Powrót do spisu treści

Rozdział 8

GRAFIKA GRACZY I POCISKÓW

    Jedną z najważniejszych czynności wykonywanych przez komputery domowe jest animacja. Stosowana jest ona nie tylko w grach komputerowych, lecz także w wielu programach edukacyjnych i użytkowych. Uzyskanie szybkiej i płynnej animacji jest jednak bardzo trudne ze względu na sposób przechowywania danych obrazu.

    We wszystkich komputerach pamięć obrazu jest zorganizowana liniowo. Oznacza to, że dane dla kolejnych linii obrazu są umieszczone w pamięci jedne po drugich. Utworzenie na ekranie niewielkiego obiektu polega na wpisaniu informacji o tym obiekcie w różne miejsca pamięci, oddalone od siebie (rys. 18). Przesunięcie obiektu wymaga usunięcia jego danych z pamięci obrazu, wpisania w to miejsce danych tła i umieszczenie obiektu w nowym miejscu. Ponieważ poszczególne fragmenty danych są od siebie oddalone, to jest to pracochłonne i stosunkowo powolne. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że w trybach bitowych każdy bajt zawiera dane dla kilku punktów obrazu i trzeba zmieniać tylko określone bity tego bajtu. Taki sposób animacji wymaga więc od procesora dużej liczby obliczeń, a na dodatek nie zapewnia płynności ruchu.
            pamięć obrazu
 ............|......XXX.......|......XXX.......|............
           |        |
           |        |
           +-------+    |
               |    |
    +----------------+   |    |
    |................|   |    |
    |................|   |    |
    |......XXX.......|<----+    |
    |......XXX.......|<-------------+
    |................|
    |................|
    +----------------+

   Rys.18. Rozmieszczenie danych obrazu w pamięci
    Stosowane są różne sposoby rozwiązywania tego problemu. Najczęściej stosuje się specjalny układ scalony, który umożliwia utworzenie tzw. ruchomych obiektów ekranowych. W komputerach Atari XL/XE układem tym jest GTIA, a technika uzyskiwania obiektów nazywa się grafiką graczy i pocisków (Player/Missile Graphics - P/MG). Umożliwia ona jednoczesne przedstawienie na ekranie czterech dużych obiektów zwanych graczami oraz czterech małych zwanych pociskami. Większa liczba obiektów jest dostępna poprzez zmiany parametrów P/MG przez procedury przerwania DLI.

    Zasada działania P/MG polega na umieszczeniu danych obiektu obok siebie w pamięci, dzięki czemu ich przemieszczanie staje się bardzo proste i, co ważniejsze, szybkie (rys. 19). Podczas tworzenia obrazu GTIA do danych aktualnej linii ekranu dodaje dane P/MG i w ten sposób obiekt pojawia się na ekranie. Oczywiście jest to znacznie bardziej skomplikowane i wymaga od komputera wykonania wielu operacji, lecz są one wykonywane przez układy komputera i nie angażują programisty.
            pamięć obrazu
 ............|......ooo.......|......ooo.......|............
           |        |
           |        |
   pamięć P/MG   |        |
   ....XXX....   +-------+    |
     |          |    |
     +---------+     |    |
          |     |    |
          v     |    |
    +----------------+   |    |
    |................|   |    |
    |................|   |    |
    |......ooo...X...|<----+    |
    |......ooo...X...|<-------------+
    |............X...|
    |................|
    +----------------+

   Rys.19. Umieszczenie danych P/MG na obrazie
    Podczas tworzenia obrazu ANTIC pobiera z pamięci, oprócz danych dla linii, także dane grafiki P/M i umieszcza je w rejestrze grafiki GRAFP lub GRAFM znajdującym się w GTIA. Gdy GTIA przenosi na ekran dane linii, to dodaje do nich dane z rejestrów grafiki. W ten sposób na ekranie uzyskujemy sumę danych obrazu i danych P/MG.

    Grafika graczy i pocisków nie jest wykorzystywana przez system operacyjny. Pomimo, iż działa ona sprzętowo, to jednak wszystkie czynności przygotowawcze oraz poruszanie obiektów muszą być zaprogramowane. Do tego celu konieczna jest znajomość działania układów ANTIC i GTIA, a przede wszystkim ich rejestrów służących do sterowania grafiką P/M.

8.1. Tworzenie P/MG

    Grafika graczy i pocisków, tak jak obraz, musi posiadać obszar pamięci, w którym będą przechowywane dane do umieszczenia na ekranie. Wybór tego obszaru nie jest dowolny, lecz zależy od sposobu odczytu danych przez ANTIC. Ponieważ dostęp ANTIC-a do pamięci jest kontrolowany poprzez rejestr DMACTL, to trzeba zacząć od niego.

    Wcześniej było już opisane znaczenie bitów 0-2 i 5-7 rejestru DMACTL (str. 166). Pozostałe trzy bity sterują dostępem do danych P/MG.

    Bit 3 kontroluje dostęp ANTIC-a do obszaru pamięci dla pocisków. Gdy jest ustawiony, to dane te są przepisywane z pamięci do rejestru GRAFM (GRAphics For Missile).

    Bit 4 kontroluje dostęp ANTIC-a do obszaru pamięci dla graczy. Gdy jest ustawiony, to dane te są przepisywane z pamięci do rejestrów GRAFP0-3 (GRAphics For Player 0-3).

    Bit 5 ustala rozdzielczość grafiki P/MG. Gdy jest skasowany, to dane P/MG są pobierane z pamięci podczas tworzenia co drugiej linii ekranu. Każdy pixel obiektu ma więc wysokość dwóch linii ekranu. Po ustawieniu bitu 5 dane są odczytywane przy tworzeniu każdej linii, więc pixel ma wysokość jednej linii ekranu. Nazywa się to odpowiednio rozdzielczością dwuliniową lub jednoliniową.

8.1.1. Pamięć P/MG

    Bazowy adres pamięci graczy i pocisków jest umieszczany w rejestrze PMBASE (Player/Missile BASE - $D407). Całkowity adres danych obiektu dla konkretnej linii ekranu jest tworzony z trzech elementów: zawartości PMBASE, numeru gracza lub pocisku i licznika linii ekranu. Ponieważ częstość pobierania danych z pamięci zależy od wybranej rozdzielczości, to różny jest sposób zestawienia adresu. Różnice te wyjaśniają rysunki 20 i 21.
       PMBASE   numer obiektu licznik linii
    +-+-+-+-+-+-+-+-+  +-+-+-+  +-+-+-+-+-+-+-+-+
    |7|6|5|4|3|2|1|0|  |2|1|0|  |7|6|5|4|3|2|1|0|
    +-+-+-+-+-+-+-+-+  +-+-+-+  +-+-+-+-+-+-+-+-+
    |     |     |   |  |        |
    +----+----+     +--+--+  +-------+-------+
      |         |       |
      |         |       |
      |         |       |
      |         |       |
      +------+    +--+    +------+
          |    |     |
          v    v     v
       +----+----+--+--+-------+-------+
       |     |   |        |
       +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
       |F|D|E|C|B|A|9|8|7|6|5|4|3|2|1|0|
       +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
           adres danych obiektu

Rys.20. Adres obiektu przy rozdzielczości jednoliniowej


       PMBASE   numer obiektu licznik linii
    +-+-+-+-+-+-+-+-+  +-+-+-+  +-+-+-+-+-+-+-+-+
    |7|6|5|4|3|2|1|0|  |2|1|0|  |7|6|5|4|3|2|1|0|
    +-+-+-+-+-+-+-+-+  +-+-+-+  +-+-+-+-+-+-+-+-+
    |      |    |   |  |       |
    +-----+-----+    +--+--+  +------+------+
       |        |       |
       |        |       |
       |        |       |
       |        |       |
       +------+    ++    +----+
          |    |     |
          v    v     v
       +-----+-----+--+--+------+------+
       |      |   |       |
       +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
       |F|E|D|C|B|A|9|8|7|6|5|4|3|2|1|0|
       +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
           adres danych obiektu

Rys.21. Adres obiektu przy rozdzielczości dwuliniowej
    Numer obiektu jest wybierany przez ANTIC na drodze sprzętowej według następującego schematu:
  000 - kombinacja niewykorzystana
  001 - kombinacja niewykorzystana
  010 - kombinacja niewykorzystana
  011 - odczyt danych dla pocisków
  100 - odczyt danych dla gracza 0
  101 - odczyt danych dla gracza 1
  110 - odczyt danych dla gracza 2
  111 - odczyt danych dla gracza 3
    Wynika z tego, że dane poszczególnych obiektów muszą być umieszczone w pamięci następująco:
       rozdz. dwuliniowa     rozdz. jednoliniowa
pociski PMBASE+$0180-PMBASE+$01FF PMBASE+$0300-PMBASE+$03FF
gracz 0 PMBASE+$0200-PMBASE+$027F PMBASE+$0400-PMBASE+$04FF
gracz 1 PMBASE+$0280-PMBASE+$02FF PMBASE+$0500-PMBASE+$05FF
gracz 2 PMBASE+$0300-PMBASE+$037F PMBASE+$0600-PMBASE+$06FF
gracz 3 PMBASE+$0380-PMBASE+$03FF PMBASE+$0700-PMBASE+$07FF
    Pozostawia to wolny obszar pamięci o wielkości 384 lub 768 bajtów. Zwykle pamięć P/MG jest zabezpieczana przed ingerencją systemu operacyjnego (przez zmianę RAMTOP), więc ten obszar można przeznaczyć na umieszczenie procedur w języku maszynowym. Jeżeli zostanie ustawiona rozdzielczość jednoliniowa i nie będą wykorzystywane pociski, to pozostaje wolny obszar 1 KB, w którym można umieścić dodatkowy zestaw znaków.

    Widoczne jest także ograniczenie dla wartości PMBASE. Ponieważ nie wszystkie bity tego rejestru są wykorzystywane do tworzenia adresu obiektu, to PMBASE musi wskazywać początek bloku 1 KB przy rozdzielczości dwuliniowej i 2 KB przy jednoliniowej.

    Obiekty mogą też być tworzone na ekranie bez pośrednictwa ANTIC-a i bez korzystania z opisanego wyżej obszaru pamięci. Trzeba w tym celu wpisać bajt wzoru bezpośrednio do rejestru grafiki GRAFM lub GRAFP. Każdy rejestr GRAFP odpowiada bajtowi danych gracza, zaś w rejestrze GRAFM każdemu pociskowi odpowiadają dwa bity. Umieszczone w ten sposób dane będą wyświetlane na całym ekranie, otrzymamy więc pionowy pas. Zmienić zawartość rejestrów grafiki, tak aby uzyskać widoczny efekt na ekranie, można tylko podczas tworzenia obrazu, czyli przy pomocy procedury przerwania DLI.

    Niezależnie od sposobu zapisywania danych w rejestrach grafiki (bezpośrednio lub przez ANTIC) należy jeszcze zasygnalizować układowi GTIA, że dane z tych rejestrów mają być przeniesione na ekran. Do tego celu służą dwa najmłodsze bity rejestru PMCTL (Player/Missile ConTroL - $D01D). Bit 0 steruje pociskami, a bit 1 graczami. Ustawienie tych bitów powoduje dodawanie danych gracza lub pocisku do danych tworzonej linii.

8.1.2. Wielkość i kolor obiektów

    Kolejny wniosek dotyczy efektu uzyskiwanego na ekranie. ANTIC przenosi po jednym bajcie danych obiektu dla każdej tworzonej linii ekranu. Oznacza to, że można uzyskać obiekt o wysokości całego ekranu i szerokości jednego bajtu (gracz) lub dwóch bitów (pocisk). Szerokość wyrażona w bitach nic jeszcze nie mówi o rzeczywistej szerokości obiektu. Każdy bit reprezentuje jeden pixel obrazu. Pixel ten jest niezależny od aktualnego trybu obrazu.

    Wysokość pixela jest wyznaczana przez wybraną rozdzielczość i jest jednakowa dla wszystkich obiektów. Szerokość pixela jest ustalana przez zawartość rejestru SIZEM lub SIZEP. W rejestrach SIZEP0-3 (SIZE Player 0-3) szerokość określają dwa najmłodsze bity (pozostałe są niewykorzystane). W rejestrze SIZEM (SIZE Missiles) każda para bitów określa szerokość pixeli odpowiedniego pocisku: bity 0 i 1 - pocisk 0, bity 2 i 3 - pocisk 1, bity 4 i 5 - pocisk 2 oraz bity 6 i 7 - pocisk 3. Szerokość pixeli jest wyznaczana według schematu:
  para bitów 00 - pixel o szerokości 1 cyklu koloru
  para bitów 01 - pixel o szerokości 2 cykli koloru
  para bitów 10 - pixel o szerokości 1 cyklu koloru
  para bitów 11 - pixel o szerokości 4 cykli koloru
    Maksymalna szerokość gracza wynosi więc 6*4=32 cykle koloru. Jest to 1/5 normalnej szerokości obrazu. Przy użyciu czterech graczy i czterech pocisków można całkowicie pokryć obraz.

    Wygląd obiektu na ekranie jest określany przez jego dane. Każdy bajt danych określa jedną linię pixeli. Natomiast wygląd poszczególnych pixeli określają bity tego bajtu. Skasowany bit oznacza przezroczysty pixel, czyli pixel w takim kolorze jaki znajduje się w tym miejscu na ekranie. Bit ustawiony powoduje nadanie odpowiadającemu mu pixelowi koloru z rejestru COLPM0-3 (COLor of Player/Missile 0-3). Kolory te są identyczne parami, to znaczy gracz 0 i pocisk 0 mają kolor z rejestru COLPM0, gracz 1 i pocisk 1 z rejestru COLPM1 itd.

    Gdy obiekt znajduje się na tle obrazu, nie ma żadnych kłopotów. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy obraz zawiera jakąś treść. Chodzi o to, czy obiekt będzie zasłaniał zawartość obrazu, czy odwrotnie. Nazywamy to priorytetem - kolor o wyższym priorytecie będzie zasłaniał kolory o niższym priorytecie. Do określenia kolejności kolorów służy rejestr GTIACTL (GTIA ConTroL - $D01B). Jego bity 0-3 ustalają 2następujące priorytety kolorów:
    bit 0    bit 1    bit 2    bit 3
    COLPM0   COLPM0   COLPF0   COLPF0
    COLPM1   COLPM1   COLPF1   COLPF1
    COLPM2   COLPF0   COLPF2   COLPM0
    COLPM3   COLPF1   COLPF3   COLPM1
    COLPF0   COLPF2   COLPM0   COLPM2
    COLPF1   COLPF3   COLPM1   COLPM3
    COLPF2   COLPM2   COLPM2   COLPF2
    COLPF3   COLPM3   COLPM3   COLPF3
    COLBAK   COLBAK   COLBAK   COLBAK
    Ustawienie jednego z tych bitów ustala określone przez niego priorytety. Ustawienie więcej niż jednego bitu powoduje niejednoznaczne określenie priorytetów. W takim przypadku, gdy obszary o jednakowym priorytecie będą się pokrywały, to uzyskają one kolor czarny. Przy ustalaniu priorytetów trzeba pamiętać, że w niektórych trybach ANTIC-a (2, 3 i F) z rejestru COLPF1 jest pobierana tylko jasność pixela. W tych trybach wszystkie pixele obrazu mają priorytet taki jak COLPF2, niezależnie od aktualnego priorytetu COLPF1.

    Przy tworzeniu P/MG wykorzystywane są jeszcze dwa bity rejestru GTIACTL (4 i 5). Ustawienie bitu 4 powoduje nadanie wszystkim pociskom koloru określonego rejestrem COLPF3. Można w ten sposób uzyskać piątego gracza. Każda część takiego gracza jest jednak niezależna - może być poruszana oddzielnie i mieć różną szerokość.

    Bit 5 wywołuje po ustawieniu zmianę priorytetów par graczy 0-1 i 2-3. Każdy gracz z takiej pary ma kolor określony odpowiednim rejestrem. Gdy pixele graczy pokrywają się, to kolor wynikowy jest otrzymywany poprzez operację OR wykonaną na bitach kolorów (np. dla graczy 0 i 1 - COLMP0 ORA COLMP1). Także w tym przypadku pozostałe parametry graczy są ustalane odrębnie.

8.1.3. Umieszczenie obiektu na ekranie

    Teraz nadeszła już pora przeniesienia obiektu na ekran. Podczas tworzenia kolejnych linii ekranu GTIA odczytuje zawartość rejestrów grafiki GRAFP0-3 i GRAFM i dodaje ją do danych linii. W ten sposób pionowa pozycja obiektu na ekranie odpowiada dokładnie położeniu danych tego obiektu w 128- lub 256-bajtowym obszarze pamięci P/MG.

    Wybranie rozdzielczości dwuliniowej uniemożliwia jednak umieszczenie obiektu na ekranie z dokładnością jednej linii ekranu. Aby usunąć tą niedogodność w GTIA został przewidziany rejestr VDELAY (Vertical DELAY - $D01C). Jeżeli zawarty w nim bit jest skasowany, to odpowiadający mu obiekt jest umieszczany na ekranie tak, jak to zostało wcześniej opisane. Natomiast ustawienie bitu powoduje opóźnienie o jedną linię przesyłania danych z rejestrów grafiki na ekran. Dzięki temu cały obiekt jest przesunięty o jedną linię ekranu w dół. Bity rejestru VDELAY odpowiadają kolejno pociskom od 0-3 i graczom 0-3:
bit 0 - pocisk 0 bit 1 - pocisk 1 bit 2 - pocisk 2 bit 3 - pocisk 3 bit 4 - gracz 0 bit 5 - gracz 1 bit 6 - gracz 2 bit 7 - gracz 3     GTIA musi jeszcze wiedzieć, w którym miejscu linii ma umieścić dane obiektu. Do tego celu służy osiem rejestrów poziomej pozycji obiektów - HPOSP0-3 (Horizontal POSition of Player 0-3) i HPOSM0-3 (Horizontal POSition of Missile 0-3). Każdy z nich zawiera numer cyklu koloru, w którym rozpoczyna się przenoszenie na ekran danych odpowiedniego obiektu.

    Aby obiekt był widoczny na ekranie, jego pozycja nie może być dowolna, lecz musi mieścić się w pewnych granicach. Dla pionowej pozycji granice te zależą od przyjętej rozdzielczości. Przy rozdzielczości jednoliniowej w obrębie obrazu mieszczą się pozycje od 32 do 224. Dla rozdzielczości dwuliniowej są to pozycje od 16 do 112.

    Znacznie większe jest zróżnicowanie pozycji poziomych - zależą one bowiem od szerokości obiektów. Wartości te zawiera poniższa tabela.
obiekt całkowicie:    na obrazie   poza obrazem
granica od strony:   lewej prawej  lewej prawej
szerokość:
pojedyncza - gracz    48   200   40   208
      - pocisk    48   206   46   208
podwójna  - gracz    48   192   32   208
      - pocisk    48   204   44   208
poczwórna - gracz    48   176   16   208
      - pocisk    48   200   40   208
    Na zakończenie tego opisu krótka procedura umieszczająca na ekranie gracza 0.
      0100 ;Player 0 routine
      0110 ;
      0120 COLPM0S = $02C0
      0130 DMACTLS = $022F
      0140 GTICTLS = $026F
      0150 HPOSP0 = $D000
      0160 PMBASE = $D407
      0170 PMCTL = $D01D
      0180 PMSTRT = $9000
      0190 SIZEP0 = $D008
      0200 ;
      0210   *= $9000
      0220 ;
      0230   LDX #$00
      0240 LOOP LDA SHAPE,X
      0250   STA PMSTRT+$0400+VPOS,X
      0260   INX
      0270   CPX #$19
      0280   BNE LOOP
      0290   LDA # >PMSTRT
      0300   STA PMBASE
      0310   LDY #$02
      0320   STY PMCTL
      0330   DEY
      0340   STY GTICTLS
      0350   DEY
      0360   STY SIZEP0
      0370   LDA HPOS
      0380   STA HPOSP0
      0390   LDA #$0E
      0400   STA COLPM0S
      0410   LDA #$3A
      0420   STA DMACTLS
      0430   RTS
      0440 ;
      0450 VPOS .BYTE $78
      0460 HPOS .BYTE $7A
      0470 SHAPE .BYTE $00,$00,$0C,$18
      0480   .BYTE $38,$7C,$54,$7C
      0490   .BYTE $28,$38,$38,$3C
      0500   .BYTE $7E,$FB,$B9,$38
      0510   .BYTE $38,$3C,$1C,$1C
      0520   .BYTE $0E,$06,$03,$00,$00

8.2. Przemieszczanie obiektów

    Po tym, co zostało napisane w poprzednim rozdziale, łatwo już zrozumieć sposób przemieszczania obiektu po ekranie. Trzeba jednak wspomnieć o kilku ograniczeniach i dodatkowych możliwościach.

    Rejestry pozycji poziomej obiektów, jak prawie wszystkie rejestry GTIA, są jednokierunkowe - w tym przypadku można jedynie do nich zapisywać. Próba odczytu da nam w efekcie wartość zupełnie bez sensu. Jeśli zatem zachodzi potrzeba zmiany pozycji poziomej obiektu o pewną wartość, to trzeba aktualną zawartość rejestru HPOS... przechowywać w dodatkowym rejestrze RAM. Jest to uwidocznione w zamieszczonych przykładach.

    Istnienie rejestrów pozycji poziomej umożliwia uzyskanie praktycznie dowolnej liczby obiektów na ekranie. Jest tylko jedno ograniczenie - w jednej linii ekranu nigdy nie można umieścić więcej niż czterech graczy i cztery pociski. Zwielokrotnienie obiektu wykonuje się przez zapisanie w jego polu pamięci danych dla kilku obiektów. Wszystkie te obiekty będą przy tym położone jeden nad drugim i będą się poruszały razem. Do ich usamodzielnienia należy wykorzystać najczęściej wymienianą w tej książce procedurę - przerwanie DLI. Podczas procedury, która je obsługuje można wpisać do rejestru pozycji nową wartość i następny obiekt znajdzie się w zupełnie innym miejscu. Trzeba jednak pamiętać o jednym - rejestry HPOS... nie są odnawiane podczas przerwania VBLK. Należy więc użyć tej procedury dwukrotnie, a w przypadku większej liczby obiektów - tyle razy, ile obiektów znajduje się w jednym polu danych P/MG.

    Więcej kłopotu sprawia przemieszczanie w pionie. Tu konieczne jest przepisywanie danych wewnątrz obszaru pamięci dla danego obiektu. Ponieważ obszar taki nigdy nie przekracza jednej strony pamięci, to napisanie odpowiedniej procedury jest bardzo proste. Dla przesunięcia zawartości całego pola pamięci o jeden bajt w górę przy rozdzielczości jednoliniowej wystarczy taka procedura:
      0100 ;Move Up
      0110 ;
      0120   LDX #$01
      0130 LOOP LDA PLAYER,X
      0140   STA PLAYER-1,X
      0150   INX
      0160   BNE LOOP
    Podobna procedura przesuwa pole pamięci o jeden bajt w dół.
      0100 ;Move Down
      0110 ;
      0120   LDX #$FF
      0130 LOOP LDA PLAYER-1,X
      0140   STA PLAYER,X
      0150   DEX
      0160   BNE LOOP
    Dla rozdzielczości dwuliniowej należy tylko zamienić rozkazy BNE LOOP na BPL LOOP i w drugiej procedurze rozkaz LDX #$FF na LDX #$7F.

    Gdy przemieszczenie ma dotyczyć tylko części pola (np. przy wykorzystywaniu go dla kilku obiektów), to trzeba wprowadzić ograniczenia pętli LOOP. Zwiększa to długość procedury, lecz skraca czas jej wykonywania. Przykład takiej procedury jest pokazany dalej.

    Przy wykorzystywaniu rozdzielczości dwuliniowej przesunięcie obiektu o jeden bajt powoduje przemieszczenie obiektu o dwie linie ekranu. Czasami może to wywoływać wrażenie niezbyt płynnego ruchu. Można to ominąć poprzez naprzemienne kasowanie i ustawianie odpowiedniego bitu w rejestrze VDELAY oraz przesuwanie obiektu. Uzyskuje się wtedy jeszcze większą płynność ruchu.

    Teraz dalszy ciąg procedury pokazanej w poprzednim rozdziale (należy to po prostu dopisać do niej usuwając rozkaz RTS). Przesuwa ona utworzony obiekt w zależności od położenia joysticka (w celu praktycznego wykorzystania trzeba ją dołączyć do programu i nieco zmienić zakończenie, aby nie działała w pętli bez końca).
      0530 ;Player 0 Movement
      0540 ;
      0550 JOY0 = $0278
      0560 ;
      0570 MOVE LDA JOY0
      0580   EOR #$FF
      0590   AND #$0F
      0600   BEQ MOVE
      0610   CLC
      0620   ROR A
      0630   BCC E1
      0640   LDX #$01
      0650 LP1 LDA PMSTRT+$0400,X
      0660   STA PMSTRT+$03FF,X
      0670   INX
      0680   BNE LP1
      0690   BEQ MOVE
      0700 E1 ROR A
      0710   BCC E2
      0720   LDX #$FF
      0730 LP2 LDA PMSTRT+$03FF,X
      0740   STA PMSTRT+$0400,X
      0750   DEX
      0760   BNE LP2
      0770   BEQ MOVE
      0780 E2 ROR A
      0790   BCC E3
      0800   DEC HPOS
      0810   JMP HP
      0820 E3 INC HPOS
      0830 HP LDA HPOS
      0840   STA HPOSP0
      0850   JMP MOVE

8.3. Zderzenia między obiektami

    Dodatkowym zyskiem z zastosowania grafiki graczy i pocisków jest możliwość sprzętowego wykrywania kolizji. Są to przypadki zetknięcia się poszczególnych obiektów między sobą oraz z elementami obrazu (zwanego tu polem gry), które mają kolor inny niż kolor tła. Ponieważ jest to działanie sprzętowe (wbudowane w strukturę układu GTIA), to użytkownik musi jedynie sprawdzić w odpowiednim rejestrze, czy takie zetknięcie wystąpiło i odpowiednio zareagować.

    Można w ten sposób wykrywać wszelkie spotkania obiektów, bez przeprowadzania żmudnych obliczeń sprawdzających, czy dwa pixele należące do różnych obiektów zajmują to samo miejsce na ekranie. W tym celu należy jedynie zbadać zawartość jednego z rejestrów kolizji.

    Tych rejestrów kolizji jest w układzie GTIA aż szesnaście. Można je podzielić na cztery grupy: rejestry kolizji pocisków z polem gry (KOLMPF), graczy z polem gry (KOLPPF), pocisków z graczami (KOLMP) i graczy z graczami (KOLPP). Niemożliwe jest w ten sposób jedynie wykrycie kolizji pocisku z innym pociskiem. We wszystkich wymienionych rejestrach do wykrywania kolizji służą bity 0-3, a bity 4-7 są niewykorzystane. Normalnie wszystkie bity są skasowane. Ustawienie bitu oznacza zaistnienie kolizji obiektu, do którego należy ten rejestr, z odpowiednim obiektem lub kolorem pola gry.

    Znaczenie poszczególnych bitów w rejestrach wskazujących kolizje obiektów z polem gry (KOLM0-3PF - KOLlision Missile 0-3 to Play Field i KOLP0-3PF - KOLlision Player 0-3 to Play Field) jest następujące:
    bit 0 - kolizja z obszarem o kolorze z COLPF0
    bit 1 - kolizja z obszarem o kolorze z COLPF1
    bit 2 - kolizja z obszarem o kolorze z COLPF2
    bit 3 - kolizja z obszarem o kolorze z COLPF3
    Podobnie w rejestrach wskazujących kolizje obiektów z innymi obiektami (KOLM0-3P - KOLlision Missile 0-3 to Player i KOLP0-3P - KOLlision Player 0-3 to Player) poszczególne bity oznaczają:
      bit 0 - kolizja z graczem 0
      bit 1 - kolizja z graczem 1
      bit 2 - kolizja z graczem 2
      bit 3 - kolizja z graczem 3
    W przypadku rejestrów kolizji graczy z graczami (KOLPP) bit odpowiadający graczowi, do którego należy ten rejestr jest zawsze skasowany. Na przykład w rejestrze KOLP0P zawsze skasowany jest bit 0, a w KOLP1P bit 1.

    Wykrycie kolizji i ustawienie odpowiedniego bitu następuje zawsze dopiero po wyświetleniu linii na ekranie. Aby uniknąć pomyłek najlepiej wszystkie kolizje sprawdzać dopiero po utworzeniu całego obrazu, czyli podczas przerwania VBLK. Jeżeli procedura wywoływana przez zderzenie obiektów jest bardzo długa, to można zastosować przepisywanie zawartości rejestru kolizji do określonego miejsca w pamięci RAM. Jeżeli nie jest istotne natychmiastowe wykrycie kolizji, to sprawdzenie można wykonać w dowolnej chwili, gdyż rejestry kolizji nie są kasowane po przerwaniu zetknięcia.

    No tak! Rejestry kolizji można tylko odczytywać, a bity wskazujące kolizje nie są kasowane. Z tego wynika, że są to rejestry jednorazowego użytku. Po wykryciu kolizji trzeba wyłączyć komputer i uruchomić ponownie, aby wykryć następne spotkanie tych samych obiektów. To jakie to ułatwienie? Na szczęście nie jest tak źle. Wszystkie rejestry kolizji są kasowane przez wpisanie dowolnej wartości do rejestru HITCLR (HIT CLeaR - $D01E). Rejestr ten nie służy ponadto do niczego, więc jest obojętne, co zostanie w nim zapisane.

    Procedura wykrywania kolizji między obiektami powinna kolejno sprawdzać wszystkie konieczne rejestry kolizji i wywoływać odpowiednie części programu lub odczytane wartości przepisywać do innych komórek. Następnie musi zapisać dowolną wartość do HITCLR, aby umożliwić wskazanie następnych kolizji i już... może się powtarzać od początku. A oto przykład:
      0100 ;Player 0 Collisions Detection
      0110 ;
      0120 HITCLR = $D01E
      0130 KOLP0PF = $D004
      0140 KOLP0P = $D00D
      0150 ;
      0160   *= $0600
      0170 ;
      0180   LDA #$00
      0190   LDX #$07
      0200 LOOP STA PF0,X
      0210   DEX
      0220   BPL LOOP
      0230   LDY #$FF
      0240   LDX #$00
      0250   LDA KOLP0PF
      0260   AND #$0F
      0270   CLC
      0280 LP1 ROR A
      0290   BCC NX1
      0300   STY PF0,X
      0310 NX1 INX
      0320   CPX #$04
      0330   BNE LP1
      0340   LDA KOLP0P
      0350   AND #$0F
      0360   CLC
      0370 LP2 ROR A
      0380   BCC NX2
      0390   STY PF0,X
      0400 NX2 INX
      0410   CPX #$08
      0420   BNE LP2
      0430   STY HITCLR
      0440   RTS
      0450 ;
      0460 PF0 .BYTE $00,$00,$00,$00
      0470 PL0 .BYTE $00,$00,$00,$00
Zientara Wojciech: Mapa pamięci Atari XL/XE. Procedury wejścia-wyjścia, SOETO, Warszawa, 1988.