Powrót do spisu treści

Rozdział 5

STEROWNIK DYSKOWY

    Komputery Atari do współpracy ze stacją dysków wymagają najpierw wczytania z dyskietki DOS-u (Disk Operating System). Ten powszechny pogląd jest jednak niesłuszny, a dowód na to jest w nim zawarty. Otóż DOS musi być odczytany z dyskietki, a jak to zrobić skoro bez DOS-u nie można.

    System operacyjny musi więc zawierać procedurę pozwalającą na komunikację ze stacją dysków. Procedura ta nazywa się DSKINT i jest dostępna dla użytkownika wyłącznie z poziomu języka maszynowego. Wykorzystuje ona do komunikacji ze stacją dysków blok DCB i procedury SIO (zob. rozdział 4).

    Przed wywołaniem DSKINT w rejestrze DCMND musi zostać umieszczony kod operacji. Podczas odczytu i zapisu sektora rejestry DAUX1 i DAUX2 muszą zawierać numer sektora, a rejestr DBUFA - adres bufora. Podania adresu bufora wymaga także operacja formatowania dyskietki.

    Na początku procedury kod urządzenia jest ustawiany na wartość $31 (stacja dysków numer 1). Oznacza to, że komunikację z inną stacją dysków należy wykonywać przez umieszczenie w akumulatorze jej kodu i wywołanie procedury od adresu DSKINT+2. Następnie ustalana jest wartość Timeout - dla formatowania pobierana jest z rejestru DSKTIM (DiSK TIMeout), a dla pozostałych operacji wynosi $07. Również zawartość rejestru DSTATS zależy od rodzaju operacji: dla zapisu jest ona równa $80, a dla innych operacji - $40.
      0100 ;DiSK INTerface
      0110 ;
      0120 BUFADR = $15
      0130 DBUFA = $0304
      0140 DBYT = $0308
      0150 DCMND = $0302
      0160 DDEVIC = $0300
      0170 DSCTLN = $02D5
      0180 DSKTIM = $0246
      0190 DSTATS = $0303
      0200 DTIMLO = $0306
      0210 DVSTAT = $02EA
      0220 JSIOINT = $E459
      0230 PUTADR = $C73A
      0240 ;
      0250   *= $C6B3
      0260 ;
      0270   LDA #$31
      0280   STA DDEVIC
      0290   LDA DSKTIM
      0300   LDX DCMND
      0310   CPX #'!
      0320   BEQ STM
      0330   LDA #$07
      0340 STM STA DTIMLO
      0350   LDX #$40
      0360   LDA DCMND
      0370   CMP #'P
      0380   BEQ WRT
      0390   CMP #'W
      0400   BNE READ
      0410 WRT LDX #$80
      0420 READ CMP #'S
      0430   BNE DSL
      0440   LDA # >DVSTAT
      0450   STA DBUFA
      0460   LDA # <DVSTAT
      0470   STA DBUFA+1
      0480   LDY #$04
      0490   LDA #$00
      0500   BEQ SPM
      0510 DPL LDY DSCTLN
      0520   LDA DSCTLN+1
      0530 SPM STX DSTATS
      0540   STY DBYT
      0550   STA DBYT+1
      0560   JSR JSIOINT
      0570   BPL SUC
      0580   RTS
      0590 SUC LDA DCMND
      0600   CMP #'S
      0610   BNE FRMT
      0620   JSR PUTADR
      0630   LDY #$02
      0640   LDA (BUFADR),Y
      0650   STA DSKTIM
      0660 FRMT LDA DCMND
      0670   CMP #'!
      0680   BNE EXIT
      0690   JSR PUTADR
      0700   LDY #$FE
      0710 LOOP1 INY
      0720   INY
      0730 LOOP2 LDA (BUFADR),Y
      0740   CMP #$FF
      0750   BNE LOOP1
      0760   INY
      0770   LDA (BUFADR),Y
      0780   INY
      0790   CMP #$FF
      0800   BNE LOOP2
      0810   DEY
      0820   DEY
      0830   STY DBYT
      0840   LDA #$00
      0850   STA DBYT+1
      0860 EXIT LDY DSTATS
      0870   RTS
    Odczyt statusu daje w rezultacie czterobajtowy blok informacji, który umieszczany jest w rejestrze DVSTAT. Dla tej operacji jest więc odpowiednio ustawiany adres bufora. Długość bufora dla wszystkich operacji jest pobierana z rejestru DSCTLN (Disk SeCTor LeNgth).

    Po tych czynnościach przygotowawczych wywoływana jest procedura SIOINT, która przeprowadza żądaną operację. Jeżeli zakończy się ona błędem, to DSKINT jest przerywana rozkazem RTS. W przeciwnym przypadku sprawdzany jest jeszcze kod operacji. Gdy nie jest to ani STATUS, ani FORMAT, to po odczytaniu do rejestru Y zawartości DSTATS procedura także się kończy.
      0100 ;PUT ADdRess
      0110 ;
      0120 BUFADR = $15
      0130 DBUFA = $0304
      0140 ;
      0150   *= $C73A
      0160 ;
      0170   LDA DBUFA
      0180   STA BUFADR
      0190   LDA DBUFA+1
      0200   STA BUFADR+1
      0210   RTS
    Po operacji formatowania dyskietki w buforze umieszczane są numery wadliwych sektorów, a na końcu wpisywane są dwa bajty $FF. Po wywołaniu procedury PUTADR, która przepisuje adres bufora do rejestru BUFADR (BUFfer ADdRess), poszukiwana jest końcowa sekwencja bajtów w buforze. Gdy zostanie ona znaleziona, to do rejestru DBYT zapisywana jest aktualna długość bufora.

    W czasie, gdy powstawał system operacyjny Atari, dyskietki były jeszcze stosunkowo drogie. Stąd zastosowanie takiego sposobu formatowania, który umożliwia korzystanie nawet z uszkodzonych dyskietek. Ponieważ cena dyskietek znacznie się zmniejszyła, to żaden DOS nie wykorzystuje tej możliwości. Przydatność jej okazuje się jednak bardzo duża w przypadku korzystania z twardego dysku. Umożliwia bowiem korzystanie z uszkodzonego dysku, a jego cena jest aktualnie bardzo wysoka (wiosna 1988: twardy dysk 20 MB - około 650,- $).

    Po odczycie statusu także wywoływana jest procedura PUTADR. Następnie trzeci bajt odczytanego statusu oznaczający maksymalny czas wykonywania operacji jest przepisywany do rejestru DSKTIM w celu jego uaktualnienia. Po tym DSKINT się kończy.
Zientara Wojciech: Mapa pamięci Atari XL/XE. Procedury wejścia-wyjścia, SOETO, Warszawa, 1988.