Tajemnice ATARI

TURBO BASIC XL
część druga


NOWE ROZKAZY

   Turbo Basic XL oprócz zbioru instrukcji umożliwiających pisanie programów strukturalnie oferuje użytkownikowi kilkanaście rozkazów umożliwiających efektywniejsze wykorzystanie możliwości naszego ulubieńca. Są to:

DPOKE adres,słowo. - dwubajtowa instrukcja POKE; młodszy bajt słowa (uwaga dla początkujących: słowo w tym wypadku nie oznacza wyrazu, np. "Ziutek" ale liczbę dwubajtowa, np. 32000) wpisywany jest do komórki adres a starszy do komórki adres + 1.

MOVE skąd,dokąd, ile - przeniesienie bloku pamięci spod adresu skąd pod adres dokąd; ile określa liczbę bajtów do przeniesienia.

- MOVE skąd,dokąd,ile - podobnie jak wyżej z tym, że bajty są przenoszone od końca; jako dokładniejsze wyjaśnienie niech posłuży przykład wykonania tej samej pracy przy użyciu Atari Basic-a: FOR i = ile - 1 TO 0 STEP -1: POKE dokąd + 1,PEEK (skąd + 1): NEXT i

BPUT #n,skąd,ile - umożliwia zapisanie na urządzeniu #n (musi być przedtem otwarte i określone instrukcją OPEN) bloku danych od adresu skąd i długości ile.

BGET #n,dokąd,ile - podobnie jak wyżej: wczytanie ile bajtów pod adres dokąd.

FILLTO x,y - wypełnienie obszaru; zgodne z instrukcjami Atari Basic-a: POSITION x,y : XIO 18,#16,0,0,"S:".

FCOLOR n - wybór koloru dla FILLTO (odpowiednik POKE 756,n).

PAINT x,y - wypełnienie zamkniętego obszaru kolorem wybranym ostatnią instrukcją COLOR; w przypadku zbyt dużych obszarów do wypełnienia, ze względu na używany przez rozkaz algorytm, może się okazać, że mamy za mało wolnej pamięci do wykonania tego rozkazu - pojawi się komunikat ERROR - 2MEM

TEXT x,y,tekst - umożliwia pisanie tekstów w trybie graficznym; x,y określają pozycję górnego, lewego rogu (w punktach!); gdy tekst jest zbyt długi i wychodzi poza ekran jest po prostu przycinany w odpowiednim miejscu; w tekście może występować tylko jedno wyrażenie (nie lista z przecinkiem lub średnikiem!); Ciekawe efekty daje wykorzystanie tego rozkazu w trybie graficznym 0 - zobaczcie, co się pojawi po napisaniu (w GR.0) COLOR 128:TEXT 0,0, "Atari" i COLOR 40 : TEXT 0,0,"Atari" - zauważycie, że wartość argumentu instrukcji COLOR określa, jakim znakiem (w kodzie ATASCII) będzie wypisywany tekst.

CIRCLE x,y,rx,ry - kreśli elipsę o środku w punkcie x,y i promieniach rx, ry; w przypadku pominęcia ry kreślone będzie koło o promieniu rx.

INPUT "jakiś tekst", wartość1, wartość2,... - odpowiednik rozkazu INPUT Atari Basic-a; umożliwia oszczędzenie rozkazów PRINT; ponadto jeżeli po tekście zamiast przecinka napiszemy średnik nie pojawi się denerwujący niektórych znak zapytania.

PAUSE n - przerywa wykonanie programu na czas n/50 sekundy.

DSOUND kanał, częstotliwość, szumy, głośność - rozkaz podobny do normalnego SOUND - umożliwia łączenie dwóch normalnych kanałów (1 i 2 lub 3 i 4) w jeden o rozszerzonym zakresie oktaw; na pojedynczym kanale możemy uzyskać 4 oktawy, na dwóch połączonych - 7 oktaw.

DSOUND - ustawia głośność wszystkich generatorów dźwięku na zero (czyli nastaje upragniona przez współdomowników CISZA).

CLOSE - zamyka wszystkie otwarte przez programistę kanały wejścia/wyjścia (oczywiście, nie ingeruje w kanał edytora)

-- - jest to specjalny rozkaz REM; po poleceniu list na ekranie ujrzymy nie dwa a 30 znaków "-"; ciekawostką jest fakt, że rozkaz ten zajmuje jeden bajt pamięci mniej niż normalny REM bez tekstu; stosuje się go do uwypuklania pewnych części programu (patrz: program przykładowy).

DODATKOWE FUNKCJE

DPEEK(adres) - dwubajtowy PEEK; równoważny sekwencji PEEK(adres)+256*PEEK(adres+1).

INKEY$ - bardzo przydatna zmienna odczytująca znaki z bufora klawiatury; zwraca wartość naciśniętego aktualnie klawisza bądź " " (spacja), gdy żaden nie jest naciśnięty.

INSTR(A$,B$,i) - poszukuje zmiennej B$ w dłuższej (!) zmiennej A$ od pozycji i; jeżeli ją znajdzie jej pozycja zapisywana jest w A$; gdy pominiemy i przeszukiwanie odbywać się będzie od początku zmiennej B$.

UNINSTR(A$,B$,i) - podobnie jak INSTR; bity 7 i 6 pojedynczego znaku nie są rozpoznawane - umożliwia to poszukiwanie tekstu bez względu na to, czy jest pisany dużymi, czy małymi znakami; efektem ubocznym mogą być przekłamania przy szukaniu liczb lub znaków specjalnych.

ERR - numer ostatniego błędu, który wystąpił w trakcie wykonywania programu.

ERL - numer linii, w której wystąpił powyższy błąd. Dwie powyższe instrukcje powinny być używane w procedurze wywoływanej rozkazem TRAP w celu kulturalnego obsłużenia występujących błędów.

TIME - zmienna podająca czas rzeczywisty z wewnętrznego zegara RTCLOCK (komórki pamięci od 18 do 20) - jest to czas liczony od włączenia komputera; jednostką jest tutaj 1/50 sekundy.

TIME$ - specjalna zmienna tekstowa, zawierająca czas w postaci HHMMSS, gdzie HH to oczywiście godziny (od 00 do 23), MM - minuty a SS - sekundy; czas możemy ustawić przez przyporządkowanie zmiennej TIME$ odpowiedniej wartości (np. w tej chwili mógłbym napisać TIME$="213247" i pójść spać gdyby nie to, że muszę skończyć ten tekst abyś Ty, drogi Czytelniku otrzymał go we właściwym CZASIE).

FRAC(liczba) - funkcja ta zwraca część liczby dziesiętnej po przecinku (np. FRAC(11.23) da nam wartość 23).

TRUNC(liczba) - funkcja ta daje nam część całkowitą liczby.

RND - skrócona funkcja RND(0) (bez nawiasów).

RND(n) - generuje liczbę losową z przedziału <0,n).

HEX$(liczba) - zamienia liczbę całkowitą z przedziału < 0,65535 > na odpowiadającą jej liczbę szesnastkową; zwracam uwagę, że jest to funkcja przyporządkowana zmiennej tekstowej (podobnie jak wszystkie pozostałe, mające znak $ na końcu nazwy).

DEC(A$) - odwrotność HEX$ - zmienna szesnastkowa zawarta w A$ zostaje zmieniona na liczbę całkowitą; jeśli A$ jest dłuższa niż 4 znaki (czyli reprezentuje liczbę więcej niż dwubajtową) to pod uwagę brane są tylko cztery ostatnie znaki. Liczby szesnastkowe mogą być pisane bezpośrednio w programie - należy je tylko poprzedzić znakiem $ (np. $0600=$600=1536).

x1 & x2 - binarne AND (patrz: kurs asemblera).

x1 ! x2 - binarne OR (patrz: j.w.).

x1 EXOR x2 - binarne XOR (exclusive or; patrz: j.w.).

x1 DIV x2 - dzielenie bez reszty: x1 DIV x2 = TRUNC( x1/x2 ).

x1 MOD x2 - reszta (modulo) z dzielenia: x1 MOD x2 = x1 - x2 *TRUNC( x1/x2 ).

ROZKAZY KOMUNIKACJI ZE STACJĄ DYSKÓW

DIR "D1:*.*" - ukazuje na ekranie spis zbiorów z określonego dysku (podobnie jak directory w DOS-ie); pominięcie wyrażenia w cudzysłowach spowoduje pokazanie całego katalogu dysku D1: .

RENAME"D:STARY,NOWY" - zmiana nazwy zbioru na dysku; nazwy muszą być podane w całości.

DELETE"D:NAZWA" - usuwa z dysku zbiór o podanej nazwie; podobnie jak w DOS-ie można używać znaku "*". UWAGA: Turbo Basic XL nie pyta o potwierdzenie skasowania zbioru (zbiorów)!

LOCK"D:NAZWA" - zabezpiecza zbiór NAZWA przed przypadkowym skasowaniem.

UNLOCK"D:NAZWA" - znosi ochronę zbioru.

BLOAD"D:NAZWA.OBJ" - ładuje zbiór binarny typu .OBJ w określony w tym zbiorze obszar pamięci.

BRUN"D:NAZWA.OBJ" - ładuje i uruchamia zbiór binarny (jak opcja L z DOS-u).

   Oprócz opisanych przeze mnie komend i rozkazów do dyspozycji użytkownika stoją wszystkie rozkazy Atari Basic-a. Interpreter Turbo Basic-a XL znajduje się w tym samym miejscu pamięci co standardowy Basic oraz zajmuje dodatkowo pamięć RAM zakrytą przez ROM. Mimo braku rozkazów wykorzystujących w pełni możliwości ATARI XL/XE (np. techniki duszków) dzięki swojej popularności (jest to program Public Domain; występuje na kasetach i dyskach), szybkości (jest 2-3 razy szybszy od Atari Basic-a) oraz możliwości strukturalnego konstruowania programów Turbo Basic XL jest językiem godnym popularyzowania, czego nie omieszkamy czynić na naszych łamach. Tak jak i ostatnio zamieszczamy program przykładowy, ilustrujący wykorzystanie właściwości Turbo Basica XL do efektowniejszego programowania. Jest to prosta gra logiczna. Jej zasady wyjaśnia program. Jest on tak napisany, że nie wymaga chyba komentarza. Polecam jego samodzielną analizę.

   W następnym odcinku poględzimy nieco o programowaniu strukturalnym ogólnie i zaprezentujemy kolejny program-przykład w Turbo Basic-u XL.

   Upojnych nocy przy klawiaturze życzy

Carampuc / ASF


   Ps. Specjalne podziękowania dla Jacka za wspomożenie mnie stacją dysków - dzięki!

1 ------------------------------
2 REM GRA LOGICZNA
3 REM (Turbo Basic XL)
4 REM specjalnie dla Tajemnic Atari
5 REM Napisal Carampuc z grupy ASF
6 REM Gdansk .. marzec 1991
7 ------------------------------
100 ------------------------------
110 EXEC TABLICE
120 REPEAT 
130  EXEC ZMIENNE
140  EXEC LOSUJ
150  EXEC EKRAN
160  EXEC RUCH
170  EXEC SPYTAJ
180 UNTIL NOT KONIEC
190 CLS #6
200 TEXT 120,60,"GAME OVER"
210 PAUSE 30
220 END 
230 ------------------------------
240 ------------------------------
1000 PROC TABLICE
1010  DIM TAB(15):REM "pole gry" o wy
miarze bok^2-1
1020  DIM T$(30):REM zmienna pomocnic
za
1030 ENDPROC 
1040 ------------------------------
1100 PROC ZMIENNE
1110  BOK=4:REM dlugosc boku
1120  KL=15:REM ile klockow do przesu
wania
1130  RUCH=%0:REM ktory ruch
1140  PX=%0:PY=%0:REM pozycje (wzgled
ne) "kursora"
1150  DX=%0:DY=%0:REM przyrost wartos
ci pozycji
1160  XX=19:YY=20:REM wspol. lewego g
ornego rogu pola
1170 ENDPROC 
1180 ------------------------------
1500 PROC LOSUJ
1510  REM procedura losuje poczatkowe
 ustawienie klockow
1520  DIM T2(15):REM tablica pomocnic
za
1530  FOR X=%1 TO KL
1540   T2(X)=%1
1550  NEXT X
1560  FOR X=%0 TO KL-%1
1570   REPEAT 
1580    LOS=TRUNC(KL*RND)+%1
1590   UNTIL T2(LOS)=%1
1600   T2(LOS)=%0
1610   TAB(X)=LOS
1620  NEXT X
1630 ENDPROC 
1640 ------------------------------
2000 PROC EKRAN
2010  REM procedura przygotowuje ekra
n do gry
2020  GRAPHICS 8+16:SETCOLOR %2,%0,%0
:COLOR %1
2030  PLOT %0,%0:DRAWTO 319,%0:DRAWTO
 319,150:DRAWTO %0,150:DRAWTO %0,%0
2040  PLOT %2,%2:DRAWTO 317,%2:DRAWTO
 317,148:DRAWTO %2,148:DRAWTO %2,%2
2050  WX=XX-%3:WY=YY-%3:DL=97:EXEC KW
ADRAT
2060  REM narysuj plansze
2070  FOR Y=%0 TO %3
2080   DL=22
2090   FOR X=%0 TO %3
2100    WX=XX+X*(DL+1):WY=YY+Y*(DL+
1)
2110    EXEC KWADRAT
2120    WART=TAB(X+Y*4)
2130    IF WART THEN TEXT WX+4+4*(W
ART<10),WY+7,WART
2140   NEXT X
2150  NEXT Y
2160  PAINT 17,18
2170  WX=120:WY=20
2180  RESTORE #INSTR
2190  READ T$
2200  WHILE T$<>"#"
2210   TEXT WX,WY,T$
2220   WY=WY+8
2230   READ T$
2240  WEND 
2250  TEXT 20,120,"RUCH:"
2260  TEXT 60,120,RUCH
2270  # INSTR
2280  DATA GRA LOGICZNA
2290  DATA Tajemnice Atari 3/91
2300  DATA 
2310  DATA Twoje zadanie polega
2320  DATA na ulozeniu klockow
2330  DATA na planszy obok w kole-
2340  DATA jnosci rosnacej.
2350  DATA Sterowanie odbywa sie
2360  DATA za pomoca klawiszy
2370  DATA kursora i spacji.
2380  DATA 
2390  DATA Powodzenia...
2400  DATA #
2410 ENDPROC 
2420 ------------------------------
2500 PROC KWADRAT
2510  REM rysowanie kwadratu o lewym 
gornym rogu w punkcie wx,wy o boku dlu
gosci dl
2520  PLOT WX,WY:DRAWTO WX+DL,WY:DRAW
TO WX+DL,WY+DL:DRAWTO WX,WY+DL:DRAWTO WX,WY
2530 ENDPROC 
2540 ------------------------------
3000 PROC PRZESUN
3010  REM procedura dokunuje przesuni
ecia wskazanego klocka w wolne miejsce
3020  DX=PX+PY*4
3030  IF NOT (PY-%1<%0)
3040   IF TAB(DX-4)=%0
3050    DY=-4
3060    TAB(DX+DY)=TAB(DX)
3070    EXEC ZMIEN
3080   ENDIF 
3090  ENDIF 
3100  IF PY+%1<4
3110   IF TAB(DX+4)=%0
3120    DY=4
3130    TAB(DX+DY)=TAB(DX)
3140    EXEC ZMIEN
3150   ENDIF 
3160  ENDIF 
3170  IF NOT (PX-%1<0)
3180   IF TAB(DX-%1)=%0
3190    DY=-%1
3200    TAB(DX+DY)=TAB(DX)
3210    EXEC ZMIEN
3220   ENDIF 
3230  ENDIF 
3240  IF PX+%1<4
3250   IF TAB(DX+%1)=%0
3260    DY=%1
3270    TAB(DX+DY)=TAB(DX)
3280    EXEC ZMIEN
3290   ENDIF 
3300  ENDIF 
3310 ENDPROC 
3320 ------------------------------
3500 PROC KLAWISZ
3510  REM procedura zwraca wartosc 1 
lub -1 w zmiennych dx i dy w zaleznosc
i od tego, ktory klawisz byl wcisniety
3520  REM lub 0 w obu zmiennych jesli
 wcisnieto spacje
3530  REPEAT 
3540   GET KEY
3550   LG=(KEY=32)+(KEY=43)+(KEY=45)
+(KEY=42)+(KEY=61)
3560  UNTIL LG
3570  DX=(KEY=42)-(KEY=43)
3580  DY=(KEY=61)-(KEY=45)
3590 ENDPROC 
3600 ------------------------------
4000 PROC RYSUJ
4010  REM procedura rysuje "kursor" w
 polu px,py
4020  WX=XX+PX*23+%2:WY=YY+PY*23+%2:D
L=18
4030  EXEC KWADRAT
4040 ENDPROC 
4050 ------------------------------
4100 PROC SPRAWDZ
4110  REM sprawdzenie, czy klocki sa 
dobrze ulozone
4120  REM jezeli tak, to po wyjsciu 
z procedury lg=1
4130  LG=%1
4140  FOR X=%0 TO KL-%2
4150   LG=LG*((TAB(X+%1)-TAB(X))=%1)
4160  NEXT X
4170 ENDPROC 
4180 ------------------------------
5000 PROC RUCH
5010  REM sterowanie gra
5020  PX=%0:PY=%0:EXEC RYSUJ
5030  REPEAT 
5040   EXEC KLAWISZ
5050   IF DY+DX
5060    COLOR %0
5070    DL=18
5080    EXEC KWADRAT
5090    COLOR %1
5100    IF (PX+DX>=%0) AND (PX+DX<4
) THEN PX=PX+DX
5110    IF (PY+DY>=%0) AND (PY+DY<4
) THEN PY=PY+DY
5120    EXEC RYSUJ
5130   ELSE 
5140    IF TAB(PX+PY*4)<>%0 THEN EX
EC PRZESUN
5150   ENDIF 
5160   EXEC SPRAWDZ
5170  UNTIL LG
5180  TEXT 40,130,"Koniec! Wreszcie t
ego dokonales!"
5190 ENDPROC 
5200 ------------------------------
6000 PROC ZMIEN
6010  REM zmiana polozenia klocka na 
planszy
6020  TAB(DX)=%0
6030  DL=23
6040  SX=XX+PX*DL+4
6050  SY=YY+PY*DL+7
6060  TEXT SX,SY," "
6070  X=PX+DY*(ABS(DY)=1)
6080  Y=PY+SGN(DY*(ABS(DY)=4))
6090  SX=XX+X*DL+4
6100  SY=YY+Y*DL+7
6110  WART=TAB(X+Y*4)
6120  TEXT SX+4*(WART<10),SY,WART
6130  RUCH=RUCH+%1
6140  TEXT 60,120,RUCH
6150 ENDPROC 
6160 ------------------------------
6500 PROC SPYTAJ
6510  TEXT 30,138,"Chcesz sprobowac j
eszcze raz (T/N)?"
6520  REPEAT 
6530   T$=INKEY$
6540  UNTIL T$="n" OR T$="N" OR T$="t
" OR T$="T"
6550  KONIEC=(T$="t") OR (T$="T")
6560 ENDPROC 
6570 ------------------------------
9999 LIST "D:gra2.txl"Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2001