wykonuje skok pod adres zawarty w rejestrze NMIVEC ($FFFA). Przerwania NMI nie można zablokować i musi ono zostać wykonane.

    Żądanie przerwania IRQ jest obsługiwane podobnie z dwiema istotnymi różnicami. Najpierw sprawdzany jest bit I rejestru statusu i gdy jest on ustawiony, to żądanie przerwania jest ignorowane i procesor kontynuuje wykonywanie programu. Gdy bit I jest skasowany, wykonywane są operacje jak przy NMI, a następnie skok pod adres zawarty w rejestrze IRQVEC ($FFFE). Dzięki zastosowaniu takiego sposobu postępowania przerwania IRQ mogą być zablokowane (zamaskowane) przez ustawienie bitu I w rejestrze statusu procesora.

    Wypada dodać, że RESET jest także przerwaniem. Ma ono najwyższy priorytet i zawsze musi być wykonane. Wektor przerwania RESET (RESETVEC) jest umieszczony pod adresem $FFFC, między wektorami NMIVEC i IRQVEC.

3.1. Procedury przerwań niemaskowalnych

    Mimo, iż przerwanie niemaskowalne nie może zostać zablokowane, to jednak istnieje możliwość jego zabronienia. Wynika to z budowy wewnętrznej komputera. Żądanie przerwania niemaskowalnego jest wysyłane do CPU przez procesor obrazowy ANTIC. Może on wysłać sygnał żądania przerwania tylko wtedy, gdy ustawiony jest bit 6 lub 7 w jego sprzętowym rejestrze NMIEN (NMI ENable - $D40E).

    Ustawienie bitu 6 zezwala na żądanie przerwania wywołanego przez impuls synchronizacji pionowej obrazu (VBLKI - Vertical BLanK Interrupt). Ustawienie bitu 7 zezwala na żądanie przerwania wywołanego przez program ANTIC-a (DLI - Display List Interrupt). Jednocześnie z żądaniem przerwania ANTIC ustawia odpowiedni bit w rejestrze NMIST (NMI STatus) informującym o źródle przerwania.

3.1.1. Procedura rozpoznania źródła przerwania

    Po otrzymaniu sygnału żądania przerwania niemaskowalnego procesor pobiera z rejestru NMIVEC (NMI VECtor) adres procedury obsługi tego przerwania i przechodzi do jej wykonywania od pobranego adresu. Adres ten wskazuje na procedurę NMIFIRST ($C018).
      0100 ;NMI FIRST
      0110 ;
      0120 DLIV = $0200
      0130 NMIST = $D40F
      0140 VVBLKI = $0222
      0150 ;
      0160   *= $C018
      0170 ;
      0180   BIT NMIST
      0190   BPL VBL
      0200   JMP (DLIV)
      0210 VBL CLD
      0220   PHA
      0230   TXA
      0240   PHA
      0250   TYA
      0260   PHA
      0270   STA NMIST
      0280   JMP (VVBLKI)
    W pierwszym kroku procedury sprawdzany jest najstarszy bit rejestru NMIST. Jeżeli jest on ustawiony, to znaczy, że przerwanie zostało wywołane przez program ANTIC-a i wykonywany jest skok do adresu zawartego w rejestrze DLIV (DLI Vector). Wskazywana przez ten rejestr procedura nie występuje w systemie i musi być zaprogramowana przez użytkownika. Wektor DLIV wskazuje więc normalnie rozkaz RTI.

    Gdy bit 7 w NMIST jest skasowany, to znaczy, że chodzi o przerwanie synchronizacji pionowej (Vertical BLanK Interrupt - VBLKI). W takim przypadku kasowany jest tryb dziesiętny procesora, zawartości jego rejestrów są odkładane na stos i rejestr NMIST jest zerowany, aby umożliwić zasygnalizowanie kolejnego przerwania. Następnie wykonywany jest skok do procedury wskazywanej przez wektor VVBLKI (Vector VBLK Immediate).

3.1.2. Struktura przerwania VBLK

    Przerwanie synchronizacji pionowej podzielone jest na dwie części. Każda z nich jest wskazywana przez wektor umieszczony w pamięci RAM. Umożliwia to prostą ingerencję programisty w przebieg przerwania. Schemat procedury jest następujący:

             <VVBLKI>
               |
               v
       +--------------+---------------+
       |       |        |
       |       |   ++----------------++
       |    ++--------++ ||"natychmiastowa"||
       |    || SYSVBL || || procedura VBLK ||
       |    ++--------++ || użytkownika  ||
       |       |   ++----------------++
       |       v        |
       v       +<--------------+
  ++----------------++   |
  || "zastępcza"  ||   v
  || procedura VBLK || <VVBLKD>
  || użytkownika  ||   |
  ++----------------++   v
       |       +---------------+
       |       |        |
       |       |        v
       |       |   ++----------------++
       |       |   || "opóźniona"  ||
       |       |   || procedura VBLK ||
       |       |   || użytkownika  ||
       |       |   ++----------------++
       |       v        |
       +------------->+<--------------+
               |
               v
            ++---------++
            || EXITVBL ||
            ++---------++
    Z powyższego schematu widać, że użytkownik może wstawić swoją procedurę zarówno przed ("natychmiastowa"), jak i po ("opóźniona") procedurze systemowej. Możliwe jest także całkowite ominięcie procedury systemowej przez procedurę użytkownika ("zastępcza"). W tym celu wystarczy jedynie zmienić odpowiednie wektory. Istnieje tu jednak pewne niebezpieczeństwo. Gdy przerwanie zostanie wywołane podczas wykonywania tej zmiany, to system zawiesi się. Dla uniknięcia takiej sytuacji OS zawiera specjalną procedurę SETVBLV, która służy do zmian wektorów.

3.1.3. Systemowa procedura VBLKI

    Podstawowym zadaniem procedury przerwania synchronizacji pionowej jest odliczanie czasu i obsługa zegarów systemowych. Przede wszystkim na początku procedury zwiększany jest stan zegara czasu rzeczywistego RTCLOCK (Real Time CLOCK). W tej fazie zwiększany jest także co 256 przerwań rejestr ATRACT i wykonywana jest obsługa tzw. trybu przyciągania uwagi.

    Tryb przyciągania uwagi (Attract Mode) jest specyficznym pomysłem twórców Atari. Rejestr ATRACT jest zerowany przez każde naciśnięcie klawisza. Jeżeli jednak osiągnie on wartość $80 (trwa to 32768 cykli zegarowych, czyli 645,36 sekund), to włączany jest tryb Attract. Rejestr ATRACT otrzymuje wartość $FE, rejestr ATRMSK wartość $F6 (zamiast $FE), a rejestr COLRSH wartość drugiego bajtu zegara RTCLOCK. Teraz wartość koloru pobrana z rejestru-cienia jest poddawana operacji EOR z zawartością COLRSH i AND z ATRMSK oraz zapisywana do rejestru koloru. Powoduje to cykliczne zmiany kolorów na ekranie.

    Następnie z wartością zero w rejestrze X wywoływana jest procedura DECTIM w celu zmniejszenia stanu licznika systemowego TIMCNT1 (TIMer CouNTer 1). Powrót z tej procedury z ustawionym bitem Z w rejestrze statusu oznacza wyzerowanie licznika i powoduje wywołanie poprzez skok do JMPTIM1 procedury od adresu wskazanego przez wektor TIMVEC1 (TIMer VECtor 1).

    Teraz sprawdzany jest znacznik CRITIC (CRITICal I/O). Jeśli jego wartość jest różna od zera, oznacza to, że wykonywana jest przez system operacja wejścia/wyjścia krytyczna czasowo. W takim przypadku procedura przerwania VBLK jest kończona skokiem bezpośrednio do procedury EXITVBL.
0100 ;SYStem Vertical     0370 JSTICK2 = $027A
0110 ;BLank interrupt     0380 JSTICK3 = $027B
0120 ;             0390 KBCODE = $D209
0130 ATRACT = $4D       0400 KBCODES = $02FC
0140 ATRMSK = $4E       0410 KEYDEL = $02F1
0150 CHACT = $02F3       0420 KEYDIS = $026D
0160 CHBAS = $02F4       0430 KEYREP = $02DA
0170 CHBASE = $D409      0440 LPENH = $D40C
0180 CHRCTL = $D401      0450 LPENHS = $0234
0190 COLPF1 = $D017      0460 LPENV = $D40D
0200 COLPF1S = $02C5      0470 LPENVS = $0235
0210 COLPM0 = $D012      0480 PADDL0 = $0270
0220 COLPM0S = $02C0      0490 PORTA = $D300
0230 COLRSH = $4F       0500 POT0 = $D200
0240 CONSOL = $D01F      0510 POTGO = $D20B
0250 CRITIC = $42       0520 PTRIG0 = $027C
0260 DECTIM = $C255      0530 PTRIG1 = $027D
0270 DLPTR = $D402       0540 RTCLOCK = $12
0280 DLPTRS = $0230      0550 SKSTAT = $D20F
0290 DMACTL = $D400      0560 SRTIMER = $022B
0300 DMACTLS = $022F      0570 STACK = $0100
0310 EXITVBL = $C28A      0580 TIMCNT1 = $0218
0320 GINTLK = $03FA      0590 TIMVEC1 = $0226
0330 GTIACTL = $D01B      0600 TIMVEC2 = $0228
0340 GTICTLS = $026F      0610 TRIG0 = $D010
0350 JSTICK0 = $0278      0620 TRIG0S = $0284
0360 JSTICK1 = $0279      0630 TRIG1 = $D011

0640 TRIG1S = $0285      1200   LDA VSFLAG
0650 TRIG2S = $0286      1210   BEQ NSC
0660 TRIG3 = $D013       1220   DEC VSFLAG
0670 TRIG3S = $0287      1230   LDA #$08
0680 VSCROL = $D405      1240   SEC
0690 VSFLAG = $026C      1250   SBC VSFLAG
0700 VVBLKD = $0224      1260   AND #$07
0710 ;             1270   STA VSCROL
0720   *= $C0DF      1280 NSC LDX #$08
0730 ;             1290   STX CONSOL
0740 WAIT JMP WAIT       1300 COL CLI
0750 SYSVBL INC RTCLOCK+2   1310   LDA COLPM0S,X
0760   BNE ATT        1320   EOR COLRSH
0770   INC ATRACT      1330   AND ATRMSK
0780   INC RTCLOCK+1     1340   STA COLPM0,X
0790   BNE ATT        1350   DEX
0800   INC RTCLOCK      1360   BPL COL
0810 ATT LDA #$FE       1370   LDA CHBAS
0820   LDX #$00       1380   STA CHBASE
0830   LDY ATRACT      1390   LDA CHACT
0840   BPL ATR        1400   STA CHRCTL
0850   STA ATRACT      1410   LDX #$02
0860   LDX RTCLOCK+1     1420   JSR DECTIM
0870   LDA #$F6       1430   BNE NTI2
0880 ATR STA ATRMSK      1440   JSR JMPTIM2
0890   STX COLRSH      1450 NTI2 LDX #$02
0900   LDA COLPF1S      1460 TIM INX
0910   EOR COLRSH      1470   INX
0920   AND ATRMSK      1480   LDA TIMCNT1,X
0930   STA COLPF1      1490   ORA TIMCNT1+1,X
0940   LDX #$00       1500   BEQ NTI3
0950   JSR DECTIM      1510   JSR DECTIM
0960   BNE NTI1       1520   STA TIMVEC1,X
0970   JSR JMPTIM1      1530 NTI3 CPX #$08
0980 NTI1 LDA CRITIC      1540   BNE TIM
0990   BNE IOC        1550   LDA SKSTAT
1000   TSX          1560   AND #$04
1010   LDA STACK+4,X     1570   BEQ NKY
1020   AND #$04       1580   LDA KEYDEL
1030   BEQ PHASE2      1590   BEQ NKY
1040 IOC JMP EXITVBL      1600   DEC KEYDEL
1050 PHASE2 LDA TRIG3     1610 NKY LDA SRTIMER
1060   CMP GINTLK      1620   BEQ JOY
1070   BNE WAIT       1630   LDA SKSTAT
1080   LDA LPENV       1640   AND #$04
1090   STA LPENVS      1650   BNE NOKEY
1100   LDA LPENH       1660   DEC SRTIMER
1110   STA LPENHS      1670   BNE JOY
1120   LDA DLPTRS+1     1680   LDA KEYDIS
1130   STA DLPTR+1      1690   BNE JOY
1140   LDA DLPTRS      1700   LDA KEYREP
1150   STA DLPTR       1710   STA SRTIMER
1160   LDA DMACTLS      1720   LDA KBCODE
1170   STA DMACTL      1730   CMP #$9F
1180   LDA GTICTLS      1740   BEQ JOY
1190   STA GTIACTL      1750   CMP #$83

1760   BEQ JOY        2040   STA TRIG1S
1770   CMP #$84       2050   STA TRIG3S
1780   BEQ JOY        2060   LDX #$03
1790   CMP #$94       2070 PAD LDA POT0,X
1800   BEQ JOY        2080   STA PADDL0,X
1810   AND #$3F       2090   STA PADDL0+4,X
1820   CMP #$11       2100   DEX
1830   BEQ JOY        2110   BPL PAD
1840   LDA KBCODE      2120   STA POTGO
1850   STA KBCODES      2130   LDX #$02
1860   JMP JOY        2140   LDY #$01
1870 NOKEY LDA #$00      2150 PDT LDA JSTICK0,Y
1880   STA SRTIMER      2160   LSR A
1890 JOY LDA PORTA       2170   LSR A
1900   LSR A         2180   LSR A
1910   LSR A         2190   STA PTRIG1,X
1920   LSR A         2200   STA PTRIG1+4,X
1930   LSR A         2210   LDA #$00
1940   STA JSTICK1      2220   ROL A
1950   STA JSTICK3      2230   STA PTRIG0,X
1960   LDA PORTA       2240   STA PTRIG0+4,X
1970   AND #$0F       2250   DEX
1980   STA JSTICK0      2260   DEX
1990   STA JSTICK2      2270   DEY
2000   LDA TRIG0       2280   BPL PDT
2010   STA TRIG0S      2290   JMP (VVBLKD)
2020   STA TRIG2S      2300 JMPTIM1 JMP (TIMVEC1)
2030   LDA TRIG1       2310 JMPTIM2 JMP (TIMVEC2)
    Jeżeli nie ma ograniczenia czasowego, to wykonywana jest druga faza procedury przerwania VBLK. Najpierw porównywane są zawartości rejestrów TRIG3 i GINTLK. Gdy są one różne, to znaczy, że został wyjęty lub włożont cartridge. Powoduje to skok do procedury WAIT, której pełna nazwa - WAIT for RESET (Czekaj na RESET) - dobrze wyjaśnia działanie: system zawiesza się i oczekuje na naciśnięcie klawisza RESET.

    W dalszej części procedury przerwania rejestry sprzętowe układów komputera uaktualniane są według rejestrów-cieni. Teraz następuje także zmniejszenie zawartości licznika przesuwu pionowego obrazu VSFLAG i przepisanie jej do VSCROL.

    Kolejny etap obejmuje czterokrotne wywołanie procedury DECTIM w celu zmniejszenia stanu pozostałych liczników systemowych. W przypadku wyzerowania licznika TIMCNT2 poprzez JMPTIM2 wywoływana jest procedura użytkownika (normalnie nie wykorzystywana przez OS). Wyzerowanie pozostałych liczników jest jedynie sygnalizowane we wskaźnikach TIMFLG3-TIMFLG5 (TIMer FLaG).

    Teraz wykonywana jest wstępna obsługa klawiatury. Jeśli rejestr SKSTAT (Serial/Keyboard STATus) sygnalizuje naciśnięcie klawisza, to zmniejszany jest licznik KEYDEL, który określa czas pomiędzy kolejnymi odczytami klawiatury. Naciśnięcie klawisza powoduje także zmniejszenie stanu licznika SRTIMER (wykorzystywany przez POKEY) i sprawdzanie kodu klawisza. Gdy nie jest to CTRL-1, HELP, CTRL-F1, CTRL-F2 ani CTRL-F4 (trzy ostatnie kody dotyczą modelu 1200XL), to zostaje przepisany do rejestru-cienia w pamięci RAM.

    Ostatnią częścią procedury SYSVBL jest przepisanie informacji z portów joysticków obsługiwanych przez układy I/O do rejestrów RAM. Z układu PIA odczytywane jest położenie joysticków, z układu POKEY położenie potencjometrów, a z GTIA - stan przycisków w joystickach i potencjometrach. Stare modele 400/800 posiadały gniazda dla czterech joysticków lub ośmiu potencjometrów, a modele XL/XE mają ich o połowę mniej. Ponieważ niektóre starsze gry wymagają takiej ilości manipulatorów jak w 400/800, to wartości dotyczące joysticków 0 i 1 są kopiowane do rejestrów joysticków 2 i 3. To samo dotyczy potencjometrów (wartości z 0-3 są kopiowane do 4-7).

    Procedura SYSVBL kończy się skokiem pod adres wskazywany przez wektor VVBLKD (Vector VBLK Deferred). Normalnie wskazuje on procedurę EXITVBL, lecz może być zmieniony przez użytkownika (przy pomocy SETVBLV).
      0100 ;EXIT Vertical BLank interrupt
      0110 ;
      0120   *= $C28A
      0130 ;
      0140   PLA
      0150   TAY
      0160   PLA
      0170   TAX
      0180   PLA
      0190   RTI
    Zakończenie przerwania synchronizacji pionowej odbywa się poprzez procedurę EXITVBL. Jej jedynym zadaniem jest odtworzenie ze stosu umieszczonych tam na początku procedury obsługi przerwania rejestrów procesora. Po instrukcji RTI procesor odtwarza jeszcze rejestr statusu i licznik programu, co automatycznie powoduje kontynuowanie programu od miejsca, w którym wystąpiło żądanie przerwania.

3.1.4. Procedury uzupełniające VBLKI

    Podczas przerwania synchronizacji pięciokrotnie wywoływana jest procedura DECTIM. Służy ona do zmniejszania liczników systemowych TIMCNT1-5. Przed jej wywołaniem w rejestrze X musi zostać umieszczony numer licznika zmniejszony o 1 i pomnożony przez 2 ((licznik-1)*2), czyli indeks licznika liczony od TIMCNT1.
      0100 ;DECrement TIMer
      0110 ;
      0120 TIMCNT = $0218
      0130 ;
      0140   *= $C255
      0150 ;
      0160   LDY TIMCNT,X
      0170   BNE DCL
      0180   LDY TIMCNT+1,X
      0190   BEQ DCL
      0200   DEC TIMCNT+1,X
      0210 DCL DEC TIMCNT,X
      0220   BNE NOT0
      0230   LDY TIMCNT+1,X
      0240   BNE NOT0
      0250   LDA #$00
      0260   RTS
      0270 NOT0 LDA #$FF
      0280   RTS
    Jeżeli zmniejszenie stanu licznika spowoduje jego wyzerowanie, to przed opuszczeniem procedury do akumulatora wpisywana jest wartość 0. W przeciwnym wypadku zawartością akumulatora jest #$FF.

    Wyzerowanie licznika TIMCNT1 lub TIMCNT2 powoduje wywołanie procedury, której adres wskazuje wektor TIMVEC1 lub TIMVEC2. Normalnie procedura licznika 2 jest niewykorzystana, natomiast TIMEVEC1 wskazuje procedurę TIM1INT.
       0100 ;TIMer 1 INTerrupt
       0110 ;
       0120 TIMFLG = $0317
       0130 ;
       0140   *= $EC11
       0150 ;
       0160   LDA #$00
       0170   STA TIMFLG
       0180   RTS
    Procedura ta zeruje wskaźnik Timeout (czasu oczekiwania na odpowiedź), co jest wykorzystywane podczas operacji wejścia/wyjścia.

3.1.5. Ingerencja w procedurę VBLKI

    Jak wspomniano wcześniej zmiana procedury synchronizacji pionowej jest bardzo prosta. Własną procedurę użytkownik może umieścić w dowolnym miejscu procedury systemowej lub też zamiast niej. Dostęp systemu do procedury użytkownika uzyskuje się przez zmianę wektorów VVBLKI i/lub VVBLKD. Służy do tego procedura SETVBLV.

    Wymaga ona przed wywołaniem umieszczenia w rejestrze X starszego bajtu wektora, w rejestrze Y młodszego bajtu wektora i w akumulatorze numeru zmienianego wektora. Numery wektorów są następujące:

     0 - VIMIRQ
     1 - TIMCNT1
     2 - TIMCNT2
     3 - TIMCNT3
     4 - TIMCNT4
     5 - TIMCNT5
     6 - VVBLKI
     7 - VVBLKD
     8 - TIMVEC1
     9 - TIMVEC2
    Wymienione powyżej rejestry TIMCNT są licznikami zliczającymi wstecz (do zera) i zamiast wektora należy podać dla nich wartość początkową.
      0100 ;SET Vertical BLank
      0110 ;interrupt Vectors
      0120 ;
      0130 INTEMP = $022D
      0140 VIMIRQ = $0216
      0150 WSYNC = $D40A
      0160 ;
      0170   *= $C272
      0180 ;
      0190   ASL A
      0200   STA INTEMP
      0210   TXA
      0220   LDX #$05
      0230   STA WSYNC
      0240 LOOP DEX
      0250   BNE LOOP
      0260   LDX INTEMP
      0270   STA VIMIRQ+1,X
      0280   TYA
      0290   STA VIMIRQ,X
      0300   RTS
    A oto opis działania SETVBLV. Najpierw numer wektora mnożony jest przez 2 (adresy są dwubajtowe) i odkładany tymczasowo do INTEMP, a do akumulatora przepisywana jest zawartość rejestru X. Po wpisaniu dowolnej wartości do rejestru WSYNC (Wait for SYNChronisation) następuje zatrzymanie procesora, aż do impulsu synchronizacji pionowej. Następnie, po odliczeniu czasu potrzebnego na wykonanie przez ANTIC operacji tworzenia linii obrazu, do rejestru określonego wartością pobraną z INTEMP (indeks od VIMIRQ) wpisywany jest starszy bajt z akumulatora i młodszy z rejestru Y. Procedura kończy się zwykłym rozkazem RTS.

3.1.6. Procedura przerwania DL

    Mimo, iż system operacyjny nie korzysta z przerwań wywoływanych przez program ANTIC-a (Display List Interrupt), to w pamięci ROM znajduje się procedura tego przerwania. Służy ona do obsługi delikatnego przesuwu obrazu. Przesuw delikatny polega na pionowym przemieszczaniu obrazu o jedną linię ekranową. Dla przesunięcia o jeden wiersz (linię obrazu) w trybie GRAPHICS 0 trzeba wykonać osiem przesunięć o linię ekranu.
      0100 ;Fine Scroll Display List
      0110 ;
      0120 ATRMSK = $4E
      0130 COLPF1 = $D017
      0140 COLPF2S = $02C6
      0150 COLRSH = $4F
      0160 WSYNC = $D40A
      0170 ;
      0180   *= $FCC4
      0190 ;
      0200   PHA
      0210   LDA COLPF2S
      0220   EOR COLRSH
      0230   AND ATRMSK
      0240   STA WSYNC
      0250   STA COLPF1
      0260   PLA
      0270   RTI
    Procedura ta jest wywoływana przed wyświetleniem ostatniej linii obrazu i powoduje zmianę koloru tej linii tak, aby nie była widoczna jej zawartość. Ma to na celu ukrycie dodatkowej, ostatniej linii podczas przesuwania obrazu.

3.2. Procedury przerwań maskowalnych

    Żądanie przerwania maskowalnego IRQ powoduje (po zapisaniu na stos licznika programu i rejestru statusu) skok pod adres wskazany przez wektor IRQVEC ($FFFE). Wektor ten zawiera adres procedury JMPIRQV ($C02C).
      0100 ;JuMP IRQ Vector
      0110 ;
      0120 VIMIRQ = $0216
      0130 ;
      0140   *= $C02C
      0150 ;
      0160   CLD
      0170   JMP (VIMIRQ)
    Ta króciutka procedura została dodana w modelach XL/XE, ponieważ wcześniejsze modele 400/800 robiły "dziwne" rzeczy podczas przerwań. Brakowało tam po prostu instrukcji CLD, która wyłącza dziesiętny tryb pracy procesora. Teraz po skasowaniu trybu dziesiętnego następuje skok do głównej procedury przerwania IRQ wskazywanej przez wektor VIMIRQ (Vector IMmediate IRQ).

3.2.1. Procedura rozpoznania źródła przerwania

    Do rozpoznania źródła sygnału żądania przerwania wykorzystywany jest przede wszystkim rejestr IRQST (IRQ STatus), którego każdy bit odpowiada jednemu z możliwych źródeł przerwania. Normalnie wszystkie bity tego rejestru są ustawione. Sygnał żądania przerwania powoduje (na drodze sprzętowej) skasowanie bitu odpowiadającego źródłu tego sygnału. Przyporządkowanie bitów rejestru IRQST jest następujące:
        0 - przerwanie zegara TIMER1
        1 - przerwanie zegara TIMER2
        2 - przerwanie zegara TIMER4
        3 - przerwanie końca transmisji
        4 - przerwanie zapisu szeregowego
        5 - przerwanie odczytu szeregowego
        6 - przerwanie klawiatury
        7 - przerwanie klawisza BREAK
    Analogiczne przyporządkowanie mają bity rejestru IRQEN (IRQ ENable). Skasowanie bitu w tym rejestrze powoduje zabronienie odpowiadającego mu przerwania IRQ.

    Rozpoznanie źródła przerwania IRQ wykonuje procedura SINRDYI. Wiele z jej odgałęzień jest aktualnie nie wykorzystane. Są one przewidziane dla przyszłych rozszerzeń systemu lub zastosowania przez użytkownika.

    W procedurze SINRDYI można zauważyć jedną z niewielu niekonsekwencji systemu. W jej środku jest wstawiona procedura BREAKIRQ, która nie ma żadnego związku z SINRDYI i musi być ominięta.
      0100 ;Serial INput ReaDY Irq
      0110 ;
      0120 DLIV = $0200
      0130 IRQENS = $10
      0140 IRQST = $D20E
      0150 KEYDIS = $026D
      0160 NEWIOP = $028C
      0170 PACTL = $D302
      0180 PBCTL = $D303
      0190 PDVREG = $D1FF
      0200 PINTMSK = $0249
      0210 PORTA = $D300
      0220 PORTB = $D301
      0230 VBREAK = $0206
      0240 VINTER = $0204
      0250 VPIRQ = $0238
      0260 VPRCED = $0202
      0270 VSERIN = $020A
      0280 ;
      0290   *= $C030
      0300 ;
      0310   PHA
      0320   LDA IRQST
      0330   AND #$20
      0340   BNE PDV
      0350   LDA #$DF
      0360   STA IRQST
      0370   LDA IRQENS
      0380   STA IRQST
      0390   JMP (VSERIN)
      0400 PDV TXA
      0410   PHA
      0420   LDA PDVREG
      0430   AND PINTMSK
      0440   BEQ MSK
      0450   JMP (VPIRQ)
      0460 MSK LDX #$06
      0470 LOOP LDA MASKTAB,X
      0480   CPX #$05
      0490   BNE BPS1
      0500   AND IRQENS
      0510   BEQ BPS2
      0520 BPS1 BIT IRQST
      0530   BEQ FIN
      0540 BPS2 DEX
      0550   BPL LOOP
      0560   JMP PRC
      0570 FIN EOR #$FF
      0580   STA IRQST
      0590   LDA IRQENS
      0600   STA IRQST
      0610   CPX #$00
      0620   BNE NEW
      0630   LDA KEYDIS
      0640   BNE PRC
      0650 NEW LDA VECTAB,X
      0660   TAX
      0670   LDA DLIV,X
      0680   STA NEWIOP
      0690   LDA DLIV+1,X
      0700   STA NEWIOP+1
      0710   PLA
      0720   TAX
      0730   JMP (NEWIOP)
      0740 ;
      0750   *= $C0A0
      0760 ;
      0770 PRC PLA
      0780   TAX
      0790   BIT PACTL
      0800   BPL INT
      0810   LDA PORTA
      0820   JMP (VPRCED)
      0830 INT BIT PBCTL
      0840   BPL BRK
      0850   LDA PORTB
      0860   JMP (VINTER)
      0870 BRK PLA
      0880   STA NEWIOP
      0890   PLA
      0900   PHA
      0910   AND #$10
      0920   BEQ EXIT
      0930   LDA NEWIOP
      0940   PHA
      0950   JMP (VBREAK)
      0960 EXIT LDA NEWIOP
      0970   PHA
      0980 PLARTI PLA
      0990 RTI RTI
      1000 ;
      1010 ;MASK TABle
      1020 ;
      1030 MASKTAB .BYTE $80,$40,$04,$02
      1040   .BYTE $01,$08,$10,$20
      1050 ;
      1060 ;VECtor TABle
      1070 ;
      1080 VECTAB .BYTE $36,$08,$14,$12
      1090   .BYTE $10,$0E,$0C,$0A
    W pierwszej kolejności sprawdzany jest bit 5 IRQST, który sygnalizuje zapełnienie rejestru wejściowego i konieczność odczytania z niego danych. Gdy bit 5 jest skasowany, sterowanie zostaje przekazane do procedury ISRSIR.

    Następnie przez porównywanie poszczególnych bitów w rejestrach PDVREG i PINTMSK (Parallel INTerrupt MaSK) sprawdzane jest, czy źródłem żądania przerwania jest nowe urządzenie dołączone do szyny równoległej. Jeśli tak, to wykonywany jest skok do procedury obsługi tego przerwania wskazanej wektorem VPIRQ (Vector Parallel IRQ).

    Teraz sprawdzane są pozostałe bity rejestru IRQST w kolejności określonej przez maski bitowe z tabeli MASKTAB. Kolejność ta wyznacza więc priorytet przerwań maskowalnych. Po znalezieniu skasowanego bitu pozostałe są ustawiane, aby zablokować przerwania o niższym priorytecie. Gdy przerwanie zostało wywołane naciśnięciem klawisza (oprócz BREAK), to sprawdzane jest jeszcze, czy rejestr KEYDIS (KEYboard DISable) nie wskazuje zablokowania klawiatury.

    Następnie według znalezionego źródła przerwania odszukiwany jest w tabeli VECTAB indeks jego wektora. Wektor ten jest umieszczany w rejestrze NEWIOP i wykonywany jest skok pod zawarty tam adres. W ten sposób wywoływane są procedury ISRODN, ISRXD, CPUIRQ i BREAKIRQ. Pozostałe trzy wektory procedur obsługi przerwań wywołanych przez liczniki POKEY-a nie są normalnie wykorzystywane przez OS. Wskazują one na sekwencję rozkazów PLA, RTI i powodują powrót z przerwania.

    Jeżeli do tej pory nie zostało znalezione źródło przerwania, to sprawdzane są jeszcze porty układu PIA. Stwierdzenie żądania przerwania przez port A powoduje skok pod adres wskazany wektorem VPRCED (Vector PRoCEeD), a przez port B - wektorem VINTER (Vector INTERrupt). Także te procedury nie są używane przez system i przerwania kończy się sekwencją PLA, RTI.

    Na końcu kontrolowany jest bit B rejestru statusu procedora sprzed przerwania (trzeba go więc pobrać ze stosu). Jeśli bit B jest ustawiony, to znaczy, że przerwanie zostało wywołane rozkazem BRK i następuje skok pod adres umieszczony w rejestrze VBREAK (normalnie wskazuje on PLA, RTI - koniec przerwania).

    Jeżeli nie zostało odnalezione żadne źródło przerwania, to system operacyjny zakłada, że wystąpił jakiś błąd i kończy procedurę przerwania.

3.2.2. Przerwanie odczytu z szyny szeregowej

    Kontrolujący komunikację z urządzeniami zewnętrznymi poprzez szynę szeregową układ POKEY jest głównym źródłem przerwań maskowalnych. Jednocześnie z sygnałem żądania przerwania kasuje on odpowiedni bit rejestru IRQST, aby wskazać systemowi operacyjnemu konkretną przyczynę przerwania. Najwyższy priorytet ma przerwanie wywoływane przez POKEY, gdy w rejestrze SERIN (SERial INput) pojawi się bajt danych z urządzenia zewnętrznego. Kasowany jest wtedy bit 5 rejestru IRQST i procedura SINRDYI po rozpoznaniu źródła przerwania wywołuje procedurę ISRSIR
      0100 ;Interrupt Service Routine
      0110 ;at Serial Input Ready
      0120 ;
      0130 BUFEN = $34
      0140 BUFR = $32
      0150 BUFRFL = $38
      0160 CHKSUM = $31
      0170 NOCKSM = $3C
      0180 RECVND = $39
      0190 SERIN = $D20D
      0200 SKSTAT = $D20F
      0210 SKSTRES = $D20A
      0220 STATUS = $30
      0230 ;
      0240   *= $EB2E
      0250 ;
      0260   LDA SKSTAT
      0270   STA SKSTRES
      0280   BMI NER1
      0290   LDY #$8C
      0300   STY STATUS
      0310 NER1 AND #$20
      0320   BNE NER2
      0330   LDY #$8E
      0340   STY STATUS
      0350 NER2 LDA BUFRFL
      0360   BEQ EMPTY
      0370   LDA SERIN
      0380   CMP CHKSUM
      0390   BEQ END
      0400   LDY #$8F
      0410   STY STATUS
      0420 END LDA #$FF
      0430   STA RECVND
      0440 EXIT PLA
      0450   TAY
      0460   PLA
      0470   RTI
      0480 EMPTY LDA SERIN
      0490   LDY #$00
      0500   STA (BUFR),Y
      0510   CLC
      0520   ADC CHKSUM
      0530   ADC #$00
      0540   STA CHKSUM
      0550   INC BUFR
      0560   BNE BPS
      0570   INC BUFR+1
      0580 BPS LDA BUFR
      0590   CMP BUFEN
      0600   LDA BUFR+1
      0610   SBC BUFEN+1
      0620   BCC EXIT
      0630   LDA NOCKSM
      0640   BEQ CKS
      0650   LDA #$00
      0660   STA NOCKSM
      0670   BEQ END   
      0680 CKS LDA #$FF
      0690   STA BUFRFL
      0700   BNE EXIT
    Procedura ISRSIR najpierw sprawdza rejestr statusu złącza szeregowego i klawiatury SKSTAT. Poszczególne bity tego rejestru sygnalizują prawidłowość operacji odczytu. Gdy ustawiony jest bit 7, to znaczy, że odczytano zbyt mało lub zbyt dużo bitów. Powoduje to wpisanie do rejestru STATUS kodu błędu $8C (tzw. Framing Error). Ustawienie bitu 5 oznacza przepełnienie bufora i powoduje sygnalizowanie błędu o kodzie $8E (SIO Overrun).

    Następnie sprawdzany jest znacznik zapełnienia bufora wejściowego, w którym wartość różna od zera oznacza pełny bufor. W takim przypadku odebrany bajt danych traktowany jest jako suma kontrolna i porównywany z zawartością rejestru CHKSUM. Gdy są one różne, to sygnalizowany jest błąd sumy kontrolnej (kod $8F). Przed końcem procedury wskaźnik zakończenia transmisji RECVND (RECeiVe eND) jest jeszcze ustawiany na wartość $FF.

    Jeśli bufor wejściowy nie został jeszcze zapełniony, to bajt z rejestru wejściowego SERIN zostaje umieszczony w buforze i adres bufora (BUFR - BUFfeR) zwiększa się o jeden. Teraz następuje porównanie tego adresu z adresem końca bufora (BUFEN - BUFfer ENd). Gdy są one różne, procedura się kończy. W przeciwnym razie sprawdzany jest znacznik NOCKSM (NO ChecK SuM). Jego zawartość równa zero oznacza, że po danych nastąpi suma kontrolna. Wskaźnik zapełnienia bufora ustawiany jest więc na wartość $FF i procedura się kończy. Jeżeli wskaźnik NOCKSM ma wartość różną od zera, to znaczy, że nie będzie sumy kontrolnej. W tym przypadku przed zakończeniem przerwania wskaźnik RECVND otrzymuje wartość $FF, a NOCKSM - wartość zero.

3.2.3. Przerwanie zapisu na szynę szeregową.

    Stwierdzenie przez procedurę SINDRYI skasowania bitu 4 rejestru IRQST oznacza, że rejestr wyjściowy SEROUT został opróżniony i konieczne jest umieszczenie w nim następnego bajtu do zapisu na urządzeniu zewnętrznym. Wywoływana jest w tym celu procedura ISRODN.
      0100 ;Interrupt Service Routine
      0110 ;if Output Data Needed
      0120 ;
      0130 BUFEN = $34
      0140 BUFR = $32
      0150 CHKSNT = $3B
      0160 CHKSUM = $31
      0170 IRQEN = $D20E
      0180 IRQEND = $10
      0190 SEROUT = $D20D
      0200 ;
      0210   *= EAAD
      0220 ;
      0230   TYA
      0240   PHA
      0250   INC BUFR
      0260   BNE BPS
      0270   INC BUFR+1
      0280 BPS LDA BUFR
      0290   CMP BUFEN
      0300   LDA BUFR+1
      0310   SBC BUFEN+1
      0320   BCC CONT
      0330   LDA CHKSNT
      0340   BNE SEND
      0350   LDA CHKSUM
      0360   STA SEROUT
      0370   LDA #$FF
      0380   STA CHKSNT
      0390   BNE EXIT
      0400 SEND LDA IRQENS
      0410   ORA #$08
      0420   STA IRQENS
      0430   STA IRQEN
      0440 EXIT PLA
      0450   TAY
      0460   PLA
      0470   RTI
      0480 CONT LDY #$00
      0490   LDA (BUFR),Y
      0500   STA SEROUT
      0510   CLC
      0520   ADC CHKSUM
      0530   ADC #$00
      0540   STA CHKSUM
      0550   JMP EXIT
    Na początku procedury adres bufora wyjściowego jest zwiększany o jeden i porównywany z adresem końca bufora. Jeżeli są one różne, to bajt danych z bufora jest przesyłany do rejestru SEROUT (SERial OUTput) oraz dodawany do zawartości rejestru CHKSUM.

    Gdy cały bufor został opróżniony, to sprawdzany jest wskaźnik CHKSNT (CHecK sum SeNT). Jeśli jest równy zero, to do rejestru SEROUT przepisywana jest suma kontrolna z rejestru CHKSUM i znacznik CHKSNT otrzymuje wartość $FF.

    Jeżeli CHKSNT wa wartość $FF, to znaczy, że suma kontrolna nie będzie wysyłana i bit 3 rejestru IRQEN jest ustawiany, co zezwala na wywołanie przerwania przez koniec transmisji.

3.2.4. Przerwanie końca transmisji szeregowej.

      0100 ;Interrupt Service Routine
      0110 ;if eXmitend Data
      0120 ;
      0130 CHKSNT = $3B
      0140 IRQEN = $D20E
      0150 IRQENS = $10
      0160 XMTDON = $3A
      0170 ;
      0180   *= $EAEC
      0190 ;
      0200   LDA CHKSNT
      0210   BEQ EXIT
      0220   STA XMTDON
      0230   LDA IRQENS
      0240   AND #$F7
      0250   STA IRQENS
      0260   STA IRQEN
      0270 EXIT PLA
      0280   RTI
    Skasowanie bitu 3 w rejestrze IRQST sygnalizuje zakończenie transmisji szeregowej i powoduje wywołanie z SINDRYI procedury ISRXD.

    Najpierw badany jest wskaźnik CHKSNT. Jeśli jest równy 0, to suma kontrolna nie była wysłana i procedura się kończy. W przeciwnym razie CHKSNT jest przepisywany do wskaźnika XMTDON (eXMiTe DONe) sygnalizującego zakończenie transmisji i w rejestrze IRQEN kasowany jest bit zezwolenia na przerwanie końca transmisji (bit 3).

3.2.5. Przerwanie klawiatury

    Naciśnięcie dowolnego klawisza (oprócz BREAK) powoduje skasowanie bitu 6 rejestru IRQST. Procedura SINDRYI po rozpoznaniu źródła przerwania wywołuje wtedy procedurę CPUIRQ, której zadaniem jest odczyt naciśniętego klawisza.
              < CPU IRQ >
                |
                v
           nie /-------------\ tak
        +--------< KBCODE=OLDKBC >-------+
        |     \-------------/    |
        |                v
        v            tak /--------\
        +<-------------------------< KEYDEL=0 >
        |              \--------/
        v              nie |
     /----------\ nie           v
     < KBCODE=$83 >---------------+   < RPT >
     \----------/        |
        | tak         v
        v         /--------\ nie
    +----------------+    < KEYDIS=0 >---------+
    | KEYDIS EOR $FF |    \--------/     |
    +----------------+     tak |       v
        |           v      < EXIT >
        v        /----------\ tak
    nie /--------\ tak   < KBCODE=$9F >---+
    +-< KEYDIS=0 >-+    \----------/  |
    | \--------/ |     nie |     v
    v       v       | +----------------+
 +------------+ +------------+    | | SSFLAG EOR $FF |
 | PB AND $FB | | PB ORA $04 |    | +----------------+
 +------------+ +------------+    |     |
    |       |       |     v
    +----->+<------+       |   < CONT >
        |           v
        v   nie /--------------------\ tak
      < CONT >  +-< (KBCODE AND $3F)=$11 >-+
            | \--------------------/ |
            |             |
            v             v
       tak /----------\ nie   +------------------+
       +--< KBCODE=$84 >---+   | KBCODE -> HLPFLG |
       |  \----------/  |   +------------------+
       v          v        |
  tak /---------\     /----------\ nie   v
+------< DMACTLS=0 >    < KBCODE=$94 >--+ < CONT >
|    \---------/     \----------/  |
|      | tak        |     +--------+
|      |          v         |
|      v      +------------------+    |
| +-------------------+ | CHBAS <=> CHSPTR |    |
| | DMACTLS -> DMASAV | +------------------+    |
| +-------------------+     |         |
|      |          v         |
|      v     tak /---------\ nie     |
|   +-----------+   +-< CHBAS=$CC >-+     |
|   | DMACTLS=0 |   | \---------/ |     |
|   +-----------+   |        |     |
|      |      v        v     |
|      v   +------------+ +------------+  |
+----------->+   | PB AND $F7 | | PB ORA $08 |  |
       |   +------------+ +------------+  |
       |      |        |     |
       |      +------>+<------+   +----+
       |          |       |
       |          |       v
       |          |  +-------------------+
       |          |  | KBCODE -> KBCODES |
       |          |  | KBCODE -> OLDKBC |
       |  < CONT >    |  +-------------------+
       |    |     v       |
       |    +--------->+<------------+
       |          |
       |          v
       |      +------------+
       |      | KEYDEL=$03 |
       |      | ATRACT=$00 |
       |      +------------+  < RPT >
       |          |       |
       |          v       |
       |          +<------------+
       |          |
       |          |
       |          v
       |     +-------------------+
       |     | KRPDEL -> SRTIMER |
       |     +-------------------+
       |          |
       |          v
       |     nie /---------\
       +<------------< DMACTLS=0 >
       |       \---------/
       |          | tak
       |          v
       |     +------------------+
       |     | DMASAV -> DMACTL |   < EXIT >
       |     +------------------+     |
       |          |         |
       |          V         |
       +------------------>+<-----------------+
                 |
                 V
            < koniec przerwania >
    Należy zwrócić uwagę, że znaczna część wykonywanych w tej procedurze czynności dotyczy wyłącznie modelu 1200XL posiadającego klawisze funkcyjne od F1 do F4. Poprzez przedefiniowanie klawiszy można jednak zaimplementować te funkcje w pozostałych modelach serii XL i XE.

    Procedura CPUIRQ rozpoczyna się od porównania kodu naciśniętego klawisza pobranego z rejestru KBCODE (KeyBoard CODE) z kodem zapisanym w rejestrze OLDKBC (OLD KeyBoard Code) podczas poprzedniego przerwania. Jeżeli są takie same, to znaczy, że naciśnięty jest ten sam klawisz. Wtedy sprawdzany jest rejestr KEYDEL (KEYboard DELay) określający czas między dwoma naciśnięciami klawiszy. Gdy jest on różny od zera, to następuje skok do końcowej fazy procedury.

    Jeśli został naciśnięty inny klawisz niż poprzednio lub upłynął czas między dwoma odczytami, to kolejno sprawdzane są specjalne kombinacje klawiszy. Odczytany kod klawisza równy $83 oznacza naciśnięcie CONTROL-F1. Kombinacja ta służy do włączania i wyłączania klawiatury (w 1200XL), więc na zawartości rejestru KEYDIS dokonywana jest operacja EOR $FF, co powoduje przełączenie klawiatury (KEYDIS=0 - klawiatura włączona, KEYDIS=$FF - wyłączona). Następnie jest ustawiany lub kasowany bit 3 rejestru PORTB, który w modelu 1200XL steruje diodą LED 1 sygnalizującą zablokowanie klawiatury. Po zablokowaniu klawiatury procedura się kończy.

    Jako druga sprawdzana jest kombinacja klawiszy CONTROL-1, która zatrzymuje i wznawia przesuw pionowy obrazu (scrolling). Rozpoznanie tej kombinacji (kod $9F) powoduje przełączenie - poprzez EOR $FF - zawartości rejestru SSFLAG (Start/Stop FLAG). Normalnie w rejestrze tym znajduje się wartość 0. Naciśnięcie CONTROL-1 zmienia ją na $FF i powoduje zatrzymanie wyprowadzania danych na ekran. Kolejne naciśnięcie CONTROL-1 przywraca poprzednią sytuację.
      0100 ;CPU Interrupt ReQuest
      0110 ;
      0120 ATRACT = $4D
      0130 CHBAS = $02F4
      0140 CHSPTR = $026B
      0150 DMACTLS = $022F
      0160 DMASAV = $02DD
      0170 HLPFLG = $02DC
      0180 KBCODE = $D209
      0190 KBCODES = $02FC
      0200 KEYDEL = $02F1
      0210 KEYDIS = $026D
      0220 KRPDEL = $02D9
      0230 OLDKBC = $02F2
      0240 PORTB = $D301
      0250 SRTIMER = $022B
      0260 SSFLAG = $02FF
      0270 ;
      0280   *= $FC19
      0290 ;
      0300   TXA
      0310   PHA
      0320   TYA
      0330   PHA
      0340   LDY PORTB
      0350   LDA KBCODE
      0360   CMP OLDKBC
      0370   BNE NKY
      0380   LDX KEYDEL
      0390   BNE RPT
      0400 NKY LDX KEYDIS
      0410   CMP #$83
      0420   BNE NKB
      0430   TXA
      0440   EOR #$FF
      0450   STA KEYDIS
      0460   BNE KBEN
      0470   TYA
      0480   ORA #$04
      0490   BNE KEND
      0500 KBEN TYA
      0510   AND #$FB
      0520 KEND TAY
      0530   BCS CONT
      0540 NKB TXA
      0550   BNE EXIT
      0560   LDA KBCODE
      0570   TAX
      0580   CMP #$9F
      0590   BNE NC1
      0600   LDA SSFLAG
      0610   EOR #$FF
      0620   STA SSFLAG
      0630   BCS CONT
      0640 NC1 AND #$3F
      0650   CMP #$11
      0660   BNE FKY
      0670   STX HLPFLG
      0680   BEQ CONT
      0690 STORE STX KBCODES
      0700   STX OLDKBC
      0710 CONT LDA #$03
      0720   STA KEYDEL
      0730   LDA #$00
      0740   STA ATRACT
      0750 RPT LDA KRPDEL
      0760   STA SRTIMER
      0770   LDA DMACTLS
      0780   BNE EXIT
      0790   LDA DMASAV
      0800   STA DMACTLS
      0810 EXIT STY PORTB
      0820   PLA
      0830   TAY
      0840   PLA
      0850   TAX
      0860   PLA
      0870   RTI
      0880 FKY CPX #$84
      0890   BEQ DISP
      0900   CPX #$94
      0910   BNE STORE
      0920   LDA CHBAS
      0930   LDX CHSPTR
      0940   STA CHSPTR
      0950   STX CHBAS
      0960   CPX #$CC
      0970   BEQ SET2
      0980   TYA
      0990   ORA $08
      1000   TAY
      1010   BNE CONT
      1020 SET2 TYA
      1030   AND #$F7
      1040   TAY
      1050   JMP CONT
      1060 DISP LDA DMACTLS
      1070   BEQ EXIT
      1080   STA DMASAV
      1090   LDA #$00
      1100   STA DMACTLS
      1110   BEQ EXIT
    Następnie badane jest, czy sześć młodszych bitów rejestru KBCODE ma wartość $11, co oznacza naciśnięcie klawisza HELP (w dowolnej kombinacji z SHIFT i/lub CONTROL). Jeśli tak, to zawartość KBCODE jest przepisywana do HLPFLG (HeLP FLaG).

    Jako ostatnie sprawdzane są dwie kombinacje klawiszy charakterystyczne dla 1200XL. Kod $84 oznacza kombinację CONTROL-F2, a kod $94 kombinację CONTROL-F4. Pierwsza z nich włącza i wyłącza dostęp ANTIC-a do pamięci, a więc włącza i wyłącza obraz. Na czas wyłączenia obrazu zawartość rejestru DMACTLS (DMA ConTroL Shadow register) jest przechowywana w DMASAV (DMA SAVe).

    Kombinacja CONTROL-F4 przełącza wbudowane zestawy znaków: standardowy i międzynarodowy. W tym przypadku zamieniane są miejscami zawartości wektorów CHBAS (CHaracter set BASe) i CHSPTR (CHaracter Set PoinTeR) oraz ustawiany lub kasowany jest bit 4 PORTB, który w 1200XL steruje diodą LED 2 (świeci się przy korzystaniu z zestawu międzynarodowego).

    Gdy nie została rozpoznana żadna z wymienionych kombinacji klawiszy, to kod naciśniętego klawisza jest zapisywany do rejestrów KBCODES i OLDKBC, rejestr KEYDEL otrzymuje wartość 3, a ATRACT jest zerowany. Następnie zawartość KRPDEL (Key RePeat DELay) jest przepisywana do licznika SRTIMER i procedura się kończy.

3.2.6. Przerwanie klawisza BREAK

    Klawisz BREAK posiada szczególne znaczenie i jego naciśnięcie jest oddzielnie sygnalizowane w bicie 7 rejestru IRQST. Przerwanie wywołane naciśnięciem tego klawisza jest obsługiwane przez procedurę BREAKIRQ.
      0100 ;BREAK key IRQ
      0110 ;
      0120 ATRACT = $4D
      0130 CRSINH = $02F0
      0140 IRQSTAT = $11
      0150 SSFLAG = $02FF
      0160 ;
      0170   *= $C092
      0180 ;
      0190   LDA #$00
      0200   STA IRQSTAT
      0210   STA SSFLAG
      0220   STA CRSINH
      0230   STA ATRACT
      0240   PLA
      0250   RTI
    Jedynym zadaniem tej procedury jest wyzerowanie rejestrów IRQSTAT, SSFLAG, ATRACT i CRSINH. Znaczenie trzech pierwszych było już omawiane. Rejestr CRSINH (CuRSor INHibition) określa widoczność kursora. Jeżeli zawiera on wartość różną od zera, to kursor jest niewidoczny na ekranie.

3.2.7. Przerwanie nowego urządzenia

    Jako ostatnie zostanie omówione przerwanie, które ma drugi priorytet - ustępuje jedynie przerwaniu wywołanemu przez odczyt z szyny szeregowej. Jest to przerwanie wywoływane przez nowe urządzenie przyłączone do szyny równoległej. Znaczenie określenia "nowe urządzenie" zostało wyjaśnione wcześniej.

    Żądanie przerwania jest sygnalizowane przez nowe urządzenie w rejestrze PINTMSK i procedura SINDRYI po sprawdzeniu istnienia urządzenia (w rejestrze PDVREG) wywołuje procedurę NEWIOREQ.
      0100 ;NEW I/O REQest
      0110 ;
      0120 BITMASK = $CA21
      0130 DEVINT = $D808
      0140 PDVREG = $D1FF
      0150 PDVRS = $0248
      0160 ;
      0170   *= $C96E
      0180 ;
      0190   LDX #$08
      0200 NEXT ROR A
      0210   BCS FIND
      0220   DEX
      0230   BNE NEXT
      0240 FIND LDA PDVRS
      0250   PHA
      0260   LDA BITMASK-1,X
      0270   STA PDVRS
      0280   STA PDVREG
      0290   JSR DEVINT
      0300   PLA
      0310   STA PDVRS
      0320   STA PDVREG
      0330   PLA
      0340   TAX
      0350   PLA
      0360   RTI
    Przed wywołaniem tej procedury w akumulatorze ustawione są bity odpowiadające urządzeniom żądającym przerwania. Po znalezieniu urządzenia, które wysłało sygnał żądania przerwania, aktualna zawartość rejestru PDVRS jest odkładana na stos, a w PDVRS jest umieszczana odpowiednia maska bitowa pobrana z tabeli BITMASK.
      1000 ;BIT MASK
      1010 ;
      1020   *= $CA21
      1030 ;
      1040   .BYTE $80,$40,$20,$10
      1050   .BYTE $08,$04,$02,$01
    Następnie wywoływana jest znajdująca się w pamięci ROM nowego urządzenia procedura obsługi przerwania DEVINT (DEVice INTerrupt). Po jej zakończeniu odtwarzana jest ze stosu zawartość rejestrów PDVRS i PDVREG i na tym przerwanie jest zakończone.
Zientara Wojciech: Mapa pamięci Atari XL/XE. Podstawowe procedury systemu operacyjnego, SOETO, Warszawa, 1988.