Powrót do spisu treści

Rozdział 3

OBSŁUGA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

    System operacyjny Atari zawiera procedury obsługi pięciu urządzeń zewnętrznych. Są to: edytor (E: - editor), ekran (S: - screen), klawiatura (K: - keyboard), magnetofon (C: - cassette) i drukarka (P: - printer). Bliższego wyjaśnienia wymaga jedynie edytor. Jest to urządzenie zewnętrzne składające się z ekranu w trybie 0 i klawiatury.

    Procedury obsługujące komunikację poprzez wyżej wymienione urządzenia oraz ich wektory znajdują się w pamięci ROM komputera. Można je więc wykorzystać we własnych programach. Korzystając z podanych opisów można również ułożyć własne procedury obsługi tych urządzeń i wykorzystywać je poprzez zmianę wpisu w HATABS.

    Opis trzech pierwszych urządzeń (E, S i K) jest dość skomplikowany, ponieważ ich procedury wzajemnie się wywołują. Sprawia to wrażenie pewnego bałaganu, lecz jest to bałagan pozorny. Zastosowany system pozwala na efektywną pracę wszystkich urządzeń i jednocześnie oszczędza znaczny obszar pamięci. W związku z tym opis został ułożony w kolejności ułatwiającej zrozumienie, lecz niezupełnie dostosowanej do struktury CIO.

3.1. Procedury obsługi klawiatury

    Klawiatura jest urządzeniem wejścia, to znaczy, że można z niej tylko odczytywać dane. Ponieważ klawiatura jest fizycznie wbudowana do komputera, to część procedur ma znaczenie prawie symboliczne i służy jedynie do zapewnienia poprawnego przebiegu operacji CIO. Odpowiednie wektory w tabeli adresowej KBDVEC wskazują adresy następujących procedur:
     OPEN   - KBOPN
     CLOSE  - KBOPN
     GET   - KBGBYT
     PUT   - EDSP
     STATUS  - KBOPN
     SPECIAL - EDSP
    System operacyjny nie przewiduje dla klawiatury operacji zapisu i operacji specjalnych. Etykietą EDSP jest oznaczony rozkaz RTS w procedurze KBOPN. Po wywołaniu jednej z tych operacji powoduje to uzyskanie w wyniku błędu $92 (FUNCTION NOT IMPLEMENTED). Zostało to wyjaśnione przy opisie GOHAND.

3.1.1. Odczyt z klawiatury

    Procedura odczytu z klawiatury służy do odczytu znaku w kodzie ATASCII (ATari ASCII). Oprócz pobrania znaku z odpowiedniego rejestru musi więc jeszcze rozpoznać specjalne kombinacje klawiszy, które nie mają swoich odpowiedników w tym kodzie. Schematyczny przebieg procedury jest przedstawiony na rysunku 8 (str. 42).

    Rozpoczyna się ona nie od fizycznego początku (IGNORE), lecz od etykiety KBGBYT. Najpierw zerowany jest znacznik SUPERF (SUPER Flag) i sprawdzany bit 0 w ICAX1Z. Gdy jest on ustawiony, to znaczy, że odczyt wykonywany jest z ekranu. Do rejestru ATACHR (ATASCII CHaRacter) wpisywany jest więc znak RETURN ($9B), co wywołuje potem odczyt z edytora i procedura się kończy. Jeśli znak ma być odczytany z klawiatury, to sprawdzany jest rejestr KBCODES (KeyBoard CODE Shadow register). Wartość $FF w tym rejestrze oznacza, że żaden klawisz nie został naciśnięty. W takim przypadku następuje skok do KBGBYT i opisane wyżej operacje są powtarzane, aż do naciśnięcia klawisza.
      0100 ATACHR = $02FB
      0110 DSTAT = $4C
      0120 FKDEFP = $60
      0130 HOLDCH = $7C
      0140 ICAX1Z = $2A
      0150 INVFLG = $02B6
      0160 IRQSTAT = $11
      0170 KBCODES = $02FC
      0180 KBOPN = $F21E
      0190 KEYCLK = $F983
      0200 KEYDEFP = $79
      0210 NOCLIK = $02DB
      0220 SHFLOK = $02BE
      0230 SUPERF = $03E8
      0240 TSTCNT = $F93C
      0250 ;
      0260   *= $F2F8
      0270 ;
      0280 IGNORE LDA #$FF
      0290   STA KBCODES
      0300 ;
      0310 ;KeyBoard Get BYTe
      0320 ;
      0330 KBGBYT LDA #$00
      0340   STA SUPERF
      0350 ;
      0360 ;Keyboard GET CHaracter
      0370 ;
      0380 KGETCH LDA ICAX1Z
      0390   LSR A
      0400   BCS RET
      0410   LDA #$80
      0420   LDX IRQSTAT
      0430   BEQ STAT
      0440   LDA KBCODES
      0450   CMP #$FF
      0460   BEQ KBGBYT
      0470   STA HOLDCH
      0480   LDX #$FF
      0490   STX KBCODES
      0500   LDX NOCLIK
      0510   BNE KEY
      0520   JSR KEYCLK
      0540 KEY TAY
      0550   CPY #$C0
      0560   BCS IGNORE
      0570   LDA (KEYDEFP),Y
      0590 SAC STA ATACHR
      0600   TAX
      0610   BMI INV
      0620   JMP CTR
      0630 INV CMP #$80
      0640   BEQ IGNORE
      0650   CMP #$81
      0660   BNE SHF
      0670   LDA INVFLG
      0680   EOR #$80
      0690   STA INVFLG
      0700   BCS IGNORE
      0710 SHF CMP #$82
      0720   BNE CPL
      0730   LDA SHFLOK
      0740   BEQ LOW
      0750   LDA #$00
      0760   STA SHFLOK
      0770   BEQ IGNORE
      0780 CPL CMP #$83
      0790   BNE CTL
      0800 LOW LDA #$40
      0810   STA SHFLOK
      0820   BNE IGNORE
      0830 CTL CMP #$84
      0840   BNE EOF
      0850   LDA #$80
      0860   STA SHFLOK
      0870   JMP IGNORE
      0880 EOF CMP #$85
      0890   BNE KCL
      0900   LDA #$88
      0910 STAT STA DSTAT
      0920   STA IRQSTAT
      0930 RET LDA #$9B
      0940   JMP FIN
      0950 KCL CMP #$89
      0960   BNE FNC
      0970   LDA NOCLIK
      0980   EOR #$FF
      0990   STA NOCLIK
      1000   BNE IGN
      1010   JSR KEYCLK
      1020 IGN JMP IGNORE
      1030 FNC CMP #$BE
      1040   BCS CFK
      1050   CMP #$8A
      1060   BCC IGN
      1070   SBC #$8A
      1080   ASL HOLDCH
      1090   BPL FKY
      1100   ORA #$04
      1110 FKY TAY
      1120   LDA (FKDEFP),Y
      1130   JMP SAC
      1140 CFK CMP #$92
      1150   BCS CTR
      1160   CMP #$8E
      1170   BCC IGN
      1180   SBC #$72
      1190   INC SUPERF
      1200   BNE FIN
      1220 CTR LDA HOLDCH
      1230   CMP #$40
      1240   BCS CTRL
      1250   LDA ATACHR
      1260   CMP #$61
      1270   BCC CTRL
      1280   CMP #$7B
      1290   BCS CTRL
      1300   LDA SHFLOK
      1310   BEQ CTRL
      1320   ORA HOLDCH
      1330   JMP KEY
      1340 CTRL JSR TSTCNT
      1350   BEQ EXIT
      1360   LDA ATACHR
      1370   EOR INVFLG
      1390 FIN STA ATACHR
      1400 EXIT JMP KBOPN

      
             +------------+
+------->< IGNORE >----->| KBCODE=$FF |
|            +------------+
|                |
|                v
|            +------------+
|  +-->< KBGBYT >----->| SUPERF=$00 |
|  |          +------------+
|  |             |
|  |             v
|  |           /-------\
|  |           / odczyt \ tak
|  |  < KGETCH >------>< znaku z >---->---+
|  |           \ ekranu? /     |
|  |           \-------/     |
|  |             | nie     |
|  |             v       |
|  |          /----------\     |
|  |          / naciśnięty \ tak  v
|  |         <  klawisz  >------>+
|  |          \ BREAK ? /    |
|  |          \----------/     |
|  |             | nie     |
|  |             v       |
|  |          /----------\     |
|  |        nie / nasiśnięty \    |
|  +-------------<----<   inny   >    |
|            \ klawisz ? /    |
|             \----------/     |
|                | tak     |
|                v       v
|            +-------------+ +--------------+
|            | odczyt kodu | | kod klawisza |
|            | klawisza  | |  = RETURN  |
|            +-------------+ +--------------+
|                |       |
|                v       |
|             /---------\     |
|   +-----------+ tak /  czy  \    |
+------| wykonanie |<----< specjalny >    |
    +-----------+   \ klawisz ? /    |
              \---------/  +----+
                | nie   |
                v     v
              +-----------------+
              | zapisanie znaku |
              |  do ATACHR  |
              +-----------------+
                   |
                   v
                 < KBOPN >

     Rys.8. Odczyt znaku z klawiatury
    Po naciśnięciu klawisza jego kod jest przepisywany do rejestru HOLDCH (CHOLD CHaracter), a rejestr KBCODE otrzymuje wartość $FF, aby umożliwić następny odczyt. Jeśli zawartość rejestru NOCLIK (NO key CLIcK) jest równa zero, to wywoływana jest procedura KEYCLK. Generuje ona dźwięk naciśnięcia klawisza przez zapisywanie 127 razy rejestru CONSOL (jego bit 3 steruje dźwiękiem).
      0100 ;KEY CLicK
      0110 ;
      0120 CONSOL = $D01F
      0130 VCOUNT = $D40B
      0140 ;
      0150   *= $F983
      0160 ;
      0170   LDX #$7E
      0180   PHA
      0190 NEXT STX CONSOL
      0200   LDA VCOUNT
      0210 WAIT CMP VCOUNT
      0220   BEQ WAIT
      0230   DEX
      0240   DEX
      0250   BPL NEXT
      0260   PLA
      0270   RTS
    Teraz kod naciśniętego klawisza jest zamieniany na kod ATASCII według wartości umieszczonych w tabeli definicji klawiszy (KEYDEF). Ponieważ w tabeli wpisane są tylko 192 kody, to przedtem kody wyższe od $BF są eliminowane przez skok do etykiety IGNORE. Tabela definicji klawiszy znajduje się wprawdzie w pamięci ROM, lecz odwołanie do niej następuje według wektora KEYDEFP (KEY DEFinitions Pointer). Przez utworzenie nowej tabeli i zmianę tego wektora można więc zmienić znaczenie prawie wszystkich klawiszy, co zresztą jest stosowane w wielu programach użytkowych.

    Na przykład, zdefiniowanie nowego zestawu znaków i przedefiniowanie klawiatury umożliwia stworzenie bazy danych posiadającej polskie litery i sortującej dane z ich uwzględnieniem. Oczywiście pojawia się wtedy problem drukowania takiego tekstu, lecz można go rozwiązać przez wpisanie nowej procedury obsługi drukarki, która normalnym znakom przywróci standardowy kod ASCII, a polskie litery wydrukuje w trybie graficznym lub jako złożenie dwóch znaków standardowych (np. "ł" = "l" + "/"). System operacyjny Atari daje tu programiście szerokie pole do popisu.

    Po dokładnym przejrzeniu tabeli KEYDEF łatwo zauważyć, że kilka klawiszy naciśniętych wraz z CONTROL nie posiada żadnego znaczenia. Poprzez ich przedefiniowanie można więc uzyskać dodatkowe funkcje. Umieszczone w tabeli kody klawiszy F1-F4 dotyczą jedynie modelu 1200XL, który posiada te klawisze. Ich definicje można zmienić tylko w zakresie występującym w tabeli, ponieważ w kombinacji z CONTROL mają one specjalne funkcje, które są wykonywane już podczas przerwania IRQ wywołanego naciśnięciem klawisza.
      0100 ;KEYboard DEFinitions table
      0110 ;
      0120 BL =  $FD   ;bell
      0130 BS =  $7E   ;backspace
      0140 CD =  $1D   ;cursor down
      0150 CK =  $84   ;CTRL key lock
      0160 CL =  $1E   ;cursol left
      0170 CP =  $82   ;caps
      0180 CR =  $1F   ;cursor right
      0190 CS =  $7D   ;clear screen
      0200 CT =  $9E   ;clear TAB
      0210 CU =  $1C   ;cursor up
      0220 DC =  $FE   ;delete char
      0230 DL =  $9C   ;delete line
      0240 EF =  $85   ;end of file
      0250 ES =  $1B   ;escape
      0260 F1 =  $8A   ;F1
      0270 F2 =  $8B   ;F2
      0280 F3 =  $8C   ;F3
      0290 F4 =  $8D   ;F4
      0300 IC =  $FF   ;insert char
      0310 IL =  $9D   ;insert line
      0320 IN =  $81   ;inverse
      0330 KC =  $89   ;key click
      0340 NU =  $80   ;not used
      0350 RT =  $9B   ;return
      0360 ST =  $9F   ;set TAB
      0370 TB =  $7F   ;tabulate
      0380 ;
      0390   *= $FB51
      0400 ;
      0410   .BYTE 'l,'j,';,F1
      0420   .BYTE F2,'k,'+,'*
      0430   .BYTE 'o,NU,'p,'u
      0440   .BYTE RT,'i,'-,'=
      0450   .BYTE 'v,NU,'c,F3
      0460   .BYTE F4,'b,'x,'z
      0470   .BYTE '4,NU,'3,'6
      0480   .BYTE ES,'5,'2,'1
      0490   .BYTE ',,' ,'.,'n
      0500   .BYTE NU,'m,'/,IN
      0510   .BYTE 'r,NU,'e,'y
      0520   .BYTE TB,'t,'w,'q
      0530   .BYTE '9,NU,'0,'7
      0540   .BYTE BS,'8,'<,'>
      0550   .BYTE 't,'h,'d,NU
      0560   .BYTE CP,'g,'s,'a
      0570 ;with SHIFT
      0580   .BYTE 'L,'J,':,F1
      0590   .BYTE F2,'K,'\,'^
      0600   .BYTE 'O,NU,'P,'U
      0610   .BYTE RT,'I,'_,'|
      0620   .BYTE 'V,NU,'C,F3
      0630   .BYTE F4,'B,'X,'Z
      0640   .BYTE '$,NU,'#,'&
      0650   .BYTE ES,'%,'",'!
      0660   .BYTE '[,' ,'],'N
      0670   .BYTE NU,'M,'?,IN
      0680   .BYTE 'R,NU,'E,'Y
      0690   .BYTE ST,'T,'W,'Q
      0700   .BYTE '(,NU,'),''
      0710   .BYTE DL,'@,CS,IL
      0720   .BYTE 'T,'H,'D,NU
      0730   .BYTE CP+1,'G,'S,'A
      0740 ;with CONTROL
      0750   .BYTE $0C,$0A,$7B,NU
      0760   .BYTE NU,$0B,CL,CR
      0770   .BYTE $0F,NU,$10,$15
      0780   .BYTE RT,$09,CU,CD
      0790   .BYTE $16,NU,$03,KC
      0800   .BYTE NU,$02,$18,$1A
      0810   .BYTE NU,NU,EF,NU
      0820   .BYTE ES,NU,BL,NU
      0830   .BYTE $00,' ,$60,$0E
      0840   .BYTE NU,$0D,NU,IN
      0850   .BYTE $12,NU,$05,$19
      0860   .BYTE CT,$14,$17,$11
      0870   .BYTE NU,NU,NU,NU
      0880   .BYTE DC,NU,CS,IC
      0890   .BYTE $06,$08,$04,NU
      0900   .BYTE CK,$07,$13,$01
    Kod znaku odczytany z tabeli KEYDEF jest umieszczany w rejestrze ATACHR. Wartość kodu większa lub równa $80 oznacza specjalny klawisz (lub kombinację klawiszy). W takim przypadku procedura rozpoznaje jego znaczenie, ewentualnie wykonuje konieczną operację i ponownie oczekuje na naciśnięcie klawisza.

    Kod $80 oznacza zabronioną kombinację klawiszy i jest po prostu ignorowany, a procedura przechodzi do początkowej etykiety IGNORE.

    Kod $81 oznacza klawisz "inverse" (zwany także w starszych publikacjach Atari Logo Key). Powoduje on wykonanie operacji EOR #$FF na zawartości rejestru INVFLG (INVerse FLaG) przełączając tryb wyprowadzania znaków z normalnych na negatywy lub odwrotnie.

    Kod $82 oznacza klawisz CAPS i powoduje przełączenie klawiatury z małych liter na duże lub odwrotnie. W pierwszym przypadku w rejestrze SHFLOK jest umieszczana wartość $40, a w drugim - $00.

    Kod $83 oznacza kombinację SHIFT-CAPS i powoduje ustawienie klawiatury na pisanie dużymi literami przez wpisanie wartości $40 do rejestru SHFLOK.

    Kod $84 oznacza kombinację CONTROL-CAPS i powoduje, przez wpisanie wartości $80 do rejestru SHFLOK, uzyskiwanie znaków pseudograficznych bez naciskania klawisza CONTROL. Tryb ten jest kasowany zarówno przez klawisz CAPS, jak i przez kombinację SHIFT-CAPS.

    Kod $85 oznacza znak EOF (End Of File), który jest uzyskiwany przez naciśnięcie CONTROL-3. W tym przypadku kod błędu EOF ($88) jest wpisywany do rejestru DSTAT (Display STATus) oraz do IRQSTAT (Interrupt ReQuest STATus), a w ATACHR umieszczany jest kod $9B (RETURN). Teraz, zamiast oczekiwania na następny znak, procedura jest przerywana skokiem do KBOPN.

    Kod $89 oznacza naciśnięcie klawiszy CONTROL-F3 i powoduje włączenie lub wyłączenie dźwięku klawiatury. W tym celu na zawartości rejestru NOCLIK jest wykonywana operacja EOR #$FF. Jeśli w jej wyniku NOCLIK ma wartość zero, to poprzednio ominięta procedura KEYCLK jest teraz wywoływana.

    Kody od $8A do $8D oznaczają klawisze funkcyjne F1-F4 (1200XL), zarówno naciśnięte oddzielnie, jak i razem z SHIFT. W celu ich odróżnienia właściwy kod jest odczytywany z tabeli FKDEF z uwzględnieniem kodu klawiatury (z rejestru HOLDCH). Po odczycie kodu następuje powrót do etapu rozpoznawania znaku.
      0100 ;Function Key DEFinitions table
      0110 ;
      0120 CB =  $8F   ;cursor bottom
      0130 CD =  $1D   ;cursor down
      0140 CH =  $8E   ;cursor home
      0150 CL =  $1E   ;cursor left
      0160 CR =  $1F   ;cursor right
      0170 CU =  $1C   ;cursor up
      0180 LM =  $90   ;cursor to left margin
      0190 RM =  $91   ;cursor to right margin
      0200 ;
      0210   *= $FC11
      0220 ;
      0230   .BYTE CU,CD,CL,CR
      0240   .BYTE CH,CB,LM,LR
    Tabela FKDEF jest dostępna przez wektor FKDEFP, podobnie jak KEYDEF. Zmiana tego wektora stosowana jest jednak bardzo sporadycznie, ze względu na brak klawiszy funkcyjnych we wszyskich modelach XL/XE poza 1200XL.

    Kody z zakresu od $8E do $91 oznaczają kombinację klawisza SHIFT z jednym z klawiszy funkcyjnych (F1-F4). Rozpoznanie takiego kodu powoduje zmniejszenie go o $72, zwiększenie znacznika SUPERF i po zapisaniu kodu w rejestrze ATACHR skok do procedury KBOPN.
      0100 ;TeST CoNTrols
      0110 ;
      0120 ATACHR = $02FB
      0130 CNTRLS = $FB0D
      0140 ;
      0150   *= $F93C
      0160 ;
      0170   LDX #$2D
      0180 NEXT LDA CNTRLS,X
      0190   CMP ATACHR
      0200   BEQ EXIT
      0210   DEX
      0220   DEX
      0230   DEX
      0240   BPL NEXT
      0250 EXIT RTS

      0100 ;CoNTRoLS table
      0110 ;
      0120 BELL = $F556
      0130 CLRSCR = $F420
      0140 CRSBS = $F450
      0150 CRSCTB = $F49A
      0160 CRSDWN = $F3F3
      0170 CRSLFT = $F400
      0180 CRSRGT = $F411
      0190 CRSSTB = $F495
      0200 CRSTAB = $F47A
      0210 CRSUP = $F3E6
      0220 DELCHR = $F4D5
      0230 DELLIN = $F520
      0240 ESCAPE = $F3E0
      0250 INSCHR = $F49F
      0260 INSLIN = $F50C
      0270 RTWSCR = $F661
      0280 ;
      0290   *= $FB0D
      0300 ;
      0310   .BYTE $1B
      0320   .WORD ESCAPE
      0330   .BYTE $1C
      0340   .WORD CRSUP
      0350   .BYTE $1D
      0360   .WORD CRSDWN
      0370   .BYTE $1E
      0380   .WORD CRSLFT
      0390   .BYTE $1F
      0400   .WORD CRSRGT
      0410   .BYTE $7D
      0420   .WORD CLRSCR
      0430   .BYTE $7E
      0440   .WORD CRSBS
      0450   .BYTE $7F
      0460   .WORD CRSTAB
      0470   .BYTE $9B
      0480   .WORD RTWSCR
      0490   .BYTE $9C
      0500   .WORD DELLIN
      0510   .BYTE $9D
      0520   .WORD INSLIN
      0530   .BYTE $9E
      0540   .WORD CRSCTB
      0550   .BYTE $9F
      0560   .WORD CRSSTB
      0570   .BYTE $FD
      0580   .WORD BELL
      0590   .BYTE $FE
      0600   .WORD DELCHR
      0610   .BYTE $FF
      0620   .WORD INSCHR
    Jeżeli dotąd nie został rozpoznany żaden ze znaków specjalnych, to znaczy, że został naciśnięty normalny klawisz (lub kombinacja). Teraz następuje ostatnia seria sprawdzeń. Jeśli kod klawisza jest większy lub równy $40 (naciśnięty dowolny klawisz razem z CONTROL lub SHIFT) albo kod ATASCII jest mniejszy od $61 lub większy od $7A (znak nie jest małą literą z zakresu od "a" do "z") albo znacznik SHFLOK ma wartość zero (tryb pisania małymi literami), to wywoływana jest procedura TSTCNT, która rozpoczyna końcową fazę KBGBYT. W przeciwnym razie po ustawieniu w rejestrze HOLDCH bitów, które są ustawione w SHFLOK, procedura powraca do odczytu z tabeli KEYDEF (do etykiety KEY).

    Procedura TSTCNT przeszukuje tabelę znaków kontrolnych edytora porównując zawarte w niej wpisy z zawartością rejestru ATACHR. Ponieważ poszukiwanie znaku odbywa się od końca, to gdy nie zostanie znaleziony, bit Zero jest skasowany. Znalezienie znaku powoduje ustawienie bitu Zero przez rozkaz CMP.

    Jeśli po zakończeniu TSTCNT bit zero jest ustawiony, to procedura odczytu kończy się bezpośrednio skokiem do KBOPN. W przeciwnym razie, przed opuszczeniem procedury KBGBYT, najstarszy bit znaku w rejestrze ATACHR jest ustawiany według zawartości znacznika INVFLG.

3.1.2. Pozostałe procedury klawiatury

    Wektory operacji OPEN, CLOSE i STATUS dla klawiatury wskazują na procedurę KBOPN. Nie jest ona samodzielnym elementem systemu, lecz stanowi część procedury RETURM. W tej części do rejestru Y pobierany jest z DSTAT status edytora i wpisywana jest tam wartość 1 (SUCCESS), a do akumulatora przenoszona jest zawartość rejestru ATACHR. Dokładny opis procedury RETURM znajduje się w rozdziale 3.2.1. (Procedura otwarcia ekranu - str. 58).

    UWAGA! System operacyjny zawiera dwie procedury o bardzo zbliżonych nazwach: RETUNM i RETURN. Nie należy ich ze sobą mylić.

3.2. Procedury obsługi ekranu

    Ekran jest w zasadzie urządzeniem wyjścia, lecz możliwy jest również odczyt z niego. Ponieważ ekran w trybie 0 jest częścią edytora, to procedury obsługujące te urządzenia są ze sobą mocno powiązane. W tym rozdziale opisane zostały wszystkie procedury dotyczące ekranu, a ich elementy dotyczące edytora zostały wyjaśnione w następnym rozdziale (3.3.).

    Tabela adresowa ekranu SCRVEC zawiera następujące wektory:
     OPEN   - SCOPN
     CLOSE  - SCRFIN
     GET   - GETCH
     PUT   - OUTCH
     STATUS  - KBOPN
     SPECIAL - DRAW
    W komputerach serii XL/XE tworzeniem obrazu zajmuje sie drugi, dodatkowy mikroprocesor (tzw. ANTIC - zob. rozdział 7). Posiada on własną listę rozkazów i własny program. ANTIC umożliwia uzyskanie 14 trybów graficznych, z których jeden (tryb 3 ANTIC-a) jest niedostępny dla systemu operacyjnego. Dodatkowe trzy tryby tworzy specjalny układ graficzny GTIA. Razem mamy więc 16 trybów (a z kombinacjami 64). Tryby te są inaczej numerowane przez ANTIC, a inaczej przez OS. W tym i następnym rozdziale używana jest numeracja trybów stosowana przez system operacyjny (identyczna jak w Atari Basic), a ewentualne odstępstwa od tej zasady są odpowiednio zaznaczone.

3.2.1. Procedura otwarcia ekranu

    Procedura otwarcia jest wspólna dla ekranu i edytora. Różnica występuje jedynie na początku, gdyż ekran może być otwarty w dowolnym trybie graficznym. Przy otwieraniu ekranu w trybie 0 przebieg ich jest identyczny.

    Znaczna długość procedury wynika z dwóch powodów. Seria XL/XE obejmuje komputery o różnej wielkości pamięci RAM, a od tego zależy położenie pamięci obrazu, ponadto zajmowany przez nią obszar zależy od wybranego trybu. Konieczne jest więc obliczenie wielkości i adresu pamięci obrazu. Zastosowanie do tworzenia obrazu drugiego procesora wymaga ułożenia dla niego programu. Ze względu na dużą liczbę trybów programy dla nich zajęłyby kilka kilobajtów pamięci, nie mogą więc znajdować się w ROM-ie. Program ANTIC-a jest każdorazowo tworzony od nowa podczas procedury otwarcia i zapisywany w pamięci RAM bezpośrednio przed obszarem pamięci obrazu. Czynność ta zajmuje dużą część procedury.

    Przed wywołaniem procedury CIO w celu otwarcia ekranu należy w rejestrach ICAX1 i ICAX2 umieścić parametry określające sposób dostępu, tryb graficzny i inne elementy obrazu. W rejestrze ICAX1 znaczenie mają tylko cztery bity (pozostałe są niewykorzystane):
    bit 2 - odczyt
    bit 3 - zapis
    bit 4 - brak okna tekstowego
    bit 5 - zawartość pamięci obrazu bez zmian
    Wymienione opcje są aktywne, gdy odpowiadające im bity są ustawione.
    < EDOPN >       < SCOPN >
       |           |
       v           v
   +------------------+  tak /--------\
   |  kasowanie   |<-----< tryb 0 ? >
   | trybów +16 i +32 |    \--------/
   +------------------+      | nie
       |           |
       +--------->+<---------+
             |
             v
          /---------\ tak
          < tryb > 15 >---->------------+
          \---------/         |
             | nie          |
             v            |
      +-------------------------+     |
      | ustawienie rejestrów OS |     |
      +-------------------------+     |
             |            |
             v            |
    +----------------------------------+   |
    | ustalenie adresu okna tekstowego |   |
    +----------------------------------+   |
             |            |
             v            |
   +-------------------------------------+  |
   | obliczenie wielkości pamięci obrazu |  |
   +-------------------------------------+  |
             |            |
             v            |
   +---------------------------------------+  |
   | obliczenie wielkości programu ANTIC-a |  |
   +---------------------------------------+  |
             |            |
             v            |
     +----------------------------+     |
     | zapisanie programu ANTIC-a |     |
     +----------------------------+     |
             |            |
             v            |
       +----------------------+      |
       | uaktualnienie MEMTOP |      |
       +----------------------+      |
             |            |
             v            |
           /-----\ tak        |
           < błąd? >------------>+<----+
           \-----/       |
             | nie       v
             |      ++-------++
             |      || EDOPN ||
             \     ++-------++
              \        |
              \       v
               |     < RTS >
               |
               v
        tak /-----------------\
        +---< kasowanie obrazu? >
        |  \-----------------/
        v       | nie
     ++--------++    |
     || CLRSCR ||    |
     ++--------++    |
        |       v
        +------------>+
               |
               v
           +----------------+
           | ustawienie DMA |
           +----------------+
               |
               v
             < RETURM >

       Rys.9. Otwarcie ekranu i edytora

       
0100 ADRESS = $64       0390 MEMTOP = $02E5
0110 BOTSCR = $02BF      0400 MLTTMP = $66
0120 CHACT = $02F3      0410 NMIEN = $D40E
0130 CHARSET1 = $E000     0420 RAMTOP = $6A
0140 CHARSET2 = $CC00     0430 RETURM = $F20B
0150 CHBAS = $02F4      0440 SAVADR = $68
0160 CHSPTR = $026B      0450 SAVMSC = $58
0170 CLRSCR = $F420      0460 SGDEC = $F578
0180 COLBAKS = $02C8     0470 SSDLE = $F5A0
0190 COLPF0S = $02C4     0480 STDDSP = $F570
0200 COLTAB = $FB08      0490 STDFS = $F569
0210 CRSINH = $02F0      0500 SWPFLG = $7B
0220 DBDEC = $F565      0510 TABMAP = $02A3
0230 DCUSAC = $F57A      0520 TAGRM = $EE4D
0240 DERRF = $03EC      0530 TDLEC = $EE2D
0250 DINDEX = $57       0540 TDLVL = $EE5D
0260 DLIV = $0200      0550 TINDEX = $0293
0270 DLPTRS = $0230      0560 TSMAL = $EE1D
0280 DMACTLS = $022F     0570 TXTCOL = $0291
0290 DSTAT = $4C       0580 TXTMSC = $0294
0300 FINE = $026E      0590 TXTROW = $0290
0310 FSDL = $FCC4      0600 VCOUNT = $D40B
0320 GTICTLS = $026F     0610 ;
0330 HOLD1 = $51       0620   *= $EF8E
0340 ICAX1Z = $2A       0630 ;
0350 ICAX2Z = $2B       0640 ;SCreen OPeN
0360 IRQENS = $10       0650 ;
0370 IRQST = $D20E      0660 SCOPN LDA ICAX2Z
0380 LMARGN = $52       0670   AND #$0F

0680   BNE SMD       1240   LDX DINDEX
0690 ;            1250   LDA TAGRM,X
0700 ;EDitor OPeN       1260   STA HOLD1
0710 ;            1270   LDA RAMTOP
0720 EDOPN LDA ICAX1Z     1280   STA ADRESS+1
0730   AND #$0F       1290   LDY TSMAL,X
0740   STA ICAX1Z      1300 LOOP3 LDA #$28
0750   LDA #$00       1310   JSR DCUSAC
0760 SMD STA DINDEX      1320   DEY
0770   CMP #$10       1330   BNE LOOP3
0780   BCC OPN       1340   LDA GTICTLS
0790   LDA #$91       1350   AND #$3F
0800   JMP DERR       1360   STA MLTTMP+1
0810 OPN LDA # >CHARSET1   1370   TAY
0820   STA CHBAS      1380   CPX #$08
0830   LDA # >CHARSET2   1390   BCC SMS
0840   STA CHSPTR      1400   CPX #$0F
0850   LDA #$02       1410   BEQ LSM
0860   STA CHACT      1420   CPX #$0C
0870   STA DMACTLS     1430   BCS SMS
0880   LDA #$01       1440   TXA
0890   STA DSTAT      1450   ROR A
0900   LDA #$C0       1460   ROR A
0910   ORA IRQENS      1470   ROR A
0920   STA IRQENS      1480   AND #$C0
0930   STA IRQST      1490   ORA MLTTMP+1
0940   LDA #$40       1500   TAY
0950   STA NMIEN      1510 LSM LDA #$10
0960   BIT FINE       1520   JSR DCUSAC
0970   BPL NFS       1530   CPX #$0B
0980   LDA # <FSDL     1540   BNE SMS
0990   STA DLIV       1550   LDA #$06
1000   LDA # >FSDL     1560   STA COLBAKS
1010   STA DLIV+1      1570 SMS STY GTICTLS
1020   LDA #$C0       1580   LDA ADRESS
1030 NFS STA NMIEN      1590   STA SAVMSC
1040   LDA #$00       1600   LDA ADRESS+1
1050   STA TINDEX      1610   STA SAVMSC+1
1060   STA ADRESS      1620 WAIT LDA VCOUNT
1070   STA SWPFLG      1630   CMP #$7A
1080   STA CRSINH      1640   BNE WAIT
1090   LDY #$0E       1650   JSR SGDEC
1100   LDA #$01       1660   LDA TDLVL,X
1110 LOOP1 STA TABMAP,Y    1670   BEQ SKIP
1120   DEY         1680   LDA #$FF
1130   BPL LOOP1      1690   STA ADRESS
1140   LDX #$04       1700   DEC ADRESS+1
1150 LOOP2 LDA COLTAB,X    1710 SKIP JSR DBDEC
1160   STA COLPF0S,X    1720   LDA ADRESS
1170   DEX         1730   STA SAVADR
1180   BPL LOOP2      1740   LDA ADRESS+1
1190   LDY RAMTOP      1750   STA SAVADR+1
1200   DEY         1760   LDA #$41
1210   STA TXTMSC+1     1770   JSR STDDSP
1220   LDA #$60       1780   STX MLTTMP
1230   STA TXTMSC      1790   LDA #$18

1800   STA BOTSCR      2360   SBC #$10
1810   LDA DINDEX      2370   JSR STDDSP
1820   CMP #$0C       2380   LDA #$00
1830   BCS DL        2390   JSR STDDSP
1840   CMP #$09       2400   LDA HOLD1
1850   BCS SDL       2410   ORA #$40
1860 DL LDA ICAX1Z      2420   JSR STDDSP
1870   AND #$10       2430 LOOP4 LDA HOLD1
1880   BEQ SDL       2440   JSR STDDSP
1890   LDA #$04       2450   DEX
1900   STA BOTSCR      2460   BNE LOOP4
1910   LDX #$02       2470 CDL LDA SAVMSC+1
1920   LDA FINE       2480   JSR STDDSP
1930   BEQ EDL       2490   LDA SAVMSC
1940   JSR SSDLE      2500   JSR STDDSP
1950 EDL LDA #$02       2510   LDA HOLD1
1960   JSR STDFS      2520   ORA #$40
1970   DEX         2530   JSR STDDSP
1980   BPL EDL       2540   LDA #$70
1990   LDY RAMTOP      2550   JSR STDDSP
2000   DEY         2560   LDA #$70
2010   TYA         2570   JSR STDDSP
2020   JSR STDDSP      2580   LDA ADRESS
2030   LDA #$60       2590   STA DLPTRS
2040   JSR STDDSP      2600   LDA ADRESS+1
2050   LDA #$42       2610   STA DLPTRS+1
2060   JSR STDFS      2620   LDA #$70
2070   CLC         2630   JSR STDDSP
2080   LDA #$10       2640   LDA ADRESS
2090   ADC MLTTMP      2650   STA MEMTOP
2100   TAY         2660   LDA ADRESS+1
2110   LDX TDLEC,Y     2670   STA MEMTOP+1
2120   BNE ACMD       2680   LDY #$01
2130 SDL LDY MLTTMP      2690   LDA DLPTRS
2140   LDX TDLEC,Y     2700   STA (SAVADR),Y
2150   LDA DINDEX      2710   INY
2160   BNE ACMD       2720   LDA DLPTRS+1
2170   LDA FINE       2730   STA (SAVADR),Y
2180   BEQ ACMD       2740   LDA DSTAT
2190   JSR SSDLE      2750   BPL NERR
2200   LDA #$22       2760 DERR STA DERRF
2210   STA HOLD1      2770   JSR EDOPN
2220 ACMD LDA HOLD1      2780   LDA DERRF
2230   JSR STDDSP      2790   LDY #$00
2240   DEX         2800   STY DERRF
2250   BNE ACMD       2810   TAY
2260   LDA DINDEX      2820   RTS
2270   CMP #$08       2830 NERR LDA ICAX1Z
2280   BCC CDL       2840   AND #$20
2290   CMP #$0F       2850   BNE END
2300   BEQ DL2       2860   JSR CLRSCR
2310   CMP #$0C       2870   STA TXTROW
2320   BCS CDL       2880   LDA LMARGN
2330 DL2 LDX #$5D       2890   STA TXTCOL
2340   LDA RAMTOP      2900 END LDA #$22
2350   SEC         2910   ORA DMACTLS

2920   STA DMACTLS     2930   JMP RETURM
    Do rejestru ICAX2 należy natomiast wpisać numer trybu graficznego, w którym ma zostać otwarty ekran. Przy otwieraniu edytora wartość ta zostanie zignorowana. Ponieważ informacja o oknie tekstowym i kasowaniu zawartości ekranu są już zawarte w rejestrze ICAX1, to wpisana tu wartość określa tylko tryb bez wyżej wymienionych wariantów.

    Procedura otwarcia ekranu najpierw sprawdza wybrany tryb graficzny i zapisuje go w rejestrze DINDEX (Display INDEX). W trybie zero kasowane są bity 4 i 5 rejestru ICAX1, gdyż w tym trybie nie ma okna tekstowego, a obraz musi być wyczyszczony. Jeśli numer trybu jest większy od $0F, to po umieszczeniu w rejestrze Y kodu błędu $91 (BAD SCREEN MODE - zły tryb graficzny) następuje skok do końcowej części procedury (DERR).

    Drugim etapem jest ustalenie wartości zmiennych systemowych w rejestrach RAM. Starsze bajty adresów zestawów znaków są umieszczane w wektorach CHBAS i CHSPTR. Rejestry sterujące wyglądem znaków (CHACT - CHAracter ConTrol) i dostępem do pamięci (DMACTLS - DMA ConTroL Shadow register) otrzymują wartość 2, a status ekranu (DSTAT - Display STATus) wartość 1. Następnie ustawiane są rejestry zezwolenia przerwań IRQEN i NMIEN oraz sprawdzany jest znacznik delikatnego przesuwu obrazu FINE. Zawartość $FF oznacza włączenie delikatnego przesuwu i powoduje ustawienie wektora DLIV (Display List Interrupt Vector) na adres procedury przerwania FSDL (zob. "Mapa pamięci Atari. Podstawowe procedury systemu", str. 50).

    Teraz zerowane są rejestry TINDEX (Text window INDEX), SWPFLG (SWap FLaG) i CRSINH (CuRSor INHibition) oraz rejestr pomocniczy ADRESS. Mapa pozycji tabulacji (TABMAP) jest wypełniana wartościami $01, a rejestry koloru otrzymują wartości z tabeli COLTAB.
      0100 ;COLor TABle
      0110 ;
      0120   *= $FB08
      0130 ;
      0140   .BYTE $28,$CA,$94,$46,$00
    Na podstawie wartości RAMTOP ustalany jest adres obszaru pamięci dla okna tekstowego (TXTMSC - TeXT Memory SCreen). Ma on zawsze takie samo położenie: starszy bajt mniejszy o jeden od RAMTOP, a młodszy równy $60.

    Teraz rozpoczyna się obliczanie wielkości pamięci obrazu w zależności od wybranego trybu. Najpierw numer trybu ANTIC-a jest odczytywany z tabeli TAGRM i umieszczany w pomocniczym rejestrze HOLD1.
0100 ;Table: ANTIC GRaphics Modes 0110 ; 0120 *= $EE4D 0130 ; 0140 .BYTE $02,$06,$07,$08 0150 .BYTE $09,$0A,$0B,$0D 0160 .BYTE $0F,$0F,$0F,$0F 0170 .BYTE $04,$05,$0C,$0E     Następnie wartość RAMTOP jest przepisywana do starszego bajtu pomocniczego rejestru ADRESS, a z tabeli TSMAL odczytywana jest wielkość przemieszczenia pamięci obrazu.
      0100 ;Table: Screen Memory ALlocation
      0110 ;
      0120   *= $EE1D
      0130 ;
      0140   .BYTE $18,$10,$0A,$0A
      0150   .BYTE $10,$1C,$34,$64
      0160   .BYTE $C4,$C4,$C4,$C4
      0170   .BYTE $1C,$10,$64,$C4
    Służy ona jako licznik pętli obliczającej rzeczywisty adres pamięci obrazu. Obliczenie to jest dokonywane przez procedurę DCUSAC, która stanowi część większej procedury obliczeniowej. Zostanie ona w całości opisana teraz, ponieważ jest szeroko wykorzystywana w procedurze SCOPN. Posiada ona pięć punktów początkowych (DBDEC, STDFSC, STDDSP, SGDEC i DCUSAC), co umożliwia uzyskanie wielu różnych funkcji.
      0100 ADRESS = $64
      0110 APPMHI = $0E
      0120 DSTAT = $4C
      0130 FINE = $026E
      0140 SUBTMP = $029E
      0150 ;
      0160   *= $F565
      0170 ;
      0180 ;DouBle DECreasing
      0190 ;
      0200   LDA #$02
      0210   BNE DCUSAC
      0220 ;
      0230 ;STore Data for Fine Scroll
      0240 ;
      0250   LDY FINE
      0260   BEQ STDDSP
      0270   ORA #$20
      0280 ;
      0290 ;STore Data for DiSPlay
      0300 ;
      0310 STDDSP LDY DSTAT
      0320   BMI EXIT
      0330   LDY #$00
      0340   STA (ADRESS),Y
      0350 ;
      0360 ;SinGle DECreasing
      0370 ;
      0380   LDA #$01
      0390 ;
      0400 ;DeCrease USing ACumulator
      0410 ;
      0420 DCUSAC STA SUBTMP
      0430   LDA DSTAT
      0440   BMI EXIT
      0450   LDA ADRESS
      0460   SEC
      0470   SBC SUBTMP
      0480   STA ADRESS
      0490   BCS BPS
      0500   DEC ADRESS+1
      0510 BPS LDA APPMHI+1
      0520   CMP ADRESS+1
      0530   BCC EXIT
      0540   BNE ERR
      0550   LDA APPMHI
      0560   CMP ADRESS
      0570   BCC EXIT
      0580 ERR LDA #$93
      0590   STA DSTAT
      0600 EXIT RTS
    Po wejściu od etykiety STDFSC sprawdzany jest znacznik FINE i, gdy jest różny od zera, w akumulatorze ustawiany jest bit 5. Następnie (od STDDSP) sprawdzany jest status ekranu (DSTAT) i, gdy wskazuje błąd, procedura się kończy. W przeciwnym razie zawartość akumulatora jest umieszczana w miejscu wskazanym wektorem ADRESS i następuje przejście do SGDEC.

    Pozostałe części procedury służą do zmniejszenia wartości wektora ADRESS. Rozpoczęcie procedury od DBDEC zmniejsza ADRESS o 2, od SGDEC ADRESS jest zmniejszany o jeden, a od DCUSAC - o aktualną zawartość akumulatora. Podczas operacji zmniejszania sprawdzany jest jeszcze status ekranu (DSTAT), a po niej otrzymany wynik jest porównywany z wektorem APPMHI (APPlication Memory HIgh), który wskazuje najwyższy adres zajęty przez program użytkownika. Jeżeli ADRESS jest mniejszy od APPMHI, to w rejestrze DSTAT umieszczany jest kod błędu $93 (INSUFFICIENT SCREEN MEMORY - niewystarczająca pamięć obrazu).

    Ponieważ trzy tryby uzyskiwane są poprzez układ GTIA, to po ich rozpoznaniu odpowiednia wartość jest wpisywana do dwóch najstarszych bitów rejestru GTICTLS (GTIA ConTroL Shadow register). Ponadto tryby $09, $0A, $0B i $0F wymagają jeszcze zwiększenia obszaru pamięci obrazu, więc ponownie wywoływana jest procedura DCUSAC.

    Ostatecznie obliczony adres początkowy pamięci obrazu jest przepisywany z rejestru pomocniczego ADRESS do właściwego wektora SAVMSC (SAVe Memory SCreen). Wywołanie procedury SGDEC daje nam teraz w rezultacie adres końcowy programu ANTIC-a. Po pobraniu z tabeli TDLVL wartości określającej podział programu ANTIC-a (zob. rozdział 7) obliczany jest adres jego ostatniej instrukcji i przez wywołanie STDDSP zostaje ona umieszczona na właściwym miejscu.
      0100 ;Table: Display List VuLnerability
      0110 ;
      0120   *= $EE5D
      0130 ;
      0140   .BYTE $00,$00,$00,$00
      0150   .BYTE $00,$00,$00,$01
      0160   .BYTE $01,$01,$01,$01
      0170   .BYTE $00,$00,$01,$01
    Kolejna faza procedury służy do określenia parametrów okna tekstowego. Najpierw do rejestru BOTSCR (BOTtom SCreen Rows) jest wpisywana liczba wierszy w trybie 0 ($18). Jeśli wybrany został jeden z trybów 9-11 lub bit 4 w ICAX1 jest skasowany, to etap ten jest pomijany. W przeciwnym razie w BOTSCR umieszczana jest wartość $04, która określa liczbę wierszy w oknie tekstowym. Gdy znacznik FINE zezwala na delikatny przesuw obrazu, to wywoływana jest procedura SSDLE.
      0100 ;Set Scrolling DL Entry
      0110 ;
      0120 STDDSP = $F570
      0130 ;
      0140   *= $F5A0
      0150 ;
      0160   LDA #$02
      0170   JSR STDDSP
      0180   LDA #$A2
      0190   JSR STDDSP
      0200   DEX
      0210   RTS
    Wpisuje ona w przedostatnim rozkazie tworzenia linii obrazu wartość, która powoduje wywołanie procedury przerwania FSDL. Pozostałe rozkazy tworzenia linii obrazu są wpisywane przez wywołanie STDFS. Ostatnim rozkazem programu ANTIC-a ustalanym w tej fazie jest rozkaz ładowania licznika obrazu (w AMTIC-u) wartością adresu okna tekstowego.

    Pozostała część programu ANTIC-a jest wypełniana rozkazami tworzenia linii obrazu w wybranym trybie. Długość programu jest pobierana z tabeli TDLEC, przy czym pierwsze 16 pozycji w tej tabeli dotyczy trybów bez okna tekstowego, a reszta - trybów z oknem. Przy wpisywaniu programu jest także uwzględniany delikatny przesuw obrazu w trybie 0.
      0100 ;Table: Display List Entry Counts
      0110 ;
      0120   *= $EE2D
      0130 ;
      0140   .BYTE $17,$17,$0B,$17
      0150   .BYTE $2F,$2F,$5F,$5F
      0160   .BYTE $61,$61,$61,$61
      0170   .BYTE $17,$0B,$BF,$61
      0180   .BYTE $13,$13,$09,$13
      0190   .BYTE $27,$27,$4F,$4F
      0200   .BYTE $41,$41,$41,$41
      0210   .BYTE $13,$09,$9F,$41
    Zapisywanie programu ANTIC-a kończy się po wpisaniu rozkazu ładującego licznik obrazu i rozkazów tworzących puste linie w górnej części ekranu. Teraz rejestr pomocniczy ADRESS zawiera adres ostatniej wolnej komórki pamięci RAM. Adres tej jest przepisywany do rejestru MEMTOP w celu zabezpieczenia obrazu przed zniszczeniem przez program użytkownika. Adres programu ANTIC-a jest natomiast umieszczany w rejestrze DLPTRS (Display List PoinTeR Shadow register) oraz po rozkazie skoku kończącym ten program (adres tego rozkazu jest przechowywany w rejestrze SAVADR).

    W tym momencie ekran jest już otwarty i pozostaje tylko sprawdzenie, czy podczas SCOPN nie wystąpił żaden błąd. Informację o tym zawiera rejestr DSTAT. W przypadku wykrycia błędu wykonywana jest procedura EDOPN, która otwiera edytor, aby umożliwić systemowi zasygnalizowanie błędu.

    Jeśli otwarcie przebiegło bezbłędnie, to sprawdzany jest bit 5 rejestru ICAX1. Gdy jest on skasowany, to zawartość pamięci obrazu jest kasowana przez wywołanie procedury CLRSCR (zob. str. 86), a kursor jest ustawiany w lewym, górnym rogu ekranu (z uwzględnieniem marginesu). Ostatnią czynnością jest ustawienie w rejestrze DMACTLS bitów 1 (normalna szerokość obrazu) i 5 (bezpośredni dostęp do pamięci dla programu ANTIC-a). Procedura SCOPN nie kończy się rozkazem RTS, lecz skokiem do RETURM.

    Procedura RETURM zawiera w sobie (od etykiety KBOPN) procedurę otwarcia i zamknięcia klawiatury oraz procedurę statusu dla klawiatury, ekranu i edytora.
      0100 ;RETURn from Monitor
      0110 ;
      0120 ATACHR = $02FB
      0130 CRSINH = $02F0
      0140 DINDEX = $57
      0150 DISPLY = $F1E9
      0160 DSTAT = $4C
      0170 GETPLT = $F18F
      0180 OLDCHR = $5D
      0190 ;
      0200   *= $F20B
      0210 ;
      0220   JSR GETPLT
      0230   STA OLDCHR
      0240   LDX DINDEX
      0250   BNE KBOPN
      0260   LDX CRSINH
      0270   BNE KBOPN
      0280   EOR #$80
      0290   JSR DISPLY
      0300 ;
      0310 ;KeyBoard OPeN
      0320 ;
      0330 KBOPN LDY DSTAT
      0340   JMP SKIP
      0350 ;
      0360   *= $F226
      0370 ;
      0380 SKIP LDA #$01
      0390   STA DSTAT
      0400   LDA ATACHR
      0410 ;
      0420 ;EDitor SPecial
      0430 ;
      0440   RTS
    Znajdujący się w środku RETURM skok służy do ominięcia instrukcji skoku do procedury testującej (TESTROM). Jest to pozostałość systemu Atari 400/800, który korzystał z tego adresu.

    RETURM najpierw odczytuje znak znajdujący się na pozycji kursora poprzez wywołanie procedury GETPLT. Jeżeli obraz jest w trybie 0 i kursor jest widoczny, to zamienia najstarszy bit tego znaku, co zmienia znak z normalnego na negatywowy lub odwrotnie. Następnie znak ten poprzez procedurę DISPLY jest ponownie umieszczany na ekranie.

    Dalszy przebieg procedury (od etykiety KBOPN) był już opisywany. Przypomnijmy, że w rejestrze Y umieszczany jest status ekranu, a w akumulatorze ostatnio użyty znak ASCII i status (DSTAT) otrzymuje wartość 1. KBOPN stanowi także procedurę odczytu statusu ekranu i edytora, zaś na jej ostatnią instrukcję (oznaczoną EDSP) wskazują wektory procedur specjalnych klawiatury i edytora oraz zapisu na klawiaturę.

3.2.2. Procedura zamknięcia ekranu

    Procedura zamykająca jest także wspólna dla ekranu i edytora. Służy ona właściwie jedynie do wyłączenia delikatnego przesuwu obrazu. Na początku procedury jest bowiem sprawdzany znacznik FINE i, gdy wskazuje on wyłączenie delikatnego przesuwu, następuje skok do procedury KBOPN.
      0100 ;SCRolling FINe
      0110 ;
      0120 DLIV = $0200
      0130 EDOPN = $EF94
      0140 FINE = $026E
      0150 KBOPN = $F21E
      0160 NMIEN = $D40E
      0170 RTI =  $C0CE
      0180 ;
      0190   *= $F22E
      0200 ;
      0210   BIT FINE
      0220   BPL KBOPN
      0230   LDA #$40
      0240   STA NMIEN
      0250   LDA #$00
      0260   STA FINE
      0270   LDA # <RTI
      0280   STA DLIV
      0290   LDA # >RTI
      0300   STA DLIV+1
      0310   JMP EDOPN
    Jeżeli delikatny przesuw jest włączony, to najpierw blokowane są w rejestrze NMIEN przerwania wywoływane przez program ANTIC-a. Następnie znacznik FINE jest zerowany, a wektor DLIV otrzymuje wartość wskazującą na instrukcję RTI (powrót z przerwania). Ponieważ wyjście na ekran musi być stale czynne, to procedura kończy się bezpośrednio skokiem do EDOPN.

3.2.3. Zapis na ekranie

    znak przeznaczony do zapisania na ekranie jest umieszczany w akumulatorze i poprzez GOHAND wywoływana jest procedura OUTCH. Na jej początku znak jest przepisywany z akumulatora do rejestru ATACHR, a następnie dokonywane jest sprawdzenie jego kodu.
      0100 ;OUTput CHaracter
      0110 ;
      0120 ATACHR = $02FB
      0130 CLRSCR = $F420
      0140 EOLSUB = $F60E
      0150 OUTPLT = $F1CA
      0160 RANGE = $F6CA
      0170 RETURM = $F20B
      0180 RTWSCR = $F661
      0190 ;
      0200   *= $F1A4
      0210 ;
      0220   STA ATACHR
      0230   CMP #$7D
      0240   BNE PT2
      0250   JSR CLRSCR
      0260   JMP RETURM
      0270 PT2 JSR RANGE
      0280 ;TeST for RETurn
      0290 TSTRET LDA ATACHR
      0300   CMP $9B
      0310   BNE PT3
      0320   JSR RTWSCR
      0330   JMP RETURM
      0340 PT3 JSR OUTPLT
      0350   JSR EOLSUB
      0360   JMP RETURM
    Jeżeli znak do zapisu oznacza czyszczenie ekranu ($7D), to po wywołaniu procedury CLRSCR, która przeprowadza tę operację, wykonywany jest skok do RETURM. W innym przypadku wywoływana jest procedura RANGE, której zadaniem jest sprawdzenie, czy kursor mieści się na ekranie.

    Jeżeli aktualna pozycja kursora mieści się w dozwolonym zakresie, to kod znaku jest porównywany z $9B (RETURN). Pozytywny wynik powoduje wywołanie procedury RTWSCR, a następnie przejście do RETURM. W przeciwnym razie wywoływane są procedury OUTPLT i SUBEND umieszczające znak na ekranie, a dopiero po tym następuje skok do RETURM.

    RANGE jest punktem wejścia do nieco większej procedury ERANGE, która służy do obsługi ekranu i edytora. Jeżeli ekran jest otwarty w trybie 0 lub posiada okno tekstowe, to obie procedury są identyczne. W przeciwnym razie najpierw otwierany jest edytor (przez EDOPN) i dopiero dalszy przebieg procedur (od RANGE) jest wspólny. Przy rozpoczęciu od RANGE pierwsza faza kontroli jest pomijana.
      0100 ;Editor RANGE
      0110 ;
      0120 BOTSCR = $02BF
      0130 COLCRS = $55
      0140 CRSHOM = $F440
      0150 DINDEX = $57
      0160 DSTAT = $4C
      0170 EDOPN = $EF94
      0180 IRQSTAT = $11
      0190 KBOPN = $F21E
      0200 RMARGN = $53
      0210 ROWCRS = $54
      0220 SWAP = $F962
      0230 SWPFLG = $7B
      0240 TMCCN = $EE7D
      0250 TMRCN = $EE8D
      0260 ;
      0270   *= $F6BC
      0280 ;
      0290   LDA BOTSCR
      0300   CMP #$04
      0310   BEQ RANGE
      0320   LDA DINDEX
      0330   BEQ RANGE
      0340   JSR EDOPN
      0350 RANGE LDA #$27
      0360   CMP RMARGN
      0370   BCS ROW
      0380   STA RMARGN
      0390 ROW LDX DINDEX
      0400   LDA TMRCN,X
      0410   CMP ROWCRS
      0420   BCC ERR
      0430   BEQ ERR
      0440   CPX #$08
      0450   BNE HCC
      0460   LDA COLCRS+1
      0470   BEQ SUC
      0480   CMP #$01
      0490   BNE ERR
      0500   BEQ COL
      0510 HCC LDA COLCRS+1
      0520   BNE ERR
      0530 COL LDA TMCCN,X
      0540   CMP COLCRS
      0550   BCC ERR
      0560   BEQ ERR
      0570 SUC LDA #$01
      0580   STA DSTAT
      0590   LDA #$80
      0600   LDX IRQSTAT
      0610   STA IRQSTAT
      0620   BEQ SWP
      0630   RTS
      0640 ERR JSR CRSHOM
      0650   LDA #$8D
      0660   STA DSTAT
      0670   PLA
      0680   PLA
      0690 SWP LDA SWFLG
      0700   BPL KOP
      0710   JMP SWAP
      0720 KOP JMP KBOPN
    Najpierw sprawdzany jest prawy margines ekranu. Jeżeli przekracza on $27, to jest sprowadzany do tej wartości. Następnie według zawartości DINDEX jest pobierana z tabeli TMRCN dopuszczalna liczba wierszy w danym trybie graficznym. Gdy aktualna pionowa pozycja kursora (w rejestrze ROWCRS - ROW CuRSor) przekracza tą liczbę, sygnalizowany jest błąd.
      0100 ;Table: Mode Row CouNts
      0110 ;
      0120   *= $EE8D
      0130 ;
      0140   .BYTE $18,$18,$0C,$18
      0150   .BYTE $30,$30,$60,$60
      0160   .BYTE $C0,$C0,$C0,$C0
      0170   .BYTE $18,$0C,$C0,$C0
    Przed sprawdzeniem poziomego położenia kursora kontrolowany jest tryb graficzny. Ponieważ tryb 8 ma rozdzielczość poziomą 320 punktów, to w tym przypadku wystarczy sprawdzić, czy starszy bajt rejestru COLCRS (COLumn CuRSor) jest równy 0 lub 1. Inna wartość powoduje błąd. Błąd wystąpi także wtedy, gdy w pozostałych trybach starszy bajt COLCRS jest różny od zera. Ostateczna kontrola następuje po pobraniu z tabeli TMCCN dopuszczalnej liczby kolumn w danym trybie i porównaniu jej z młodszym bajtem COLCRS.
      0100 ;Table: Mode Column CouNts
      0110 ;
      0120   *= $EE7D
      0130 ;
      0140   .BYTE $28,$14,$14,$28
      0150   .BYTE $50,$50,$A0,$A0
      0160   .BYTE $40,$50,$50,$50
      0170   .BYTE $28,$28,$A0,$A0
    Wykrycie błędu powoduje umieszczenie kursora w lewym, górnym rogu ekranu (przez CRSHOM), wpisanie do rejestru DSTAT kodu $8D (CURSOR OVERRANGE - kursor poza zakresem) oraz zdjęcie ze stosu adresu powrotnego do procedury bezpośrednio wywołującej RANGE (lub ERANGE). Przy poprawnym przebiegu procedury ta faza jest omijana, a rejestr DSTAT otrzymuje wartość 1.

    Sposób zakończenia procedury zależy od wartości znacznika SWPFLG (SWaP FLaG). Zero oznacza, że kursor znajduje się w oknie tekstowym i procedura kończy się skokiem do KBOPN. Odczytanie wartości $FF powoduje natomiast skok do procedury SWAP.
0100 ;SWAP cursor 0110 ; 0120 BOTSCR = $02BF 0130 KBOPN = $F21E 0140 ROWCRS = $54 0150 SWPFLG = $7B 0160 TXTROW = $0290 0170 ; 0180 *= $F962 0190 ; 0200 LDA BOTSCR 0210 CMP #$18 0220 BEQ EXIT 0230 LDX #$0B 0240 NEXT LDA ROWCRS,X 0250 PHA 0260 LDA TXTROW,X 0270 STA ROWCRS,X 0280 PLA 0290 STA TXTROW,X 0300 DEX 0310 BPL NEXT 0320 LDA SWPFLG 0330 EOR #$FF 0340 STA SWPFLG 0350 EXIT JMP KBOPN     Procedura SWAP przenosi kursor pomiędzy dwoma obszarami: ekranu i okna tekstowego. Przedtem jednak sprawdzany jest rejestr BOTSCR. Zapisana w nim wartość $18 oznacza, że ekran nie jest podzielony i przerywa procedurę.

    Każda inna wartość powoduje wymianę zawartości między dwoma obszarami po 12 bajtów rozpoczynającymi się od ROWCRS i TXTROW. Następnie znacznik SWPFLG jest zmieniany z $FF na zero lub odwrotnie i procedura jest opuszczana skokiem do KBOPN.

    Procedura RTWSCR wywoływana po rozpoznaniu znaku RETURN ma za zadanie umieszczenie kursora w następnej linii obrazu. Jeśli spowoduje to przekroczenie dopuszczalnego zakresu pozycji kursora, wykonywane jest przesunięcie zawartości ekranu w górę o jeden wiersz logiczny.
      0100 BUFSTR = $6C
      0110 COLCRS = $55
      0120 COMLOG = $F88E
      0130 DINDEX = $57
      0140 DOSCR = $F7F7
      0150 HOLD3 = $029D
      0160 INSDAT = $7D
      0170 LOGMAP = $02B2
      0180 ROWCRS = $54
      0190 SCLED = $F997
      0200 SCRFLG = $02BB
      0210 SWPFLG = $7B
      0220 TMRCN = $EE8D
      0230 ;
      0240   *= $F661
      0250 ;
      0260 ;ReTurn With SCRoll
      0270 ;
      0280 RTWSCR LDA #$9B
      0290   STA INSDAT
      0300 ;
      0310 ;RETURN routine
      0320 ;
      0330 RETURN JSR SCLED
      0340   LDA #$00
      0350   STA COLCRS+1
      0360   INC ROWCRS
      0370   LDX DINDEX
      0380   LDY #$18
      0390   BIT SWPFLG
      0400   BPL ROW
      0410   LDY #$04
      0420   TYA
      0430   BNE CRS
      0440 ROW LDA TMRCN,X
      0450 CRS CMP ROWCRS
      0460   BNE EXIT
      0470   STY HOLD3
      0480   TXA
      0490   BNE EXIT
      0500   LDA INSDAT
      0510   BEQ EXIT
      0520   CMP #$9B
      0530   BEQ SCR
      0540   CLC
      0550 SCR JSR DOSCR
      0560   INC SCRFLG
      0570   DEC BUFSTR
      0580   BPL BPS
      0590   INC BUFSTR
      0600 BPS DEC HOLD3
      0610   LDA LOGMAP
      0620   SEC
      0630   BPL SCR
      0640   LDA HOLD3
      0650   STA ROWCRS
      0660 EXIT JMP COMLOG
    Na początku kod znaku RETURN ($9B) jest umieszczany w pomocniczym rejestrze INSDAT. Następnie kursor jest przesuwany na lewą krawędź obrazu przy pomocy procedury SCLED. Dla trybu 0 oraz dla okna tekstowego oznacza to ustawienie kursora na pozycji określonej przez zawartość rejestru LMARGN (Left MARGiN), w pozostałych przypadkach na pozycji 0.
      0100 ;Set Cursor at Left EDge
      0110 ;
      0120 COLCRS = $55
      0130 DINDEX = $57
      0140 LMARGN = $52
      0150 SWPFLG = $7B
      0160 ;
      0170   *= $F997
      0180 ;
      0190   LDA #$00
      0200   LDX SWPFLG
      0210   BNE MRG
      0220   LDX DINDEX
      0230   BNE STR
      0240 MRG LDA LMARGN
      0250 STR STA COLCRS
      0260   RTS
    Teraz numer wiersza zawierającego kursor jest porównywany z dopuszczalną ich liczbą pobraną z tabeli TMRCN (dla okna tekstowego przyjmowana jest wartość 4). Jeśli liczby te są różne, tryb jest inny niż 0 lub w INSDAT jest wartość zero, to procedura się kończy. W przeciwnym razie wywoływana jest procedura DOSCR, która przesuwa obraz. Wywołanie to następuje w pętli, która jest przerywana po usunięciu z górnej części ekranu całego wiersza logicznego. Dopiero wtedy do rejestru ROWCRS wpisywana jest pionowa pozycja kursora i wykonywany jest skok do procedury COMLOG.

    Zadaniem procedury DOSCR jest przemieszczenie danych w pamięci obrazu w ten sposób, aby zawartość ekranu przesunęła się o jedną linię w górę. Choć czynność ta jest prosta, to procedura ma znaczną długość, gdyż konieczna jest duża ilość obliczeń.
      0100 ;DO SCRolling
      0110 ;
      0120 ADRESS = $64
      0130 BITROL = $F732
      0140 BOTSCR = $02BF
      0150 COLCRS = $55
      0160 COUNTR = $7E
      0170 FINE = $026E
      0180 HOLD1 = $51
      0190 LGET2 = $F75A
      0200 LOGCOL = $63
      0210 PUTMSC = $F9A6
      0220 RAMTOP = $6A
      0230 ROWCRS = $54
      0240 VCOUNT = $D40B
      0250 VSFLAG = $026C
      0260 ;
      0270   *= $F7F7
      0280 ;
      0290   JSR BITROL
      0300   LDA FINE
      0310   BEQ NSC
      0320 WT1 LDA VSFLAG
      0330   BNE WT1
      0340   LDA #$08
      0350   STA VSFLAG
      0360 WT2 LDA VSFLAG
      0370   CMP #$01
      0380   BNE WT2
      0390 WT3 LDA VCOUNT
      0400   CMP #$40
      0410   BCS WT3
      0420   LDX #$0D
      0430   LDA BOTSCR
      0440   CMP #$04
      0450   BNE WT4
      0460   LDX #$70
      0470 WT4 CPX VCOUNT
      0480   BCS WT4
      0490 NSC JSR PUTMSC
      0500 ;
      0510 ;COMpute ADdRess
      0520 ;
      0530 COMADR LDA ADRESS
      0540   LDX ADRESS+1
      0550 LOOP1 INX
      0560   CPX RAMTOP
      0570   BEQ NLN
      0580   SEC
      0590   SBC #$10
      0600   JMP LOOP1
      0610 NLN ADC #$27
      0620   BNE SCN
      0630   LDX ADRESS+1
      0640   INX
      0650   CPX RAMTOP
      0660   BEQ STCN
      0670   CLC
      0680   ADC #$10
      0690 SCN TAY
      0700   STA COUNTR
      0710   SEC
      0720   LDA ADRESS
      0730   SBC COUNTR
      0740   STA ADRESS
      0750   BCS IAD
      0760   DEC ADRESS+1
      0770 IAD LDA ADRESS
      0780   CLC
      0790   ADC #$28
      0800   STA COUNTR
      0810   LDA ADRESS+1
      0820   ADC #$00
      0830   STA COUNTR+1
      0840 NXT1 LDA (COUNTR),Y
      0850   STA (ADRESS),Y
      0860   INY
      0870   BNE NXT1
      0880   LDY #$10
      0890   LDA ADRESS
      0900   CMP #$D8
      0910   BEQ STCN
      0920   CLC
      0930   ADC #$F0
      0940   STA ADRESS
      0950   BCC IAD
      0960   INC ADRESS+1
      0970   BNE IAD
      0980 STCN LDX RAMTOP
      0990   DEX
      1000   STX COUNTR+1
      1010   LDX #$D8
      1020   STX COUNTR
      1030   LDA #$00
      1040   LDY #$27
      1050 NXT2 STA (COUNTR),Y
      1060   DEY
      1070   BPL NXT2
      1080 ;
      1090 ;COMpute LOGical line
      1100 ;
      1110 COMLOG LDA #$00
      1120   STA LOGCOL
      1130   LDA ROWCRS
      1140   STA HOLD1
      1150 LOOP2 LDA HOLD1
      1160   JSR LGET2
      1170   BCS EXIT
      1180   LDA LOGCOL
      1190   CLC
      1200   ADC #$28
      1210   STA LOGCOL
      1220   DEC HOLD1
      1230   JMP LOOP2
      1240 EXIT CLC
      1250   LDA LOGCOL
      1260   ADC COLCRS
      1270   STA LOGCOL
      1280   RTS
    Najpierw wywoływana jest procedura BITROL, która przesuwa o jeden bit w lewo trzy bajty rejestru LOGMAP (LOGical line MAP) zawierających mapę wierszy logicznych ekranu. Gdy włączony jest delikatny przesuw ekranu (wartość $FF w rejestrze FINE), to jego realizację umożliwiają teraz cztery petle opóźniające. Długość ostatniej z nich zależy od tego, czy przesuwany jest cały obraz, czy tylko okno tekstowe.
      0100 ;BIT ROtate Left
      0110 ;
      0120 LOGMAP = $02B2
      0130 ;
      0140   *= $F732
      0150 ;
      0160   ROL LOGMAP+2
      0170   ROL LOGMAP+1
      0180   ROL LOGMAP
      0190   RTS
    Następnie wywoływana jest krótka procedura PUTMSC, która przepisuje adres pamięci obrazu z SAVMSC do pomocniczego rejestru ADRESS.
      0100 ;PUT Memory SCreen
      0110 ;
      0120 ADRESS = $64
      0130 SAVMSC = $58
      0140 ;
      0150   *= $F9A6
      0160 ;
      0170   LDA SAVMSC
      0180   STA ADRESS
      0190   LDA SAVMSC+1
      0200   STA ADRESS+1
      0210   RTS
    Teraz rozpoczyna się najdłuższa część procedury oznaczona etykietą COMADR. Kolejno obliczane sa rzeczywiste adresy linii obrazu w pamięci i każda linia jest przepisywana (w pętli NXT1) o 40 bajtów niżej (w pamięci - na ekranie wyżej). Na końcu ostatnia linia jest wypełniana zerami (pętla NXT2).

    Ostatnia faza rozpoczynająca się od COMLOG służy do obliczenia wiersza logicznego ekranu. Jest ona także wywoływana osobno jako oddzielna procedura. Na początku adres kursora w wierszu logicznym LOGCOL (LOGical line COLumn) jest ustawiany na zero, a pionowa pozycja kursora na ekranie jest przepisywana z ROWCRS do tymczasowego rejestru HOLD1. Następnie z wartością odczytaną z HOLD1 wywoływana jest procedura LOGGET, lecz nie od początku, a od etykiety LGET2.
      0100 ;LOGical line GET
      0110 ;
      0120 BITCON = $F723
      0130 BITMSK = $6E
      0140 ROWCRS = $54
      0150 TABMAP = $02A3
      0160 ;
      0170   *= $F758
      0180 ;
      0190   LDA ROWCRS
      0200 LGET2 CLC
      0210 LGET3 ADC #$78
      0220 ;
      0230 ;BIT GET
      0240 ;
      0250  JSR BITCON
      0260  CLC
      0270  LDA TABMAP,X
      0280  AND BITMSK
      0290  BEQ EXIT
      0300  SEC
      0310 EXIT RTS
    Wywołanie to jest powtarzane tak długo, dopóki po zakończeniu procedury LOGGET bit Carry nie będzie ustawiony, przy czym przed każdym kolejnym wywołaniem zawartość LOGCOL jest zwiększana o 40, a HOLD1 zmniejszana o jeden. Po tym jeszcze do adresu kursora w linii logicznej LOGCOL dodawana jest jego pozycja pozioma COLCRS i procedura się kończy.

    Procedura LOGGET według pionowego położenia kursora (lub według zawartości akumulatora - zależnie od punktu początkowego) odczytuje poprzez BITCON wzór bitowy wiersza logicznego i porównuje go z mapą tabulacji TABMAP. Jeżeli ich wartości są różne, to przed opuszczeniem procedury bit Carry jest ustawiany, w przeciwnym przypadku pozostaje skasowany.
      0100 ;BIT CONversion
      0110 ;
      0120 MSKTAB = $EEB4
      0130 BITMSK = $6E
      0140 ;
      0150   *= $F723
      0160 ;
      0170   PHA
      0180   AND #$07
      0190   TAX
      0200   LDA MSKTAB,X
      0210   STA BITMSK
      0220   PLA
      0230   LSR A
      0240   LSR A
      0250   LSR A
      0260   TAX
      0270   RTS
    Procedura BITCON oddziela najpierw cztery młodsze bity akumulatora i według nich pobiera wartość maski bitowej z tabeli MSKTAB. Wartość ta jest zapisywana do rejestru BITMSK (BIT MaSK). Następnie poprzednia zawartość akumulatora jest trzykrotnie przesuwana w prawo (dzielona przez osiem) i przepisywana do rejestru X.
      0100 ;MaSK TABle
      0110 ;
      0120   *= $EEB4
      0130 ;
      0140   .BYTE $80,$40,$20,$10
      0150   .BYTE $08,$04,$02,$01
    W celu umieszczenia znaku na ekranie z OUTCHR jest wywoływana procedura OUTPLT. Jeśli znacznik SSFLAG (Start/Stop FLAG) wskazuje zatrzymanie wyprowadzania danych na ekran, to procesor oczekuje na zezwolenie (np. przez naciśnięcie CONTROL-1). Następnie aktualna pozycja kursora na ekranie jest przepisywana z ROWCRS i COLCRS do OLDROW i OLDCOL oraz odczytywana jest zawartość rejestru ATACHR. Uzyskany znak w kodzie ATASCII jest zamieniany przy pomocy tabeli AINCC na znak w kodzie wewnętrznym komputera. Wymaga to odczytania bitów 5 i 6 znaku oraz dodania według nich wartości z tabeli.
      0100 ;OUTput PLoTted
      0110 ;
      0120 AINCC = $FB49
      0130 ADRESS = $64
      0140 ATACHR = $02FB
      0150 CHAR = $02FA
      0160 CONVRT = $F5AC
      0170 DMASK = $02A0
      0180 OLDROW = $5A
      0190 ROWCRS = $54
      0200 SHFAMT = $6F
      0210 SSFLAG = $02FF
      0220 TEMP = $50
      0230 ;
      0240   *= $F1CA
      0250 ;
      0260 OUTPLT LDA SSFLAG
      0270   BNE OUTPLT
      0280   LDX #$02
      0290 NXT LDA ROWCRS,X
      0300   STA OLDROW,X
      0310   DEX
      0320   BPL NXT
      0330   LDA ATACHR
      0340   TAY
      0350   ROL A
      0360   ROL A
      0370   ROL A
      0380   ROL A
      0390   AND #$03
      0400   TAX
      0410   TYA
      0420   AND #$9F
      0430   ORA AINCC,X
      0440 DISPLY STA CHAR
      0450   JSR CONVRT
      0460   LDA CHAR
      0470 JUSTP LSR SHFAMT
      0480   BCS MSK
      0490   ASL A
      0500   JMP JUSTP
      0510 MSK AND DMASK
      0520   STA TEMP
      0530   LDA DMASK
      0540   EOR #$FF
      0550   AND (ADRESS),Y
      0560   ORA TEMP
      0570   STA (ADRESS),Y
      0580   RTS

      0100 ;Atascii to INternal
      0110 ;Conversion Constans
      0120 ;
      0130   *= $FB49
      0140 ;
      0150   .BYTE $40,$00,$20,$60
    Obliczony w ten sposób znak jest zapisywany do CHAR i przez wywołanie procedury CONVRT współrzędne kursora są zamieniane na rzeczywisty adres w pamięci obrazu. Następnie zawartość rejestru SHFAMT (SHiFt AMounT) jest przesuwana w prawo, aż do ustawienia bitu Carry. Po skasowaniu zbędnych bitów przy pomocy maski DMASK (Display MASK) uzyskana wartość jest dodawana do zawartości pamięci obrazu.

    Wspomniana już procedura CONVRT odczytuje współrzędne kursora z rejestrów ROWCRS oraz COLCRS i przelicza je na adres kursora w pamięci obrazu. W tym celu najpierw numer wiersza z ROWCRS jest mnożony przez pięć i zapisywany do ADRESS.
      0100 ;CONVeRT position to address
      0110 ;
      0120 ADRESS = $64
      0130 COLCRS = $55
      0140 DINDEX = $57
      0150 DMASK = $02A0
      0160 MLTTMP = $66
      0170 OLDADR = $5E
      0180 ROWCRS = $54
      0190 SAVADR = $68
      0200 SAVMSC = $58
      0210 SHFAMT = $6F
      0220 TBMSK = $FB04
      0230 TDMSK = $EEAD
      0240 TLSHC = $EE6D
      0250 TRSHC = $EE9D
      0260 ;
      0270   *= $F5AC
      0280 ;
      0290   LDX #$01
      0300   STX MLTTMP
      0310   DEX
      0320   STX ADRESS+1
      0330   LDA ROWCRS
      0340   ASL A
      0350   ROL ADRESS+1
      0360   ASL A
      0370   ROL ADRESS+1
      0380   ADC ROWCRS
      0390   STA ADRESS
      0400   BCC LSH
      0410   INC ADRESS+1
      0420 LSH LDY DINDEX
      0430   LDX TLSHC,Y
      0440 NXT ASL ADRESS
      0450   ROL ADRESS+1
      0460   DEX
      0470   BNE NXT
      0480   LDA COLCRS+1
      0490   LSR A
      0500   LDA COLCRS
      0510   LDX TRSHC,Y
      0520   BEQ BPS
      0530 LOP ROR A
      0540   ASL MLTTMP
      0550   DEX
      0560   BNE LOP
      0570 BPS ADC ADRESS
      0580   BCC NHI
      0590   INC ADRESS+1
      0600 NHI CLC
      0610   ADC SAVMSC
      0620   STA ADRESS
      0630   STA OLDADR
      0640   LDA ADRESS+1
      0650   ADC SAVMSC+1
      0660   STA ADRESS+1
      0670   STA OLDADR+1
      0680   LDX TRSHC,Y
      0690   LDA TBMSK,X
      0700   AND COLCRS
      0710   ADC MLTTMP
      0720   TAY
      0730   LDA TDMSK-1,Y
      0740   STA DMASK
      0750   STA SHFAMT
      0760   LDY #$00
      0770   RTS
    Zawartość ADRESS jest z kolei mnożona przez 2 do potęgi pobranej z tabeli TLSHC. Wartość z tabeli jest wybierana według numeru trybu przechowywanego w rejestrze DINDEX. Teraz z numeru kolumny najstarsze bity są przepisywane do pomocniczego rejestru MLTTMP. Liczba wydzielonych bitów jest określana na podstawie tabeli TRSHC.
      0100 ;Table Left SHift Columns
      0110 ;
      0120   *= $EE6D
      0130 ;
      0140   .BYTE $03,$02,$02,$01
      0150   .BYTE $01,$02,$02,$03
      0160   .BYTE $03,$03,$03,$03
      0170   .BYTE $03,$03,$02,$03

      0100 ;Table Right SHift Columns
      0110 ;
      0120   *= $EE9D
      0130 ;
      0140   .BYTE $00,$00,$00,$02
      0150   .BYTE $03,$02,$03,$02
      0160   .BYTE $03,$01,$01,$01
      0170   .BYTE $00,$00,$03,$02
    Obliczone w ten sposób miejsce w kolumnie jest dodawane do ADRESS i w rezultacie otrzymujemy adres punktu liczony od początku pamięci obrazu. Adres bezwzględny uzyskiwany jest po dodaniu do ADRESS wektora SAVMSC. Wynik ten jest zapisywany jednocześnie w rejestrze OLDADR. Ponieważ jeden bajt pamięci obrazu może odpowiadać kilku punktom na ekranie, to według TRSHC jest odczytywany z tabeli TBMSK numer maski bitowej.
      0100 ;Table Bit MaSK
      0110 ;
      0120   *= $FB04
      0130 ;
      0140   .BYTE $00,$01,$03,$07
    Po poprawieniu według zawartości COLCRS i MLTTMP numer ten służy do odczytania z tabeli TDMSK odpowiedniej maski bitowej. Pobrana maska jest przed zakończeniem procedury zapisywana do rejestrów DMASK i SHFAMT.
      0100 ;Table Display MaSK
      0110 ;
      0120   *= $EEAD
      0130 ;
      0140   .BYTE $FF,$F0,$0F,$C0
    Po umieszczeniu znaku na ekranie wywoływana jest jeszcze z OUTCH procedura EOLSUB. Ma ona trzy punkty początkowe: EOLSUB, INCRSB i SCRIBT. Różnią się one tylko wprowadzonym znakiem. Przy rozpoczęciu od EOLSUB jest to znak RETURN ($9B), od INCRSB - znak $00, a od SCRIBT znak umieszczony uprzednio w rejestrze INSDAT.
      0100 BITGET = $F75D
      0110 COLCRS = $55
      0120 COMLOG = $F88E
      0130 DINDEX = $57
      0140 INSDAT = $7D
      0150 INSLN2 = $F50D
      0160 LOGCOL = $63
      0170 RETURN = $F665
      0180 RMARGN = $53
      0190 ROWCRS = $54
      0200 RTWSCR = $F661
      0210 TMCCN = $EE7D
      0220 ;
      0230   *= $F609
      0240 ;
      0250 END RTS
      0260 ;
      0270 ;INcrease CuRsor SuBroutine
      0280 ;
      0290 INCRSB LDA #$00
      0300   BEQ SKIP
      0310 ;
      0320 ;End Of Line SUBroutine
      0330 ;
      0340 EOLSUB LDA #$9B
      0350 SKIP STA INSDAT
      0360 ;
      0370 ;SCRoll If BoTtom
      0380 ;
      0390 SCRIBT INC LOGCOL
      0400   INC COLCRS
      0410   BNE BPS
      0420   INC COLCRS+1
      0430 BPS LDA COLCRS
      0440   LDX DINDEX
      0450   CMP TMCCN,X
      0460   BEQ GRC
      0470   CPX #$00
      0480   BNE END
      0490   CMP RMARGN
      0500   BEQ END
      0510   BCC END
      0520 GRC CPX #$08
      0530   BNE LGC
      0540   LDA COLCRS+1
      0550   BEQ END
      0560 LGC LDA DINDEX
      0570   BNE RETURN
      0580   LDA LOGCOL
      0590   CMP #$51
      0600   BCC NLN
      0610   LDA INSDAT
      0620   BEQ RETURN
      0630   JSR RTWSCR
      0640   JMP EXIT
      0650 NLN JSR RETURN
      0660   LDA ROWCRS
      0670   CLC
      0680   ADC #$78
      0690   JSR BITGET
      0700   BCC EXIT
      0710   LDA INSDAT
      0720   BEQ EXIT
      0730   CLC
      0740   JSR INSLN2
      0750 EXIT JMP COMLOG
    Najpierw zwiększana jest pozioma pozycja kursora i jego adres w wierszu logicznym. Gdy kursor nie osiągnął jeszcze końca linii, procedura kończy się rozkazem RTS; w przeciwnym razie, jeśli nie jest to tryb 0, przez skok do RETURN (wewnątrz RTWSCR). W trybie 0, jeśli kursor znajduje się w trzeciej linii wiersza logicznego i w INSDAT zapisany jest znak zero, także następuje skok do RETURN. Każdy inny znak powoduje wywołanie procedury RTWSCR i potem skok do COMLOG.

    Jeżeli kursor nie znajduje się jeszcze w ostatniej linii wiersza logicznego, to poprzez wywołanie BITGET sprawdza się, czy jest to początek następnego wiersza logicznego. Jeżeli nie lub gdy znak w INSDAT jest zero, to następuje skok do COMLOG. Gdy kursor znalazł się w nowym wierszu logicznym, przez wywołanie procedury INSLIN (ale od etykiety INSLN2) do aktualnego wiersza dodawana jest następna linia fizyczna.

3.2.4. Odczyt z ekranu

    Żądanie odczytu z ekranu powoduje wywołanie przez CIO procedury GETCH. Poprzez serię wywołań innych procedur kolejno jest sprawdzany zakres pozycji kursora na ekranie (RANGE), punkt jest odczytywany z ekranu (GETPLT) i zamieniany na kod ASCII (INATAC). Po przesunięciu kursora na następną pozycję ekranu przez INCRSB procedura kończy się skokiem do KBOPN.
      0100 ;GET CHaracter
      0110 ;
      0120 GETPLT = $F18F
      0130 INATAC = $F76A
      0140 INCRSB = $F60A
      0150 KBOPN = $F21E
      0160 RANGE = $F6CA
      0170 ;
      0180   *= $F180
      0190 ;
      0200   JSR RANGE
      0210   JSR GETPLT
      0220   JSR INATAC
      0230   JSR INCRSB
      0240   JMP KBOPN
    Pobierająca znak z ekranu procedura GETPLT najpierw wywołuje CONVRT w celu obliczenia adresu kursora w pamięci. Odczytany bajt jest następnie zamieniany na znak przy pomocy maski bitowej DMASK i rejestru przesunięć SHFAMT. Uzyskany w ten sposób znak jest zapisywany do rejestru CHAR.
      0100 ;GET PLoTted
      0110 ;
      0120 ADRESS = $64
      0130 CHAR = $02FA
      0140 CONVRT = $F5AC
      0150 DMASK = $02A0
      0160 SHFAMT = $6F
      0170 ;
      0180   *= $F18F
      0190 ;
      0200   JSR CONVRT
      0210   LDA (ADRESS),Y
      0220   AND DMASK
      0230 NEXT LSR SHFAMT
      0240   BCS EXIT
      0250   LSR A
      0260   BPL NEXT
      0270 EXIT STA CHAR
      0280   CMP #$00
      0290   RTS
    Następna procedura zamienia znak zapisany w CHAR z kodu wewnętrznego na kod ASCII. Najpierw jednak dokonywane jest sprawdzenie trybu graficznego. Jeżeli jest to tryb bitowy (od $03 do $0B oraz $0E i $0F), to znak bez żadnej zmiany jest przepisywany do rejestru ATACHR i procedura się kończy (przez RTS - powrót z procedury).
      0100 ;INternal to ATAscii Conversion
      0110 ;
      0120 ATACHR = $02FB
      0130 CHAR = $02FA
      0140 DINDEX = $57
      0150 INACC = $FB4D
      0160 ;
      0170   *= $F76A
      0180 ;
      0190   LDA CHAR
      0200   LDY DINDEX
      0210   CPY #$0E
      0220   BCS EXIT
      0230   CPY #$0C
      0240   BCS CNV
      0250   CPY #$03
      0260   BCS EXIT
      0270 CNV ROL A
      0280   ROL A
      0290   ROL A
      0300   ROL A
      0310   AND #$03
      0320   TAX
      0330   LDA CHAR
      0340   AND #$9F
      0350   ORA INACC,X
      0360 EXIT STA ATACHR
      0370   RTS
    W trybach tekstowych współczynnik zamiany kodu jest odczytywany z tabeli INACC według bitów 5 i 6 znaku. Po dodaniu tego współczynnika do wartości znaku, wynik umieszczany jest w ATACHR.
      0100 ;INternal to Atascii
      0110 ;Conversion Constans
      0120 ;
      0130   *= $FB4D
      0140 ;
      0150   .BYTE $20,$40,$00,$60
    Ponieważ procedura GETCH kończy się skokiem do KBOPN, to znak znajdujący się w ATACHR jest tam przepisywany do akumulatora i w ten sposób przekazywany do CIO.
Zientara Wojciech: Mapa pamięci Atari XL/XE. Procedury wejścia-wyjścia, SOETO, Warszawa, 1988.