Tajemnice ATARI

GUMKA


   Rok szkolny w toku, niejednemu z nas zdarzy się zrobić parę kleksów w zeszycie czy książce. A kleksy bywają różne. W tym programie mamy trzy rodzaje kleksów, z którymi walczymy, aż do skutku. Program liczy sekundy naszych zmagań. Możemy także ustawić sobie liczbę kleksów i etapów w grze. Wystarczy w wierszu 10 zmienić wartości KLP I IPE. Podczas gry, gdy uznasz, że uporałeś się już z całym polem, wystarczy nacisnąć spację, a komputer powie, czy przeszedłeś do następnego etapu.

   Program napisany jest w Turbo Basic XL.

1 REM *******************************
2 REM *               *
3 REM *  G U M K A    1991 r. *
4 REM *               *
5 REM *  autor    Aleksander *
6 REM *          Usik   *
7 REM *               *
8 REM *******************************
9 ------------------------------
10 GRAPHICS 17:DIM A$(6):KLP=50:IPE=3
20 KL=KLP:SC=DPEEK(88)+84:SCPM=$B000:E
X1=0:EX2=0:ET=0:EXEC SZATA
30 FOR I=SCPM TO $BD00:POKE I,2:NEXT I
:FOR II=0 TO 37:FOR I=0 TO 52:POKE $B1
C5+I+II*64,14:NEXT I:NEXT II
40 EXEC SZATA:GM=0:EXEC KLEKS:DX=0:DY=
0:EXEC TRANS
50 POSITION 0,22:? #6;"TWOJ CZAS-":POS
ITION 0,23:? #6;"ILOSC GUM-":TIME$= "0
00000"
60 ------------------------------
70 DO 
80 POKE 710,RAND(256)
90 POSITION 10,22:? #6;TIME$:POSITION 
11,23:? #6;GM;"---":ST=STICK(0):IF PEE
K(764)=33 THEN EXEC SPRAWDZ
100 DX=DX+(ST=7 AND DX<50)-(ST=11 AND 
DX>0):DY=DY-(ST=14 AND DY>0)+(ST=13 
AND DY<35):EXEC TRANS
110 LOOP 
120 ------------------------------
130 PROC TRANS
140 POKE SC+166,0:IF STRIG(0)=0 THEN 
GM=GM+1:EXEC GUMKA
150 FOR I=0 TO 15:MOVE SCPM+DX+DY*64+I
*64,SC+I*20,12:NEXT I
160 ENDPROC 
170 ------------------------------
180 PROC KLEKS
190 FOR K=1 TO KL:DX=RAND(51):DY=RAND(
36):EXEC GUMKA:EXEC TRANS:POSITION 0,2
3:? #6;"NUMER  KL-";"-";K;"-":NEXT K
200 ENDPROC 
210 ------------------------------
220 PROC GUMKA
230 SOUND 0,100,12,10:CENT=SCPM+DX+DY*
64+453
240 FOR I=0 TO 2:FOR II=0 TO 2:POKE CE
NT+II+I*64,PEEK(CENT+II+I*64) EXOR 33:
POKE CENT+65,PEEK(CENT+65) EXOR EX1
250 IF EX2=33 THEN POKE CENT,PEEK(CENT
) EXOR EX2:POKE CENT+130,PEEK(CENT+130
) EXOR EX2
260 NEXT II:NEXT I:SOUND 0,0,0,0
270 ENDPROC 
280 ------------------------------
290 PROC SPRAWDZ
300 POKE 764,255:POSITION 5,21:? #6;"S
PRAWDZAM!":A$=TIME$
310 FOR II=0 TO 37:FOR I=0 TO 51
320 SOUND 0,I,10,10:POKE 708,I*5
330 IF PEEK($B1C5+I+II*64)<>14 THEN PO
P :POP :SOUND 0,0,0,0:POKE 708,40:GOTO
 400
340 NEXT I:NEXT II:SOUND 0,0,0,0:POKE 
708,40
350 POSITION 5,21:? #6;"GRATULACJE!!":
KL=KL+KLP:FOR I=0 TO 255:POKE 710,I:PA
USE 1:NEXT I:POP :CLS #6
360 IF KL>KLP*IPE AND EX2=33 THEN CLS 
#6:POSITION 5,7:? #6;"K O N I E C":PAU
SE 500:CLS #6:GOTO 20
370 IF KL>KLP*IPE AND EX1=33 THEN EX2=
33:KL=KLP:ET=2*IPE:GOTO 40
380 IF KL>KLP*IPE THEN EX1=33:KL=KLP:E
T=IPE:GOTO 40
390 GOTO 40
400 TIME$= A$:POSITION 5,21:? #6;"GRAC
 DALEJ"
410 ENDPROC 
420 ------------------------------
430 PROC SZATA
440 POSITION 0,0:? #6;" *GUMKA*  BY O
LOUS":POSITION 0,1:? #6;" ILOSC KLEKSO
W-";KL;"-"
450 POSITION 5,2:? #6;"space cont":POS
ITION 5,21:? #6;"POWODZENIA"
460 POSITION 0,22:? #6;"PROSZE CZEKAC 
 !!!":POSITION 6,7:? #6;"E T A P":POS
ITION 9,9:? #6;KL/KLP+ET
470 FOR I=0 TO 256*3:SOUND 0,I,12,15:N
EXT I:SOUND 0,0,0,0
480 ENDPROC 
490 ------------------------------

Aleksander UsikPowrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2001