Tajemnice ATARI

5 Linii

Kalendarz

    Czy 13 maja tego roku przypada w piątek? Na to i podobne pytania odpowie pięciolinijkowiec, którego autorem jest pan Wiesław Alabrudziński.
1 REM *************
      * Kalendarz *
      *************
2 DIM N(12),A$(14):FOR I=1 TO 12:READ 
A:N(I)=A:NEXT I
3 ? "Rok";:INPUT A:? "Miesiac";:INPUT 
B:? "Dzien";:INPUT C
4 D=(A-1)*365+INT((A-1)/4)+N(B)+C+(A=4
*INT(A/4) AND B>2):E=(D-7*INT(D/7)):FO
R I=0 TO E:READ A$:NEXT I:? A$
5 DATA 0,31,59,90,120,151,181,212,243,
273,304,334,Sobota,Niedziela,Poniedzia
lek,Wtorek,Sroda,Czwartek,Piatek

Kropki

    Pojawiające się na ekranie kropki należy połączyć tak, aby linia łącząca nie przecinała się z samą sobą. Autorem programu jest pan Jerzy Smalewski z Krakowa.
1 GRAPHICS 23:COLOR 1:PLOT 0,0:DRAWTO 
159,0:DRAWTO 159,95:DRAWTO 0,95:DRAWTO
 0,0:X=80:Y=48:COLOR 2:PLOT X,Y:C=9
2 D=D+1:A=INT(RND(0)*158+1):B=INT(RND(
0)*78+1):COLOR 2:PLOT A,B:SOUND 0,9,4,
4:FOR T=1 TO 150:NEXT T:SOUND 0,0,0,0
3 RESTORE :K=X:L=Y:J=STICK(0):FOR I=5 
TO 15:READ P:READ R:IF J=I THEN X=X+P:
Y=Y+R:LOCATE X,Y,Z:IF J=15 THEN Z=0
4 NEXT I:COLOR 2:PLOT X,Y:IF A<>X AND 
B<>Y AND Z>0 THEN GRAPHICS 2:POSITION 
1,5:? #6;"KONIEC - ";D;" KROPEK":END 
5 FOR V=1 TO 15:NEXT V:COLOR 3:PLOT K,
L:ON Z+1 GOTO 3,2,2:DATA 1,1,1,-1,1,0,
0,0,-1,1,-1,-1,-1,0,0,0,0,1,0,-1,0,0Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2002