Powrót do spisu treści

Rozdział 2

CENTRALNA PROCEDURA I/O

    Centralna procedura wejścia/wyjścia (CIO) umożliwia komunikację ze wszystkimi urządzeniami zewnętrznymi, które są przyłączone do systemu komputerowego. Jest ona dostępna bezpośrednio z poziomu języka maszynowego oraz z poziomu języków programowania poprzez instrukcje wejścia/wyjścia (np. w Atari Basic: OPEN, CLOSE, PRINT, GET itd.). Przez urządzenia zewnętrzne należy rozumieć wszystkie urządzenia do komunikacji komputera z otoczeniem w tym również klawiaturę, która fizycznie jest wbudowana do komputera. Dodatkowym, oddzielnym urządzeniem zewnętrznym Atari jest tzw. edytor, który stanowi połączenie klawiatury (wejście) i ekranu w trybie 0 (wyjście).

    Przed wywołaniem procedury CIO program użytkownika musi umieścić w odpowiednim IOCB kod operacji do wykonania oraz parametry potrzebne dla żądanej operacji (np. adres bufora danych). Ponadto numer wybranego IOCB pomnożony przez 16 umieszczany jest w rejestrze indeksowym X procesora.

2.1. Główna procedura CIO

    Zadaniem głównej procedury CIO jest sprawdzenie poprawności podanego kodu operacji i numeru IOCB. Następnie według odczytanego kodu wywoływana jest podrzędna procedura CIO wykonująca żądaną operację.
    < CIOMAIN >
       |
       v
     /--------\
    / poprawny \ nie  +-------+
    <  numer  >------>| Y=$86 |
    \ IOCB ? /    +-------+
     \--------/       |
       | tak       v
       v       +--------+
   +---------------+   | CIORET |
   | przepisanie |   +--------+
   | IOCB do ZIOCB |
   +---------------+
       |
       |
       v
    /----------\ tak      /---------\ tak
    < ICHIDZ=$7F >---->--------< ICCOM=$0C >----------+
    \----------/        \---------/      |
       | nie           | nie      |
       v             v        |
       +<---------------+  /--------\ tak    |
       |        |  < HNDLOD=0 >--->-+   |
       v        |  \--------/   |   |
     +-------+      |   nie |     |   |
     | Y=$84 |      |     v     v   |
     +-------+      |  ++--------++ +-------+ |
       |        |  || PRPLNK || | Y=$82 | |
       v        |  ++--------++ +-------+ |
    /---------\ tak    |     |     |   |
    < ICCOM<$03 >---->-+  |     v     |   |
    \---------/    |  | nie /------\   |   |
       |      |  +-<---< błąd ? >   |   |
       v      |     \------/   |   |
  +-------------------+ |       | tak   |   |
  | odczyt indeksu | |       v     |   |
  | adresu sterownika | |    ++--------++  |   |
  +-------------------+ +------->|| CIORET ||<---+   |
       |           ++--------++     |
       v                      |
    /--------\ tak   ++--------++         |
    < indeks=0 >------->|| OPEN ||         |
    \--------/     ++--------++         |
     nie |                      |
       v                      |
    /--------\ tak   ++--------++         |
    < indeks=2 >------->|| CLOSE ||<-----------------+
    \--------/     ++--------++
     nie |
       v
    /---------\ tak  ++--------++
    < indeks>=8 >------>|| STATUS ||
    \---------/    ++--------++
     nie |
       v
    /--------\ tak   ++--------++
    < indeks=4 >------->|| READ ||
    \--------/     ++--------++
     nie |
       v
    ++-------++
    || WRITE ||
    ++-------++

    Rys.3. Struktura głównej procedury CIO.
    Na początku procedury zawartości rejestru X i akumulatora są zapisywane w pomocniczych rejestrach ICAX5Z i ICAX6Z. Następnie sprawdzane jest, czy numer IOCB jest pełną wielokrotnością liczby 16 i czy jest mniejszy od $80. Negatywny wynik powoduje umieszczenie w rejestrze Y wartości $86 (kod błędu BAD IOCB NUMBER - błędny numer IOCB) i przejście do procedury CIORET kończącej operację CIO.
      0100 ;CIO MAIN routine
      0110 ;
      0120 CIOCLS = $E57C
      0130 CIOOPN = $E53F
      0140 CIOREAD = $E5B2
      0150 CIORET = $E670
      0160 CIOSTSP = $E597
      0170 CIOWRT = $E61E
      0180 COMTAB = $E72D
      0190 HNDLOD = $02E9
      0200 ICAX5Z = $2E
      0210 ICAX6Z = $2F
      0220 ICCHID = $0340
      0230 ICCOMT = $17
      0240 ICCOMZ = $22
      0250 ICHIDZ = $20
      0260 PRPLNK = $CA29
      0270 ;
      0280   *= $E4DF
      0290 ;
      0300   STA ICAX6Z
      0310   STX ICAX5Z
      0320   TXA
      0330   AND #$0F
      0340   BNE BNAM
      0350   CPX #$80
      0360   BCC MOVE
      0370 BNAM LDY #$86
      0380   JMP CIORET
      0390 MOVE LDY #$00
      0400 NEXT LDA ICCHID,X
      0410   STA ICHIDZ,Y
      0420   INX
      0430   INY
      0440   CPY #$0C
      0450   BCC NEXT
      0460   LDA ICHIDZ
      0470   CMP #$7F
      0480   BNE PCMD
      0490   LDA ICCOMZ
      0500   CMP #$0C
      0510   BEQ CIOCLS
      0520   LDA HNDLOD
      0530   BNE LDH
      0540 ;NonEXistent Device ERror
      0550 NEXDER LDY #$82
      0560 EXIT JMP CIORET
      0570 LDH JSR PRPLNK
      0580   BMI EXIT
      0590 PCMD LDY #$84
      0600   LDA ICCOMZ
      0610   CMP #$03
      0620   BCC EXIT
      0630   TAY
      0640   CPY #$0E
      0650   BCC CMD
      0660   LDY #$0E
      0670 CMD STY ICCOMT
      0680   LDA COMTAB-3,Y
      0690   BEQ CIOOPN
      0700   CMP #$02
      0710   BEQ CIOCLS
      0720   CMP #$08
      0730   BCS CIOSTSP
      0740   CMP #$04
      0750   BEQ CIOREAD
      0760   JMP CIOWRT
    Jeżeli numer IOCB jest poprawny, to jego zawartość jest przepisywana na stronę zerową do ZIOCB. Nie ją jedynie przenoszone dwa ostatnie bajty IOCB, gdyż w odpowiadających im rejestrach ZIOCB przechowywane są już wartości z akumulatora i rejestru X.

    W następnej kolejności sprawdzany jest indeks wpisu w tabeli HATABS - ICHIDZ (IOCB CHannel IDentification). Jego wartość równa $7F oznacza, że operacja dotyczy "nowego urządzenia". W takim przypadku, jeśli kod operacji jest równy $0C (CLOSE), następuje skok do procedury CIOCLS. W przeciwnym razie kontrolowany jest znacznik HNDLOD. Gdy jest on równy zero, to do rejestru Y wpisywana jest wartość $82 (NON EXISTENT DEVICE - urządzenie nie istnieje) i procedura CIOMAIN kończy się skokiem do CIORET. Po stwierdzeniu obecności urządzenia wywoływana jest procedura PRPLNK, która obsługuje nowe urządzenia (zob. rozdział 6.2.).

    Wartość ICHIDZ różna od $7F oznacza, że komunikacja z urządzeniem będzie wykonywana przez standardowe procedury CIO. Teraz do rejestru Y wpisywany jest kod błędu INVALID COMMAND ($84 - błędny rozkaz) i sprawdzana jest zawartość rejestru ICCOMZ. Gdy jest ona mniejsza od $03, następuje skok do CIORET. Poprawny kod operacji powoduje (po zapisaniu go do rejestru ICCOMT) pobranie z tabeli COMTAB wartości indeksu wskazującego położenie adresu procedury wykonującej tą operację w tabeli adresowej sterowników. Bliższe informacje na ten temat są zawarte w rozdziale 2.2.
      0100 ;COMmand TABle
      0110 ;
      0120   *= $E72D
      0130 ;
      0140   .BYTE $00,$04,$04,$04
      0150   .BYTE $04,$06,$06,$06
      0160   .BYTE $06,$02,$08,$0A 
    Teraz przeprowadzane jest rozpoznanie operacji do wykonania poprzez sprawdzanie wartości odczytanego indeksu. Wartość zero oznacza operację otwarcia kanału IOCB (OPEN) i powoduje przejście do procedury CIOOPN. Wartość dwa oznacza zamknięcie kanału (CLOSE) - wywołuje skok do CIOCLS. Indeks większy od $07 oznacza operację odczytu statusu (STATUS) lub operację specjalną (SPECIAL), specyficzną dla danego urządzenia. W tym przypadku wykonywany jest skok do CIOSTSP. Na końcu sprawdzany jest indeks operacji odczytu ($04 - READ) - skok do CIOREAD. Jeśli żadna z wyżej wymienionych operacji nie została rozpoznana, to znaczy, że chodzi o zapis (WRITE) i następuje skok do CIOWRT.

2.1.1. Zakończenie procedury CIO

    Zarówno główna, jak i wszystkie szczegółowe procedury CIO kończą się skokiem do procedury CIORET. Ma ona dwa punkty początkowe: CIORET i CPLCIO. Rozpoczęcie procedury od etykiety CIORET powoduje zapisanie aktualnej zawartości rejestru Y procesora do rejestru statusu ZIOCB (ICSTZ - IOCB STatus, Zeropage). Operacja ta jest omijana przy rozpoczęciu od etykiety CPLCIO.
      0100 ;CIO RETurn routine
      0110 ;
      0120 HNDLOD = $02E9
      0130 ICAX5Z = $2E
      0140 ICAX6Z = $2F
      0150 ICBAZ = $24
      0160 ICBUFA = $0344
      0170 ICCHID = $0340
      0180 ICHIDZ = $20
      0190 ICSTZ = $23
      0200 ;
      0210   *= $E670
      0220 ;
      0230   STY ICSTZ
      0240 ;ComPLete CIO operation
      0250 CPLCIO LDY ICAX5Z
      0260   LDA ICBUFA,Y
      0270   STA ICBAZ
      0280   LDA ICBUFA+1,Y
      0290   STA ICBAZ+1
      0300   LDX #$00
      0310   STX HNDLOD
      0320 NEXT LDA ICHIDZ,X
      0330   STA ICCHID,Y
      0340   INX
      0350   INY
      0360   CPX #$0C
      0370   BCC NEXT
      0380   LDA ICAX6Z
      0390   LDX ICAX5Z
      0400   LDY ICSTZ
      0410   RTS
    Zadaniem CIORET jest przekazanie zawartości ZIOCB do odpowiedniego IOCB. W tym celu najpierw z rejestru ICAX5Z jest pobierany numer właściwego IOCB. Następnie adres bufora w ZIOCB jest odtwarzany według zawartości IOCB i zerowany jest rejestr HNDLOD. Teraz kolejno zawartości rejestrów ZIOCB są przenoszone do IOCB (oprócz dwóch ostatnich bajtów).

    Na początku procedury CIOMAIN w rejestrach ICAX5Z i ICAX6Z zostały zapamiętane zawartości rejestru X i akumulatora. Przed zakończeniem CIO są one odtwarzane i dodatkowo do rejestru Y pobierany jest status wykonanej operacji I/O. Ponieważ jest to ostatnie polecenie przed końcem procedury, to w przypadku błędu (status większy od $7F) po powrocie do miejsca wywołania CIO bit N (negative) w rejestrze statusu procesora jest ustawiony. Pozwala to na bardzo proste wykrycie błędu i przejście do dalszej części programu (np. procedury obsługi błędu) przy użyciu rozkazów BPL (Branch if PLus) lub BMI (Branch if MInus).

2.2. Tabele adresowe sterowników

    Kilkakrotnie już wspominane były tabele adresów procedur obsługi urządzeń zewnętrznych. Według umieszczonych w nich adresów CIO rozpoznaje procedury dotyczące poszczególnych urządzeń. W systemie operacyjnym Atari występują dwa rodzaje tabel adresowych: HATABS i tabele wektorów sterowników (procedur obsługi).

    Tabela HATABS (Handler Address TABleS) znajduje się na trzeciej stronie pamięci i zawiera nazwy wszystkich urządzeń i adresy ich tabel wektorów. Każdy wpis w tabeli HATABS składa się z trzech bajtów: nazwa urządzenia, młodszy bajt adresu i starszy bajt adresu:
           +-------------------+ -+
      1 bajt  | nazwa urządzenia |  |
           +-------------------+  |
      2 bajt  | LSB adresu tabeli |  +- jeden wpis
           +-------------------+  |
      3 bajt  | MSB adresu tabeli |  |
           +-------------------+ -+
           |          |
           |  dalsze wpisy  |
           |          |
           +-------------------+

        Rys.4. Struktura tabeli HATABS
    Nazwa urządzenia w HATABS jest zapisaną w kodzie ASCII pierwszą literą nazwy symbolicznej, np. Cassette, Editor, Keyboard, Printer itd. Są to te same nazwy, które występują w Atari Basic w instrukcji OPEN. Początkowo tabela HATABS zawiera pięć wpisów urządzeń (P, C, E, S i K) przeniesionych tu z tabeli INIT31A podczas inicjowania systemu:
      0100 ;Handler Address TABleS
      0110 ;
      0120 CASVEC = $E440
      0130 EDTVEC = $E400
      0140 KBDVEC = $E420
      0150 PRTVEC = $E430
      0160 SCRVEC = $E410
      0170 ;
      0180   *= $031A
      0190 ;
      0200   .BYTE 'P
      0210   .WORD PRTVEC
      0220   .BYTE 'C
      0230   .WORD CASVEC
      0240   .BYTE 'E
      0250   .WORD EDTVEC
      0260   .BYTE 'S
      0270   .WORD SCRVEC
      0280   .BYTE 'K
      0290   .WORD KBDVEC
    Dalsze miejsca w HATABS są przeznaczone do zainstalowania innych urządzeń zewnętrznych. Wszystkie niewykorzystywane wpisy mają wartość zero. Razem z wpisami już istniejącymi w tabeli HATABS można umieścić 11 różnych urządzeń zewnętrznych.

    Dwa bajty adresowe wpisu w HATABS wskazują na tabelę adresów procedur obsługi poszczególnych operacji wykonywanych przez urządzenie. Należy zwrócić uwagę, że wszystkie adresy są zmniejszone o jeden. Ostatnie cztery bajty zawierają rozkaz skoku do procedury inicjowania oraz bajt zerowy.
           +-----------+
       +$00  |  OPEN-1 |
           +-----------+
       +$02  | CLOSE-1 |
           +-----------+
       +$04  |  GET-1  |
           +-----------+
       +$06  |  PUT-1  |
           +-----------+
       +$08  | STATUS-1 |
           +-----------+
       +$0A  | SPECIAL-1 |
           +-----------+
       +$0C  | JMP INIT |
           +-----------+
       +$0F  |  $00  |
           +-----------+

    Rys.5. Tabela adresowa sterownika
    Urządzenia zainstalowane na stałe posiadają tabele adresów zapisaną w pamięci ROM. Można jednak napisać dla nich własne procedury obsługi i po umieszczeniu w dowolnym miejscu RAM tabeli adresów zmienić wektor w HATABS tak, aby wskazywał na nową tabelę adresową. Standardowa tabela zapisana w ROM-ie jest następująca:
      0100 ;DEVice HAndler Table
      0110 ;
      0120 CASCLS = $FDCF
      0130 CASINIT = $FCDB
      0140 CASOPN = $FCE6
      0150 CASRDBT = $FD7A
      0160 CASSP = $FCE5
      0170 CASST = $FDCC
      0180 CASWRT = $FDB4
      0190 DRAW = $F9AF
      0200 EDOPN = $EF94
      0210 EDSP = $F22D
      0220 EGETCH = $F24A
      0230 EOUTCH = $F2B0
      0240 GETCH = $F180
      0250 KBGBYT = $F2FD
      0260 KBOPN = $F21E
      0270 OUTCH = $F1A4
      0280 POWERON = $EF6E
      0290 PRCLS = $FF07
      0300 PRINIT = $FE99
      0310 PROPN = $FEC2
      0320 PRRDSP = $FEC1
      0330 PRSTAT = $FEA3
      0340 PRWRT = $FECB
      0350 SCOPN = $EF8E
      0360 SCRFIN = $F22E
      0370 ;
      0380   *= $E400
      0390 ;
      0400 EDTVEC .WORD EDOPN-1
      0410   .WORD SCRFIN-1
      0420   .WORD EGETCH-1
      0430   .WORD EOUTCH-1
      0440   .WORD KBOPN-1
      0450   .WORD EDSP-1
      0460   JMP POWERON
      0470   .BYTE $00
      0480 SCRVEC .WORD SCOPN-1
      0490   .WORD SCRFIN-1
      0500   .WORD GETCH-1
      0510   .WORD OUTCH-1
      0520   .WORD KBOPN-1
      0530   .WORD DRAW-1
      0540   JMP POWERON
      0550   .BYTE $00
      0560 KBDVEC .WORD KBOPN-1
      0570   .WORD KBOPN-1
      0580   .WORD KBGBYT-1
      0590   .WORD EDSP-1
      0600   .WORD KBOPN-1
      0610   .WORD EDSP-1
      0620   JMP POWERON
      0630   .BYTE $00
      0640 PRTVEC .WORD PROPN-1
      0650   .WORD PRCLS-1
      0660   .WORD PRRDSP-1
      0670   .WORD PRWRT-1
      0680   .WORD PRSTAT-1
      0690   .WORD PRRDSP-1
      0700   JMP PRINIT
      0710   .BYTE $00
      0720 CASVEC .WORD CASOPN-1
      0730   .WORD CASCLS-1
      0740   .WORD CASDRBT-1
      0750   .WORD CASWRT-1
      0760   .WORD CASST-1
      0770   .WORD CASSP-1
      0780   JMP CASINIT
      0790   .BYTE $00
    Z tabeli tej pobierane są przez procedurę CIO adresy procedur obsługi poszczególnych operacji dla konkretnych urządzeń. Sposób wykorzystania tej tabeli przez procedury systemu operacyjnego jest opisany w następnych rozdziałach.

    Dodanie nowego urządzenia do tabeli HATABS nie wymaga nawet pisania specjalnej procedury. Do tego celu służy znajdująca się 2już w systemie operacyjnym procedura NEWDEV. Przed jej wywołaniem trzeba jedynie umieścić w rejestrze X nazwę urządzenia, a w rejestrze Y i w akumulatorze odpowiednio młodszy i starszy bajt adresu tabeli adresowej procedur obsługi.
      0100 ;NEW DEVice
      0110 ;
      0120 HATABS = $031A
      0130 ;
      0140   *= $EEBC
      0150 ;
      0160   PHA
      0170   TYA
      0180   PHA
      0190   TXA
      0200   LDX #$00
      0210 NEXT1 CMP HATABS,X
      0220   BEQ FOUND
      0230   INX
      0240   INX
      0250   INX
      0260   CPX #$22
      0270   BMI NEXT1
      0280   LDX #$00
      0290   TAY
      0300   LDA #$00
      0310 NEXT2 CMP HATABS,X
      0320   BEQ EMPTY
      0330   INX
      0340   INX
      0350   INX
      0360   CPX #$22
      0370   BMI NEXT2
      0380   PLA
      0390   PLA
      0400   LDY #$FF
      0410   SEC
      0420   RTS
      0430 FOUND PLA
      0440   TAY
      0450   PLA
      0460   INX
      0470   SEC
      0480   RTS
      0490 EMPTY TYA
      0500   STA HATABS,X
      0510   PLA
      0520   STA HATABS+1,X
      0530   PLA
      0540   STA HATABS+2,X
      0550   CLC
      0560   RTS
    Na początku procedury zawartości akumulatora i rejestru X są umieszczane na stosie, a rejestr X (nazwa urządzenia) przepisywany jest do akumulatora. Następnie wykonywane są dwie pętle przeszukujące HATABS.

    Pierwsza pętla sprawdza, czy urządzenie o podanej nazwie znajduje się już w HATABS. Jeśli tak, to po odtworzeniu ze stosu zawartości rejestru Y i akumulatora procedura kończy się z ustawionym bitem Carry statusu procesora. Rejestr X zawiera wtedy indeks młodszego bajtu wektora w HATABS, co pozwala na bezpośrednią zmianę tego wektora poprzez sekwencję rozkazów STY HATABS,X, INX, STA HATABS,X.

    Gdy poszukiwane urządzenie nie zostało znalezione, wykonywana jest druga pętla. Jej zadaniem jest wykrycie pierwszego wolnego miejsca na wpis w HATABS. Jeżeli tabela HATABS jest całkowicie zapełniona, to ustawiany jest bit Carry, w rejestrze Y umieszczana jest wartość $FF i procedura się kończy.

    Po wykryciu wolnego miejsca w HATABS umieszczana jest w tabeli nazwa urządzenia, a następnie pobrany ze stosu adres tabeli jego procedur obsługi. W tym przypadku przed zakończeniem procedury bit Carry jest kasowany w celu wskazania pomyślnego przebiegu procedury.

2.2.1. Procedury korzystające z HATABS

    Z tabelami adresowymi sterowników jest związanych jeszcze kilka procedur pomocniczych wykorzystywanych przez procedury operacji CIO. Są to procedury DEVNUM, CMPENT i GOHAND oraz pośrednio procedura CIOJMP.

    Zadaniem procedury DEVNUM jest ustalenie numeru urządzenia, którego dotyczy operacja I/O; a w drugiej części rozpoczynającej się od etykiety DVSRCH - odnalezienie wpisu urządzenia w HATABS.
      0100 ;DEVice NUMber
      0110 ;
      0120 HATABS = $031A
      0130 ICBAZ = $24
      0140 ICHIDZ = $20
      0150 ICDNOZ = $21
      0160 ;
      0170   *= $E6FF
      0180 ;
      0190   SEC
      0200   LDY #$01
      0210   LDA (ICBAZ),Y
      0220   SBC #'1
      0230   BMI SET0
      0240   CMP #$09
      0250   BCC STDN
      0260 SET0 LDA #$00
      0270 STDN STA ICDNOZ
      0280   INC ICDNOZ
      0290 ;DeVice SeaRCH
      0300 DVSRCH LDY #$00
      0310   LDA (ICBAZ),Y
      0320 ;Find DeVice HaNDler
      0330 FDVHND BEQ ERR
      0340   LDY #$21
      0350 NEXT CMP HATABS,Y
      0360   BEQ SUC
      0370   DEY
      0380   DEY
      0390   DEY
      0400   BPL NEXT
      0410 ERR LDY #$82
      0420   SEC
      0430   RTS
      0440 SUC TYA
      0450   STA ICHIDZ
      0460   CLC
      0470   RTS
    Procedura DEVNUM w celu ustalenia numeru urządzenia pobiera najpierw drugi bajt z bufora wskazywanego przez rejestr ICBAZ (bufor musi zawierać nazwę urządzenia). Następnie sprawdza, czy jego wartość mieści się w dozwolonym zakresie (dopuszczalne są numery urządzeń od 1 do 9). Poprawny numer urządzenia jest umieszczany w rejestrze ICDNOZ, a gdy jest nieprawidłowy, to do ICDNOZ wpisywane jest 1.

    Teraz odczytywany jest z bufora pierwszy bajt, który określa nazwę urządzenia i tabela HATABS jest przeszukiwana w celu odnalezienia wpisu tego urządzenia. Po napotkaniu wpisu jego indeks w HATABS jest umieszczany w rejestrze ICHIDZ i bit Carry jest kasowany. Gdy tabela nie zawiera poszukiwanego wpisu, to w rejestrze Y umieszczany jest kod błędu $82 (NON EXISTENT DEVICE) i bit Carry jest ustawiany.

    Warto przy tym zauważyć, że tabela HATABS jest przeszukiwana od końca. Jeżeli więc zostanie umieszczony w niej drugi wpis tego samego urządzenia (np. nowa procedura obsługi drukarki), to zostanie on odnaleziony wcześniej niż wpis oryginalny. Umożliwia to wprowadzenie nowego wpisu bez kasowania starego.

    Procedura CMPENT służy do ustalenia adresu początkowego procedury obsługi wykonującej żądaną operację I/O. Na początku odczytywany jest z rejestru ICHIDZ indeks urządzenia w HATABS. Jeśli jest on większy od $21, to w rejestrze Y umieszczany jest kod błędu $85 (IOCB NOT OPEN - IOCB nie otwarty) i po ustawieniu bitu Carry procedura się kończy.

    Jeśli wartość indeksu jest prawidłowa, to według niej wektor tabeli adresowej odczytywany jest z HATABS i umieszczany w rejestrach ICAX3Z oraz ICAX4Z. Następnie według kodu operacji pobranego z ICCOMT określany jest (przy pomocy tabeli COMTAB) indeks adresu procedury, która wykonuje żądaną operację. Znaleziony adres jest przepisywany z tabeli adresowej do rejestrów ICAX3Z i ICAX4Z. W celu zasygnalizowania poprawnego przebiegu procedury, przed jej zakończeniem kasowany jest jeszcze bit Carry.
      0100 ;CoMPute ENTry
      0110 ;
      0120 COMTAB = $E72D
      0130 HATABS = $031A
      0140 ICAX3Z = $2C
      0150 ICAX4Z = $2D
      0160 ICCOMT = $17
      0170 ICCOMZ = $22
      0180 ICHIDZ = $20
      0190 ;
      0200   *= $E695
      0210 ;
      0220   LDY ICHIDZ
      0230   CPY #$22
      0240   BCC LAD
      0250   LDY #$85
      0260   BCS END
      0270 LAD LDA HATABS+1,Y
      0280   STA ICAX3Z
      0290   LDA HATABS+2,Y
      0300   STA ICAX4Z
      0310   LDY ICCOMT
      0320   LDA COMTAB+3,Y
      0330   TAY
      0340   LDA (ICAX3Z),Y
      0350   TAX
      0360   INY
      0370   LDA (ICAX3Z),Y
      0380   STA ICAX4Z
      0390   STX ICAX3Z
      0400   CLC
      0410 END RTS
    Wywołanie wybranej procedury obsługi urządzenia jest wykonywane przez procedurę GOHAND.
      0100 ;GO to HANDler
      0110 ;
      0120 CIOJMP = $E6F4
      0130 ICSTZ = $23
      0140 ;
      0150   *= $E6EA
      0160 ;
      0170   LDY #$92
      0180   JSR CIOJMP
      0190   STY ICSTZ
      0200   CPY #$00
      0210   RTS
    Umieszcza ona najpierw w rejestrze Y kod błędu $92 (FUNCTION NOT IMPLEMENTED - operacja niedozwolona), a następnie poprzez procedurę CIOJMP wywołuje sterownik urządzenia zewnętrznego. Po zakończeniu operacji i powrocie do GOHAND zawartość rejestru Y jest przepisywana do ICSTZ, a poprzez rozkaz CPY bit Negative rejestru statusu otrzymuje wartość sygnalizującą powodzenie (lub nie) operacji. Umieszczenie w rejestrze Y kodu błędu $92 przed wywołaniem procedury obsługi żądanej operacji znakomicie upraszcza projektowanie procedur operacji niedozwolonych - wystarczy jako adres takiej operacji podać adres rozkazu RTS. Rozwiązanie to jest często stosowane w OS Atari oraz w sterownikach urządzeń instalowanych po zainicjowaniu systemu.

    Procedura CIOJMP służy wyłącznie do wykonania skoku do procedury obsługi urządzenia, której adres jest zawarty w rejestrach ICAX3Z i ICAX4Z. Bardzo interesujący jest natomiast sposób wykonania tego skoku.
      0100 ;CIO JuMP routine
      0110 ;
      0120 ICAX3Z = $2C	
      0130 ICAX4Z = $2D
      0140 ICAX5Z = $2E
      0150 ;
      0160   *= $E6F4
      0170 ;
      0180   TAX
      0190   LDA ICAX4Z
      0200   PHA
      0210   LDA ICAX3Z
      0220   PHA
      0230   TXA
      0240   LDX ICAX5Z
      0250   RTS
    Zastosowana sztuczka polega na tym, że bajty adresu procedury pobrane z rejestrów ICAX3/4Z są umieszczane na stosie. Wykonanie teraz rozkazu RTS powoduje zdjęcie ze stosu dwóch znajdujących się tam bajtów, które normalnie oznaczają stan licznika rozkazów w chwili wykonania rozkazu JSR, zwiększenie ich o jeden i umieszczenie w liczniku rozkazów procesora. W ten sposób dalsze wykonywanie programu odbywa się od początku odpowiedniej procedury obsługi urządzenia. Kończący tą procedurę rozkaz RTS spowoduje powrót do miejsca wywołania CIOJMP, a więc bezpośrednio do procedury GOHAND. Oczywiste jest już także umieszczenie w tabeli adresowej adresów procedur zmniejszonych o jeden.

2.3. Procedura otwarcia IOCB

    Rozpoznanie przez CIOMAIN kodu operacji OPEN ($03) powoduje wywołanie procedury CIOOPN. Dla jej poprawnego wykonania rejestr ICBUFA musi zawierać adres nazwy urządzenia, dla którego otwierany jest kanał IOCB (np. S: lub D:NAZWA.EXT). Ponadto w ICAX1 muszą znajdować się informacje o sposobie dostępu do urządzenia (zapis czy odczyt) i ewentualnie inne informacje zależne od rodzaju urządzenia. Niektóre urządzenia wymagają jeszcze dodatkowych danych w rejestrze ICAX2.
      0100 ;CIO OPeN routine
      0110 ;
      0120 CIORET = $E670
      0130 CMPENT = $E695
      0140 CPLCIO = $E672
      0150 DEVNUM = $E6FF
      0160 DVSTAT = $02EA
      0170 GOHAND = $E6EA
      0180 HNDLOD = $02E9
      0190 ICAX3Z = $2C
      0200 ICAX4Z = $2D
      0210 ICCOMT = $17
      0220 ICHIDZ = $20
      0230 ICPTZ = $26
      0240 SPCHND = $EEF9
      0250 ;
      0260   *= $E53F
      0270 ;
      0280   LDA ICHIDZ
      0290   CMP #$FF
      0300   BEQ OPN
      0310   LDY #$81
      0320 EXIT JMP CIORET
      0330 OPN LDA HNDLOD
      0340   BNE END
      0350   JSR DEVNUM
      0360   BCS END
      0370   LDA #$00
      0380   STA DVSTAT
      0390   STA DVSTAT+1
      0400 ;INItialize for OPeN
      0410 INIOPN JSR CMPENT
      0420   BCS EXIT
      0430   JSR GOHAND
      0440   LDA #$0B
      0450   STA ICCOMT
      0460   JSR CMPENT
      0470   LDA ICAX3Z
      0480   STA ICPTZ
      0490   LDA ICAX4Z
      0500   STA ICPTZ+1
      0510   JMP CPLCIO
      0520 END JSR SPCHND
      0530   JMP CIORET
    Przede wszystkim na początku procedury sprawdzany jest indeks wpisu w HATABS. Gdy jest on różny od $FF, to w rejestrze Y umieszczany jest kod błędu $81 (PREVIOUS OPEN - uprzednio otwarty) i następuje skok do CIORET. Ma to na celu zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem tego samego kanału IOCB dla dwóch różnych urządzeń.

    Następnie kontrolowany jest rejestr HNDLOD, który wskazuje użycie nowego urządzenia i wywoływana jest procedura DEVNUM w celu odszukania wpisu urządzenia w HATABS. Negatywny wynik którejkolwiek z tych operacji powoduje wywołanie specjalnej procedury obsługi SPCHND, a następnie skok do CIORET.

    Jeśli wpis urządzenia w HATABS został odnaleziony, to procedura CMPENT odczytuje z tabeli adresowej urządzenia adres procedury otwierającej kanał dla tego urządzenia. Następujące po tym sprawdzenie pozytywnego wyniku jest konieczne ze względu na to, że niektóre procedury komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi korzystają z CIOOPN od miejsca oznaczonego etykietą INIOPN.

    Teraz poprzez GOHAND jest wywoływana właściwa procedura otwarcia urządzenia. Po jej zakończeniu w rejestrze ICSTZ znajduje się status wykonanej operacji informujący o jej pomyślnym (lub nie) przebiegu.

    W ostatniej fazie procedury do rejestru ICCOMT wpisywany jest kod rozkazu PUT BYTE i ponownie wywoływana jest procedura CMPENT. Odnaleziony przez nią adres procedury PUT BYTE urządzenia jest przepisywany do rejestru ICPTZ. Procedura CIOOPN kończy się skokiem do CPLCIO.

    Po zakończeniu procedury CIOOPN odpowiedni IOCB zawiera: w rejestrze ICCHID - indeks wpisu urządzenia w HATABS, w rejestrze ICDNO - numer urządzenia oraz w rejestrze ICSTAT - wynik (status) operacji OPEN.

2.4. Procedura zamknięcia IOCB

    Kod operacji CIO równy $0C powoduje wywołanie procedury CIOCLS, której zadaniem jest zamknięcie odpowiedniego kanału IOCB. Operacja CLOSE nie wymaga żadnych dodatkowych informacji w rejestrach IOCB.
      0100 ;CIO CLoSe routine
      0110 ;
      0120 CIONOPN = $E4DC
      0130 CPLCIO = $E672
      0140 CMPENT = $E695
      0150 GOHAND = $E6EA
      0160 ICHIDZ = $20
      0170 ICPTZ = $26
      0180 ICSTZ = $23
      0190 ;
      0200   *= $E57C
      0210 ;
      0220   LDY #$01
      0230   STY ICSTZ
      0240   JSR CMPENT
      0250   BCS CLS
      0260   JSR GOHAND
      0270 CLS LDA #$FF
      0280   STA ICHIDZ
      0290   LDA # >[CIONOPN-1]
      0300   STA ICPTZ+1
      0310   LDA # <[CIONOPN-1]
      0320   STA ICPTZ
      0330   JMP CPLCIO
    Od razu na początku procedury status operacji jest ustawiany na $01 (SUCCESS). Następnie przez procedurę CMPENT wyszukiwany jest adres procedury zamykającej komunikację z urządzeniem i procedura ta jest wywoływana poprzez GOHAND.

    Zarówno w przypadku nieodnalezienia przez CMPENT odpowiedniego wpisu w HATABS, jak i po zakończeniu procedury GOHAND (ewentualny błąd jest przez nią sygnalizowany w rejestrze ICSTZ) dalsze postępowanie jest identyczne. Indeks wpisu urządzenia w HATABS jest ustawiany na wartość $FF, a wektor procedury obsługi w rejestrze ICPTZ wskazuje na procedurę CIONOPN. Procedura ta umieszcza jedynie w rejestrze Y kod błędu $85 (NOT OPEN).
      0100 ;CIO Not OPeN
      0110 ;
      0120   *= $E4DC
      0130 ;
      0140   LDY #$85
      0150   RTS
    Po zakończeniu operacji CLOSE rejestr ICCHID ma więc wartość $FF, a w rejestrze ICSTAT znajduje się wynik operacji.

2.5. Procedura odczytu z urządzenia

    Procedura odczytu CIO jest wywoływana po rozpoznaniu kodu $07 (GET BYTE) lub $05 (GET RECORD). Obie operacje są wykonywane przez tą samą procedurę, która rozpoznaje różnicę według bitu 1 kodu operacji (ustawiony = BYTE, skasowany = RECORD). Przed wywołaniem CIOMAIN konieczne jest jeszcze umieszczenie w rejestrze ICBUFA adresu bufora i w rejestrze ICBUFL jego długości. Jeżeli długość bufora jest równa zero, to odczytany znak umieszczany jest w akumulatorze. Zamieszczony poniżej schemat ukazuje przybliżoną strukturę operacji odczytu.
          < CIOREAD >
            |
            v
          /-------\
          /  czy  \ nie
         < dozwolony >---->----+
          \ odczyt? /     |
          \-------/      v
            | tak    +-------+
            v      | Y=$83 |
         ++--------++   +-------+
         || CMPENT ||     |
         ++--------++     |
            |        |
            v        |
           /-----\ tak    |
          < błąd? >---->---+ |
           \-----/     | |
            | nie    v v
            v     +--------+
     +------------>+     | CIORET |
     |       |     +--------+
     |       v
     |     +--------+
     |     | odczyt |
     |     | bajtu |
     |     +--------+
     |       |
     |       v
     |     /-----\ tak
     |     < błąd? >---->---+
     |     \-----/     |
     |       | nie    |
     |       v      |
     |   nie /-------\ tak  v
     +---<----< koniec? >------>+
          \-------/    |
                   v
                +--------+
                | CPLCIO |
                +--------+

     Rys.6. Struktura operacji READ
    Przed rozpoczęciem operacji odczytu kontrolowany jest bit 2 rejestru ICAX1, który sygnalizuje możliwość odczytu z urządzenia. Jeśli jest on skasowany, to do rejestru Y wpisywany jest kod błędu $83 (WRITE ONLY - dozwolony tylko zapis) i operacja kończy się skokiem do CIORET. Następnie procedura CMPENT odszukuje adres procedury odczytu z urządzenia, a w przypadku niepowodzenia także przechodzi się do CIORET (w takim razie rejestr Y zawiera kod $85 - NOT OPEN).
      0100 ;CIO READ routine
      0110 ;
      0120 CIORET = $E670
      0130 CPLCIO = $E672
      0140 DECBUFL = $E6BB
      0150 DECBUFP = $E6C8
      0160 CMPENT = $E695
      0170 GOHAND = $E6EA
      0180 ICAX1Z = $2A
      0190 ICAX6Z = $2F
      0200 ICBAZ = $24
      0210 ICBLZ = $28
      0220 ICCOMZ = $22
      0230 ICSTZ = $23
      0240 INCBUFP = $E6D1
      0250 SUBBUFL = $E6D8
      0260 ;
      0270   *= $E5B2
      0280 ;
      0290   LDA ICCOMZ
      0300   AND ICAX1Z
      0310   BNE PRFM
      0320   LDY #$83
      0330 EXIT JMP CIORET
      0340 PRFM JSR CMPENT
      0350   BCS EXIT
      0360   LDA ICBLZ
      0370   ORA ICBLZ+1
      0380   BNE GET1
      0390   JSR GOHAND
      0400   STA ICAX6Z
      0410   JMP CPLCIO
      0420 GET1 JSR GOHAND
      0430   STA ICAX6Z
      0440   BMI END
      0450   LDY #$00
      0460   STA (ICBAZ),Y
      0470   JSR INCBUFP
      0480   LDA ICCOMZ
      0490   AND #$02
      0500   BNE NEXT
      0510   LDA ICAX6Z
      0520   CMP #$9B
      0530   BNE NEXT
      0540   JSR DECBUFL
      0550   JMP END
      0560 NEXT JSR DECBUFL
      0570   BNE GET1
      0580   LDA ICCOMZ
      0590   AND #$02
      0600   BNE END
      0610 GET2 JSR GOHAND
      0620   STA ICAX6Z
      0630   BMI ZBF
      0640   LDA ICAX6Z
      0650   CMP #$9B
      0660   BNE GET2
      0670   LDA #$89
      0680   STA ICSTZ
      0690 ZBF JSR DECBUFP
      0700   LDY #$00
      0710   LDA #$9B
      0720   STA (ICBAZ),Y
      0730   JSR INCBUFP
      0740 END JSR SUBBUFL
      0750   JMP CPLCIO
    Właściwy odczyt rozpoczyna się od sprawdzenia długości bufora. Gdy jest ona równa zero, to poprzez wywołanie GOHAND odczytywany jest do akumulatora bajt z urządzenia. Po jego przepisaniu do rejestru ICAX6Z procedura kończy się skokiem do CPLCIO.

    Przy niezerowej długości bufora postępowanie jest podobne, lecz zamiast zakończenia odczytu następuje sprawdzenie statusu operacji. Ewentualne wystąpienie błędu przerywa odczyt (przed opuszczeniem CIOREAD korygowana jest jeszcze długość bufora).

    Prawidłowo odczytany bajt jest przepisywany z akumulatora w miejsce określone zawartością rejestru ICBAZ. Aby następny znak został wpisany w kolejne miejsce pamięci, to zawartość ICBAZ jest zwiększane przez procedurę INCBUFP.
      0100 ;INCrement BUFfer Pointer
      0110 ;
      0120 ICBAZ = $24
      0130 ;
      0140   *= $E6D1
      0150 ;
      0160   INC ICBAZ
      0170   BNE END
      0180   INC ICBAZ+1
      0190 END RTS
    Teraz kontrolowany jest bit 1 kodu operacji, który określa jej rodzaj (zob. wyżej). Gdy odczytywany jest bajt, to CIOREAD kończy się po zmniejszeniu rejestru określającego długość bufora (poprzez procedurę DECBUFL). Dla wybrania odpowiedniego wariantu procedury bit 1 jest kontrolowany potem jeszcze raz. Przy odczytywaniu rekordu trzeba sprawdzić, czy odczytany znak jest kodem końca linii ($9B - RETURN). Jeżeli tak, to po zmniejszeniu długości bufora odczyt również się kończy.

    W przeciwnym razie także zmniejszana jest długość bufora i gdy jest większa od zera, to procedura odczytu bajtu jest powtarzana. W celu zmniejszenia wskaźnika długości bufora (ICBLZ) wywoływana jest specjalna procedura DECBUFL. Zwraca ona w akumulatorze wartość zero, jeśli długość bufora jest równa zero lub wartość niezerową w przeciwnym wypadku, co ułatwia wybór wariantu procedury.
      0100 ;DECrement BUFfer Length
      0110 ;
      0120 ICBLZ = $28
      0130 ;
      0140   *= $E6BB
      0150 ;
      0160   LDA ICBLZ
      0170   BNE SKIP
      0180   DEC ICBLZ+1
      0190 SKIP DEC ICBLZ
      0200   LDA ICBLZ
      0210   ORA ICBLZ+1
      0220   RTS
    Jeżeli cały bufor został już zapełniony (długość bufora równa zero), to procedura GOHAND jest wywoływana w pętli w celu 2odczytania pozostałej części rekordu. Odczytane bajty nie są nigdzie przechowywane i zostają stracone. Pętla jest przerywana po wystąpieniu błędu lub po napotkaniu kodu RETURN ($9B). W tym ostatnim przypadku w rejestrze Y umieszczany jest kod błędu $89 (TRUNCATED RECORD - część rekordu utracona). Ponieważ bufor jest już pełny, to procedura DECBUFP zmniejsza jego adres o jeden.
      0100 ;DECrement BUFfer Pointer
      0110 ;
      0120 ICBAZ = $24
      0130 ;
      0140   *= $E6C8
      0150 ;
      0160   LDA ICBAZ
      0170   BNE END
      0180   DEC ICBAZ+1
      0190   DEC ICBAZ
      0200 END RTS
    W uzyskane w ten sposób miejsce wpisywany jest znak RETURN i adres bufora jest ponownie zwiększany przez procedurę INCBUFP.

    Po wszystkich opisanych wyżej wariantach zakończenia odczytu, przed opuszczeniem CIOREAD jest jeszcze wywoływana procedura SUBBUFL, której zadaniem jest uaktualnienie długości bufora dla operacji CIO. Wykorzystuje ona do rozpoznania właściwego IOCB jego numer zapisany w rejestrze ICAX5Z.
      0100 ;SUBtract BUFfer Length
      0110 ;
      0120 ICAX5Z = $2E
      0130 ICBLZ = $28
      0140 ICBUFL = $0348
      0150 ;
      0160   *= $E6D8
      0170 ;
      0180   LDX ICAX5Z
      0190   SEC
      0200   LDA ICBUFL,X
      0210   SBC ICBLZ
      0220   STA ICBLZ
      0230   LDA ICBUFL+1,X
      0240   SBC ICBLZ+1
      0250   STA ICBLZ+1
      0260   RTS
    Procedura odejmuje od początkowej długości bufora wpisanej w ICBUFL długość jego części zajętej przez odczytane dane (zawiera ją rejestr ICBLZ). W wyniku otrzymujemy długość pozostałej jeszcze (pustej) części bufora.

    Po zapoznaniu się z przebiegiem CIOREAD można łatwo określić różnicę pomiędzy operacjami GET BYTE i GET RECORD. Przy odczycie rekordu znak RETURN ($9B) przerywa odczyt, a jego brak powoduje przepełnienie bufora i utratę części informacji. Operacja GET BYTE kończy się natomiast po zapełnieniu bufora, a znak o kodzie $9B jest traktowany tak, jak wszystkie pozostałe.

2.6. Procedura zapisu na urządzenie.

    Kody operacji $09 (PUT RECORD) i $0B (PUT BYTE) powodują wywołanie z CIOMAIN procedury CIOWRT. Przebiega ona w sposób bardzo zbliżony do procedury CIOREAD, a wymagane dla niej parametry są identyczne (ICBUFA i ICBUFL). Struktura procedury CIOWRT jest pokazana na rysunku 7.
          < CIOWRT >
            |
            v
          /-------\
          /  czy  \ nie
         < dozwolony >---->----+
          \ zapis ? /     |
          \-------/      v
            | tak    +-------+
            v      | Y=$87 |
         ++--------++   +-------+
         || CMPENT ||     |
         ++--------++     |
            |        |
            v        |
           /-----\ tak    |
          < błąd? >---->---+ |
           \-----/     | |
            | nie    v v
            v     +--------+
     +------------>+     | CIORET |
     |       |     +--------+
     |       v
     |     +-------+
     |     | zapis |
     |     | bajtu |
     |     +-------+
     |       |
     |       v
     |     /-----\ tak
     |     < błąd? >---->---+
     |     \-----/     |
     |       | nie    |
     |       v      |
     |   nie /-------\ tak  v
     +---<----< koniec? >------>+
          \-------/    |
                   v
                +--------+
                | CPLCIO |
                +--------+

     Rys.7. Struktura operacji WRITE
    Podobnie jak przy odczycie na początku kontrolowany jest bit 3 rejestru ICAX1, który sygnalizuje możliwość zapisu na urządzenie. Jeśli jest on skasowany, to do rejestru Y wpisywany
   0100 ;CIO WRiTe routine
   0110 ;
   0120 CIORET = $E670
   0130 CPLCIO = $E672
   0140 CMPENT = $E695
   0150 DECBUFL = $E6BB
   0160 GOHAND = $E6EA
   0170 ICAX1Z = $2A
   0180 ICAX6Z = $2F
   0190 ICBAZ = $24
   0200 ICBLZ = $28
   0210 ICCOMZ = $22
   0220 INCBUFP = $E6D1
   0230 SUBBUFL = $E6D8
   0240 ;
   0250   *= $E61E
   0260 ;
   0270   LDA ICCOMZ
   0280   AND ICAX1Z
   0290   BNE PRFM
   0300   LDY #$87
   0310 EXIT JMP CIORET
   0320 PRFM JSR CMPENT
   0330   BCS EXIT
   0340   LDA ICBLZ
   0350   ORA ICBLZ+1
   0360   BNE LBF
   0370   LDA ICAX6Z
   0380   INC ICBLZ
   0390   BNE PUT
   0400 LBF LDY #$00
   0410   LDA (ICBAZ),Y
   0420   STA ICAX6Z
   0430 PUT JSR GOHAND
   0440   PHP
   0450   JSR INCBUFP
   0460   JSR DECBUFL
   0470   PLP
   0480   BMI END
   0490   LDA ICCOMZ
   0500   AND #$02
   0510   BNE NEXT
   0520   LDA ICAX6Z
   0530   CMP #$9B
   0540   BEQ END
   0550 NEXT LDA ICBLZ
   0560   ORA ICBLZ+1
   0570   BNE LBF
   0580   LDA ICCOMZ
   0590   AND #$02
   0600   BNE END
   0610   LDA #$9B
   0620   JSR GOHAND
   0630 END JSR SUBBUFL
   0640   JMP CPLCIO
jest kod błędu $87 (READ ONLY - dozwolony tylko odczyt) i operacja kończy się skokiem do CIORET. Następnie przez CMPENT wyszukiwany jest adres procedury zapisu (w przypadku niepowodzenia skok do CIORET z kodem $85 w rejestrze Y).

    Poprzez sprawdzenie długości bufora określane jest miejsce pobrania znaku do wysłania. Jeżeli bufor ma zerową długość, to znak pobierany jest z akumulatora, w przeciwnym razie wysyłany jest pierwszy znak z bufora. Samo wysłanie bajtu, który zostaje przepisany do ICAX6Z, jest wykonywane przez wywołanie procedury obsługi urządzenia poprzez GOHAND. Następnie przez wywołanie INCBUFP i DECBUFL zwiększany jest adres bufora i zmniejszana jego długość.

    Teraz wykonywana jest seria sprawdzeń różnych warunków. Procedura zapisu jest przerywana, jeśli wystąpił błąd przy zapisie, jeśli zapisywany był bajt (PUT BYTE) i długość bufora jest równa zero lub jeśli przy zapisywaniu rekordu został wysłany znak RETURN. Jeżeli przy zapisie bajtów długość bufora jest różna od zera, to następny bajt z bufora jest przepisywany do ICAX6Z i zapis jest powtarzany. Zerowa długość bufora w przypadku zapisu rekordu powoduje jeszcze przed zakończeniem operacji zapisanie bajtu $9B (RETURN).

    We wszystkich wymienionych przypadkach zakończenia operacji zapisu, przed opuszczeniem CIOWRT jest jeszcze uaktualniana długość bufora (przy pomocy SUBBUFL). Cała operacja zapisu kończy się skokiem do CPLCIO.

    Dokładniejsze informacje o procedurach DECBUFL, INCBUFP i SUBBUFL znajdują się w rozdziale 2.5. (Procedura odczytu z urządzenia).

2.7. Odczyt statusu i procedury specjalne

    Wszystkie kody operacji o wartości równej lub większej od $0D powodują wywołanie procedury CIOSTSP. Kod $0D oznacza operację odczytu statusu urządzenia, zaś wyższe kody są rozkazami operacji specjalnych, których przebieg zależy od rodzaju urządzenia.

    Procedura ta, jako jedyna z procedur CIO, umożliwia wykonanie operacji BEZ uprzedniego otwierania urządzenia operacją OPEN. Najpierw sprawdzany jest bowiem indeks wpisu w HATABS (zawarty w rejestrze ICHIDZ). Jeżeli ma on wartość $FF, to wywoływana jest procedura DEVNUM, która wyszukuje prawidłowy indeks (wystąpienie przy tym błędu przerywa operację skokiem do CIORET).
      0100 ;CIO STatus/SPecial routine
      0110 ;
      0120 CPLCIO = $E672
      0130 CMPENT = $E695
      0140 DEVNUM = $E6FF
      0150 GOHAND = $E6EA
      0160 ICAX5Z = $2E
      0170 ICCHID = $0340
      0180 ICHIDZ = $20
      0190 ;
      0200   *= $E597
      0210 ;
      0220   LDA ICHIDZ
      0230   CMP #$FF
      0240   BNE PRFM
      0250   JSR DEVNUM
      0260   BCS $E547   ;do JMP CIORET
      0270 PRFM JSR CMPENT
      0280   JSR GOHAND
      0290   LDX ICAX5Z
      0300   LDA ICCHID,X
      0310   STA ICHIDZ
      0320   JMP CPLCIO
    Dalszy przebieg procedury CIOSTSP jest podobny do opisanych wcześniej. Adres sterownika jest odszukiwany przez wywołanie CMPENT, a sama procedura obsługi wywoływana jest poprzez GOHAND. Ponieważ podczas procedury CIOMAIN zmieniane są kody operacji większe od $0D, to przed zakończeniem CIOSTSP prawidłowy kod jest odtwarzany według zawartości właściwego IOCB. Procedura kończy się skokiem do CPLCIO.
Zientara Wojciech: Mapa pamięci Atari XL/XE. Procedury wejścia-wyjścia, SOETO, Warszawa, 1988.