Powrót do spisu treści

Rozdział 4

TRANSMISJA SZEREGOWA

    Większość urządzeń zewnętrznych przyłączonych do systemu komunikuje się z komputerem poprzez złącze szeregowe. Po ustaleniu niezbędnych parametrów sterowniki poszczególnych urządzeń wywołują procedury transmisji przez złącze szeregowe. Ten zespół procedur zwany jest szeregowym wejściem/wyjściem (SIO - Serial Input/Output). Z procedur SIO korzystają zarówno wbudowane sterowniki drukarki, magnetofonu i stacji dysków (DSKINT - zob. rozdział 5), jak i pozostałe sterowniki instalowane podczas inicjowania systemu.

4.1. Blok kontroli urządzeń

    Podobnie jak program użytkownika przesyła dane do CIO poprzez bloki IOCB, a CIO do sterowników poszczególnych urządzeń przez blok IOCBZ, tak do przesyłania parametrów transmisji między sterownikami urządzeń i SIO jest wydzielony specjalny obszar pamięci RAM. Nazywa się on blokiem kontroli urządzeń - DCB (Device Control Block) - i zajmuje część trzeciej strony pamięci od adresu $0300 do $030B. Struktura i znaczenie poszczególnych rejestrów DCB również są podobne do IOCB.
               +------------+
          $0300  |  DDEVIC  |
               +------------+
          $0301  |  DUNIT  |
               +------------+
          $0302  |  DCMND  |
               +------------+
          $0303  |  DSTATS  |
               +------------+
          $0304  |      |
               +-- DBUFA --+
          $0305  |      |
               +------------+
          $0306  |      |
               +-- DTIMLO --+
          $0307  |      |
               +------------+
          $0308  |      |
               +-- DBYT --+
          $0309  |      |
               +------------+
          $030A  |  DAUX1  |
               +------------+
          $030B  |  DAUX2  |
               +------------+

          Rys.10. Struktura DCB.
    DDEVIC - kod identyfikacyjny urządzenia. Stosowane są następujące identyfikatory: $30 - stacja dysków, $40 - drukarka, $50 - interfejs RS-232 i $60 - magnetofon. Dla stacji dysków i interfejsu RS-232 identyfikator może być dodatkowo zwiększany o numer urządzenia (np. $31 - stacja dysków numer 1, $52 - interfejs numer 2).

    DUNIT - numer urządzenia. Dla magnetofonu równy zero, a dla drukarki ustawiany według zawartości ICDNO. W przypadku stacji dysków i RS-232 może być równy zero, jeśli numer urządzenia został już dodany do kodu identyfikacyjnego.

    DCMND - kod operacji do wykonania. OS Atari przewiduje pięć różnych operacji:
    READ  (kod $52 - "R") - odczyt rekordu lub sektora
    PUT  (kod $50 - "P") - zapis rekordu lub sektora bez
    weryfikacji
    WRITE (kod $57 - "W") - zapis rekordu lub sektora z
    weryfikacją
    STATUS (kod $53 - "S") - żądanie statusu urządzenia
    FORMAT (kod $21 - "!") - formatowanie dyskietki (tylko
    dla stacji dysków)
    DSTATS - rodzaj i status operacji. Przed wykonaniem operacji zawiera jej rodzaj: $40 (odczyt) lub $80 (zapis). Po operacji zawiera jej status.

    DBUFA - adres bufora danych dla wykonywanej operacji.

    DTIMLO - wartość Timeout. Oznacza maksymalny czas wykonywania danej operacji, a więc czas oczekiwania na odpowiedź od urządzenia.

    DBYT - długość bufora danych. Dla operacji dyskowych zawiera długość sektora, dla magnetofonu - długość rekordu (razem z trzema bajtami kontrolnymi).

    DAUX1 - pierwszy bajt pomocniczy. Przy operacjach dyskowych zawiera starszy bajt numeru sektora, dla magnetofonu jest ignorowany, a dla pozostałych urządzeń zawiera tryb pracy.

    DAUX2 - drugi bajt pomocniczy. Przy operacjach dyskowych zawiera młodszy bajt numeru sektora, dla magnetofonu rodzaj przerw między rekordami ($80 - krótkie, $00 - długie), a przy współpracy z drukarką jest ignorowany.

    Niektóre źródła podają jeszcze dodatkowe kody operacji SIO ($51 - READ SPIN, $54 - READ ADDRESS, $55 - MOTOR ON i $56 - VERIFY SECTOR), lecz stacje Atari 1050 oraz Top Drive ich nie rozpoznają. Rezultatem tych operacji jest błąd $8B (DEVICE NACK - negatywne potwierdzenie operacji).

4.2. Wstępna procedura SIO

    Po ustaleniu parametrów transmisji sterowniki urządzeń wywołują wstępną procedurę SIO - SIOINT. Sprawdza ona, czy chodzi o komunikację z nowym urządzeniem i ewentualnie wywołuje procedurę, która ją przeprowadza.

    Najpierw numer urządzenia jest odkładany na stos, a następnie sprawdzana jest zawartość rejestru PDVMSK (Parallel DeVice MaSK). Jeżeli jest ona równa zero, to znaczy, że transmisja nie dotyczy żadnego z urządzeń dołączonych do szyny równoległej. W takim przypadku wywoływana jest główna procedura SIO.
      0100 ;SIO INTerface
      0110 ;
      0120 CRITIC = $42
      0130 DSTATS = $0303
      0140 DUNIT = $0301
      0150 GETLOW = $C9AF
      0160 PDIOR = $D805
      0170 PDVMSK = $0247
      0180 PDVREG = $D1FF
      0190 PDVRS = $0248
      0200 SIO =  $E971
      0210 ;
      0220   *= $C933
      0230 ;
      0240   LDA #$01
      0250   STA CRITIC
      0260   LDA DUNIT
      0270   PHA
      0280   LDA PDVMSK
      0290   BEQ FOUND
      0300   LDX #$08
      0310 NEXT JSR GETLOW
      0320   BEQ FOUND
      0330   TXA
      0340   PHA
      0350   JSR PDIOR
      0360   PLA
      0370   TAX
      0380   BCC NEXT
      0390   LDA #$00
      0400   STA PDVRS
      0410   STA PDVREG
      0420   BEQ END
      0430 FOUND JSR SIO
      0440 END PLA
      0450   STA DUNIT
      0460   LDA #$00
      0470   STA CRITIC
      0480   STY DSTATS
      0490   LDY DSTATS
      0500   RTS
    Jeśli komunikacja będzie prowadzona z nowym urządzeniem, to po wpisaniu do rejestru X wartości $08 rozpoczyna się pętla rozpoznająca urządzenie i wykonująca transmisję. Na początku pętli wywoływana jest procedura GETLOW, która odszukuje urządzenie o najmniejszym numerze. Gdy nie ma takiego urządzenia, również wywoływana jest procedura SIO.

    Znalezienie nowego urządzenia żądającego obsługi powoduje zapamiętanie na stosie wartości rejestru X i wywołanie procedury PDIOR (Parallel Device I/O Routine) z aktualnie aktywnego urządzenia. Procedura ta umieszczona jest w pamięci ROM urządzenia, a pod podanym tu adresem znajduje się tylko jej właściwy adres poprzedzony rozkazem skoku JMP.

    Po zakończeniu PDIOR odtwarzana jest wartość rejestru X i pętla jest kontynuowana. Gdy zostaną sprawdzone wszystkie nowe urządzenia, to są one odłączane przez wyzerowanie rejestrów PDVRS i PDVREG.

    Procedura SIOINT kończy się w każdym przypadku odtworzeniem ze stosu numeru urządzenia DUNIT, skasowaniem znacznika CRITIC i umieszczeniem w rejestrze Y oraz DSTATS rezultatu operacji.

    Procedura GETLOW rozpoczyna się od zmniejszenia rejestru X. Jeśli uzyskana wartość jest ujemna, to po wyzerowaniu rejestrów PDVRS i PDVREG następuje powrót do SIOINT.
      0100 ;GET LOWest
      0110 ;
      0120 PDVREG = $D1FF
      0130 PDVMSK = $0247
      0140 PDVRS = $0248
      0150 BITMSK = $CA21
      0160 ;
      0170   *= $C9AF
      0180 ;
      0190 GETLOW DEX
      0200   BPL CONT
      0210   LDA #$00
      0220   STA PDVRS
      0230   STA PDVREG
      0240   RTS
      0250 CONT LDA PDVMSK
      0260   AND BITMSK,X
      0270   BEQ GETLOW
      0280   STA PDVRS
      0290   STA PDVREG
      0300   RTS
    W przeciwnym razie z zawartości rejestru PDVMSK jest wydzielany bit określający urządzenie, które wymaga obsługi. Wykonywane jest to przy pomocy maski bitowej pobranej z tabeli BITMSK. Gdy bit ten jest skasowany, następuje powrót do początku GETLOW i sprawdzane jest następne urządzenie.

    Wartość różna od zera jest przepisywana do rejestrów PDVRS i PDVREG. Tam ustawiony bit powoduje zaktywizowanie odpowiadającego mu urządzenia (zob. "Mapa pamięci Atari XL/XE. Podstawowe procedury systemu operacyjnego").
      0100 ;BIT MaSK table
      0110 ;
      0120   *= $CA21
      0130 ;
      0140   .BYTE $80,$40,$20,$10
      0150   .BYTE $08,$04,$02,$01
    Każda maska bitowa zawarta w tej tabeli ma ustawiony jeden bit. Ponieważ uszeregowane są one od najstarszego do najmłodszego bitu, to przy odczycie przez GETLOW od końca kolejno sprawdzane są urządzenia o numerze od 0 do 8.

4.3. Główna procedura SIO

    Po stwierdzeniu braku transmisji z lub do nowego urządzenia wywoływana jest główna procedura SIO. Przeprowadza ona całą operację transmisji przez złącze szeregowe.

              < SIO >
               |
               v
            /------------\ tak  ++--------++
            < magnetofon ? >------>|| CASENT ||
            \------------/    ++--------++
               | nie
               v
        +-----------------------------+
  +--------->| nadanie parametrów operacji |
  |     +-----------------------------+
  |             |
  |             v
  |         nie /-------\
  |     +----<----< udane ? >
  |     |     \-------/
  |     v       | tak
  | nie /--------\     |
  +<----< CRETRY<0 >    |
  ^   \--------/     |
  |     | tak     v
  | +--------+   tak /-------\ nie
  | |      +<----< odczyt? >---->+
  | |      |   \-------/   |
  | |      v           v
  | | +--------------------+  +--------------+
  | | | ustawienie Timeout |  | zapis bufora |
  | | +--------------------+  +--------------+
  | |      |           |
  | |      v           v
  | |  +---------------+  +--------------------+
  | |  | odczyt bufora |  | ustawienie Timeout |
  | |  +---------------+  +--------------------+
  | |      |           |
  | |      +--------->+<---------+
  | |            |
  | |            v
  | |       nie /----------\ tak
  | +--------->+<----< status = 1 >----+
  |      |   \----------/   |
  |      v            |
  |  nie /--------\ tak       v
  +--<----< DRETRY<0 >---->------------+
       \--------/         |
                     v
                  < CPLSIO >

        Rys.11. Struktura operacji SIO.

        
0100 ;SIO main routine    0660   ADC #$FF
0110 ;            0670   STA CDEVIC
0120 AUDF3 = $D204      0680   LDA DCMND
0130 AUDF4 = $D206      0690   STA CCMND
0140 BUFEN = $34       0700   LDA DAUX1
0150 BUFR = $32       0710   STA CAUX1
0160 CASENT = $EB9D      0720   LDA DAUX2
0170 CASFLG = $030F      0730   STA CAUX2
0180 CAUX1 = $023C      0740   CLC
0190 CAUX2 = $023D      0750   LDA # <CDEVIC
0200 CCMND = $023B      0760   STA BUFR
0210 CDEVIC = $023A      0770   ADC #$04
0220 CRETRY = $029C      0780   STA BUFEN
0230 CRITIC = $42       0790   LDA # >CDEVIC
0240 DAUX1 = $030A      0800   STA BUFR+1
0250 DAUX2 = $030B      0810   STA BUFEN+1
0260 DCMND = $0302      0820   LDA #$34
0270 DDEVIC = $0300      0830   STA PBCTL
0280 DRETRY = $02BD      0840   JSR SENDIN
0290 DSTATS = $0303      0850   LDA ERRFLG
0300 DUNIT = $0301      0860   BNE ERR
0310 ERRFLG = $023F      0870   TYA
0320 LODPTR = $EB87      0880   BNE STAT
0330 PBCTL = $D303      0890 ERR DEC CRETRY
0340 RECEIV = $EAFD      0900   BPL LOOP2
0350 SENDIN = $ECAF      0910   JMP NEXT
0360 SETTOT = $EC9A      0920 STAT LDA DSTATS
0370 SNDDIS = $EC84      0930   BPL TMOT
0380 STACKP = $0318      0940   LDA #$0D
0390 STATUS = $30       0950   STA CRETRY
0400 STIMWT = $ECC0      0960   JSR LODPTR
0410 TSTAT = $0319      0970   JSR SENDIN
0420 ;            0980   BEQ EXIT
0430   *= $E971      0990 TMOT JSR SETTOT
0440 ;            1000   LDA #$00
0450   TSX         1010   STA ERRFLG
0460   STX STACKP      1020   JSR STIMWT
0470   LDA #$01       1030   BEQ PRC
0480   STA CRITIC      1040   BIT DSTATS
0490   LDA DDEVIC      1050   BVS RCV
0500   CMP #$60       1060   LDA ERRFLG
0510   BNE DSK       1070   BNE NEXT
0520   JMP CASENT      1080   BEQ CPLSIO
0530 DSK LDA #$00       1090 RCV JSR LODPTR
0540   STA CASFLG      1100   JSR RECEIV
0550   LDA #$01       1110 PRC LDA ERRFLG
0560   STA DRETRY      1120   BEQ RES
0570 LOOP1 LDA #$0D      1130   LDA TSTAT
0580   STA CRETRY      1140   STA STATUS
0590 LOOP2 LDA #$28      1150 RES LDA STATUS
0600   STA AUDF3      1160   CMP #$01
0610   LDA #$00       1170   BEQ CPLSIO
0620   STA AUDF4      1180 NEXT DEC DRETRY
0630   CLC         1190   BMI CPLSIO
0640   LDA DDEVIC      1200   JMP LOOP1
0650   ADC DUNIT      1210 ;

1220 ;ComPLete SIO      1260   STA CRITIC
1230 ;            1270   LDY STATUS
1240 CPLSIO JSR SNDDIS    1280   STY DSTATS
1250   LDA #$00       1290   RTS
    Przed przystąpieniem do transmisji w rejestrze STACKP (STACK Pointer) zapamiętywany jest wskaźnik stosu procesora, a znacznik CRITIC jest ustawiany na 1 (jest on sprawdzany przez procedurę przerwania SYSVBL - zob. "Mapa pamięci Atari XL/XE. Podstawowe procedury systemu operacyjnego"). Następnie sprawdzany jest kod urządzenia w rejestrze DDEVIC. Jeżeli oznacza on magnetofon, to następuje skok do CASENT, gdzie prowadzona jest komunikacja z magnetofonem.

    W przeciwnym razie kasowany jest znacznik magnetofonu CASFLG (CASsette FLaG) i ustalane są liczby prób podjęcia komunikacji z urządzeniem DRETRY (Device RETRY) i CRETRY (Command RETRY). Następnie wpisywane są do rejestrów AUDF3 i AUDF4 wartości określające szybkość transmisji.

    Polecenie wykonania operacji jest wysyłane do urządzenia w formie czterobajtowego bloku, zwanego CFB (Command Frame Buffer). Zawartości DDEVIC, DCMND, DAUX1 i DAUX2 są więc przepisywane do odpowiednich rejestrów CFB. Adres pierwszego rejestru CFB (CDEVIC) jest wpisywany jako adres bufora BUFR (BUFfeR), a adres następnego rejestru po CFB jako adres końca bufora BUFEN (BUFfer ENd). Teraz przez rejestr PBCTL sygnalizowane jest nadawanie polecenia i przez wywołanie procedury SENDIN blok CFB jest wysyłany do urządzenia. W przypadku wystąpienia błędu - sygnalizowanego w rejestrze ERRFLG (ERRor FLaG) - czynność ta jest powtarzana, aż do wyzerowania rejestru CRETRY.

    Po przyjęciu polecenia przez urządzenie rozpoczyna się właściwa operacja. Kolejność czynności jest przy tym odwrotna dla zapisu i odczytu, a do rozpoznania rodzaju operacji służy rejestr DSTATS (Device STATuS). Ustawienie w nim bitu 7 sygnalizuje zapis, a ustawienie bitu 6 oznacza odczyt.

    Przy zapisie najpierw adres bufora danych jest ustawiany przez procedurę LODPTR i informacja jest wysyłana przez wywołanie SENDIN. Następnie ustalany jest (przez procedurę SETTOT) maksymalny czas wykonywania operacji i komputer czeka na odpowiedź urządzenia. Ta czynność jest przeprowadzana przez wywołanie STIMWT.

    Podczas odczytu najpierw wywoływane są procedury SETTOT i STIMWT, a dopiero po zgłoszeniu się urządzenia procedura LODPTR ustala adres bufora, a procedura RECEIV dokonuje odczytu przesyłanej informacji.

    Jeżeli podczas operacji wystąpił błąd, to jest ona powtarzana od początku, aż do wyzerowania rejestru DRETRY. Pozytywny wynik operacji powoduje przejście do końcowej fazy procedury SIO oznaczonej etykietą CPLSIO. Wywoływana jest tam procedura SNDDIS, która kończy transmisję, zerowany jest znacznik CRITIC, a rezultat operacji jest przepisywany z rejestru STATUS do DSTATS.

    Opis procedur wykorzystywanych przez SIO rozpoczną dwie krótkie procedury pomocnicze LODPTR i SETTOT.

    Procedura LODPTR przenosi adres i długość bufora danych z rejestrów DBUFA i DBYT do rejestrów BUFR i BUFEN. Ponieważ BUFEN zawiera adres końca bufora, to przed zapisaniem do tego rejestru długość bufora DBYT musi być dodana do jego adresu DBUFA.
      0100 ;LOaD PoinTeR
      0110 ;
      0120 BUFEN = $34
      0130 BUFR = $32
      0140 DBUFA = $0304
      0150 DBYT = $0308
      0160 ;
      0170   *= $EB87
      0180 ;
      0190   CLC
      0200   LDA DBUFA
      0210   STA BUFR
      0220   ADC DBYT
      0230   STA BUFEN
      0240   LDA DBUFA+1
      0250   STA BUFR+1
      0260   ADC DBYT+1
      0270   STA BUFEN+1
      0280   RTS
    Procedura SETTOT przygotowuje parametry dla STIMWT. W bitach 0-5 rejestru X umieszczane są bity 2-7 z DTIMLO, a w bitach 6 i 7 rejestru Y bity 0 i 1 z DTIMLO.
      0100 ;SET TimeOuT
      0110 ;
      0120 DTIMLO = $0306
      0130 ;
      0140   *= $EC9A
      0150 ;
      0160   LDA DTIMLO
      0170   ROR A
      0180   ROR A
      0190   TAY
      0200   AND #$3F
      0210   TAX
      0220   TYA
      0230   ROR A
      0240   AND #$C0
      0250   TAY
      0260   RTS
    Operacja wysyłania informacji przez złącze szeregowe jest przeprowadzana przez procedurę SENDIN. Jej część od etykiety STIMWT jest także wykorzystywana podczas odczytu z urządzenia.

    SENDIN rozpoczyna się od podwójnej pętli opóźniającej. Po jej zakończeniu wywoływana jest procedura SEND, która wysyła informację przez złącze szeregowe. Następnie w rejestrach X i Y ustawiane są parametry czasu oczekiwania na potwierdzenie i wywoływana jest procedura SETT1V, uruchamiająca przerwanie zegara TIMCNT1. Na końcu wywoływana jest procedura WAIT, w czasie której komputer oczekuje na odpowiedź od urządzenia zewnętrznego.
      0100 ;SEND INitiation
      0110 ;
      0120 SEND = $EA88
      0130 SETT1V = $EDE2
      0140 WAIT = $EA37
      0150 ;
      0160   *= $ECAF
      0170 ;
      0180   LDX #$01
      0190 LOOP1 LDY #$FF
      0200 LOOP2 DEY
      0210   BNE LOOP2
      0220   DEX
      0230   BNE LOOP1
      0240   JSR SEND
      0250   LDY #$02
      0260   LDX #$00
      0270 ;
      0280 ;Set TIMeout and WaiT
      0290 STIMWT JSR SETT1V
      0300   JSR WAIT
      0310   TYA
      0320   RTS
    Zadaniem procedury SETT1V jest przygotowanie systemu do odliczania czasu oczekiwania na odpowiedź. W tym celu wektor przerwania TIMVEC1 jest ustawiany na adres procedury TIM1INT. Następnie wywoływana jest procedura SETVBLV, która ustawia licznik TIMCNT1 według wartości umieszczonych w rejestrach X i Y przed wywołaniem SETT1V. Na zakończenie znacznik TIMFLG (TIMeout FLaG) otrzymuje wartość 1.
      0100 ;SET Timer 1 Vector
      0110 ;
      0120 JSETVBV = $E45C
      0130 TIM1INT = $EC11
      0140 TIMFLG = $0317
      0150 TIMVEC1 = $0226
      0160 ;
      0170   *= $EDE2
      0180 ;
      0190   LDA # <TIM1INT
      0200   STA TIMVEC1
      0210   LDA # >TIM1INT
      0220   STA TIMVEC1+1
      0230   LDA #$01
      0240   SEI
      0250   JSR JSETVBV
      0260   LDA #$01
      0270   STA TIMFLG
      0280   CLI
      0290   RTS
    Drugą ważną procedurą wywoływaną przez SENDIN jest WAIT. Oczekuje ona na odpowiedź urządzenia, a następnie bada poprawność przeprowadzonej operacji.
      0100 ;WAIT for completion
      0110 ;
      0120 BUFEN = $34
      0130 BUFR = $32
      0140 ERRFLG = $023F
      0150 NOCKSM = $3C
      0160 RECEIV = $EAFD
      0170 STATUS = $30
      0180 TEMP = $023E
      0190 TSTAT = $0319
      0200 ;
      0210   *= $EA37
      0220 ;
      0230   LDA #$00
      0240   STA ERRFLG
      0250   CLC
      0260   LDA # <TEMP
      0270   STA BUFR
      0280   ADC #$01
      0290   STA BUFEN
      0300   LDA # >TEMP
      0310   STA BUFR+1
      0320   STA BUFEN+1
      0330   LDA #$FF
      0340   STA NOCKSM
      0350   JSR RECEIV
      0360   LDY #$FF
      0370   LDA STATUS
      0380   CMP #$01
      0390   BNE ERR
      0400   LDA TEMP
      0410   CMP #$41
      0420   BEQ END
      0430   CMP #$43
      0440   BEQ END
      0450   CMP #$45
      0460   BNE NACK
      0470   LDA #$90
      0480   STA STATUS
      0490   BNE ERR
      0500 NACK LDA #$8B
      0510   STA STATUS
      0520 ERR LDA STATUS
      0530   CMP #$8A
      0540   BEQ TMOT
      0550   LDA #$FF
      0560   STA ERRFLG
      0570   BNE END
      0580 TMOT LDY #$00
      0590 END LDA STATUS
      0600   STA TSTAT
      0610   RTS
    Po wyzerowaniu znacznika błędu ERRFLG wektor bufora BUFR jest ustawiany na adres rejestru tymczasowego TEMP, do którego zostanie odczytana odpowiedź urządzenia. Następnie wywoływana jest procedura RECEIV, która dokonuje odczytu informacji ze złącza szeregowego.

    Jeśli podczas transmisji nie wystąpił błąd (STATUS=$01), to sprawdzana jest odpowiedź urządzenia. Wartości $41 i $43 oznaczają poprawne wykonanie transmisji i przerywają procedurę. Wartość $45 oznacza potwierdzenie negatywne i powoduje wpisanie do rejestru STATUS kodu błędu $8B (DEVICE NACK - negatywne potwierdzenie). Każda inna zawartość rejestru TEMP powoduje wpisanie do STATUS kodu błędu $90 (DEVICE DONE ERROR - błąd wykonania).

    Po wykryciu dowolnego błędu sprawdzany jest rejestr STATUS i gdy nie wskazuje przekroczenia czasu ($8A - TIMEOUT), to znacznik ERRFLG otrzymuje wartość $FF. W każdym przypadku procedura kończy się przepisaniem zawartości rejestru STATUS do TSTAT.

4.3.1. Nadawanie na złącze szeregowe

    Właściwe przesłanie danych do złącza szeregowego jest wykonywane przez procedurę SEND. Po ustawieniu statusu na 1 wywołuje ona procedurę uruchamiającą nadawanie SNDENBL.
      0100 ;SEND buffer to serial bus
      0110 ;
      0120 BUFR = $32
      0130 CHKSNT = $3B
      0140 CHKSUM = $31
      0150 IRQSTAT = $11
      0160 PRBRKK = $EDC7
      0170 SEROUT = $D20D
      0180 SNDDIS = $EC84
      0190 SNDENBL = $EC17
      0200 STATUS = $30
      0210 XMTDON = $3A
      0220 ;
      0230   *= $EA88
      0240 ;
      0250   LDA #$01
      0260   STA STATUS
      0270   JSR SNDENBL
      0280   LDY #$00
      0290   STY CHKSUM
      0300   STY CHKSNT
      0310   STY XMTDON
      0320   LDA (BUFR),Y
      0330   STA SEROUT
      0340   STA CHKSUM
      0350 LOOP LDA IRQSTAT
      0360   BNE CONT
      0370   JMP PRBRKK
      0380 CONT LDA XMTDON
      0390   BEQ LOOP
      0400   JSR SNDDIS
      0410   RTS
    Następnie zeruje rejestry CHKSUM (CHecK SUM), CHKSNT (CHecK sum SeNT) i XMTDON (eXMiTe DONe). Bajt odczytany z bufora wskazywanego przez BUFR przepisywany jest do rejestrów CHKSUM i SEROUT. Ostatnia czynność powoduje żądanie przerwania i wywołanie procedury ISRODN.

    Teraz komputer czeka na zmianę wartości znacznika XMTDON sygnalizującą zakończenie transmisji. W tym czasie sprawdzany jest rejestr IRQSTAT, a gdy wskaże on naciśnięcie klawisza BREAK, następuje skok do środka procedury BEGNRD w miejsce oznaczone etykietą PRBRKK. Po zakończeniu transmisji wywoływana jest jeszcze procedura SNDDIS.

    Zadaniem procedury SNDENBL jest zezwolenie na wysyłanie informacji przez złącze szeregowe. W tym celu wpisuje ona odpowiednie wartości do rejestrów SKCTLS (Serial and Keyboard ConTroL Shadow register) i IRQENS (Interrupt ReQuest ENable Shadow register). Ponadto przy współpracy z magnetofonem ustawiane są częstotliwości generatorów dźwięku numer 1 i 2. Procedura kończy się skokiem do środka procedury RECVEN (zob. rozdział 4.3.2.).
      0100 ;SeND ENaBLe
      0110 ;
      0120 AUDF1 = $D200
      0130 AUDF2 = $D202
      0140 DDEVIC = $0300
      0150 ENABLE = $EC56
      0160 IRQENS = $10
      0170 SKCTLS = $0232
      0180 SKSTAT = $D20F
      0190 ;
      0200   *= $EC17
      0210 ;
      0220   LDA #$07
      0230   AND SKCTLS
      0240   ORA #$20
      0250   LDY DDEVIC
      0260   CPY #$60
      0270   BNE NCR
      0280   ORA #$08
      0290   LDY #$07
      0300   STY AUDF2
      0310   LDY #$05
      0320   STY AUDF1
      0330 NCR STA SKCTLS
      0340   STA SKSTAT
      0350   LDA #$C7
      0360   AND IRQENS
      0370   ORA #$10
      0380   JMP ENABLE
    Po nadaniu informacji zadanie zamknięcia komunikacji wypełnia procedura SNDDIS. Ustawia ona rejestry zezwoleń na przerwania IRQEN i IRQENS oraz zeruje rejestry kontroli generatorów dźwięku AUDC1-3.
      0100 ;SeND DISable
      0110 ;
      0120 AUDC1 = $D201
      0130 IRQEN = $D20E
      0140 IRQENS = $10
      0150 ;
      0160   *= $EC84
      0170 ;
      0180   NOP
      0190   LDA #$C7
      0200   AND IRQENS
      0210   STA IRQENS
      0220   STA IRQEN
      0230   LDX #$06
      0240   LDA #$00
      0250 NEXT STA AUDC1,X
      0260   DEX
      0270   DEX
      0280   BPL NEXT
      0290   RTS

4.3.2. Odczyt ze złącza szeregowego

    Właściwy odczyt z szyny szeregowej jest wykonywany przez procedurę RECEIV. Jeżeli odczyt dokonywany jest z magnetofonu, to najpierw zerowany jest rejestr sumy kontrolnej CHKSUM, zaś niezależnie od rodzaju urządzenia zerowane są znaczniki BUFRFL (BUFfeR FulL) i RECVND (RECeiVe eND). Następnie po ustawieniu statusu na 1 wywoływana jest procedura RECVEN, która uruchamia odczyt.

    Po zasygnalizowaniu w rejestrze PBCTL gotowości do odczytu komputer oczekuje w pętli na zmianę wartości w rejestrze RECVND, która sygnalizuje zakończenie odczytu. Podczas pętli sprawdzane są jeszcze rejestry IRQSTAT (sygnalizuje naciśnięcie BREAK) i TIMFLG (sygnalizuje błąd Timeout).

    Procedura RECEIV może być zakończona trzema sposobami: po poprawnym odczycie rozkazem RTS, po naciśnięciu klawisza BREAK skokiem do PRBRKK lub po przekroczeniu czasu skokiem do ITIMOT. W tym ostatnim przypadku do rejestru STATUS wpisywany jest kod błędu $8A (TIMEOUT ERROR - przekroczenie czasu).
      0100 ;RECEIVe
      0110 ;
      0120 BUFRFL = $38
      0130 CASFLG = $030F
      0140 CHKSUM = $31
      0150 IRQSTAT = $11
      0160 PBCTL = $D303
      0170 PRBRKK = $EDC7
      0180 RECVEN = $EC40
      0190 RECVND = $39
      0200 STATUS = $30
      0210 TIMFLG = $0317
      0220 ;
      0230   *= $EAFD
      0240 ;
      0250   LDA #$00
      0260   LDY CASFLG
      0270   BNE BPS
      0280   STA CHKSUM
      0290 BPS STA BUFRFL
      0300   STA RECVND
      0310   LDA #$01
      0320   STA STATUS
      0330   JSR RECVEN
      0340   LDA #$3C
      0350   STA PBCTL
      0360 NEXT LDA IRQSTAT
      0370   BNE PRC
      0380   JMP PRBRKK
      0390 PRC LDA TIMFLG
      0400   BEQ ITIMOT
      0410   LDA RECVND
      0420   BEQ NEXT
      0430   RTS
      0440 ;
      0450 ;Indicate TIMeOuT
      0460 ;
      0470 ITIMOT LDA #$8A
      0480   STA STATUS
      0490   RTS
    Procedura RECVEN spełnia taką samą funkcję przy odczycie jak SENDEN przy zapisie. Część od etykiety ENABLE jest nawet wspólna dla obu procedur. Na początku odpowiednie wartości są wpisywane do rejestrów SKCTL, SKCTLS, IRQEN i IRQENS. Następnie ustawiane są parametry generatorów dźwięku w rejestrach kontroli AUDCTL oraz AUDC1-3.
      0100 ;RECeiVe ENable
      0110 ;
      0120 AUDC1 = $D201
      0130 AUDC2 = $D203
      0140 AUDC3 = $D205
      0150 AUDCTL = $D208
      0160 DDEVIC = $0300
      0170 IOSNDEN = $41
      0180 IRQEN = $D20E
      0190 IRQENS = $10
      0200 SKCTL = $D20F
      0210 SKCTLS = $0232
      0220 SKSTRES = $D20A
      0230 ;
      0240   *= $EC40
      0250 ;
      0260   LDA #$07
      0270   AND SKCTLS
      0280   ORA #$10
      0290   STA SKCTLS
      0300   STA SKCTL
      0310   STA SKSTRES
      0320   LDA #$C7
      0330   AND IRQENS
      0340   ORA #$20
      0350 ENABLE STA IRQENS
      0360   STA IRQEN
      0370   LDA #$28
      0380   STA AUDCTL
      0390   LDX #$06
      0400   LDA #$A8
      0410   LDY IOSNDEN
      0420   BNE NEXT
      0430   LDA #$A0
      0440 NEXT STA AUDC1,X
      0450   DEX
      0460   DEX
      0470   BPL NEXT
      0480   LDA #$A0
      0490   STA AUDC3
      0500   LDY DDEVIC
      0510   CPY #$60
      0520   BEQ EXIT
      0530   STA AUDC1
      0540   STA AUDC2
      0550 EXIT RTS

4.4. Procedury SIO dla magnetofonu

    Rozpoznanie przez procedurę SIO komunikacji z magnetofonem powoduje skok do procedury CASENT. Oddzielenie procedury SIO magnetofonu od procedury obsługującej pozostałe urządzenia jest spowodowane jego specyfiką. Jako jedyne z urządzeń peryferyjnych magnetofon nie posiada układów sterujących i komputer komunikuje się z nim "w ciemno".

    Struktura procedury CASENT jest zbliżona do procedury SIO. Tu także jedynie początek i koniec są wspólne dla odczytu i zapisu, natomiast w pozostałej części kolejność faz jest zamieniona. Do rozróżnienia rodzaju operacji wykorzystywana jest zawartość rejestru DSTATS.

    Podczas zapisu najpierw ustalane są częstotliwości generatorów dźwięku i wywoływana jest procedura SNDENBL, która uruchamia nadawanie informacji na szynę szeregową. Następnie według zawartości rejestru PALNTS odczytywane są z tabeli STVCTB dane, które przekazane procedurze SETT1V służą do ustalenia czasu operacji.
      0100 ;System TV Constant TaBle
      0110 ;
      0120   *= $EE11
      0130 ;
      0140   .BYTE $B4,$96,$78,$64
      0150   .BYTE $0F,$0D,$0A,$08
      0160   .BYTE $83,$9C
    Po ustawieniu Timeout uruchamiany jest silnik magnetofonu i komputer czeka w pętli WAIT1. W tym czasie na kasecie nagrywany jest sygnał pilotujący. Następnie wywoływana jest procedura LODPTR, która ustawia adresy bufora danych, oraz procedura SEND, która przepisuje zawartość bufora na szynę szeregową.

    Zapis kończy się skokiem do ostatniej fazy procedury (wspólnej dla obu operacji). Jeżeli zawartość DAUX2 sygnalizuje długie przerwy między rekordami, to wyłączany jest silnik magnetofonu. Procedura CASENT kończy się skokiem do CPLSIO.

    Operacja odczytu rozpoczyna się od ustalenia czasu Timeout przez procedurę SETT1V na podstawie wartości pobranych z tabeli STVCTB. Następnie uruchamiany jest silnik magnetofonu. Po upływie czasu określonego przez Timeout w celu ustawienia adresu bufora wywoływana jest procedura LODPTR.

    W dalszej kolejności wywoływana jest procedura SETTOT, która zwraca parametry Timeout i ponownie SETT1V ustawia procedurę przerwania TIMCNT1. Następnie poprzez BEGNRD rozpoczynany jest odczyt, którego kontynuację przejmuje procedura RECEIV. Po jej zakończeniu komputer przechodzi do ostatniej fazy CASENT (zob. wyżej).
      0100 ;CASsette ENTer
      0110 ;
      0120 AUDF3 = $D204
      0130 AUDF4 = $D206
      0140 BEGNRD = $ED3D
      0150 CASFLG = $030F
      0160 CPLSIO = $EA2A
      0170 DAUX2 = $030B
      0180 DSTATS = $0303
      0190 LODPTR = $EB87
      0200 PACTL = $D302
      0210 PALNTS = $62
      0220 RECEIV = $EAFD
      0230 SEND = $EA88
      0240 SNDENBL = $EC17
      0250 SETT1V = $EDE2
      0260 SETTOT = $EC9A
      0270 STVCTB = $EE11
      0280 TIMFLG = $0317
      0290 ;
      0300   *= $EB9D
      0310 ;
      0320   LDA DSTATS
      0330   BPL READ
      0340   LDA #$CC
      0350   STA AUDF3
      0360   LDA #$05
      0370   STA AUDF4
      0380   JSR SNDENBL
      0390   LDX PALNTS
      0400   LDY STVCTB+4,X
      0410   LDA DAUX2
      0420   BMI SKIP1
      0430   LDY STVCTB,X
      0440 SKIP1 LDX #$00
      0450   JSR SETT1V
      0460   LDA #$34
      0470   STA PACTL
      0480 WAIT1 LDA TIMFLG
      0490   BNE WAIT1
      0500   JSR LODPTR
      0510   JSR SEND
      0520   JMP END
      0530 READ LDA #$FF
      0540   STA CASFLG
      0550   LDX PALNTS
      0560   LDY STVCTB+6,X
      0570   LDA DAUX2
      0580   BMI SKIP2
      0590   LDY STVCTB+2,X
      0600 SKIP2 LDX #$00
      0610   JSR SETT1V
      0620   LDA #$34
      0630   STA PACTL
      0640 WAIT2 LDA TIMFLG
      0650   BNE WAIT2
      0660   JSR LODPTR
      0670   JSR SETTOT
      0680   JSR SETT1V
      0690   JSR BEGNRD
      0700   JSR RECEIV
      0710 END LDA DAUX2
      0720   BMI EXIT
      0730   LDA #$3C
      0740   STA PACTL
      0750 EXIT JMP CPLSIO
    Rozpoczęcie odczytu jest przeprowadzane przez procedurę BEGNRD. Najpierw oczekuje ona w pętli na sygnał (w SKCTL) odczytania informacji z szyny szeregowej. Podczas pętli sprawdzany jest klawisz BREAK (poprzez rejestr IRQSTAT) oraz upływ czasu operacji Timeout (poprzez znacznik TIMFLG). Naciśnięcie BREAK powoduje skok do PRBRKK, gdzie przerywana jest transmisja i ustawiany status operacji (na $80 - BREAK ABORT - przerwanie klawiszem BREAK). Przekroczenie maksymalnego czasu trwania operacji powoduje natomiast skok do ITIMOT.
      0100 ;BEGiN ReaD
      0110 ;
      0120 AUDF3 = $D204
      0130 AUDF4 = $D206
      0140 BUFR = $32
      0150 CBAUD = $02EE
      0160 CHKSUM = $31
      0170 COMPUT = $ECC8
      0180 CPLSIO = $EA2A
      0190 INTIM1 = $030C
      0200 IRQSTAT = $11
      0210 ITIMOT = $EB27
      0220 PACTL = $D302
      0230 PBCTL = $D303
      0240 RTCLOCK = $12
      0250 SAVIO = $0316
      0260 SNDDIS = $EC84
      0270 SKCTL = $D20F
      0280 SKCTLS = $0232
      0290 STACKP = $0318
      0300 STATUS = $30
      0310 TEMP3 = $0315
      0320 TIMFLG = $0317
      0330 VCOUNT = $D40B
      0340 ;
      0350   *= $ED3D
      0360 ;
      0370 BEGNRD LDA IRQSTAT
      0380   BNE PRC
      0390   JMP PRBRKK
      0400 PRC SEI
      0410   LDA TIMFLG
      0420   BNE CONT
      0430   BEQ TOT
      0440 CONT LDA SKCTL
      0450   AND #$10
      0460   BNE BEGNRD
      0470   STA SAVIO
      0480   LDX VCOUNT
      0490   LDY RTCLOCK+2
      0500   STX INTIM1
      0510   STY INTIM1+1
      0520   LDX #$01
      0530   STX TEMP3
      0540   LDY #$0A
      0550 STT LDA IRQSTAT
      0560   BEQ PRBRKK
      0570   LDA TIMFLG
      0580   BNE CTL
      0590 TOT CLI
      0600   JMP ITIMOT
      0610 CTL LDA SKCTL
      0620   AND #$10
      0630   CMP SAVIO
      0640   BEQ STT
      0650   STA SAVIO
      0660   DEY
      0670   BNE STT
      0680   DEC TEMP3
      0690   BMI CPT
      0700   LDA VCOUNT
      0710   LDY RTCLOCK+2
      0720   JSR COMPUT
      0730   LDY #$09
      0740   BNE STT
      0750 CPT LDA CBAUD
      0760   STA AUDF3
      0770   LDA CBAUD+1
      0780   STA AUDF4
      0790   LDA #$00
      0800   STA SKCTL
      0810   LDA SKCTLS
      0820   STA SKCTL
      0830   LDA #$55
      0840   STA (BUFR),Y
      0850   INY
      0860   STA (BUFR),Y
      0870   LDA #$AA
      0880   STA CHKSUM
      0890   CLC
      0900   LDA BUFR
      0910   ADC #$02
      0920   STA BUFR
      0930   LDA BUFR+1
      0940   ADC #$00
      0950   STA BUFR+1
      0960   CLI
      0970   RTS
      0980 ;
      0990 ;PRocess BReaK Key
      1000 ;
      1010 PRBRKK JSR SNDDIS
      1020   LDA #$3C
      1030   STA PACTL
      1040   LDA #$3C
      1050   STA PBCTL
      1060   LDA #$80
      1070   STA STATUS
      1080   LDX STACKP
      1090   TXS
      1100   DEC IRQSTAT
      1110   CLI
      1120   JMP CPLSIO
    Po zasygnalizowaniu w rejestrze SKCTL rozpoczęcia transmisji do rejestru INTIM1 (INterval TIMer 1) przepisywane są stany licznika linii ekranu VCOUNT i zegara RTCLOCK. Teraz komputer oczekuje na następny sygnał w SKCTL. Po jego uzyskaniu aktualne stany VCOUNT i RTCLOCK są zapisywane odpowiednio w akumulatorze i rejestrze Y oraz wywoływana jest procedura COMPUT. Służy ona do obliczenia właściwej prędkości transmisji.

    Ustalona prędkość transmisji jest teraz przepisywana do rejestrów częstotliwości generatorów dźwięku. Po wpisaniu wartości początkowych bajtów rekordu (były one wykorzystane do regulacji szybkości) do bufora procedura się kończy.

    Procedura COMPUT oblicza rzeczywistą szybkość transmisji z magnetofonu. Umożliwia to dostosowanie się komputera do nierównomiernego przesuwu taśmy w magnetofonie oraz do zmian jej długości. Na początku, po zapisaniu w rejestrze INTIM2 (INterval TIMer 2) przekazanych wartości, dwukrotnie wywoływana jest procedura ADJUST. Jej zadaniem jest poprawienie wartości odczytanych z licznika linii obrazu w zależności od systemu TV, w którym pracuje komputer.
      0100 ;ADJUST
      0110 ;
      0120 ADJTAB = $EE1B
      0130 PALNTS = $62
      0140 ;
      0150   *= $ED2E
      0160 ;
      0170   CMP #$7C
      0180   BMI ADJ
      0190   SEC
      0200   SBC #$7C
      0210   RTS
      0220 ADJ CLC
      0230   LDX PALNTS
      0240   ADC ADJTAB,X
      0250   RTS
    Jeśli przekazana w akumulatorze wartość jest większa od $7C, to jest ona zmniejszana o tą wartość. Gdy jest mniejsza, to dodawana jest wartość pobrana z tabeli ADJTAB według znacznika zastosowanego systemu TV (PALNTS).
      0100 ;ADJust TABle
      0110 ;
      0120   *= $EE1B
      0130 ;
      0140   .BYTE $07,$20
    Następnie różnica między poprawionymi wartościami licznika linii jest zapisywana do przejściowego rejestru TEMP1, a różnica między stanami zegara RTCLOCK do rejestru Y. Odczytana z tabeli STVCTB wartość jest teraz mnożona przez zawartość Y (dodawana Y razy) i do rezultatu dodawana jest zawartość TEMP1. Wynik ten zmniejszony o $16 jest umieszczany w rejestrze X, a jego 3 najmłodsze bity (przed zmniejszeniem) w rejestrze Y.

    Zawartość rejestru Y służy dalej jako mnożnik liczby $0B dodawanej do $F5. Od osiągniętego wyniku jest jeszcze odejmowane $07 i gdy rezultat jest ujemny, to w Y znajduje się wartość $FF, a w przeciwnym razie - $00.
      0100 ;COMPUTe baud rate
      0110 ;
      0120 ADJUST = $ED2E
      0130 CBAUD = $02EE
      0140 INTIM1 = $030C
      0150 INTIM2 = $0310
      0160 PALNTS = $62
      0170 POKTAB = $EDF9
      0180 STVCTB = $EE11
      0190 TEMP1 = $0312
      0200 ;
      0210   *= $ECC8
      0220 ;
      0230   STA INTIM2
      0240   STY INTIM2+1
      0250   JSR ADJUST
      0260   STA INTIM2
      0270   LDA INTIM1
      0280   JSR ADJUST
      0290   STA INTIM1
      0300   LDA INTIM2
      0310   SEC
      0320   SBC INTIM1
      0330   STA TEMP1
      0340   LDA INTIM2+1
      0350   SEC
      0360   SBC INTIM1+1
      0370   TAY
      0380   LDX PALNTS
      0390   LDA #$00
      0400   SEC
      0410   SBC STVCTB+8,X
      0420 LOOP1 CLC
      0430   ADC STVCTB+8,X
      0440   DEY
      0450   BPL LOOP1
      0460   CLC
      0470   ADC TEMP1
      0480   TAY
      0490   LSR A
      0500   LSR A
      0510   LSR A
      0520   ASL A
      0530   SEC
      0540   SBC #$16
      0550   TAX
      0560   TYA
      0570   AND #$07
      0580   TAY
      0590   LDA #$F5
      0600 LOOP2 CLC
      0610   ADC #$0B
      0620   DEY
      0630   BPL LOOP2
      0640   LDY #$00
      0650   SEC
      0660   SBC #$07
      0670   BPL SKIP
      0680   DEY
      0690 SKIP CLC
      0700   ADC POKTAB,X
      0710   STA CBAUD
      0720   TYA
      0730   ADC POKTAB+1,X
      0740   STA CBAUD+1
      0750   RTS
    Przechowywana w rejestrze X wartość służy teraz do odczytu współczynników z tabeli POKTAB. Są one dodawane do zawartości akumulatora i rejestru Y, po czym otrzymane w rezultacie liczby zostają przepisane do rejestru CBAUD (Cassette BAUD rate). Rejestr ten służy do ustalenia częstotliwości generatorów dźwięku sterujących szybkością transmisji.
      0100 ;POKey TABle
      0110 ;
      0120   *= $EDF9
      0130 ;
      0140   .BYTE $E8,$03,$43,$04
      0150   .BYTE $9E,$04,$F9,$04
      0160   .BYTE $54,$05,$AF,$05
      0170   .BYTE $0A,$06,$65,$06
      0180   .BYTE $C0,$06,$1A,$07
      0190   .BYTE $75,$07,$D0,$07
Zientara Wojciech: Mapa pamięci Atari XL/XE. Procedury wejścia-wyjścia, SOETO, Warszawa, 1988.