Powrót do spisu treści

3.2.5. Operacje specjalne na ekranie

    Poza procedurami standardowymi na ekranie można jeszcze wykonać dwie operacje specjalne: DRAW (kod $11) i FILL (kod $12). Pierwsza z nich służy do rysowania linii, druga dodatkowo wypełnia kolorem obraz w prawo od rysowanej linii. Dla realizacji tych funkcji trzeba przed wywołaniem procedury CIO umieścić kursor na pozycji docelowej (do której ma być narysowana linia), a w przypadku FILL dodatkowo w rejestrze FILDAT (FILl DATa) należy umieścić numer koloru (wzoru bitowego) do wypełniania obrazu. Procedura CIOMAIN po rozpoznaniu kodu operacji specjalnej wywołuje procedurę DRAW. Jest ona stosunkowo długa ze względu na dużą ilość obliczeń.

    Najpierw sprawdzany jest kod operacji. Gdy jest równy $11 (DRAW), to rejestr FILFLG otrzymuje wartość 0, gdy $12, to wartość 1. Inne kody powodują umieszczenie w rejestrze Y kodu błędu $84 (INVALID COMMAND) i przerwanie procedury.
0100 ;DRAW routine      0570   STA NEWCOL+1
0110 ;            0580   LDA #$01
0120 ATACHR = $02FB      0590   STA ROWINC
0130 COLAC = $72       0600   STA COLINC
0140 COLCRS = $55       0610   SEC
0150 COLINC = $02F9      0620   LDA NEWROW
0160 COUNTR = $7E       0630   SBC OLDROW
0170 DELTAC = $77       0640   STA DELTAR
0180 DELTAR = $76       0650   BCS DLC
0190 ENDPT = $74       0660   LDA #$FF
0200 FILDAT = $02FD      0670   STA ROWINC
0210 FILFLG = $02B7      0680   LDA DELTAR
0220 GETPLT = $F18F      0690   EOR #$FF
0230 HOLD4 = $02BC      0700   CLC
0240 ICCOMZ = $22       0710   ADC #$01
0250 KBOPN = $F21E      0720   STA DELTAR
0260 NEWCOL = $02F6      0730 DLC SEC
0270 NEWROW = $02F5      0740   LDA NEWCOL
0280 OLDCOL = $5B       0750   SBC OLDCOL
0290 OLDROW = $5A       0760   STA DELTAC
0300 OUTPLT = $F1CA      0770   LDA NEWCOL+1
0310 PHACRS = $F94C      0780   SBC OLDCOL+1
0320 PLACRS = $F957      0790   STA DELTAC+1
0330 RANGE = $F6CA      0800   BCS SAV
0340 ROWAC = $70       0810   LDA #$FF
0350 ROWCRS = $54       0820   STA C0LINC
0360 ROWINC = $02F8      0830   LDA DELTAC
0370 SCRIBT = $F612      0840   EOR #$FF
0380 SUBEND = $F6AE      0850   STA DELTAC
0390 ;            0860   LDA DELTAC+1
0400   *= $F9AF      0870   EOR #$FF
0410 ;            0880   STA DELTAC+1
0420   LDX #$00       0890   INC DELTAC
0430   LDA ICCOMZ      0900   BNE SAV
0440   CMP #$11       0910   INC DELTAC+1
0450   BEQ DRW       0920 SAV LDX #$02
0460   CMP #$12       0930   LDY #$00
0470   BEQ FIL       0940   STY COLAC+1
0480   LDY #$84       0950 NXT TYA
0490   RTS         0960   STA ROWAC,Y
0500 FIL INX         0970   LDA OLDROW,X
0510 DRW STX FILFLG      0980   STA ROWCRS,X
0520   LDA ROWCRS      0990   DEX
0530   STA NEWROW      1000   BPL NXT
0540   LDA COLCRS      1010   LDA DELTAC
0550   STA NEWCOL      1020   INX
0560   LDA COLCRS+1     1030   TAY

1040   LDA DELTAC+1     1550   BNE CRS
1050   STA COUNTR+1     1560   LDA COLAC
1060   STA ENDPT+1     1570   CMP ENDPT
1070   BNE CKE       1580   BCC PLOT
1080   LDA DELTAC      1590 CRS BIT COLINC
1090   CMP DELTAR      1600   BPL ICC
1100   BCS CKE       1610   DEC COLCRS
1110   LDA DELTAR      1620   LDA COLCRS
1120   LDX #$02       1630   CMP #$FF
1130   TAY         1640   BNE POINT
1140 CKE TYA         1650   LDA COLCRS+1
1150   STA COUNTR      1660   BEQ POINT
1160   STA ENDPT      1670   DEC COLCRS+1
1170   PHA         1680   BPL POINT
1180   LDA ENDPT+1     1690 ICC INC COLCRS
1190   LSR A        1700   BNE POINT
1200   PLA         1710   INC COLCRS+1
1210   ROR A        1720 POINT LDX #$02
1220   STA ROWAC,X     1730   JSR SUBEND
1230 LOOP LDA COUNTR     1740 PLOT JSR RANGE
1240   ORA COUNTR+1     1750   JSR OUTPLT
1250   BNE CONT       1760   LDA FILFLG
1260   JMP EXIT       1770   BEQ NPT
1270 CONT CLC         1780   JSR PHACRS
1280   LDA ROWAC      1790   LDA ATACHR
1290   ADC DELTAR      1800   STA HOLD4
1300   STA ROWAC      1810 LOOP2 LDA ROWCRS
1310   BCC SKIP       1820   PHA
1320   INC ROWAC+1     1830   JSR SCRIBT
1330 SKIP LDA ROWAC+1     1840   PLA
1340   CMP ENDPT+1     1850   STA ROWCRS
1350   BCC COL       1860   JSR RANGE
1360   BNE ROW       1870   JSR GETPLT
1370   LDA ROWAC      1880   BNE FIN
1380   CMP ENDPT      1890   LDA FILDAT
1390   BCC COL       1900   STA ATACHR
1400 ROW CLC         1910   JSR OUTPLT
1410   LDA ROWCRS      1920   JMP LOOP2
1420   ADC ROWINC      1930 FIN LDA HOLD4
1430   STA ROWCRS      1940   STA ATACHR
1440   LDX #$00       1950   JSR PLACRS
1450   JSR SUBEND      1960 NPT SEC
1460 COL CLC         1970   LDA COUNTR
1470   LDA COLAC      1980   SBC #$01
1480   ADC DELTAC      1990   STA COUNTR
1490   STA COLAC      2000   LDA COUNTR+1
1500   LDA COLAC+1     2010   SBC #$00
1510   ADC DELTAC+1     2020   STA COUNTR+1
1520   STA COLAC+1     2030   BMI EXIT
1530   CMP ENDPT+1     2040   JMP LOOP
1540   BCC PLOT       2050 EXIT JMP KBOPN
    Przed rozpoczęciem rysowania linii muszą zostać określone jej parametry. W tym celu aktualna pozycja kursora (na końcu rysowanej linii) jest przepisywana z rejestrów ROWCRS i COLCRS do NEWROW i NEWCOL. Następnie przez odjęcie poprzedniej pozycji (na początku linii) przechowywanej w rejestrach OLDROW i OLDCOL obliczany jest przyrost obu współrzędnych, który jest zapisywany odpowiednio do DELTAR (DELTA Row) i DELTAC (DELTA Column). Z kolei według znaku przyrostu ustalane są kroki zmiany wiersza i kolumny (ROWINC - ROW INCrement i COLINC - COLumn INCrement). Dla przyrostów dodatnich mają one wartość $01, a dla ujemnych $FF.

    W dalszej części zerowane są liczniki rysowanej linii COLAC (COLumn ACtual) i ROWAC (ROW ACtual) oraz odtwarzana jest poprzednia pozycja kursora z rejestrów OLD... . Większa z wartości przyrostów (DELTAR lub DELTAC) jest następnie umieszczana w liczniku COUNTR i rejestrze ENDPT (END PoinTer) oraz, po podzieleniu przez dwa w rejestrze ROWAC lub COLAC.

    Teraz rozpoczyna się rysowanie linii w pętli, która jest przerywana po całkowitym wyzerowaniu licznika COUNTR. Po opuszczeniu pętli następuje skok do KBOPN i zakończenie procedury.

    Najpierw do rejestrów aktualnej pozycji kursora na rysowanej linii (ROWAC i COLAC) dodawany jest przyrost (DELTAR i DELTAC), a wynik jest porównywany ze wskaźnikiem końca rysowania (ENDPT). Znalezienie większej z różnic powoduje zwiększenie odpowiedniego rejestru pozycji kursora (ROWCRS lub COLCRS) i uaktualnienie wartości w COLAC lub ROWAC poprzez wywołanie procedury SUBEND. Przedtem do rejestru X wpisywana jest wartość określająca aktualizowany rejestr. $00 oznacza rejestr ROWAC, a $02 - COLAC.
      0100 ;SUBtract END point
      0110 ;
      0120 ENDPT = $74
      0130 ROWAC = $70
      0140 ;
      0150   *= $F6AE
      0160 ;
      0170   SEC
      0180   LDA ROWAC,X
      0190   SBC ENDPT
      0200   STA ROWAC,X
      0210   LDA ROWAC+1,X
      0220   SBC ENDPT+1
      0230   STA ROWAC+1,X
      0240   RTS
    Teraz przez wywołanie RANGE sprawdzane jest, czy obliczona pozycja kursora mieści się na ekranie. Z kolei wywołanie OUTPLT umieszcza punkt na pozycji kursora. Jeżeli znacznik FILFLG jest równy zero, to po zmniejszeniu o jeden licznika COUNTR następuje powrót do początku pętli rysującej.

    Znacznik FILFLG różny od zera powoduje rozpoczęcie wewnętrznej pętli, której zadaniem jest wypełnienie obrazu w prawo do najbliższego punktu. Pętla ta w ogólnym zarysie jest podobna do pętli rysującej linię. Na jej początku aktualna pozycja kursora jest zapisywana przez procedurę PHACRS do tymczasowych rejestrów TMPROW i TMPCOL, a znak z rejestru ATACHR przepisywany jest do HOLD4. Teraz kolejno wywoływane są procedury SCRIBT, RANGE i GETPLT.
      0100 ;PusH A CuRSor
      0110 ;
      0120 ROWCRS = $54
      0130 TMPROW = $02B8
      0140 ;
      0150   *= $F94C
      0160 ;
      0170   LDX #$02
      0180 NEXT LDA ROWCRS,X
      0190   STA TMPROW,X
      0200   DEX
      0210   BPL NEXT
      0220   RTS
    Jeżeli punkt odczytany z ekranu przez GETPLT jest zerem, to zostaje wypełniony. Zawartość FILDAT jest w tym celu przepisywana do ATACHR i poprzec procedurę OUTPLT umieszczana na ekranie. Potem następuje skok do początku pętli wewnętrznej i operacja się powtarza.

    Odczytanie przez GETPLT punktu różnego od zera kończy pętlę wypełniającą. Przed powrotem do rysowania linii odtwarzany jest z rejestru HOLD4 znak w ATACHR, a procedura PLACRS odtwarza pozycję kursora. Taki sposób postępowania pozwala na wypełnienie obszaru kolorem innym niż kolor rysowanej linii.
      0100 ;PulL A CuRSor
      0110 ;
      0120 ROWCRS = $54
      0130 TMPROW = $02B8
      0140 ;
      0150   *= $F957
      0160 ;
      0170   LDX #$02
      0180 NEXT LDA TMPROW,X
      0190   STA ROWCRS,X
      0200   DEX
      0210   BPL NEXT
      0220   RTS

3.3. Procedury obsługi edytora

    Edytor jest urządzeniem wejścia i wyjścia będącym połączeniem klawiatury i ekranu w trybie 0. Z tego względu większość procedur obsługi edytora jest wspólna w całości lub znacznej części z procedurami obsługi tych dwóch urządzeń. Wektory edytora w tabeli EDTVEC wskazują następujące procedury:
     OPEN   - EDOPN
     CLOSE  - SCRFIN
     GET   - EGETCH
     PUT   - EOUTCH
     STATUS  - KBOPN
     SPECIAL - EDSP
    Z tego wykazu widać od razu, że procedura zamknięcia edytora jest identyczna z procedurą zamknięcia ekranu (SCRFIN), a procedura odczytu statusu jest wspólna dla klawiatury i edytora (KBOPN). Etykietą EDSP jest natomiast oznaczony rozkaz RTS, bowiem tej funkcji edytor nie posiada.

3.3.1. Procedura otwarcia edytora

    Procedura otwarcia edytora jest identyczna z procedurą otwarcia ekranu w trybie 0 (SCOPN). Są one opisane razem w rozdziale 3.2.1. (str. 49). Przy rozpatrywaniu tej i innych procedur trzeba pamiętać, że otwarcie edytora zawsze kasuje zawartość ekranu. Edytor nie może również posiadać okna tekstowego. Natomiast w trybach graficznych z oknem tekstowym zawsze obraz należy do ekranu, a okno do edytora.

3.3.2. Zapis do edytora

    Kod rozkazu PUT powoduje wywołanie przez CIO procedury EOUTCH. Przed jej wywołaniem w akumulatorze umieszczany jest znak do zapisu na ekranie. Na początku procedury znak ten jest wpisywany do rejestru ATACHR. Następnie wywoływana jest procedura SWAP, której zadaniem jest przenoszenie kursora z ekranu do okna tekstowego (jeśli istnieje) i odwrotnie. Po niej wywoływana jest procedura ERANGE, która z kolei sprawdza, czy pozycja kursora mieści się w dopuszczalnych granicach. Etap początkowy kończy się wyzerowaniem znacznika SUPERF.

    Od tego miejsca, które jest oznaczone etykietą PRCCHR i wykorzystywane także przy odczycie znaku, rozpoczyna się właściwa obsługa znaku wyprowadzanego na ekran.

    Najpierw wywoływana jest procedura OFFCRS, która odczytuje znak znajdujący się pod kursorem i umieszcza go na pozycji kursora. Następnie procedura TSTCNT sprawdza, czy jest to znak kontrolny edytora, przy czym po znalezieniu znaku jego numer w tabeli CNTRLS znajduje się w rejestrze X. Jeżeli nie jest to znak kontrolny, to po skasowaniu zawartości rejestru ESCFLG i wywołaniu TSTRET sprawdzającej, czy jest to znak RETURN, procedura kończy się skokiem do SWAP. Jeśli znak został znaleziony w CNTRLS, to sprawdzane są znaczniki ekranu DSPFLG (DiSPlay FLaG) i znaku Escape ESCFLG (ESCape FLaG). Gdy oba są równe zero, również procedura kończy się poprzez TSTRET i SWAP.
      0100 ;Editor OUTput CHaracter
      0110 ;
      0120 ADRESS = $64
      0130 ATACHR = $02FB
      0140 CNTRLS = $FB0D
      0150 DSPFLG = $02FE
      0160 ERANGE = $F6BC
      0170 ESCFLG = $02A2
      0180 JSRIND = $F2AD
      0190 OFFCRS = $F718
      0200 RETURM = $F20B
      0210 SUPERF = $03E8
      0220 SWAP = $F962
      0230 TSTCNT = $F93C
      0240 TSTRET = $F1B4
      0250 ;
      0260   *= $F2B0
      0270 ;
      0280   STA ATACHR
      0290   JSR SWAP
      0300   JSR ERANGE
      0310   LDA #$00
      0320   STA SUPERF
      0330 ;
      0340 ;PRoCeed CHaRacter
      0350 ;
      0360 PRCCHR JSR OFFCRS
      0370   JSR TSTCNT
      0380   BEQ TCN
      0390 CHR ASL ESCFLG
      0400   JSR TSTRET
      0410   JMP SWAP
      0420 TCN LDA DSPFLG
      0430   ORA ESCFLG
      0440   BEQ CHR
      0450   ASL ESCFLG
      0460   INX
      0470   LDA SUPERF
      0480   BEQ CNT
      0490   TXA
      0500   CLC
      0510   ADC #$2D
      0520   TAX
      0530 CNT LDA CNTRLS,X
      0540   STA ADRESS
      0550   LDA CNTRLS+1,X
      0560   STA ADRESS+1
      0570   JSR JSRIND
      0580   JSR RETURM
      0590   JMP SWAP
    Po rozpoznaniu znaku kontrolnego i możliwości jego wykonania jest kasowany znacznik ESCFLG i sprawdzany rejestr SUPERF. Jest to potrzebne jedynie w przypadku rozpoczęcia procedury od PRCCHR, gdyż po wywołaniu od EOUTCH jest on skasowany. Jeśli SUPERF jest różny od zera, to numer znaku kontrolnego jest zwiększany o $2D. Przyczyna tej operacji będzie oczywista po analizie procedury KBGBYT (str. 39).

    Następnie według numeru znaku z tabeli CNTRLS jest pobierany adres jego procedury. Zostaje on umieszczony w rejestrze ADRESS i procedura ta jest wywoływana poprzez JSRIND. Po jej zakończeniu i wywołaniu RETURM procedura EOUTCH kończy się skokiem do SWAP.

    Procedura OFFCRS w celu odtworzenia znaku znajdującego się pod kursorem pobiera jego kod z rejestru OLDCHR (OLD CHaRacter) i umieszcza go w miejscu określonym przez wektor OLDADR (OLD ADdRess).
      0100 ;OFF CuRSor
      0110 ;
      0120 OLDADR = $5E
      0130 OLDCHR = $5D
      0140 ;
      0150   *= $F718
      0160 ;
      0170   LDY #$00
      0180   LDA OLDADR+1
      0190   BEQ EXIT
      0200   LDA OLDCHR
      0210   STA (OLDADR),Y
      0220 EXIT RTS
    Do wywoływania procedur znaków kontrolnych została wykorzystana możliwość wykonywania skoków pośrednich według adresu zapisanego w dowolnym miejscu pamięci. Funkcję tą pełni w tym przypadku rejestr ADRESS, do którego EOUTCH wpisuje wektor odpowiedniej procedury.
      0100 ;Jump SubRoutine INDirect
      0110 ;
      0120 ADRESS = $64
      0130 ;
      0140   *= $F2AD
      0150 ;
      0160   JMP (ADRESS)
    Pierwszym rozkazem wykonywanym po wywołaniu JSRIND jest więc skok do adresu zawartego w rejestrze ADRESS. Teraz zostaną opisane w kolejności umieszczenia w CNTRLS procedury poszczególnych znaków kontrolnych.

3.3.3. Znaki kontrolne

    Znaki kontrolne są to znaki, które normalnie nie są wyświetlane na ekranie, lecz powodują wykonanie przez edytor jakiejś czynności. Umieszczenie znaku kontrolnego na ekranie (zamiast wykonywania) jest możliwe, gdy znacznik ESCFLG ma wartość $80 lub znacznik DSPFLG jest różny od zera.

    Pierwszym znakiem w tabeli CNTRLS jest właśnie znak Escape uzyskiwany przez naciśnięcie klawisza ESC. Powoduje on wpisanie wartości $80 do rejestru ESCFLG, czyli wyświetlenie następnego znaku nawet wtedy, gdy będzie to znak kontrolny.
      0100 ;ESCAPE key
      0110 ;
      0120 ESCFLG = $02A2
      0130 ;
      0140   *= $F3E0
      0150 ;
      0160   LDA #$80
      0170   STA ESCFLG
      0180   RTS
    Naciśnięcie klawiszy CONTROL i - przesuwa kursor o jeden wiersz w górę (CRSUP), a klawiszy CONTROL i = o jeden w dół (CRSDWN). Jeżeli przedtem kursor znajdował się na krawędzi ekranu, to po tej operacji pojawia się na przeciwległej krawędzi. Procedura CRSUP zmniejsza rejestr pionowej pozycji kursora (ROWCRS), a gdy wynik jest ujemny, to wpisuje do niego liczbę wierszy ekranu (BOTSCR) zmniejszoną o jeden. Procedura CRSDWN zwiększa natomiast ROWCRS oraz porównuje go z BOTSCR i, gdy kursor znalazł się poza ekranem, to umieszcza go w wierszu zerowym. Oba warianty kończą się skokiem do procedury STRBEG.
      0100 BOTSCR = $02BF
      0110 ROWCRS = $54
      0120 STRBEG = $F90C
      0130 ;
      0140   *= $F3E6
      0150 ;
      0160 ;CuRSor UP
      0170 ;
      0180   DEC ROWCRS
      0190   BPL EXIT
      0200   LDX BOTSCR
      0210   DEX
      0220 STORE STX ROWCRS
      0230 EXIT JMP STRBEG
      0240 ;
      0250 ;CuRSor DoWN
      0260 ;
      0270   INC ROWCRS
      0280   LDA ROWCRS
      0290   CMP BOTSCR
      0300   BCC EXIT
      0310   LDX #$00
      0320   BEQ STORE
    STRBEG oblicza aktualny wiersz logiczny, w którym znajduje się kursor, przez wywołanie procedury COMLOG i zapisuje współrzędne jego początku do rejestru BUFSTR.
      0100 ;SToRe BEGin
      0110 ;
      0120 BUFSTR = $6C
      0130 COMLOG = $F88E
      0140 HOLD1 = $51
      0150 LMARGN = $52
      0160 ;
      0170   *= $F90C
      0180 ;
      0190   JSR COMLOG
      0200   LDA HOLD1
      0210   STA BUFSTR
      0220   LDA LMARGN
      0230   STA BUFSTR+1
      0240   RTS
    Naciśnięcie klawiszy CONTROL i + przesuwa kursor o jedno miejsce w lewo (CRSLFT), a klawiszy CONTROL i * o jedno w prawo (CRSRGT). Jeżeli przedtem kursor znajdował się na marginesie ekranu, to po tej operacji pojawia się na przeciwległym marginesie (niekoniecznie na krawędzi ekranu).
      0100 COLCRS = $55
      0110 COMLOG = $F88E
      0120 LMARGN = $52
      0130 RMARGN = $53
      0140 ;
      0150   *= $F400
      0160 ;
      0170 ;CuRSor LeFT
      0180 ;
      0190   DEC COLCRS
      0200   LDA COLCRS
      0210   BMI CRSRMR
      0220   CMP LMARGN
      0230   BCS EXIT
      0240 ;
      0250 ;CuRSor to Right MaRgin
      0260 ;
      0270 CRSRMR LDA RMARGN
      0280 STORE STA COLCRS
      0290 EXIT JMP COMLOG
      0300 ;
      0310 ;CuRSor RiGhT
      0320 ;
      0330   INC COLCRS
      0340   LDA COLCRS
      0350   CMP RMARGN
      0360   BCC EXIT
      0370   BEQ EXIT
      0380 ;
      0390 ;CuRSor to Left MaRgin
      0400 ;
      0410 CRSLMR LDA LMARGN
      0420   JMP STORE
    Procedura CRSLFT zmniejsza rejestr poziomej pozycji kursora (COLCRS) oraz porównuje go z lewym marginesem ekranu (LMARGN). Gdy wartość marginesu jest większa od pozycji kursora, to jest on przenoszony na prawy margines. Natomiast CRSRGT zwiększa COLCRS i umieszcza kursor na lewym marginesie, gdy przekroczy on prawy (RMARGN). Dodatkowe dwa punkty wejścia do procedury oznaczają odpowiednio ustawienie kursora na lewym i prawym marginesie (jest to osiągane przez odpowiednią kombinację klawiszy w modelu 1200XL). We wszystkich przypadkach procedura kończy się skokiem do COMLOG.

    Kombinacja klawiszy CONTROL-CLEAR lub SHIFT-CLEAR oznacza czyszczenie ekranu i powoduje wywołanie procedury CLRSCR. Po odczytaniu adresu pamięci obrazu poprzez PUTMSC wypełnia ona zerami cały obszar od tego adresu do RAMTOP (dokładnie). Następnie kasowana jest mapa wierszy logicznych przez nadanie czterem bajtom LOGMAP wartości $FF.
      0100 ;CLeaR SCReen
      0110 ;
      0120 ADRESS = $64
      0130 BUFSTR = $6C
      0140 COLCRS = $55
      0150 LOGCOL = $63
      0160 LOGMAP = $02B2
      0170 PUTMSC = $F9A6
      0180 RAMTOP = $6A
      0190 ROWCRS = $54
      0200 SCLED = $F997
      0210 ;
      0220   *= $F420
      0230 ;
      0240   JSR PUTMSC
      0250   LDY ADRESS
      0260   LDA #$00
      0270   STA ADRESS
      0280 LOOP STA (ADRESS),Y
      0290   INY
      0300   BNE LOOP
      0310   INC ADRESS+1
      0320   LDX ADRESS+1
      0330   CPX RAMTOP
      0340   BCC LOOP
      0350   LDA #$FF
      0360 NEXT STA LOGMAP,Y
      0370   INY
      0380   CPY #$04
      0390   BCC NEXT
      0400 ;
      0410 ;CuRSor HOMe
      0420 ;
      0430   JSR SCLED
      0440   STA LOGCOL
      0450   STA BUFSTR+1
      0460   LDA #$00
      0470   STA ROWCRS
      0480   STA COLCRS+1
      0490   STA BUFSTR
      0500   RTS
    Procedura CLRSCR nie kończy się przez RTS, lecz przechodzi bezpośrednio do procedury CRSHOM, która powoduje umieszczenie kursora w lewym, górnym rogu ekranu.

    Procedura CRSBS jest wywoływana po naciśnięciu klawisza Back Space. Jeżeli kursor znajduje się na pierwszym miejscu wiersza logicznego, to procedura jest przerywana skokiem do COMLOG. Jeśli jest to lewy margines, ale nie początek wiersza logicznego, to najniższa linia wiersza jest kasowana przez procedurę DELEML.
      0100 ;CuRSor BackSpace
      0110 ;
      0120 ATACHR = $02FB
      0130 COLCRS = $55
      0140 COMLOG = $F88E
      0150 CRSLFT = $F400
      0160 CRSUP = $F3E6
      0170 DELEML = $F923
      0180 LMARGN = $52
      0190 LOGCOL = $63
      0200 OUTPLT = $F1CA
      0210 RMARGN = $53
      0220 ROWCRS = $54
      0230 ;
      0240   *= $F450
      0250 ;
      0260   LDA LOGCOL
      0270   CMP LMARGN
      0280   BEQ EXIT
      0290   LDA COLCRS
      0300   CMP LMARGN
      0310   BNE LFT
      0320   JSR DELEML
      0330 LFT JSR CRSLFT
      0340   LDA COLCRS
      0350   CMP RMARGN
      0360   BNE SPC
      0370   LDA ROWCRS
      0380   BEQ SPC
      0390   JSR CRSUP
      0400 SPC LDA #$20
      0410   STA ATACHR
      0420   JSR OUTPLT
      0430 EXIT JMP COMLOG
    Następnie wywoływana jest procedura CRSLFT, a gdy przeniesie ona kursor na prawy margines, to przez wywołanie CRSUP kursor przesuwany jest o jedną linię do góry. Na końcu w miejscu, w którym poprzednio znajdował się kursor umieszczona jest spacja (przez OUTPLT).

    Procedura CRSTAB realizująca naciśnięcie klawisza TAB wywołuje w pętli procedurę CRSRGT. Pętla jest przerywana po ustawieniu kursora na lewym marginesie lub po natrafieniu na ustawiony bit w mapie tabulacji (jest to sprawdzane przez procedurę BITGET). W pierwszym przypadku sprawdzany jest jeszcze poprzez RETURN i LOGGET początek nowego wiersza logicznego. Gdy kursor nie znajduje się na początku wiersza, to pętla jest kontynuowana. W przeciwnym razie oraz w drugim przypadku przerwania pętli następuje skok do COMLOG.
      0100 ;CuRSor TABulate
      0110 ;
      0120 BITGET = $F75D
      0130 COLCRS = $55
      0140 COMLOG = $F88E
      0150 CRSRGT = $F411
      0160 LMARGN = $52
      0170 LOGCOL = $63
      0180 LOGGET = $F758
      0190 RETURN = $F665
      0200 ;
      0210   *= $F47A
      0220 ;
      0230 CRSTAB JSR CRSRGT
      0240   LDA COLCRS
      0250   CMP LMARGN
      0260   BNE BGT
      0270   JSR RETURN
      0280   JSR LOGGET
      0290   BCS EXIT
      0300 BGT LDA LOGCOL
      0310   JSR BITGET
      0320   BCC CRSTAB
      0330 EXIT JMP COMLOG
    Procedura DELLIN jest wywoływana przez naciśnięcie klawiszy SHIFT i DELETE. Usuwa ona z ekranu wiersz logiczny, w którym aktualnie znajduje się kursor. W tym celu wiersz jest przeliczany i kasowana jest odpowiednia liczba linii fizycznych. Procedura DELLIN kończy się skokiem do CRSLMR.
      0100 ;DELete LINe
      0110 ;
      0120 BITPUT = $F73C
      0130 COLCRS = $55
      0140 COMADR = $F82A
      0150 COMLOG = $F88E
      0160 CONVRT = $F5AC
      0170 CRSLMR = $F41B
      0180 HOLD1 = $51
      0190 LGET3 = $F75B
      0200 LOGGET = $F758
      0210 LOGMAP = $02B2
      0220 ROWCRS = $54
      0230 ;
      0240   *= $F520
      0250 ;
      0260   JSR COMLOG
      0270   LDY HOLD1
      0280   STY ROWCRS
      0290 DELROW LDY ROWCRS
      0300 NEXT TYA
      0310   SEC
      0320   JSR LGET3
      0330   PHP
      0340   TYA
      0350   CLC
      0360   ADC #$78
      0370   PLP
      0380   JSR BITPUT
      0390   INY
      0400   CPY #$18
      0410   BNE NEXT
      0420   LDA LOGMAP+2
      0430   ORA #$01
      0440   STA LOGMAP+2
      0450   LDA #$00
      0460   STA COLCRS
      0470   JSR CONVRT
      0480   JSR COMADR
      0490   JSR LOGGET
      0500   BCC DELROW
      0510   JMP CRSLMR
    Do dokonania zmian w mapie tabulacji TABMAP wykorzystywana jest procedura BITPUT. Po zamianie znaku na wzór bitowy przez BITCON umieszcza ona określony bit w rejestrze TABMAP.
      0100 ;BIT PUT
      0110 ;
      0120 BITCLR = $F74A
      0130 BITCON = $F723
      0140 BITMSK = $6E
      0150 TABMAP = $02A3
      0160 ;
      0170   *= $F73C
      0180 ;
      0190   BCC BITCLR
      0200 BITPT2 JSR BITCON
      0210   LDA TABMAP,X
      0220   ORA BITMSK
      0230   STA TABMAP,X
      0240   RTS
    Jeżeli przed rozpoczęciem procedury BITPUT zostanie skasowany bit Carry, to zamiast ustawiania bitu jest on kasowany przez procedurę BITCLR. Przebieg obu procedur jest podobny, z tą różnicą, że jedna dodaje bit do maski tabulacji, a druga odejmuje.
      0100 ;BIT CLeaR
      0110 ;
      0120 BITCON = $F723
      0130 BITMSK = $6E
      0140 TABMAP = $02A3
      0150 ;
      0160   *= $F74A
      0170 ;
      0180   JSR BITCON
      0190   LDA BITMSK
      0200   EOR #$FF
      0210   AND TABMAP,X
      0220   STA TABMAP,X
      0230   RTS
    Procedura INSLIN dokonuje operacji odwrotnej do DELLIN - wstawia wiersz logiczny na aktualnej pozycji kursora (klawisze SHIFT i INSERT). Przeprowadzane jest to prawie wyłącznie przez wywołania innych procedur.
      0100 ;INSert LINe
      0110 ;
      0120 CLRLIN = $F7E2
      0130 COLCRS = $55
      0140 COMLOG = $F88E
      0150 CONVRT = $F5AC
      0160 EXTEND = $F7C2
      0170 LININS = $F78E
      0180 LMARGN = $52
      0190 ;
      0200   *= $F50C
      0210 ;
      0220   SEC
      0230 INSLN2 JSR EXTEND
      0240   LDA LMARGN
      0250   STA COLCRS
      0260   JSR CONVRT
      0270   JSR LININS
      0280   JSR CLRLIN
      0290   JMP COMLOG
    Najpierw wywoływana jest procedura EXTEND, która dokonuje zmian w mapie tabulacji (przez BITPUT) i mapie wierszy logicznych (przez LOGGET).

      0100 ;EXTEND logical line
      0110 ;
      0120 BITPUT = $F73C
      0130 LGET2 = $F75A
      0140 ROWCRS = $54
      0150 ;
      0160   *= $F7C2
      0170 ;
      0180   PHP
      0190   LDY #$16
      0200 LOOP TYA
      0210   JSR LGET2
      0220   PHP
      0230   TYA
      0240   CLC
      0250   ADC #$79
      0260   PLP
      0270   JSR BITPUT
      0280   DEY
      0290   BMI EXIT
      0300   CPY ROWCRS
      0310   BCS LOOP
      0320 EXIT LDA ROWCRS
      0330   CLC
      0340   ADC #$78
      0350   PLP
      0360   JMP BITPUT
    Następnie procedura LININS przesuwa zawartość pamięci obrazu o jeden wiersz, tworząc na pozycji kursora miejsce na nową linię.
      0100 ;LINe INSert
      0110 ;
      0120 BOTSCR = $02BF
      0130 MLTTMP = $66
      0140 RAMTOP = $6A
      0150 ROWCRS = $54
      0160 SAVADR = $68
      0170 ;
      0180   *= $F78D
      0190 ;
      0200 EXIT RTS
      0210 LININS LDX RAMTOP
      0220   DEX
      0230   STX SAVADR+1
      0240   STX MLTTMP+1
      0250   LDA #$B0
      0260   STA SAVADR
      0270   LDA #$D8
      0280   STA MLTTMP
      0290   LDX ROWCRS
      0300 LOOP INX
      0310   CPX BOTSCR
      0320   BEQ EXIT
      0330   LDY #$27
      0340 NXT2 LDA (SAVADR),Y
      0350   STA (MLTTMP),Y
      0360   DEY
      0370   BPL NXT2
      0380   SEC
      0390   LDA SAVADR
      0400   STA MLTTMP
      0410   SBC #$28
      0420   STA SAVADR
      0430   LDA SAVADR+1
      0440   STA MLTTMP+1
      0450   SBC #$00
      0460   STA SAVADR+1
      0470   JMP LOOP
    Na zakończenie procedura CLRLIN wypełnia nowoutworzoną linię zerami. Ponieważ zerowanie jest wykonywane od lewego do prawego marginesu, to na ekranie pozostaną znaki znajdujące się poza marginesami.
      0100 ;CLeaR LINe
      0110 ;
      0120 ADRESS = $64
      0130 COLCRS = $55
      0140 CONVRT = $F5AC
      0150 LMARGN = $52
      0160 RMARGN = $53
      0170 ;
      0180   *= $F7E2
      0190 ;
      0200   LDA LMARGN
      0210   STA COLCRS
      0220   JSR CONVRT
      0230   SEC
      0240   LDA RMARGN
      0250   SBC LMARGN
      0260   TAY
      0270   LDA #$00
      0280 NEXT STA (ADRESS),Y
      0290   DEY
      0300   BPL NEXT
      0310   RTS
    Procedura CRSCTB obsługuje kombinację klawiszy CONTROL i TAB. Powoduje ona skasowanie punktu tabulacji na aktualnej pozycji kursora.
      0100 ;CuRSor Clear TaBulate
      0110 ;
      0120 BITCLR = $F74A
      0130 LOGCOL = $63
      0140 ;
      0150   *= $F49A
      0160 ;
      0170   LDA LOGCOL
      0180   JMP BITCLR
    Operacja odwrotna - ustawienie tabulacji na pozycji kursora (klawisze SHIFT i TAB) jest wykonywana przez procedurę CRSSTB.
      0100 ;CuRSor Set TaBulate
      0110 ;
      0120 BITPT2 = $F73E
      0130 LOGCOL = $63
      0140 ;
      0150   *= $F495
      0160 ;
      0170   LDA LOGCOL
      0180   JMP BITPT2
    Kombinacja klawiszy CONTROL-2 powoduje wywołanie procedury BELL. Jest ona także wywoływana dla zasygnalizowania końca wiersza logicznego. Przez wywołanie 32 razy procedury KEYCLK uzyskiwany jest tu dźwięk brzęczyka.
      0100 ;BELL
      0110 ;
      0120 KEYCLK = $F983
      0130 ;
      0140   *= $F556
      0150 ;
      0160   LDY #$20
      0170 LOOP JSR KEYCLK
      0180   DEY
      0190   BPL LOOP
      0200   RTS
    Procedura DELCHR usuwa znak znajdujący się pod kursorem i przesuwa o jedno miejsce w lewo wszystkie znaki z prawej strony kursora w danym wierszu logicznym. W miejscu ostatniego znaku wstawiana jest przez procedurę GETPLT wartość zero. Na czas wykonywania tych operacji pozycja kursora jest zapamiętywana poprzez wywołanie PHACRS i potem odtwarzana przez PLACRS.
      0100 ;DELete CHaRacter
      0110 ;
      0120 ADRESS = $64
      0130 BOTSCR = $02BF
      0140 CONVRT = $F5AC
      0150 COMLOG = $F88E
      0160 DELTIE = $F918
      0170 GETPLT = $F18F
      0180 INCRSB = $F60A
      0190 LOGCOL = $63
      0200 PHACRS = $F94C
      0210 PLACRS = $F957
      0220 ROWCRS = $54
      0230 SAVADR = $68
      0240 ;
      0250   *= $F4D5
      0260 ;
      0270   JSR PHACRS
      0280 LOOP JSR CONVRT
      0290   LDA ADRESS
      0300   STA SAVADR
      0310   LDA ADRESS+1
      0320   STA SAVADR+1
      0330   LDA LOGCOL
      0340   PHA
      0350   JSR INCRSB
      0360   PLA
      0370   CMP LOGCOL
      0380   BCS EXIT
      0390   LDA ROWCRS
      0400   CMP BOTSCR
      0410   BCS EXIT
      0420   JSR GETPLT
      0430   LDY #$00
      0440   STA (SAVADR),Y
      0450   BEQ LOOP
      0460 EXIT LDY #$00
      0470   TYA
      0480   STA (SAVADR),Y
      0490   JSR DELTIE
      0500   JSR PLACRS
      0510   JMP COMLOG
    Ponieważ przesunięcie znaków w lewo może spowodować opróżnienie ostatniej linii wiersza logicznego, to wywoływana jest procedura DELTIE, która sprawdza ten przypadek. Jeżeli ostatnia linia jest pusta, to zostaje skasowana i procedura kończy się skokiem do DELROW. W przeciwnym wypadku po RTS następuje powrót do DELCHR. Procedura ta jest także wykorzystywana przez CRSBS, lecz od etykiety DELEML.
      0100 ;DELeTe If Empty
      0110 ;
      0120 ADRESS = $64
      0130 COMLOG = $F88E
      0140 CONVRT = $F5AC
      0150 DELROW = $F527
      0160 LMARGN = $52
      0170 LOGCOL = $63
      0180 RMARGN = $53
      0190 ROWCRS = $54
      0200 ;
      0210   *= $F917
      0220 ;
      0230 EXIT RTS
      0240 DELTIE LDA LOGCOL
      0250   CMP LMARGN
      0260   BNE BPS
      0270   DEC ROWCRS
      0280 BPS JSR COMLOG
      0290 ;
      0300 ;DELete EMpty Line
      0310 ;
      0320 DELEML LDA LOGCOL
      0330   CMP LMARGN
      0340   BEQ EXIT
      0350   JSR CONVRT
      0360   LDA RMARGN
      0370   SEC
      0380   SBC LMARGN
      0390   TAY
      0400 LOOP LDA (ADRESS),Y
      0410   BNE EXIT
      0420   DEY
      0430   BPL LOOP
      0440   JMP DELROW
    Odwrotną operację - wstawienia znaku na pozycji kursora i przesunięcia pozostałych znaków o jedno miejsce w prawo - wykonuje procedura INSCHR. Jest to uzyskiwane przez naciśnięcie klawiszy CONTROL i INSERT.
      0100 ;INSert CHaRacter
      0110 ;
      0120 COMLOG = $F88E
      0130 DISPLY = $F1E9
      0140 GETPLT = $F18F
      0150 INSDAT = $7D
      0160 LOGCOL = $63
      0170 PHACRS = $F94C
      0180 PLACRS = $F957
      0190 ROWCRS = $54
      0200 SCRFLG = $02BB
      0210 SCRIBT = $F612
      0220 ;
      0230   *= $F49F
      0240 ;
      0250   JSR PHACRS
      0260   JSR GETPLT
      0270   STA INSDAT
      0280   LDA #$00
      0290   STA SCRFLG
      0300 LOOP JSR DISPLY
      0310   LDA LOGCOL
      0320   PHA
      0330   JSR SCRIBT
      0340   PLA
      0350   CMP LOGCOL
      0360   BCS FND
      0370   LDA INSDAT
      0380   PHA
      0390   JSR GETPLT
      0400   STA INSDAT
      0410   PLA
      0420   JMP LOOP
      0430 FND JSR PLACRS
      0440 NEXT DEC SCRFLG
      0450   BMI EXIT
      0460   DEC ROWCRS
      0470   BNE EXIT
      0480 EXIT JMP COMLOG
    System operacyjny zawiera jeszcze jedną procedurę - BTMLIN, której nie odpowiada żaden znak kontrolny. Jedynie w modelu 1200XL wywołuje ją kombinacja SHIFT-F2. Składa się ona tylko z wywołania CRSHOM i skoku do CRSUP.
      0100 ;BoTtoM LINe
      0110 ;
      0120 CRSHOM = $F440
      0130 CRSUP = $F3E6
      0140 ;
      0150   *= $F55F
      0160 ;
      0170   JSR CRSHOM
      0180   JMP CRSUP

3.3.4. Odczyt z edytora

    Odczyt znaku z edytora jest przeprowadzany przez procedurę EGETCH. Oczywiście na początku przełącza ona kursor przez wywołanie SWAP i sprawdza jego pozycję poprzez ERANGE. Następnie sprawdzany jest licznik bufora BUFCNT (BUFfer CouNTer). Jeśli jest on różny od zera, to wykonywany jest skok do końcowej fazy procedury.

    W przeciwnym razie do rejestru wskazującego początek bufora (BUFSTR) przepisywane są wartości z ROWCRS i COLCRS. Teraz rozpoczyna się pętla odczytu z klawiatury. Po wywołaniu procedury KBGBYT zwrócony przez nią status operacji jest zapisywany do DSTAT, a odczytany znak jest porównymany z $9B (kod RETURN). Wykrycie znaku RETURN przerywa pętlę odczytu. Każdy inny znak powoduje kolejno wywołanie procedur PRCCHR i SWAP. Jeżeli został przy tym przekroczony 114 znak wiersza logicznego, to wywoływana jest procedura BELL w celu wygenerowania sygnału ostrzegawczego. Dalej pętla odczytu jest powtarzana.

    Po przerwaniu odczytu przez znak RETURN, kursor wyłączany jest procedurą OFFCRS i wywoływana jest procedura DOBUFC. Po obliczeniu przez nią chwilowej długości bufora bajty BUFSTR są przepisywane ponownie do ROWCRS i COLCRS. Następnie długość bufora jest zmniejszana i jeśli status (w DSTAT) jest mniejszy od $80, to po wywołaniu GETCH i zapisaniu odczytanego znaku do rejestru ATACHR procedura kończy się skokiem do SWAP. Przy statusie większym od $7F długość bufora jest zmniejszana do zera.

    Zerowa długość bufora powoduje wywołanie procedury RTWSCR i zapisanie do rejestru ATACHR znaku RETURN ($9B). Następnie wywoływana jest procedura RETURM i, po zapisaniu uzyskanego przez nią statusu do DSTAT, wykonywany jest skok do procedury SWAP.
      0100 ;Editor GET CHaracter
      0110 ;
      0120 ADRESS = $64
      0130 ATACHR = $02FB
      0140 BELL = $F556
      0150 BUFCNT = $6B
      0160 BUFSTR = $6C
      0170 COLCRS = $55
      0180 DOBUFC = $F8B1
      0190 DSTAT = $4C
      0200 ERANGE = $F6BC
      0210 GETCH = $F180
      0220 KBGBYT = $F2FD
      0230 LOGCOL = $63
      0240 OFFCRS = $F718
      0250 PRCCHR = $F2BE
      0260 RETURM = $F20B
      0270 ROWCRS = $54
      0280 RTWSCR = $F661
      0290 SWAP = $F962
      0300 ;
      0310   *= $F24A
      0320 ;
      0330   JSR SWAP
      0340   JSR ERANGE
      0350   LDA BUFCNT
      0360   BNE CBF
      0370   LDA ROWCRS
      0380   STA BUFSTR
      0390   LDA COLCRS
      0400   STA BUFSTR+1
      0410 GET JSR KBGBYT
      0420   STY DSTAT
      0430   LDA ATACHR
      0440   CMP #$9B
      0450   BEQ EOL
      0460   JSR PRCCHR
      0470   JSR SWAP
      0480   LDA LOGCOL
      0490   CMP #$71
      0500   BNE BPS
      0510   JSR BELL
      0520 BPS JMP GET
      0530 EOL JSR OFFCRS
      0540   JSR DOBUFC
      0550   LDA BUFSTR
      0560   STA ROWCRS
      0570   LDA BUFSTR+1
      0580   STA COLCRS
      0590 CBF LDA BUFCNT
      0600   BEQ RET
      0610 NXT DEC BUFCNT
      0620   BEQ RET
      0630   LDA DSTAT
      0640   BMI NXT
      0650   JSR GETCH
      0660   STA ATACHR
      0670   JMP SWAP
      0680 RET JSR RTWSCR
      0690   LDA #$9B
      0700   STA ATACHR
      0710   JSR RETURM
      0720   STY DSTAT
      0730   JMP SWAP
    Wywoływana przez EGETCH procedura DOBUFC służy do obliczenia chwilowej długości aktualnego bufora edytora, a więc wiersza, w którym znajduje się kursor. W tym celu najpierw przez procedurę PHACRS zapamiętywana jest pozycja kursora, a zawartość rejestru LOGCOL jest odkładana na stos. Następnie do rejestrów ROWCRS i COLCRS przepisywana jest zawartość BUFSTR, licznik bufora BUFCNT otrzymuje wartość 1 i rozpoczyna się pętla obliczająca.

    Do rejestru X wpisywany jest maksymalny numer wiersza - 23 dla całego ekranu lub 3 dla okna tekstowego. Jeżeli kursor znajduje się na prawym marginesie ostatniej linii, to licznik jest zwiększany o jeden i pętla jest opuszczana. W przeciwnym razie licznik jest zwiększany dopiero po wywołaniu procedury INCRSB. Jeśli teraz adres kursora w wierszu logicznym jest różny od lewego marginesu, to następuje powtórzenie pętli. Jeśli nie, to kursor jest przesuwany na koniec poprzedniej linii fizycznej i pętla się kończy.
      0100 ;DO BUFfer Count
      0110 ;
      0120 BUFCNT = $6B
      0130 BUFSTR = $6C
      0140 COLCRS = $55
      0150 CRSLFT = $F400
      0160 GETPLT = $F18F
      0170 INCRSB = $F60A
      0180 LMARGN = $52
      0190 LOGCOL = $63
      0200 PHACRS = $F94C
      0210 PLACRS = $F957
      0220 RMARGN = $53
      0230 ROWCRS = $54
      0240 SWPFLG = $7B
      0250 ;
      0260   *= $F8B1
      0270 ;
      0280   JSR PHACRS
      0290   LDA LOGCOL
      0300   PHA
      0310   LDA BUFSTR
      0320   STA ROWCRS
      0330   LDA BUFSTR+1
      0340   STA COLCRS
      0350   LDA #$01
      0360   STA BUFCNT
      0370 LOOP LDX #$17
      0380   LDA SWPFLG
      0390   BPL ROW
      0400   LDX #$03
      0410 ROW CPX ROWCRS
      0420   BNE ISB
      0430   LDA COLCRS
      0440   CMP RMARGN
      0450   BNE ISB
      0460   INC BUFCNT
      0470   JMP GET
      0480 ISB JSR INCRSB
      0490   INC BUFCNT
      0500   LDA LOGCOL
      0510   CMP LMARGN
      0520   BNE LOOP
      0530   DEC ROWCRS
      0540   JSR CRSLFT
      0550 GET JSR GETPLT
      0560   BNE EXIT
      0570   DEC BUFCNT
      0580   LDA LOGCOL
      0590   CMP LMARGN
      0600   BEQ EXIT
      0610   JSR CRSLFT
      0620   LDA COLCRS
      0630   CMP RMARGN
      0640   BNE LBC
      0650   DEC ROWCRS
      0660 LBC LDA BUFCNT
      0670   BNE GET
      0680 EXIT PLA
      0690   STA LOGCOL
      0700   JMP PLACRS
    Teraz rozpoczyna się druga pętla, w której wywoływana jest procedura GETPLT i zmniejsza się stan licznika. Jest ona przerywana po znalezieniu znaku innego niż spacja, po osiągnięciu początku wiersza logicznego lub po wyzerowaniu licznika. Procedura DOBUFC kończy się odtworzeniem ze stosu wartości LOGCOL i skokiem do PLACRS dla odtworzenia pozycji kursora.

3.4. Procedury obsługi drukarki

    Drukarka jest urządzeniem wyjścia, z którym komunikacja odbywa się przez złącze szeregowe komputera, a więc za pośrednictwem procedur SIO. Tabela adresowa PRTVEC zawiera następujące wektory procedur obsługi:
     OPEN   - PROPN
     CLOSE  - PRCLS
     GET   - PRRDSP
     PUT   - PRWRT
     STATUS  - PRSTAT
     SPECIAL - PRRDSP
    Kolejność opisu przyjęta dla tych procedur odbiega zarówno od porządku powyższej listy, jak i od kolejności ich wykorzystywania. Umożliwia to jednak łatwiejsze ich zrozumienie i upraszcza analizę.

3.4.1. Zapis na drukarkę

    Podstawową czynnością wykonywaną na drukarce jest zapis danych. Procedura CIO wywołuje do przeprowadzenia tej operacji procedurę PRWRT.

    Na początku, po umieszczeniu na stosie znaku do zapisania, odtwarzany jest numer urządzenia z odpowiedniego rejestru ICDNO. Następnie wywoływana jest procedura PRMODE ustalająca tryb pracy drukarki. Teraz zawartość licznika PBPNT (PRinter Buffer PoiNTer) przepisywana jest do rejestru X i według niej odtworzony ze stosu znak jest umieszczany w buforze drukarki PRNBUF (PRiNter BUFfer). Po zwiększeniu licznika jest on porównywany z zapisaną w rejestrze PBUFSZ (Printer BUFfer SiZe) długością bufora.

    Gdy bufor nie został jeszcze zapełniony, to sprawdzany jest kod zapisywanego znaku. Jeśli nie jest to RETURN ($9B), to po wpisaniu do rejestru Y wartości 1 (SUCCESS) procedura się kończy rozkazem RTS. Znak RETURN powoduje natomiast wypełnienie całej pozostałej części bufora znakiem spacji.

    Po zapełnieniu bufora licznik PBPNT jest zerowany, a do rejestrów X i Y wpisywany jest odpowiednio młodszy i starszy bajt adresu bufora. Adres ten jest oznaczony etykietą PRCHAR i zapisany w pamięci ROM. Z tego powodu przeniesienie bufora drukarki jest możliwe tylko po zmianie procedury PRWRT. Teraz procedura kończy się wywołaniem SETDCB, która ustala parametry dla operacji SIO i skokiem do głównej procedury SIO poprzez JSIOINT.
      0100 ;PRinter WRiTe
      0110 ;
      0120 ICDNO = $0341
      0130 ICDNOZ = $21
      0140 JSIOINT = $E459
      0150 PBPNT = $02DE
      0160 PBUFSZ = $02DF
      0170 PRMODE = $FF4B
      0180 PRNBUF = $03C0
      0190 SETDCB = $FF14
      0200 ;
      0210   *= $FEA1
      0220 ;
      0230 PRCHAR .WORD PRNBUF
      0240 ;
      0250   *= $FECB
      0260 ;
      0270 PRWRT PHA
      0280   LDA ICDNO,X
      0290   STA ICDNOZ
      0300   JSR PRMODE
      0310   LDX PBPNT
      0320   PLA
      0330   STA PRNBUF,X
      0340   INX
      0350   CPX PBUFSZ
      0360   BEQ PPPUT
      0370   STX PBPNT
      0380   CMP #$9B
      0390   BEQ SPC
      0400   LDY #$01
      0410   RTS
      0420 SPC LDA #$20
      0430 ;
      0440 ;Fill Printer BUFfre
      0450 ;
      0460 FPBUF STA PRNBUF,X
      0470   INX
      0480   CPX PBUFSZ
      0490   BNE FPBUF
      0500 PPPUT LDA #$00
      0510   STA PBPNT
      0520   LDX PRCHAR
      0530   LDY PRCHAR+1
      0540   JSR SETDCB
      0550   JMP JSIOINT
    Procedura PRMODE służy do ustalenia trybu pracy drukarki i związanej z nim długości bufora. Najpierw do rejestru Y wpisywana jest wartość $57, która oznacza rozkaz PUT WITH VERIFY (zapis z weryfikacją). Następnie odczytywana jest zawartość rejestru ICAX2 i kolejno porównywana z ustalonymi wartościami. Gdy jest ona równa $4E (78), to do rejestru X wpisywane jest $28. Gdy jest równa $44 (68), to rejestr X otrzymuje wartość $14, a gdy $53 (83), to wartość $1D. Jeśli zawartość ICAX2 nie odpowiada żadnej z wymienionych liczb, to przyjmowana jest wartość $4E.

    Teraz zawartość rejestru X zostaje przepisana do PBUFSZ, rejestru Y do DCMND (Device CoMmaND), a akumulatora do DAUX1 (Device AUXiliary 1) i procedura się kończy.

    Wyjaśnienia wymagają jeszcze kontrolowane wartości z rejestru ICAX2. Określają one rodzaj druku, który ma być zastosowany przez drukarkę. Wartość $4E oznacza druk normalny (10 znaków na cal), $44 - druk szeroki (5 znaków na cal), a $53 - druk znakami obróconymi o 90°. Niestety wszystkie te parametry dotyczą drukarki Atari 1020 i nie są rozpoznawane przez drukarkę Atari 1029. Jako ciekawostkę można natomiast dodać, że Atari 1029 reaguje na wywołanie jako urządzenia "P1:" (lub po prostu "P:") oraz jako "P6:"!
      0100 ;PRinter MODE
      0110 ;
      0120 DAUX1 = $030A
      0130 DCMND = $0302
      0140 ICAX2Z = $2B
      0150 PBUFSZ = $02DF
      0160 ;
      0170   *= $FF4B
      0180 ;
      0190   LDY #$57
      0200   LDA ICAX2Z
      0210 NRM CMP #$4E
      0220   BNE WID
      0230   LDX #$28
      0240   BNE EXIT
      0250 WID CMP #$44
      0260   BNE SDW
      0270   LDX #$14
      0280   BNE EXIT
      0290 SDW CMP #$53
      0300   BNE STN
      0310   LDX #$1D
      0320 EXIT STX PBUFSZ
      0330   STY DCMND
      0340   STA DAUX1
      0350   RTS
      0360 STN LDA #$4E
      0370   BNE NRM
    Procedury PRWRT i PRSTAT (opisana dalej) wywołują procedurę SETDCB. Służy ona do ustalenia parametrów w bloku kontroli urządzeń DCB (Device Control Block). Jest to konieczne przed wywołaniem procedury SIO, tak jak przed wywołaniem CIO trzeba ustawić parametry w IOCB. Dokładny opis bloku DCB oraz znaczenia poszczególnych jego rejestrów znajduje się w rozdziale 4.1. (str. 115). Tu zajmiemy się tylko procedurą SETDCB bez rozpatrywania szczegółowego znaczenia przekazywanych wartości.
      0100 ;SET Device Control Block
      0110 ;
      0120 DBUFA = $0304
      0130 DBYT = $0308
      0140 DCMND = $0302
      0150 DDEVIC = $0300
      0160 DSTATS = $0303
      0170 DTIMLO = $0306
      0180 DUNIT = $0301
      0190 ICDNOZ = $21
      0200 PBUFSZ = $02DF
      0210 PTIMOT = $0314
      0220 ;
      0230   *= $FF14
      0240 ;
      0250   STX DBUFA
      0260   STY DBUFA+1
      0270   LDA #$40
      0280   STA DDEVIC
      0290   LDA ICDNOZ
      0300   STA DUNIT
      0310   LDA #$80
      0320   LDX DCMND
      0330   CPX #$53
      0340   BNE NST
      0350   LDA #$40
      0360 NST STA DSTATS
      0370   LDA PBUFSZ
      0380   STA DBYT
      0390   LDA #$00
      0400   STA DBYT+1
      0410   LDA PTIMOT
      0420   STA DTIMLO
      0430   RTS
    Umieszczony przed wywołaniem SETDCB w rejestrach X i Y adres bufora jest najpierw przepisywany do DBUFA (Device BUFfer Address). Potem kolejno: w DDEVIC umieszczany jest kod drukarki ($40); w DUNIT - jej numer z ICDNOZ, w DSTATS kod zapisu $80, a przy żądaniu statusu - kod odczytu $40; w DBYT - długość bufora z PBUFSZ i w DTIMLO - czas oczekiwania na odpowiedź z PTIMOT.

3.4.2. Odczyt statusu drukarki

    Odczyt statusu drukarki jest jedyną operacją, podczas której komputer otrzymuje dane od drukarki. Status drukarki jest zawarty w czterech bajtach umieszczanych po odczycie w rejestrze DVSTAT (DeVice STATus). Wykonywane jest to przez procedurę PRSTAT. Jest ona w ogólnym zarysie podobna do PRWRT. Najpierw ustawia na cztery bajty długość bufora i umieszcza w rejestrach X i Y jego adres (również pobrany z pamięci ROM). Potem po wpisaniu do DCMND i DAUX1 kodu $53 (odczyt statusu) wywołuje kolejno procedury SETDCB i SIOINT.

    Gdy po zakończeniu procedury SIO sygnalizowany jest błąd, to PRSTAT się kończy. W przeciwnym razie wywoływana jest jeszcze procedura PRPUT.
      0100 ;PRinter STATus
      0110 ;
      0120 DAUX1 = $030A
      0130 DCMND = $0302
      0140 DVSTAT = $03EA
      0150 JSIOINT = $E459
      0160 PBUFSZ = $02DF
      0170 PRPUT = $FF44
      0180 SETDCB = $FF14
      0190 ;
      0200   *= $FE9F
      0210 ;
      0220 PRSTAD .WORD DVSTAT
      0230 ;
      0240   *= $FEA3
      0250 ;
      0260 PRSTAT LDA #$04
      0270   STA PBUFSZ
      0280   LDX PRSTAD
      0290   LDY PRSTAD+1
      0300   LDA #$53
      0310   STA DCMND
      0320   STA DAUX1
      0330   JSR SETDCB
      0340   JSR JSIOINT
      0350   BMI PRRDSP
      0360   JSR PRPUT
      0370 ;
      0380 ;PRinter ReaD/SPecial
      0390 ;
      0400 PRRDSP RTS
    Trzeci bajt odczytanego adresu (DVTMOT - DeVice TiMe OuT) zawiera rzeczywistą wartość czasu oczekiwania na odpowiedź (dla konkretnego typu drukarki). Procedura PRPUT przepisuje tą wartość do rejestru PTIMOT (Printer TIMeOuT) zastępując w nim wartość ustaloną podczas inicjowania drukarki.
      0100 ;PRinter PUT
      0110 ;
      0120 DVTMOT = $02EC
      0130 PTIMOT = $0314
      0140 ;
      0150   *= $FF44
      0160 ;
      0170   LDA DVTMOT
      0180   STA PTIMOT
      0190   RTS
    Kończący procedurę odczytu statusu rozkaz RTS jest oznaczony etykietą PRRDSP. System operacyjny nie przewiduje dla drukarki operacji odczytu i operacji specjalnych. Wywołanie którejkolwiek z nich powoduje więc natychmiastowy powrót do CIO. W rezultacie rejestr Y zawiera kod błędu $92 (zob. opis procedury GOHAND - str. 24).

3.4.3. Pozostałe procedury drukarki

    Nie zostały jeszcze opisane dwie procedury rozpoczynające (PROPN) i kończące (PRCLS) współpracę komputera z drukarką. Wykorzystują one wcześniej opisane procedury i z tego powodu zostały umieszczone na końcu.

    Procedura PROPN otwierająca kanał komunikacji z drukarką wywołuje jedynie procedurę PRSTAT i zeruje licznik bufora PBPNT. Dzięki temu uaktualniona zostaje wartość Timeout. Warto zauważyć, że otwarcie drukarki zawsze zeruje jej bufor. Przy jednoczesnej pracy z dwoma drukarkami (lub drukarką i plotterem) należy kanały dla obu urządzeń otwierać przed rozpoczęciem transmisji, gdyż inaczej można utracić część informacji.
      0100 ;PRinter OPeN
      0110 ;
      0120 PBPNT = $02DE
      0130 PRSTAT = $FEA3
      0140 ;
      0150   *= $FEC2
      0160 ;
      0170   JSR PRSTAT
      0180   LDA #$00
      0190   STA PBPNT
      0200   RTS
    Procedura zamykająca kanał komunikacji z drukarką (PRCLS) musi zapewniać wydrukowanie wszystkich danych umieszczonych przedtem w buforze. W tym celu, po wywołaniu PRMODE, w akumulatorze umieszczany jest kod RETURN i wykonywany jest skok do procedury FPBUF (jest to część PRWRT). Powoduje to wypełnienie pustej części bufora znakami RETURN i wysłanie całej jego zawartości do drukarki. Jeżeli licznik PBPNT wskazywał pusty bufor, to zamiast skoku do FPBUF w rejestrze Y umieszczana jest wartość 1 i procedura się kończy.
      0100 ;PRinter CLoSe
      0110 ;
      0120 FPBUF = $FEED
      0130 PBPNT = $02DE
      0140 PRMODE = $FF4B
      0150 ;
      0160   *= $FE07
      0170 ;
      0180   JSR PRMODE
      0190   LDA #$9B
      0200   LDX PBPNT
      0210   BNE FPBUF
      0220   LDY #$01
      0230   RTS

3.5. Procedury obsługi magnetofonu

    Magnetofon jest urządzeniem wejścia i wyjścia służącym jako pamięć masowa, to znaczy do przechowywania dużej ilości informacji (programów i danych). Komunikacja z magnetofonem odbywa się przez złącze szeregowe, a więc także za pośrednictwem SIO. Tabela adresowa CASVEC zawiera wektory, które wskazują na następujące procedury:
     OPEN   - CASOPN
     CLOSE  - CASCLS
     GET   - CASRDBT
     PUT   - CASWRT
     STATUS  - CASST
     SPECIAL - CASSP
    Dla magnetofonu nie przewiduje się operacji specjalnych, Etykietą CASSP jest oznaczony tylko rozkaz RTS w procedurze CASINIT. W wyniku wywołania tej operacji otrzymamy więc jedynie kod błędu FUNCTION NOT IMPLEMENTED.

    Ponieważ magnetofon nie jest urządzeniem "inteligentnym", tj. nie posiada własnego układu sterującego (procesora), to procedury obsługi nie mogą żądać żadnych sygnałów dodatkowych. System operacyjny zakłada więc, że magnetofon jest stale dołączony i gotowy do pracy. Z takiego założenia wynika procedura CASST, która na żądanie statusu zawsze zwraca w rejestrze Y wartość 1 (SUCCESS).
      0100 ;CASsette STatus
      0110 ;
      0120   *= $FDCC
      0130 ;
      0140   LDY #$01
      0150   RTS

3.5.1. Otwarcie magnetofonu

    Przed otwarciem kanału dla magnetofonu należy określić w rejestrze ICAX1 sposób dostępu ($04 - odczyt, $08 zapis) oraz w rejestrze ICAX2 rodzaj przerw między rekordami na kasecie ($00 - długie, $80 - krótkie). Następnie po przejściu do CIO wywoływana jest procedura CASOPN.

    Na początku, po przeniesieniu zawartości ICAX2 do rejestru GAPTYP, sprawdzany jest sposób dostępu. Wartość $04 powoduje skok do etykiety CASOPIN, $08 - do COPOUT, a każda inna kończy procedurę przez RTS - wynikiem jest więc błąd FUNCTION NOT IMPLEMENTED.

    Schemat przebiegu obu wariantów procedury jest bardzo zbliżony. Różnice występują przede wszystkim w wartościach wpisywanych do rejestrów. Dokładnie będzie więc opisany odczyt z magnetofonu, a następnie podane zostaną różnice występujące przy zapisie.

    W fazie przygotowawczej ustawiane są na zero znaczniki WMODE i FEOF. Potem z wartością $01 w akumulatorze wywoływana jest procedura BPWT, która oczekuje na naciśnięcie klawisza. Negatywny wynik tej procedury powoduje przerwanie CASOPN.
      0100 ;CASsette OPeN
      0110 ;
      0120 AUDF3 = $D204
      0130 AUDF4 = $D206
      0140 BLIM = $028A
      0150 BPTR = $3D
      0160 BPWT = $FDFC
      0170 DDEVIC = $0300
      0180 FEOF = $3F
      0190 GAPTYP = $3E
      0200 ICAX1Z = $2A
      0210 ICAX2Z = $2B
      0220 IRQSTAT = $11
      0230 JSETVBV = $E45C
      0240 JSNDENB = $E468
      0250 PACTL = $D302
      0260 PALNTS = $62
      0270 TABCAS = $FE8D
      0280 TIMFLG3 = $022A
      0290 WMODE = $0289
      0300 ;
      0310   *= $FCE6
      0320 ;
      0330   LDA ICAX2Z
      0340   STA GAPTYP
      0350   LDA ICAX1Z
      0360   AND #$0C
      0370   CMP #$04
      0380   BEQ CASOPIN
      0390   CMP #$08
      0400   BEQ COPOUT
      0410   RTS
      0420 CASOPIN LDA #$00
      0430   STA WMODE
      0440   STA FEOF
      0450   LDA #$01
      0460   JSR BPWT
      0470   BMI ER2
      0480   LDA #$34
      0490   STA PACTL
      0500   LDX PALNTS
      0510   LDY TABCAS+6,X
      0520   LDA TABCAS+4,X
      0530   TAX
      0540   LDA #$03
      0550   STA TIMFLG3
      0560   JSR JSETVBV
      0570 WAIT LDA TIMFLG3
      0580   BNE WAIT
      0590   LDA #$80
      0600   STA BPTR
      0610   STA BLIM
      0620   JMP SUC
      0630 ERR LDY #$80
      0640   DEC IRQSTAT
      0650 ER2 LDA #$00
      0660   STA WMODE
      0670   RTS
      0680 COPOUT LDA #$80
      0690   STA WMODE
      0700   LDA #$02
      0710   JSR BPWT
      0720   BMI ER2
      0730   LDA #$CC
      0740   STA AUDF3
      0750   LDA #$05
      0760   STA AUDF4
      0770   LDA #$60
      0780   STA DDEVIC
      0790   JSR JSNDENB
      0800   LDA #$34
      0810   STA PACTL
      0820   LDX PALNTS
      0830   LDY TABCAS+2,X
      0840   LDA TABCAS,X
      0850   TAX
      0860   LDA #$03
      0870   JSR JSETVBV
      0880   LDA #$FF
      0890   STA TIMFLG3
      0900 WT2 LDA IRQSTAT
      0910   BEQ ERR
      0920   LDA TIMFLG3
      0930   BNE WT2
      0940   LDA #$00
      0950   STA BPTR
      0960 SUC LDY #$01
      0970   RTS
    Teraz do rejestru PACTL wpisywana jest wartość $34, która powoduje uruchomienie silnika magnetofonu. Według znacznika PALNTS pobierane są z tabeli TABCAS wartości, które po wywołaniu procedury SETVBLV ustalają stan początkowy licznika TIMCNT3 (TIMer CouNTer 3).
      0100 ;TABle for CASsette
      0110 ;
      0120   *= $FE8D
      0130 ;
      0140   .BYTE $04,$03,$80,$C0
      0150   .BYTE $02,$01,$40,$E0
      0160   .BYTE $1E,$19,$0A,$08
    Procedura czeka teraz w pętli WAIT na wyzerowanie tego licznika sygnalizowane w TIMFLG3 (TIMer FLaG 3). Po upływie ustalonego czasu oraz ustawieniu długości bufora i jego licznika na $80 procedura kończy się przez RTS.

    Podczas zapisu do rejestru WMODE wpisywana jest wartość $80, a procedura BPWT jest wywoływana z wartością $02 w akumulatorze. W tym miejscu występuje największa różnica między odczytem i zapisem. Do rejestrów AUDF3 i AUDF4 wpisywane są wartości określające częstotliwość pracy generatorów sygnału. Rejestr DDEVIC uzyskuje wartość $60, która oznacza magnetofon i wywoływana jest procedura SNDENBL. Kończąca tą fazę pętla WT2 oprócz znacznika TIMFLG3 sprawdza także rejestr IRQSTAT.

    Zadaniem procedury BPWT jest wygenerowanie odpowiedniego sygnału dźwiękowego i oczekiwanie na naciśnięcie przez użytkownika dowolnego klawisza (oprócz BREAK). Liczba dźwięków jest umieszczana w akumulatorze przed wywołaniem procedury.
      0100 ;BeeP and WaiT
      0110 ;
      0120 CONSOL = $D01F
      0130 FREQ = $40
      0140 PALNTS = $62
      0150 PHVRT = $FE36
      0160 RTCLOCK = $12
      0170 TABCAS = $FE8D
      0180 ;
      0190   *= $FDFC
      0200 ;
      0210   STA FREQ
      0220 LP1 LDA RTCLOCK+2
      0230   CLC
      0240   LDX PALNTS
      0250   ADC TABCAS+8,Y
      0260   TAX
      0270 LP2 LDA #$FF
      0280   STA CONSOL
      0290   LDA #$00
      0300   LDY #$F0
      0310 WT1 DEY
      0320   BNE WT1
      0330   STA CONSOL
      0340   LDY #$F0
      0350 WT2 DEY
      0360   BNE WT2
      0370   CPX RTCLOCK+2
      0380   BNE LP2
      0390   DEC FREQ
      0400   BEQ KEY
      0410   TXA
      0420   CLC
      0430   LDX PALNTS
      0440   ADC TABCAS+10,X
      0450   TAX
      0460 WT3 CPX RTCLOCK+2
      0470   BNE WT3
      0480   BEQ LP1
      0490 KEY JSR PHVRT
      0500   TYA
      0510   RTS
    Dźwięk jest uzyskiwany przez naprzemienne wpisywanie do rejestru CONSOL wartości $00 i $FF, a czas jego trwania określany jest według zegara RTCLOCK (Real Time CLOCK) na podstawie wartości odczytanych z TABCAS. Po emisji dźwięku (jednego lub dwóch sygnałów - zależnie od zawartości FREQ) wywoływana jest procedura PHVRT, a po jej zakończeniu kończy się także BPWT.
      0100 ;PusH Vector & ReTurn
      0110 ;
      0120 KBDVEC = $E420
      0130 ;
      0140   *= $FE36
      0150 ;
      0160   LDA KBDVEC+5
      0170   PHA
      0180   LDA KBDVEC+4
      0190   PHA
      0200   RTS
    Działanie procedury PHVRT jest identyczne jak opisywanej wcześniej procedury GOHAND. Odczytuje ona z tabeli adresowej KBDVEC wektor odczytu z klawiatury i umieszcza go na stosie. Teraz po rozkazie RTS jest wykonywana ta procedura, a po jej zakończeniu następuje powrót bezpośrednio do BPWT.

    Przez CASOPN wywoływana jest jeszcze procedura SNDENBL. Stanowi ona część SIO (szeregowego wejścia/wyjścia - Serial Input/Output) i jest opisana razem z nim w rozdziale 4.

3.5.2. Odczyt z magnetofonu

    Dla dokonania odczytu z magnetofonu wywoływana jest procedura CASRDBT. Sprawdza ona najpierw znacznik FEOF (Flag End Of File) i gdy jest on ustawiony ($80), to procedura jest przerywana po umieszczeniu w rejestrze Y kodu błędu $88 (END OF FILE - koniec zbioru).

    Jeżeli licznik bufora BPTR (Buffer PoinTeR) jest różny od jego długości BLIM (Buffer LIMit), oznacza to odczyt bajtu. Do akumulatora pobierany jest więc z bufora magnetofonu bajt wskazany przez BPTR. Po zwiększeniu BPTR i wpisaniu 1 do rejestru Y procedura się kończy.

    Równe wartości BPTR i BLIM oznaczają odczyt całego bloku (rekordu). Następuje wtedy skok do drugiej części procedury oznaczonej etykietą CASRDBL. Tam, po zapisaniu w akumulatorze wartości $52 (kod rozkazu GET RECORD), wywoływana jest procedura SYSBUF, która przygotowuje blok DCB do współpracy z magnetofonem i przeprowadza odczyt rekordu.
      0100 ;CASsette ReaD
      0110 ;
      0120 BLIM = $028A
      0130 BPTR = $3D
      0140 CASBEN = $047F
      0150 CASBUF = $0400
      0160 CRCB = $03FF
      0170 FEOF = $3F
      0180 SYSBUF = $FE3F
      0190 ;
      0200   *= $FD7A
      0210 ;
      0220 ;CASsette ReaD ByTe
      0230 ;
      0240 CASRDBT LDA FEOF
      0250   BMI ERR
      0260   LDX BPTR
      0270   CPX BLIM
      0280   BEQ CASRDBL
      0290   LDA CASBUF,X
      0300   INC BPTR
      0310   LDY #$01
      0320 EXIT RTS
      0330 ;
      0340 ;CASsette ReaD BLock
      0350 ;
      0360 CASRDBL LDA #$52
      0370   JSR SYSBUF
      0380   TYA
      0390   BMI EXIT
      0400   LDA #$00
      0410   STA BPTR
      0420   LDX #$80
      0430   LDA CRCB
      0440   CMP #$FE
      0450   BEQ EOF
      0460   CMP #$FA
      0470   BNE LIM
      0480   LDX CASBEN
      0490 LIM STX BLIM
      0500   JMP CASRDBT
      0510 EOF DEC FEOF
      0520 ERR LDY #$88
      0530   RTS
    Odczytany z magnetofonu rekord jest umieszczany w akumulatorze i według rejestru CRCB (Cassette Record Control Byte) jest sprawdzany jego rodzaj. Wartość $FE oznacza rekord końcowy zbioru i powoduje przerwanie procedury odczytu. Wartość $FA oznacza niepełny rekord. Wtedy liczba bajtów w buforze jest przenoszona z rejestru CASBEN (CAssette Buffer ENd) do rejestru długości bufora BLIM i wykonywany jest skok do CASRDBT. Trzecią wartością, która może wystąpić w rejestrze CRCB (lecz nie jest sprawdzana), jest $FC. Oznacza ona pełny rekord (128 bajtów) i powoduje jedynie skok do CASRDBT.

    Procedura SYSBUF wywoływana przez CASRDBT i CASWRT pełni dla magnetofonu taką rolę, jak SETDCB dla drukarki. Ustawia ona odpowiednie wartości w bloku DCB i wywołuje procedurę SIOINT. Przed rozpoczęciem SYSBUF do akumulatora musi być wpisany kod wykonywanej operacji (zapisu lub odczytu).

    Po przepisaniu kodu rozkazu z akumulatora do rejestru DCMND kolejno ustalane są pozostałe wartości DCB: długość bufora DBYT ($83), adres bufora DBUFA (adres pierwszego bajtu zapisywanego rekordu - CSCB), rodzaj urządzenia DDEVIC ($60), numer urządzenia DUNIT ($00) i wartość Timeout DTIMLO ($23). Rejestr DSTATS otrzymuje przy odczycie wartość $40, a przy zapisie - $80. Na końcu jeszcze zawartość GAPTYP jest przepisywana do DAUX2 i wywoływana jest procedura SIOINT.
      0100 ;SYStem BUFfer
      0110 ;
      0120 CSCB = $03FD
      0130 DAUX2 = $030B
      0140 DBUFA = $0304
      0150 DBYT = $0308
      0160 DCMND = $0302
      0170 DDEVIC = $0300
      0180 DSTATS = $0303
      0190 DTIMLO = $0306
      0200 DUNIT = $0301
      0210 GAPTYP = $3E
      0220 JSIOINT = $E459
      0230 ;
      0240   *= $FE3F
      0250 ;
      0260   STA DCMND
      0270   LDA #$00
      0280   STA DBYT+1
      0290   LDA #$83
      0300   STA DBYT
      0310   LDA # >CSCB
      0320   STA DBUFA+1
      0330   LDA # <SCSB
      0340   STA DBUFA
      0350   LDA #$60
      0360   STA DDEVIC
      0370   LDA #$00
      0380   STA DUNIT
      0390   LDA #$23
      0400   STA DTIMLO
      0410   LDA DCMND
      0420   LDY #$40
      0430   CMP #$52
      0440   BEQ STS
      0450   LDY #$80
      0460 STS STY DSTATS
      0470   LDA GAPTYP
      0480   STA DAUX2
      0490   JSR JSIOINT
      0500   RTS
    Szczegółowe informacje o DCB znajdują się w rozdziale 4.1. - Blok kontroli urządzeń (str. 115).

3.5.3. Zapis na magnetofon

    Procedura zapisu CASWRT jest znacznie krótsza od procedury odczytu z magnetofonu. Wynika to przede wszystkim z "głupoty" magnetofonu. Po prostu komputer nie może kontrolować przebiegu transmisji i wysyła dane "w ciemno". Oczywiście znakomicie upraszcza to procedurę transmisji.

    Jak we wszystkich procedurach zapisu, także przed wywołaniem CASWRT w akumulatorze musi być umieszczony zapisywany znak. Jest on przepisywany do bufora magnetofonu CASBUF (CASsette BUFfer) w miejsce wskazane przez licznik BPTR. Jeżeli licznik nie osiągnął jeszcze wartości $7F, to po ustawieniu statusu $01 (SUCCESS) procedura się kończy.
      0100 ;CASsette WRiTe
      0110 ;
      0120 BPTR = $3D
      0130 CASBUF = $0400
      0140 WSIOSB = $FE7C
      0150 ;
      0160   *= $FDB4
      0170 ;
      0180   LDX BPTR
      0190   STA CASBUF,X
      0200   INC BPTR
      0210   LDY #$01
      0220   CPX #$7F
      0230   BEQ FIN
      0240   RTS
      0250 FIN LDA #$FC
      0260   JSR WSIOSB
      0270   LDA #$00
      0280   STA BPTR
      0290   RTS
    Zapełnienie bufora powoduje wpisanie do akumulatora wartości $FC (bufor pełny) i wywołanie procedury WSIOSB, która wysyła zawartość bufora do magnetofonu. W tym przypadku przed zakończeniem CASWRT jest jeszcze zerowany licznik bufora BPTR.
      0100 ;Write SIO System Buffer
      0110 ;
      0120 CRCB = $03FF
      0130 CSCB = $03FD
      0140 SYSBUF = $FE3F
      0150 ;
      0160   *= $FE7C
      0170 ;
      0180   STA CRCB
      0190   LDA #$55
      0200   STA CSCB
      0210   STA CSCB+1
      0220   LDA #$57
      0230   JSR SYSBUF
      0240   RTS
    Procedura WSIOSB uzupełnia brakujące bajty w buforze magnetofonu. Zawartość akumulatora (rodzaj rekordu) zapisuje do rejestru CRCB, a oba bajty kontroli szybkości CSCB (Cassette Speed Control Byte) ustawia na $55. Wartość ta służy później przy odczycie do regulacji szybkości transmisji i stanowi po prostu naprzemienny ciąg bitów 0 i 1 ($55 jest równe binarnie 01010101). Na końcu do akumulatora wpisywany jest kod rozkazu zapisu $57 (PUT RECORD) i wywoływana jest procedura SYSBUF, która wykonuje właściwy zapis.

3.5.4. Zamknięcie magnetofonu

    Zakończenie współpracy z magnetofonem wymaga przede wszystkim zatrzymania silnika. Ponadto podczas zapisu należy zadbać, aby wszystkie dane umieszczone w buforze zostały wysłane do magnetofonu. Zadania te wykonywane są przez procedurę CASCLS.
      0100 ;CASsette CLoSe
      0110 ;
      0120 BPTR = $3D
      0130 CASBEN = $047F
      0140 CASBUF = $0400
      0150 PACTL = $D302
      0160 WMODE = $0289
      0170 WSIOSB = $FE7C
      0180 ;
      0190   *= $FDCF
      0200 ;
      0210   LDA WMODE
      0220   BMI WRT
      0230   LDY #$01
      0240 MST LDA #$3C
      0250   STA PACTL
      0260   RTS
      0270 WRT LDX BPTR
      0280   BEQ FIL
      0290   STX CASBEN
      0300   LDA #$FA
      0310   JSR WSIOSB
      0320   BMI MST
      0330 FIL LDX #$7F
      0340   LDA #$00
      0350 STB STA CASBUF,X
      0360   DEX
      0370   BPL STB
      0380   LDA #$FE
      0390   JSR WSIOSB
      0400   JMP MST
    Na początku procedury sprawdzany jest znacznik WMODE (Write MODE). Gdy jest on równy zero, to w rejestrze Y umieszczana jest wartość 1 i przez wpisanie $3C do rejestru PACTL (Port A ConTroL) zatrzymywany jest silnik magnetofonu.

    Wartość $80 w WMODE oznacza zapis. Sprawdzany jest więc licznik bufora BPTR. Jeśli w buforze znajdują się jakieś dane, to zawartość BPTR jest przepisywana do CASBEN i procedura WSIOSB wywoływana jest z wartością $FA w akumulatorze. Po ewentualnym zapisaniu pozostałych w buforze danych trzeba jeszcze wysłać rekord końcowy zbioru. W tym celu bufor jest wypełniany zerami i po umieszczeniu w akumulatorze wartości $FE jest wywoływana procedura WSIOSB. Po zatrzymaniu silnika CASCLS się kończy.
Zientara Wojciech: Mapa pamięci Atari XL/XE. Procedury wejścia-wyjścia, SOETO, Warszawa, 1988.