Powrót do spisu treści

Rozdział 6

OBSŁUGA NOWYCH URZĄDZEŃ

    System operacyjny Atari był projektowany tak, aby umożliwić maksymalną elastyczność. Oczywiste było, że powstaną w przyszłości nowe urządzenia. Z tego powodu tabela procedur obsługi urządzeń zewnętrznych została umieszczona w pamięci RAM i przewidziano możliwość jej rozszerzania do jedenastu wpisów. Projektanci Atari założyli ponadto, że powstaną w przyszłości urządzenia peryferyjne korzystające z szyny równoległej komputera i nazwali je "nowymi urządzeniami" (new device). Do ich obsługi przewidziano liczne procedury systemu operacyjnego oraz wiele rejestrów w obszarze zmiennych systemowych. Jedynym - na razie - takim urządzeniem jest twardy dysk Supra 20 MB.

    Dla procedur nowych urządzeń przewidziana jest struktura tzw. listy liniowej. Polega ona na tym, że każdy element listy wskazuje na element następny. Dołączenie do środka listy nowego elementu (np. między elementy n i n+1) wymaga skopiowania wskaźnika z elementu n (wskazującego na n+1) do nowego elementu, a następnie ustawienia wskaźnika elementu n na nowy element.

    Trzeba jeszcze powiedzieć, do czego służy ta struktura. Otóż zakłada się, że procedury obsługi nowych urządzeń będą składały się z elementów zorganizowanych w listę liniową. Kolejne elementy mogą zostać umieszczone w dowolnym miejscu pamięci, a ich następstwo jest ustalane właśnie przez listę liniową.

    Chciałbym jeszcze przeprosić za ewentualne nieścisłości, które mogą znaleźć się w tym rozdziale. Niestety trudno jest pisać o współpracy komputera z urządzeniami, które są nieznane lub - co gorsza - jeszcze nie istnieją.

6.1. Instalowanie nowego urządzenia

    Podczas startu systemu (RESET) wywoływana jest procedura LINKSOM, której zadaniem jest ustawienie elementów listy liniowej. Jej przebieg jest zupełnie odmienny przy starcie zimnym i gorącym. Dlatego najpierw sprawdzana jest zawartość wskaźnika WARMST i na tej podstawie wybierany jest odpowiedni wariant procedury.
      0100 ;LINK SOMething
      0110 ;
      0120 CHCKFF = $CB56
      0130 CHLINK = $03FB
      0140 CKEY = $03E9
      0150 DCBINI = $E7BE
      0160 DVSTAT = $02EA
      0170 DVTMOT = $02EC
      0180 INITLD = $E7DE
      0190 LINKCD = $E89E
      0200 LINKWM = $E894
      0210 MEMLO = $02E7
      0220 MEMTOP = $02E5
      0230 REVNUM = $02ED
      0240 TEMP1 = $0312
      0250 TEMP2 = $0313
      0260 WARMST = $08
      0270 ZCHAIN = $4A
      0280 ;
      0290   *= $E739
      0300 ;
      0310   LDA WARMST
      0320   BEQ CDS
      0330   LDA # <CKEY
      0340   STA ZCHAIN
      0350   LDA # >CKEY
      0360   STA ZCHAIN+1
      0370 NEXT LDY #$12
      0380   CLC
      0390   LDA (ZCHAIN),Y
      0400   TAX
      0410   INY
      0420   ADC (ZCHAIN),Y
      0430   BEQ EXIT
      0440   LDA (ZCHAIN),Y
      0450   STA ZCHAIN+1
      0460   STX ZCHAIN
      0470   JSR CHCKFF
      0480   BNE EXIT
      0490   JSR LINKWM
      0500   BCS EXIT
      0510   BCC NEXT
      0520 CDS LDA #$00
      0530   STA CHLINK
      0540   STA CHLINK+1
      0550   LDA #$4F
      0560   BNE GDV
      0570 END LDA #$00
      0580   TAY
      0590   JSR DCBINI
      0600   BPL MEM
      0610 EXIT RTS
      0620 MEM CLC
      0630   LDA MEMLO
      0640   ADC DVSTAT
      0650   STA TEMP1
      0660   LDA MEMLO+1
      0670   ADC DVSTAT+1
      0680   STA TEMP2
      0690   SEC
      0700   LDA MEMTOP
      0710   SBC TEMP1
      0720   LDA MEMTOP+1
      0730   SBC TEMP2
      0740   BCS ADR
      0750 LOOP LDA #$4E
      0760 GDV TAY
      0770   JSR DCBINI
      0780   JMP END
      0790 ADR LDA DVTMOT
      0800   LDX MEMLO
      0810   STX DVTMOT
      0820   LDX MEMLO+1
      0830   STX REVNUM
      0840   JSR INITLD
      0850   BMI LOOP
      0860   SEC
      0870   JSR LINKCD
      0880   BCS LOOP
      0890   BCC END
    Przy zimnym starcie systemu zerowany jest rejestr CHAIN i, po umieszczeniu w akumulatorze i rejestrze Y wartości $4F, wywoływana jest procedura DCBINI. Ma ona stwierdzić obecność urządzenia i jego gotowość do pracy. Następnie przez kolejne wywołania DCBINI odczytywane są elementy procedury urządzenia. Czynność ta jest powtarzana, dopóki kolejne wywołanie DCBINI z wartością $00 w akumulatorze i rejestrze Y nie da wyniku negatywnego.

    Sam proces odczytu jest skomplikowany. W wyniku wywołania DCBINI z wartościami $00 w rejestrze DVSTAT znajduje się wielkość elementu (liczba bajtów). Jest ona dodawana do dolnej granicy wolnej pamięci MEMLO i porównywana z górną granicą MEMTOP. Jeśli element nie mieści się w pamięci, to urządzenie jest o tym informowane przez wywołanie DCBINI z wartością $4E, a następnie pętla jest powtarzana.

    Jeżeli rozmiar elementu pozwala na umieszczenie go w pamięci, to wywoływana jest procedura INITLD, która przygotowuje i wykonuje odczyt elementu. Błędny odczyt powoduje wywołanie DCBINI z wartością $4E i kolejne powtórzenie pętli, Poprawnie odczytany element jest dołączany do listy liniowej przez procedurę LINK.

    Odmienny jest przebieg procedury LINKSOM przy gorącym starcie. Kolejno sprawdzane jest następstwo elementów listy, aż do napotkania wskaźnika zerowego, który oznacza koniec listy. Każdy element jest przy tym sprawdzany przez procedurę CHCKFF. Negatywny wynik powoduje opuszczenie procedury. Jeśli zaś wynik kontroli jest pozytywny, to procedura LINK umieszcza element na końcu listy. Nieprawidłowy przebieg LINK kończy procedurę, a w przeciwnym razie poszukiwany jest następny element.

    Procedura DCBINI przepisuje do bloku DCB parametry z tabeli TSIOIN, a w rejestrach DAUX1 i DAUX2 umieszcza wartości przekazane jej odpowiednio w akumulatorze i rejestrze Y. Na końcu wykonywany jest bezpośredni skok do procedury SIOINT, która obsługuje transmisję. Wynikiem wykonanej operacji są cztery bajty umieszczone w rejestrze DVSTAT. Oznaczają one rozmiar elementu oraz adres dla SIO. Ostatni bajt jest niewykorzystany (może zawierać numer wersji).
      0100 ;DCB INItiation
      0110 ;
      0120 DAUX1 = $030A
      0130 DAUX2 = $030B
      0140 DDEVIC = $0300
      0150 JSIOINT = $E459
      0160 TSIOIN = $E7D4
      0170 ;
      0180   *= $E7BE
      0190 ;
      0200   PHA
      0210   LDX #$09
      0220 NEXT LDA TSIOIN,X
      0230   STA DDEVIC,X
      0240   DEX
      0250   BPL NEXT
      0260   STY DAUX2
      0270   PLA
      0280   STA DAUX1
      0290   JMP JSIOINT
    Wartości znajdujące się w tabeli TSIOIN oznaczają parametry dla DCB w kolejności: DDEVIC ($4F), DUNIT ($01), DCMND ($40 - GET DATA), DSTAT ($40 - odczyt), DBUFA ($02EA - DVSTAT), DTIMLO ($1E) i DBYT ($04).
      0100 ;Table SIO INitiation
      0110 ;
      0120   *= $E7D4
      0130 ;
      0140   .BYTE $4F,$01,$40,$40,$EA
      0150   .BYTE $02,$1E,$00,$04,$00
    Procedurą kontrolującą poprawność elementu jest CHCKFF. Oblicza ona sumę 18 bajtów poczynając od bajtu wskazanego przez rejestr ZCHAIN. Suma ta powinna mieć wartość $FF, w akumulatorze jest wtedy $00. Jeśli jest inaczej to akumulator zawiera różnicę między obliczoną wartością a $FF.
      0100 ;CHeCK for $FF
      0110 ;
      0120 ZCHAIN = $4A
      0130 ;
      0140   *= $CB56
      0150 ;
      0160   LDY #$11
      0170   LDA #$00
      0180   CLC
      0190 LOOP ADC (ZCHAIN),Y
      0200   DEY
      0210   BPL LOOP
      0220   ADC #$00
      0230   EOR #$FF
      0240   RTS

6.1.1. Odczyt elementu

    W celu odczytania elementu struktury wywoływana jest procedura INITLD. Jej zadaniem jest przygotowanie transmisji.
      0100 ;INITiation LoaDer
      0110 ;
      0120 DVTMOT = $02EC
      0130 GBYTEA = $02CF
      0140 GETBYT = $E816
      0150 LOADAD = $02D1
      0160 LOADER = $C745
      0170 TEMP1 = $312
      0180 TEMP2 = $313
      0190 TEMP3 = $315
      0200 ZLOADA = $02D3
      0210 ;
      0220   *= $E7DE
      0230 ;
      0240   STA TEMP2
      0250   LDX #$00
      0260   STX TEMP1
      0270   DEX
      0280   STX TEMP3
      0290   LDA DVTMOT
      0300   ROR A
      0310   BCC LDH
      0320   INC DVTMOT
      0330   BNE LDH
      0340   INC DVTMOT+1
      0350 LDH LDA DVTMOT
      0360   STA LOADAD
      0370   LDA DVTMOT+1
      0380   STA LOADAD+1
      0390   LDA # <GETBYT
      0400   STA GBYTEA
      0410   LDA # >GETBYT
      0420   STA GBYTEA+1
      0430   LDA #$80
      0440   STA ZLOADA
      0450   JMP LOADER
    Na początku zawartość akumulatora jest zapisywana do pomocniczego rejestru TEMP2, a rejestry TEMP1 i TEMP3 otrzymują odpowiednio wartości $00 i $FF. Obliczony uprzednio adres wczytywania jest przenoszony z DVTMOT do rejestru LOADAD (LOAD ADdress), a wektor GBYTEA (Get BYTE Address) jest ustawiany na adres procedury GETBYT. Następnie znacznik ZLOADA otrzymuje wartość $80 i wykonywany jest bezpośredni skok do procedury LOADER.
      0100 ;LOADER routine
      0110 ;
      0120 GBYTEA = $02CF
      0130 HIBYTE = $0288
      0140 LCOUNT = $0233
      0150 LOADAD = $02D1
      0160 NEWVEC = $C8E4
      0170 RECLEN = $0245
      0180 RUNADR = $02C9
      0190 ;
      0200   *= C745
      0210 ;
      0220   LDX #$05
      0230 NEXT LDA #$00
      0240   STA RUNADR,X
      0250   DEX
      0260   BPL NEXT
      0270 LOOP1 LDA #$00
      0280   STA LCOUNT
      0290   JSR GBYTAC
      0300   LDY #$9C
      0310   BCS EXIT
      0320   STA HIBYTE
      0330   JSR GBYTAC
      0340   LDY #$9C
      0350   BCS EXIT
      0360   STA RECLEN
      0370   LDA HIBYTE
      0380   CMP #$0B
      0390   BEQ HENDRT
      0400   ROL A
      0410   TAX
      0420   LDA NEWVEC,X
      0430   STA RUNADR
      0440   LDA NEWVEC+1,X
      0450   STA RUNADR+1
      0460 LOOP2 LDA RECLEN
      0470   CMP LCOUNT
      0480   BEQ LOOP1
      0490   JSR GBYTAC
      0500   LDY #$9C
      0510   BCS EXIT
      0520   JSR RUNADC
      0530   INC LCOUNT
      0540   BNE LOOP2
      0550 EXIT RTS
      0560 ;
      0570 ;Handle END Record Type
      0580 ;
      0590 HENDRT JSR GBYTAC
      0600   LDY #$9C
      0610   BCS END
      0620   STA RUNADR
      0630   JSR GBYTAC
      0640   LDY #$9C
      0650   BCS END
      0660   STA RUNADR+1
      0670   LDA RECLEN
      0680   CMP #$01
      0690   BEQ SUC
      0700   BCC ERR
      0710   CLC
      0720   LDA RUNADR
      0730   ADC LOADAD
      0740   TAY
      0750   LDA RUNADR+1
      0760   ADC LOADAD+1
      0770 SET STY RUNADR
      0780   STA RUNADR+1
      0790 SUC LDY #$01
      0800 END RTS
      0810 ERR LDY #$00
      0820   LDA #$00
      0830   BEQ SET
      0840 GBYTAC JMP (GBYTEA)
      0850 RUNADC JMP (RUNADR)
    Na początku zerowane jest sześć bajtów poczynając od adresu RUNADR (są to rejestry RUNADR, HIUSED i ZHIUSE). Po ustawieniu licznika LCOUNT (Loader COUNTer) na zero rozpoczyna się pętla odczytu. Najpierw dwukrotnie wywoływana jest procedura GETBYT, a odczytane przez nią wartości są umieszczane kolejno w rejestrach HIBYTE (HIgh BYTE) i RECLEN (RECord LENgth). Zasygnalizowanie błędu po zakończeniu GETBYT zawsze powoduje umieszczenie w rejestrze Y kodu błędu $9C (żadne ze źródeł nie podaje znaczenia tego kodu) i przerwanie procedury LOADER.

    Przy pierwszym wywołaniu procedury GETBYT z LOADER rejestr TEMP3 zawiera wartość $FF. Powoduje to wpisanie do TEMP3 wartości $80 i wywołanie procedury GTNXBL i odczyt bloku 128 bajtów. Pierwszy bajt bloku jest umieszczany w akumulatorze i przekazywany do procedury LOADER. Każde następne wywołanie GETBYT powoduje zwrócenie kolejnego bajtu bloku, aż do jego wyczerpania. Wtedy znów wywoływana jest procedura GTNXBL.

    Pierwszy bajt bloku (przepisany do HIBYTE) służy jako indeks tabeli wektorów NEWVEC, natomiast drugi (RECLEN) określa długość odczytanego bloku. Jeżeli RECLEN jest równy licznikowi LCOUNT, to pętla jest powtarzana. Jej opuszczenie następuje po odczytaniu wartości HIBYTE równej $0B. Następuje wtedy przejście do etykiety HENDRT.

    Przy RECLEN różnym od LCOUNT uruchamiana jest pętla wewnętrzna, która kończy się po zrównaniu tych wartości. Podczas niej kolejne bajty odczytane przez GETBYT są przekazywane do procedury, której adres znajduje się w rejestrze RUNADR. Po jej zakończeniu licznik LCOUNT jest zwiększany i pętla się powtarza.
      0100 ;GET BYTe
      0110 ;
      0120 CSCB = $03FD
      0130 GTNXBL = $E833
      0140 TEMP3 = $0315
      0150 ;
      0160   *= $E816
      0170 ;
      0180   LDX TEMP3
      0190   INX
      0200   STX TEMP3
      0210   BEQ GPL
      0220 NEXT LDX TEMP3
      0230   LDA (CSCB-$80),X
      0240   CLC
      0250   RTS
      0260 GPL LDA #$80
      0270   STA TEMP3
      0280   JSR GTNXBL
      0290   BPL NEXT
      0300   SEC
      0310   RTS
    Po przerwaniu pętli procedura GETBYT jest wywoływana jeszcze dwa razy. Odczytane bajty umieszczane są w rejestrze RUNADR. Gdy RECLEN ma wartość 1, procedura się kończy, a gdy 0 - to zerowany jest RUNADR. W innym przypadku do zawartości RUNADR dodawana jest jeszcze zawartość LOADAD.
      0100 ;GeT NeXt BLock
      0110 ;
      0120 DAUX1 = $030A
      0130 DDEVIC = $0300
      0140 JSIOINT = $E459
      0150 SIOTAB = $E851
      0160 TEMP1 = $0312
      0170 TEMP2 = $0313
      0180 ;
      0190   *= $E833
      0200 ;
      0210   LDX #$0B
      0220 NEXT LDA SIOTAB,X
      0230   STA DDEVIC,X
      0240   DEX
      0250   BPL NEXT
      0260   LDX TEMP1
      0270   STX DAUX1
      0280   INX
      0290   STX TEMP1
      0300   LDA TEMP2
      0310   STA DDEVIC
      0320   JMP JSIOINT
    Procedura GTNXBL wywoływana przez GETBYT przepisuje do DCB parametry transmisji z tabeli SIOTAB. Następnie do rejestru DAUX1 określającego numer rekordu wpisuje wartość pobraną z TEMP1, który z kolei jest zwiększany. Na końcu z rejestru TEMP2 przepisuje kod urządzenia umieszczony tam przez procedurę INITLD i wykonuje skok do SIOINT.
      0100 ;SIO TABle
      0110 ;
      0120   *= $E851
      0130 ;
      0140   .BYTE $00,$01,$26,$40
      0150   .BYTE $FD,$03,$1E,$00
      0160   .BYTE $80,$00,$00,$00
    Wartości znajdujące się w tabeli SIOTAB oznaczają parametry dla DCB w kolejności: DDEVIC ($00), DUNIT ($01), DCMND ($26 - NOTE SECTOR), DSTAT ($40 - odczyt), DBUFA ($03FD - CSCB), DTIMLO ($1E), DBYT ($80 - 128 bajtów) oraz DAUX1 i DAUX2 ($00).

6.1.2. Przetwarzanie elementu

    Każdy bajt odczytany przez GETBYT jest przekazywany do procedury wskazanej wektorem RUNADR. Wektor ten jest pobierany przez procedurę LOADER z tabeli adresowej NEWVEC według wartości HIBYTE. Warto zwrócić uwagę na fakt, że układ tej tabeli jest bardzo zbliżony do układu tabeli COMTAB, która jest wykorzystywana przez CIO (zob. rozdział 2.1. - str. 15).
      0100 ;NEW device VECtor
      0110 ;
      0120 ADD28E = $C86D
      0130 ADDGET = $C8B5
      0140 ADDWRD = $C892
      0150 HENDRT = $C795
      0160 PUTCHR = $C7D5
      0170 ;
      0180   *= $C8E4
      0190 ;
      0200   .WORD PUTCHR
      0210   .WORD PUTCHR
      0220   .WORD ADDWRD
      0230   .WORD ADDWRD
      0240   .WORD ADDWRD
      0250   .WORD ADDWRD
      0260   .WORD ADD28E
      0270   .WORD ADD28E
      0280   .WORD ADDGET
      0290   .WORD ADDGET
      0300   .WORD PUTCHR
      0310   .WORD HENDRT
    Teraz zostaną kolejno opisane procedury umieszczone w powyższej tabeli. Trzeba przy tym pamiętać, że w każdej z nich daną wejściową jest bajt odczytany przez GETBYT i umieszczony w akumulatorze.

    Procedura PUTCHR jest wywoływana, gdy rejestr HIBYTE ma wartość $00, $01 lub $0A. Jej przebieg jest zależny od stanu licznika LCOUNT. Gdy jest on równy zero, to zawartość akumulatora jest tylko zapisywana do młodszego bajtu rejestrów RELADR i NEWADR, a procedura się kończy. Gdy LCOUNT jest równy 1, to bajt z akumulatora jest umieszczany w starszym bajcie tych rejestrów i następuje przejście do drugiej fazy PUTCHR.
      0100 ;PUT CHaRacter
      0110 ;
      0120 HIBYTE = $0288
      0130 HIUSED = $02CB
      0140 LCOUNT = $0233
      0150 LOADAD = $02D1
      0160 LTEMP = $36
      0170 MEMTOP = $02E5
      0180 NEWADR = $028E
      0190 RECLEN = $0245
      0200 RELADR = $024A
      0210 ;
      0220   *= $C7D5
      0230 ;
      0240   LDY LCOUNT
      0250   CPY #$01
      0260   BEQ ADD
      0270   BCS RELTXT
      0280   STA RELADR
      0290   STA NEWADR
      0300   BCC EXIT
      0310 ADD STA RELADR+1
      0320   STA NEWADR+1
      0330   LDX #$00
      0340   LDA HIBYTE
      0350   BEQ ADL
      0360   CMP #$0A
      0370   BEQ ADN
      0380   LDX #$02
      0390 ADL CLC
      0400   LDA RELADR
      0410   ADC LOADAD,X
      0420   STA NEWADR
      0430   LDA RELADR+1
      0440   ADC LOADAD+1,X
      0450   STA NEWADR+1
      0460 ADN CLC
      0470   LDA NEWADR
      0480   ADC RECLEN
      0490   PHA
      0500   LDA #$00
      0510   ADC NEWADR+1
      0520   TAY
      0530   PLA
      0540   SEC
      0550   SBC #$02
      0560   BCS BPS
      0570   DEY
      0580 BPS PHA
      0590   TYA
      0600   CMP HIUSED+1,X
      0610   PLA
      0620   BCC LOD
      0630   BNE SAV
      0640   CMP HIUSED,X
      0650   BCC LOD
      0660 SAV STA HIUSED,X
      0670   PHA
      0680   TYA
      0690   STA HIUSED+1,X
      0700   PLA
      0710 LOD LDX HIBYTE
      0720   CPX #$01
      0730   BEQ EXIT
      0740   CPY MEMTOP+1
      0750   BCC EXIT
      0760   BNE ERR
      0770   CMP MEMTOP
      0780   BCC EXIT
      0790 ERR PLA
      0800   PLA
      0810   LDY #$9D
      0820 EXIT RTS
      0830 ;
      0840 ;RELocate TeXT in memory
      0850 ;
      0860 RELTXT SEC
      0870   PHA
      0880   LDA LCOUNT
      0890   SBC #$02
      0900   CLC
      0910   ADC NEWADR
      0920   STA LTEMP
      0930   LDA #$00
      0940   ADC NEWADR+1
      0950   STA LTEMP+1
      0960   PLA
      0970   LDY #$00
      0980   STA (LTEMP),Y
      0990   JMP EXIT
    Dalsze działanie zależy od wartości HIBYTE. Przy HIBYTE równym zero do RELADR jest dodawane LOADAD, a przy równym jeden ZLOADA i rezultat jest umieszczany w NEWADR. Wartość $0A w HIBYTE powoduje ominięcie tego etapu. Następnie zawartość NEWADR jest zwiększana o długość rekordu RECLEN i zmniejszana o 2. Uzyskany wynik jest porównywany z zawartością rejestru HIUSED (HIgh USED address) i gdy jest większy, to zostaje do niego przepisany. Na końcu wykonywane jest jeszcze porównanie otrzymanego adresu z wartością MEMTOP. Jeżeli adres jest większy, to w rejestrze Y sygnalizowany jest błąd $9D. Wystąpienie błędu każdorazowo powoduje zdjęcie ze stosu dwóch bajtów i powrót z procedury PUTCHR do miejsca wywołania INITLD.

    Zupełnie odmienny jest przebieg procedury, gdy licznik LCOUNT ma wartość większą od 1. Do adresu zawartego w NEWADR dodawany jest stan LCOUNT zmniejszony o 2 i uzyskany wynik jest wpisywany do rejestru przejściowego LTEMP (Loader TEMPorary register). Przekazany w akumulatorze znak jest teraz umieszczany pod adresem wskazywanym przez LTEMP i procedura się kończy.

    Wartości HIBYTE z zakresu od $02 do $05 powodują wywołanie procedury ADDWRD. Najpierw dodawane są zawartości akumulatora i NEWADR, a wynik umieszczany jest w LTEMP. Następnie do bajtu wskazywanego przez LTEMP dodawana jest zawartość rejestru LOADAD (dla HIBYTE mniejszego od 4) lub ZLOADA (dla HIBYTE większego od 3).
      0100 ;ADDition for Write/ReaD
      0110 ;
      0120 HIBYTE = $0288
      0130 LOADAD = $02D1
      0140 LTEMP = $36
      0150 NEWADR = $028E
      0160 ;
      0170   *= $C892
      0180 ;
      0190   LDX #$00
      0200   LDY HIBYTE
      0210   CPY #$04
      0220   BCC BPS
      0230   LDX #$02
      0240 BPS CLC
      0250   ADC NEWADR
      0260   STA LTEMP
      0270   LDA #$00
      0280   ADC NEWADR+1
      0290   STA LTEMP+1
      0300   LDY #$00
      0310   LDA (LTEMP),Y
      0320   CLC
      0330   ADC LOADAD,X
      0340   STA (LTEMP),Y
      0350   RTS
    Przy HIBYTE równym $06 lub $07 wywoływana jest procedura ADD28E. Wykonywane jest przez nią także dodawanie zawartości LOADAD według LTEMP, jak w ADDWRD, lecz teraz operacja dotyczy dwóch bajtów: wskazywanego przez wektor LTEMP i następnego.
      0100 ;ADDition $028E
      0110 ;
      0120 LOADAD = $02D1
      0130 LTEMP = $36
      0140 NEWADR = $028E
      0150 ;
      0160   *= $C86D
      0170 ;
      0180   CLC
      0190   ADC NEWADR
      0200   STA LTEMP
      0210   LDA #$00
      0220   ADC NEWADR+1
      0230   STA LTEMP+1
      0240   LDY #$00
      0250   LDA (LTEMP),Y
      0260   CLC
      0270   ADC LOADAD
      0280   STA (LTEMP),Y
      0290   INC LTEMP
      0300   BNE BPS
      0310   INC LTEMP+1
      0320 BPS LDA (LTEMP),Y
      0330   ADC LOADAD+1
      0340   STA (LTEMP),Y
      0350   RTS
    Przebieg procedury ADDGET wywoływanej dla zawartości HIBYTE równej $08 lub $09 jest zależny od parzystości licznika LCOUNT, co jest rozpoznawane według bitu 0.
      0100 ;ADDition for GET
      0110 ;
      0120 HIBYTE = $0288
      0130 LCOUNT = $0233
      0140 LOADAD = $02D1
      0150 LTEMP = $36
      0160 NEWADR = $028E
      0170 ;
      0180   *= $C8B5
      0190 ;
      0200   PHA
      0210   LDA LCOUNT
      0220   ROR A
      0230   PLA
      0240   BCS ADD
      0250   CLC
      0260   ADC NEWADR
      0270   STA LTEMP
      0280   LDA #$00
      0290   ADC NEWADR+1
      0300   STA LTEMP+1
      0310   LDY #$00
      0320   LDA (LTEMP),Y
      0330   STA HIBYTE
      0340 EXIT RTS
      0350 ADD CLC
      0360   ADC LOADAD
      0370   LDA #$00
      0380   ADC LOADAD+1
      0390   ADC HIBYTE
      0400   LDY #$00
      0410   STA (LTEMP),Y
      0420   BEQ EXIT
    Przy parzystej wartości LCOUNT (bit 0 skasowany) zawartość akumulatora jest dodawana do NEWADR, a uzyskany wynik jest traktowany jako wektor. Bajt wskazany przez ten wektor jest odczytywany i umieszczany w rejestrze HIBYTE.

    Nieparzysta wartość LCOUNT (bit 0 ustawiony) powoduje zsumowanie zawartości akumulatora oraz rejestrów LOADAD i HIBYTE. Uzyskany rezultat jest umieszczany w komórce wskazanej wektorem LTEMP.

6.1.3. Dołączenie elementu do listy

    Każdy odczytany element struktury musi zostać umieszczony we właściwym miejscu listy liniowej. Operacja ta jest przeprowadzana przez procedurę LINK. Procedura ta posiada trzy punkty początkowe. Jeden z nich (LINKCD) jest wykorzystywany przy zimnym starcie systemu, drugi (LINKWM) przy starcie gorącym, a trzeci (LINK) jest normalnym adresem wywołania procedury.
      0100 ;LINK routine
      0110 ;
      0120 CALVEC = $E900
      0130 CHCKFF = $CB56
      0140 DVTMOT = $02EC
      0150 MEMLO = $02E7
      0160 SRCHLS = $E85D
      0170 TEMP1 = $0312
      0180 TEMP2 = $0313
      0190 UNLINK = $E915
      0200 ZCHAIN = $4A
      0210 ;
      0220   *= $E894
      0230 ;
      0240 ;LINK WarM start
      0250 LINKWM SEC
      0260   PHP
      0270   BCS INIHND
      0280 ;LINK
      0290 LINK STA DVTMOT+1
      0300   STY DVTMOT
      0310 ;
      0320 ;LINK ColD start
      0330 LINKCD PHP
      0340   LDA #$00
      0350   TAY
      0360   JSR SRCHLS
      0370   BCS ERR
      0380   LDY #$12
      0390   LDA DVTMOT
      0400   STA (ZCHAIN),Y
      0410   TAX
      0420   INY
      0430   LDA DVMOT+1
      0440   STA (ZCHAIN),Y
      0450   STX ZCHAIN
      0460   STA ZCHAIN+1
      0470   LDA #$00
      0480   STA (ZCHAIN),Y
      0490   DEY
      0500   STA (ZCHAIN),Y
      0510 ;INItialize HaNDler
      0520 INIHND JSR CALVEC
      0530   BCC SUCC
      0540   LDA DVTMOT+1
      0550   LDY DVTMOT
      0560   JSR UNLINK
      0570 ERR PLP
      0580   SEC
      0590   RTS
      0600 SUCC PLP
      0610   BCS UPDMLO
      0620   LDA #$00
      0630   LDY #$10
      0640   STA (ZCHAIN),Y
      0650   INY
      0660   STA (ZCHAIN),Y
      0670 UPDMLO CLC
      0680   LDY #$10
      0690   LDA MEMLO
      0700   ADC (ZCHAIN),Y
      0710   STA MEMLO
      0720   INY
      0730   LDA MEMLO+1
      0740   ADC (ZCHAIN),Y
      0750   STA MEMLO+1
      0760   LDY #$0F
      0770   LDA #$00
      0780   STA (ZCHAIN),Y
      0790   JSR CHCKFF
      0800   LDY #$0F
      0810   STA (ZCHAIN),Y
      0820   CLC
      0830   RTS
    Rozpoczęcie procedury od LINKWM powoduje opuszczenie całej pierwszej fazy procedury. Po ustawieniu bitu Carry i zapamiętaniu na stosie rejestru statusu procesora wykonywany jest skok do drugiej części oznaczonej etykietą INIHND.

    Po rozpoczęciu od etykiety LINKCD akumulator i rejestr Y są zerowane i wywoływana jest procedura SRCHLS. Wyszukuje ona ostatni element struktury i umieszcza jego adres w rejestrze ZCHAIN. Gdy taki element nie został znaleziony, to po odtworzeniu ze stosu rejestru statusu i ustawieniu bitu Carry procedura LINK jest przerywana. Następnie wskaźnik tego elementu jest ustawiany tak, aby wskazywał na nowy element. Adres nowego elementu jest umieszczany w rejestrze ZCHAIN, a jego wskaźnik jest zerowany.

    Teraz element jest poprzez wywołanie procedury CALVEC inicjowany. W przypadku niepowodzenia ponownie pobierany jest jego adres z DVTMOT i wywoływana jest procedura UNLINK, która usuwa element z listy. Dzięki temu lista zawiera tylko prawidłowo zainicjowane struktury.

    Potem odtwarzany jest ze stosu rejestr statusu procesora. Jeżeli ma on skasowany bit Carry, to zerowane są bajty 16 i 17 struktury wskazywanej przez wektor ZCHAIN. Oznacza to, że nowy element mieści się poniżej dolnej granicy wolnej pamięci (MEMLO). Następnie zawartości bajtów 16 i 17 są dodawane do wartości MEMLO, aby zabezpieczyć nowy element przed ingerencją programu użytkownika.

    Na zakończenie wywoływana jest procedura CHCKFF, która oblicza sumę kontrolną i zwraca wynik odjęcia jej od $FF. Wynik ten jest umieszczany w 15 bajcie elementu. Teraz po wywołaniu CHCKFF bit Carry będzie skasowany, a w akumulatorze znajdzie się zero.
      0100 ;SeaRCH LiSt
      0110 ;
      0120 CHCKFF = $CB56
      0130 CKEY = $03E9
      0140 TEMP1 = $0312
      0150 TEMP2 = $0313
      0160 ZCHAIN = $4A
      0170 ;
      0180   *= $E85D
      0190 ;
      0200   STY TEMP1
      0210   STA TEMP2
      0220   LDA # <CKEY
      0230   STA ZCHAIN
      0240   LDA # >CKEY
      0250   STA ZCHAIN+1
      0260 LOOP LDY #$12
      0270   LDA (ZCHAIN),Y
      0280   TAX
      0290   INY
      0300   LDA (ZCHAIN),Y
      0310   CMP TEMP2
      0320   BNE FIND
      0330   CPX TEMP1
      0340   BNE FIND
      0350   CLC
      0360   RTS
      0370 FIND CMP #$00
      0380   BNE FOUND
      0390   CPX #$00
      0400   BNE FOUND
      0410 ERR SEC
      0420   RTS
      0430 FOUND STX ZCHAIN
      0440   STA ZCHAIN+1
      0450   JSR CHCKFF
      0460   BNE ERR
      0470   BEQ LOOP
    Procedura SRCHLS przeszukuje listę liniową w celu odnalezienia elementu, którego wskaźnik ma parametry umieszczone przed wywołaniem SRCHLS w akumulatorze i rejestrze Y. Przekazane wartości są najpierw zapamiętywane w rejestrach TEMP1 i TEMP2. Następnie sprawdzany jest wskaźnik elementu. Gdy jest to poszukiwany element, procedura kończy się ze skasowanym bitem Carry.

    W przeciwnym przypadku sprawdza się, czy jest to ostatni element listy (wskaźnik równy zero). Jeśli tak, to procedura kończy się z ustawionym bitem Carry. Jeżeli nie jest to jeszcze koniec listy, to po przepisaniu adresu do rejestru ZCHAIN wywoływana jest procedura CHCKFF. Pozytywny wynik sprawdzenia sumy kontrolnej powoduje przejście do początku pętli i badanie następnego elementu. Błąd kończy procedurę SRCHLS z ustawionym bitem Carry.
      0100 ;CALl VECtor
      0110 ;
      0120 TEMP1 = $0312
      0130 TEMP2 = $0313
      0140 ZCHAIN = $4A
      0150 ;
      0160   *= $E900
      0170 ;
      0180   CLC
      0190   LDA ZCHAIN
      0200   ADC #$0C
      0210   STA TEMP1
      0220   LDA ZCHAIN+1
      0230   ADC #$00
      0240   STA TEMP2
      0250   JMP (TEMP1)
    Inicjowanie elementu struktury odbywa się poprzez procedurę CALVEC. Odczytuje ona 12 i 13 bajt elementu oraz umieszcza je w rejestrach TEMP1 i TEMP2. Następnie według tego wektora wykonywany jest skok do procedury inicjującej. Wyraźnie widać tu analogię z tabelami adresowymi CIO, w których od dwunastego bajtu znajduje się instrukcja skoku do procedury inicjowania urządzenia.

    Gdy zachodzi konieczność usunięcia elementu z listy liniowej (np. po niepoprawnej inicjalizacji), to wywoływana jest procedura UNLINK. Adres elementu do usunięcia jest przekazywany do niej w akumulatorze i rejestrze Y. Z tymi wartościami wywoływana jest najpierw procedura SRCHLS, która wyszukuje element do usunięcia.

    Teraz wskaźnik elementu poprzedzającego jest ustawiany na element następny i w ten sposób zbędny element jest już usunięty z listy. Dokładniej metodę wykonania tej operacji można prześledzić na wydruku procedury. Jeżeli usunięcie elementu odbyło się poprawnie, to procedura kończy się ze skasowanym bitem Carry, w innym wypadku Carry jest ustawiany.
      0100 ;UNLINK routine
      0110 ;
      0120 CHCKFF = $CB56
      0130 COLDST = $0244
      0140 SRCHLS = $E85D
      0150 ZCHAIN = $4A
      0160 ;
      0170 ;
      0180   *= $E915
      0190 ;
      0200   JSR SRCHLS
      0210   BCS EXIT
      0220   TAY
      0230   LDA ZCHAIN
      0240   PHA
      0250   LDA ZCHAIN+1
      0260   PHA
      0270   STX ZCHAIN
      0280   STY ZCHAIN+1
      0290   LDA COLDST
      0300   BNE COLD
      0310   LDY #$10
      0320   CLC
      0330   LDA (ZCHAIN),Y
      0340   INY
      0350   ADC (ZCHAIN),Y
      0360   BNE END
      0370   JSR CHCKFF
      0380   BNE END
      0390 COLD LDY #$12
      0400   LDA (ZCHAIN),Y
      0410   TAX
      0420   INY
      0430   LDA (ZCHAIN),Y
      0440   TAY
      0450   PLA
      0460   STA ZCHAIN+1
      0470   PLA
      0480   STA ZCHAIN
      0490   TYA
      0500   LDY #$13
      0510   STA (ZCHAIN),Y
      0520   DEY
      0530   TXA
      0540   STA (ZCHAIN),Y
      0550   CLC
      0560   RTS
      0570 END PLA
      0580   PLA
      0590 EXIT SEC
      0600   RTS

6.2. Komunikacja z nowym urządzeniem

    Pierwszą operacją konieczną do współpracy z urządzeniem przez CIO jest otwarcie kanału IOCB dla transmisji. Gdy otwierająca kanał procedura CIOOPN stwierdzi w rejestrze HNDLOD wartość różną od zera lub nie znajdzie wpisu urządzenia w tabeli HATABS, to wywoływana jest procedura SPCHND przygotowująca komunikację z nowym urządzeniem.
      0100 ;SPeCial HaNDler
      0110 ;
      0120 DCBINI = $E7BE
      0130 DVSTAT = $02EA
      0140 ICAX3 = $034C
      0150 ICAX4 = $034D
      0160 ICAX5Z = $2E
      0170 ICBAZ = $24
      0180 ICDNOZ = $21
      0190 ICHIDZ = $20
      0200 ICPTZ = $26
      0210 PUTBYT = $EF26
      0220 ;
      0230   *= $EEF9
      0240 ;
      0250   LDY #$00
      0260   LDA (ICBAZ),Y
      0270   LDY ICDNOZ
      0280   JSR DCBINI
      0290   BPL NERR
      0300   LDY #$82
      0310   RTS
      0320 NERR LDA #$7F
      0330   STA ICHIDZ
      0340   LDA # <[PUTBYT-1]
      0350   STA ICPTZ
      0360   LDA # >[PUTBYT-1]
      0370   STA ICPTZ+1
      0380   LDA DVSTAT+2
      0390   LDX ICAX5Z
      0400   STA ICAX4,X
      0410   LDY #$00
      0420   LDA (ICBAZ),Y
      0430   STA ICAX3,X
      0440   LDY #$01
      0450   RTS
    Najpierw wywołuje ona procedurę DCBINI, która sprawdza istnienie urządzenia. Jej negatywny wynik powoduje wpisanie do rejestru Y kodu błędu $82 i przerwanie procedury SPCHND. Po otrzymaniu od urządzenia odpowiedzi, indeks w HATABS (ICHIDZ) jest ustawiany na wartość $7F, która sygnalizuje, że jest to nowe urządzenie. Jako wektor procedury obsługi wpisywany jest adres procedury PUTBYT. Następnie do ICAX4 przepisywany jest adres z DVSTAT+2, a do ICAX3 właściwa nazwa urządzenia z bufora.
    Każde następne żądanie komunikacji z nowym urządzeniem musi być poprzedzone wpisaniem do rejestru HNDLOD wartości różnej od zera (rejestr ICHIDZ zawiera $7F). Po stwierdzeniu takich wartości CIOMAIN wywołuje procedurę PRPLNK, która przygotowuje urządzenie do transmisji.
      0100 ;PRePare LiNK
      0110 ;
      0120 DFVHND = $E716
      0130 ICAX3 = $034C
      0140 ICAX4 = $034D
      0150 ICAX5Z = $2E
      0160 ICCHID = $0340
      0170 ICCOMT = $17
      0180 ICHIDZ = $20
      0190 INIOPN = $E55C
      0200 INITLD = $E7DE
      0210 LINKCD = $E89E
      0220 NEXDER = $E510
      0230 ;
      0240   *= $CA29
      0250 ;
      0260   LDX ICAX5Z
      0270   LDA ICAX4,X
      0280   JSR INITLD
      0290   BCS EXIT
      0300   CLC
      0310   JSR LINKCD
      0320   BCS EXIT
      0330   LDX ICAX5Z
      0340   LDA ICAX3,X
      0350   JSR FDVHND
      0360   BCS EXIT
      0370   LDX ICAX5Z
      0380   STA ICCHID,X
      0390   STA ICHIDZ
      0400   LDA #$03
      0410   STA ICCOMT
      0420   JMP INIOPN
      0430 EXIT JMP NEXDER
    Najpierw do akumulatora przenoszony jest bajt z ICAX4 i wywoływana jest procedura INITLD, która inicjuje odpowiedni element. Następnie procedura LINK umieszcza ten element w liście liniowej. Teraz z rejestru ICAX3 jest pobierany właściwy kod urządzenia i procedura FDVHND (część DEVNUM) odszukuje w tabeli HATABS wektor tabeli adresowej tego urządzenia. Znaleziony indeks w HATABS jest przepisywany do rejestrów ICCHID i ICHIDZ. Wykrycie błędu podczas PRPLNK powoduje skok do procedury CIOMAIN, która sygnalizuje błąd NON EXISTENT DEVICE (urządzenie nie istnieje). W innym razie, po ustaleniu kodu operacji na $03 (OPEN), procedura kończy się skokiem do INIOPN (wewnątrz procedury CIOOPN).

    Po otwarciu kanału IOCB dla nowego urządzenia w rejestrze ICPTZ znajduje się adres procedury PUTBYT. Spełnia ona zadania zbliżone do CIO i przy porównaniu obu tych procedur bardzo łatwo wykryć podobieństwa.

    Na początku sprawdzana jest poprawność numeru IOCB (identycznie jak w CIOMAIN) oraz wartość znacznika HNDLOD. Pozytywny wynik powoduje przepisanie odpowiedniego IOCB do ZIOCB i wywołanie procedury PRPLNK. W przeciwnym przypadku do rejestru Y wpisywany jest kod błędu i procedura się kończy.
      0100 ;PUT BYTe routine
      0110 ;
      0120 HNDLOD = $02E9
      0130 ICAX5Z = $2E
      0140 ICCHID = $0340
      0150 ICHIDZ = $20
      0160 ICPTZ = $26
      0170 PRPLNK = $CA29
      0180 ;
      0190   *= $EF26
      0200 ;
      0210   PHA
      0220   TXA
      0230   PHA
      0240   AND #$0F
      0250   BNE BIN
      0260   CPX #$80
      0270   BPL BIN
      0280   LDA HNDLOD
      0290   BNE SUC
      0300   LDY #$82
      0310 ERR PLA
      0320   PLA
      0330   CPY #$00
      0340   RTS
      0350 BIN LDY #$86
      0360   BMI ERR
      0370 SUC STX ICAX5Z
      0380   LDY #$00
      0390 NEXT LDA ICCHID,X
      0400   STA ICHIDZ,Y
      0410   INX
      0420   INY
      0430   CPY #$0C
      0440   BMI NEXT
      0450   JSR PRPLNK
      0460   BMI ERR
      0470   PLA
      0480   TAX
      0490   PLA
      0500   TAY
      0510   LDA ICPTZ+1
      0520   PHA
      0530   LDA ICPTZ
      0540   PHA
      0550   TYA
      0560   LDY #$92
      0570   RTS
    Po poprawnym zakończeniu PRPLNK wektor z rejestru ICPTZ jest przepisywany na stos. Po wykonaniu rozkazu RTS program jest kontynuowany od umieszczonego na stosie adresu. W CIO analogiczną operację wykonują procedury GOHAND i CIOJMP.

    System operacyjny Atari zawiera jeszcze tabelę adresową, która może być wykorzystana przez nowe urządzenie. Ma ona strukturę wymaganą przez CIO i może być wykorzystana po wpisaniu jej adresu do HATABS.
      0100 ;CALl TABle
      0110 ;
      0120 NEWINIT = $C90C
      0130 NWDVC1 = $C991
      0140 NWDVC3 = $C996
      0150 NWDVC5 = $C99B
      0160 NWDVC7 = $C9A0
      0170 NWDVC9 = $C9A5
      0180 NWDVCB = $C9AA
      0190 ;
      0200   *= $E48F
      0210 ;
      0220   .WORD NWDVC1-1
      0230   .WORD NWDVC3-1
      0240   .WORD NWDVC5-1
      0250   .WORD NWDVC7-1
      0260   .WORD NWDVC9-1
      0270   .WORD NWDVCA-1
      0280   JMP NEWINIT
      0290   .BYTE $00
    Zawarte w tej tabeli adresy wskazują na tabelę wywołań procedur. Wszystkie operacje są rozpoczynane przez procedurę CHKNWP, a ich rodzaj jest rozpoznawany według zawartości rejestru Y.
      0100 ;NEW DeVice Call
      0110 ;
      0120 CHKNWP = $C9DC
      0130 ;
      0140   *= $C991
      0150 ;
      0160 NWDVC1 LDY #$01
      0170   JMP CHKNWP
      0180 NWDVC3 LDY #$03
      0190   JMP CHKNWP
      0200 NWDVC5 LDY #$05
      0210   JMP CHKNWP
      0220 NWDVC7 LDY #$07
      0230   JMP CHKNWP
      0240 NWDVC9 LDY #$09
      0250   JMP CHKNWP
      0260 NWDVCB LDY #$0B
      0270   JMP CHKNWP
    Procedura ta odszukuje poprzez wywołanie GETLOW aktywne urządzenie o najmniejszym numerze i przekazuje mu sterowanie poprzez wywołanie NEWPER. Czynności te powtarzane są w pętli, aż do obsłużenia wszystkich urządzeń. Ponadto znaczną część procedury zajmują operacje przechowania niezbędnych parametrów i ich późniejszego odtworzenia.
      0100 ;CHecK NeW device Port
      0110 ;
      0120 CRITIC = $42
      0130 GETLOW = $C9AF
      0140 NEWPER = $C9CA
      0150 PDVREG = $D1FF
      0160 PDVRS = $0248
      0170 PPTMPA = $024C
      0180 PPTMPX = $024D
      0190 ;
      0200   *= $C9DC
      0210 ;
      0220   STA PPTMPA
      0230   STX PPTMPX
      0240   LDA CRITIC
      0250   PHA
      0260   LDA #$01
      0270   STA CRITIC
      0280   LDX #$08
      0290 LOOP JSR GETLOW
      0300   BEQ NEXDV
      0310   TXA
      0320   PHA
      0330   TYA
      0340   PHA
      0350   JSR NEWPER
      0360   BCC NEXT
      0370   STA PPTMPA
      0380   PLA
      0390   PLA
      0400   JMP END
      0410 NEXDV LDY #$82
      0420 END LDA #$00
      0430   STA PDVRS
      0440   STA PDVREG
      0450   PLA
      0460   STA CRITIC
      0470   LDA PPTMPA
      0480   STY PPTMPX
      0490   LDY PPTMPX
      0500   RTS
      0510 NEXT PLA
      0520   TAY
      0530   PLA
      0540   TAX
      0550   BCC LOOP
    Działanie procedury NEWPER jest identyczne, jak znajdujących się w podsystemie CIO procedur GOHAND i CIOJMP (zob. str. 24). Jednakże adres wywoływanej procedury jest pobierany z pamięci ROM nowego urządzenia zależnie od operacji. Zawartość rejestru Y określa kolejno: PDVOPV (Parallel DeVice OPen Vector), PDVCLV (Parallel Device CLose Vector), PDVGBV (Parallel Device Get Byte Vector), PDVPBV (Parallel Device Put Byte Vector), PDVSTV (Parallel Device STatus Vector) i PDVSPV (Parallel Device SPecial Vector).
      0100 ;NEW device Port ERror
      0110 ;
      0120 PDVOPV = $D80D
      0130 PPTMPA = $024C
      0140 PPTMPX = $024D
      0150 ;
      0160   *= $C9CA
      0170 ;
      0180   LDA PDVOPV,Y
      0190   PHA
      0200   DEY
      0210   LDA PDVOPV,Y
      0220   PHA
      0230   LDA PPTMPA
      0240   LDX PPTMPX
      0250   LDY #$92
      0260   RTS
Zientara Wojciech: Mapa pamięci Atari XL/XE. Procedury wejścia-wyjścia, SOETO, Warszawa, 1988.