Tajemnice ATARI

RUBICON

    Kostka, kula, ośmiościan, walec i wiele innych intrygujących i wciągających produktów inżynierskiej myśli węgierskiego architekta zawładnęło parę lat temu całym światem. Wyobraźnia przestrzenna, doskonała pamięć, spryt w palcach to tylko niektóre z walorów, jakie trzeba było posiadać, aby moc przynajmniej częściowo ułożyć jedną z tych brył.

   Dwa nierozerwalne obwody, dwie obrecze wypełnione odmiennymi elementami będą celem naszych zmagań. Złowrogie moce po naciśnięciu "fire" bezlitośnie niszczą panujący od wieków ład i harmonię naszego układu.

   Czeka nas trudne zadanie - musimy wszystko odbudować, przywrócić pierwotną formę naszej struktury. Gra składa się z trzech niezależnych etapów o różnych stopniach trudności. Mniej zaradnym graczom proponuję zmniejszenie wartości stałej TRD w linii 9, a wszystkim życzę miłej zabawy.
1 REM *******************************
2 REM *               *
3 REM * R U B I C O N   1992  *
4 REM *               *
5 REM * autor: ALEKSANDER USIK  *
6 REM *               *
7 REM *******************************
8 REM 
9 TR=40:REM TR-STOPIEN TRUDNOSCI
10 GRAPHICS 0:GRAPHICS 18:ANTIC=PEEK(5
60)+256*PEEK(561):POKE 559,PEEK(559)-3
2
20 RESTORE 30:FOR R=1 TO 5:READ A:POKE
 ANTIC+R-3,A:NEXT R
30 DATA 112,112,70,70,158
40 POKE ANTIC+18,PEEK(ANTIC+18)-2:POKE
 560,PEEK(560)-2:POKE 559,PEEK(559)+32
50 GOSUB 350:GOSUB 540
60 RESTORE 70:FOR R=0 TO 19:READ A:POK
E 40518+R,A:NEXT R
70 DATA 0,50,117,162,233,163,111,46,0,
0,98,121,14,0,111,108,111,117,115,0
80 REM START GAME
90 POKE 764,255:GOSUB 490:GOSUB 790:PO
KE PMOP+177,16+GAME:ZAP=89
100 GOSUB 190:GOSUB 220:GOSUB 190:A=US
R(1536,PMOP,PM,240)
110 A=USR(1536,PM,PMOP,240):ST=STICK(0
):GOSUB 140:IF PEEK(764)=28 THEN GOSUB
 350:GOTO 80
120 GOTO 110
130 GOTO 130
140 IF ST=7 THEN ADDD=ADD2:SOUND 0,120
,10,10:GOSUB 250
150 IF ST=11 THEN ADDD=ADD2:SOUND 0,95
,10,10:GOSUB 300
160 IF ST=13 THEN ADDD=ADD1:SOUND 0,80
,10,10:GOSUB 250
170 IF ST=14 THEN ADDD=ADD1:SOUND 0,24
1,10,10:GOSUB 300
180 SOUND 0,0,0,0:RETURN 
190 PAZ=PEEK(PM+ZAP):FOR S=0 TO 3:SOUN
D 0,80+S*20,12,15:POKE PM+ZAP,0:FOR Q=
0 TO 100:NEXT Q
200 SOUND 0,0,0,0:POKE PM+ZAP,PAZ:NEXT
 S
210 RETURN 
220 REM ZAMIESZANIE
230 IF STRIG(0)=1 THEN POSITION 4,10:?
 #6;"press fire!":POSITION 4,10:? #6;"
      ":GOTO 230
240 FOR Z=1 TO TR:ST=INT(RND(0)*8+7):G
OSUB 140:A=USR(1536,PM,PMOP,240):NEXT 
Z:RETURN 
250 REM RUCH W PRAWO
260 IL=PEEK(ADDD):KP=PEEK(PMOP+PEEK(AD
DD+IL))
270 FOR X=IL TO 2 STEP -1:NW=PEEK(ADDD
+X):ST=PEEK(ADDD+X-1):POKE (PMOP+NW),P
EEK(PMOP+ST):NEXT X
280 POKE (PMOP+PEEK(ADDD+1)),KP
290 RETURN 
300 REM RUCH W LEWO
310 IL=PEEK(ADDD):KL=PEEK(PMOP+PEEK(AD
DD+1))
320 FOR X=1 TO IL-1:NW=PEEK(ADDD+X):ST
=PEEK(ADDD+X+1):POKE PMOP+NW,PEEK(PMOP
+ST):NEXT X
330 POKE (PMOP+PEEK(ADDD+IL)),KL
340 RETURN 
350 REM SZATA GRAFICZNA
360 POSITION 0,0:? #6;" --------------
---- ";
370 ? #6;"-         -";
380 ? #6;"-         -";
390 ? #6;"-        G -";
400 ? #6;"-        A -";
410 ? #6;"-        M -";
420 ? #6;"-        E -";
430 ? #6;"-         -";
440 ? #6;"-        ? -";
450 ? #6;"-         -";
460 ? #6;"-         -";
470 ? #6;" ------------------ ";
480 PM=40560:PMOP=39424:POKE 708,14:PO
KE 709,11:POKE 710,8:POKE 711,5:RETURN 
490 POSITION 2,3:? #6;"prosze wybrac":
POSITION 5,5:? #6;"zestaw !":POSITION 
5,8:? #6;"1. 2. 3."
500 ZEST=PEEK(764):GAME=(ZEST=31)+2*(Z
EST=30)+3*(ZEST=26)
510 IF GAME=0 THEN GOTO 500
520 POSITION 5,10:? #6;"esc-exit":POKE
 764,255
530 FOR I=1 TO 500 STEP 5:SOUND 0,I,12
,15:NEXT I:SOUND 0,0,0,0:GOSUB 350:RET
URN 
540 REM D A T A 1 2 3
550 POLD=155*256:RESTORE 580:II=0
560 READ A:IF A<0 THEN GOTO 640
570 POKE POLD+II,A:II=II+1:GOTO 560
580 DATA 19,146,145,144,124,104,84,64,
45,46,47,48,49,69,89,109,129,149,148,1
47
590 DATA 19,90,91,92,112,132,152,172,1
91,190,189,188,187,167,147,127,107,87,
88,89
600 DATA 19,146,145,144,124,104,84,64,
45,46,47,48,49,69,89,109,129,149,148,1
47
610 DATA 19,90,91,92,112,132,152,172,1
91,190,189,188,187,167,147,127,107,87,
88,89
620 DATA 20,105,85,65,45,46,47,48,49,6
9,89,109,129,149,169,168,167,166,165,1
45,125
630 DATA 24,90,91,92,112,132,131,130,1
29,128,127,126,125,124,123,122,102,82,
83,84,85,86,87,88,89,-1
640 KULD=156*256:RESTORE 670:II=0
650 READ A:IF A<0 THEN GOTO 730
660 POKE KULD+II,A:II=II+1:GOTO 650
670 DATA 47,47,47,47,47,47,47,47,47,47
,47,47,47,47,47,47,47,47,10
680 DATA 10,10,10,10,10,10,10,10,10,10
,10,10,10,10,10,10,10,10,47
690 DATA 175,175,175,175,175,175,175,1
75,175,47,47,47,47,47,47,47,47,47,10
700 DATA 138,138,138,138,138,138,138,1
38,138,10,10,10,10,10,10,10,10,10,47
710 DATA 53,48,53,43,78,78,78,33,52,33
,50,41,78,1,1,1,1,1,78,42
720 DATA 78,78,78,78,78,37,35,41,46,45
,37,42,33,52,78,78,78,78,78,48,78,78,7
8,33,-1
730 REM MOVE A=USR(1536,DO,Z,DL)
740 RESTORE 750:FOR I=1536 TO 1587:REA
D A:POKE I,A:NEXT I
750 DATA 104,104,133,204,104,133,203,1
04,133,206,104,133,205,104,133,208,104
,133,207
760 DATA 166,208,240,16,160,0,177,205,
145,203,200,208,249,230,204,230,206,20
2,208,240,160,0,177,205
770 DATA 145,203,200,24,196,207,144,24
6,96
780 RETURN 
790 ADD1=POLD+40*(GAME=2)+80*(GAME=3):
ADD2=ADD1+PEEK(ADD1)+1
800 KUL1=KULD+38*(GAME=2)+76*(GAME=3):
KUL2=KUL1+PEEK(ADD1)
810 WK1=PEEK(ADD1)-1:WK2=PEEK(ADD2)-1
820 FOR W=0 TO WK1:POKE (PM+PEEK(ADD1
+1+W)),PEEK(KUL1+W):NEXT W
830 FOR W=0 TO WK2:POKE (PM+PEEK(ADD2
+1+W)),PEEK(KUL2+W):NEXT W
840 A=USR(1536,PMOP,PM,240)
850 RETURN 

   Życzę przyjemnej zabawy!

Aleksander Usik

Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2001